(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM

28 71 0
  • Loading ...
Loading...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:09

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ VĂN HÒA QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI – 2015 -2- Công trình hoàn thành tại: Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh Phó Giám đốc Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải Trưởng khoa Tổ chức & Quản lý nhân Phản biện 1: Phản biện 2: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà ……, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi……giờ …… ngày……tháng… năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tạiThư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia -3- MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận án Chính sách công công cụ quản lý xã hội Nhà nước Thông qua việc ban hành thực thi sách công thành công, vấn đề công bước giải quyết, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước bước thực hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, an ninh quốc phòng giữ vững, quan hệ đối ngoại tăng cường mở rộng, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, quyền nghĩa vụ công dân bảo đảm, đời sống nhân dân cải thiện, xã hội ngày dân chủ, công văn minh Tuy nhiên, để phát huy vai trò công cụ quản lý này, Nhà nước cần phải đổi hoàn thiện quy trình hoạch định sách công, đổi hoàn thiện phương thức quản lý thực thi sách công, đổi hoàn thiện công tác đánh giá sách công Luận án tập trung vào đổi phương thức quản lý thực thi sách công Việt Nam Việc lựa chọn đề tài “Quản lý theo kết thực thi sách công Việt Nam” lý sau đây: - Xuất phát từ vai trò thực thi sách công chu trình sách công; - Thực thi sách công trình định hướng kết quả; - Xuất phát từ yêu cầu quản lý sử dụng hiệu nguồn lực; - Xuất phát từ yêu cầu phát huy dân chủ quản lý nhà nước; - Quản lý theo kết phương thức quản lý tiên tiến nay, nhiều quốc gia áp dụng - Xuất phát từ thực trạng thực thi sách công nước ta hạn chế, bất cập Vì vậy, đề tài luận án tiến sĩ: “Quản lý theo kết thực thi sách công Việt Nam” làm rõ chất quản lý theo kết quả, chất thực thi sách công, quản lý thực thi sách công theo kết quả, đánh giá thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam; từ đề xuất áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình phát huy dân chủ thực thi sách công Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ sở lý luận, câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học 2.1 Cơ sở lý luận Luận án Cơ sở lý luận làm tảng cho việc tiến hành nghiên cứu luận án lý thuyết quản lý theo kết quả, lý thuyết thực thi sách công lý thuyết quản lý thực thi sách công theo kết -4- 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Luận án tiến hành để trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Câu hỏi nghiên cứu 1: Quản lý thực thi sách công Việt Nam thực nào? - Câu hỏi nghiên cứu 2: Nếu áp dụng quản lý theo kết thực thi sách công Việt Nam mang lại lợi ích gì? - Câu hỏi nghiên cứu 3: Làm để áp dụng quản lý theo kết thực thi sách công Việt Nam? 2.3 Giả thuyết khoa học Luận án tiến hành để chứng minh giả thuyết khoa học đây: - Giả thuyết 1: Việc áp dụng quản lý theo kết thực thi sách công góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu trách nhiệm giải trình thực thi sách công Dự kiến kết nghiên cứu: Trên sở làm sáng tỏ chất quản lý theo kết chất thực thi sách công, Luận án chứng minh cần thiết phải áp dụng quản lý theo kết quản lý thực thi sách công; đồng thời, lợi ích quản lý thực thi sách công theo kết - Giả thuyết 2: Việt Nam chưa áp dụng quản lý theo kết thực thi sách công nên trình thực thi sách công nhiều hạn chế Dự kiến kết nghiên cứu: Luận án đánh giá kết hạn chế quản lý thực thi sách Việt Nam thông qua nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam - Giả thuyết 3: Việt Nam sẵn sàng áp dụng quản lý theo kết thực thi sách công Dự kiến kết nghiên cứu: Luận án đánh giá mức độ sẵn sàng hệ thống quản lý thực thi sách Việt Nam thông qua việc đối chiếu thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết - Giả thuyết 4: Kinh nghiệm quản lý theo kết khu vực công giới cung cấp học hữu ích cho Việt Nam việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Dự kiến kết nghiên cứu: Luận án tìm kiếm học kinh nghiệm quản lý theo kết thông qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng quản lý theo kết số quốc gia thuộc OECD - Giả thuyết 5: Để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam cần phải có điều kiện định thể chế, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật -5- Dự kiến kết nghiên cứu: Luận án xác định điều kiện cần để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam, đề xuất giải pháp để có điều kiện cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận án xây dựng luận khoa học quản lý thực thi sách công theo kết quả, từ đề xuất giải pháp để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án có nhiệm vụ: - Hệ thống hóa nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý theo kết để làm rõ chất quản lý theo kết quả; - Hệ thống hóa nghiên cứu vấn đề lý luận thực thi sách công để làm rõ chất thực thi sách công Từ đó, làm rõ mô hình quản lý thực thi sách công theo kết quả; - Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quản lý theo kết số nước giới để rút học kinh nghiệm cho Việt Nam; - Nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam để xác định kết đạt hạn chế quản lý thực thi sách công hành, từ xác định nội dung cần bổ sung hoàn thiện để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam thời gian tới; - Phát triển khung quản lý thực thi sách công theo kết đề xuất kiến nghị nhằm áp dụng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án quản lý thực thi sách công áp dụng quản lý theo kết vào quản lý thực thi sách công Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý theo kết quả, thực thi sách công, quản lý thực thi sách công theo kết quả, thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam từ năm 2006 đến 2013 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Trong trình thực đề tài, tác giả vận dụng phương pháp luận vật biện chứng phương pháp luận vật lịch sử; đồng thời, sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, Phương pháp chuyên gia (Khảo sát ý kiến chuyên gia); Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp Những điểm luận án Luận án kết nghiên cứu khoa học, độc lập tác giả có đóng góp sau: -6- - Luận án củng cố, bổ sung mặt học thuật khái niệm nội dung: Khái niệm quản lý theo kết quả, đặc trưng quy trình quản lý theo kết quả; khái niệm thực thi sách công, khái niệm quản lý thực thi sách công, khái niệm quản lý thực thi sách công theo kết quả, thành tố quản lý thực thi sách công theo kết quả, lợi ích nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết - Trên sở phân tích đánh giá thực trạng quản lý thực thi sách công nước ta, tác giả rút kết đạt hạn chế quản lý thực thi sách công hành Tác giả chứng minh tính khả thi việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta Đồng thời, sở đối chiếu với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả, tác giả xác định nội dung quản lý cần bổ sung điều kiện để áp dụng thành công quản lý thực thi sách công theo kết nước ta thời gian tới - Thông qua nghiên cứu mình, tác giả đề xuất khung quản lý thực thi sách công theo kết áp dụng cho Việt Nam gồm nội dung chính: lập kế hoạch thực thi sách công; theo dõi kết thực quản lý rủi ro; đánh giá kết báo cáo; xem xét kết thực đưa điều chỉnh Đồng thời, tác giả kiến nghị giải pháp để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Những kết nghiên cứu trình bày luận án có ý nghĩa lý luận thực tiễn sau: - Luận án xây dựng luận khoa học quản lý thực thi sách công theo kết khái niệm, mô hình, lợi ích nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết quả; khẳng định việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam cần thiết khả thi - Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho người nghiên cứu, học tập giảng dạy quản lý công sách công - Luận án có giá trị tham khảo cho nhà lãnh đạo, quản lý việc thiết lập hệ thống quản lý thực thi sách công theo kết Kết cấu luận án Luận án kết cấu thành phần cụ thể sau: Mở đầu Tổng quan tình hình nghiên cứu Phần nội dung: Chương – Cơ sở khoa học quản lý thực thi sách công theo kết Chương – Thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam -7- Chương – Áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Thực thi sách công quản lý theo kết nhận quan tâm rộng rãi nhiều nhà khoa học nước nước Có nhiều nhà khoa học nước nước nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến Luận án như: - Khái niệm quản lý theo kết quả, đặc trưng quản lý theo kết quả, mục tiêu quản lý theo kết quả, mô hình lô gích theo kết quả, quy trình quản lý theo kết quả, nguyên tắc quản lý theo kết khu vực công, thực tiễn quản lý theo kết số nước giới - Khái niệm sách công, khái niệm thực thi sách công, vai trò thực thi sách công, nhân tố ảnh hưởng đến thực thi sách công, quy trình thực thi sách công Các quan điểm nội dung khoa học thể công trình nghiên cứu không cung cấp thông tin tham khảo hữu ích cho tác giả trình viết luận án, mà đặt gợi mở quan trọng để tác giả tiếp tục triển khai công trình nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, công trình khoa học chưa nghiên cứu trực tiếp vào “Quản lý theo kết thực thi sách công Việt Nam” Trên sở nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu, tác giả cho Luận án cần tập trung giải vấn đề đây: - Làm rõ chất quản lý theo kết như: khái niệm quản lý theo kết quả, đặc trưng quản lý theo kết quả, quy trình quản lý theo kết quả, lợi ích quản lý theo kết - Làm rõ chất sách công thực thi sách công như: khái niệm sách công, thực thi sách công, vai trò thực thi sách công, điều kiện nhân tố ảnh hưởng đến thực thi sách thành công - Làm rõ chất quản lý thực thi sách công theo kết như: khái niệm quản lý thực thi sách công theo kết quả, mô hình quản lý thực thi sách công theo kết quả, lợi ích quản lý thực thi sách công theo kết quả, nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết - Tìm kiếm học kinh nghiệm quản lý theo số nước giới cho Việt Nam -8- - Nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam để cung cấp sở thực tiễn cho việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam thời gian tới - Phát triển khung quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam, kiến nghị giải pháp để áp dụng quản lý theo kết vào thực thi sách công Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Chương - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Để làm tiền đề lý luận cho việc phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp để áp dụng quản lý theo kết vào quản lý thực thi sách công, chương tập trung giải số nội dung sau: 1.1 QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ 1.1.1 Khái niệm quản lý theo kết Trong thực tế, quản lý theo kết áp dụng phạm vi khác cấp độ kết khác nhau, có nhiều quan niệm khác quản lý theo kết Tuy nhiên, hiểu: Quản lý theo kết phương thức quản lý mà thông qua nhà quản lý xác định kết cần đạt cách rõ ràng dài hạn, định hướng tất nỗ lực hoạt động vào việc đạt kết cách hiệu lực hiệu 1.1.2 Các đặc trưng quản lý theo kết Quản lý theo kết có đặc trưng sau đây: (1) trọng đến kết quả, trình yếu tố đầu vào; (2) trọng đến lập kế hoạch theo kết quả; (3) trọng đến đo lường đánh giá; (4) trọng đến cải thiện liên tục; (5) trọng đến phát triển liên tục; (6) trọng đến truyền thông; (7) trọng đến bên liên quan; (8) trọng đến minh bạch công 1.1.3 Mục tiêu lợi ích quản lý theo kết 1.1.3.1 Mục tiêu quản lý theo kết Mục tiêu chung quản lý theo kết bảo đảm cho quan, tổ chức, phận, đơn vị, người lao động làm việc nhau, bảo đảm cho trình thực theo cách thức tốt nhằm đạt kết mong đợi cách hiệu lực hiệu 1.1.3.2 Lợi ích quản lý theo kết Quản lý theo kết đem lại cho quan, tổ chức lợi ích sau: Thứ nhất, quản lý theo kết xác định cho quan, tổ chức tầm nhìn bao quát dài hạn Thứ hai, quản lý theo kết bảo đảm quan, tổ chức hoạt động cách hiệu lực Thứ ba, quản lý theo kết tối ưu hoá hoạt động quan, tổ chức Thứ tư, quản lý theo kết điều kiện tiên để thực trả -9- lương theo kết Thứ năm, quản lý theo kết sở để áp dụng hệ thống phân bổ ngân sách theo kết đổi công tác lập kế hoạch quan, tổ chức Thứ sáu, quản lý theo kết thúc đẩy phối hợp, hợp tác nội quan, tổ chức với bên Cuối cùng, quản lý theo kết góp phần thay đổi tác phong đội ngũ người lao động, nhà quản lý quan, tổ chức; tăng cường trách nhiệm giải trình bên với bên 1.1.4 Quy trình quản lý theo kết 1.1.4.1 Mô hình quản lý theo kết Thuật ngữ “Quản lý theo kết quả” liên quan chặt chẽ với lý thuyết hệ thống, lý thuyết nhân quả, tính đến phương diện thời gian Các tài liệu nghiên cứu quản lý theo kết cho mô hình quản lý theo kết đầy đủ gồm thành tố là: đầu vào, hoạt động hay trình, kết (đầu ra, kết đầu ra, tác động) 1.1.4.2 Quy trình quản lý theo kết Theo cách hiểu thông thường, quản lý theo kết bao gồm hoạt động bản: (1) lập kế hoạch; (2) tổ chức thực hiện; (3) theo dõi thực hiện; (4) đánh giá kết quả; (5) xem xét lại kết 1.2 THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG 1.2.1 Khái quát thực thi sách công 1.2.1.1 Quan niệm sách công Nhiều nhà khoa học đưa quan niệm khác sách công Tuy nhiên, hiểu: Chính sách công tập hợp định liên quan với Nhà nước ban hành, bao gồm mục tiêu giải pháp để giải vấn đề công nhằm đạt mục tiêu phát triển 1.2.1.2 Quan niệm thực thi sách công Có nhiều quan niệm khác thực thi sách công Tuy nhiên, với tư cách giai đoạn chu trình sách, thực thi sách công trình đưa sách công vào thực tiễn đời sống xã hội thông qua việc ban hành văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công tổ chức thực chúng nhằm thực hoá mục tiêu sách công 1.2.1.3 Vai trò thực thi sách công Thực thi sách công có vai trò sau: (1) bước thực hoá mục tiêu sách công; (2) khẳng định tính đắn sách công; (3) giúp cho sách công ngày hoàn thiện 1.2.1.4 Chủ thể thực thi sách công Các chủ thể tham gia vào trình thực thi sách công gồm nhóm sau: (1) chủ thể tham gia Nhà nước (các quan tổ chức nhà nước); (2) chủ thể tham gia đối tác phi nhà nước (các doanh nghiệp, tổ chức nước); (3) chủ thể tham gia với tư cách đối tượng thụ hưởng sách (các cộng đồng dân cư, nhóm dân số, chí người dân) 1.2.2 Quy trình triển khai thực thi sách công - 10 - Để triển khai thực thi sách công, chủ thể thực thi sách công, tùy thuộc vào thẩm quyền mình, tiến hành công việc như: xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, chương trình, dự án để cụ thể hóa mục tiêu giải pháp sách cho giai đoạn thời gian địa bàn cụ thể; tổ chức thi hành văn bản, triển khai thực chương trình, dự án này; tiến hành sơ kết tổng kết thực thi văn bản, đánh giá kỳ đánh giá kết thúc chương trình, dự án; báo cáo giải trình kết thực thi sách trước quan thực thi cấp cao hơn, quan quyền lực nhà nước, quan hoạch định sách nhân dân 1.2.3 Những điều kiện để thực thi sách công thành công Thực thi sách công xem thành công hay hiệu lực đạt mục tiêu sách công cách đầy đủ Tuy nhiên, để thực thi sách thành công đòi hỏi phải thỏa mãn ba nhóm điều kiện sau: (1) điều kiện liên quan đến thân sách công; (2) điều kiện liên quan đến chủ thể thực thi nguồn lực; (3) điều kiện liên quan đến bối cảnh thực thi 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi sách công Thực thi sách công trình phức tạp chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố như: chất vấn đề công, môi trường thực thi, tổ chức máy chịu trách nhiệm thực hiện, bên liên quan Những nhân tố làm cho thực thi sách công không thực mong muốn – tính thực tiễn việc thực thi sách công, khác với giai đoạn xây dựng định sách công 1.2.5 Quản lý thực thi sách công Quản lý thực thi sách công quản lý hoạt động thực thi sách công, bao gồm hoạt động xây dựng, ban hành thi hành văn quy định biện pháp, thủ tục thực thi sách công; hoạt động lập, phê duyệt tổ chức thực chương trình, dự án thực thi sách công, nhằm bảo đảm trình thực thi sách đạt mục tiêu sách cách hiệu lực, hiệu Từ khái niệm quản lý thực thi sách công nêu cho thấy nội dung quản lý thực thi sách công gồm: - Quản lý hoạt động xây dựng, ban hành thi hành văn quy định biện pháp, thủ tục thực thi sách công (sau gọi tắt Quản lý văn thực thi sách công) - Quản lý hoạt động lập, phê duyệt, tổ chức thực chương trình, dự án thực thi sách công (sau gọi tắt Quản lý chương trình, dự án thực thi sách công) 1.3 QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 1.3.1 Các phương thức quản lý khu vực công Cho đến nay, quản lý khu vực công có thay đổi trọng tâm cách tiếp cận từ: tập trung vào đầu vào, đến hoạt động hay kiểm soát trình, đến đầu (mục tiêu), kết Quản lý theo kết “một tiến hoá quản lý cách mạng” Điều có nghĩa quản lý theo kết hình thành sở kế thừa phát triển phương thức quản lý trước Do - 14 - Những kết nghiên cứu nêu cung cấp luận khoa học cho việc đánh giá thực trạng quản lý thực thi sách công nước ta Chương 2, cho việc đề xuất khung quản lý thực thi sách công theo kết kiến nghị giải pháp để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta Chương Chương - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM Dựa sở tảng lý luận quản lý theo kết quả, thực thi sách công quản lý thực thi sách công theo kết quả, tác giả xác định chủ thể thực thi quản lý thực thi sách công, chủ thể kiểm soát thực thi quản lý thực thi sách công; tác giả sâu phân tích đánh giá tình hình quản lý thực thi sách công Việt Nam, từ rút kết đạt hạn chế, nguyên nhân kết hạn chế Chương gồm nội dung chính: 2.1 CHỦ THỂ THỰC THI VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM 2.1.1 Chủ thể thực thi sách công Việt Nam Các quan nhà nước chịu trách nhiệm việc thực thi sách công nước ta bao gồm: Chính phủ, bộ, quan ngang bộ, quyền địa phương cấp; với tham gia chủ thể bên Nhà nước 2.1.2 Chủ thể quản lý thực thi sách công Việt Nam Chủ thể quản lý thực thi sách công nước ta bao gồm: Chính phủ, Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 2.1.3 Chủ thể kiểm soát bên thực thi quản lý thực thi sách công Việt Nam Quá trình thực thi sách công quản lý thực thi sách công nước ta chịu kiểm soát Đảng CSVN, Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân công luận, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước 2.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM 2.2.1 Nội dung quản lý văn thực thi sách công Quản lý văn thực thi sách công xem xét nội dung: xây dựng ban hành văn bản; lập ngân sách cho xây dựng thi hành văn bản; thi hành văn bản; theo dõi thi hành văn bản; đánh giá việc thi hành văn bản; xem xét lại (rà soát) văn bản; tham gia bên liên quan xây dựng thi hành văn bản; công khai, minh bạch xây dựng thi hành văn bản; trách nhiệm giải trình xây dựng thi hành văn - 15 - 2.2.2 Nội dung quản lý chương trình, dự án thực thi sách công Quản lý chương trình, dự án thực thi sách công xem xét nội dung: lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình, dự án; lập phân bổ ngân sách cho chương trình, dự án; thực chương trình, dự án; theo dõi, giám sát đánh giá chương trình, dự án; xem xét kết thực chương trình, dự án; tham gia cộng đồng lập thực chương trình, dự án; công khai, minh bạch lập thực chương trình, dự án; trách nhiệm giải trình quan quản lý chương trình, dự án 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN 2013 2.3.1 Kết quản lý văn thực thi sách công Công tác xây dựng, ban hành thi hành văn từ năm 2008- 2013 đạt kết quan trọng, là: việc xây dựng ban hành văn thực pháp luật; việc tổ chức lấy ý kiến bên liên quan trình soạn thảo thực tốt; chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành văn nâng lên rõ rệt; việc tổ chức triển khai thi hành văn có nhiều tiến bộ; chất lượng văn bước nâng cao; góp phần quan trọng vào việc bảo đảm thực quyền lợi ích hợp pháp công dân doanh nghiệp; góp phần tích cực vào việc đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước; phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Tuy nhiên, công tác xây dựng ban hành văn hạn chế là: tình trạng nợ đọng văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành sách chưa giải vững chắc; chất lượng văn thi hành văn chưa mong muốn; tình trạng trục lợi sách thi hành sách xã hội nhằm thu lợi bất diễn nhiều địa phương, gây xúc dư luận không tốt nhân dân, làm giảm sút niềm tin nhân dân vào sách Nhà nước 2.3.2 Kết quản lý chương trình, dự án thực thi sách công Công tác lập thực chương trình, dự án thực thi sách công từ năm 2006-2013 đạt kết quan trọng, là: chất lượng lập thực chương trình, dự án bước cải thiện; góp phần phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí quản lý sử dụng nguồn lực công; hiệu sử dụng vốn bước cải thiện; góp phần vào việc đạt trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs); góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội; góp phần cải thiện bước nâng cao chất lượng sống cho nhân dân Tuy nhiên, công tác lập thực chương trình, dự án có hạn chế như: việc thiết lập số chương trình, dự án dựa yếu tố chủ quan, định tính; chưa quan tâm mức đến tính bền vững chương trình, dự án; - 16 - tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tiền tài sản Nhà nước đầu tư vào chương trình, dự án đầu tư công diễn phổ biến; nhiều chương trình, dự án (2006-2013) không đạt tiêu đề theo kế hoạch Tiểu kết chương 2: Chương đánh giá thực trạng quản lý thực thi sách công nước ta thời gian qua, cụ thể tác giả tập trung vào nội dung sau: Xác định chủ thể thực thi quản lý thực thi sách công, theo đó: chủ thể chịu trách nhiệm thực thi sách công nước ta Chính phủ, Bộ, quan ngang bộ, quyền địa phương cấp Bên cạnh đó, trình thực thi sách có tham gia tổ chức trị - xã hội, đối tác khác như: tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu đào tạo, cá nhân tổ chức dân sự… Chủ thể quản lý thực thi sách công nước ta quan hành cấp, gồm Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp Trên sở nghiên cứu văn pháp luật quy định quản lý văn thực thi sách công quản lý chương trình, dự án thực thi sách công, tác giả trình bày nội dung quản lý thực thi sách công phương diện như: thiết lập văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công; lập phân bổ ngân sách cho thực văn bản, chương trình, dự án; tổ chức thực văn bản, chương trình, dự án; theo dõi đánh giá kết thực hiện; xem xét lại kết thực hiện; tham gia bên liên quan, minh bạch trách nhiệm giải trình trình thực thi sách công Trên sở nghiên cứu báo cáo sơ kết tổng kết thi hành sách, pháp luật từ năm 2006-2013 quan nhà nước có thẩm quyền, kết hợp với kết khảo sát ý kiến chuyên gia, tác giả rút kết đạt hạn chế quản lý thực thi sách công nước ta thời gian qua Theo tác giả, quản lý thực thi sách sách công nước ta bước đầu hình thành tư quản lý theo kết quả, phù hợp với xu nhiều nước giới khu vực Quản lý thực thi sách công nước ta bước hoàn thiện thể chế, tổ chức, đội ngũ nhân sự, nguồn lực bảo đảm cho hoạt động Tuy nhiên, bất cập, hạn chế, là: thể chế quản lý văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công chưa hoàn chỉnh đồng bộ; quy định quản lý chung chung, thiếu hướng dẫn cụ thể; lực đội ngũ nhân chưa đáp ứng yêu cầu; chế tài điểm bất hợp lý Những kết nghiên cứu nêu cung cấp sở thực tiễn cho việc xây dựng khung quản lý thực thi sách công theo kết quả, đề xuất giải pháp để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta Chương - 17 - Chương - ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM Dựa tảng lý thuyết quản lý thực thi sách công theo kết quả, từ thực tiễn quản lý thực thi sách công Việt Nam, kinh nghiệm quản lý theo kết số nước giới, tác giả lý giải cần thiết áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam, xác định nội dung cần hoàn thiện bổ sung, đề xuất khung quản lý thực thi sách công theo kết kiến nghị giải pháp để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam sau: 3.1 SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM Từ kết nghiên cứu lý luận quản lý theo kết quả, thực thi sách công, quản lý thực thi sách công theo kết Chương 1, kết nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi sách công Chương 2, cho thấy việc áp dụng quản lý thực thi thực thi sách công theo kết nước ta cần thiết khả thi 3.1.1 Những đòi hỏi trình thực thi sách công Việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết xuất phát từ đòi hỏi đây: - Thực thi sách công trình định hướng kết - Quản lý theo kết phương thức quản lý tiến - Thực thi sách thành công đòi hỏi áp dụng quản lý theo kết - Yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu trách nhiệm giải trình thực thi sách công Để đáp ứng yêu cầu cần đổi phương thức quản lý thực thi sách công theo định hướng kết 3.1.2 Những yêu cầu quản lý nhà nước Việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước sau đây: - Yêu cầu quản lý sử dụng nguồn vốn tài trợ - Yêu cầu phát huy dân chủ quản lý nhà nước - Yêu cầu phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí quản lý sử dụng nguồn lực - 18 - 3.1.3 Sự sẵn sàng áp dụng quản lý thực thi sách theo kết Việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta có tiền đề định, là: - Thứ nhất, Đảng, Nhà nước xã hội ta nhận thức rõ ràng yếu kém, hạn chế phương thức quản lý quan nhà nước nói chung quan hành nhà nước nói riêng; nhận thức mạnh mẽ cần thiết phải thay đổi phương thức quản lý Trong nhiều nghị Đảng chương trình cải cách hành nhà nước đề cập đến nội dung đổi phương thức quản lý điều hành quan nhà nước, áp dụng công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, đại quan hành nhà nước - Thứ hai, thập niên gần đây, Nhà nước xã hội quan tâm đánh giá cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, hưởng ứng chế khuyến khích đo lường kết quan hành nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước - Thứ ba, quan nhà nước, quan hành nhà nước, có nhà lãnh đạo, công chức đào tạo hệ thống quản lý theo kết nhận thức sâu sắc lợi ích hệ thống quản lý Đây hạt nhân, nhân tố đầu việc thúc đẩy trình cải cách phương thức quản lý quan nhà nước, quan hành nhà nước - Thứ tư, năm gần đây, Việt Nam có nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ quan tâm hỗ trợ việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quan hành nhà nước - Thứ năm, quản lý theo kết vận dụng rộng rãi khu vực công tư, nhiều nước khác nhau, kể nước phát triển; áp dụng ngành, lĩnh vực khác Nó kiểm chứng công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Kinh nghiệm quốc tế cung cấp học giá trị để áp dụng thành công hệ thống Việt Nam Đồng thời, việc phát triển mạnh mẽ đầy ấn tượng công nghệ thông tin truyền thông nước ta năm gần nhân tố quan trọng tạo thuận lợi cho việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết có hiệu lực hiệu cao - Thứ sáu, nhà quản lý công chức tham gia vào công tác xây dựng, thẩm tra, kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản, nhà quản lý công chức quan quản lý, ban quản lý chương trình, dự án sẵn sàng mong muốn áp dụng hệ thống quản lý Kết khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy 98,1% cho cần áp dụng hệ thống quản lý theo kết thực thi sách công - 19 - 3.2 NHỮNG NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN ĐỂ ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM Đối chiếu nội dung quản lý thực thi sách công nước ta Chương với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết Chương 1; kết hợp với học kinh nghiệm áp dụng quản lý theo kết nước OECD, kết khảo sát ý kiến chuyên gia, để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta cần bổ sung hoàn thiện nội dung sau 3.2.1 Về quản lý văn thực thi sách công Bước đầu, hình thành tư quản lý theo kết quản lý văn thực thi sách công, nhiên, so với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả, cần bổ sung hoàn thiện nội dung sau: - Thứ nhất, cần ban hành quy định đánh giá tác động văn giai đoạn soạn thảo dự thảo văn thi hành văn tất văn thực thi sách công (cần quy định trường hợp cần đánh giá chi tiết đầy đủ) - Thứ hai, cần quy định cụ thể phương pháp sử dụng để đánh giá tác động hiệu kinh tế - xã hội văn thực thi sách, ban hành khung hướng dẫn phương pháp đánh giá tác động, hiệu kinh tế - xã hội văn thực thi sách công để làm sở cho việc áp dụng thống - Thứ ba, cần quy định tiêu chí thẩm định thẩm tra, kiểm tra văn bản, đánh giá văn thực thi sách cụ thể toàn diện, đặc biệt tiêu chí đánh giá tính khả thi văn - Thứ tư, quy định lập dự toán phân bổ ngân sách cho thi hành văn thực thi sách công cần gắn trách nhiệm quan thi hành với kết đầu - Thứ năm, cần ban hành khung hướng dẫn theo dõi đánh giá tác động văn sau chúng ban hành thực 3.2.2 Về quản lý chương trình, dự án thực thi sách công Về bản, quản lý chương trình, dự án thực thi sách công hình thành tư định hướng kết quả, nhiên, so với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả, cần bổ sung hoàn thiện nội dung đây: - Thứ nhất, cần có quy định việc xác định đầu ra, kết đầu ra, tác động chương trình, dự án cấu phần xây dựng, dự án không thuộc chương trình mục tiêu quốc gia - Thứ hai, cần ban hành văn quy định hướng dẫn phương pháp lập chương trình, dự án, phương pháp đánh giá hiệu kinh tế - xã hội, hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình, dự án; cần quy định tiêu chí thẩm định - 20 - chương trình, dự án cụ thể toàn diện Qua nhằm bảo đảm tính thống việc lập, thẩm định đánh giá chương trình, dự án, đồng thời cung cấp thống để so sánh lựa chọn chương trình, dự án - Thứ ba, cần quy định theo dõi, đánh giá thực chương trình, dự án phù hợp với thông lệ quốc tế; ban hành khung hướng dẫn chung việc thiết lập hệ thống giám sát đánh giá để làm sở cho quan quản lý chương trình, dự án áp dụng thống nhất, cần tổ chức xây dựng mạng lưới theo dõi, giám sát đánh giá chương trình từ Trung ương đến địa phương - Thứ tư, quy định quản lý ngân sách cần phù hợp với tính chất chương trình, dự án có thời gian thực dài (trên năm), quy định quản lý ngân sách tài cần gắn trách nhiệm quan nhà nước có liên quan với đầu chương trình, dự án sau hoàn thành, gắn kết rõ ràng với kết đầu ra, gắn kết rõ ràng nguồn kinh phí phân bổ với chất lượng chương trình, kết đầu tác động cần đạt Đồng thời, cần có chế khuyến khích quan, tổ chức sử dụng tiết kiệm ngân sách trình thực chương trình, dự án - Thứ năm, cần có quy định cụ thể việc người dân tham gia vào xác định nhu cầu dự án thứ tự ưu tiên dự án Tóm lại, để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta, thời gian tới cần thực tốt nội dung đây: - Một là, thiết lập khung quản lý thực thi sách công theo kết để hướng dẫn thực nội dung quản lý thực thi sách công theo kết - Hai là, hoàn thiện khung pháp lý quản lý thực thi sách công theo kết để tạo khuôn khổ pháp lý cho việc lập kế hoạch thực thi sách công theo kết quả, lập ngân sách thực thi sách công theo kết quả, thực kế hoạch theo kết quả, theo dõi thực theo kết quả, đánh giá theo kết xem xét lại kết quả, theo hướng sau: + Khắc phục hạn chế, bất cập quy định hành quản lý văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công + Mở rộng phạm vi áp dụng quy định hành xây dựng, ban hành, thi hành theo dõi thi hành văn bản, chương trình, dự án cho tất văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công + Bổ sung số quy định nội dung quản lý để đáp ứng yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết - Ba là, thiết lập quan Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn quản lý thực thi sách công theo kết quả, tiến hành đánh giá xem xét kết thực thi sách công phạm vi toàn quốc - 21 - - Bốn là, xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi sách công theo kết để làm cẩm nang cho quan thực thi sách công - Năm là, nâng cao lực đội ngũ nhân quan quản lý thực thi sách công để đáp ứng yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết - Sáu là, xây dựng văn hóa quản lý thực thi sách công theo kết quan thực thi quản lý thực thi sách công - Bảy là, nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết nguyên tắc bảo đảm tham gia bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh bạch, nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm giải trình phải thể chế hóa quán triệt thực tất khâu trình thực thi sách công từ xây dựng văn lập chương trình, dự án thực thi sách công, đến tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá 3.3 KHUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM Để phù hợp với điều kiện quản lý thực thi sách công nước ta, tác giả đề xuất khung quản lý thực thi sách công theo kết nhằm cung cấp hướng dẫn cho quan quản lý thực thi sách công thực hành quản lý thực thi sách công theo kết Khung gồm nội dung là: 3.3.1 Lập kế hoạch thực thi sách công Bước quản lý thực thi sách công theo kết lập kế hoạch thực thi sách công nhằm xác định nhiệm vụ trách nhiệm quan thực thi sách công, thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công, xây dựng khung lô gích theo kết quả, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro, thiết lập khung theo dõi đánh giá kết 3.3.2 Theo dõi kết thực quản lý rủi ro Bước thứ hai quản lý thực thi sách công theo kết tiến hành theo dõi quản lý rủi ro Theo dõi kết thực quản lý rủi ro tiến hành song song với trình tổ chức thực văn bản, chương trình, dự án, tiến hành theo kế hoạch thực kế hoạch quản lý rủi ro, dựa vào khung theo dõi đánh giá 3.3.3 Đánh giá kết thực báo cáo Bước thứ ba khung quản lý thực thi sách công theo kết tiến hành đánh giá kết thực báo cáo kết thực Mục đích xác định tính thích hợp đáp ứng mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả, tác động - 22 - tính bền vững văn bản, chương trình, dự án thực thi sách công, báo cáo kết thực với bên liên quan 2.3.4 Xem xét kết thực đưa điều chỉnh Bước cuối quản lý thực thi sách công theo kết xem xét kết đưa điều chỉnh Trong bước này, nhà quản lý thực thi sách tiến hành xem xét kết có từ theo dõi đánh giá, từ chuẩn đoán thiếu sót thực thiết kế, đưa giải pháp điều chỉnh cần thiết để cải thiện kết thực 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM 3.4.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 3.4.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý quản lý thực thi sách công theo kết Để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết quả, thời gian tới quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện khung pháp lý với nội dung sau: - Một là, hoàn thiện khung pháp lý xây dựng, ban hành, thi hành, theo dõi thi hành đánh giá văn - Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý chương trình, dự án công - Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý ngân sách tài - Bốn là, hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm soát thực thi sách công - Năm là, xây dựng khung pháp lý quản lý theo kết 3.4.1.2 Thành lập quan đánh giá kết thực thi sách công Thành lập quan thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Cơ quan có chức xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý theo kết quả, xây dựng chuẩn mực đánh giá, xây dựng hệ thống theo dõi đánh giá theo kết quả, xây dựng công cụ quản lý theo kết tiến hành đánh giá năm 3.4.1.3 Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi sách công theo kết Để tạo thuận lợi bảo đảm tính thống việc thực hành quản lý theo kết thực thi sách công, Nhà nước cần ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống quản lý thực thi sách công theo kết Tài liệu hướng dẫn cần mô tả chi tiết nội dung sau: (1) mô tả đầy đủ chi tiết quy trình quản lý thực thi sách công theo kết quả, bao gồm từ việc lập kế hoạch thực thi sách công, lập ngân sách, quản lý thực đánh giá kết đưa điều chỉnh; (2) bước giai đoạn quản lý thực thi sách công theo kết cần phương pháp công cụ sử dụng để tiến hành; (3) đưa hướng - 23 - dẫn việc áp dụng phương pháp công cụ, ví dụ minh họa để tạo thuận lợi cho việc hiểu sử dụng phương pháp công cụ này; (4) thiết lập hệ thống biểu mẫu để áp dụng thống hệ thống quản lý theo kết 3.4.1.4 Xây dựng đội ngũ chuyên gia phân tích đánh giá sách công Việc xây dựng đội ngũ nhân điều kiện cần thiết để thiết lập hệ thống quản lý theo kết quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực thi sách công bước đặc biệt quan trọng, thể tầm nhìn chiến lược khả điều hành cụ thể Nó có ý nghĩa định đến việc khởi đầu thành công nổ lực đưa quản lý theo kết vào quản lý thực thi sách công Việc đào tạo đội ngũ nhân quan, tổ chức, đơn vị thực thi sách công bao gồm kiến thức hệ thống quản lý theo kết quả, kiến thức kỹ phân tích đánh giá sách công 3.4.2 Kiến nghị quan thực thi quản lý thực thi sách công 3.4.2.1 Xây dựng văn hoá quản lý theo kết quan Thực thành công quản lý theo kết phụ thuộc vào khả quan, tổ chức việc tạo văn hoá quản lý định hướng kết mà hỗ trợ khuyến khích sử dụng phương pháp tiếp cận quản lý Để xây dựng văn hóa quản lý theo kết quan, tổ chức cần phải: - Một là, tuyên truyền quản lý theo kết thông qua phương tiện truyền thông nhằm tạo nhận thức xã hội quan, tổ chức hệ thống quản lý theo kết giúp họ thấy rõ tác dụng kinh nghiệm nhiều nước giới - Hai là, thiết lập thực chương trình quản lý thay đổi để chuyển đổi quan, tổ chức khu vực công có văn hoá quản lý thứ bậc, kiểm soát tuân thủ thành quan, tổ chức có văn hóa quản lý theo kết quả, sử dụng thông tin kết trình quản lý - Ba là, xây dựng chế đào tạo người lãnh đạo giỏi đề bạt cá nhân có lực vào vị trí lãnh đạo có tính định, mở đường cho ứng dụng hệ thống quản lý theo kết quan hành nhà nước - Bốn là, xây dựng chế khuyến khích phận, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả, lấy kết áp dụng quản lý theo kết làm tiêu chí đánh giá thi đua phận, đơn vị người đứng đầu 3.4.2.2 Quán triệt thực đầy đủ nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết Quản lý thực thi sách công theo kết phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, việc tuân thủ nguyên tắc bảo đảm tham gia bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh bạch nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm giải - 24 - trình có ý nghĩa quan trọng thành công thực thi sách công, góp phần phòng chống tham nhũng thực thi sách công, nâng cao hiệu lực hiệu thực thi sách công Tiểu kết chương 3: Trong chương này, tác giả tập trung vào nội dung cụ thể đây: Trên sở lý luận quản lý thực thi sách công theo kết quả, kinh nghiệm quản lý theo kết số quốc gia giới, vào kết nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam, tác giả cho việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình thực thi sách công, góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí quản lý sử dụng nguồn lực Nhà nước, nhà tài trợ xã hội Đồng thời, tác giả Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Trên sở đối chiếu nội dung quản lý thực thi sách công nước ta với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả, tác giả xác định nội dung cần bổ sung hoàn thiện để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta thời gian tới Theo tác giả, mức độ định, quản lý thực thi sách công nước đáp ứng yêu cầu mô hình quản lý thực thi sách công theo kết hình thành tư quản lý theo kết quả, phù hợp với xu nhiều nước giới khu vực Tuy nhiên, để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết quả, theo tác giả cần bổ sung hoàn thiện nội dung như: hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý thực thi sách công theo kết quả; có khung quản lý thực thi sách công theo kết quả; có quan chịu trách nhiệm áp dụng quản lý theo kết quả; có tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi sách công theo kết quả; xây dựng đội ngũ nhân quan quản lý thực thi sách công đủ lực để đáp ứng yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả; hình thành văn hóa quản lý theo kết quan hành nhà nước; nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết thể chế hóa quán triệt thực tốt Tác giả đề xuất khung quản lý thực thi sách công theo kết nhằm cung cấp hướng dẫn thực hành quản lý thực thi sách công theo kết phù hợp với bối cảnh thực thi sách công Việt Nam, xu hướng giới Khung lý thuyết gồm nội dung chính: lập kế hoạch thực thi sách công; theo dõi kết thực quản lý rủi ro; đánh giá kết thực báo cáo; xem xét kết thực đưa điều chỉnh Trong nội dung, tác giả trình bày nội dung cần phải thực hiện, giới thiệu phương pháp công cụ hỗ trợ - 25 - Tác giả kiến nghị giải pháp để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam, gồm: thiết lập khung quản lý thực thi sách công theo kết quả; hoàn thiện khung pháp lý quản lý thực thi sách công theo kết quả; thành lập quan đánh giá kết thực thi sách công; xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi sách công theo kết quả; xây dựng đội ngũ chuyên gia phân tích đánh giá sách công; xây dựng văn hóa quản lý theo kết quan hành nhà nước; quán triệt thực đầy đủ nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết KẾT LUẬN Chính sách công công cụ Nhà nước sử dụng để giải vấn đề công nhằm thúc đẩy xã hội phát triển Thông qua ban hành thực thi sách công, mục tiêu phát triển đất nước thực hóa Thực thi sách công giai đoạn quan trọng chu trình sách công giai đoạn đưa sách công vào thực tiễn đời sống xã hội nhằm thực hóa mục tiêu mục đích sách công Để đạt mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu trách nhiệm giải trình việc thực thi sách công Việt Nam, việc tiếp tục đổi hoàn thiện phương thức quản lý thực thi sách công sở tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học giới, phù hợp với bối cảnh đất nước cần thiết Cơ sở khoa học làm tảng cho Luận án lý thuyết quản lý theo kết quả, thực thi sách công quản lý thực thi sách công theo kết quả, vậy, Luận án nghiên cứu nội dung lý luận quản lý theo kết thực thi sách công như: khái niệm, đặc trưng, mục tiêu lợi ích quản lý theo kết quả, quy trình quản lý theo kết quả; khái niệm sách công, khái niệm vai trò thực thi sách công, chủ thể thực thi sách công, quy trình triển khai thực thi sách công, điều kiện nhân tố ảnh hưởng đến thực thi sách thành công Dựa lý luận quản lý theo kết lý luận thực thi sách công, Luận án tiếp cận quản lý thực thi sách công theo kết cách thức quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu trách nhiệm giải trình thực thi sách công Việt Nam thời gian tới Trên sở tảng lý luận quản lý theo kết thực thi sách công, Luận án luận giải vấn đề lý luận quản lý thực thi sách công theo kết quả, gồm: khái niệm quản lý thực thi sách công theo kết quả, mô hình quản lý thực thi sách công theo kết quả, yếu tố cấu thành quản lý thực thi sách công theo kết quả, lợi ích quản lý thực thi sách công theo kết nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết - 26 - Với mục đích chứng minh lợi ích tính thực tiễn quản lý theo kết khu vực công, Luận án nghiên cứu thực tiễn quản lý theo kết số quốc gia thuộc OECD – quốc gia tiên phong có nhiều kinh nghiệm việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết vào khu vực công giới, từ rút học kinh nghiệm cho việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết vào thực thi sách công Việt Nam Trên sở tiền đề lý luận quản lý thực thi sách công theo kết quả, tác giả phân tích thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam từ 2006 đến 2013 phương diện như: quản lý văn thực thi sách công; quản lý chương trình, dự án thực thi sách công Qua đó, tác giả đưa đánh giá kết đạt hạn chế quản lý thực thi sách công Việt Nam thời gian qua; đồng thời, tác giả xác định nguyên nhân kết đạt hạn chế quản lý thực thi sách công nước ta Trên sở phân tích đòi hỏi thân trình thực thi sách công yêu cầu quản lý nhà nước, tác giả khẳng định việc áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam cần thiết Đồng thời, tác giả chứng minh Việt Nam có tiền đề định để sẵn sàng áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết thời gian tới Trên sở đối chiếu với yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả, tác giả xác định nội dung quản lý cần bổ sung hoàn thiện để áp dụng quản lý thực thi sách công theo kết nước ta thời gian tới Theo tác giả, quản lý thực thi sách công nước ta bước đầu hình thành tư quản lý theo kết quả, phù hợp với xu nhiều nước giới Tuy nhiên, quản lý thực thi sách công theo kết nước ta điểm cần bổ sung hoàn thiện thời gian tới như: hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý thực thi sách công theo kết quả; có khung quản lý thực thi sách công theo kết quả; có quan chịu trách nhiệm áp dụng quản lý theo kết quả; có tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi sách công theo kết quả; xây dựng đội ngũ nhân quan quản lý thực thi sách công đủ lực để đáp ứng yêu cầu quản lý thực thi sách công theo kết quả; hình thành văn hóa quản lý theo kết quan hành nhà nước; nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết thể chế hóa quán triệt thực tốt Trên sở mô hình quản lý thực thi sách công theo kết quả, thực trạng quản lý thực thi sách công Việt Nam, kinh nghiệm quản lý theo kết số nước giới, tác giả đề xuất khung quản lý thực thi sách công theo kết Việt Nam, gồm nội dung chính: lập kế hoạch thực thi sách công; theo dõi kết thực quản lý rủi ro; đánh giá kết báo cáo; xem xét kết thực đưa điều chỉnh Đồng thời, tác giả - 27 - kiến nghị giải pháp với quan nhà nước có thẩm quyền quan quản lý thực thi sách công là: hoàn thiện khung pháp lý quản lý thực thi sách công theo kết quả; thành lập quan đánh giá kết thực thi sách công; xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi sách công theo kết quả; xây dựng đội ngũ chuyên gia phân tích đánh giá sách công; xây dựng văn hoá quản lý theo kết quan hành nhà nước; quán triệt thực đầy đủ nguyên tắc quản lý thực thi sách công theo kết - 28 - DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Lê Văn Hòa (2010), “Xây dựng hệ thống quản lý theo kết quan hành nhà nước”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 173 (6/2010) Lê Văn Hòa (2011), “Phương pháp lập dự án phát triển cộng đồng”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 190 (11/2011) Lê Văn Hòa (2012), “Thẩm quyền ban hành thực thi sách công Việt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 201 (10/2012) Lê Văn Hòa (2013), “Quản lý thực thi sách công theo kết quả”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 210 (7/2013) Lê Văn Hòa (2014), “Thực thi sách thành công”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 217 (2/2014) Lê Văn Hòa (2014), “Quản lý thực thi sách công Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 215 (2014) Lê Văn Hòa (2014), “Thực tiễn quản lý theo kết số quốc gia OECD”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 224 (9/2014) [...]... quản lý thực thi chính sách công theo kết quả và kiến nghị các giải pháp để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam như sau: 3.1 SỰ CẦN THI T ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM Từ kết quả nghiên cứu lý luận về quản lý theo kết quả, thực thi chính sách công, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Chương 1, và kết quả nghiên cứu thực trạng quản. .. trình trong thực thi chính sách công ở Việt Nam trong thời gian tới 3 Trên cơ sở nền tảng lý luận về quản lý theo kết quả và thực thi chính sách công, Luận án đã luận giải những vấn đề lý luận về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, gồm: khái niệm quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, mô hình quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, các yếu tố cấu thành quản lý thực thi chính sách. .. dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong Chương 3 Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM Dựa trên cơ sở nền tảng lý luận về quản lý theo kết quả, thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, tác giả xác định các chủ thể thực thi và quản lý thực thi chính sách công, các chủ thể kiểm soát thực thi và quản lý thực thi chính. .. thực thi chính sách công theo kết quả; (2) lập ngân sách thực thi chính sách công theo kết quả; (3) thực hiện kế hoạch thực thi chính sách công theo kết quả; (4) theo dõi thực thi chính sách công theo kết quả; (5) đánh giá thực thi chính sách công theo kết quả; (6) xem xét lại các kết quả Hình 1.1: Mô hình quản lý thực thi chính sách theo kết quả 1.3.4 Lợi ích của quản lý thực thi chính sách công theo. .. cầu của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; hình thành được văn hóa quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả được thể chế hóa và quán triệt thực hiện tốt 8 Trên cơ sở mô hình quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam, kinh nghiệm quản lý theo kết quả ở một... CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM Dựa trên nền tảng lý thuyết về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, từ thực tiễn quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam, và kinh nghiệm về quản lý theo kết quả ở một số nước trên thế giới, tác giả lý giải sự cần thi t áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, xác định những nội dung cần hoàn thi n và bổ sung, đề xuất khung quản. .. thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, gồm: thi t lập khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; hoàn thi n khung pháp lý về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; thành lập cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách công; xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; xây dựng đội ngũ chuyên gia về phân tích và đánh giá chính sách công; xây... cần thi t 2 Cơ sở khoa học làm nền tảng cho Luận án là các lý thuyết về quản lý theo kết quả, về thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, vì vậy, Luận án đã nghiên cứu các nội dung lý luận về quản lý theo kết quả và thực thi chính sách công như: khái niệm, đặc trưng, mục tiêu và lợi ích của quản lý theo kết quả, quy trình quản lý theo kết quả; khái niệm chính sách công, ... theo kết quả; hình thành được văn hóa quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả được thể chế hóa và quán triệt thực hiện tốt 3 Tác giả đề xuất khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả nhằm cung cấp hướng dẫn thực hành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả phù hợp với bối cảnh thực thi chính sách công ở Việt Nam, ... quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; có khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; có một cơ quan chịu trách nhiệm về áp dụng quản lý theo kết quả; có một bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; xây dựng được đội ngũ nhân sự trong các cơ quan quản lý thực thi chính sách công đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của quản lý thực thi chính sách công theo
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập