Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

172 56 0
  • Loading ...
Loading...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:22

TSBộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân TRịNH THị XUÂN DUNG GIảI PHáP PHáT TRIểN THị TRƯờNG BảO HIểM PHI NHÂN THọ VIệT NAM Chuyờn ngnh: Mó s: KINH T HC (KINH T BO HIM) 62.31.02.01 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: TS PHạM THị ĐịNH TS VƯƠNG HOàNG LONG HàTSTHSTS Nội - 2012 iii MC LC LI CAM OAN i DANH MC T VIT TT .v DANH MC BNG S LIU vi LI M U CHNG 1: C S Lí LUN V PHT TRIN TH TRNG BO HIM PHI NHN TH 1.1 C IM V VAI TRề CA BO HIM PHI NHN TH 1.1.1 c ủim ca bo him phi nhõn th 1.1.2 Vai trũ ca bo him phi nhõn th 10 1.1.3 Phõn loi bo him phi nhõn th 12 1.2 TH TRNG BO HIM PHI NHN TH V CC NHN T NH HNG TI S PHT TRIN CA TH TRNG BO HIM PHI NHN TH 17 1.2.1 Khỏi nim v ủc ủim th trng bo him phi nhõn th 17 1.2.2 Phõn loi th trng bo him phi nhõn th 21 1.2.3 Cỏc ch th tham gia th trng 22 1.2.4 Sn phm bo him phi nhõn th 31 1.2.5 Cỏc nhõn t nh hng ti s phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th 34 1.2.6 Cỏc ch tiờu ủỏnh giỏ s phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th 41 1.3 MT S BI HC KINH NGHIM QUC T V PHT TRIN TH TRNG BO HIM PHI NHN TH 48 KT LUN CHNG 53 CHNG 2: THC TRNG TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM (GIAI ON 2006 -2010) 54 2.1 KHI QUT V QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM .54 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Giai ủon 1964-1974 54 Giai ủon 1975-1993 55 Giai ủon 1994- 2005 58 Giai ủon 2006-2010 60 2.2 TRC TRNG TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM (GIAI ON 2006-2010) 60 2.2.1 iu kin kinh t - xó hi Vit Nam 60 iv 2.2.2 Thc trng th trng bo him phi nhõn th Vit Nam 67 KT LUN CHNG 115 CHNG 3: GII PHP PHT TRIN TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM 116 3.1 NH HNG PHT TRIN TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM GIAI ON 2011-2020 116 3.1.1 Nhng thun li v khú khn ủi vi phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2011-2020 116 3.1.2 Mc tiờu phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2011-2020 121 3.2 QUAN IM PHT TRIN TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM 123 3.2.1 Phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam phự hp vi cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t chung ca ủt nc 123 3.2.2 Phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam n ủnh v bn vng 124 3.2.3 Phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam theo hng chuyờn nghip 125 3.3 GII PHP PHT TRIN TH TRNG BO HIM PHI NHN TH VIT NAM 127 3.3.1 Hon thin khung phỏp lý ủi vi hot ủng kinh doanh bo him 127 3.3.2 Xõy dng v ban hnh Chin lc phỏt trin th trng bo him Vit Nam giai ủon 2011-2020; xõy dng cỏc chớnh sỏch, cỏc ủ ỏn, cỏc chng trỡnh bo him vỡ mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi quc gia 137 3.3.3 Nõng cao nng lc qun lý v giỏm sỏt bo him ca Nh nc 140 3.3.4 Nõng cao nng lc bo him ca cỏc DNBH 144 3.3.5 Nõng cao vai trũ ca Hip hi bo him 154 3.3.6 Nõng cao nhn thc ca ngi dõn v bo him 156 3.3.7 Gii phỏp khỏc 158 KT LUN CHNG 160 KT LUN 161 CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B CA TC GI 163 DANH MC TI LIU THAM KHO 164 v DANH MC T VIT TT ASXH An sinh xó hi BHTM Bo him thng mi BHCN Bo him ngi BHTS Bo him ti sn BHTNDS Bo him trỏch nhim dõn s BHPNT Bo him phi nhõn th BHXH Bo him xó hi DNBH Doanh nghip bo him DNBHPNT Doanh nghip bo him phi nhõn th 10 DNBHNT Doanh nghip bo him nhõn th 11 DNMGBH Doanh nghip mụi gii bo him 12 LBH i lý bo him 13 GTBH Giỏ tr bo him 14 HBH Hp ủng bo him 15 MGBH Mụi gii bo him 16 XNK Xut nhp khu 17 STBH S tin bo him 18 TBH Tỏi bo him vi DANH MC BNG S LIU Bng 2.1: Bng 2.2: Bng 2.3: Bng 2.4: Bng 2.5: Bng 2.6: Bng 2.7: Bng 2.8: Bng 2.9: Bng 2.10: Bng 2.11: Bng 2.12: Bng 2.13: Bng 2.14: Bng 2.15: Bng 2.16: Bng 2.17: Bng 2.18: Bng 2.19: Bng 2.20: Bng 2.21: Bng 2.22: Bng 2.23: Bng 2.24: Bng 2.25: Bng 2.26: Bng 2.27: Bng 2.28: Bng 3.1: Bng 3.2: GDP v tc ủ tng trng GDP (2006-2010) 61 C cu GDP theo ngnh (giai ủon 2006-2010 ) 61 Giỏ tr sn xut cụng nghip (2006-2010) 62 Giỏ tr sn xut nụng nghip phõn theo ngnh hot ủng (2006-2010) 63 Tỡnh hỡnh xut nhp khu ca Vit Nam (2006-2010) 64 Vn ủu t phỏt trin ca Vit Nam (2006-2010) 65 Dõn s v tng trng dõn s Vit Nam (2006-2010) 66 Thu nhp bỡnh quõn ủu ngi mt thỏng mt s nm 67 S lng cỏc DNBH trờn th trng BHPNT (2006-2010) 77 S lng cỏc DNMGBH Vit Nam 78 S lng sn phm bo him trờn th trng BHPNT 79 Quy mụ ch s hu ca th trng bo him phi nhõn th 80 Doanh thu phớ bo him th trng BHPNT (2006-2010) 81 Th phn theo doanh thu phớ bo him gc nm 2010 84 C cu theo doanh thu phớ bo him gc ca cỏc nghip v bo him nm 2010 85 úng gúp ca th trng BHPNT vo GDP .86 Lao ủng lm vic ngnh bo him (2006-2010) 86 Lao ủng lm vic lnh vc bo him phi nhõn th nm 2010 87 Tỡnh hỡnh bi thng bo him gc ton th trng (2006-2010) 87 T l bi thng theo nghip v bo him gc v chung ton th trng nm 2010 .89 Tỡnh hỡnh nhng TBH ca th trng BHPNT (2006-2010) 90 Tỡnh hỡnh nhn TBH ca th trng BHPNT (2006-2010) 91 Giỏ tr ủu t tr li nn kinh t ca th trng BHPNT (2007-2010) 92 Li nhun kinh doanh ca Bo Vit, PVI v Bo Minh (2008-2010) 93 Hiu qu theo li nhun ca hot ủng kinh doanh bo him ti Bo Vit, PVI v Bo Minh nm 2010 .94 T trng khai thỏc mt s sn phm bo him so vi tim nng nm 2010 99 Chi bi thng, chi bỏn hng v qun lý ti Bo Vit, PVI, Bo Minh nm 2010 .101 C cu danh mc ủu t ca th trng BHPNT nm 2010 .113 Mt s ch tiờu d bỏo phỏt trin th trng bo him Vit Nam .123 Nhu cu BHNN ca cỏc h ủiu tra ti mt s xó Bỡnh phc 157 LI M U Tớnh cp thit ca ủ ti nghiờn cu Mc dự ngnh bo him thng mi Vit Nam ủc bt ủu hỡnh thnh t nm 1965 vi s ủi ca Cụng ty bo him Vit Nam (Nay l Tp ủon ti chớnhbo him Bo Vit), nhng Vit Nam ch thc s cú th trng bo him t nm 1994 sau Ngh ủnh 100/CP ca Chớnh ph ủc ban hnh thỏng 12 nm 1993 Vi s ủi ca hng lot cỏc doanh nghip bo him, th trng bo him Vit Nam ủó tr nờn sụi ủng hn, tng bc ủỏp ng ủc cỏc nhu cu v bo him ca cỏc t chc v cỏ nhõn xó hi Tc ủ tng trng doanh thu phớ bo him hng nm ca th trng nhng nm qua ủu ủt t 20% ủn 30% Tuy nhiờn, mc dự ủt ủc tc ủ tng trng cao, tim nng ca th trng bo him Vit Nam núi chung, th trng bo him phi nhõn th núi riờng cũn "b ng" ln Bờn cnh ủú, s tng trng ca trng bo him phi nhõn th Vit Nam cng bc l nhiu tn ti nh: cnh tranh khụng lnh mnh din trn lan, ủc bit l gia cỏc doanh nghip bo him nc; cht lng ca dch v bo him khụng cao v cha ủc chỳ trng; nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip bo him nc yu kộm iu ủú s nh hng ti tc ủ tng trng v s phỏt trin bn vng ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam thi gian ti Xut phỏt t nhng ủ thc t trờn, l ngi trc tip cụng tỏc ngnh bo him, Nghiờn cu sinh ủó chn ủ ti: Gii phỏp phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam ủ nghiờn cu lun ỏn ca mỡnh Ngoi ra, cho ủn Vit Nam, ủó cú mt s nghiờn cu cỏc lnh vc riờng bit, cỏc ch ủ riờng bit ca th trng bo him phi nhõn th, nhng cha cú nghiờn cu no v ton b th trng ny Vỡ vy, ủ ti nghiờn cu l cú ý ngha c v mt lý lun v thc tin; l ti liu tham kho cho cỏc chuyờn gia, cỏc nh nghiờn cu lnh vc bo him v nhng cỏ nhõn khỏc cú quan tõm 2 Mc ủớch nghiờn cu Trờn c s khỏi quỏt nhng ủ lý lun chung v bo him, bo him phi nhõn th, th trng bo him v cỏc nhõn t nh hng ti hot ủng ca th trng bo him, lun ỏn phõn tớch thc trng hot ủng v phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2006-2010, t ủú ủ xut mt s gii phỏp ch yu nhm phỏt trin hot ủng bo him phi nhõn th thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: Nhng ủ lý lun chung v bo him, bo him phi nhõn th v th trng bo him phi nhõn th gn lin vi thc tin Vit Nam Phm vi nghiờn cu: - Nghiờn th trng bo him phi nhõn th ủi vi hot ủng bo him gc, ch nghiờn cu hot ủng tỏi bo him, hot ủng ủu t ti chớnh trờn giỏc ủ h tr hot ủng bo him gc - Nghiờn cu ton b th trng bo him phi nhõn th Vit Nam, ủú cú nghiờn cu ủin hỡnh mt s doanh nghip dn ủu th trng - Thi gian nghiờn cu trung giai ủon 2006-2010 v mt s nm trc ủú ủ so sỏnh, phõn tớch Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn ch yu s dng ti liu, s liu ủó ủc cụng b t cỏc ngun: Niờn giỏm thng kờ, Cc qun lý v giỏm sỏt bo him - B ti chớnh, Hip hi bo him Vit Nam, mt s doanh nghip bo him nh Bo Vit, Bo Minh, Bo him du khớ (PVI), cỏc bo bỏo, bi vit, cụng trỡnh nghiờn cu ủc cụng b trờn cỏc phng tin thụng tin ủi chỳng ủ phc v cho vic nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lp bng biu, phng phỏp so sỏnh, phng phỏp tng hp, phng phỏp phõn tớch nghiờn cu tng quan ti liu, t ủú rỳt nhng kt lun, nhng bi hc ủi vi s phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam õy l nhng c s v mt lý lun v thc tin ủ lun ỏn ủ xut cỏc gii phỏp phỏt trin th trng Nhng ủúng gúp ca lun ỏn - H thng hoỏ v lm rừ thờm nhng ủ lý lun c bn v bo him thng mi, bo him phi nhõn th v th trng bo him phi nhõn th - Nghiờn cu bi hc kinh nghim ca cỏc nc v phỏt trin th trng bo him phi nhõn th cho Vit Nam - Phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2006-2010 - xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam ủn nm 2020 Kt cu lun ỏn Ngoi phn m ủu v kt lun, lun ỏn cú kt cu ba chng: Chng 1: C s lý lun v phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Chng 2: Thc trng th trng bo him phi nhõn th Vit Nam (giai ủon 2006-2010) Chng 3: Gii phỏp phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam Tng quan nghiờn cu Liờn quan ủn th trng BHPNT v phỏt trin th trng BHPNT, ủó cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ủc cụng b sau: 1) Lun ỏn "Hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him nh nc Vit Nam" , nm 2004, Phm Th nh Lun ỏn trung nghiờn cu: - Nhng ủ lý lun chung v hot ủng ủu t ca doanh nghip bo him - Kinh nghim ca cỏc nc v qun lý hot ủng ủu t ca doanh nghip bo him - Phõn tớch thc trng hot ủng hot ủng ủu t ca cỏc DNBH Nh nc Vit nam bao gm Bo Vit, Bo Minh v PVI - a h thng cỏc gii phỏp phỏt trin hot ủng ủu t ca cỏc DNBH nh nc Vit Nam Nh vy, ủ ti ch nghiờn cu mt mng hot ủng kinh doanh ca DNBH l hot ủng ủu t ti chớnh m cha nghiờn cu ủn hot ủng kinh doanh bo him Lun ỏn cng gii hn DNBH ln trờn th trng, khụng nghiờn cu cho ton b th trng v thi ủim cỏch ủõy nm 2) Lun ỏn "Nõng cao hiu qu kinh doanh bo him phi nhõn th ca cỏc doanh nghip bo him nh nc Vit Nam ủiu kin m ca v hi nhp", 2007, on Minh Phng Lun ỏn trung nghiờn cu: - Nhng ủ lý lun chung v bo him v hiu qu kinh doanh ca doanh nghip bo him - Phõn tớch thc trng hiu qu kinh doanh BHPNT ca cỏc DNBH Nh nc Vit Nam bao gm Bo Vit, Bo Minh v PVI - a h thng cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu ca cỏc DNBH nh nc Vit Nam Nh vy, ủ ti trung nghiờn cu hiu qu kinh doanh ca ba DNBH nh nc, khụng nghiờn cu cho ton b th trng v thi ủim cỏch ủõy nm Cỏc ủ tng quan ca th trng bo him, th trng BHPNT (nh cỏc ch th trờn th trng, cỏc nhõn t nh hng ủn s phỏt trin ca th trng ) khụng thuc phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3) ti "Gii phỏp nõng cao hiu qu qun lý, giỏm sỏt ca Nh nc ủi vi th trng bo him Vit Nam", 2011, PGS.TS Hong Trn Hu v TS Hong Mnh C ti trung nghiờn cu nhng ủ sau: - H thng húa nhng ủ lý lun c bn v th trng bo him; cụng tỏc qun lý, giỏm sỏt Nh nc ủi vi th trng bo him - Phõn tớch thc t hot ủng qun lý, giỏm sỏt ca Nh nc ủi vi th trng bo him Vit Nam hin - xut h thng cỏc gii phỏp v kin ngh nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý, giỏm sỏt Nh nc ủi vi th trng bo him Vit Nam ti cú nhng ủúng gúp mi quan trng l nghiờn cu v ri ro v ủo lng ri ro hot ủng kinh doanh ca doanh nghip bo him; nghiờn cu v lm rừ mt s ủ ca cụng tỏc qun lý, giỏm sỏt Nh nc ủi vi th trng bo him nh: nguyờn tc, mụ hỡnh v ni dung qun lý, giỏm sỏt Tuy nhiờn, nhng ủ khỏc ca th trng, ủc bit l v th trng BHPNT, khụng thuc phm vi nghiờn cu ca ủ ti Nh vy, mc dự ủó cú mt s nghiờn cu cú liờn quan nh trỡnh by trờn, nhng cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu tng th v th trng BHPNT v gii phỏp phỏt trin th trng BHPNT Vit Nam Do ủú, tỏc gi ủó chn ủ ti "Gii phỏp phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam" 153 (Malayxia), Australian Casualty & Life, Lumky General Insurance[23] Vớ d ti Cụng ty Australian Casualty & Life, ISO 9000 ủc ỏp dng nh mt cụng c nhm thc hin mc tiờu chin lc l nõng cao cht lng ton din khụng ch dch v khỏch hng m c t chc qun lý, chuyờn mụn húa cỏc hot ủng ca doanh nghip Mt s phng thc m Cụng ty theo ủui mc tiờu chin lc l: + Thnh lp Trung tõm dch v khỏch hng qua ủin thoi: H thng tr li qua ủin thoi nhm cung cp dch v ti khỏch hng thụng qua tr li, t bng ủin thoi Cỏc yờu cu tiờu chun v ủo to, qun lý cụng vn, ti liu, thng kờ ca ISO 9000 ủó phc v ủc lc t chc qun lý ca Trung tõm dch v trờn + Thit lp h thng dch v cung cp ca Cụng ty ti cỏc khỏch hng trờn ton quc: ISO ủó h tr vic thit lp quy trỡnh phc v khỏch hng thng nht, phõn tớch, ủỏnh giỏ thụng tin phn hi t khỏch hng ủ ủm bo rng nhu cu ca khỏch hng luụn ủc ủỏp ng + Thc hin qun lý ri ro mt cỏch cú hiu qu: Vic ng dng ISO h tr Cụng ty t chc v giỏm sỏt quy trỡnh ủỏnh giỏ ri ro Quy trỡnh ủỏnh giỏ ri ro ủc kim soỏt v ủỏnh giỏ li thng xuyờn, liờn tc nõng cao hiu qu + Qun lý bi thng hiu qu: Phng phỏp ISO h tr vic quy trỡnh, qun lý h s, hp ủng vi ngi qun lý, hp ủng vi ngi giỏm ủnh, ủo to cỏn b, thng kờ, tớnh toỏn mc bi thng + Nõng cao cht lng phc v: õy l chin lc m hu ht cỏc DNBH theo ủui nhm chim lnh v gi vng th phn Theo yờu cu ca qun lý ca ISO, cỏc hot ủng dch v ủc t chc theo dũng v ủc phõn tớch, kim soỏt, phỏt hin cỏc sai sút v hon thin cỏc mc tiờu ủt + Hiu qu qun lý ca cỏc nh lónh ủo tng lờn: ISO giỳp cỏc nh lónh ủo cú nhiu thụng tin v kh nng kim soỏt ủi vi hot ủng ca t chc cng nh cung cp cho h phng tin ủ tng cng hiu qu kinh doanh - Hin ủi hoỏ cụng ngh thụng tin nhm tin hc hoỏ cụng tỏc qun lý hp ủng t khõu thm ủnh ri ro, khai thỏc, lu tr hp ủng, ủn cỏc khõu bi 154 thng, tr tin bo him Cỏc DNBH cn cú h thng phn mm tớnh phớ bo him, trớch lp d phũng nghip v, h thng thụng tin bỏo cỏo ti chớnh cú ni mng vi c quan qun lý nh nc v kinh doanh bo him Xõy dng h thng giao dch trờn mng, lp ch Web sites, ng dng h thng tin hc qun lý ni b doanh nghip, bo ủm thu thp thụng tin cp nht ngnh, x lý kp thi cỏc din bin ca th trng Tuy nhiờn, vic tớnh toỏn mua phn mm no (trong nc hay nc ngoi) hay t xõy dng cn ủc tớnh toỏn k lng ủ ủm bo tớnh hiu qu - Nõng cao trỡnh ủ ca cỏn b chuyờn mụn thụng qua vic xõy dng v trin khai k hoch bi dng, ủo to; ủú trung vo mt s lnh vc ch yu nh chuyờn gia qun lý ri ro, chuyờn gia thm ủnh bo him, chuyờn viờn ủnh phớ, trớch lp d phũng nghip v v chuyờn gia ủu t ti chớnh i vi cỏc lnh vc ny, cỏc doanh nghip cú th thuờ chuyờn gia nc v nc ngoi ủ qun lý theo quy ủnh ca phỏp lut Cỏc DNBH cn xõy dng chin lc phỏt trin ngun nhõn lc di hn cho mỡnh, trỏnh tỡnh trng "lụi kộo, chp git" din ph bin trờn th trng thi gian qua Cỏc DNBH cn tớch cc v ch ủng phi hp vi cỏc c s ủo to chuyờn ngnh bo him c nc nh: gúp ý chng trỡnh ủo to cho cỏc trng, cp hc bng cho sinh viờn, nhn sinh viờn thc v kin ng thi cỏc doanh nghip cng phi tng cng ủo to ủi ng cỏn b trc tip ti doanh nghip bi vỡ chớnh cỏc doanh nghip mi l ni ủo to v k nng ngh nghip 3.3.5 Nõng cao vai trũ ca Hip hi bo him (1) Xõy dng c ch phi hp hiu qu vi c quan qun lý nh nc v kinh doanh bo him - Thay mt cỏc DNBH trờn th trng cú ting núi chung vi c quan qun lý nh nc vic hon thin cỏc bn phỏp lut, ban hnh cỏc ủ ỏn chin lc phỏt trin ca ngnh - Phi hp vi c quan qun lý nh nc ủ kim tra, giỏm sỏt vic thc hin cỏc tho thun gia cỏc hi viờn, x lý kp thi cỏc trng hp khụng tuõn th Quy ch hp tỏc v cỏc hnh vi vi phm qun lý v kinh doanh bo him 155 (2) Sa ủi, b sung iu l Hip hi bo him Vit Nam cho phự hp vi ủiu kin mi Trong xu th hi nhp kinh t quc t, cnh tranh gia cỏc doanh nghip núi l tt yu v thc t ủó khng ủnh ủiu ủú Trong cnh tranh doanh nghip rt d vỡ mc ủớch riờng ca mỡnh m lm nh hng ủn quyn li ca doanh nghip khỏc, gõy bt n th trng Khi ủú rt cn mt bn tay trung gian hot ủng khụng vỡ li ớch ca doanh nghip no ủng lm cu ni tho hip gia cỏc doanh nghip Bn tay trung gian ủú cú th l cỏc c quan phỏp lut hoc mt c quan ớt mang tớnh phỏp quyn hn nh cỏc Hip hi ngnh ngh Hip hi bo him Vit Nam ủc thnh lp t nm 2001 Trong 10 nm qua, Hip hi ủó cú nhiu ủúng gúp tớch cc ủi vi s phỏt trin ca th trng bo him Vit Nam vai trũ ca Hip hi ủó dn ủc khng ủnh Tuy nhiờn, ủ vai trũ ca Hip hi ủc phỏt huy hn na, ủỏp ng vi nhng yờu cu mi, ủiu l hot ủng ca Hip hi cn tip tc ủc hon thin theo hng: - Khuyn khớch cỏc DNBH v cỏc t chc tham gia Hip hi, gn quyn li v trỏch nhim ca cỏc doanh nghip vi Hip hi - Tng tớnh thc thi ca nhng tha thun ủc ký kt, trỏnh tỡnh trng cỏc lónh ủo ký tha thun xong nhng cp di khụng thc hin hoc lónh ủo khụng nghiờm tỳc quỏn trit doanh nghip thc hin theo tha thun - Hip hi cú quyn ch ủng (trờn c s k hoch ca cỏc thnh viờn) vic thay mt cỏc DNBH thc hin cỏc hot ủng chung nh ủ phũng hn ch tn tht, phi hp vi cỏc c s ủo to vic ủo to ngun nhõn lc cho th trng, t chc cỏc hi tho, hi ngh, ủy mnh hot ủng thụng tin tuyờn truyn giỏo dc cụng chỳng v bo him (3) Nghiờn cu ủn nm 2015 cú th tỏch riờng Hip hi cỏc nh bo him phi nhõn th, bo him nhõn th v mụi gii bo him Hin nay, Hip hi bo him Vit Nam ủc thnh lp chung cho cỏc DNBHPNT, DNBHNT v DNMGBH cỏc nc, mi lnh vc cú nhng ủc thự riờng nờn thng cú Hip hi cỏc nh BHPNT, Hip hi cỏc nh BHNT, Hip 156 hi cỏc nh MGBH riờng Vi s phỏt trin ca th trng bo him Vit Nam thi gian qua, ủó ủn lỳc Vit Nam cng cn phi nghiờn cu tỏch thnh cỏc Hip hi bo him riờng bit ny 3.3.6 Nõng cao nhn thc ca ngi dõn v bo him iu kin kinh t nc ta thi gian qua ủó ủc ci thin ủỏng k Cui nm 2010, Vit Nam ủc ủỏnh giỏ xp loi l nc cú thu nhp trung bỡnh trờn th gii Do ủú, "cu" trờn th trng tng l tt yu iu ủú ủc th hin qua tc ủ tng trng doanh thu phớ bỡnh quõn 25,4%/nm nm qua Vi d bỏo kinh t tip tc tng trng cao thi gian ti, cu trờn th trng BHPNT s tip tc tng cao Tuy nhiờn, ủ bin nhng khỏch hng tim nng cú "cu" thnh khỏch hng thc t tham gia bo him li ph thuc rt ln vo cỏc nh "cung" tham gia th trng nh: cú sn sng cung cp nhng sn phm bo him m th trng cú nhu cu, cú thụng tin tuyn truyn ủy ủ v sn phm bo him v li ớch ca sn phm bo him, cú gii quyt ủy ủ quyn li bo him cho khỏch hng ủó tham gia bo him Vi mt th trng bo him ủy tim nng nhng t l ủc khai thỏc thp (bng s liu 2.23) cú mt phn lý quan trng l nhn thc ca ngi dõn v bo him cha cú hoc cú nhng khụng ủy ủ, bo him l mt sn phm dch v "khú" Phn ln li ủõy thng ủc cho l cỏc DNBH cha lm tt cụng tỏc thụng tin tuyờn truyn vỡ h l ngi cung cp dch v bo him Tuy nhiờn, nu núi nh vy l mt chiu, bi bn thõn khỏch hng, vi t cỏch l ngi tiờu dựng, cng phi t trang b kin thc v cú s hiu bit ủ tiờu dựng mt cỏch khụn ngoan nht S liu bng 3.2 (theo kt qu ủiu tra ca ủ ti Nghiờn cu chớnh sỏch BHNN Vit nam thc s Nguyn ỡnh Chớnh, Vin Chớnh sỏch v chin lc phỏt trin nụng nghip nụng thụn lm ch nhim) l mt vớ d v nhu cu v hiu bit ca ngi dõn v bo him nụng nghip tnh Bỡnh phc 157 Bng 3.2: Nhu cu BHNN ca cỏc h ủiu tra ti mt s xó Bỡnh phc Long Hng Ch tiờu S h I S h ủiu tra Bự nho T l (%) 33 S h Phỳ ring T l (%) 33 S h T l (%) 34 Chung S h T l (%) 100 II Nhu cu BHNN Cao su 16 48 27,3 17 50,0 42 42,0 iu 21 64 22 66,7 12 35,3 55 55,0 Tiờu 19 58 12 36,4 11,8 35 35,0 Bũ tht 18 27,3 23,5 23 23,0 Khụng cn 3,0 2,9 4,0 thit (Ngun: ti Nghiờn cu chớnh sỏch BHNN Vit nam, 2009 [7) Bng s liu trờn cho thy, t l h dõn cú nhu cu tham gia BHNN cho cỏc vt nuụi, cõy trng ủc ủiu tra l khụng cao, cao nht ủi vi cõy ủiu cng ch l 55% Thm cú 4% h ủc hi khụng cú nhu cu tham gia bo him cho bt k vt nuụi, cõy trng no V lý ti khụng mun tham gia bo him, cú ti 67% ý kin tr li l ngi dõn khụng bit hoc khụng cú thụng tin tng tn v dch v bo him Chớnh vỡ vy, nõng cao nhn thc ca ngi dõn v bo him mt mt l nhim v quan trng ca cỏc DNBH, Hip hi bo him Vit Nam; mt khỏc cng l trỏch nhim v quyn li ca bn thõn ngi dõn vi t cỏch l ngi tiờu dựng Lỳc ny vai trũ ca Hip hi ngi tiờu dựng, ca cỏc hi ngnh ngh (nh hip hi cỏc nh XNK vic mua bo him hng húa XNK), ca cỏc t chc hi ủon th (nh hi ph n, hi nụng dõn) vic giỏo dc kin thc bo him l rt quan trng 158 - i vi Hip hi bo v ngi tiờu dựng: phỏt trin th trng bo him, khụng ch bờn "cung" ca th trng phi lm tt vai trũ ca mỡnh m bờn "cu" cng phi cú nhng ủng thỏi tớch cc Ngi mua bo him phi cú nhn thc ủỳng ủn v bo him, v ngha v v quyn li ca mỡnh mua bo him, khụng nờn cú suy ngh mua bo him l ủ trc li bo him Hin Vit Nam ủó cú Hip hi bo v ngi tiờu dựng, nhng thc t vai trũ ca Hip hi cũn rt hn ch, cn phi tng cng thi gian ti Hip hi cú th cú nhiu hot ủng ủ gúp phn cựng cỏc DNBH nõng cao nhn thc ca ngi tiờu dựng v bo him Vớ d, di s ti tr ca cỏc DNBH, Hip hi thnh lp trang web v giỏo dc bo him nh Hip hi ngi tiờu dựng ca M ủó lm ( M cú trang web www.insurance-education.org) Khi m vic mua bo him nh th no, ý ngha ca vic mua bo him ủc chớnh nhng ngi tiờu dựng t núi s cú tớnh lan ta v tin cy cao - i vi cỏc t chc ngnh ngh, t chc hi ủon th: Cú th núi ngnh bo him liờn quan ti tt c mi hot ủng ca nn kinh t: Ngnh xõy dng cú bo him xõy dng lp ủt; ngnh giao thụng ti cú bo him xe c gii, bo him hng khụng, bo him thõn tu; ngnh ngoi thng cú bo him hng húa xut nhp khu Vỡ vy, vic phi kt hp gia ngnh bo him vi cỏc ngnh ngh khỏc l cn thit vỡ li ớch ca tt c cỏc bờn v li ớch quc gia Chng hn, ngnh ngoi thng, ngnh hng hi cn phi hp cht ch vi vic thu xp mua bo him hng húa XNK, bo him thõn tu v P/I, trỏnh ủc tỡnh trng hng nm hng chc triu USD b "tht thoỏt" hng húa XNK ủc mua bo him v thuờ tu nc ngoi Hay ngnh y ban an ton giao thụng quc gia phi hp cht ch Hip hi bo him vic s dng cú hiu qu ngun kinh phớ ủ phũng hn ch tn tht m cỏc DNBH ủúng gúp 3.3.7 Gii phỏp khỏc Phỏt trin th trng BHPNT phi gn lin vi phỏt trin "cu" ca th trng l tt yu khỏch quan Trong ủú, "cu" ca th trng ph thuc vo cỏc ủiu 159 kin kinh t-xó hi chung ca ủt nc v ủiu kin c th ca tng khỏch hng Vi khỏch hng cỏ nhõn, ủú l ủiu kin hon cnh gia ủỡnh nh thu nhp, s con, ủ tui cỏi, ngh nghip, hc thc Vi khỏch hng l t chc ủú l ủc ủim hot ủng sn xut kinh doanh, nng lc ca t chc, t ca ngi lónh ủo Chớnh vỡ vy, phỏt trin kinh t nc nh l tin ủ quan trng ủ kớch "cu" trờn th trng Hot ủng ca th trng BHPNT cú th núi phc v cho mi hot ủng ca nn kinh t: hot ủng XNK cú bo him hng húa XNK; hot ủng giao thụng ti cú bo him mỏy bay, bo him tu ha, bo him xe c gii; hot ủng xõy dng lp ủt cú bo him xõy dng lp ủt Chớnh vỡ vy s phi kt hp gia ngnh bo him vi cỏc ngnh ngh nn kinh t l cn thit S phi kt hp cú hiu qu s ủem li nhiu li ớch: li ớch cho ngnh bo him, li ớch cho ngi mua bo him v li ớch quc gia 160 KT LUN CHNG Xut phỏt t nhng ủ lý lun ủó ủc h thng v chun mc húa Chng 1, trờn c s thc trng ca th trng BHPNT ủc trỡnh by Chng 2; Chng ca lun ỏn ủó nhng gii phỏp nhm phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam an ton, lnh mnh v hiu qu Ni dung ca chng trỡnh by ủc nhng ủ c bn sau: - ỏnh giỏ nhng thun li v khú khn nh hng ủn s phỏt trin ca th trng BHPNT Vit Nam nhng nm ti - nh hng phỏt trin th trng BHPNT Vit Nam giai ủon 2011-2020 - Nhng quan ủim ủnh hng ca lun ỏn ủi vi gii phỏp phỏt trin th trng BHPNHT ủn nm 2020, gm quan ủim: (1) S phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam phi ủm bo theo cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t chung ca ủt nc, (2) S phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam phi ủm bo s phỏt trin n ủnh lõu di, v (3) S phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam phi ủm bo theo hng chuyờn nghip - Lun ỏn nhúm gii phỏp c bn nhm phỏt trin th trng BHPNT l: (1) Hon thin khung phỏp lý ủi vi hot ủng kinh doanh bo him, (2) Xõy dng v ban hnh Chin lc phỏt trin th trng bo him Vit Nam giai ủon 2011-2020; xõy dng cỏc chớnh sỏch, cỏc ủ ỏn, cỏc chng trỡnh bo him vỡ mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi quc gia, (3) Nõng cao nng lc qun lý v giỏm sỏt bo him ca Nh nc, (4) Nõng cao nng lc bo him ca cỏc DNBH, (5) Nõng cao vai trũ ca Hip hi bo him, (6) Nõng cao nhn thc ca ngi dõn v bo him, (7) Gii phỏp khỏc 161 KT LUN Vi ủ ti nghiờn cu Gii phỏp phỏt trin th trng bo him phi nhõn th Vit Nam, lun ỏn ủó ủt ủc nhng kt qu ch yu sau: (1) H thng hoỏ v lm rừ cỏc ủ lý lun c bn v bo him v th trng bo him phi nhõn th gm: Tng quan v bo him thng mi v BHPNT; th trng BHPNT, ủc ủim v cu trỳc hot ủng ca th trng BHPNT; cỏc nhõn t nh hng ủn s phỏt trin ca th trng BHPNT; h thng cỏc ch tiờu phn ỏnh s phỏt trin ca th trng BHPNT; v mt s bi hc kinh nghim quc t v phỏt trin th trng BHPNT õy l c s lý lun cho vic phõn tớch thc trng phỏt trin ca trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 1994-2004 Cú th núi, ủúng gúp mi quan trng ca lun ỏn v mt lý lun l nghiờn cu v trỡnh by ủc cỏc nhõn t nh hng ủn s phỏt trin ca th trng BHPNT, v h thng ch tiờu phn ỏnh s phỏt trin ca th trng BHPNT (2) Phõn tớch thc trng phỏt trin th trng BHPNT Vit Nam giai ủon 2006- 2010 Mc dự cú nhiu bin ủng, ủc bit l s nh hng ca suy thoỏi kinh t, nhng nhỡn chung cỏc ủiu kin kinh t xó hi Vit nam khỏ thun li cho s phỏt trin ca th trng BHPNT: GDP v thu nhp bỡnh quõn ủu ngi tng qua cỏc nm, kim nghch XNK, giỏ tr sn xut cụng nghip, nụng nghip tng liờn tc Nhỡn chung th trng BHPNT Vit Nam ủó cú nhng bc phỏt trin ủỏng k thi gian qua: s lng DNBH cui nm 2010 l 30 doanh nghip (29 DNBH gc v 01 doanh nghip TBH), tc ủ tng trng phớ bỡnh quõn nm qua l 25%/nm, ngnh bo him ủó ủỏp ng mt phn nhu cu dng v ngy cng tng ca th trng v cỏc loi hỡnh dch v bo him, gúp phn tớch cc vo s phỏt trin kinh t xó hi chung ca ủt nc Tuy nhiờn th trng BHPNT nc ta thi gian qua cng cũn nhiu tn ti, hn ch: (1) Quy mụ th trng cũn nh bộ, cha khai thỏc ht tim nng, (2) Th trng ủang tim n nhng yu t ri ro mt n ủnh, (3) Th trng phỏt trin cha cõn ủi v ủng b, v (4) Th trng phỏt trin cha mang tớnh chuyờn 162 nghip Lun ỏn cng trỡnh by v phõn tớch nguyờn nhõn c bn dn ủn nhng tn ti ny - Trờn c s ủnh hng phỏt trin th trng BHPNT ủn nm 2020, lun ỏn xõy dng quan ủim ủnh hng cho nhng gii phỏp nhm phỏt trin th trng ủn nm 2020 Cỏc gii phỏp lun ỏn gm: (1) Hon thin khung phỏp lý ủi vi hot ủng kinh doanh bo him, (2) Xõy dng v ban hnh Chin lc phỏt trin th trng bo him Vit Nam giai ủon 2011-2020; xõy dng cỏc chớnh sỏch, cỏc ủ ỏn, cỏc chng trỡnh bo him vỡ mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi quc gia, (3) Nõng cao nng lc qun lý v giỏm sỏt bo him ca Nh nc, (4) Nõng cao nng lc bo him ca cỏc DNBH, (5) Nõng cao vai trũ ca Hip hi bo him, (6) Nõng cao nhn thc ca ngi dõn v bo him, (7) Gii phỏp khỏc Mc dự ủó c gng hc v nghiờn cu, song lun ỏn khụng trỏnh nhng hn ch, thiu sút nh khụng thc hin ủc ủiu tra, kho sỏt, cỏc s liu th trng cha hon ton ủy ủ Vit Nam khụng cú s liu thng kờ Tỏc gi mong nhn ủc nhng ý kin ủúng gúp quý bỏu ca cỏc nh chuyờn mụn, cỏc nh nghiờn cu ủ lun ỏn ủc hon thin hn Xin chõn thnh cm n 163 CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B CA TC GI Trnh Th Xuõn Dung (2011), Th trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2006-2010: Nhng kt qu ủt ủc v tn ti, nguyờn nhõn, Tp ti chớnh, s 6/11/2011 Trnh Th Xuõn Dung (2011), Vn ủ cnh tranh khụng lnh mnh trờn th trng bo him xe c gii Vit Nam,Tp Th trng v giỏ c, s 6/11/2011 Trnh Th Xuõn Dung (2007), Mt s gii phỏp hon thin hot ủng mụi gii trờn th trng bo him phi nhõn th Vit Nam, Tp ngõn hng, s 8/4/2007 164 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ting Vit: Bo Minh (2007, 2008, 2009, 2010), Bng cõn ủi k toỏn v Bỏo cỏo kt qu kinh doanh, H Ni Bo Vit (2007, 2008, 2009, 2010), Bng cõn ủi k toỏn v Bỏo cỏo kt qu kinh doanh Bo him phi nhõn th, H Ni B ti chớnh (1999), Lut Bo him mt s nc, Nh xut bn ti chớnh B ti chớnh (2011), D tho Chin lc phỏt trin th trng bo him Vit Nam giai ủon 2011-2020, H Ni B Ti chớnh (2007), Thụng t 156/2007/TT-BTC v hng dn thc hin Nh ủnh 46 ca Chớnh ph, H Ni Chớnh ph CHXHCNVN (2007), Ngh ủnh s 45/2007/N-CP v Ngh ủnh s 46/2007/N-CP, H Ni Nguyn ỡnh Chớnh (2009), ti cp B "Nghiờn cu chớnh sỏch bo him nụng nghip Vit Nam", B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Cc qun lý v giỏm sỏt bo him (2006, 2007, 2008, 2009), Niờn giỏm th trng bo him Vit Nam, NXB ti chớnh Trnh Th Xuõn Dung (2011), Th trng bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2006-2010: Nhng kt qu ủt ủc v tn ti, nguyờn nhõn, Tp ti chớnh, s 6/11/2011 10 Trnh Th Xuõn Dung (2011), Vn ủ cnh tranh khụng lnh mnh trờn th trng bo him xe c gii Vit Nam,Tp Th trng v giỏ c, s 6/11/2011 11 Trnh Th Xuõn Dung (2007), Mt s gii phỏp hon thin hot ủng mụi gii trờn th trng bo him phi nhõn th Vit Nam, Tp ngõn hng, s 8/4/2007 165 12 ng Cng sn Vit Nam (2011), Chin lc phỏt trin kinh t-xó hi 20112020, bỏo tin tc [trc tuyn] a ch: http://baotintuc.vn 13 Nguyn Vn nh (2009), Giỏo trỡnh bo him, NXB i hc Kinh t quc dõn 14 Nguyn Vn nh (2008), Giỏo trỡnh qun tr kinh doanh bo him, NXB i hc Kinh t quc dõn 15 Nguyn Vn nh (2008), Giỏo trỡnh An sinh xó hi, Nh xut bn i hc Kinh t quc dõn 16 Phm Th nh (2004), Lun ỏn tin s: Hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him nh nc Vit Nam, Trng i hc Kinh t quc dõn 17 Phm Th nh (2010), ti cp B: Bo him nụng nghip Vit Nam: Thc trng v gii phỏp phỏt trin, Trng i hc Kinh t quc dõn 18 Trn V Hi (2010), Cỏc ni dung cha hp lý Lut kinh doanh bo him, Nghiờn cu lp phỏp ủin t 19 Hong Trn Hu, Hong Mnh C (2011), ti cp hc viờn: Gii phỏp nõng cao hiu qu qun lý, giỏm sỏt ca Nh nc ủi vi th trng bo him Vit Nam, Hc vin ti chớnh 20 Hip hi bo him Vit Nam (2006, 2007, 2008, 2009, 2010), S liu th trng bo him Vit Nam, NXB ti chớnh 21 Hc vin bo him Hong Gia Anh (1998), Bo him- nguyờn tc v thc hnh, Nh xut bn Ti chớnh 22 Hc vin ti chớnh (2010), Giỏo trỡnh lý thuyt bo him, Nh xut bn ti chớnh 23 Th Kim Liờn (2010), Th trng bo him Vit Nam di gúc nhỡn ca ngi cuc, VCCI 24 Phựng c Lc (2011), o to ngun nhõn lc cho ngnh bo him Vit Nam, K yu hi tho khoa hc "o to ngun nhõn lc cho ngnh bo him Vit Nam ủiu kin hin nay", Trng i hc Kinh t quc dõn 166 25 TS inh Quang Nng (2010), Th trng bo him Vit Nam rt tim nng, Stockbiz.vn 26 on Minh Phng (2007), Lun ỏn tin s: Nõng cao hiu qu kinh doanh bo him phi nhõn th ca cỏc doanh nghip bo him nh nc Vit Nam ủiu kin m ca v hi nhp, Hc vin ti chớnh 27 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2000), Lut Kinh doanh Bo him, NXB ti chớnh 28 Tp ủon bo him Du khớ (2007, 2008, 2009, 2010), Bng cõn ủi k toỏn v Bỏo cỏo kt qu kinh doanh BHPNT, H Ni 29 Nguyn Tin (2009), M ca th trng bo him Vit Nam- thc trng v gii phỏp, Cụng ty bo him Vin ụng 30 Tng cc Thng kờ (2011), Niờn giỏm thng kờ 2010, NXB Thng kờ 31 Kim Yn (2010), Th trng bo him Vit Nam s tng trng mnh, Bỏo mi [trc tuyn] a ch: http://baomoi com II Ting Anh: 32 Asean Insurance (2010), Asian Insurance Report [trc tuyn] a ch: http://www.fpk.com 33 Bao Ling Chang (2005), Malaysia non-life insurance, Asian Insurance Report [trc tuyn] a ch: http://www.fpk.com 34 Etti Baranoff (2004), Risk management and insurance, Leyh Publishing, LLC 35 James S Trieschmann, Robert E Hoyt and David W Sommer (2005), Risk management and Insurance, South-Western, Thomson 36 Tim Lawson (2005), Thai non-life insurance, Asian Insurance Report [trc tuyn] a ch: http://www.fpk.com 167
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam, Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam, Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập