Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai

5 168 0
  • Loading ...
Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 09:55

HƯỚNG DẪN MAPINFO ĐÁNH GIÁ ĐẤT B1: cài mapinfo, copy file nguyenlequelinh dô B2: Mở mapinfo> vào file> open> chon soil map> soil map hiên lên> file> save copy as> họp thoại… lên> chỗ file name> đánh chữ dô> ok> tắt soil map B3: File> open> chọn nền.>open B4: Query> select> mục select records from tables : chon nền> browns results có dấu tích> ok> bảng query xuất hiện> click vào dấu – cho chui xuống B5: Nhìn xuống phía hình thấy chữ Editing> click dô chọn B6: Object> set target B7: File > open > chon slop map> open B8: query > select> chỗ select records from table chọn slop map, browns result dấu tích> ok B9: object> split> hộp thoại data……> ok> chờ> all or part object> ok B10: table > update column> chỗ table to update chon sesection/chỗ get value from table chọn slop map/ chỗ column update chọn add new… > click vào join> hộp thoại specify join> chỗ is within chon lại contains> ok >ok B11: file> save copy as> chon query 3> save as> đổi tên thành SO-Sl> save B12: tắt hết bảng có lại sau: B13: file> open>chon so-sl>open B14: query >select>chỗ select records from table chọn so-sl>chỗ browns result có dấu tích> ok> query xuất chon vào dấu – cho chui xuống B15: Nhìn xuống phía hình thấy chữ Editing> click dô chọn so-sl B16: Object> set target B17: File > open > chon deep map> open B18: query > select> chỗ select records from table chọn deep map, browns result dấu tích> ok B19: object> split> hộp thoại data……> ok> chờ> all or part object> ok B20: table > update column> chỗ table to update chon sesection/chỗ get value from table chọn deep map/ chỗ column update chọn add new… > click vào join> hộp thoại specify join> chỗ is within chon lại contains> ok >ok B21: file> save copy as> chon query 6> save as> đổi tên thành SO-Slde> save B22: tắt hết bảng có lại sau: B23: file> open>chon so-sl-de>open B24: query >select>chỗ select records from table chọn so-sl-de>chỗ browns result có dấu tích> ok> query xuất chon vào dấu – cho chui xuống B25: Nhìn xuống phía hình thấy chữ Editing> click dô chọn so-sl-de B26: Object> set target B27: File > open > chon irrigational map> open B28: query > select> chỗ select records from table chọn irrigational map, browns result dấu tích> ok B29: object> split> hộp thoại data……> ok> chờ> all or part object> ok.(k có thôi) B30: table > update column> chỗ table to update chon sesection/chỗ get value from table chọn irrigational map/ chỗ column update chọn add new… > click vào join> hộp thoại specify join> chỗ is within chon lại contains> ok >ok B31: file> save copy as> chon query 9> save as> đổi tên thành SO-Slde-ir> save B32: tắt tất bảng B33: : file> open>chon so-sl-de-ir>open B34: Vào Table\Maintenance\Table Structure Xuất hộp thoại View/modify table > chon so-sl-de-ir>ok B35: xuất hộp thoại modify table str……>add field> chỗ name> đánh STT:> chỗ type chọn integer B36: Vào table\Update Column, table to update: chọn so-sl-de-ir, chỗ column update chọn STT, get value… chọn so-sl-de-ir Chỗ value chọn rowid> ok
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai, Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai, Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập