(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

27 27 0
  • Loading ...
Loading...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:08

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ VĂN HÒA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI, 2015 Công trình hoàn thành Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Đức Lương PGS TS Đinh Thị Ngọc Quyên Người phản biện 1: Người phản biện 2: Người phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học Viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ – tầng Nhà , Học viện Hành Quốc gia Số: 77 – Đường Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Hà Nội Thời gian: vào hồi giờ, ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Biển, biển ven bờ Quảng Ninh có biển có nguy ô nhiễm cao khai thác than, vận tải du lịch, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển Có nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân quan trọng quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh chưa thực tốt Tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh” nhằm đáp ứng số đòi hỏi thực tiễn sau: Một là, Nâng cao hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ: Hoàn thiện thể chế, đặc biệt tổ chức hoạt động máy; hoàn thiện sách, pháp luật Hai là, Giúp giải mâu thuẫn bên liên quan đến biển có cách tiếp cận, giải vấn đề bảo vệ môi trường biển ven bờ Ba là, Phát triển kinh tế biển mà bảo vệ môi trường biển Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn Quảng Ninh nhằm bảo đảm phát triển bền vững 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ thực trạng ô nhiễm biển ven bờ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh Tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế làm tác động làm cho hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ không cao Vận dụng, làm sáng tỏ số khía cạnh lý thuyết nước áp dụng thực tiễn, đồng thời bổ sung số luận điểm để tìm nguyên nhân điểm nghẽn, nút thắt quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ để đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn Quảng Ninh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường biển biển ven bờ Phân tích thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh để làm rõ hạn chế nguyên nhân Vận dụng lý thuyết, khía cạnh lý thuyết nước vào thực tiễn để phân tích, đánh giá nội dung, công cụ, phương thức (đặc biệt nội dung thể chế, sách, pháp luật tổ chức thực hiện) quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh đề xuất giải pháp giải nguyên nhân hạn chế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Ninh Vùng biển ven bờ: giới hạn phía biển cách bờ hải lý trở vào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển Phần thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ Quảng Ninh Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu sở thông tin tư liệu giai đoạn 2006 – 2012 Phạm vi nội dung: Hoàn thiện thể chế, sách, pháp luật có liên quan đến nội dung, công cụ phương thức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trong có phần thực tiễn liên quan đến việc quản lý môi trường Vịnh Hạ Long) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp luận nghiên cứu vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm, chủ trương đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tổng hợp, Phương pháp khảo sát thực tế, Phương pháp điều tra xã hội học, Phương pháp thống kê, dự báo, Phương pháp chuyên gia, Một số phương pháp nghiên cứu bổ trợ có tính kỹ thuật khác Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu Luận án Biển Quảng Ninh bị ô nhiễm nghiêm trọng, quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ hiệu lực, hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững Có nhiều nguyên nhân khác lý giải cho thực tiễn (do thiếu quy định pháp luật tổ chức quản lý thiếu lý thuyết dẫn đường tổng hợp nhiều nguyên nhân) Giả thuyết đặt thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh cần vận dụng lý thuyết nước vào điều kiện thực tiễn để tìm điểm nghẽn, nút thắt để giải tổng thể nguyên nhân liên quan đến nội dung, công cụ, phương thức quản lý giải triệt để Cụ thể nội dung lý luận quản lý tổng hợp vùng bờ; quy hoạch không gian biển; áp dụng công cụ kinh tế; vấn đề thể chế, sách, pháp luật;… triển khai Quảng Ninh (địa phương có nét đặc thù cụ thể riêng biệt) cần có chọn lọc, áp dụng khía cạnh hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Vận dụng lý thuyết khoa học nước, tìm điểm nghẽn, nút thắt quản lý giải triệt để vào điều kiện Quảng Ninh Làm vậy, Luận án đạt mục đích nhiệm vụ đề Để trả lời cho giả thuyết khoa học, Luận án đặt câu hỏi nghiên cứu như: - Biển ven bờ Quảng Ninh có ô nhiễm nghiêm trọng không? - Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Tỉnh? - Thực trạng ô nhiễm, thực tiễn quản lý nhà nước làm cho Quảng Ninh phát triển không bền vững cần có giải pháp khắc phục? - Quản lý nhà nước có điểm nghẽn, nút thắt nội dung, công cụ, phương thức quản lý như: Vấn đề thể chế, sách, pháp luật;… cần giải quyết? - So với sở lý thuyết, thực tiễn Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển, BVB Quảng Ninh có sai biệt cần có giải pháp khắc phục? Đóng góp luận án * Đóng góp mặt lý luận: Lý luận quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ có hệ thống hóa tổng hợp lại có tính khái quát Hệ thống lý thuyết làm sáng tỏ triển khai áp dụng vào thực tiễn, đồng thời bổ sung số quan điểm, cách tiếp cận giải quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ áp dụng cho Quảng Ninh * Đóng góp mặt thực tiễn: Chỉ thực trạng quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh hạn chế so với lý thuyết yêu cầu phát triển thực tiễn Đề xuất số giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh Đồng thời đề kiến nghị, xuất số nội dung quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, với Bộ Tài nguyên Môi trường Kết cấu luận án Luận án phần mở đầu, tổng quan nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung bao gồm chương B PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Phân tích, đánh giá công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Nghiên cứu nước: Môi trường biển, bảo vệ môi trường biển nhiều nước giới thể công trình, báo, sách nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án Nghiên cứu đưa nguyên tắc phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế với giải vấn đề môi trường, có vấn đề môi trường biển; quản lý tổng hợp vùng bờ; áp dụng công cụ kinh tế, tài chính; pháp luật hoạt động bảo vệ môi trường;… 1.1.2 Nghiên cứu nước: Bảo vệ môi trường biển ven bờ lĩnh vực mới, việc nghiên cứu bảo vệ môi trường biển trở thành vấn đề cấp thiết 20 năm Các nghiên cứu biển Việt Nam chủ yếu nghiên cứu biển tự nhiên Đã xuất sách, viết tạp chí, đề tài, chuyên đề vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường biển như: nghiên cứu việc áp dụng công cụ kinh tế, tài chính, vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ, bảo vệ môi trường biển, thể chế, sách, pháp luật, thực tiễn, quản lý biển, ô nhiễm môi trường biển góc độ mức độ tiếp cận khác 1.1.3 Các nghiên cứu bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh: Vấn đề xử lý nước thải công nghiệp than; nghiên cứu quản lý môi trường Vịnh Hạ Long; kế hoạch ứng phó cố tràn dầu khu vực biển Hải Phòng - Quảng Ninh; quy hoạch bảo vệ phát triển tài nguyên nước lưu vực sông ven biển Quảng Ninh; quy hoạch không gian biển; nghiên cứu quản lý nguồn thải từ lục địa; nghiên cứu quản lý hoạt động khai thác than 1.1.4 Quá trình nghiên cứu tác giả: Từ sinh viên, học viên cao học, tác giả theo đuổi đề tài bảo vệ môi trường biển Đến nay, tác giả tiếp tục lựa chọn hướng nghiên cứu với tên đề tài là: “Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh” 1.2 Tiếp thu, chọn lọc nội dung nghiên cứu nước Một là, Hầu hết công trình chưa đề cập đến lý luận quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ cách hệ thống, có giới thiệu khía cạnh mà chưa có cách tiếp cận tổng thể Hai là, Những công trình nghiên cứu nước chưa phân tích làm rõ thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ so với lý luận Việc phân tích hạn chế, nguyên nhân quản lý nhà nước chưa mang tính tổng hợp, khái quát cao Ba là, Các công trình nghiên cứu nước có liên quan hầu hết không đưa hệ thống giải pháp đề cập lại giải pháp cho bảo vệ môi trường biển nói chung Một số nêu phương hướng giải quyết; giải pháp tính tổng hợp, hệ thống, khái quát cao 1.3 Những vấn đề đặt luận án cần tập trung giải Một là, Những vấn đề thuộc lý luận: Bổ sung, làm sáng tỏ thêm nội dung, công cụ, phương thức quản lý: Một số khái niệm gốc, quản lý tổng hợp vùng bờ, sử dụng công cụ kinh tế, tổ chức hoạt động máy, cách tiếp cận xây dựng sách hệ thống pháp luật, quản lý nguồn gây ô nhiễm Bổ sung nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá, nghiên cứu đưa kinh nghiệm bảo vệ môi trường biển ven bờ số quốc gia, đặc biệt số quốc gia khu vực, Hai là, Những vấn đề thực tiễn quản lý: Làm rõ, đối chiếu, so sánh nội dung quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ thực tiễn Quảng Ninh so với lý luận có điểm nghẽn, nút thắt Phân tích, tổng hợp tìm hạn chế, nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước làm sở cho việc đề xuất giải pháp Quảng Ninh kiến nghị với Trung ương Ba là, Về hệ thống giải pháp: Những giải pháp xuất phát từ hạn chế, nguyên nhân hạn chế phân tích đánh giá phần thực tiễn quản lý Quảng Ninh Những giải pháp đưa giải pháp phải bám vào điều kiện thực tiễn Quảng Ninh vào kết mà phần lý luận Có đề xuất, kiến nghị với Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên Môi trường Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ 2.1 Những vấn đề chung bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.1.1 Các khái niệm Những khái niệm trích dẫn từ công ước quốc tế, văn pháp luật hành nước khái niệm theo quan điểm tác giả (được xây dựng văn pháp lý, nghiên cứu khoa học môi trường hành) Trong tác giả có nêu quan điểm khái niệm công cụ gốc quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.1.2 Bảo vệ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, môi trường biển môi trường biển ven bờ So sánh giống khác để làm sở cho phân tích so sánh, đánh giá phần Luận án 2.1.3 Đặc điểm tính cấp thiết BVMT biển ven bờ 2.1.3.1 Đặc điểm môi trường biển ven bờ: Các đặc điểm gồm: Chịu tác động nhiều nguồn gây ô nhiễm, ô nhiễm số nơi vượt giới hạn cho phép, có tham gia quản lý nhiều chủ thể;… 2.1.3.2 Tính cấp thiết phải bảo vệ môi trường biển ven bờ: Nơi tập trung đa dạng sinh học, chịu tác động nhiều nguồn ô nhiễm, có nhiều hoạt động kinh tế-xã hội, quản lý nhà nước môi trường chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, nơi kiểm chứng rõ kết quản lý nhà nước 2.1.4 Sự cần thiết quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Sự cần thiết thể ở: Yêu cầu kết hợp hài hoà tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường biển ven bờ giải vấn đề xã hội; thực tiễn quản lý nguồn ô nhiễm chưa tốt; yếu tổ chức hoạt động máy, áp dụng phương thức công cụ quản lý 2.1.5 Vai trò quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.1.5.1 Môi trường biển ven bờ phát triển kinh tế-xã hội: Môi trường biển ven bờ sở để phát triển số ngành, lĩnh vực du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản,… giảm chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường biển sở tăng nguồn tài cho hoạt động khác 2.1.5.2 Vai trò quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ: Nhằm bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống người Nhà nước chủ thể điều chỉnh được, tạo phát triển hài hòa 2.1.6 Đặc điểm tự nhiên, tiềm lợi kinh tế - xã vùng biển ven bờ tác động đến quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Biển ven bờ nơi có nhiều tiềm khoáng sản, cảng biển, du lịch, vận tải biển,… phận cư dân ven biển, mà đặc biệt ngư dân vòng luẩn quẩn: nhu cầu sinh kế - khai thác mức - cạn kiệt nguồn lợi - nghèo khó Với Quảng Ninh, lý thuyết mạnh phát triển cảng biển, đặc biệt khai thác than ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển ven bờ 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá kết hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường chịu tác động nhiều nhân tố như: Chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, chất lượng nguồn nhân lực quản lý, tổ chức thực quản lý nhà nước, đầu tư, thương mại quốc tế, an ninh, quốc phòng biển Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước phải lượng hóa mức tối đa 2.2.2 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Để xác định kết quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ cần tiêu chí định môi trường, tăng trưởng kinh tế, trị, pháp luật, văn hóa, xã hội Các tiêu chí đánh giá yêu cầu đảm giải hài hòa tăng trưởng kinh tế-môi trường-giải vấn đề xã hội Các tiêu chí cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá (Bộ thị môi trường; GDP, số HDI chi phí giải vấn đề xã hội, nước biển dâng, phát triển bền vững,…) 2.3 Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.3.1 Nội dung quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Đề cập đến nội dung ẩn chứa điểm nghẽn, nút thắt hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường (bổ sung làm sáng tỏ lý luận so với thực tiễn quản lý nhà nước) Đối với Quảng Ninh nghiên cứu chủ yếu tập trung sâu vào vấn đề thể chế, thiết chế, tổ chức thực bảo vệ môi trường, có đề cập đến trọng điểm môi trường cần bảo vệ Vịnh Hạ Long 2.3.1.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường biển ven bờ: Bảo vệ môi trường biển qua giai đoạn 1976-1986; 1986-2000; 2001-2010, có lồng ghép, kết hợp chiến lược bảo vệ môi trường biển với phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển Quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược cho tất ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử dụng biển, không gian biển, kết nối sở liệu ngành, lãnh thổ, vấn đề môi trường, tài nguyên riêng rẽ,… điều hòa lợi ích Với Quảng Ninh vấn đề quy hoạch, phát triển vùng đệm Vịnh Ha Long có 10 năm, vấn đề đặt phát triển vùng điều kiện 2.3.1.2 Tổ chức máy quản lý nhà nước bảo vệ môi trường: Bộ máy tinh gọn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào chương trình, kế hoạch hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực Nhiều ngành liên quan đến biển, chưa có quan chuyên trách có đủ “tầm cao” Đây đòi hỏi có nghiên cứu làm rõ lý luận thực tiễn quản lý nhà nước 2.3.1.3 Tổ chức quản lý, xử lý nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ: Ô nhiễm biển ven bờ nhiều số lượng, chủng loại phức tạp tính chất Các quan quản lý nhà nước phải có biện pháp, sách, chế phù hợp, xây dựng chế phối hợp liên ngành Quan tâm đến việc ứng phó cố tràn dầu biển, khu vực vùng lõi Di sản Vịnh Ha Long, bảo đảm khả dự báo, xử lý tình 2.3.1.4 Áp dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển ven bờ: Nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; chế phân bổ tổ chức sử dụng nguồn lực khoa học công nghệ hợp lý; khắc phục tình trạng lạc hậu, thiếu đồng thiết bị; đào tạo cán khoa học biển Hợp tác quốc tế chống ô nhiễm, vận tải biển; ứng phó cố tràn dầu; mang lại lợi ích khoa học công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản lý 2.3.2 Phương thức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.3.2.1 Quản lý theo ngành, theo lãnh thổ: Hiện nay, chủ yếu quản lý theo ngành, lãnh thổ Cách quản lý này, cân nhắc môi trường chưa lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng bờ, lực quy hoạch, lập kế hoạch yếu, thiếu hỗ trợ kỹ thuật từ phía quan khoa học 2.3.2.2 Quản lý tổng hợp vùng bờ: Là cách tiếp cận mới, liên ngành tối ưu hoá lợi ích thu được; khắc phục chế quản lý theo ngành lãnh thổ; không thay mà kết nối hai phương thức lại với để đạt hiệu cao 2.3.3 Công cụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.3.3.1 Hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường biển ven bờ: Yêu cầu đảm bảo tính hệ thống, phù hợp, khả thi Theo vấn đề: Tư lập pháp; cấu máy quản lý; hệ thống tiêu chuẩn môi trường biển; phân cấp cho quyền địa phương; tập hợp hóa, pháp điển hóa văn pháp luật;… cần triển khai thực tốt Với Quảng Ninh, yêu cầu cần cụ thể hóa thành quy chế, hướng dẫn áp dụng phù hợp 2.3.3.2 Sử dụng công cụ kinh tế, nguồn lực tài bảo vệ môi trường biển, xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường biển ven bờ: Sử dụng công cụ kinh tế hướng đúng, giảm gánh nặng cho ngân sách; cân nhắc áp dụng công cụ kinh tế nên loại hình đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với cấu thể chế lực, có lộ trình Các nguồn lực tài phải lập dự toán mục chi, mức chi; xác định rõ mục tiêu chủ yếu để tập trung trọng điểm; tránh đầu tư dàn trải, không mục đích gây lãng phí Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường biển ven bờ, Nhà nước tạo chế ưu đãi cho doanh nghiệp có hoạt động liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi trường biển (ưu đãi thuế, thủ tục thành lập nhanh chóng) 2.3.3.3 Giám sát, tra, kiểm tra xử lý vi phạm bảo vệ môi trường biển ven bờ: Gắn chặt chẽ với tổ chức phòng ngừa, ứng phó cố môi trường biển; phát hiện, xử lý việc xả thải trái phép; vận tải biển, khai thác than đá, du lịch, nhà hàng ven biển biển 2.3.3.4 Tuyên truyền, phổ biến bảo vệ môi trường biển: Tăng cường việc khuyến khích cộng đồng dân cư, lôi kéo họ vào mô hình bảo vệ môi trường, tham gia dự án, chuyển đổi nghề nghiệp, cải thiện sinh kế, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự biển, tăng hiệu kinh tế biển 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 2.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ số quốc gia: Kinh nghiệm tổ chức máy; sử dụng công cụ quản lý; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiểm soát, ngăn ngừa nguồn ô nhiễm biển; thúc đẩy tăng cường quản lý tổng hợp vùng bờ; quy hoạch phân vùng không gian biển vùng bờ; Những kinh nghiệm phân tích mặt ưu nhược điểm 2.4.2 Những kinh nghiệm có liên quan việc vận dụng vào quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Việt Nam, Quảng Ninh: Nghiên cứu kinh nghiệm hay, từ địa phương quốc gia có biển có điều kiện tương đồng với Việt Nam phù hợp nhất; vận dụng theo lĩnh vực quản lý môi trường, giai đoạn, theo lộ trình định; chọn lọc kỹ áp dụng vào điều kiện Quảng Ninh Tiểu kết Chương Chương phân tích nội dung chung khái niệm, phạm vi, đặc điểm môi trường biển ven bờ; nghiên cứu, phân tích nội dung, công cụ, phương thức, nhân tố tác động, tiêu chí đánh giá; kinh nghiệm quản lý giới khu vực Tập trung vào vấn đề thực tiễn quản lý nhà nước Quảng Ninh điểm nghẽn, nút thắt cần giải đặc biệt sâu nghiên cứu vấn đề thể chế, thiết chế, tổ chức bảo vệ môi trường, có việc quản lý nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long – trọng điểm du lịch cần bảo vệ nghiêm ngặt mặt môi trường Bổ sung, làm sáng tỏ số luận điểm như: Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ; tiêu chí đánh giá kết quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Đồng thời làm sáng tỏ khía cạnh lý luận triển khai áp dụng vào thực tiễn như: quản lý tổng hợp vùng bờ cách thức triển khai áp dụng phương thức quản lý nhà nước; đề xuất nội dung cách thức triển khai áp dụng công cụ kinh tế có hiệu quả;… Tính cấp thiết thể chỗ môi trường biển, biển ven bờ ô nhiễm ngày nghiêm trọng, vùng biển ven bờ nơi tập trung nhiều nguồn ô nhiễm từ lục địa, từ hoạt động vùng biển ven bờ khơi dồn (từ lục địa, khơi trôi dạt vào theo gió mùa); vùng cần bảo vệ môi trường nghiêm ngặt để phát triển nhiều ngành kinh tế; thực tiễn cho thấy quản lý nhà nước có nhiều hạn chế, bất cập thể chế, sách tổ chức thực Hệ thống pháp luật, cần tiếp tục hoàn thiện về: Cơ cấu máy quản lý; hệ thống tiêu chuẩn môi trường biển; phân cấp cho quyền địa phương Chính quyền cấp tỉnh, cần tiếp tục cụ thể hóa thành hướng dẫn pháp luật, phù hợp với điều kiện địa phương, bảo đảm tính vận dụng linh hoạt sáng tạo Về nhân tố tác động: Nghiên cứu mức độ, chế tác động, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước lượng hóa mức tối đa có thể, đồng thời sếp thứ tự quan trọng mức độ tác động nhân tố Về tiêu chí xác định kết quả: Các tiêu chí đánh giá đặt yêu cầu giải hài hòa tăng trưởng kinh tế - môi trường - giải vấn đề xã hội Các tiêu chí cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá (Bộ thị môi trường; GDP, số HDI chi phí giải vấn đề xã hội,…) Tổ chức máy bảo vệ môi trường thành lập hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào chương trình, kế hoạch ngành, lĩnh vực giải hài hòa lợi ích Cần thiết phải thành lập quan hội đồng thực quản lý tổng hợp vấn đề liên quan đến biển (quy hoạch không gian biển, bảo vệ môi trường biển,…) Quản lý tổng hợp vùng bờ: Việt Nam có Quảng Ninh triển khai áp dụng bước đầu phương thức Cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện nội dung ghép yêu cầu bảo vệ môi trường quy hoạch ngành chưa đạt yêu cầu, ngành coi trọng đến hiệu kinh tế Qua 10 năm, với nhiều lý khác có nhiều dự án phát triển kinh tế nằm vùng đệm Vịnh Hạ Long Thực tiễn quản lý nhà nước đòi hỏi có nên hay không việc cấm hoạt động, di dời khỏi khu vực vùng đệm cho hoạt động phải đảm bảo thực quy định bảo vệ môi trường kèm theo biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt 3.3.1.2 Tổ chức máy quản lý nhà nước bảo vệ môi trường: Hệ thống quan quản lý nhà nước tài nguyên môi trường từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã kiện toàn Hầu hết tổng công ty, tập đoàn lớn có phận cán chuyên trách môi trường; chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường biển ven bờ mà tình trạng phát triển kinh tế “quá nóng”; chưa có quan có thẩm quyền đủ mạnh để thống điều hành quản lý tổng hợp Số lượng, trình độ cán hạn chế; quản lý lãnh thổ rộng lớn, đa ngành, đa lĩnh vực; hoạt động kiêm nhiệm, lực thấp, thiếu kiến thức chuyên môn 3.3.1.3 Tổ chức quản lý, xử lý nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạo phối hợp sở, ban, ngành quản lý nhà nước phòng chống, xử lý ô nhiễm môi trường: Lập báo cáo quan trắc môi trường; cáo trạng môi trường tỉnh hàng năm; cáo trạng môi trường tỉnh năm theo quy định; lập phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; ứng phó cố tràn dầu; xử lý nước thải, chất thải; xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khắc phục giảm khai thác lộ thiên, lộ vỉa, đổ thải không quy định; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại xử lý chất thải nguy hại địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm Tuy nhiên nhiều địa phương, ngành chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm; chưa coi trọng: Lập thẩm định báo cáo báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa coi trọng; buông lỏng quản lý; phối hợp quan chuyên ngành địa phương chưa tốt; thanh, kiểm tra xử lý vi phạm chưa thường xuyên, phát xử lý thiếu kiên quyết; đề xuất giải pháp quản lý yếu, chưa phù hợp với thực tiễn Sơ đồ 3.3 Quy hoạch vùng đệm ven biển để bảo vệ khu vực Vịnh Bái Tử Long Vùng đệm ven biển để bảo vệ khu vực Vịnh Bái Tử Long Vùng nghiên cứu (Vùng biển ven bờ) khu vực Vịnh Bái Tử Long 11 3.3.1.4 Áp dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển ven bờ: Ngoài kết đạt được, chưa có “định hướng” nghiên cứu khoa học quan chuyên ngành quản lý môi trường; thiếu nghiên cứu khoa học mang tính nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ Đội ngũ nhà khoa học yếu thiếu Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển mang lại hiệu quả,… Tuy nhiên cần nghiên cứu kỹ điều kiện thực tiễn để triển khai; nhân rộng dự án, chương trình sau kết thúc 3.3.2 Phương thức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh Ngoài ưu điểm, quản lý theo ngành, theo lãnh thổ bộc lộ hạn chế định, mạnh phát triển không bảo đảm hài hòa phát triển tổng thể với mạnh khác Quản lý tổng hợp vùng bờ triển khai bước đầu hiệu quả: Quy hoạch tổng thể, dự án đánh giá tác động môi trường tổng thể; xây dựng sở liệu hệ thống quản lý thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển; liên kết vùng với tỉnh lân cận có biển; quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Ninh - Hải Một số điểm hạn chế: Nhận thức, xây dựng quy định gặp nhiều trở ngại, kết nối để ngành, địa phương bàn bạc thống khó 3.3.3 Công cụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 3.3.3.1 Hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường biển ven bờ: Những quy định bảo vệ môi trường thể văn độc lập lồng ghép hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng lồng ghép hài hòa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế Nhiều văn Trung ương triển khai Quảng Ninh bộc lộ bất cập: Quy định tiêu chuẩn môi trường; xử lý hình sự; giải bồi thường thiệt hại; mức xử phạt chưa bảo đảm tính răn đe; áp dụng công cụ kinh tế hạn chế; thiếu chế quản lý đa ngành; chưa ban hành thị môi trường tỉnh; quy chế bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long ban hành chưa thực đủ mạnh, thiếu chế tài để xử lí 3.3.3.2 Sử dụng công cụ kinh tế, nguồn lực tài bảo vệ môi trường biển, xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường biển ven bờ: Đã tăng cường áp dụng thuế, phí, lệ phí, ký quỹ, đặt cọc, quỹ môi trường đạt số kết định Song triển khai có hạn chế phạm vi, đối tượng Sử dụng nguồn lực tài thiếu phối hợp lồng ghép nên dẫn đến tình trạng chồng chéo bỏ sót, dàn trải, lãng phí; vai trò Sở Tài nguyên Môi trường việc tham mưu phân bổ nguồn kinh phí nghiệp môi trường bị xem nhẹ; chưa có giám sát chặt chẽ Hội đồng nhân dân cấp Ưu tiên thành lập doanh nghiệp, ưu đãi thuế; xếp, cổ phần hóa công ty môi trường đô thị; chưa có chế thật phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, đầu tư bảo vệ môi trường 3.3.3.3 Giám sát, tra, kiểm tra xử lý vi phạm bảo vệ môi trường biển ven bờ: Tập trung vào thẩm định báo cáo, thực nội dung cam kết 12 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; hoạt động khai thác than địa bàn; đổ bùn thải Vịnh Hạ Long, xả thải; có buông lỏng, thiếu thường xuyên, xử lý không kiên quyết, triệt để 3.3.3.4 Tuyên truyền, phổ biến bảo vệ môi trường biển ven bờ: Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức nhiều khóa tập huấn; phổ biến pháp luật đến với doanh nghiệp Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mang tính thời điểm, mang tính hình thức 3.4 Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 3.4.1 Kết đạt quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ giai đoạn 2006-2012 Hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, môi trường biển ven bờ đạt nhiều kết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn như: Xây dựng hoàn thiện văn pháp luật tỉnh; quan quản lý môi trường từ tỉnh đến sở tăng cường; xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;… Nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường xây dựng, triển khai, hạn chế ô nhiễm 3.4.2 Hạn chế quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ giai đoạn 2006-2012 3.4.2.1 Nội dung quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ: Quản lý nguồn gây ô nhiễm biển ven bờ chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; chưa đáp ứng yêu cầu lồng ghép để bảo vệ môi trường biển ven bờ;… Các nội dung quy hoạch, tổ chức máy, tổ chức phòng, chống ô nhiễm môi trường biển, bồi thường thiệt hại hành vi ô nhiễm, áp dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển kết đạt có hạn chế định 3.4.2.2 Phương thức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh: Quản lý theo ngành, lãnh thổ bộc lộ hạn chế không theo kịp phát triển “nóng” kinh tế; mâu thuẫn quyền lợi; phối hợp liên ngành, địa phương chưa hiệu Phương thức quản lý tổng hợp vùng bờ mới; nhiều cán quản lý chưa nắm rõ; kết nối để ngành, địa phương bàn bạc thống khó;… 3.4.2.3 Công cụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ: Áp dụng công cụ kinh tế giai đoạn bước đầu, sử dụng nguồn lực tài chưa có phân bổ, chế hạch toán rõ ràng, chồng chéo, chi sai mục đích Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bảo vệ môi trường phân tán, hình thức, tính thời điểm Hệ thống văn pháp luật bảo vệ môi trường chưa hoàn chỉnh, bất cập, tính thực tiễn chưa cao; việc cụ thể hóa nhiều văn chậm Công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật chưa thường xuyên, thiếu đồng 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ giai đoạn: 2006-2012 Có thể kể đến số nguyên nhân sau: Quy hoạch tổng thể, ngành, lĩnh vực thiếu tính khách quan, không bảo đảm lợi ích chung bảo vệ môi trường 13 biển ven bờ chi phối lợi ích cục địa phương lợi ích nhóm; tổ chức máy chưa thành lập quan có thẩm quyền đủ mạnh để thống quản lý, điều hành chung nhiều khía cạnh; quản lý, xử lý nguồn gây ô nhiễm biển ven bờ đặc biệt ô nhiễm khai thác than buông lỏng Quản lý tổng hợp vùng bờ để kết nối quản lý ngành lãnh thổ chưa thực tốt; Việc phối hợp chưa thiết lập chế phối hợp bắt buộc chủ thể liên quan để ban hành định quản lý Công cụ kinh tế chưa triển khai rộng thiếu chế thực hiện; chế ưu đãi chưa rõ, nguồn lực tài chưa bảo đảm so với yêu cầu quản lý; nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên; số văn hướng dẫn ban hành chậm; công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thực không nghiêm Tiểu kết Chương Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Quảng Ninh có ý nghĩa tảng quan trọng cho phân tích, nhận xét, đánh giá quản lý nhà nước với môi trường Bên cạnh lợi nêu trên, đồng thời đặt cho hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường có biển ven bờ tỉnh nhiều vấn đề cần giải Nguồn gây ô nhiễm biển ven bờ Quảng Ninh giống nguồn gây ô nhiễm biển ven bờ nước đặc trưng phát triển cảng biển, du lịch biển, khai thác than Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động quản lý nhà nước mang tính hệ thống mang lại hiệu thực tiễn: Cụ thể hóa Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 ban hành nhiều văn bảo vệ môi trường; lập quy hoạch tổng thể; quy hoạch địa phương với phối hợp ngành liên quan tỉnh; hệ thống quan quản lý nhà nước tài nguyên môi trường từ cấp tỉnh đến sở, doanh nghiệp, công ty, tập đoàn kiện toàn; dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ; cụ thể hóa quy định pháp luật; áp dụng công cụ kinh tế thuế, phí, lệ phí, ký quỹ, đặt cọc, quỹ môi trường;… Tuy nhiên, qua phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo, quy định hệ thống pháp luật hành Trung ương, tỉnh, công trình khoa học nghiên cứu bảo vệ môi trường, bảng biểu, sơ đồ cho thấy bên cạnh kết có hạn chế định như: quản lý nhà nước chưa đáp ứng so với thực tiễn tăng trưởng kinh tế nay; quy hoạch, đặc biệt quy hoạch phát triển ngành than chưa xem xét đầy đủ đến yêu cầu phát triển ngành kinh tế - xã hội khác đặc điểm vùng lãnh thổ; máy chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước việc phát triển kinh tế “quá nóng”, chưa có quan có thẩm quyền đủ mạnh để thống điều hành quản lý chung nhiều khía cạnh; số ngành địa phương buông lỏng quản lý; phối hợp quản lý quan chuyên ngành với cấp quyền địa phương doanh nghiệp chưa tốt; hệ thống pháp luật nhiều bất cập, tính thực tiễn chưa cao; hiệu lực triển khai số văn đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thấp; kiểm tra, giám sát; thanh, kiểm tra xử lý vi phạm chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, tạo tượng “nhờn luật”; công cụ kinh 14 tế chưa áp dụng diện rộng để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia, đầu tư bảo vệ môi trường; chưa có “định hướng” nghiên cứu khoa học quan chuyên ngành quản lý môi trường; áp dụng phương thức quản lý tổng hợp vùng bờ chưa bảo đảm kết nối quản lý ngành lãnh thổ; quản lí vùng Vịnh Hạ Long chồng chéo; thiếu chế quản lý đa ngành Như hạn chế phân tích, đánh giá nêu với nguyên nhân coi điểm nghẽn, nút thắt, vấn đề then chốt cần giải quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh Những hạn chế, nguyên nhân xếp cách hệ thống, khoa học sở quan trọng cho việc đề xuất giải pháp Chương Chương QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NINH 4.1 Quan điểm Đảng bảo vệ môi trường biển ven bờ Quan điểm Đảng bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ thể qua nhiều thị, nghị Đảng với số nội dung quan trọng như: Phát triển kinh tế biển đôi với tăng cường bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia; coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn xử lý ô nhiễm;… Đặc biệt có quan điểm thể thay đổi tư như: tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ; áp dụng công cụ kinh tế phù hợp với chế thị trường; bảo vệ môi trường biển, hải đảo; phân vùng phát triển; quy hoạch không gian biển; hoàn thiện nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường biển; … 4.2 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 4.2.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến 2020 Quảng Ninh chuyển đổi mô hình tăng trưởng cấu lại kinh tế theo hướng từ tăng trưởng “nóng” sang tăng trưởng “xanh” sở để phát huy tối đa mạnh du lịch, giải hài hoà phát triển lĩnh vực khác; đó, ưu tiên phát triển du lịch, bảo vệ môi trường; kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên môi trường bảo đảm phát triển bền vững 4.2.2 Chiến lược bảo vệ môi trường biển Quảng Ninh đến 2020 Hiện tỉnh Quảng Ninh chưa có chiến lược hay kế hoạch độc lập bảo vệ môi trường biển Chiến lược bảo vệ môi trường biển Quảng Ninh nằm Chương trình hành động 12-CTr/TU ngày 02/7/2007 Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa chiến lược biển Việt Nam đến 2020 với nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ: Kết hợp chặt chẽ với bảo vệ tài nguyên biển, môi trường sinh thái biển, ven biển; nghiên cứu, đề xuất chế sách phát triển vùng ven biển biển đảo Quảng Ninh, đặc biệt kinh tế biển 4.3 Giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 15 4.3.1 Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường biển ven bờ Dựa hệ thống thông tin, số liệu điều tra toàn tỉnh; việc quy hoạch có tham gia bên liên quan; bảo đảm giải hài hòa lợi ích tất bên Đến năm 2020, nội dung quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn kinh tế - xã hội Tỉnh Ngành than phải điều chỉnh quy hoạch phát triển cho phù hợp Lồng ghép quy hoạch phát triển kinh tế với quy hoạch bảo vệ môi trường biển Chỉ thu hút dự án đầu tư sản xuất sạch, không gây tác động tiêu cực đến môi trường khu vực vùng đệm Vịnh Hạ Long; nghiên cứu xây dựng quy hoạch không gian biển cho Quảng Ninh; loại quy hoạch liên quan đến Vịnh Hạ Long phải tính tới bảo vệ môi trường đảm bảo tính ưu tiên bảo tồn, phát triển giá trị Di sản 4.3.2 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển Hoàn thiện phận bảo vệ môi trường quan Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước; thành lập Hội đồng quản lý tổng hợp đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách Cơ quan tham mưu tổng hợp gồm đại diện sở, ngành, địa phương; thành lập tổ giúp việc thường trực cho Hội đồng Nghiên cứu, thành lập Ban đạo thực công tác bảo vệ môi trường từ tỉnh tới huyện Thành lập Phòng Quản lý đa dạng sinh học trực thuộc Chi cục bảo vệ môi trường Nghiên cứu cho phép thành lập Phòng Biển Hải đảo trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện Huyện đảo Xây dựng đề án tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho cán trẻ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Sơ đồ 4.2 Đề xuất thành lập Hội đồng quản lý tổng hợp biển trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh (ban hành sách quản lý tổng hợp) Hội đồng quản lý tổng hợp biển (do Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu ) Các sở ngành có liên quan đến BVMT BVB Sở Tài nguyên môi trường 4.3.3 Tăng cường áp dụng công cụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ 4.3.3.1 Cụ thể hóa quy định pháp luật bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện Quảng Ninh: Cụ thể hóa văn thuộc thẩm quyền ban hành; xây dựng chế tài đủ mạnh buộc doanh nghiệp chịu nộp phạt; xây dựng văn chi tiết hoá loại phí nước thải công nghiệp, khí thải, rác thải ; sách khuyến khích bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ sạch; hoàn thiện chế hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường; tạo chế quản lý tổng hợp vùng bờ; tập hợp hóa, pháp điển hóa văn pháp luật địa bàn 16 4.3.3.2 Sử dụng công cụ kinh tế, nguồn lực tài bảo vệ môi trường biển, xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường biển ven bờ: Quảng Ninh cần mở rộng áp dụng đầy đủ loại công cụ kinh tế Việc áp dụng nên từ loại hình đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với cấu thể chế lực có; nhân rộng áp dụng công cụ kinh tế nhiều địa phương với điều kiện xác định; áp dụng sách miễn, giảm để doanh nghiệp giai đoạn đầu có nguồn lực đầu tư xử lý hệ thống nước thải Xây dựng đề án việc phân bổ sử dụng kinh phí tổng thể; mở rộng việc thành lập quỹ môi trường đơn vị cấp huyện, ngành, vùng, khu vực doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; phối hợp lồng ghép chi ngân sách bảo vệ môi trường với mục chi khác để tránh tình trạng chồng chéo bỏ sót, dàn trải, lãng phí; Sở Tài nguyên Môi trường giữ vai trò chủ đạo việc tham mưu phân bổ nguồn kinh phí Xã hội hóa, tạo phối hợp hài hoà việc bảo vệ môi trường với chế, sách thông thoáng cho doanh nghiệp kinh doanh, làm dịch vụ bảo vệ môi trường; việc thành lập doanh nghiệp cần có theo thủ tục nhanh chóng; ưu tiên cho vay nguồn vốn đầu tư, ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 4.3.3.3 Giám sát, tra, kiểm tra xử lý vi phạm nghiêm minh, triệt để hành vi gây ô nhiễm biển ven bờ: Xây dựng chương trình giám sát, tra, kiểm tra hàng năm; xây dựng chế giám sát thực kết luận, kiến nghị đoàn kiểm tra; công bố công khai kết phương tiện thông tin đại chúng; hàng năm tổ chức lần đoàn giám sát Hội đồng nhân dân hoạt động bảo vệ môi trường ngành than, khu đô thị ven biển lớn cảng biển; tiếp tục rà soát sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để áp dụng chế, sách hỗ trợ doanh nghiệp 4.3.3.4 Tuyên truyền, phổ biến bảo vệ môi trường biển; tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển ven bờ: Xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường biển khu dân cư; tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường biển cho cư dân ven biển, đặc biệt ngư dân; xây dựng đề án truyền thông dài hạn Xây dựng dự án tạo điều kiện tham gia nhiều ngư dân vào hoạt động bảo vệ môi trường biển; tiếp tục thực chủ trương tỉnh di chuyển hộ dân sinh sống làng chài Vịnh Hạ Long lên bờ để chuyển đổi công việc mới, có nơi định cư bờ; để lại số làng chài tiêu biểu cho sắc văn hóa Hạ Long, tạo điều kiện phát triển du lịch; đầu tư có chế đầu tư tài cho việc hỗ trợ cư dân ven biển phát triển kinh tế (đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản,…) 4.3.4 Quản lý nhà nước áp dụng nội dung quản lý tổng hợp vùng biển ven bờ Quảng Ninh xây dựng lộ trình áp dụng quản lý tổng hợp vùng bờ để kết nối quản lý theo ngành theo lãnh thổ qua giảm thiểu nguy mâu thuẫn mạnh Hội đồng quản lý tổng hợp thống quản lý vùng biển biển ven bờ; chế cho phép thiết lập chế phối hợp bắt buộc chủ thể liên quan để 17 ban hành định quản lý Trao đổi kinh nghiệm thông qua Tiểu ban điều phối khu bảo tồn môi trường vùng bờ Quảng Ninh - Hải Phòng Xây dựng lộ trình áp dụng quản lý tổng hợp vùng bờ giai đoạn 2015-2020 để kết nối điều tiết hài hòa khai thác than, phát triển cảng biển, mở rộng khu công nghiệp quanh khu vực Vịnh Bái Tử Long du lịch biển đảo Sơ đồ 4.4 Đề xuất mô hình quy hoạch theo phương thức QLTHVB Quảng Ninh Quy hoạch theo ngành (Trên địa bàn Quảng Ninh) Quy hoạch tổng thể Trung ương ( sở QLTHVB) Quy hoạch tổng thể Quảng Ninh (Theo quy hoạch trung ương Và QLTHVB phù hợp với điều kiện địa phương) Mục tiêu phát triển bền vững Quảng Ninh Quy hoạch theo lãnh thổ (Trên địa bàn Quảng Ninh) 4.3.5 Áp dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế BVMT biển ven bờ 4.3.5.1 Áp dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường biển ven bờ: Thành lập hệ sở liệu kết nối thống toàn tỉnh, với hệ thống liệu Trung ương; chế bao tiêu đầu cho sản phẩm khoa học công nghệ liên quan đến bảo vệ môi trường biển; tích hợp thông tin khoa học quan Nhà nước, doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học địa bàn tỉnh; tạo chế thuận lợi nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải; nghiên cứu cảnh báo vùng có nguy cao đề xuất biện pháp phòng chống, vùng Vịnh Bái Tử Long, vùng đệm Vịnh Hạ Long 4.3.5.2 Hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường biển ven bờ: Hợp tác tiếp nhận sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ, cho vay nước, tổ chức quốc tế; hợp tác lĩnh vực bảo vệ môi trường với địa phương Trung Quốc giáp với Việt Nam, đặc biệt phối hợp giám sát nguồn chất thải xuyên biên giới ứng cứu cố tràn dầu vùng giáp ranh; xây dựng lực hợp tác, tiếp nhận; xây dựng mở rộng quan hệ quốc tế với tổ chức quốc tế thông qua đề án, dự án khoa học đầu tư cụ thể 4.3.6 Đẩy mạnh quản lý nhà nước hướng dẫn áp dụng biện pháp có tính chất chuyên ngành Quản lý nhà nước việc phòng, chống, xử lý ô nhiễm môi trường biển ven bờ: Dự báo chất lượng môi trường nước biển ven bờ giai đoạn 2015-2020; thống kê nguồn ô nhiễm, đề giải pháp ứng phó với loại ô nhiễm; tập trung nguồn lực xử lý nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng với lộ trình rõ ràng; đưa vào danh sách sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để có biện pháp xử lý; phân loại rác thải công nghiệp nguồn xử lý tập trung; ngành than quy hoạch cảng than, xử lý nước thải mỏ, quản lý chặt chẽ hoạt động lấn biển, nạo vét đổ thải, hoàn nguyên môi trường bãi đổ thải; thực lộ trình giảm dần sản lượng than khai thác lộ thiên; có biện pháp xử lý di chuyển sở gây ô nhiễm khỏi khu vực trung tâm có sách hỗ trợ di chuyển; quản lý chặt chẽ 18 hoạt động lấn biển, nạo vét đổ thải; nghiên cứu, áp dụng biện pháp mạnh quản lý nhà nước như: đơn vị gây ô nhiễm không thực nghĩa vụ, tiến hành không cấp nước, cắt điện sản xuất, tạm đình chỉ, đình sản xuất, thông báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ứng phó cố tràn dầu đồ nhạy cảm vùng bờ tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt quan tâm tới vùng Di sản Vịnh Hạ Long; thành lập đầu mối phản ứng nhanh tiếp nhận, xử lý thông tin điều phối hoạt động phối hợp 4.3.7 Quản lý môi trường vùng trọng điểm Vịnh Hạ Long Phân vùng quản lý, khai thác; đầu tư, tôn tạo di sản; ban, ngành liên quan tổ chức tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm công tác bảo vệ môi trường di sản; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền; xây dựng Trung tâm văn hóa Cửa Vạn; điều chỉnh quy hoạch phát triển số lĩnh vực theo hướng ưu tiên bảo vệ hệ sinh thái nhạy cảm: Quy hoạch vùng nuôi trồng hải sản, kinh doanh dịch vụ chấm dứt hoạt động chuyển tải than Vịnh Hạ Long Đối với vấn đề phát triển khu vực vùng đệm Vịnh Hạ Long (nằm hành lang bảo vệ môi trường ven biển – khu vực quản lý tích cực), nên xử lý theo hướng: Với sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho Vịnh Hạ Long nằm vùng đệm cần phải di chuyển; với sở khác hoạt động cần áp dụng chặt chẽ quy định kiểm tra giám sát thường xuyên; với dự án xin cấp phép (nếu có) xem xét dự án du lịch, dịch vụ phục vụ việc khai thác du lịch biển hoàn toàn có phương án bảo vệ môi trường khả thi 4.3.8 Kết hợp an ninh quốc phòng với bảo vệ môi trường biển Xây dựng hạ tầng phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội huyện, xã đảo Vùng ven biển biển đảo Quảng Ninh Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu cửa tỉnh việc tổ chức, quản lý xuất nhập hàng hóa qua đường đường biển 4.4 Một số Kiến nghị 4.4.1 Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh Di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long cần phải đặt thứ tự ưu tiên đặc biệt quy hoạch phát triển Đồng thời hạn chế việc khai thác than Vùng đệm Di sản (nhất thành phố Hạ Long), khai thác than lộ thiên Trong trình tổ chức thực Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, cần xem xét để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn Cần đẩy mạnh điều tra vùng trọng điểm có giá trị tài nguyên lớn Hạ Long, Bái Tử Long Xây dựng đề án cải tạo bảo vệ môi trường vùng trọng điểm, đặc biệt khu vực khai thác than, khu vực đô thị tập trung, Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long 4.4.2 Kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường Hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh kinh phí, kỹ thuật để giải vấn đề môi trường hoạt động sản xuất than nhiều năm gây nên Trong tập trung chuyển sang khai thác hầm lò, hạn chế dần khai thác lộ thiên; xử lý đất đá từ khai 19 trường; xử lý tận thu nước thải mỏ Đề nghị Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường coi Quảng Ninh trọng điểm để nghiên cứu sách đầu tư cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường (vì Quảng Ninh chứa nhiều xung đột phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường); Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với với tỉnh Quảng Ninh bộ, ngành liên quan xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường Tiểu kết chương Vấn đề bảo vệ môi trường nói chung bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ nói riêng Đảng ta đặc biệt quan tâm, quan điểm Đảng thể qua nhiều giai đoạn số nội dung quan trọng thị, nghị Đảng Đặc biệt có quan điểm thể đổi tư bảo vệ môi trường biển Những quan điểm Đảng bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ sở Nhà nước xây dựng thành quy định pháp luật Quảng Ninh thực tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” Tức tăng phát triển mạnh sử dụng lâu dài, ô nhiễm môi trường thương mại, dịch vụ, du lịch biển, sử dụng khai thác bền vững giá trị Di sản Vịnh Hạ Long Quảng Ninh xây dựng Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/7/2007 Tỉnh ủy để cụ thể hóa Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Trung ương Đồng thời rà soát phát triển mạnh về cảng biển, công nghiệp khai khoáng (đặc biệt than), phát triển khu công nghiệp Các quy hoạch bảo vệ môi trường môi trường thành phần có môi trường biển ven bờ có liên quan chặt chẽ đến việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch bảo vệ môi trường nói chung Quảng Ninh Từ nội dung lý luận khoa học phân tích Chương 2, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Chương 3, kết hợp với quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ Chương thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước bảo vệ môi trường Quảng Ninh đề xuất giải pháp có tính bản, then chốt (có mô hình cụ thể) để giải vấn đề thực tiễn đặt Có thể khái quát điểm bật nhóm giải pháp sau: Giải pháp xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường biển ven bờ; hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nước bảo vệ môi trường; tăng cường áp dụng công cụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ; xã hội hóa bảo vệ môi trường biển ven bờ; giám sát, tra, kiểm tra xử lý vi phạm nghiêm minh, triệt để hành vi gây ô nhiễm biển ven bờ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bảo vệ môi trường biển ven bờ; xây dựng lộ trình áp dụng quản lý tổng hợp vùng bờ để kết nối quản lý theo ngành theo lãnh thổ; áp dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường biển ven bờ; quản lý nhà nước việc xử lý nguồn gây ô nhiễm môi trường biển ven bờ; quản lý môi trường vùng trọng điểm Vịnh Hạ Long; kết hợp an ninh quốc phòng với bảo vệ môi trường biển 20 Trong giải pháp đề xuất bản, có đề xuất mang tính bổ sung mới, có đề xuất mang tính cụ thể hóa làm rõ giải pháp, biện pháp giải vấn đề điều kiện Quảng Ninh Để thực có hiệu giải pháp trên, kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên Môi trường số vấn đề kinh phí, luật pháp, tổ chức máy, sử dụng công cụ kinh tế, tra, kiểm tra, giám sát Các giải pháp nêu áp dụng giải vấn đề thực tiễn tùy vào điều kiện thực tiễn thời điểm, Quảng Ninh địa phương Tỉnh áp dụng mức độ, tỉ lệ kết hợp giải pháp mức độ khác cho phù hợp D PHẦN KẾT LUẬN Bảo vệ môi trường có bảo vệ môi trường biển ven bờ ngày đóng vai trò quan trọng việc phát triển bền vững Việt Nam nói chung Quảng Ninh nói riêng Những năm qua, quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh đạt nhiều kết quan trọng góp phần giải hài hòa mối quan hệ kinh tế-môi trường-xã hội Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác mà quản lý nhà nước môi trường biển ven bờ Quảng Ninh chưa đáp ứng so với thực tiễn phát triển kinh tế vùng bờ ô nhiễm môi trường biển trở thành rào cản phát triển bền vững Đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn tỉnh Quảng Ninh” góp phần giúp cho quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ nâng cao hiệu thực tiễn Đề tài nghiên cứu đạt số kết sau: Về Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài đặt mục đích nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ địa bàn Quảng Ninh nhằm bảo đảm phát triển bền vững Mục đích nghiên cứu đạt thực thông qua việc: Đề tài bổ sung số luận điểm làm rõ luận điểm lý luận triển khai áp dụng thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường có môi trường biển ven bờ; phân tích thực trạng quản lý nhà nước bảo vệ môi trường có liên quan đến bảo vệ môi trường biển ven bờ với “điểm nghẽn”, “nút thắt” quản lý từ đề vấn đề then chốt cần giải (trong có nhấn mạnh đến trọng điểm bảo vệ môi trường tỉnh – Vịnh Hạ Long) Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận án thực hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, cụ thể sau: Làm rõ thực trạng ô nhiễm biển ven bờ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh với mạnh cảng biển, du lịch biển, đặc biệt với khai thác than mạnh gây ô nhiễm ngày nghiêm trọng cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội vùng bờ thể qua thông số ô nhiễm vượt tiêu cho phép khu vực biển ven bờ tỉnh Tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế làm tác động làm cho hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ không cao Luận án phân tích, nhận xét, đánh giá rút hạn chế 21 nguyên nhân hạn chế liên quan đến nội dung nội dung, phương thức công cụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Vận dụng, làm sáng tỏ số khía cạnh lý thuyết nước áp dụng thực tiễn, đồng thời bổ sung số luận điểm để tìm nguyên nhân điểm nghẽn, nút thắt quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ để đề xuất giải pháp then chốt phù hợp với thực tiễn Quảng Ninh Đã chứng minh giải quyết thành công giả thuyết khoa học mà Luận án đặt Với thực trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ thực tiễn quản lý nhà nước chưa giải đáp ứng so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng biển ven bờ Điều làm rõ thông qua phân tích, dẫn chứng số liệu Chương Cụ thể số liệu cho thấy ô nhiễm biển ven bờ nhiều nguồn khác nhau, với chế gây ô nhiễm khác nhau; hoạt động quản lý nhà nước với vấn đề thể chế, thiết chế tổ chức thực có điểm nghẽn, nút thắt làm giảm hiệu lực, hiệu quản lý, tác động xấu đến phát triển vùng ven biển Đây vấn đề thực tiễn đặt cần giải Luận án có hạn chế thực thực tế nêu nhiều nguyên nhân khác nhau: Có nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan; nguyên nhân lỗi chế, sách có nguyên nhân tổ chức thực không nghiêm; nguyên nhân thiếu lý luận khoa học soi đường thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ ngày phức tạp Đề tài điểm nghẽn, nút thắt nội dung thể chế, sách, tổ chức thực hiện,… cần phải áp dụng lý luận khoa học nước để giải giải cho thực tiễn Quảng Ninh Việc vận dụng lý luận khoa học thể khía cạnh như: Giải vấn đề đặt luận điểm lý luận làm sáng tỏ khía cạnh lý luận có vào thực tiễn Quảng Ninh để giải vấn đề đặt Trên thực tiễn Luận án soi dọi lý luận khoa học quản lý vào vấn đề nội dung, công cụ, phương thức quản lý bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường biển ven bờ Cụ thể nội dung lý luận nhân tố tác động, tiêu chí xác định kết quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, quản lý tổng hợp vùng bờ; quy hoạch không gian biển; áp dụng công cụ kinh tế; vấn đề thể chế, sách, pháp luật;… triển khai Quảng Ninh (địa phương có nét đặc thù cụ thể riêng biệt) cần có chọn lọc, áp dụng khía cạnh hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Luận án vận dụng lý luận khoa học nước (có nghiên cứu, chọn lọc, bổ sung, làm sáng tỏ) để tìm điểm nghẽn, nút thắt thực tiễn quản lý nhà nước giải triệt để vào điều kiện Quảng Ninh vậy, Luận án đạt mục đích nhiệm vụ đề Về đóng góp Luận án Về mặt lý luận, Luận án tập trung vào vấn đề thực tiễn quản lý nhà nước Quảng Ninh điểm nghẽn, nút 22 thắt cần giải đặc biệt sâu nghiên cứu vấn đề thể chế, thiết chế, tổ chức thực bảo vệ môi trường Bổ sung, làm sáng tỏ số luận điểm như: Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ; tiêu chí đánh giá kết quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Đồng thời làm sáng tỏ khía cạnh số lý luận khoa học quản lý triển khai áp dụng vào thực tiễn như: quản lý tổng hợp vùng bờ cách thức triển khai áp dụng phương thức quản lý nhà nước; đề xuất nội dung cách thức triển khai áp dụng công cụ kinh tế có hiệu quả;… Như Lý luận quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ có hệ thống hóa tổng hợp lại có tính khái quát Hệ thống lý thuyết làm sáng tỏ triển khai áp dụng vào thực tiễn, đồng thời bổ sung số quan điểm, cách tiếp cận giải quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ áp dụng cho Quảng Ninh Về mặt thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh hạn chế so với lý luận khoa học yêu cầu phát triển thực tiễn Có thể điểm qua số mâu thuẫn lý luận quản lý thực tiễn Quảng Ninh như: Quản lý nhà nước chưa đáp ứng so với thực tiễn tăng trưởng kinh tế nay; Quy hoạch bảo vệ môi trường chưa bảo đảm tính khách quan, bảo đảm lợi ích chung chi phối lợi ích cục địa phương hay lợi ích nhóm; máy chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước việc phát triển kinh tế “quá nóng”, chưa có quan có thẩm quyền đủ mạnh để thống điều hành quản lý theo phương thức quản lý tổng hợp; công tác kiểm tra, giám sát; thanh, kiểm tra xử lý vi phạm chưa nghiêm tạo tượng “nhờn luật”; bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long chồng chéo; thiếu chế quản lý đa ngành Đóng góp thực tiễn thứ Luận án đề xuất số giải pháp có tính bản, then chốt (có mô hình cụ thể) để giải vấn đề thực tiễn đặt Việc đề xuất giải pháp có bám sát sở, như: Từ nội dung lý luận khoa học phân tích, tồn tại, hạn chế nguyên nhân bản, điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước bảo vệ môi trường biển, biển ven bờ, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước bảo vệ môi trường Quảng Ninh để đề xuất Các giải pháp bám sát giải nguyên nhân hạn chế Chương 3, sở so sánh, mâu thuẫn lý luận quản lý thực tiễn Quảng Ninh Nội dung giải pháp đề xuất bản, có đề xuất mang tính bổ sung mới, có đề xuất mang tính cụ thể hóa làm rõ giải pháp, biện pháp giải vấn đề điều kiện Quảng Ninh Các giải pháp nêu hàm chứa khía cạnh nội dung, quy trình, phương pháp, lộ trình, mức độ áp dụng, áp dụng giải vấn đề thực tiễn tùy vào điều kiện thực tiễn thời điểm, Quảng Ninh địa phương Tỉnh áp dụng mức độ, tỉ lệ kết hợp giải pháp mức độ khác cho phù hợp Những kiến nghị tỉnh Quảng Ninh, với Bộ Tài nguyên Môi trường điều chưa rõ, chưa có quy định, khoảng trống, mâu thuẫn, chồng chéo hệ thống pháp luật, máy quản lý, nội dung quản lý, công cụ phương thức quản lý Những kiến nghị nêu sở nghiên cứu lý 23 luận có so sánh, đối chiếu với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh Những kiến nghị nhằm giúp quan, đơn vị hoàn thiện chế sách, pháp luật hoạt động phối hợp liên quan trình thực quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh Như vậy, qua kết nghiên cứu nêu cho thấy mục đích, nhiệm vụ, giả thuyết khoa học Luận án chứng minh đạt được, đồng thời làm rõ đóng góp mặt khoa học Những đóng góp Luận án góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ (nhất vấn đề thể chế, sách, pháp luật) nhằm bảo đảm phát triển bền vững vùng biển ven bờ Quảng Ninh Quá trình nghiên cứu, tác giả Luận án thu thập xử lý tài liệu, số liệu nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia; đồng thời có vấn, trao đổi ý kiến để làm sáng tỏ quan điểm nghiên cứu Tuy nhiên có vấn đề, nội dung tác giả chưa thực nghiên cứu trọn vẹn hay cần có thời gian để thực tiễn kiểm nghiệm, mong nhận góp ý nhà khoa học, độc giả để tính khả thi Luận án cao 24 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ “Hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ môi trường sinh thái Vịnh Hạ Long”, đăng Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện Hành Quốc gia số tháng 6/2007; “Giải pháp xử lý nguồn gây ô nhiễm ven bờ thành phố Hạ Long”, đăng Tạp chí nghiên cứu lập pháp Quốc hội số tháng 1/2010; “Quản lý nhà nước tài nguyên, môi trường Quảng Ninh”, đăng Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện Hành Quốc gia số tháng 8/2012; “Hoàn thiện hệ thống pháp luận bảo vệ môi trường biển Việt Nam”, đăng Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện Hành Quốc gia số tháng 1/2013
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập