(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC – NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

23 160 0
  • Loading ...
Loading...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:56

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC– NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC– NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC– NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAMQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC– NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA JUNG GUN YOUNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC – NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 HÀ NỘI – THÁNG NĂM 2015 Công trình hoàn thành Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học GS.TS TRẦN NGỌC ĐƯỜNG – VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH GIA Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Học viện Hành Quốc gia Vào hồi…… giờ…… ,ngày……….tháng…… năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án thư viện Quốc gia Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Bước sang kỷ 21, Việt Nam đối mặt với hàng loạt vấn đề - thách thức môi trường yếu tố khách quan chủ quan1: (i) Được xem quốc gia đứng thứ mức độ hứng chịu rủi ro biến đổi khí hậu giới (ii) Đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu có khả gây ô nhiễm cao (iii) Các vùng nước biển ven bờ Việt Nam có dấu hiệu bị ô nhiễm suy thoái, đặc biệt miền Trung Việt Nam – nơi có tiềm phát triển mạnh du lịch biển (iv) Một số hệ thống lưu vực sông đối mặt với tình trạng ô nhiễm mức báo động (v) Chất thải gia tăng nhanh chóng phát triển song chưa quản lý tốt (vi) Tình trạng di dân tự vào thành phố lớn gây áp lực mạnh công tác quản lý môi trường đô thị (vii) Ô nhiễm không khí giao thông gây thiệt hại kinh tế (ước tính 5% GDP năm) (viii) Sức khỏe cộng đồng bị đe dọa hiểm họa tiềm ẩn từ môi trường, nguồn nước thực phẩm (ix) Còn nhiều bất cập quản lý tài nguyên rừng, đa dạng sinh học sử dụng đất (x) Chưa áp dụng sáng kiến công nghệ công tác quản lý môi trường Như vậy, đổi tư phương pháp quản lý nhà nuớc lĩnh vực tài nguyên môi trường cấp thiết nhằm giải vấn đề thách thức môi trường nêu Kể từ sau thống đất nước năm 1975 đặc biệt sau triển khai sách đổi quản lý kinh tế vào đầu thập niên 1990, Việt Nam đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế trì mức cao Những thành tựu kinh tế giúp Việt Nam thoát giai đoạn nghèo đói thức gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm 2008 Tuy nhiên, theo nhận định nhiều chuyên gia nước quốc tế, năm gần đây, kinh 1 Tác giả tổng hợp, đánh giá nhận định từ số liệu, đánh giá nêu báo cáo trạng môi trường hàng năm Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam công bố/xuất 4 tế Việt Nam có dấu hiệu suy giảm mức tăng trưởng có nguy rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” Bảo vệ trì tính bền vững môi trường yếu tố then chốt để đảm bảo đạt phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững Việt Nam vừa bước vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp phải đối mặt với khó khăn cạn kiệt nguồn tài nguyên, tình trạng suy thoái chất lượng môi trường sống gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân chất lượng nguồn lao động diễn phổ biến nhiều nơi Trong bối cảnh này, việc đào sâu nghiên cứu học kinh nghiệm quốc gia thành công giới xác nhận Hàn Quốc hay Nhật Bản cần thiết cấp thiết cho Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu:Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích, đánh giá, so sánh thực tiễn quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Việt Nam Hàn Quốc giai đoạn phát triển kinh tế xã hội khác nhằm xác định học có giá trị tham khảo cho Việt Nam giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước từ đến 2030 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nói trên, đề tài có nhiệm vụ: (i) Tổng quan lý thuyết xu hướng phát triển hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường giới (gồm: hệ thống sách pháp lý; tổ chức máy hành chính; Phát triển sử dụng hiệu nguồn lực, bao gồm lực nhân lực, tài thông tin; Thu hút tham gia bên liên quan) (ii) Thực nghiên cứu chuyên sâu mô hình Hàn Quốc Việt Nam bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển nhằm liên hệ đúc rút học kinh nghiệm sở ứng dụng học thuyết bối cảnh phát triển chung toàn cầu (iii) Đề xuất giá trị học kinh nghiệm tốt Hàn Quốc phù hợp để áp dụng cho Việt Nam giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước tới sở phân tích so sánh diễn biến phát triển kinh tế, xã hội, trạng môi trường đáp ứng sách thể chế bảo vệ môi trường hai quốc gia thời kỳ phát triển Đối tương, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc giá trị tham khảo cho Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề rộng, phức tạp, khuôn khổ luận án, phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn sau: Thứ nhất, nội dung luận án, nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động phủ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên khía cạnh: - Diễn biến phát triển kinh tế - xã hội tác động sách phát triển kinh tế xã hội tới chất lượng môi trường; - Hệ thống sách pháp lý phục vụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; - Tổ chức hệ thống thể chế máy phủ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; - Phân bổ nguồn nhân lực tổ chức nhân hệ thống thể chế máy phủ ngành môi trường tài nguyên; - Phân bổ ngân sách, đảm bảo tài quản lý tài công, áp dụng công cụ tài kinh tế quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên; - Huy động tham gia thành phần xã hội hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Thứ hai, phạm vi địa lý không gian, luận án tập trung nghiên cứu mô hình Hàn Quốc Việt Nam công tác quản lý nhà nước cấp vĩ mô (cấp trung ương cấp tỉnh/thành phố) tài nguyên môi trường Tuy nhiên, để khẳng định rõ nét tương đồng Việt Nam Hàn Quốc giá trị học kinh nghiệm đúc rút từ trình xây dựng hệ thống quản lý nhà nước môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội Hàn Quốc, luận án rà soát tổng thuật cách đầy đủ mô hình quản lý nhà nước môi trường kinh tế khác giới Bên cạnh việc sâu phân tích mô hình quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc Việt Nam, mô hình quản lý nhà nước bảo vệ môi trường khoảng 30 quốc gia châu Âu, châu Mỹ châu Á luận án rà soát, phân tích trình bày cô đọng phần tổng quan lý thuyết nhằm mô tả xu hướng diễn biến phát triển ‘ngành quản lý nhà nước môi trường’ giới Thứ ba, phạm vi thời gian, sở phân tích nêu trên, luận án tập trung nghiên cứu phân tích thực tiễn Hàn Quốc Việt Nam hai giai đoạn phát triển sau đây: Giai đoạn phát triển Hàn Quốc Việt Nam (-) Thời kỳ phát triển từ quốc gia nghèo (vừa thoát khỏi chiến tranh bắt đầu xây 19751950-1980 dựng đất nước, thuộc nhóm quốc gia có 2008 thu nhập thấp) thành quốc gia phát triển (thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình) (-) Thời kỳ phát triển từ quốc gia phát triển tiến tới quốc gia phát triển 1980-2007 công nghiệp hóa (thuộc nhóm quốc gia có 2009thu nhập cao) 2030 (-) Thời kỳ phát triển theo định hướng tăng Từ sau trưởng bền vững bối cảnh toàn 2008 cầu hóa diễn mạnh mẽ Trên cở sở phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước môi trường hai quốc gia thời kỳ phát triển nêu trên, luận án đúc rút kinh nghiệm nêu khuyến nghị với Việt Nam giai đoạn phát triển tới nhằm tiến tới công nghiệp hóa đất nước (vào năm 2030) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Luận án xây dựng sở ứng dụng học thuyết lý thuyết trị học, quản trị nhà nước, hành công, khoa học trị môi trường, kinh tế học môi trường phân tích vấn đề quản lý nhà nước tài nguyên môi trường cấp quốc gia với nghiên cứu điển hình chuyên sâu cho diễn biễn phát triển Hàn Quốc Việt Nam 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận án kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu phổ biến thường áp dụng cho nghiên cứu chuyên ngành khoa học xã hội quản lý, bao gồm: (A) Thu thập hồi cố thông tin liệu từ nguồn khác (information retrieval) (B) Phỏng vấn sâu chuyên gia đối tượng liên quan (interview) (C) Khảo cứu phân tích bàn (desk-review) (D) Nghiên cứu trường hợp/điển hình (case study) (E) Tham vấn chuyên gia (Consultation) Những đóng góp luận án Luận án thảo luận kỹ lưỡng toàn diện xu hướng phát triển hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường giới với nghiên cứu điển hình riêng cho Hàn Quốc Việt Nam có số phát hiện, điểm sau: i Hệ thống hóa lý thuyết học thuyết quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; ii Tổng quan chung mô hình tổ chức hoạt động phủ áp dụng quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên nước giới, iii So sánh đúc rút học kinh nghiệm mô hình tổ chức hoạt động phủ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Hàn Quốc Việt Nam thông qua nghiên cứu điển hình phân tích chuyên sâu mô hình tổ chức hoạt động phủ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội khác Hàn Quốc Việt Nam iv Nêu số khuyến nghị cải tổ hệ thống tổ chức hoạt động phủ ngành bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên cho Việt Nam giai đoạn tiến lên công nghiệp hóa từ đến 2030 nhằm giúp Việt Nam thực mục tiêu tăng trưởng xanh sở tiết kiệm nguồn lực (nỗ lực hành chính/nhân lực/tài chính) giảm thiểu tổn hại môi trường tài nghiên thiên nhiên Ý nghĩa việc nghiên cứu 6.1 Về mặt lý luận: Từ việc nghiên cứu tổng quan học thuyết quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường (environmental governance) việc triển khai ứng dụng học thuyết quốc gia khác giới, luận án góp phần củng cố sở lý luận việc ứng dụng học thuyết nói bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam 6.2 Về mặt thực tiễn: Hàn Quốc Việt Nam có nét riêng biệt song trải qua thời kỳ lịch sử phát triển tổ chức phủ tương đồng bối cảnh phát triển chung toàn cầu Việc nghiên cứu đúc rút học kinh nghiệm nước giúp cải tổ hệ thống quản lý hành công nước Đặc biệt, đề xuất luận án học kinh nghiệm Hàn Quốc có giá trị tham khảo Việt Nam cớ ý nghĩa thực tiễn cao nguồn thông tin hữu ích giúp nhà quản lý hoạch định sách phát triển bền vững bảo vệ môi trường Việt Nam xem xét cân nhắc trình củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước môi trường tài nguyên Việt Nam trình tiến tới công nghiệp hóa đất nước từ đến 2030 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục liên quan, nội dung luận án kết cấu thành4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Chương 2: Quản lý nhà nước môi trường – Một số vấn đề lý luận xu hướng phát triển chung giới Chương 3: Quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường Hàn Quốc – Lịch sử phát triển kinh nghiệm Chương 4: Thực trạng quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Việt Nam – Một số học tham chiếu từ kinh nghiệm Hàn Quốc TRÍCH YẾU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Trong việc củng cố phát triển hệ thống hành công quản lý nhà nước nói chung quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ kể từ sau đại chiến giới thứ 2, quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường bắt đầu ý củng cố phát triển từ đầu thập niên 1970 quốc gia phát triển Ở quốc gia phát triển nghèo, hệ thống quản lý nhà nước môi trường hình thành xây dựng sau lâu, vào khoảng thập niên 1980 Bước sang thập niên 1990, với xu hướng toàn cầu hóa diễn ngày mạnh mẽ hàng loạt vấn đề môi trường mang tính ‘xuyên biên giới’ diễn quy mô toàn cầu người nhận thức rõ nét hoạt động quản lý nhà nước môi trường đẩy lên bước tiến Làm để công tác quản lý nhà nước môi trường đạt hiệu mà đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế không vấn đề riêng quốc gia mà trở thành trọng tâm thảo luận hầu hết hội nghị quốc tế bàn phát triển sinh tồn loài người cấp toàn cầu khu vực Kể từ cuối thập niên 1960, có nhiều nghiên cứu triển khai cấp độ khác nhằm tìm hiểu chất, ý nghĩa đề xuất giải pháp tốt để thiết lập hệ thống quản lý nhà nước môi trường cấp quyền khác phạm vi quốc gia, lãnh thổ Hàng loạt nghiên cứu so sánh hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường quốc gia với đặc điểm địa lý, văn hóa, kinh tế hệ thống trị khác thực nhằm tìm mô hình quản lý tốt mang tính hình mẫu chung cho quốc gia phát triển Trong khuôn khổ luận án này, nghiên cứu sinh tập trung chủ yếu vào tổng quan thừa kế nghiên cứu sau đây: (i) “Tư lại hành công” (“Rethinking Public Administration – an Overview”) Liên Hợp Quốc xuất tiếng Anh năm 1996 (ii) “Tương lai công tác quản lý nhà nước môi trường sau hội nghị thượng đỉnh trái đất” (“After the Earth Summit: The Future of Environmental Governance”) Viện Nghiên cứu Thế giới (WorldWatch Institute) xuất tiếng Anh năm 1992 (iii) “Tăng cường lực sách môi trường – Nghiên cứu so sánh 17 quốc gia” (Capacity Building in National 10 Environmental Policy – A comparative Study of 17 countries) nhà xuất Springer xuất tiếng Anh năm 2002 (iv) “Quản lý nhà nước môi trường – vấn đề cần xem xét lại” (“Environmental Governance Reconsidered) nhà xuất MIT Press xuất tiếng Anh năm 2004 (v) “Quản lý nhà nước môi trường đô thị phục vụ phát triển bền vững châu Á Thái Bình Dương – Tổng quan khu vực” (Urban Environmental Governance for Sustainable Development in Asia and the Pacific: A regional Overview) Liên Hợp Quốc xuất tiếng Anh năm 2005 (vi) Cải cách hệ thống tài dành cho hoạt động môi trường phục vụ giảm nghèo (Environmental Fiscal Reform for Poverty Reduction) Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) xuất tiếng Anh năm 2005 (vii) Quản lý nhà nước môi trường cách hiệu - chìa khóa đảm bảo phát triển bền vững (Effective National Environmental Governance – A Key to Sustainable Development): báo cáo trình bày họp trù bị cho hội nghị Liên Hợp Quốc Rio+20 năm 2012 1.2 Tình hình nghiên cứu Hàn Quốc Hàn Quốc quốc gia trải qua phát triển cách mạnh mẽ nhanh chóng từ quốc gia có kinh tế yếu vào năm 1950 1960 kỷ trước để trở thành quốc gia có kinh kế đứng thứ 11 vào năm 2010 Có thể nhận thấy việc không ngừng nghiên cứu cải cách tổ chức máy phủ nhằm điều hành đất nước vận hành hệ thống quản lý hành công Hàn Quốc đóng góp phần không nhỏ giúp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội Hàn Quốc Đã trải qua giai đoạn tập trung nỗ lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế để thoát nghèo, giống số quốc gia phát triển khác, Hàn Quốc phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường trả giá cho mặt trái phát triển kinh tế Tuy nhiên, nhờ sớm nhận thức rõ tác động nghiêm trọng việc phát triển kinh tế không tính đến tác động môi trường gây hoạt động kinh tế, Hàn Quốc nhanh chóng tập trung nỗ lực nhằm hình thành phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường từ cuối thập niên 1970 Mặc dù hệ thống hành công nói chung hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc có lịch sử hình thành chậm so với quốc gia phát triển châu Âu châu Mỹ, song với nỗ lực vượt trội suốt ba thập kỷ vừa qua, vào thời điểm (thập niên kỷ 21), Hàn Quốc đánh giá quốc gia đầu nỗ lực nhằm lồng ghép gắn kết yếu tố môi 11 trường phát triển kinh tế Để đạt bước tiến đó, suốt ba thập kỷ vừa qua, chuyên gia, nhà nghiên cứu công chức làm việc hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc không ngừng nghiên cứu, học hỏi tự đúc rút học kinh nghiệm nhằm cải tổ củng cố hệ thống quản lý nhà nước môi trường nước Trong khuôn khổluận án này, tác giả tập trung chủ yếu vào tổng quan vàthừa kế nghiên cứu sau đây: (i) Đô thị hóa, Công nghiệp hóa Phát triển bền vững Hàn Quốc – Nghiên cứu điển hình cho vùng Ulsan Ansan (Urbanization, Industrialization and Sustainable Development in Korea - The Case Study on Ulsan and Ansan) Viện Chiến lược Môi trường Toàn Cầu (IGES) xuất tiếng Anh năm 1999 (ii) Nghiên cứu hiệu định hướng quản lý nhà nước quản trị hành môi trường phục vụ phát triển bền vững Hiệp hội Hành Công Hàn Quốc xuất năm 2003 tiếng Hàn (iii) Ba thập kỷ quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc Bộ Môi trường xuất năm 2010 (iv) Tăng trưởng xanh – vấn đề sách nhà xuất Random House Korea xuất năm 2011 tiếng Anh Ngoài ra, nghiên cứu sinh tham khảo hàng chục báo, công trình nghiên cứu khác nhà khoa học Hàn Quốc quốc tế đánh giá hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường Hàn Quốc so sánh với kinh nghiệm quốc gia phát triển khác hệ thống văn pháp lý môi trường Hàn Quốc (xem phụ lục kèm theo Danh mục tài liệu tham khảo sử dụng khuôn khổ nghiên cứu này) Một số nghiên cứu nước đánh giá hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường Hàn Quốc nghiên cứu sinh tham khảo nhằm có nhìn khách quan học kinh nghiệm Hàn Quốc sở đưa học kinh nghiệm thành công thất bại có giá trị tham khảo riêng cho Việt Nam Bên cạnh việc tham khảo nghiên cứu hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường Hàn Quốc, nghiên cứu sinh tiến hành khảo cứu kỹ lưỡng hệ thống văn sách, văn pháp luật (xem phụ lục 3) số liệu thống kê kinh tế - xã hội – môi trường Hàn Quốc để có phân tích đánh giá độc lập riêng việc xác định học kinh nghiệm đề xuất cải tổ cho Việt Nam 1.3 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 12 Ở Việt Nam, hệ thống quản lý nhà nước môi trường hình thành cách rõ nét từ năm 1993 với đời Cục Môi trường trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường việc quốc hội thông qua Luật bảo vệ môi trường vào ngày 27/12/1993 Kể từ đến nay, có nhiều nghiên cứu triển khai nhằm khảo cứu, phân tích đánh giá kinh nghiệm từ quốc gia phát triển nhằm đề xuất mô hình quản lý phù hợp cải thiện chất lượng công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường quan phủ Việt Nam thực có nghiên cứu độc lập học giả quốc tế nước nghiên cứu đề tài Việt Nam Phần lớn nghiên cứu quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường Việt Nam quan, tổ chức phủ Việt Nam thực thường nặng tính điều tra, khảo sát nhằm vào mục tiêu đánh giá hạn chế, thiếu hụt hệ thống quản lý nhà nước môi trường thời điểm để xác định định hướng phát triển hệ thống ngắn hạn trung hạn Các nghiên cứu mang tính lý luận vấn đề hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường Đặc biệt, Việt Nam chưa có nghiên cứu đánh giá cách tổng thể vấn đề môi trường bối cảnh kinh tế xã hội chung giai đoạn phát triển khác quốc gia Bên cạnh nghiên cứu quan, tổ chức phủ, giai đoạn từ năm 1993 đến nay, có số học giả Việt Nam nước có nghiên cứu liên quan đến quản lý môi trường số chuyên ngành phát triển cụ thể nghiên cứu mang tính điển hình cho địa phương cụ thể Mặt khác, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vấn đề kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước môi trường nhiều vấn đề khoa học quản lý hay quản lý nhà nước tổ chức phủ, xây dựng hệ thống pháp lý hay kiện toàn máy hành phục vụ quản lý nhà nước mặt môi trường 1.4 Những nội dung quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu soi chiếu vào nội dung luận án Luận án đề cập cách toàn diện tới mô hình tổ hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên môi trường mặt lý luận thực tiễn nhiều nước giới Tuy nhiên, khuôn khổ đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ triển khai năm (từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2014), nghiên cứu sinh xác định tập trung nghiên cứu kỹ tổ chức cách thức hoạt động 13 phủ mà sâu nghiên cứu phân tích kỹ thuật triển khai hoạt động quản lý nhà nước phương thức triển khai áp dụng hệ thống phí, thuế tài nguyên môi trường, phương thức triển khai thiết lập hệ thống tài khoản xanh, biện pháp quản lý dựa vào cộng đồng, kỹ thuật đánh giá tác động sách phát triển kinh tế xã hội hệ thống tài nguyên môi trường, kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm bảo tồn tài nguyên, chất lượng môi trường, v.v Những vấn đề kỹ thuật kinh nghiệm triển khai kỹ thuật quốc gia khác cần học giả nhà khoa học Việt Nam quan tâm nghiên tìm cách áp dụng phù hợp Việt nam Những phân tích, đánh giá nghiên cứu sinh tổng hợp chương I – Quản lý nhà nước môi trường – số vấn đề lý luận xu hướng phát triển chung giới nguồn tham khảo tốt cho học giả nhà khoa học để tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng kỹ thuật phương pháp quản lý nhà nước để đúc rút học kinh nghiệm đề xuất áp dụng Việt Nam Luận án có nêu lên số kết luận kiến nghị sở kết phân tích, so sánh mô hình tổ chức phủ hệ thống thể chế hai quốc gia Hàn Quốc Việt Nam Tuy nhiên, phân tích, so sánh chủ yếu thực cho vấn đề lý cấp vĩ mô tổ chức phủ trung ương, học giả nhà khoa học Việt Nam cần quan tâm tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề quản lý cấp vi mô tổ chức hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên môi trường phủ cấp địa phương Đặc biệt, quản lý môi trường doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, yếu tố đóng vai trò then chốt định triển khai tốt hệ thống sách pháp luật tài nguyên môi trường việc đảm bảo phát triển bền vững quốc gia cần phải nhà khoa học quan tâm nghiên cứu thấu đáo phổ biến tri thức tới thành phần xã hội khác nhằm tạo động lực cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững Những nghiên cứu so sánh chi tiết phân tích sâu mô hình quản lý nhà nước Việt Nam quốc gia khác tương tự nghiên cứu so sánh thực luận văn Việt Nam Hàn Quốc nên thực để đưa sách đắn trình kiện toàn tổ chức cải cách máy hành công nói chung hoạt động quản lý nhà nước tài nguyên môi trường nói riêng Việt Nam Các kiến nghị nghiên cứu sinh đề xuất cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu học giả, nhà khoa học quản lý môi trường Việt Nam để xây dựng giải pháp 14 đưa biện pháp cụ thể nhằm áp dụng học kinh nghiệm tốt Hàn Quốc bối cảnh phát triển Việt Nam CHƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI Hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Việt Nam bắt đầu ưu tiên phát triển từ đầu thập niên 1990 Sau gần 25 năm xây dựng, Việt Nam đạt thành tựu đáng kế phát triển hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường, đặc biệt tăng cường lực thể chế kỹ thuật cho mảng công tác Tuy nhiên, nghiên cứu mang tính tổng thuật lý thuyết học thuyết trị ứng dụng lĩnh vực quản lý nhà nước môi trường kinh nghiệm học giới mảng công tác chưa nhiều Chính vậy, chương 1, tác giả trình bày kết nghiên cứu tổng thuật vấn đề lý luận xu hướng phát triển, cải cách hoạt động quản lý nhà nước nói chung hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng giới kể từ sau chiến tranh giới thứ hai Bên cạnh đó, chương này, tác giả giới thiệu tóm lược học kinh nghiệm quản lý nhà nước môi trường số quốc gia phát triển châu Âu, Mỹ Nhật Bản.Chương cấu trúc thành 3mục trình bày tóm lược 2.1 Xu phát triển cải cách hoạt động quản lý nhà nước nói chung Trước chiến tranh giới thứ 2, theo học thuyết trị truyền thống, “Quản lý nhà nước (QLNN) chất việc cai trị, điều khiển, huy, hướng dẫn sử dụng luật lệ quy định người nắm quyền cai trị, huy hay quản lý đặt để thực quyền lực trị nhằm giải vấn đề quốc gia” Từ sau thập niên 1950, với việc xóa bỏ chế độ thực dân hình thành quốc gia nghèo vừa giành độc lập toàn giới, hoạt động quản lý nhà nước thay đổi theo chiều hướng đại để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội – trị giới Theo đó, công chức phủ phải có nghĩa vụ phục vụ nhân dân thay kiểm soát khống chế người dân trước Từ cuối thập niên 1970, Khủng hoảng sinh thái môi trường xuống cấp cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, khoảng cách giàu nghèo tăng cao, yếu thua lỗ tập đoàn kinh tế 15 phủ thúc đẩy việc thừa nhận ủng hộ rộng rãi quan điểm phát triển bền vững quản lý nhà nước với tham gia nhiều bên Bước sang kỷ 21, với xu toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý nhà nước cần phải đổi phong cách chất hoạt động Theo đó, Hệ thống QLNN tốt cần phải đảm bảo: (i) lực quản lý kỹ thuật tốt; (ii) lực tổ chức tốt; (iii) độ tin cậy, khả dự báo hệ thống pháp luật tốt; (iv) thực tốt trách nhiệm giải trình; (v) đảm bảo minh bạch khả tiếp cận thông tin cho thành phần xã hội; (vi) đảm bảo tham gia bên liên quan 2.2 Xu hướng phát triển cải cách hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường Kể từ cuối thập niên 1960, có nhiều nghiên cứu triển khai cấp độ khác nhằm tìm hiểu chất, ý nghĩa đề xuất giải pháp tốt để thiết lập hệ thống quản lý nhà nước môi trường cấp quyền khác phạm vi quốc gia, lãnh thổ Hàng loạt nghiên cứu so sánh hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường quốc gia với đặc điểm địa lý, văn hóa, kinh tế hệ thống trị khác thực nhằm tìm mô hình quản lý tốt mang tính hình mẫu chung cho quốc gia phát triển Trong việc củng cố phát triển hệ thống hành công quản lý nhà nước nói chung quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ kể từ sau đại chiến giới thứ 2, quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường bắt đầu ý củng cố phát triển từ đầu thập niên 1970 quốc gia phát triển Ở quốc gia phát triển nghèo, hệ thống quản lý nhà nước môi trường hình thành xây dựng sau lâu, vào khoảng thập niên 1980 Bước sang thập niên 1990, với xu hướng toàn cầu hóa diễn ngày mạnh mẽ hàng loạt vấn đề môi trường mang tính ‘xuyên biên giới’ diễn quy mô toàn cầu người nhận thức rõ nét hoạt động quản lý nhà nước môi trường đẩy lên bước tiến Làm để công tác quản lý nhà nước môi trường đạt hiệu mà đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế không vấn đề riêng quốc gia mà trở thành trọng tâm thảo luận hầu hết hội nghị quốc tế bàn phát triển sinh tồn loài người cấp toàn cầu khu vực 2.3.Một số mô hình hình thái phát triển quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường giới 2.3.1 Vài nét lược sử trình hình thành phát triển hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường Châu Âu 16 2.3.2 Quản lý nhà nước môi trường Mỹ 2.3.3 Quản lý nhà nước môi trường Nhật Bản 2.4 Kết luận chương Từ việc phân tích diễn biến phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường quốc gia phát triển, tác giả tổng hợp học kinh nghiệm từ quốc gia phát triển trình bày Đây kết luận quan trọng chương  Nhận thức người dân vấn đề môi trường đóng vai trò quan trọng tạo áp lực trị nhằm giải vấn đề môi trường cách nhanh chóng Tuy nhiên, khác biệt văn hóa, thể chế trị điều kiện kinh tế xã hội, mức độ tiếp cận hiểu biết vấn đề môi trường công chúng nước khác Trong số trường hợp, áp lực cộng đồng nguyên nhân dẫn đến sách sai lầm chưa chín muồi Do vậy, để sử dụng sức mạnh quần chúng bảo vệ môi trường, cần phải xác định phương thức cung cấp diễn giải thông tin môi trường phù hợp cho người dân  Bên cạnh việc sử dụng sức mạnh quần chúng, yếu tố cần thiết khác mà phủ nước cần phải quan tâm nâng cao lực kỹ thuật quan hệ thống quản lý nhà nước môi trường để xác định ưu tiên sách cách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội với mức chi phí thấp  Các vấn đề môi trường thường không bó hẹp quy mô địa lý nhỏ bé mà thường có tính liên kết tương tác lẫn lan tỏa không biên giới Chính vậy, sách quản lý nhà nước môi trường cần phải hoạch định thống toàn lãnh thổ quốc gia có lồng ghép mối quan tâm môi trường toàn cầu để đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống sinh thái tự nhiên  Quản lý môi trường hệ thống phức tạp bao gồm nhiều mối quan tâm khác biệt không gian địa lý, trình độ phát triển kinh tế xã hội ý chí trị Do đó, quản lý môi trường thường vấp phải rào cản khó khăn nảy sinh từ thực tế để giải vấn đề môi trường buộc phải ‘đánh đổi’ hay vài ưu tiên phát triển Việc tiên lượng hiệu thực chất đánh đổi hoàn toàn không dễ dàng phụ thuộc vào nguồn tri thức hạn chế người vấn đề môi trường tiên lượng giả định thường 17 gây tranh cãi gay gắt bên Thậm chí nhiều trường hợp, rào cản tạo thành bất đồng quan điểm khác biệt lợi ích cần đảm bảo phủ trung ương quyền địa phương, việc thiết lập chế tham vấn, thảo luận để đạt trí chung bên liên quan hệ thống quản lý nhà nước môi trường quan trọng  Việc quản lý vấn đề môi trường đơn lẻ ngành cho thấy hiệu không phản ánh tính chất phức tạp tương tác lẫn vấn đề môi trường Ngoài ra, mô hình quản lý dẫn đến tốn chi phí tài chồng tréo chức ngành khác  Mô hình quản lý dựa vào tri thức công nghệ theo kiểu áp dụng mệnh lệnh hành kiểm soát cho thấy hiệu kéo theo chí phí hành lớn hầu phát triển Chính vậy, từ cuối thập niên 1980, quốc gia chuyển hướng sang áp dụng kết hợp biện pháp quản lý hành theo kiểu mệnh lệnh kiểm soát (command and control policy) biện pháp khuyến khích tự nguyện khác thông qua ứng dụng công cụ thông tin, kinh tế biện pháp quản lý dựa vào cộng đồng Các mô hình quản lý không giúp nâng cao hiệu quản lý mà tiết kiệm ngân sách quản lý CHƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC – LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ KINH NGHIỆM TRÍCH YẾU NỘI DUNG Hàn Quốc quốc gia trải qua phát triển cách mạnh mẽ nhanh chóng từ quốc gia có kinh tế yếu vào năm 1950 1960 kỷ trước để trở thành quốc gia có kinh kế đứng thứ 11 vào năm 2010 Có thể nhận thấy việc không ngừng nghiên cứu cải cách tổ chức máy phủ nhằm điều hành đất nước vận hành hệ thống quản lý hành công Hàn Quốc đóng góp phần không nhỏ giúp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội Hàn Quốc Đã trải qua giai đoạn tập trung nỗ lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế để thoát nghèo, giống số quốc gia phát triển khác, Hàn Quốc phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường trả giá cho mặt trái phát triển kinh tế Tuy nhiên, nhờ sớm nhận thức rõ tác động nghiêm trọng việc phát triển kinh tế không tính đến tác động môi 18 trường gây hoạt động kinh tế, Hàn Quốc nhanh chóng tập trung nỗ lực nhằm hình thành phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường từ cuối thập niên 1970 Mặc dù hệ thống hành công nói chung hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc có lịch sử hình thành chậm so với quốc gia phát triển châu Âu châu Mỹ, song với nỗ lực vượt trội suốt ba thập kỷ vừa qua, vào thời điểm (thập niên kỷ 21), Hàn Quốc đánh giá quốc gia đầu nỗ lực nhằm lồng ghép gắn kết yếu tố môi trường phát triển kinh tế Để đạt bước tiến đó, suốt ba thập kỷ vừa qua, chuyên gia, nhà nghiên cứu công chức làm việc hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc không ngừng nghiên cứu, học hỏi tự đúc rút học kinh nghiệm nhằm cải tổ củng cố hệ thống quản lý nhà nước môi trường nước Trong chương 2, tác giả trình bày tổng quát lược sử hình thành, xây dựng phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc đúc rút học kinh nghiệm cho quốc gia phát triển Chương kết cấu thành5 phần sau: 3.1 Phát triển kinh tế xã hội tác động môi trường qua thời kỳ 3.1.1 Phát triển kinh tế giá để thoát nghèo (1961-1990) 3.1.2 Đẩy mạnh phát triển bền vững (1991-nay) 3.2 Hệ thống sách pháp luật môi trường 3.2.1 Nhận thức đáp ứng sách Chính phủ qua thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội khác 3.2.2 Quy trình lập pháp hành pháp bảo vệ môi trường 3.2.3 Hiện trạng hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường 3.3 Tổ chức máy hành phục vụ quản lý nhà nước môi trường 3.3.1 Xây dựng phát triển quan hành cấp trung ương 3.3.2 Vai trò Bộ Môi trường Hàn Quốc mối quan hệ với bộ, ngành khác hệ thống quản lý nhà nước môi trường 3.3.3 Quan hệ Bộ Môi trường Hàn Quốc quyền địa phương quản lý nhà nước môi trường 3.4 Nguồn lực đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước 3.4.1 Huy động phân bổ nguồn lực tài 3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực lực kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước môi trường 3.4.3 Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước môi trường 3.5 Quản lý nhà nước với tham gia nhiều bên 19 3.6 Kết luận chương Trong phần kết luận cuối chương, nghiên cứu sinh nêu tóm lược số nét đặc trưng trình phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc từ thập niên 1950 đến sau: - Mặc dù hệ thống nhà nước môi trường Hàn Quốc hình thành sớm với việc ban hành Luật Phòng chống ô nhiễm năm 1963 thành lập phận chuyên trách môi trường Bộ Y tế Xã hội năm 1967, song thực tế, thời gian dài (thập kỷ 1960 1970), hoạt động quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc gần không quan tâm triển khai không hiệu - Chậm so với quốc gia phát triển Âu, Mỹ Nhật Bản khoảng chừng 10 năm, hệ thống quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc thực Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển vào đầu thập niên 1980 quốc gia thoát nghèo thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp - Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước môi trường vào đầu thập niên 1990 với việc ban hành Luật Chính sách môi trường hàng luật liên quan khác thời kỳ nâng cấp quan quản lý nhà nước môi trường cấp trung ương lên thành Tổng cục Môi trường trực thuộc Chính phủ năm 1990, sau thức thành lập Bộ Môi trường vào năm 1994 - Sau thành lập Bộ Môi trường vào năm 1994, Hàn Quốc nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm quốc gia châu Âu phát triển trước để cải tổ hệ thống quản lý nhà nước môi trường theo hướng tập trung quản lý thống theo đầu mối từ trung ương - Với việc áp dụng hàng loạt sách phí thuế môi trường việc ban hành Luật Tài khoản đặc biệt dành cho hoạt động cải tạo môi trường vào năm 1994 tạo hành lang pháp lý giúp Chính phủ Hàn Quốc huy động, phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực tài từ thành phần xã hội nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững quốc gia - Chỉ vòng ba thập kỷ, tính từ năm 1986 với việc thành lập Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Y tế Xã hội nay, nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng môi trường phát triển bền vững kinh tế xã hội, Chính phủ Hàn Quốc không ngừng ưu tiên cho việc cải tổ hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước môi trường Năm 2007, Hàn Quốc 20 bước vào nhóm 20 kinh tế lớn giới (G20), Hàn Quốc phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường tiên tiến so với quốc gia thuộc nhóm OECD tiên phong sáng kiến bảo vệ môi trường toàn cầu Có thành tựu nêu Hàn Quốc nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm quốc tế nghiên cứu kỹ lượng để áp dụng phù hợp với đặc thù quốc gia sở huy động tham gia toàn xã hội Hoạt động quản lý nhà nước với tham gia tổ chức xã hội khác thể chế hóa đóng vai trò tích cực trình xây dựng hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật hạ tầng sở phục vụ cải thiện bảo vệ môi trường Hàn Quốc CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM – MỘT SỐ BÀI HỌC THAM CHIẾU TỪ KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC Kể từ sau thống đất nước năm 1975 đặc biệt sau triển khai sách đổi quản lý kinh tế vào đầu thập niên 1990, Việt Nam đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế trì mức cao Những thành tựu kinh tế giúp Việt Nam thoát giai đoạn nghèo đói thức gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm 2011 Tuy nhiên, năm gần đây, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu suy giảm mức tăng trưởng có nguy rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” Theo nghiên cứu Ngân hàng Thế giới, bẫy thu nhập trung bình điều tránh khỏi Nó hoàn toàn không xảy phủ quốc gia phát triển hành động kịp thời Theo phân tích đánh giá Ngân hàng Thế giới diễn biến phát triển 124 kinh tế giới giai đoạn 1950 đến 2010, số 52 kinh tế mức thu nhập trung bình thấp có tới 35 kinh tế bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình Chỉ có 13 quốc gia số 52 kinh tế thu nhập trung bình trở thành nước có thu nhập cao vào giai đoạn này, có quốc gia Đông Á (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Singapore) Do vậy, việc nghiên cứu phân tích thấu đáo kinh nghiệm giai đoạn độ kinh tế phát triển châu Á, đặc biệt Hàn Quốc – quốc gia châu Á có nhiều điểm tương đồng lịch sử phát triển kinh tế với Việt Nam nhằm đúc rút học kinh nghiệm cho Việt Nam có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao Bảo vệ trì tính bền vững môi trường yếu tố then chốt để đảm bảo đạt phát triển kinh tế - xã hội cách 21 bền vững Việt Nam vừa bước vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp phải đối mặt với khó khăn cạn kiệt nguồn tài nguyên, tình trạng suy thoái chất lượng môi trường sống gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân chất lượng nguồn lao động diễn phổ biến nhiều nơi Trong bối cảnh này, việc đào sâu nghiên cứu học kinh nghiệm quốc gia thành công giới xác nhận Hàn Quốc hay Nhật Bản cần thiết cấp thiết cho Việt Nam Chính vậy, chương này, tác giả tập trung phân tích so sánh trạng hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Việt Nam với diễn biến phát triển hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến năm nhằm đúc rút học kinh nghiệm tốt có giá trị tham khảo cho Việt Nam.Chương kết cấu thành phần sau đây: 4.1 Hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Việt Nam 4.1.1 Lược sử phát triển hệ thống sách pháp luật tài nguyên môi trường 4.1.2 Quá trình hình thành, xây dựng phát triển tổ chức hành phục vụ quản lý nhà nước tài nguyên môi trường 4.1.3 Nguồn lực phục vụ quản lý nhà nước môi trường 4.2 So sánh diễn biến phát triển hệ thống quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Hàn Quốc Việt Nam qua thời kỳ 4.2.1 Diễn biến phát triển kinh tế - xã hội vấn đề môi trường 4.2.2 Đáp ứng sách hệ thống pháp luật môi trường 4.2.3 Tổ chức hành phục vụ quản lý nhà nước tài nguyên môi trường 4.2.4 Huy động nguồn lực phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường 4.2.5 Sự tham gia bên công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường 4.3 Một số học tham chiếu từ kinh nghiệm phát triển Hàn Quốc 4.3.1 Những kinh nghiệm Hàn Quốc có giá trị tham khảo tốt Việt Nam 4.3.2 Khuyến nghị riêng với Việt Nam 4.4 Kết luận chương Từ vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước môi trường Hàn Quốc Việt Nam, kinh nghiệm sau đặc biệt có ý nghĩa Việt Nam giai đoạn phát triển từ đến năm 2030: 22 Nhanh chóng triển khai áp dụng sách phòng ngừa ô nhiễm cách nghiêm ngặt liệt tất ngành kinh tế (Hàn Quốc triển khai từ cuối thập niên 1980) Cải tổ hệ thống hành nhằm tập trung hóa tăng cường hiệu quản lý nhà nước môi trường thông qua đầu mối điều phối để tiết kiệm ngân sách, hạn chế chồng chéo trùng lắp đảm bảo thực thi vai trò giám sát kiềm chế ô nhiễm (Hàn Quốc triển khai từ đầu thập niên 1990) Áp dụng hiệu cách tiếp cận quản lý nhà nước với tham gia nhiều bên liên quan (Hàn Quốc triển khai từ cuối thập niên 1980) Cụ thể hơn, luận án nêu số khuyến nghị để nhà quản lý chuyên gia Việt Nam tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù Việt Nam sau: Thành lập Bộ Môi trường độc lập (không bao gồm quản lý hoạt động khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên) cải tổ hệ thống quản lý nhà nước môi trường theo hướng tập trung đầu mối để thống quản lý Nghiên cứu áp dụng hệ thống tài khoản đặc biệt dành riêng cho hoạt động môi trường cải cách mạnh mẽ hệ thống thuế phí môi trường theo hướng đánh thuế/phí dựa theo khối lượng tiêu dùng/xả thải Xây dựng hệ thống quan trắc, thông tin thống kê môi trường quốc gia hệ thống công bố thông tin môi trường minh bạch Bộ Môi trường điều hành quản lý tập trung toàn quốc 23 NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 정건영 (2012), “베트남환경관리체계와환경산업투자전망”, Special Issues on Global Green Growth Policy Published by Korea Industry & Technology Institute, (제 87, 2012), page 1-15 Jung Gun Young (2012), “Hệ thống quản lý môi trường triển vọng đầu tư ngành công nghiệp môi trường Việt nam”, Bản tin tháng số đặc biệt sách tăng trưởng xanh Viện Công nghệ Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (số 87, 2012), trang 1-15 [xuất tiếng Hàn, phát hành Hàn Quốc] Jung Gun Young (2012), “Đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ công nghiệp môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững Hàn Quốc”, Tạp chí Môi trường – Tổng cục Môi trường (ISN: 1859-042X), Số – 2012, trang 51-52 [xuất tiếng Việt, phát hành Việt Nam] Jung Gun Young (2012), “Promotion of Environmental Industry and Technology to ensure the Sustainable Development in Republic of Korea”, Vietnam Environment Administration Magazine (ISM: 1859-042X), English Edition II-2012, page 2627 [xuất tiếng Anh, phát hành Việt Nam] Jung Gun Young (2013), “Chính sách phát triển công nghệ công nghiệp môi trường Hàn Quốc”, Tạp chí Môi trường Tổng cục Môi trường (ISN: 1859-042X), Số Chuyên đề III – 2013, trang 44-45 [xuất tiếng Việt, phát hành Việt Nam] 정건영 – To Kim Oanh 등 (2013) ,베트남환경시장 2013 (폐기물, 수처리분야중심), 한국환경산업기술원 (official publication 2013), 72 pages Jung Gun Young - Tô Kim Oanh nnk (2013), “Nghiên cứu đánh giá thị trường môi trường Việt Nam (tập trung vào ngành xử lý nước chất thải rắn)”, Viện Công nghệ Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc - Ấn phẩm thống năm 2013, dày 72 trang [xuất tiếng Hàn, phát hành Hàn Quốc] Jung Gun Young (2014), “Phát triển hệ thống quản lý nhà nước môi trường: Nhìn từ Hàn Quốc”, Tạp chí Kinh tế Dự báo (ISN 0866.7120), số 17, tháng 9/2014, trang 51-54 [xuất tiếng Việt, phát hành Việt Nam] [...]... hiện trạng hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Việt Nam với diễn biến phát triển hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến năm nhằm đúc rút các bài học kinh nghiệm tốt có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Chương 3 được kết cấu thành các phần chính sau đây: 4.1 Hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Việt Nam 4.1.1 Lược sử phát... tác quản lý nhà nước về môi trường 3.5 Quản lý nhà nước với sự tham gia của nhiều bên 19 3.6 Kết luận chương 3 Trong phần kết luận cuối chương, nghiên cứu sinh đã nêu tóm lược một số nét đặc trưng của quá trình phát triển hệ thống quản lý nhà nước về môi trường ở Hàn Quốc từ thập niên 1950 đến nay như sau: - Mặc dù hệ thống nhà nước về môi trường ở Hàn Quốc đã được hình thành khá sớm với việc ban hành. .. 4.1.1 Lược sử phát triển hệ thống chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường 4.1.2 Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển tổ chức hành chính phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 4.1.3 Nguồn lực phục vụ quản lý nhà nước về môi trường 4.2 So sánh diễn biến phát triển hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Hàn Quốc và Việt Nam qua các thời kỳ 4.2.1 Diễn biến... tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của quốc tế Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường đều do các cơ quan chính phủ của Việt Nam thực hiện và có rất ít các nghiên cứu độc lập của các học giả quốc tế và trong nước nghiên cứu về đề tài này ở Việt Nam Phần lớn các nghiên cứu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường ở Việt. .. đề môi trường 4.2.2 Đáp ứng chính sách và hệ thống pháp luật về môi trường 4.2.3 Tổ chức hành chính phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 4.2.4 Huy động các nguồn lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 4.2.5 Sự tham gia của các bên trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 4.3 Một số bài học tham chiếu từ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc. .. quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Hàn Quốc cũng sẽ được nghiên cứu sinh tham khảo nhằm có được cái nhìn khách quan đối với các bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc và trên cơ sở đó đưa ra được những bài học kinh nghiệm cả thành công và thất bại có giá trị tham khảo riêng cho Việt Nam Bên cạnh việc tham khảo các nghiên cứu về hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường ở Hàn. .. trường Hàn Quốc và mối quan hệ với các bộ, ngành khác trong hệ thống quản lý nhà nước về môi trường 3.3.3 Quan hệ giữa Bộ Môi trường Hàn Quốc và các chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về môi trường 3.4 Nguồn lực đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước 3.4.1 Huy động và phân bổ nguồn lực tài chính 3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực và năng lực kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường. .. cứu mang tính điển hình cho một địa phương cụ thể Mặt khác, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các vấn đề kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về môi trường nhiều hơn là các vấn đề về khoa học quản lý hay quản lý nhà nước như tổ chức chính phủ, xây dựng hệ thống pháp lý hay kiện toàn bộ máy hành chính phục vụ quản lý nhà nước về mặt môi trường 1.4 Những nội dung quản lý nhà nước cần được tiếp tục... các nhà khoa học Hàn Quốc và quốc tế đánh giá về hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường ở Hàn Quốc cũng như so sánh với kinh nghiệm của các quốc gia phát triển khác và hệ thống các văn bản pháp lý về môi trường của Hàn Quốc (xem trong phụ lục 1 kèm theo về Danh mục các tài liệu tham khảo được sử dụng trong khuôn khổ nghiên cứu này) Một số nghiên cứu của nước ngoài đánh giá về hệ thống quản. .. thảo luận trong hầu hết các hội nghị quốc tế bàn về sự phát triển và sinh tồn của loài người cả ở cấp toàn cầu và khu vực 2.3.Một số mô hình và hình thái phát triển quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên thế giới 2.3.1 Vài nét lược sử về quá trình hình thành và phát triển hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường ở Châu Âu 16 2.3.2 Quản lý nhà nước về môi trường ở Mỹ 2.3.3 Quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC – NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC – NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG Ở HÀN QUỐC – NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập