(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

26 48 0
  • Loading ...
Loading...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:49

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRỊNH THỊ THỦY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62.34.82.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Giao HÀ NỘI – 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Giao Phó khoa Tài công - HVHCQG Phản biện 1: ……………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………………… Phản biện 3: ……………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp D Nhà A, Học viện Hành quốc gia Số: 77 Đường Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 1.1 Cơ sở lý luận Xuất phát từ chức ngân hàng thương mại (NHTM) kinh tế thị trường (KTTT), Chính phủ phải thực quản lý vĩ mô tổ chức hoạt động hệ thống NHTM để phát huy vai trò tổ chức mối quan hệ với ngành, lĩnh vực để trì phát triển ổn định, bền vững toàn kinh tế 1.2 Cơ sở thực tiễn Để giữ ổn định sách tiền tệ đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, Chính phủ nước ngày tăng cường hoàn thiện quản lý vĩ mô NHTM Ở Việt Nam, sau gần 30 năm đổi mới, bên cạnh việc nỗ lực thực tốt CSTT KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), hệ thống ngân hàng đạt thành tựu đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào phát triển KTTT định hướng XHCN Tuy nhiên theo chuyên gia, hoạt động NHTM nước ta nhiều hạn chế, nợ xấu ngày tăng có nguy “đổ vỡ” mang tính hệ thống Nguyên nhân dẫn đến tình trạng quản lý nhà nước NHTM lúng túng, hệ thống thể chế tiền tệ - ngân hàng thiếu, chưa đồng chậm bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu phát triển KTTT xu hội nhập; chế kiểm tra, giám sát quan nhà nước chưa đủ tạo dựng ý thức pháp chế chấp hành pháp luật NHTM Xuất phát từ tình hình thực tế đây, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nay” cho Luận án tiến sĩ Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu - Xây dựng sở khoa học quản lý nhà nước hệ thống NHTM KTTT định hướng XHCN theo nội dung mang tính nguyên tắc khoa học quản lý bao gồm: xây dựng hệ thống thể chế nhằm tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước NHTM; thiết kế tổ chức máy quản lý phù hợp với địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ chủ thể điều kiện cụ thể; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô; hoạt động tra giám sát tái cấu hệ thống NHTM phù hợp với yêu cầu phát triển KTTT định hướng thời kỳ hội nhập - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước NHTM Việt Nam nay, tập trung vào giải pháp đổi tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) theo hướng độc lập đại 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án tập trung thực số nhiệm vụ chủ yếu sau: - Nghiên cứu nội dung mang tính lý luận quản lý nhà nước NHTM; - Nghiên cứu mô hình, khái niệm có liên quan đến quản lý NHTW NHTM; - Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý vĩ mô NHTM số nước phát triển để đúc rút thành học thực tiễn cho Việt Nam; - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước NHTM, từ nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quản lý nhà nước NHTM giai đoạn phát triển KTTT định hướng XHCN Việt Nam; - Nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước NHTM Việt Nam điều kiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động hệ thống ngân hàng KTTT xu hướng đổi quản lý nhà nước hoạt động NHTM; - Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động Ngân hàng Nhà nước với vai trò chủ thể quản lý nhà nước NHTM Việt Nam; - Nghiên cứu chế tác động NHNN đến kết hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu nội dung hoạt động NHNN Việt Nam với tư cách chủ thể quản lý nhà nước NHTM lĩnh vực xây dựng thể chế; tổ chức máy; sử dụng nguồn lực người; tra, giám sát; tái cấu hệ thống NHTM điều kiện KTTT định hướng XHCN Việt Nam; - Về phạm vi không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước NHNN NHTM phạm vi nước; - Về thời gian: Xem xét hoạt động quản lý nhà nước NHTM từ năm 2010 đến định hướng quản lý nhà nước đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận Luận án nghiên cứu dựa sở phép vật biện chứng vật lịch sử để xem xét cách hệ thống, toàn diện hoạt động quản lý nhà nước NHTM vận động chịu ảnh hưởng yếu tố tác động từ hoàn cảnh thực tiễn, điều kiện cụ thể điều kiện thay đổi cần phải thay đổi nội dung hoạt động phương pháp quản lý 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể NCS sử dụng số phương pháp nghiên cứu nội dung luận án cụ thể như: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý thông tin, phương pháp chuyên gia phương pháp điều tra xã hội học làm sở đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước NHTM Đóng góp luận án 5.1 Đóng góp lý luận Luận án hệ thống hóa làm sáng tỏ nội dung mang tính lý luận khoa học quản lý nhà nước, từ đề xuất đổi quản lý nhà nước hệ thống NHTM phương diện xây dựng thể chế, sách, tổ chức máy, quản lý nhân sự, tái cấu NHTM tra, giám sát ngân hàng theo yêu cầu phát triển KTTT định hướng XHCN Việt Nam 5.2 Đóng góp thực tiễn Kết nghiên cứu luận án làm sở cho nhà quản lý vĩ mô đổi tư hành vi quản lý hoạt động ngân hàng; thay đổi phương pháp tiếp cận xây dựng hệ thống thể chế quản lý nhà nước NHTM Việt Nam; đổi tổ chức hoạt động NHNN theo hướng NHTW độc lập; làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu, giảng dạy quản lý nhà nước nói chung quản lý nhà nước tài - ngân hàng nói riêng Học viện Hành Quốc gia Giả thuyết khoa học - Với địa vị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức có NHNN Việt Nam có phát huy vai trò quản lý nhà nước NHTM để vừa đảm bảo an toàn, vừa nâng cao hiệu hoạt động hệ thống KTTT định hướng XHCN củng cố lòng tin người dân vào chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Nếu chuyển đổi mô hình NHNN Việt Nam theo hướng NHTW độc lập đại với hệ thống giải pháp đồng từ hoàn thiện yếu tố đầu vào đến đánh giá kết đầu có góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước NHTM Việt Nam điều kiện Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án kết cấu thành chương - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài luận án - Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước ngân hàng thương mại - Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam - Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những công trình khoa học nước liên quan đến quản lý vĩ mô hệ thống ngân hàng thương mại Khái quát 06 công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến vai trò nhà nước hệ thống ngân hàng nói chung tái cấu trúc ngân hàng nói riêng Các viết nghiên cứu nội dung tái cấu trúc ngân hàng, học kinh nghiệm, lý cho thấy việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng khó nhiều nước phát triển; mục tiêu quan trọng tái cấu trúc ngân hàng quốc gia cải thiện lòng tin dân chúng vào hệ thống ngân hàng; yêu cầu tái cấu trúc việc đảm bảo công khai, minh bạch thông tin hệ thống ngân hàng; vai trò mạng an toàn tài chính, quan cấu thành mạng an toàn tài nước Các công trình khẳng định vai trò quan trọng quản lý nhà nước hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng 1.2 Các công trình nước có liên quan đến đề tài luận án 1.2.1 Đề tài khoa học sách chuyên khảo, báo liên quan đến quản lý nhà nước hệ thống ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Các đề tài khoa học Đề tài: “Khủng hoảng tài - Một số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam” năm 2010; Đề tài: “Hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng giải pháp”, 2010; Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, 2009; Đề tài: “Xử lý nợ xấu trình tái cấu trúc NHTM Việt Nam”, 2013; Đề tài: “Xây dựng khuôn khổ sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài Việt Nam”, 2013 1.2.1.2 Giáo trình sách tham khảo a Giáo trình: “Quản trị Ngân hàng thương mại”, Nxb Thống kê 2010; “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng”, Nxb Thống kê, 2010; “Tài – tiền tệ”, Nxb Thống kê 2012; “Tiền tệ - Ngân hàng”Nxb Thống kê 2012; “Lý thuyết Tài – Tiền tệ”, Nxb Phương Đông 2012; “Quản lý nhà nước tài chính”, Học viện Hành Quốc gia b Sách tham khảo: “Ngân hàng thương mại” PGS.TS Phan Thị Thu Hà; “Tiền tệ - Ngân hàng” TS Nguyễn Minh Kiều; “Chính sách tiền tệ điều tiết vĩ mô Ngân hàng trung ương” TS Lê Vinh Danh; “Ngân hàng Thế giới” Jean Pierre Cling, Francois Roubaud, Mireille Razafindrakoto 1.2.1.3 Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành ngân hàng Bài viết: “Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) - Một số nội dung cần quy định cụ thể hơn” Phạm Thúy Hạnh; Nguyên tắc nội dung cần quan tâm xây dựng Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi)”, Nguyễn Thị Giang Thu; Bài viết: “Sở hữu nhà nước hệ thống tài Việt Nam” Đoàn Thị Hồng; Bài viết “Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm hội nhập - khuyến nghị sách giải pháp” Nguyễn Thị Mùi; Bài viết “Nghiên cứu mối quan hệ giám sát ngân hàng CSTT tài đại” Nguyễn Chí Đức -Hồ Thúy Ái; Bài viết: “Vai trò hệ thống ngân hàng KTTT định hướng XHCN Việt Nam giải pháp cho giai đoạn đến năm 2020”, Nguyễn Đắc Hưng; Bài viết “Hội nhập quốc tế rủi ro hệ thống lĩnh vực ngân hàng - kinh nghiệm cho Việt Nam” Đặng Hoàng Linh; Bài viết “Sự độc lập Ngân hàng Trung ương số gợi ý sách cho Việt Nam” Nguyễn Hương Giang; Bài báo: “Tính độc lập NHTW – chìa khóa để ổn định giá, kinh nghiệm New Zealand số đề xuất Việt Nam”, Đặng Hữu Mẫn; 1.2.2 Luận án, luận văn liên quan đến quản lý nhà nước ngân hàng thương mại a Luận án: Luận án tiến sỹ kinh tế tác giả Tô Kim Ngọc năm 2003 về: “Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực sách tiền tệ Việt Nam thông qua chế điều chỉnh lãi suất”; Luận án tiến sỹ kinh tế tác giả Nguyễn Thị Kim Thanh năm 2008 về: “Hoàn thiện chế truyền tải sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”; Luận án Tiến sỹ quản lý hành công tác giả Phạm Ngọc Ngoan năm 2010 về: “Hoàn thiện quản lý nhà nước dịch vụ thẻ toán ngân hàng thương mại Việt Nam” b Luận văn cao học Các luận văn cao học chuyên ngành tài – ngân hàng Học viện Hành Quốc gia từ năm 2006 đến Các luận án, luận văn nghiên cứu nội dung đơn lẻ mang tính chuyên môn sâu quản lý nhà nước NHTM, tập trung nghiên cứu nội dung mang tính chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng Chưa có công trình khoa học nghiên cứu quản lý nhà nước NHTM cách toàn diện, có hệ thống dựa tảng lý luận khoa học hành nội dung, hình thức, phương pháp quản lý quan công quyền Trên sở xem xét tình hình nghiên cứu nội dung liên quan đến quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng, tác giả khẳng định việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nay” không trùng lặp với công trình công bố phù hợp với chuyên ngành Quản lý hành công 1.2.3 Tình hình nghiên cứu tác giả Để nghiên cứu đề tài luận án, NCS thừa kế số kết nghiên cứu từ đề tài Luận văn cao học Quản lý hành công Học viện Hành Quốc gia:“Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” Các viết NCS quản lý nhà nước NHTM đăng tải số Tạp chí chuyên ngành 1.3 Đánh giá tổng quan công trình nghiên cứu NCS đánh giá chung kết nghiên cứu có quản lý nhà khoảng trống lý luận thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu Luận án tiến sĩ 1.4 Những vấn đề đặt cho đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu - NCS đặt việc nghiên cứu quản lý nhà nước NHTM điều kiện phát triển KTTT xu hướng hội nhập ngày sâu rộng mặt tài – ngân hàng giới nay, từ xem xét yêu cầu đặt quản lý nhà nước NHTM Đây sở quan trọng để xác định hướng đổi quản lý nhà nước lĩnh vực này; - Cần nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện quản lý nhà nước NHTM phương diện: thể chế, sách, tổ chức máy, nguồn nhân lực, tra, giám sát ngân hàng, tái cấu hệ thống ngân hàng; - Thiết lập sở lý thuyết quản lý nhà nước NHTM, xây dựng luận khoa học cho việc đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quản lý nhà nước NHTM giai đoạn Trong nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình NHTW Việt Nam độc lập phương diện thiết lập tiêu chí, xác định mục tiêu hoạt động sử dụng công cụ để đạt mục tiêu, độc lập mặt tổ chức, nhân sự, tài với Chính phủ theo lộ trình thích hợp Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổ chức hệ thống ngân hàng kinh tế quốc dân Hệ thống ngân hàng phận then chốt tách rời hệ thống tài quốc gia, có quan hệ “sống còn” với ngành, lĩnh vực kinh tế Với vai trò thay hệ thống ngân hàng kinh tế, nên cần có quản lý nhà nước để giúp hệ thống vận hành cách an toàn hiệu 2.1.1 Ngân hàng trung ương 2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng trung ương NHTW định chế công cộng, độc lập trực thuộc Chính phủ; thực chức độc quyền phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, ngân hàng Chính phủ chịu trách nhiệm việc quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng 2.1.1.2 Chức ngân hàng trung ương a Ngân hàng độc quyền phát hành tiền b Ngân hàng ngân hàng trung gian c Ngân hàng Chính phủ d Chức quản lý nhà nước 2.1.1.3 Các mô hình ngân hàng trung ương giới a Mô hình ngân hàng trung ương độc lập với Chính phủ Là mô hình NHTW không chịu quản lý Chính phủ mà Quốc hội Quan hệ NHTW Chính phủ quan hệ hợp tác NHTW không nằm cấu máy Chính phủ, không chịu lãnh đạo, điều hành Chính phủ - Ưu điểm mô hình - Nhược điểm mô hình b Mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ Là mô hình NHTW nằm Nội chịu chi phối trực tiếp Chính phủ nhân sự, tài định liên quan đến xây dựng thực CSTT - Ưu điểm mô hình - Nhược điểm mô hình c Mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc Bộ tài Đây mô hình phổ biến, gần không tồn hạn chế cố hữu không đáp ứng yêu cầu phát triển KTTT 2.1.2 Ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại NHTM trung gian tài vay vay; tổ chức vay tiền công chúng lại cho người khác vay qua mà thu lợi nhuận 2.1.2.2 Chức ngân hàng thương mại - Chức làm thủ quỹ cho xã hội - Chức trung gian tín dụng - Chức trung gian toán - Chức tạo tiền Trong điều kiện KTTT nay, chức NHTM ngày gia tăng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 2.2 Quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 2.2.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt quan (hay cá nhân có thẩm quyền) máy nhà nước thực thông qua hệ thống công cụ pháp luật sách để điều chỉnh hành vi mối quan hệ cá nhân, tổ chức nhằm trì phát triểnổn định bền vững toàn xã hội 2.2.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Quản lý nhà nước ngân hàng thương mại tác động có tổ chức, mang tính quyền lực công quan máy nhà nước thực thông qua hệ thống công cụ pháp luật sách để điều chỉnh trình hành vi lĩnh vực ngân hàng thương mại nhằm mục tiêu trì ổn định phát triển bền vững hệ thống ngân hàng 2.2.2 Sự cần thiết vai trò quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 2.2.2.1 Sự cần thiết quản lý nhà nước ngân hàng thương mại - Xuất phát từ chức chung nhà nước: Trong KTTT, Nhà nước không người bảo vệ cho kinh tế, mà phải tham gia tích cực vào trình điều tiết ngành, lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu phát triển chung - Xuất phát từ vai trò ngân hàng thương mại kinh tế: Hệ thống NHTM phát triển ổn định sở để kinh tế phát triển bền vững Khi NHTM hoạt động thiếu hiệu quả, không bảo đảm an toàn vốn kéo theo hệ lụy lâu dài cho kinh tế - Xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh: Hoạt động NHTM loại hình kinh doanh có độ rủi ro cao nhiều so với loại hình kinh doanh khác thường có ảnh hưởng sâu sắc, mang tính dây chuyền kinh tế - Xuất phát từ vai trò quản lý tài - ngân hàng Nhà nước: Nhà nước quản lý tài - ngân hàng đối tượng sử dụng hệ thống tài – tiền tệ làm công cụ quan trọng quản lý vĩ mô kinh tế Hiệu quản lý nhà nước liên quan đến kết hoạt động hệ thống NHTM đảm bảo phát triển ổn định lành mạnh thị trường tiền tệ 2.2.2.2 Vai trò Nhà nước ngân hàng thương mại - Vai trò định hướng, dẫn dắt: Quản lý nhà nước ngân hàng KTTT vai trò “bà đỡ”, thúc đẩy phát triển tăng trưởng kinh tế; tạo môi trường pháp lý phù hợp; xác định mục tiêu ổn định tiền tệ điều chỉnh mối quan hệ ngân hàng với cá nhân, tổ chức nhà nước với TCTD kinh tế Cũng xây dựng hệ thống ngân hàng nòng cột nguồn ngân sách để dẫn dắt ngân hàng thuộc khu vực tư nhân; - Vai trò khuyến khích, hỗ trợ: Nhà nước tạo động lực, khuyến khích phát triển tổ chức thông qua hệ thống sách tiền tệ tiềm lực kinh tế nhà nước, làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động ngân hàng ngày phát triển - Nhà nước tạo môi trường thuận lợi: Tạo lập môi trường pháp lý phù hợp thuận lợi, ổn định để chủ thể kinh tế nói chung NHTM nói riêng phát triển sở cạnh tranh bình đẳng - Vai trò điều tiết, ngăn ngừa: Trong điều kiện nay, thị trường mở công cụ quan trọng NHTW việc điều tiết lượng tiền cung ứng, Vai trò điều tiết, ngăn ngừa NHTW thực thông qua hoạt động tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng 2.2.3 Chủ thể đối tượng quản lý nhà nước 2.2.3.1 Chủ thể quản lý Chủ thể quản lý nhà nước là: Quốc hội, Chính phủ, NHTW, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước, để quản lý, giám sát hoạt động tài –tiền tệ nhằm đảm bảo cho thị trường hoạt động an toàn phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội Nhà nước Trong quan thực quản lý nhà nước NHTM NHTW đóng vai trò quan trọng chủ thể tác động trực tiếp tới ngành Ngân hàng nói chung hệ thống NHTM nói riêng Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, nghiên cứu sinh giới hạn “Chủ thể quản lý nhà nước” NHTM NHTW Do vậy, nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước NHTM, tác giả tập trung sâu nghiên cứu phương diện quản lý NHTW NHTM 2.2.3.2 Khách thể quản lý Trong nội dung nghiên cứu luận án, NCS tiếp cận nghiên cứu khách thể quản lý nhà nước NHTM theo hình thức sở hữu hoạt động tổ chức bối cảnh KTTT định hướng XHCN hội nhập 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước 2.2.4.1 Yếu tố tác động bên a Tiềm lực tài doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình Hoạt động huy động vốn ngân hàng chủ yếu hình thành từ việc huy động nguồn tiền tệ nhàn rỗi dân cư Yếu tố lại phụ thuộc vào nhiều vào thu nhập dân cư, thói quen chi tiêu tiền mặt đặc biệt ổn định kinh tế Yếu tố thuộc thân doanh nghiệp, tình hình tài doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng 10 2.2.5.2 Tổ chức hệ thống ngân hàng Hệ thống ngân hàng nước thường tổ chức thành hai cấp bao gồm: Ngân hàng trung ương ngân hàng trung gian (trong có NHTM – loại hình ngân hàng đóng vai trò chủ chốt hệ thống ngân hàng trung gian) NHTW thực chức quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh tiền tệ, cung ứng điều hòa lưu thông tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền Tổ chức máy NHTW theo mô hình thuộc Chính phủ hay độc lập với Chính phủ cho phù hợp với việc thực chức Hầu hết NHTW tổ chức thành hệ thống tập trung, thống bao gồm: Trụ sở chính, Chi nhánh, văn phòng đại diện (trong nước) đơn vị trực thuộc Đối với NHTM, tổ chức máy thiết kế hai dạng ngân hàng đơn ngân hàng có chi nhánh Để xem xét tổ chức máy quan quản lý nhà nước NHTM, người ta thường dùng tiêu chí chủ yếu như: chức rõ ràng, cụ thể, cấu tổ chức hợp lý NHTW; tính độc lập hay phụ thuộc NHTW với Chính phủ; tính thích ứng máy,… 2.2.5.3 Quản lý nguồn nhân lực Trong yếu tố hợp thành hệ thống ngân hàng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành yếu tố then chốt giữ vai trò định dến thành công toàn hệ thống Thực tế cho thấy, trình độ quản lý điều hành cán lãnh đạo, kỹ tác nghiệp, phong cách thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng,… tạo nên hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Ngành ngân hàng Tiêu chí sử dụng để phản ánh nội dung xây dựng phát triển đội ngũ công chức ngành ngân hàng bao gồm: - Số lượng công chức theo chức danh vị trí việc làm NHTW; - Cơ cấu công chức; - Chất lượng công chức: Trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác, yêu cầu phẩm chất, kết phân loại, quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý ngành ngân hàng, đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành ngân hàng 2.2.5.4 Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng thương mại Thanh tra, giám sát ngân hàng quốc gia coi chức quan trọng quản lý nhà nước NHTM Tầm quan trọng chức xuất phát từ hai lý sau: - Hoạt động tra, giám sát giúp đảm bảo ổn định hệ thống ngân hàng; - Hoạt động tra, giám sát góp phần bảo vệ lợi ích đáng khách hàng Tùy theo điều kiện trị, pháp lý quốc gia mà quan tra, giám sát ngân hàng tổ chức trực thuộc Chính phủ hay Quốc hội; trực thuộc NHTW hay Bộ tài chính, trực thuộc NHTW phải chịu giám sát đạo quan khác Chính phủ, Cơ quan tra Chính phủ Bộ tài 12 Trong nội dung nghiên cứu đề tài, nghiên cứu sinh giới hạn việc xem xét tra, giám sát ngân hàng NHTW 2.2.5.5 Điều chỉnh cấu ngân hàng thương mại Trong trình tái cấu trúc, vai trò quan Nhà nước, có NHTW quan trọng việc đưa quy định nội dung, hình thức cách thức tái cấu trúc Tuy nhiên, NHTW nên đóng vai trò định hướng, hỗ trợ mà không nên tham gia sâu vào tiến trình tái cấu trúc Để đánh giá trình tái cấu hệ thống NHTM, quan quản lý thường vào tiêu chí sau: Cơ cấu hợp lý số lượng ngân hàng hệ thống; lực tài chính, quy mô vốn chuẩn mực an toàn vốn; lực quản trị, điều hành; đảm bảo tính ổn định, tính khoản hệ thống ngân hàng; giải nợ xấu; ổn định môi trường vĩ mô 2.3 Kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương mại số nước giới học cho Việt Nam 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương mại số nước 2.3.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 2.3.1.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 2.3.1.3 Tổ chức hoạt động Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ 2.3.1.4 Tổ chức hoạt động ngân hàng Trung ương Cộng hòa Liên bang Đức 2.3.2 Bài học cho Việt Nam 2.3.2.1 Về xây dựng thể chế, sách 2.3.2.2 Về tổ chức máy phát triển nhân 2.3.2.3 Về tái cấu ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại 2.3.2.4 Về tra giám sát TIỂU KẾT CHƯƠNG Xuất phát từ vị trí quan trọng NHTM nên quản lý nhà nước có ảnh hưởng lớn kết hoạt động phát triển hệ thống NHTM nói riêng kinh tế nói chung Quản lý vĩ mô NHTM mang lại hiệu nhà nước tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, phù hợp, tạo khung thể chế giúp hệ thống NHTM hoạt động an toàn hiệu Mặt khác, Nhà nước phải định hướng, xây dựng hệ thống giám sát, dự báo sớm giúp hệ thống NHTM đưa điều chỉnh cần thiết trước biến động KTTT nước quốc tế Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng Việt Nam 3.1.1 Quá trình phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 13 Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đời ngày 6/5/1951 theo Sắc lệnh số 15/SL Hồ Chủ Tịch bước ngoặt lịch sử trình phát triển hệ thống tiền tệ - ngân hàng Việt Nam Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) đề chủ trương, sách kinh tế - tài chính, rõ: Chính sách tài phải kết hợp chặt chẽ với sách kinh tế; thành lập Ngân hàng Quốc gia, phát hành đồng bạc để ổn định tiền tệ, cải tiến chế độ tín dụng Hệ thống tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam gồm Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng liên khu ngân hàng tỉnh, thành phố Trước yêu cầu đổi chế quản lý nhà nước theo KTTT, tháng 5/1990, hai Pháp lệnh Ngân hàng đời (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Pháp lệnh Ngân hàng hợp tác xã tín dụng công ty tài chính) thức chuyển mô hình tổ chức Ngân hàng Việt Nam từ cấp thành cấp cho phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Đảng, Nhà nước Từ năm 1990 đến nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức NHNN tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2003), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 Nghị định Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức NHNN (Nghị định số 88/1998/NĐ-CP, Nghị định số 52/2003/NĐCP, Nghị định số 96/2008/NĐ-CP, Nghị định số 156/2013/NĐ-CP) tạo tảng pháp lý cho hệ thống ngân hàng tiếp tục đổi hoạt động phù hợp với chế thị trường hội nhập quốc tế 3.1.2 Quá trình phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.2.1 Phát triển tổ chức ngân hàng thương mại kinh tế Hệ thống NHTM Việt Nam gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước Từ hệ thống ngân hàng đơn lẻ, đến ngành ngân hàng phát triển vượt bậc, trở thành hệ thống đồng ngân hàng tổ chức phi ngân hàng Trong số đó, NHTMNN chiếm tỷ trọng lớn vốn so với toàn hệ thống, tiếp đến ngân hàng liên doanh chi nhánh NHNNg 3.1.2.2 Hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam a Hoạt động ngân hàng thương mại Nhà nước b Hoạt động ngân hàng thương mại cổ phẩn c Hoạt động ngân hàng liên doanh ngân hàng nước 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2.1 Xây dựng thể chế, sách ngân hàng thương mại 3.2.1.1 Về quy định chung Trên sở quy định Hiến pháp, quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xây dựng, ban hành thể chếquản lý nhà nước ngành Ngân hàng nói chung hệ thống NHTM nói riêng Trong số phải kể đến hai đạo luật chuyên ngành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam Quốc hội ban hành năm 2010 14 Từ năm 2011 đến nay, NHNN ban hành theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 141 văn hướng dẫn thực nội dung quy định Luật, Pháp lệnh lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng NHNN rà soát bãi bỏ 70 văn quy phạm pháp luật, sửa đổi kịp thời quy định không phù hợp góp phần tạo thống quản lý nhà nước NHTM 3.2.1.2 Quy định cụ thể a Qui định tổ chức quản lý hoạt động ngân hàng thương mại b Quy định cấp phép thành lập hoạt động ngân hàng, quy định mở rộng mạng lưới ngân hàng c Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng d Quy định sáp nhập, hợp nhất, tái cấu ngân hàng 3.2.1.3 Thực quy trình xây dựng ban hành thể chế Ngày 03/7/2009, Thống đốc NHNN ban hành Thông tư số 13/2009/TT-NHNN quy định trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL NHNN Việt Nam 3.2.1.4 Công tác rà soát văn quy phạm pháp luật ban hành a Rà soát hiệu lực văn quy phạm pháp luật b Rà soát nội dung văn quy phạm pháp luật 3.2.2 Tổ chức máy hệ thống ngân hàng 3.2.2.1 Tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Theo quy định hành, NHNN tổ chức thành hệ thống tập trung, thống bao gồm: Bộ máy điều hành hoạt động nghiệp vụ trụ sở trung tâm chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn phòng đại diện nước, nước đơn vị trực thuộc - Thực phân cấp quản lý Nhà nước NHTW chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố - Cơ chế đảm bảo tài cho hoạt động Ngân hàng Nhà nước 3.2.2.2 Định hướng tổ chức ngân hàng thương mại Trong thời gian qua, NHTM Việt Nam hoạt động chủ yếu dựa mô hình kinh doanh truyền thống Hội sở - Chi nhánh - Phòng giao dịch Sau có Luật TCTD năm 2010 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 tổ chức hoạt động NHTM, cấu tổ chức quản lý TCTD thành lập hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 3.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng 3.2.3.1 Khái quát chung nguồn nhân lực ngành ngân hàng Theo thống kê NHNN, tổng số nhân lực ngành Ngân hàng đến 175.247 người (tăng gấp 2,59 lần so với năm 2.000), số người làm việc hệ thống NHNN khoảng 6.000 người, số lại phân bổ cho NHTM Trong số nhân ngành ngân hàng có tới 60% số người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên Nhìn chung, công chức, viên chức ngành ngân hàng có trình độ cao so với số ngành khác Trình độ đại học đại học chiếm tỷ lệ cao cấu lao động, đặc biệt viên chức NHTMCP Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi tương 15 đối trẻ, lao động có độ tuổi 30 chiếm 60,11%; từ 30-50 tuổi chiếm 35,05% 50 tuổi trở lên chiếm 4,84% 3.2.3.2 Công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức NHNN xây dựng dần hoàn thiện quy trình tuyển dụng công chức với quy định Nhà nước phù hợp với đặc thù Ngành dựa nhu cầu vị trí công việc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị Việc đánh giá, phân loại kết thực nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức NHNN thực theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức NHNN ban hành theo Quyết định số 956/2003/QĐ-NHNN 3.2.3.3 Công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý NHNN triển khai xây dựng quy hoạch cán từ đơn vị sở giai đoạn 2011- 2016 đáp ứng yêu cầu độ tuổi, giới tính, đại diện cho trung ương, chi nhánh, NHTM,… Đối với quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh NHNN, triển khai công tác quy hoạch phối hợp chặt chẽ với Tỉnh uỷ, Thành uỷ theo quy định 3.2.3.4 Công tác quản lý bố trí sử dụng cán - Về phân cấp quản lý cán - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý - Công tác luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức - Cải cách hệ thống quản lý nguồn nhân lực 3.2.3.5 Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, NHNN đặc biệt quan tâm tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chức sách tra, giám sát Phấn đấu đạt mục tiêu đào tạo toàn ngành nâng tỷ lệ người có trình độ đại học sau đại học từ 65% lên 70-80% năm 2015 đến năm 2020, đảm bảo cán ngân hàng hội nhập có trình độ trung bình so với khu vực 3.2.4 Tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại 3.2.4.1 Về xử lý nợ xấu Để xử lý nợ xấu cách cách hiệu an toàn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu Đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam Quyết định số 843/QĐ-TTG ngày 31/5/2013 Tính đến tháng 10/2014, toàn ngành xử lý 54,3% tổng số nợ xấu xác định thời điểm tháng 9/2012 (465 nghìn tỷ đồng), chủ yếu cách thu hồi nợ, cấu lại nợ, sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ tài sản bảo đảm, có bán nợ xấu cho VAMC Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 17% vào tháng 9/2012 xuống khoảng 5,4% (theo báo cáo TCTD khoảng 3,8%) Thực mục tiêu Chính phủ, NHNN phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu hệ thống tín dụng nước ta mức 3% năm 2015 3.2.4.2 Về sáp nhập, hợp ngân hàng yếu 16 Việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại NHTM diễn mạnh mẽ, dẫn đến số lượng ngân hàng giảm đáng kể Các NHTM ý thức vai trò tái cấu tự nguyện tham gia vào tiến trình Những ngân hàng yếu kém, triển vọng phục hồi bị xử lý dứt điểm, kể phải áp dụng biện pháp giải thể, phá sản biện pháp can thiệp bắt buộc khác Mục tiêu NHNN giảm xuống 20 ngân hàng toàn hệ thống 3.2.4.2 Phân loại ngân hàng thương mại để kiểm soát Trong trình tái cấu, NHNN tiến hành phân loại NHTM thành nhóm với mức độ rủi ro khác nhau, gồm: Nhóm 1,Nhóm 2, Nhóm 3.2.5 Thanh tra, giám sát ngân hàng thương mại Từ cuối năm 2011 Thống đốc NHNN lãnh đạo, đạo sát sao, toàn diện công tác tra, giám sát ngân hàng NHNN tiến hành chấn chỉnh công tác tra NHNN chi nhánh để hạn chế tình trạng vi phạm, vượt rào văn quy phạm pháp luật NHNN ban hành (vượt rào lãi suất, tỷ giá, ), hành động lũng đoạn thị trường ngoại tệ, thị trường vàng tự NHNN tích cực sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng VBQPPL tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao mức độ an toàn hoạt động NHTM hỗ trợ hiệu cho trình cấu lại hệ thống TCTD, tạo điều kiện cho NHTM sau cấu lại hoạt động an toàn, lành mạnh bền vững 3.3 Đánh giá quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 3.3.1 Những kết đạt 3.3.1.1 Ban hành thể chế, sách Từ năm 2010 đến nay, NHNN tập trung vào hoàn thiện ban hành văn pháp quy theo hướng đổi chế nhằm nâng cao hiệu điều hành tiền tệ NHNN, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế; bước hoàn thiện chế điều hành tỷ giá sách quản lý ngoại hối, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ tình hình toán đối ngoại kinh tế; hoàn thiện thể chế nhằm mở rộng phát triển toán không dùng tiền mặt, đại hoá công nghệ ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; cấu lại tổ chức, máy nâng cao hiệu hoạt động tra, giám sát ngân hàng, nhằm đổi toàn diện công tác tra, giám sát ngân hàng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chế tín dụng ngân hàng theo hướng tạo môi trường kinh doanh đầy đủ, thông thoáng, bảo đảm quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm TCTD, đồng thời bảo đảm minh bạch, an toàn, hiệu hoạt động ngân hàng, bước phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện quy định liên quan đến tổ chức hoạt động TCTD 3.3.1.2 Đổi tổ chức máy quản lý a Tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước Qua lần điều chỉnh, cấu tổ chức NHNN có cải cách theo hướng tinh gọn, chức nhiệm vụ đơn vị rõ ràng hơn, đặc biệt ý tới chức thống kê, dự báo, ổn định tiền tệ, nhằm thực có 17 hiệu nhiệm vụ quản lý nhà nước tiền tệ - ngân hàng thực chức NHTW b Tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại Từng bước xóa bỏ phân biệt loại hình ngân hàng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh phù hợp với quy luật thị trường cam kết quốc tế mà Việt Nam kí kết Cấu trúc vốn sở hữu NHTMCP nhà nước thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng vốn Nhà nước, tăng tỷ trọng vốn tư nhân, vốn đầu tư nước Các NHTM bước đầu áp dụng mô hình quản lý rủi ro, quản lý tín dụng, quản lý tài sản nợ phù hợp với bối cảnh biến động thị trường tài nước quốc tế Cơ cấu tổ chức máy HĐQT, máy điều hành, phòng ban tổ chức, xếp lại, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận, cấp Hoạt động quản trị, điều hành NHTM dần mang tính chuyên nghiệp hơn, tiếp cận với kiến thức quản trị ngân hàng tiên tiến thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ từ đối tác nước 3.3.1.3 Phát triển nguồn nhân lực ngành ngân hàng Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống NHNN bước nâng lên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày tăng, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwđối với lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bước bước nâng lên chiều rộng chiều sâu, đa dạng hóa, hướng tới nhiều đối tượng khác 3.3.1.4 Tái cấu ngân hàng thương mại - Đối với NHTMNN: Dưới đạo, giám sát NHNN ngân hàng đẩy mạnh tái cấu, trọng tâm nâng cao lực tài bước tăng cường, củng cố vai trò chủ lực, chủ đạo dẫn dắt thị trường đơn vị này, lực cạnh tranh thị trường quốc tế - Đối với NHTMCP: Đa số NHTMCP đánh giá hoạt động tốt tích cực triển khai phương án cấu lại phù hợp với định hướng giải pháp theo Đề án NHNN duyệt - NHNNg, Chi nhánh NHNNg: Theo Đề án, nhà đầu tư nước khuyến khích, tạo điều kiện tham gia cấu lại TCTD Việt Nam thông qua số biện pháp phù hợp 3.3.1.4 Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN tăng cường chấn chỉnh công tác tra, giám sát, thực đổi theo hướng tập trung, thống nhất, kết hợp tra, giám sát tuân thủ với tra, giám sát rủi ro 3.3.2 Những hạn chế quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 3.3.2.1 Hạn chế xây dựng thể chế, sách Hệ thống thể chế chưa tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động hệ thống NHTM đạt hiệu quả, an toàn phát triển bền vững Hệ thống văn quản lý hệ thống NHTM ban hành chậm, chưa đồng chưa đáp ứng yêu cầu 18 tình hình Thể chế, sách tiền tệ hoạt động ngân hàng bất cập so với yêu cầu Năng lực nghiên cứu ban hành chế, sách hạn chế, chưa lường hết biến động thực tiễn Nhiều văn đưa vào chương trình xây dựng pháp luật hàng năm phải điều chỉnh thời hạn rút khỏi chương trình Sự phối hợp đơn vị liên quan trình định thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ 3.3.2.2 Hạn chế tổ chức máy chế điều hành a Hạn chế tổ chức máy Cơ cấu tổ chức hệ thống NHNN từ trung ương đến chi nhánh mang đậm dấu ấn chế cũ, gắn chặt với địa giới hành Quy mô hệ thống Ngân hàng cồng kềnh, dàn trải, chưa có cấu trúc mang tính khoa học làm cho hiệu chất lượng hoạt động mức thấp so với khu vực Việc tổ chức chi nhánh NHNN 63 tỉnh, thành phố trì cấu tổ chức giống đồng chức năng, nhiệm vụ; Việc thiết kế Vụ, Cục, Chi nhánh NHNN dàn trải chưa theo hướng tập trung thống quản lý, điều hành b Hạn chế chế điều hành Với vị trí quan Chính phủ, nên NHNN phải chịu đạo mang tính mệnh lệnh hành bắt buộc phải thực không phù hợp với vai trò trách nhiệm thực CSTT, quy chế điều tiết hệ thống NHTM Việc thực CSTT NHNN chịu chi phối lớn từ CSTK Mặt khác, lãnh đạo điều hành NHNN theo chế thủ trưởng bộc lộ bất cập chưa phù hợp Tại NHTMNN, kể ngân hàng cổ phần hóa, vai trò trách nhiệm chủ sở hữu (đại diện NHNN) mờ nhạt c Hạn chế định hướng tổ chức máy ngân hàng thương mại Nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT TGĐ, Ban kiểm soát chưa phân định rõ ràng, hợp lý chưa chuyên môn hoá; trách nhiệm, phạm vi thực nhiệm vụ chồng chéo, chế chịu trách nhiệm chưa rõ ràng; Ban Kiểm soát chưa thể vai trò giám sát tính tuân thủ trình hoạt động ngân hàng 3.3.2.3 Hạn chế phát triển đội ngũ nhân Trong điều kiện nay, công tác tổ chức nhân ngành ngân hàng nhiều bất cập Thiếu đội ngũ cán tham mưu độc lập thực thi công việc, số lượng cán có kỹ nghiệp vụ quản trị điều hành hoạch định sách Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp công chức, viên chức chưa đảm bảo yêu cầu chế dịch vụ thách thức lớn Cán lãnh đạo điều hành hệ thống ngân hàng nhiều hạn chế kỹ quản trị ngân hàng đại, đánh giá, phân tích tín dụng, quản lý rủi ro, đặc biệt thiếu hụt đội ngũ chuyên gia đáp ứng yêu cầu nghiên cứu dự báo am hiểu sâu kỹ nghiệp vụ ngân hàng đại, 3.3.2.4 Hạn chế tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại 19 Nợ xấu hệ thống ngân hàng mức cao, thực tế, nợ xấu vấn đề đáng báo động, đặc biệt gia tăng liên tục khoản nợ có khả vốn Hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại ngân hàng thời gian qua bị chậm trễ không đạt mục tiêu đề Mức độ sở hữu chéo cao ngân hàng với ngân hàng với doanh nghiệp 3.3.2.5 Hạn chế tra, giám sát Cơ chế đạo, điều hành hoạt động tra ngân hàng chưa quán, chưa mang tính hệ thống Phương pháp tra, giám sát nặng tra kiểm tra tuân thủ quy định pháp lý hoạt động ngân hàng NHTM Các công cụ phục vụ cho việc giám sát dựa rủi ro thiếu chưa vận hành nhiều thực tiễn Mức độ tuân thủ so với nguyên tắc cốt lõi Basel thấp 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 3.3.3.1 Nguyên nhân khách quan - Bối cảnh kinh tế giới diễn biến không thuận lợi sau Việt Nam gia nhập WTO thực cam kết quốc tế, mở cửa thị trường tài hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng - Các cân đối vĩ mô nước chưa thật vững chắc, thâm hụt tiết kiệm đầu tư lớn, thâm hụt cán cân thương mại kéo dài, cán cân vốn biến động mạnh khó lường, nguy lạm phát tiềm ẩn - Thể chế KTTT chưa hoàn thiện thiếu đồng bộ; thị trường vốn chưa phát triển; hệ thống ngân hàng kênh cung ứng vốn chủ đạo cho kinh tế, kể vốn đầu tư trung dài hạn; - Sự phối hợp sách quan chức yếu thiếu nhịp nhàng 3.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan - Cơ chế quản lý tập trung quan liêu kéo dài tác động đến tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức Cơ chế sách tiền tệ hoạt động ngân hàng bất cập, chưa lường hết biến động thực tiễn - Hạn chế nguồn nhân lực chất lượng cao máy quản lý nhà nước nói chung, lĩnh vực ngân hàng nói riêng - Hạ tầng thông tin quản lý chưa đáp ứng yêu yêu cầu đại hóa ngành ngân hàng - Chưa xây dựng kênh đối thoại tham vấn sách hữu hiệu NHNN đối tác liên quan - Hệ thống giám sát tài Việt Nam thực theo mô hình giám sát phân tán truyền thống TIỂU KẾT CHƯƠNG 20 Trong thời gian qua, bản, NHTM có chất lượng hoạt động tốt hơn, an toàn hiệu hơn, đạt lợi nhuận cao, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mức tối thiểu theo thông lệ quốc tế Những thành tựu đạt ngành ngân hàng tác động nhiều yếu tố, quan trọng công tác quản lý nhà nước hệ thống ngân hàng ngày củng cố hoàn thiện Tuy vậy, hệ thống NHTM Việt Nam thuộc dạng quy mô nhỏ, lực tài yếu, nợ xấu cao, lực quản trị, điều hành chưa đáp ứng với chuẩn mực chung giới Thực trạng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam KTTT định hướng XHCN đặt nhiều thách thức, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quản lý nhà nước Ngành ngân hàng nói chung hệ thống NHTM nói riêng để đảm bảo cho toàn hệ thống phát triển ổn định bền vững Chương HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 4.1.1 Bối cảnh chung Việt Nam tham gia nhiều tổ chức kinh tế, diễn đàn quốc tế quan trọng như: thành viên WTO, ASEAN, ASEAN + 3, ASEM, APEC, hiệp định thương mại song phương với đối tác kinh tế quan trọng như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc; TPP,… mở hội lớn cho kinh tế Việt Nam phát triển Song song với việc vươn thị trường quốc tế, Việt Nam phải mở cửa thị trường nước, có lĩnh vực tài - ngân hàng Toàn cầu hoá ngành Ngân hàng đem lại thời thách thức với quản lý nhà nước đối NHTM Để trụ vững bối cảnh toàn cầu hoá, đòi hỏi hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải tiếp tục đổi phát triển để đảm nhận vai trò định khu vực thị trường tài quốc tế 4.1.2 Định hướng trị cho phát triển ngành ngân hàng Thấy rõ tầm quan trọng thời cơ, thách thức hệ thống ngân hàng phát triển kinh tế nay, Đảng ta định hướng chiến lược cho ngành ngân hàng thời gian tới là: “CSTT phải chủ động linh hoạt thúc đẩy tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền Hình thành đồng khuôn khổ pháp lý hoạt động ngân hàng Mở rộng hình thức toán qua ngân hàng toán không dùng tiền mặt Điều hành sách lãi suất, tỷ giá linh hoạt theo nguyên tắc thị trường Đổi sách quản lý ngoại hối vàng; bước mở rộng phạm vi giao dịch vốn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiến tới xóa bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm phương tiện toán lãnh thổ Việt Nam Tăng cường vai trò NHNN việc hoạch định thực thi CSTT Kết hợp chặt chẽ CSTT với CSTK Kiện toàn công tác tra, giám sát hoạt động tài chính, tiền tệ” (Văn kiện Đại hội Đảng XI, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020) Bám sát chủ trương Đảng, Nghị Quốc hội, Chính phủ xây dựng chiến lược cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng, “tiếp tục thực đồng giải pháp phù hợp với thực tế Việt Nam thông lệ quốc tế 21 để cấu lại tổ chức tín dụng, nâng cao lực quản trị, tiềm lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu hoạt động, bảo đảm cung ứng vốn cho kinh tế Tập trung tái cấu ngân hàng thương mại cổ phần yếu Nâng cao lực hiệu hoạt động VAMC Tăng cường tra, giám sát tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, thao túng, gây hậu nghiêm trọng, xử lý nghiêm sai phạm bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng” 4.1.3 Định hướng quản lý vĩ mô ngân hàng thương mại Căn vào nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước, NHNN xây dựng mục tiêu tổng quát điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng giai đoạn 2016-2020 là: “Xây dựng thực thi có hiệu CSTT nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô thực thắng lợi công CNH, HĐH đất nước, nâng cao vai trò quản lý nhà nước tiền tệ, tín dụng ngân hàng Hệ thống TCTD cấu trúc hợp lý, hoạt động an toàn, hiệu vững chắc, có sức cạnh tranh cao trình hội nhập quốc tế; thực tốt vai trò huyết mạch kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ đắc lực cho trình phát triển bền vững kinh tế” 4.2 Hệ thống giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước ngân hàng thương mại 4.2.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế tiền tệ - ngân hàng Luật NHNN cần tiếp tục có thay đổi theo hướng xây dựng NHNN có vị trí độc lập, chủ động hoạch định, thực thi CSTT bảo đảm ổn định hệ thống ngân hàng NHTW cần tăng cường chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm tất mặt Luật TCTD cần điều chỉnh theo hướng tăng cường tính độc lập tự chủ NHTM, hạn chế can thiệp mệnh lệnh hành quan nhà nước; tạo chế thu hút tổ chức ngân hàng nước tham gia vào phát triển lành mạnh hệ thống NHTM, 4.2.1.2 Hoàn thiện chế quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng - Thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao lực hoạt động quan quản lý tài chính, loại bỏ biện pháp bảo hộ, bao cấp vốn, tài NHTM nước; hạn chế tình trạng NHTM ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ NHNN Chính phủ - Áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng, hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh để tạo động lực cho NHTM phát triển; - Tăng cường quản lý vốn nhà nước NHTMCP nhà nước - Hoàn thiện đồng hệ thống văn hướng dẫn thực Luật NHNN Luật TCTD năm 2010; - Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ CSTT CSTK điều hành sách điều tiết tổng cung, tổng cầu thời kỳ; 22 - Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, bao toán, ủy thác chế cấp tín dụng khác để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế tái cấp vốn, quy chế chiết khấu – tái chiết khấu NHNN NHTM theo hướng thông thoáng hơn; - Tăng cường hiệu lực hiệu quản lý nhà nước gắn với cải cách hành chínhtrên sở hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 4.2.1.3 Hoàn thiện sách tiền tệ - ngân hàng - Kiên định lập trường điều hành CSTT chặt chẽ, thận trọng linh hoạt; - Xây dựng hoàn thiện thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ ngắn hạn; - Rà soát lại quy định an toàn hệ thống, thiết lập hệ thống đánh giá, phân loại ngân hàng theo tiêu chuẩn CAMEL; Tăng cường chuẩn mực an toàn hoạt động cho ngân hàng hệ thống gắn với tái cấu hệ thống NHTM; - Ban hành, sửa đổi, bổ sung chế, sách tạo điều kiện thuận lợi cho VAMC hoạt động hiệu quả; - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chế, sách tiền tệ - ngân hàng đến đối tượng xã hội 4.2.2 Hoàn thiện công tác tra, giám sát ngân hàng 4.2.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy tra, giám sát ngân hàng - Tăng cường lực hệ thống giám sát tài chính; - Hoàn thiện cấu tổ chức Cơ quan TTGSNH theo hướng nâng cao tính độc lập, thống tổ chức, nhân sự, hoạt động nghiệp vụ đạo, điều hành Cơ quan TTGSNH từ trung ương tới địa phương quản lý Thống đốc NHNN 4.2.2.2 Đổi phương pháp tra, giám sát ngân hàng - Xây dựng hệ thống giám sát từ xa có khả cảnh báo sớm TCTD có vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng; - Xây dựng qui trình thực phương pháp tra, giám sát dựa sở rủi ro kết hợp với tra, giám sát tuân thủ theo nguyên tắc Uỷ ban Basel 4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Tập trung đào tạo, huấn luyện kỹ cần thiết để tạo nguồn nhân lực có khả triển khai nhiệm vụ chiến lược lĩnh vực hoạt động NHNN; - Nâng cao nhận thức tăng cường kiến thức, kỹ quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế thông qua đào tạo; - Thực quy hoạch đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho mảng hoạt động NHTM, tập trung nâng cao kiến thức, kỹ quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, - Cụ thể hóa triển khai thực quy hoạch phát triển nguồn nhân lực NHNN cách đồng bộ, toàn diện; - Thực đổi công tác quản lý đào tạo phát triển để nâng cao lực thực công việc đội ngũ nhân lực ngành; 23 - Gắn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức NHNN với chức năng, nhiệm vụ đơn vị ngành; xây dựng nâng cấp thực khung chương trình đào tạo; xây dựng quy trình đào tạo chuẩn mực từ phân tích nhu cầu đến đánh giá chất lượng đào tạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng lao động nhằm đảm bảo đạt mục tiêu khóa đào tạo 4.2.4 Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại - Điều chỉnh cấu hệ thống NHTM Việt Nam theo hướng: NHTMNN NHTMCP Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, chi phối dẫn dắt thị trường; củng cố, lành mạnh hoá phát triển NHTMCP khác; NHNNg bước trở thành phận gắn kết chặt chẽ với hệ thống ngân hàng - Tập trung xử lý nợ xấu nhiều giải pháp; - Thúc đẩy hoạt động mua lại, sáp nhập ngân hàng; - Nâng cao lực quản trị ngân hàng, đặc biệt quản trị rủi ro chế quản trị nội bộ; - Cơ cấu lại tài để NHTM hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả; - Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt huy động vốn, cấp tín dụng, toán với chất lượng cao - Phân bổ mạng lưới hợp lý theo hướng giảm mật độ tập trung khu vực đô thị, tăng cường mở rộng hoạt động địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa 4.2.5 Kiện toàn tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng tập trung độc lập 4.2.5.1 Giải pháp trước mắt xây dựng hệ thống ngân hàng trung ương hai cấp - Đổi cấu tổ chức NHNN từ trung ương đến Chi nhánh theo hướng tinh gọn đại; - Điều chỉnh cấu, tổ chức, máy đơn vị thuộc NHNN; - Mạng lưới chi nhánh NHNN cấu lại theo hướng tập trung không áp dụng cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ đồng tất chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố Hình thành NHTW khu vực sở tổ chức lại mở rộng phạm vi hoạt động số chi nhánh lớn lựa chọn; Với thay đổi này, theo đề xuất nghiên cứu sinh, NHNN Việt Nam cần tổ chức thành mô hình NHNN hai cấp: NHNN cấp NHNN cấp hai NHNN khu vực 4.2.2.2 Nhóm giải pháp dài hạn để xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng trung ương độc lập Các tiêu chí đo lường tính độc lập NHTW giới nay: - Tiêu chí thứ nhất: Dựa sở hai phương pháp đo lường mức độ độc lập NHTW sử dụng phổ biến: phương pháp Grilli, Masciandaro, Tabellini xây dựng năm 1991 (GMT) phương pháp Cukierman đề xuất năm 1992 - Tiêu chí thứ hai: Độc lập mối quan hệ với quan lập pháp (Quốc hội) quan hành pháp (Chính phủ) phải phân định rõ ràng Luật NHTW - Tiêu chí thứ ba: Dựa cấp độ độc lập tự chủ NHTW 24 Trong lộ trình mang tính dài hạn, nghiên cứu sinh đề xuất xây dựng Mô hình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam độc lập hai khía cạnh: (i) Độc lập thiết lập tiêu mục tiêu hoạt động; (ii) NHNN quan trực thuộc Quốc hội, độc lập với Chính phủ - Thứ nhất, đổi tên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng Trung ương Việt Nam; - Thứ hai, độc lập NHTW Việt Nam phải quy định cụ thể Hiến pháp Luật Ngân hàng Trung ương Việt Nam - Thứ ba, NHTW độc lập tương đối tổ chức, nhân sự, tài chính; - Thứ tư, NHTW hoạt động theo chế Hội đồng trách nhiệm người đứng đầu - Thứ năm, mục tiêu hoạt động NHNN “ổn định giá trị đồng tiền bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng” bước tiến tới thực sách “lạm phát mục tiêu” - Thứ sáu, nâng cao trách nhiệm giải trình 4.2.6 Các giải pháp tạo điều kiện, hỗ trợ quản lý nhà nước 4.2.6.1 Phát triển nhanh hạ tầng công nghệ đạingành ngân hàng 4.2.6.2 Đẩy mạnh công tác thông tin, minh bạch hóa hoạt động ngân hàng 4.2.6.3 Mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực ngân hàng 4.2.6.4 Tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại phải đặt mối quan hệ với tái cấu kinh tế đổi mô hình tăng trưởng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ Cần tiếp tục kiên trì thực mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, có chế sách để tạo điều kiện, thúc đẩy KTTT định hướng XHCN phát triển Nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp, Luật NHNN Việt Nam, Luật TCTD văn luật có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng theo hướng ngày phù hợp với yêu cầu KTTT định hướng XHCN hội nhập kinh tế quốc tế 4.3.2 Kiến nghị phối hợp sách tài khóa sách tiền tệ Kết hợp cách hợp lý tối ưu hai sách CSTT CSTK làm gia tăng mức độ tín nhiệm sách, từ góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định bền vững CSTK cần có điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công để hạn chế áp lực bội chi NSNN; Nhà nước cần có giải pháp tăng thu để khắc phục khó khăn cho ngân sách, giảm gánh nặng thiếu hụt ngân sách lên CSTT 4.3.3 Kiến nghị phối hợp Ngân hàng Nhà nước với bộ, ngành, địa phương - Chính sách an toàn vĩ mô phải đặt mối quan hệ phối hợp với sách kinh tế khác Để thực hóa mục tiêu ổn định hệ thống tài - tiền tệ, cần có phối hợp NHNN với Bộ, ngành (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán, ) việc giám sát an toàn vĩ mô vi mô; - Các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với NHNN việc xử lý nợ xấu, nợ DNNN nợ xây dựng từ nguồn NSNN Tiếp tục đẩy mạnh 25 tái cấu doanh nghiệp theo Đề án Chính phủ phê duyệt nhằm hỗ trợ tích cực cho thực Đề án tái cấu hệ thống TCTD tái cấu kinh tế TIỂU KẾT CHƯƠNG Mục tiêu ngành Ngân hàng hướng tới xây dựng, phát triển hệ thống NHTM Việt Nam ổn định, bền vững, an toàn, hiệu quả, đương đầu với cú sốc kinh tế, tài xảy nước giới Muốn vậy, toàn ngành ngân hàng cần nỗ lực việc đổi môi trường pháp lý cấu lại hoạt động nghiệp vụ sở cấu lại mô hình tổ chức toàn hệ thống Giải pháp quan trọng số giải pháp đề xuất hướng tới xây dựng NHNN Việt Nam trở thành NHTW độc lập đổi công tác tra, giám sát ngân hàng KẾT LUẬN Luận án Tiến sĩ đề tài: “Quản lý nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nay” luận giải có khoa học nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng phân tích, đánh giá thực trạng công tác với kinh nghiệm quản lý nhà nước hoạt động hệ thống NHTM số nước có hệ thống ngân hàng tương đối phát triển có nét tương đồng với Việt Nam Trên sở đó, nghiên cứu sinh đề xuất hệ thống giải pháp mang tính toàn diện nhằm nâng cao hiệu quản quản lý Nhà nước NHTM giai đoạn Trên sở hệ thống giải pháp mang tính toàn diện, Luận án hướng vào việc nghiên cứu đề xuất kiện toàn tổ chức máy NHNN ngắn hạn lộ trình dài hạn việc điều chỉnh mô hình NHNN có thành NHTW có vị trí pháp lý độc lập, có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp với yêu cầu hệ thống ngân hàng đại KTTT định hướng XHCN Hội nhập xu chung nước giới, Việt Nam không nằm xu Hơn nữa, lộ trình thực cam kết quốc tế tài – ngân hàng, thể chế, sách Nhà nước lĩnh vực thời gian tới không khác biệt với thông lệ chung Với kết nghiên cứu có sở khoa học lý luận thực tiễn, NCS tin tưởng việc đề xuất hệ thống giải pháp đồng không góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quản lý nhà nước NHTM, mà tạo động lực thúc đẩy hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến nhanh, tiến vững đường hội nhập 26
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập