(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020

28 31 0
  • Loading ...
Loading...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:46

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC THẮNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Người Hướng dẫn Khoa học: - TS Huỳnh Văn Thới - TS Hoàng Xuân Lương HÀ NỘI 2016 Công trình hoàn thành tại: Học viện Hành Quốc gia Phản biện 1:……………………………………………………………… Phản biện 2:……………………………………………………………… Phản biện 3:……………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, họp Hội trường bảo vệ luận án tiến sĩ Học viện Hành Quốc gia số 77 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa - TP Hà Nội vào hồi …… …… tháng …… năm 2016 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tây Bắc, có vị trí quan trọng trị, kinh tế, xã hội, môi trường an ninh quốc phòng đất nước Song vùng có địa hình núi cao hiểm trở, giao thông lại khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế xã - hội chậm phát triển so với vùng khác nước Trong vùng, tỷ lệ hộ nghèo có khác tỉnh Điện Biên tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất, tốc độ giảm nghèo chậm Tây Bắc nơi tập trung sinh sống phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 80,56% dân số toàn vùng So sánh mức độ đói nghèo nhóm DTTS với người dân tộc Kinh, mức độ đói nghèo nhóm DTTS có tỷ kệ cao từ 50% đến 250% Tức 39% người Kinh nghèo nhóm DTTS người nghèo 58% với người Tày, 89% với người Dao gần 100% với người Mông Mức chi tiêu hộ nghèo DTTS 60% mức chi tiêu hộ nghèo người Kinh Mặt khác với đặc thù vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống cộng với lối sống du canh du cư, phong tục, tập quán đa dạng đa dân tộc Trình độ sản xuất lạc hậu chủ yếu tự cung tự cấp, tập quán lao động sản xuất đồng bào chậm thay đổi, sản xuất nông tự sản, tự tiêu phổ biến, chậm thích ứng với chế kinh tế thị trường Rõ ràng vấn đề giảm nghèo Tây Bắc đứng trước nhiều khó khăn, mang tính đặc thù vùng bất lợi vị trí địa lý, phân bố dân cư, trình động văn hóa phong tục tập quán, lối sống Thực tế cho thấy, để đạt mục tiêu sách XĐGN tỉnh Tây Bắc vấn đề khó khăn, trở ngại, thách thức lớn phát triển bền vững toàn vùng Vì vậy, luận án “Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc đến năm 2020” với mong muốn làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn trình thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc từ xây dựng giải pháp nhằm nâng cao kết thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc nước ta thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nhằm đạt mục đích đây: - Nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc nước ta; - Đánh giá thực trạng quy trình tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc đồng thời kết bước quy trình thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc Việt Nam; - Xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao kết thực bước quy trình thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc nước ta giai đoạn từ đến năm 2020 năm tiếp theo; - Kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền chế sách để tổ chức thực sách XĐGN có kết hiệu địa bàn tỉnh Tây Bắc 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án đặt nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu tác giả nước vấn đề liên quan đến đề tài luận án; - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn thực sách XĐGN tập trung nghiên cứu ảnh hưởng đói nghèo đến phát triển kinh tế xã hội, vai trò nhà nước XĐGN Nghiên cứu khung lý thuyết cách thức tổ chức thực sách XĐGN, mô hình tổ chức thực sách XĐGN nước ta Phân tích nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến trình tổ chức thực sách XĐGN Việt Nam, kinh nghiệm nước XĐGN mà Tây Bắc học tập, áp dụng thực sách XĐGN; - Tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập tổng hợp thông tin để phục vụ cho việc phân tích thực trạng tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc Việt Nam (trên sở bước quy trình tổ chức thực sách XĐGN tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu Hòa Bình); - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế bước tổ chức thực sách Tây Bắc, thuận lợi khó khăn XĐGN để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kết tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc nước ta đến năm 2020 năm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án trình thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc nước ta Khi nghiên cứu trình thực sách XĐGN, luận án tập trung sâu nghiên cứu quy trình tổ chức thực sách XĐGN Từ khung lý thuyết quy trình thực sách luận án đề xuất giải pháp nâng cao kết thực sách XĐGN bền vững tỉnh Tây Bắc nước ta đến năm 2020 năm 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung Quá trình sách bao gồm giai đoạn là; hoạch định sách, thực thi sách đánh giá sách, giai đoạn thực thi sách có ý nghĩa định đến kết hiệu mà sách mang lại cho đời sống xã hội Giai đoạn thực thi sách bao gồm hai nội dung là: (i) ban hành văn bản, Chương trình, Dự án để thực thi sách tổ chức triển khai thực chúng nhằm thực hóa mục tiêu sách (ii) Trong luận án tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc nội dung thứ hai trình thực thi sách công tác tổ chức triển khai thực sách XĐGN + Trên sở kế thừa kết từ nghiên cứu học giả nước thực sách, tác giả nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết quy trình thực sách XĐGN làm sở lý luận để đánh giá trình thực sách XĐGN Tây Bắc + Từ khung lý thuyết quy trình thực sách XĐGN, luận án tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc theo bước quy trình tổ chức triển khai thực sách + Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kết thực sách XĐGN bền vững tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 năm - Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu quy trình tổ chức thực sách XĐGN Tây Bắc bao gồm tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng quy trình tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc nước ta giai đoạn từ năm 2000 đến (theo chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt ngày 21 tháng năm 2002 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 chiến lược xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2010-2020) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận 4.2 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng bao gồm: - Phương pháp nghiên cứu văn kiện, tài liệu - Điều tra, khảo sát bảng hỏi - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp chuyên gia Đóng góp luận án 5.1 Về mặt lý luận - Nghiên cứu sách XĐGN thực sách XĐGN tiếp cận nhiều góc độ ngành khoa học khác nhau, luận án thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 tiếp cận góc độ ngành khoa học Hành công, luận án tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng luận giải giải pháp nhằm nâng cao kết thực bước quy trình tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc Đóng góp giúp cho nhà nghiên cứu, tổ chức cách tiếp cận thực sách XĐGN góc độ quản lý Hành công - Luận án tập trung hệ thống cách bản, có sở khoa học bổ sung khái niệm, nội hàm thực sách XĐGN Hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức thực sách XĐGN bước quy trình tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc Đóng góp giúp cho nghiên cứu sách với đối tượng cụ thể người nghèo, hộ nghèo gắn liền với khu vực đặc thù Tây Bắc - Luận án cung cấp thông tin thực trạng nghèo tỉnh Tây Bắc sở hệ thống, phân tích, tổng hợp nhận diện đặc điểm đặc thù đói nghèo tỉnh Tây Bắc Luận án tổng hợp quan điểm yêu cầu Đảng Nhà nước thực sách XĐGN sở đề xuất giải pháp nhằm tổ chức thực sách XĐGN đạt kết hiệu Đóng góp nhằm giúp cho địa phương vùng có cách thức tổ chức thực sách XĐGN đạt kết hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương 5.2 Về mặt thực tiễn - Qua phân tích, đánh giá bước quy trình tổ chức thực sách XĐGN, luận án tổng kết thực tiễn vấn đề bất cập công tác tổ chức thực sách nguyên nhân bất cập trình tổ chức thực sách XĐGN từ rút học tổ chức thực sách - Trên sở thực trạng tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc, luận án đề xuất giải pháp để tổ chức thực sách phù hợp với đặc thù Tây Bắc góp phần thực thành công sách XĐGN công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước vào năm 2020, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam - Kết nghiên cứu đề tài trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho người làm công tác giảng dạy sách, cho sinh viên, học viên học viên chuyên ngành sách công bậc Đại học sau Đại học tra cứu, khảo nghiệm trình học tập nghiên cứu sách công có sách XĐGN Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 6.1 Câu hỏi nghiên cứu Luận án thực xuất phát từ câu hỏi nghiên cứu sau: - Đã có hệ thống lý luận thực sách quy trình thực sách xóa đói giảm nghèo chưa? - Việc tổ chức thực sách giảm nghèo thực theo quy trình nào? Kinh nghiệm nước giới số vùng Việt Nam việc thực XĐGN mang lại học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung tỉnh Tây Bắc nói riêng? Với điều kiện tỉnh Tây Bắc nay, vận dụng kinh nghiệm giới số vùng Việt Nam tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo không? - Các giải pháp để tổ chức thực sách XĐGN Tây Bắc có phù hợp với thực tiễn vùng có đạt kết mong muốn nhà nước đối tượng sách không? - Để nâng cao kết tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc cần phải thực theo cách thức nào? 6.2 Giả thuyết nghiên cứu Luận án tiến hành dựa giả thuyết khoa học sau: Thứ nhất, sách XĐGN tổ chức triển khai thực tỉnh Tây Bắc chưa mang lại kết hiệu mong muốn nhà nước đối tượng sách Vì vậy, sách XĐGN tổ chức thực cách khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng Tây Bắc kết mang lại cao so với Thứ hai, việc thực sách xóa đói giảm nghèo, chưa tạo động lực mạnh để thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Tây Bắc Do vậy, việc thực sách tiến hành với chế phù hợp sở sử dụng nguồn lực hợp lý việc thực sách thu kết cao bền vững Thứ ba, Tây Bắc triển khai thực sách XĐGN thời điểm với vùng khác Việt Nam Tây Bắc xem khu vực có tỷ lệ đói nghèo cao nước, tượng việc thực quy trình tổ chức thực sách chưa phù hợp có giải pháp phù hợp nâng cao kết hiệu thực sách xóa đói giảm nghèo Tây Bắc Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 7.1.Ý nghĩa lý luận - Luận án hệ thống hóa đầy đủ cở sở lý luận để đảm bảo khoa học cho việc tiếp cận, nghiên cứu luận giải tổ chức thực sách XĐGN Luận án nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết quy trình tổ chức thực sách XĐGN, xác định tiêu chí để đánh giá trình tổ chức thực sách XĐGN làm sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc - Ý nghĩa lý luận luận án góp phần hoàn thiện sở khoa học quản lý hành công mà hoàn thiện lý luận, quan điểm, yêu cầu tổ chức thực chinh sách XĐGN vùng đặc thù Tây Bắc nước ta 7.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung cứu khoa học cho tỉnh Tây Bắc trình tổ chức thực sách XĐGN đáp ứng yêu cầu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 năm - Kết nghiên cứu góp phần bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu giảng dạy số trường Đại học, Học viện mà trực tiếp trước hết bổ sung tài liệu, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cho tài liệu giảng dạy hệ đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành công sách công Học viện Hành quốc gia Kết cấu luận án Tên luận án: Thực sách XĐNG tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận phần phụ lục, luận án kết cấu thành chương sau: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương Cơ sở lý luận thực sách xóa đói giảm nghèo Chương Thực trạng tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc Chương Quan điểm giải pháp thực sách xóa đói giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài công bố nước 1.1.1 Các nghiên cứu thực sách 1.1.1.1 Các nghiên cứu tác giả nước 1.1.1.2 Các nghiên cứu tác giả nước 1.1.2 Các nghiên cứu sách xóa đói giảm nghèo 1.1.2.1 Các nghiên cứu tác giả nước 1.1.2.2 Các nghiên cứu tác giả nước 1.1.3 Các nghiên cứu thực sách xóa đói giảm nghèo miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số 1.1.3.1 Các nghiên cứu tác giả nước 1.1.3.2 Các nghiên cứu tác giả nước 1.2 Một số nhận xét công trình nghiên cứu 1.2.1 Các nghiên cứu tác giả nước - Các nghiên cứu giải đói nghèo số khu vực quốc gia giới - Các nghiên cứu tổ chức cá nhân nước sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam 1.2.2 Các nghiên cứu tác giả nước - Các nghiên cứu sách xóa đói giảm nghèo cụ thể - Các nghiên cứu đánh giá việc thực sách xóa đói giảm nghèo - Các nghiên cứu thực sách xóa đói giảm nghèo khu vực miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số 1.3 Những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải Đến việc nghiên cứu chế, cách thức để thực sách xóa đói giảm nghèo cho vùng Tây Bắc lỗ hổng lớn cần tiếp tục nghiên cứu thể điểm sau: Thứ nhất, chưa có nghiên cứu nhằm hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn thực sách xóa đói giảm nghèo nước nói chung khu vực Tây Bắc nói riêng Thứ hai, nghiên cứu chưa tập trung phân tích, đánh giá quy trình tổ chức thực sách XĐGN để từ tồn tại, hạn chế quy trình tổ chức thực sách XĐGN Thứ ba, chưa có nghiên cứu hướng tới mục tiêu xây dựng giải pháp để nâng cao hiệu bước quy trình thực sách XĐGN nhằm nâng cao kết thực sách XĐGN cho tỉnh Tây Bắc Từ tổng quan tình hình nghiên cứu cho tác giả gợi ý lý luận thực tiễn để tác giả lựa chọn nghiên cứu luận án nhằm góp phần thực thành công mục tiêu sách XĐGN tỉnh Tây Bắc nước ta thời gian tới Tiểu kết chương Để góp phần giải vấn đề nghèo đói giới Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu hàng loạt tác giả, nhóm tác giả nước Đánh giá tổng quát công trình nghiên cứu cho thấy, chưa có công trình nghiên cứu sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng bước tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc, để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kết tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc nước ta thời gian tới Từ tổng quan tình hình nghiên cứu cho tác giả luận án gợi ý lý luận thực tiễn để tác giả lựa chọn nghiên cứu luận án nhằm góp phần thực thành công mục tiêu sách XĐGN tỉnh Tây Bắc nước ta thời gian tới Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 2.1 Đói nghèo vai trò xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội 2.1.1 Quan niệm đói nghèo 2.1.1.1 Quan niệm giới đói nghèo Ngày nay, hầu hết tổ chức quốc tế WB, Liên Hiệp quốc mở rộng khái niệm đói nghèo để bao hàm khía cạnh lực Seebohm Rowntree đề xuất Theo đó, đói nghèo gồm khía cạnh sau: Trước tiên hết khốn vật chất, đo lường theo tiêu chí thích hợp thu nhập tiêu dùng hay nói cách khác khía cạnh đói nghèo đói nghèo theo thu nhập Đi kèm với khốn vật chất hưởng thụ thiếu thốn giáo dục y tế Tiếp đến nguy dễ 2.2.2.2 Chủ thể tham gia phối hợp thực sách Chủ thể tham gia phối hợp thực sách đa dạng, phong phú, tổ chức, cá nhân xã hội Ở nước ta nay, số tổ chức tham gia phối hợp thực sách bao gồm: Thứ nhất, tổ chức trị- xã hội Đó Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên: Công đoàn, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh với 31 triệu hội viên Thứ hai, hiệp hội nghề nghiệp- xã hội trung ương địa phương, hiệp hội nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ Thứ ba, tổ chức phi phủ, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế 2.2.2.3 Đối tượng thực sách Đối tượng thực sách đối tượng, nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp hay tác động gián tiếp sách Thứ nhất, đối tượng chịu tác động trực tiếp sách XĐGN Đây nhóm đối tượng trình thực sách cần phải quan tâm định tới hiệu sách Thông thường, sách thực hiện, tác động tới nhóm đối tượng theo hướng có lợi phù hợp với điều kiện thực tiễn họ, họ tích cực tham gia ngược lại Vì vậy, tổ chức thực thi sách XĐGN, cần phải có phương án nhằm thu hút họ tham gia vào trình thực sách Thứ hai, đối tượng chịu tác động gián tiếp sách XĐGN Đây đối tượng mà sách triển khai không chịu tác động cách trực tiếp nhiều bị ảnh hưởng trình 2.2.3 Các hình thức thực sách Cùng với dự kiến bước chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực sách XĐGN, quan nhà nước cấp cần nghiên cứu lựa chọn hình thức triển khai thực sách cho phù hợp với điều kiện thực tế Hình thức triển khai thực sách XĐGN hiểu cách thức tổ chức để đưa sách vào đời sống xã hội nhằm giải đói nghèo cho đối tượng sách theo yêu cầu quản lý Trong thực tế để triển khai thực sách XĐGN có nhiều hình thức triển khai, song tựu trưng lại có số hình thức chủ yếu sau: 2.2.3.1 Hình thức thực sách từ xuống Khi sách XĐGN nhà nước ban hành, trước tiến hành triển khai, Nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật nhân để thực sách Trong trình thực sách XĐGN nhà nước chủ động kiểm tra, đôn đốc phương tiện kỹ thuật có hay đội ngũ cán bộ, công chức Khi phát sai lệch nội dung sách, kế hoạch tổ chức thực công tác triển khai thực hiện, nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung làm cho hoạt động thực sách diễn định hướng Nếu việc điều chỉnh, bổ sung có gặp khó khăn từ phía đối tượng sách, nhà nước dùng quyền lực công để thực Cách tạo tập trung, thống cao độ trình thực sách XĐGN 2.2.3.2 Hình thức thực từ lên Với hình thức này, sau sách ban hành, cấp quyền địa phương (tỉnh, huyện xã đặc biệt cấp xã) vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn để chủ động triển khai đưa sách vào sống theo yêu cầu phát triển địa phương Các bước tổ chức thực tiến hành theo nguyên lý chung, khoa học từ xây dựng kế hoạch thực đến đánh giá tổng kết việc thực sách XĐGN 10 2.2.3.3 Hình thức kết hợp Từ ưu, nhược điểm hai hình thức thực sách XĐGN từ xuống hình thức thực sách XĐGN từ lên trên, thực tiễn thực sách XĐGN nước ta có hình thức thứ ba hình thức kết hợp Đó kết hợp hình thức thực sách từ xuống từ lên nhằm làm cho trình sách vừa đảm bảo yếu tố lý quản lý, điều hành thông suốt từ xuống, vừa làm cho trình thực sách XĐGN phù hợp với điều kiện khách quan chủ quan địa phương nơi tổ chức thực sách Để thực có hiệu hình thức triển khai cần có nhiều điều kiện, có điều kiện tiên trình độ, lực đội ngũ cán công chức cấp sở phải đáp ứng yêu cầu định tham gia tích cực, chủ động có hiệu đối tượng sách 2.2.4 Tiêu chí đánh giá việc thực sách xóa đói giảm nghèo Để việc đánh giá trình thực sách khách quan, trung thực phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế, hoạt động cần phải tiến hành dựa hai nhóm tiêu chí sau: Thứ nhóm tiêu chí đánh giá sách chung Nhóm tiêu chí bao gồm tiêu chí sau: - Tính hiệu lực sách: Đây tiêu chí phản ánh khả tác động vào xã hội sách XĐGN, thể khía cạnh; hiệu lực theo đối tượng điều chỉnh, hiệu lực theo thẩm quyền quản lý, hiệu lực theo không gian hiệu lực theo thời gian tác động sách - Kết thực sách: Là lợi ích mà sách XĐGN mang lại cho xã hội, đặc biệt đối tượng sách Tiêu chí bao gồm kết đạt so với mục tiêu mà sách hướng đến tạo chuyển biến tích cực làm giảm tình trạng đói nghèo nơi mà sách tổ chức triển khai thực - Tính hiệu sách: Là kết đạt so với chi phí phải bỏ để thực sách Kết thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác tiềm lực đối tượng sách, cách thức tổ chức thực hiện, điều kiện tự nhiên, thiên nhiên khả tham gia vào trình sách đối tượng sách Thứ hai nhóm tiêu chí bổ sung Nhóm tiêu chí bao gồm tiêu chí sau: - Kỹ tổ chức triển khai thực sách quan nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức: Đây xem tiêu chí phản ánh trình độ quản lý quan có trách nhiệm trình thực khả phối hợp thực đội ngũ công chức thực bước quy trình thực sách XĐGN Tiêu chí phản ánh khả xác lập kế hoạch hành động cụ thể, kỹ vận động, thuyết phục đối tượng tham gia vào trình sách đội ngũ người thực hiện, khả huy động nguồn lực cung cấp nguồn lực cho giai đoạn thực sách, kỹ kiểm tra, giám sát trình thực cấp với cấp - Khả huy động tham gia chủ thể khác vào trình thực sách: Tiêu chí thể mức độ hiệu từ tham gia tổ chức đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, nhà khoa học toàn xã hội vào trình thực sách XĐGN Quá trình thực sách XĐGN cần có chung tay, đồng lòng cấp quyền, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà khoa học đối tượng sách mang lại kết hiệu mong muốn Bởi tích cực tham gia cộng động xã hội vào trình tổ chức thực sách XĐGN tiền đề để tạo kết hiệu cho trình sách 11 - Khả huy động nguồn lực hình thức huy động nguồn lực cho trình thực sách: Nguồn lực điều kiện đảm bảo cho sách tồn phát huy tác dụng thực tế, thiếu nguồn lực trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN khó đạt mục tiêu mà sách đề Nguồn lực thực cần phải huy động từ nhiều nguồn khác phải cung cấp kịp thời đầy đủ suốt trình thực sách Tiêu chí nhằm đo lường khả huy động phương thức huy động nguồn lực cách thức cung cấp nguồn lực chủ thể thực sách giai đoạn, thời kỳ trình thực sách - Sự thay đổi đời sống dịch vụ xã hội: Mục tiêu sách XĐGN đẩy lùi nghèo khổ, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tăng khả tiếp cận sử dụng dịch vụ tối thiểu cho người nghèo xã hội thay đổi sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, dịch vụ bưu viễn thông ) điều kiện sản xuất người nghèo Bởi vậy, đánh giá sách XĐGN cần thiết phải xây dựng tiêu chí phải coi làm tiêu chí quan trọng để so sánh, tham chiếu đánh giá kết thực sách với mục tiêu mà sách hướng tới 2.3 Quy trình thực sách xóa đói giảm nghèo Quá trình tổ chức thực sách XĐGN diễn thời gian dài có liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, để sách XĐGN mang lại kết hiệu mong muốn nhà nước đối tượng sách trình tổ chức thực cần phải thực theo quy trình khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện khách quan trình sách Trong trình nghiên cứu cho rằng, trình tổ chức thực sách XĐGN cần phải thực theo quy trình sau: 2.3.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực chinh sách Kế hoạch triển khai thực sách XĐGN xây dựng trước đưa sách vào đời sống xã hội Kế hoạch thực sách XĐGN cấp quan chủ trì cấp xây dựng Sau định thông qua, kế hoạch thực sách mang giá trị pháp lý, chủ thể có triển khai thực sách đối tượng sách nghiêm chỉnh thực 2.3.2 Phổ biến, tuyên truyền sách Phổ biến, tuyên truyền sách tốt giúp cho đối tượng sách người dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu sách; tính đắn sách điều kiện hoàn cảnh định tính khả thi sách để họ tự giác thực theo yêu cầu quản lý nhà nước Phổ biến, tuyên truyền, vận động thực sách XĐGN thực thường xuyên, liên tục, kể sách thực hiện, để đối tượng cần tuyên truyền củng cố lòng tin vào sách tích cực tham gia vào thực sách Phổ biến, tuyên truyền sách nhiều hình thức trực tiếp tiếp xúc, trao đổi với đối tượng người nghèo, hộ nghèo qua phương tiện thông tin đại chúng v.v Tuỳ theo yêu cầu quan quản lý, tính chất sách điều kiện cụ thể mà lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động cho phù hợp với điều kiện có quan, đơn vị 2.3.3 Huy động nguồn lực để thực sách Nguồn lực để thực sách XĐGN điều kiện cần có người, nguồn vốn phương tiện cần thiết khác để đảm bảo thực mục tiêu mà sách đề Quá trình triển khai thực sách đòi hỏi nhiều nguồn lực khác nhau, phải kể đến nguồn lực sau: - Nguồn lực người (nguồn nhân lực.) - Nguồn tài 12 - Nguồn lực Khoa học công nghệ: - Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên: Để thực tốt sách XĐGN cần quản lý, khai thác có hiệu tiết kiệm nguồn tài nguyên, để nguồn tài nguyên thực nguồn lực giúp cho Việt Nam xóa đói giải nghèo, đảm bảo phát triển bền vững tương lai 2.3.4 Phân công, phối hợp thực Chính sách XĐGN tổ chức thực đòi hỏi cần có chung tay thực nhiều cấp, nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác Vì thế, chủ thể tham gia vào trình phong phú bao gồm đối tượng sách (người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo, vùng nghèo), quan máy nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức trị - xã hội, nghiệp đoàn, hiệp hội chí nhà khoa học đối tượng khác xã hội.v.v 2.3.5 Theo dõi, kiểm tra, giám sát trình thực sách Kiểm tra, theo dõi sát tình hình tổ chức thực sách vừa kịp thời bổ sung, hoàn thiện sách, vừa chấn chỉnh công tác tổ chức thực sách, giúp nâng cao kết thực sách quan nhà nước từ trung ương đến địa phương Chủ thể kiểm tra, giám sát trình thực sách XĐGN quan nhà nước từ trung ương đến sở Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan xác kết kiểm tra, đánh giá trình cần có tham gia tổ chức đoàn thể nhân dân, chí đối tượng sách Có bảo đảm tính dân chủ trình thực sách 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến thực sách xóa đói giảm nghèo Trong trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN có nhiều nhân tố ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến trình Trong số nhân tố có nhân tố thuộc nhà nước, nhân tố thuộc đối tượng sách nhân tố kinh tế, xã hội khác Trong nghiên cứu tập trung nhiều vào khía cạnh tác động tiêu cực nhân tố trình thực sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam 2.4.1 Những yếu tố thuộc chủ thể thực sách Thứ nhất: Năng lực tổ chức, quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức cấp công tác giảm nghèo Thứ hai: Công tác vận động tuyên truyền sách Thứ ba: Điều kiện kinh tế nguồn lực để thực sách nhà nước 2.4.2 Những yếu tố thuộc đối tượng sách Thứ nhất: Nguồn lực đối tượng sách: Thứ hai: Trình độ học vấn khả tham gia vào thị trường lao động 2.4.3 Những yếu tố khác Thứ nhất: Nhân tố nhân học Thứ hai: Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên Thứ ba: Cơ sở hạ tầng cho phát triển Thứ tư: Thiên tai rủi ro Thứ năm: Phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt người dân 13 2.5 Kinh nghiệm thực xóa đói giảm nghèo số quốc gia giới Việt Nam 2.5.1 Kinh nghiệm số nước Với nước nghèo giới, phủ quốc gia quan tâm xây dựng thực chiến lược giảm nghèo phù hợp với điều kiện Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam thực loạt giải pháp công đối nghèo Tuy nhiên, trình thực giải pháp bộc lộ nhiều vấn đề bất cập cần giải Bởi vậy, để tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo đến năm 2020, bên cạnh việc đánh giá hệ thống sách giảm nghèo tại, việc nghiên cứu kinh nghiệm thực sách xóa đói giảm nghèo quốc gia giới cần thiết cấp bách Cách thức thực sách XĐGN nước giới số vùng Việt Nam kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam giai đoạn 2.5.1.1 Ở Trung Quốc 2.5.1.2 Ở Ấn Độ 2.5.2 Kinh nghiệm số vùng Việt Nam 2.5.2.1 Kinh nghiệm Bắc Trung Bộ Duyên Hải Trung Bộ 2.5.2.2 Kinh nghiệm Tây Nguyên 2.5.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Bắc thực sách xóa đói giảm nghèo Qua nghiên cứu trường hợp cụ thể trên, luận án rút số học kinh nghiệm tham khảo việc thực sách XĐGN cho tỉnh Tây Bắc thời gian tới Thứ là, cần triển khai thực đồng có hiệu sách giảm nghèo Thứ hai là, tập trung đầu tư có hiệu vào xã nghèo Thứ ba là, tăng cường huy động tổ chức thành phần xã hội tham gia hỗ trợ người nghèo Thứ tư là, đẩy mạnh hợp tác XĐGN quyền với định chế tài để huy động nguồn lực cho XĐGN Thứ năm là, tạo hội cho người nghèo không thiết phải cách hỗ trợ vốn vay hình thức ưu đãi Thứ sáu là, cần tập trung tuyên truyền vận động nhân dân người nghèo tích cực tham gia vào trình thực sách Thứ bảy là, cần xây dựng lực cho cộng đồng, người nghèo tự vươn lên trao quyền tự chủ cho sở người dân Tiểu kết chương Đói nghèo lực cản trình phát triển KT-XH Tùy theo quan điểm phát triển KT-XH chủ trương XĐGN quốc gia mà Chính phủ có cách thức thực công XĐGN riêng Xu hướng nước phát triển KT-XH theo hướng bền vững Chính sách XĐGN phận cấu thành quan trọng phát triển KT-XH nhằm khắc phục tác động tiêu cực đói nghèo đến trình phát triển KT-XH Chính sách XĐGN thường phần Chiến lược phát triển KT-XH quốc gia Việc thực sách XĐGN nước ta đặt bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn chuyển đổi tái cấu trúc lại kinh tế, việc nâng cao kết hiệu công tác XĐGN nhu cầu thiết, tạo móng sức bật cho trình công nghiệp hóa, đại hóa nước ta đến năm 2020 năm 14 Nội dung chương khái quát vấn đề mang tính lý luận đói nghèo, đặc điểm đói nghèo Việt Nam, tổ chức triển khai thực sách XĐGN khung lý thuyết quy trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN Trong chương luận án nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm số quốc gia giới số vùng kinh tế Việt Nam có thành công XĐGN đồng thời rút học kinh nghiệm cho Việt Nam nói chung Tây Bắc nói riêng công XĐGN Từ nghiên cứu lý luận XĐGN thực sách XĐGN bao gồm quy trình tổ chức thực hiện, nhân tố ảnh hưởng đến trình thực sách chương sở, tảng điều kiện quan trọng để nghiên cứu, phân tích thực trạng tổ chức thực sách XĐGN Tây Bắc chương sau Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 3.1 Tổng quan tình hình đói nghèo tỉnh Tây Bắc 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tỉnh Tây Bắc 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên Nằm địa đầu tây bắc tổ quốc, lãnh thổ vùng Tây Bắc kéo dài khoảng từ 20018’B (huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình) đến 220048’B (huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu), từ 102009’Đ (huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên) đến 105052’Đ (huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình) Tây Bắc địa bàn chiến lược đặc biệt KT-XH, an ninh, quốc phòng Vùng có nhiều tiềm thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông, lâm nghiệp Đây vùng có mật độ dân cư thấp nước, nơi sinh sống tộc người Thái, Tày, Nùng, Mông, La Hủ, Si La, Hà Nhì, Lô Lô dân cư lại phân bố không đều, chủ yếu tập trung thành kiểu quần cư tạo thành làng tộc người gắn liền với tập quán sinh hoạt, sản xuất đa dạng đồng bào dân tộc thiểu số 3.1.1.2 Điều kiện dân cư Tây Bắc nơi tập trung sinh sống phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 80,56% dân số toàn vùng Mặt khác với đặc thù vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống cộng với lối sống du canh du cư, phong tục, tập quán đa dạng đa dân tộc Trình độ sản xuất lạc hậu chủ yếu tự cung tự cấp, tập quán lao động sản xuất đồng bào chậm thay đổi, sản xuất nông tự sản, tự tiêu phổ biến, chậm thích ứng với chế kinh tế thị trường 3.1.1.3 Điều kiện sở hạ tầng Tây Bắc có hệ thống sở hạ tầng vào loại yếu thiếu nước ta Mặc dù hệ thống sở hạ tầng vùng có nhiều thay đổi đáng kể theo hướng đại hoàn thiện hơn, song so với nhịp độ phát triển chung nước Tây Bắc vùng chậm phát triển 3.1.1.4 Tình hình đói nghèo Tây Bắc Theo kết điều tra năm 2013 nước có 1.797.889 hộ (giảm 351.221 hộ so với năm 2012) hộ nghèo, chiếm 7,8% Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao 25,86%, đến năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo có cải thiện không đáng kể khoảng 23,91% Rõ ràng vấn đề giảm nghèo Tây Bắc đứng trước nhiều khó khăn, mang tính đặc thù vùng bất lợi vị trí địa lý, dân cư phân bố phân tán chủ yếu đồng bào DTTS, trình độ dân trí thấp, sở hạ tầng thiếu thốn Chính bất lợi trên, đòi hỏi tỉnh Tây Bắc cần phải có chủ trương, biện pháp giảm nghèo bền vững nhằm đưa KT-XH Tây Bắc phát triển thời gian tới 15 3.1.2 Tiềm thách thức phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc 3.1.2.1 Tiềm tỉnh Tây Bắc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo Tây Bắc với tiềm riêng biệt điều kiện kinh tế - xã hội vùng núi Phía Bắc nên năm gần kinh tế vùng Tây Bắc có chuyển biến quan trọng Đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng Tây Bắc nhiệm vụ Chính phủ ưu tiên nhiều năm qua Nguồn vốn thu hút đầu tư tập trung đầu tư vào công trình quan trọng để chuyển dịch cấu kinh tế, bước đầu khai thác tiềm năng, lợi đất đai, tài nguyên khoáng sản tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm kinh tế tỉnh 3.1.2.2 Thách thức xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc a Tây Bắc vùng có tỷ lệ nghèo vào loại cao nước mà chủ yếu người dân tộc thiểu số b Điều kiện tự nhiên không thuận lợi c Sản xuất chưa phát triển, sở hạ tầng yếu c Y tế, giáo dục chất lượng nguồn nhân lực nhiều hạn chế Tuy có nhiều tiềm lợi thế, đến Tây Bắc vùng nghèo nước tiêu từ sản xuất công, nông nghiệp, xây dựng đến hoạt động dịch vụ, du lịch GDP bình quân đầu người năm đạt khoảng 40,7% mức trung bình nước Năm 2013 tình hình có triển vọng GDP bình quân đầu người vùng thấp khoảng 12,83% Thu nhập đời sống dân cư Tây Bắc đến thấp vùng kinh tế nước khoảng cách tăng dần theo thời gian 3.2 Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc Trong nội dung này, tác giả luận án tiến hành đánh giá tình hình thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc dựa theo quy trình tổ chức thực sách (mà tác giả trình bày chương 2) bao gồm bước: ban hành văn kế hoạch tổ chức thực hiện; phổ biến tuyên truyền sách; tổ chức máy phân công phối hợp thực hiện; huy động, bố trí nguồn lực thực sách XĐGN; kiểm tra, giám sát, đánh giá trình thực Từ nghiên cứu, đánh giá tác giả ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, làm sở cho việc xây dựng giải pháp, kiến nghị chương 3.2.1 Tình hình tổ chức thực sách 3.2.1.1 Ban hành văn kế hoạch tổ chức thực Lai Châu ban hành 61 văn để tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tỉnh ủy ban hành văn bản, HĐND tỉnh ban hành Nghị chuyên đề, UBND tỉnh ban hành 51 văn đạo, hướng dẫn thực Điện Biên, Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản, HĐND ban hành 03 Nghị chuyên đề, UBND tỉnh ban hành 14 Quyết định liên quan đến công tác XĐGN hàng chục văn Sở, Ban, Ngành liên quan để hướng dẫn, đạo trình thực sách XĐGN Sơn La, Tỉnh Ủy ban hành văn bản, HĐND ban hành Nghị chuyên đề, UBND tỉnh ban hành 16 Quyết định Hòa Bình, tỉnh Ủy ban hành 04 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định hàng chục văn Sở, Ban ngành UBND huyện, thị xã, thành phố để tổ chức triển khai thực sách XĐGN 16 3.2.1.2 Phổ biến tuyên truyền sách XĐGN Công tác phổ biến tuyên truyền sách XĐGN Tây Bắc đươc tác giả trình bày cụ thể từ thực tiễn tỉnh: Điện Biên; Sơn La; Lai Châu Hòa Bình 3.2.1.3 Tổ chức máy phân công phối hợp thực UBND tỉnh đạo thành lập, kiện toàn củng cố lại Ban đạo XĐGN từ tỉnh đến xã, thành lập tổ công tác liên ngành phân công nhiệm vụ cho Sở, ban, ngành triển khai thực hiện: 3.2.1.4 Huy động bố trí nguồn lực thực sách Với đặc điểm kinh tế xã hội vùng vùng Tây Bắc, địa phương vùng tích cực huy động sử dụng nguồn lực với hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai thực sách XĐGN địa bàn Nguồn lực chủ yếu tập trung vào hai loại nguồn lực là: (i) nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ (ii) nguồn lực vốn 3.2.1.5 Kiểm tra, giám sát đánh giá trình thực sách Trong năm từ giai đoạn 2006 -2010 2011-2015, địa phương ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực sách XĐGN địa bàn tỉnh đồng thời đôn đốc, đạo ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia vào công tác kiểm tra giám sát trình thực sách 3.2.2 Kết thực số hợp phần sách xóa đói giảm nghèo Như trình bày, sách XĐGN địa phương triển khai thực với nhiều nội dung khác Tuy nhiên đánh giá kết đạt trình thực sách, tập trung vào hợp phần chủ yếu sách XĐGN thực Tây Bắc là: Tín dụng ưu hỗ trợ cho đời sống sản xuất cho người nghèo (i); Nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục, đào tạo cho người nghèo (ii); Hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo (iii); Phát triển sở hạ tầng, mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ cho người nghèo (iv) 3.2.3 Đánh giá công tác thực sách XĐNG tỉnh Tây Bắc 3.2.3.1 Những ưu điểm Quá trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc có số ưu điểm sau: Thứ nhất, tỉnh Tây Bắc ban hành nhiều văn hướng dẫn, triển khai thực sách giảm nghèo địa phương Thứ hai, quan quản lý nhà nước địa phương đội ngũ làm công tác giảm nghèo trọng việc tuyên truyền sách, pháp luật đến cộng đồng dân cư trực tiếp đến với người nghèo Thứ ba, việc phân công phối hợp thực sách địa phương trọng triển khai thực Thứ tư, trình tổ chức triển khai thực hiện, nỗ lực quyền cấp từ tỉnh xuống tới xã biết vận dụng, tập hợp huy động tham gia có kết hiệu tổ chức đoàn thể vào trình thực sách từ khâu lên kế hoạch kiểm tra, giám sát trình tổ chức triển khai thực Thứ năm, huy động nguồn lực cho việc thực sách XĐGN nhanh bền vững Thứ sáu, đa số người nghèo nâng cao ý thức, có trách nhiệm với sống Thứ bảy, tăng cường phân cấp quản lý tỉnh, huyện cấp xã, đôi với nâng cao lực trách nhiệm đội ngũ cán cấp, ngành 17 Thứ tám, công tác kiểm tra, giám sát trình tổ chức thực sách thực thường xuyên với tham gia nhiều cấp, nhiều ngành Thứ chín, trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN đạt kết định 3.2.3.2 Những tồn hạn chế Bên cạnh ưu điểm trên, công tác tổ chức triển khai thực sách XĐG Tây Bắc có số tồn tại, hạn chế cần phải khác phục thời gian tới Những tồn tại, hạn chế bao gồm: Thứ nhất, kết giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu - nghèo vùng, nhóm dân cư chưa thu hẹp Thứ hai, chưa khai thác, huy động nhiều nguồn lực chỗ, chưa phát huy nội lực dân người nghèo; Thứ ba, việc phân cấp cho địa phương bố trí kế hoạch cụ thể nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo hoàn toàn phù hợp Thứ tư, tham gia tổ chức đoàn thể địa phương chưa thực có hiệu Thứ năm, trình triển khai thực sách XĐGN chủ yếu thực theo hình thức từ xuống với chế, chương trình, kế hoạch cứng nhắc Thứ sáu, chưa có văn pháp quy nhà nước ban hành để quy định quy trình tổ chức triển khai thực sách công nói chung sách XĐGN nói riêng Thứ bảy, công tác kiểm tra giám sát thực thường xuyên chưa thực có hiệu 3.2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Khi nghiên cứu thực trạng tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc, tác giả tồn tại, hạn chế phân tích mục 3.2.3.2 So sánh, tham chiếu với yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách XĐGN trình bày mục 2.4 chương cho thấy, tồn tại, hạn chế nêu xuất phát từ nguyên nhân sau: Thứ nhất, điệu kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội Thứ hai, phù hợp sách xóa đói giảm nghèo Thứ ba, công tác vận động tuyên truyền Thứ tư, bố trí nguồn lực Thứ năm, công tác quản lý nhà nước Tiểu kết chương Trong chương luận án khái quát đặc điểm tự nhiên, dân số tình hình KT-XH đặc điểm đói nghèo người dân Tây Bắc Đồng thời tác giả thống kê đầy đủ kết cụ thể trình thực sách XĐGN Tây Bắc giai đoạn vừa qua Số liệu tỉnh thu thập chi tiết bước quy trình tổ chức thực với việc đánh giá mức độ tác động sách XĐGN đến đời sống, sinh hoạt sản xuất người nghèo Bằng số liệu điều tra khảo sát thực tế tác giả tỉnh cộng với số liệu điều tra thứ cấp, luận án rõ thực trạng tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc thời gian qua Kết hợp với việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc, tác giả đánh giá trình thực dựa khung lý thuyết bước quy trình tổ chức thực sách Qua tác giả ưu điểm tồn 18 hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc giai đoạn vừa qua làm sở cho việc đề xuất giải pháp thực sách XĐGN chương Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 4.1 Quan điểm, yêu cầu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc 4.1.1 Quan điểm thực sách xóa đói giảm nghèo 4.1.1.1 Đổi nội dung, phương thức xây dựng sách XĐGN 4.1.1.2 Đảm bảo giảm nghèo bền vững 4.1.1.3 Đảm bảo lồng ghép mục tiêu lựa chọn ưu tiên sách giảm nghèo 4.1.1.4 Đảm bảo gắn sách XĐGN vào chương trình cụ thể 4.1.2 Yêu cầu thực sách xóa đói giảm nghèo Để việc tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc mang lại kết hiệu cần phải thực theo yêu cầu sau: 4.1.2.1 Yêu cầu thực đầy đủ mục tiêu sách 4.1.2.2 Yêu cầu đảm bảo quy trình thực sách 4.1.2.3 Yêu cầu đảm bảo tính khoa học hợp lý 4.1.2.4 Yêu cầu mang lại lợi ích thật cho đối tượng thụ hưởng 4.2 Giải pháp thực sách xóa đói giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 năm 4.2.1 Nhóm giải pháp chung 4.2.1.1 Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng sở hạ tầng Thứ giáo dục, đào tạo: - Tích cực thực sách giáo dục, đào tạo cho hệ trẻ - Tăng cường đầu tư cho hệ thống giáo dục sở đồng thời xây dựng thêm trường dân tộc nội trú, bán trú nhằm đáp ứng đủ nguồn cán chỗ Thứ hai xây dựng phát triển sở hạ tầng: - Tăng cường tham gia người dân trình tổ chức triển khai xây dựng CSHT; - Huy động phân bổ có hiệu nguồn lực thực hiện; - Thực có hiệu chủ trương phân cấp xã làm chủ đầu tư; - Thiết lập tổ chức quản lý, theo dõi giám sát cấp xã; - Thực có hiệu mục tiêu xã có công trình, người dân có việc làm tăng thu nhập 4.2.1.2 Tăng cường mối quan hệ phối hợp quyền với tổ chức CT-XH thực sách XĐGN Trong trình tổ chức thực sách XĐGN địa phương, quyền tổ chức CTXH cần phải phối hợp với nội dung sau: Thứ nhất, phối hợp phổ biến, tuyên truyền sách XĐGN địa phương Thứ hai, phối hợp việc tìm kiếm biện pháp thực sách XĐGN Thứ ba, phối hợp phân công thực sách XĐGN 19 Thứ tư, phối hợp theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực sách XĐGN Thứ năm, phối hợp việc đánh giá trình thực sách XĐGN 4.2.1.3 Tập trung thực có kết hiệu sách có tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt người nghèo Cụ thể sau: Thứ nhất; Tăng cường lực cho người dân cộng đồng để phát huy hiệu công trình sở hạ tầng thiết yếu đầu tư, bước phát huy lợi địa phương, khai thác có hiệu tài nguyên thiên nhiên Bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ vừa, người dân tiếp cận dịch vụ sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm cách thuận lợi Thứ hai; Thực đồng sách Nhà nước ban hành để hỗ trợ cho người nghèo như: Hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ y tế, giáo dục, khuyến nông - khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất Trong trọng tâm thực sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị 30a/2008/NQ - CP Có sách hỗ trợ đặc thù cho dân tộc đặc biệt khó khăn tỉnh để dần bước xoá đói giảm nghèo bền vững cho dân tộc Thứ ba; Đảm bảo thực công khai, dân chủ, tăng cường lấy ý kiến cấp sở thôn, người dân việc thực Chương trình, Dự án công tác xoá đói giảm nghèo Thực phân cấp tổ chức, quản lý thực chương trình cho xã việc xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch giám sát kết thực Thứ tư; Huy động nguồn vốn để thực sách bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động cộng đồng, quốc tế…Cần tập trung vào thực sách sau: - Tín dung ưu đãi cho người nghèo: - Khuyến nông – khuyến lâm hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề: - Hỗ trợ nhà cho hộ nghèo: - Hỗ trợ y tế cho người nghèo, cận nghèo người dân tộc thuộc xã khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định Thủ tướng Chính phủ: - Hỗ trợ giáo dục cho người nghèo: - Dạy nghề cho người nghèo: - Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: 4.2.1.4 Xây dựng kiện toàn đội ngũ cán chủ chốt cấp sở, cán khoa học - kỹ thuật, đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chủ chốt cấp sở - Từng bước xây dựng đội ngũ cán khoa học - kỹ thuật, cán lãnh đạo, quản lý, đặc biệt cán người dân tộc thiểu số 4.2.1.5 Đẩy mạnh việc thực sách đại đoàn kết dân tộc Tây Bắc Tây Bắc vùng đa tộc người, đó, việc xây dựng khối đại đoàn kết vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm Chúng ta thành công việc giữ vững mối đoàn kết toàn dân đấu tranh cứu nước trước Do đó, bối cảnh hội nhập quốc tế, lực thù địch chống phá, phải nâng cao tinh thần truyền thống đoàn kết quý báu Hoạt động dân tộc, tôn giáo Tây Bắc diễn biến phức tạp Đề cao vai trò trưởng bản, trưởng thôn, trưởng dòng họ, người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Tuy nhiên, theo để chủ trương Đảng, sách Nhà nước mang 20 lại hiệu cao nữa, người dân phải vượt qua tâm lý ỷ lại, trông chờ tự ti Và đó, vai trò người cao tuổi, trưởng quan trọng 4.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể áp dụng cho bước quy trình thực sách 4.2.2.1 Đổi công tác ban hành văn kế hoạch tổ chức thực Thứ nhất, công tác xây dựng, ban hành văn bản: Thứ hai, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện: - Tăng cường tham gia tích cực có hiệu đối tượng sách (người nghèo) vào trình xây dựng kế hoạch tổ chức thực - Tạo chế phối hợp quyền tỉnh, huyện, xã việc xây dựng kế hoạch thực 4.2.2.2 Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền sách xóa đói giảm nghèo trợ giúp pháp lý cho người nghèo Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông XĐGN để người hiểu rõ XĐGN trách nhiệm hệ thống trị, toàn xã hội người dân Thứ hai, nêu cao tinh thầm xung kích trách nhiệm cấp ủy đảng Mặt trận tổ quốc, Đoàn niên, Hội Phụ nữa, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…các cấp công tác vận động, tuyên truyền thực sách Thứ ba, tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người DTTS để họ nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật tránh rơi vào nhóm yếu xã hội 4.2.2.3 Thực biện pháp nhằm huy động tối đa nguồn lực cho XĐGN Tây Bắc Thứ phải quy hoạch lại dân cư vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, thôn nghèo Tây Bắc Thứ hai, thực xã hội hóa quy định trách nhiệm cộng đồng công tác XĐGN - Đối với tổ chức kinh doanh cá nhân kinh doanh doanh nghiệp: - Đối với Ngân hàng Thương mại: Thứ ba, Đa dạng hóa nguồn lực thực sách Thứ tư, thực đa dạng hóa phương thức, hình thức hỗ trợ vốn: 4.2.2.4 Xây dựng chế phối hợp thực sách sở quyền hạn đôi với nghĩa vụ trách nhiệm quan phối hợp thực sách Thứ nhất, xây dựng chế cho địa phương chủ động thực lồng ghép chương trình, DA địa bàn để tạo chuyển biến đột phá phát triển sản xuất Thứ hai, tăng cường huy động tham gia người dân vào việc thực sách XĐGN cách; nhà nước đầu tư, hỗ trợ xây dựng, người dân tham gia đóng góp lao động nguồn lực vật chất sẵn có địa phương Thứ ba, thực phân cấp quản lý linh hoạt, phù hợp với trình độ khả cấp, xây dựng chế phối hợp bên liên quan Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương việc nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn, theo dõi tổ chức thực sách giảm nghèo địa phương Thứ năm, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp, trì hoạt động thường xuyên Ban đạo; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ thành viên trách nhiệm tổ chức thực hiện; 4.2.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trình thực 21 Thứ nhất, công khai chương trình, dự án, nguồn lực tài để thực sách Thứ hai, trình thực kiểm tra, giám sát, đánh giá thiết phải có tham gia đại diện tổ chức đoàn thể địa phương đặc biệt tham gia đại diện người dân già làng, trưởng đại diện người nghèo, hộ nghèo Tiểu kết chương Với mục đích xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao kết thực sách xóa đói giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Bắc nước ta giai đoạn từ đến năm 2020 năm tiếp theo, tập trung chủ yếu vào bước quy trình tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo, kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương, tổ chức trị xã hội địa phương chế sách, để tổ chức thực sách XĐGN có kết hiệu địa bàn tỉnh Tây Bắc Dựa sở lý luận thực sách XĐGN chương đánh giá thực trạng tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc thời gian qua liên hệ với điều kiện đặc thù Tây Bắc, chương luận án tập trung vào nội dung cụ thể sau đây: Trên sở lý luận dựa sở lý luận thực sách XĐGN, kinh nghiệm thực XĐGN số quốc gia giới số vùng Việt Nam, cứu vào thực tiễn tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc thời gian qua, gắn với điều kiện đặc thù tỉnh Tây Bắc, tác giả cho việc đỏi cách thức tổ chức thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc thời gian tới cần thiết khách quan khoa học nhằm nâng cao kết hiệu thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao trách nhiệm giải trình thực sách XĐGN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quản lý sử dụng nguồn lực nhà nước, nhà tài trợ xã hội cho XĐGN Với kết nghiên cứu mình, luận án để tổ chức thực sách XĐGN bền vững Tây Bắc công tác cần phải tổ chức thực dựa quan điểm yêu cầu thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc nơi coi vùng có kiện phát triển KT-XH đặc biệt khó khăn so với vùng khác nước Theo tác giả, bối cảnh chung kinh tế - xã hội Việt Nam năm qua cọng với yếu tố ảnh hưởng nội mang tính đặc thù vùng phân tích chương (mục 2.4), kết thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc thời gian qua đáng khích lệ Tuy nhiên so với tiềm phát triển KT-XH tỉnh Tây Bắc, quan tâm Đảng Nhà nước công tác XĐGN Tây Bắc kết chưa thực đạt mong đợi nhà nước người nghèo vùng Tây Bắc, điều ảnh hưởng chung đến chiến lược phát triển KT-XH quốc gia địa phương vùng Trên sở đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc với quan điểm, yêu cầu thực sách XĐGN, luận án xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện khách quan và chủ quan vùng nhằm giúp cho công tác thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc đạt kết cao hơn, bền vững đến năm 2020 năm Với mục tiêu thực sách XĐGN bền vững tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 năm tiếp theo, luận án nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp dựa sở lý luận tính thực tiễn nhằm nâng cao kết thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc Hệ thống giải pháp tác giả nghiên cứu, xây dựng thành hai nhóm giải pháp cụ thể sau 22 - Nhóm giải pháp chung (5 giải pháp lớn) Đây giải pháp chung xóa đói giảm nghèo phù hợp với điều kiện đặc thù vùng cần phải áp dụng thực cho tất địa phương Tây Bắc - Nhóm giải pháp cụ thể áp dụng cho bước quy trình thực sách XĐGN (5 giải pháp lớn) Đây giải pháp xây dựng dựa vào trình tự bước trình tổ chức thực sách XĐGN tác giả luận án xây dựng chương (mục 2.3) Những giải pháp nhằm tạo kết hiệu cao cho trình tổ chức thực sách XĐGN Tây Bắc mặt phù hợp với bước trình tổ chức thực mặt khác lại phù hợp với tính đặc thù điều kiện thực tiễn vùng sở hướng đến kết đầu trình thực sách XĐGN Những giải pháp nghiên cứu đề xuất chương giải câu hỏi thứ đề cập phần câu hỏi nghiên cứu Mặt khác chứng minh giả thuyết nghiên cứu thứ hợp lý phù hợp với điều kiện đặc thù tỉnh Tây Bắc Với đặc thù vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nước, để XĐGN bền vững tỉnh Tây Bắc, đòi hỏi cần phải có chung tay tích cực có hiệu cấp ủy Đảng, quyền địa phương hệ thống trị có chủ động tích cực tham gia người nghèo vào trình thực sách nhằm XĐGN bền vững tỉnh Tây Bắc thời gian tới luận án đưa số kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền từ Trung ương đến sở tổ chức CT-XH chế sách như: ưu tiên sách địa bàn khó khăn nhất, ưu tiên người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, xã, thôn, đặc biệt khó khăn Tây Bắc; bảo đảm nguồn lực thực sách giảm nghèo; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm; chế phối hợp quyền với tổ chức CT-XH KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Một số kiến nghị luận án 1.1 Đối với Quốc hội 1.2 Đối với Chính phủ 1.3 Đối với địa phương 1.4 Đối với tổ chức trị -xã hội địa phương Kết Luận Luận án, với đề tài "Thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc đến năm 2020", tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức triển khai thực XĐGN; đồng thời phân tích thực trạng thực bước quy trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc thời gian qua Trên sở đưa giải pháp nhằm nâng cao kết thực sách XĐGN Tây Bắc đến năm 2020 Những nội dung cụ thể mà luận án đạt là: Thứ hệ thống hóa phân tích vấn đề lý luận thực sách XĐGN, tập trung xây dựng phân tích khung lý thuyết quy trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN Điều có ý nghĩa quan trọng làm tảng cho việc đánh giá quy trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN Tây Bắc thời gian qua đồng thời sở có 23 tổng kết, đánh giá ưu điểm hạn chết trình tổ chức triển khai thực sách XĐGN tây bắc Thứ hai thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm XĐGN số quốc gia giới để rút học kinh nghiệm khuyến nghị áp dụng cho tỉnh Tây Bắc việc nâng cao kết hiệu tổ chức triển khai thực sách XĐGN phát triển kinh tế xã hội Thứ ba thông qua kết điều tra, khảo sát, vấn người dân, cán quản lý cấp, kết hợp với số liệu thứ cấp để phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức triển khai thực sách XĐGN từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực khâu kiểm tra đánh giá trình thực sách XĐGN Tây Bắc thời gian qua Mỗi khâu quy trình tổ chức thực đánh giá phân tích dựa hai khía cạnh kết đạt tồn hạn chế từ làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao kết thực sách XĐGN cho tỉnhTây Bắc thời gian tới Thứ tư từ việc khái quát hóa hội, thách thức, xu hướng XĐGN Tây Bắc để đưa quan điểm, định hướng, yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao kết tổ chức triển khai thực sách XĐGN hướng tới giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH Tây Bắc thời gian tới góp phần với nước thực thành công công công nghiệp hóa, đại hóa vào năm 2020 mục tiêu KT-XH năm Kết nghiên cứu luận án luận giải, chứng minh trả lời đầy đủ sâu sắc câu hỏi nghiên cứu đặt phần mở đầu luận án Với phân tích, chứng minh thực trạng tổ chức thực sách XĐGN chương với giải pháp chương cho thấy giả thuyết nghiên cứu luận án chứng minh phù hợp Mục đích nghiên cứu luận án đạt hai phương diện lý luận thực tiễn thực sách XĐGN tỉnh Tây Bắc Nghiên cứu thực phạm vi không gian thời gian rộng hệ thống số liệu thống kê quán liên tục Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực để hoàn thành luận án không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận ý kiến đóng góp chuyên gia, nhà nghiên cứu nước để hoàn thiện phát triển nghiên cứu mình./ - Danh mục công trình công bố tác giả liên quan đến đề tài - Tài liệu tham khảo - Phụ lục 24
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập