(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020

218 33 0
  • Loading ...
Loading...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:45

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈOỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈOỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈOỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈOỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈOỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈOỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC THẮNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC THẮNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Người Hướng dẫn Khoa học: - TS Huỳnh Văn Thới - TS Hoàng Xuân Lương HÀ NỘI 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận án với đề tài “Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc đến năm 2020” công trình nghiên cứu độc lập tác giả thực hiện, không chép công trình nghiên cứu khác Các số liệu sử dụng luận án trung thực xác, tài liệu tham khảo trích dẫn sử dụng luận án có xuất xứ, nguồn gốc, tác giả cụ thể ghi danh mục tài liệu tham khảo luận án Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận án Nguyễn Đức Thắng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án với đề tài “Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc đến năm 2020”, trước hết xin đặc biệt cảm ơn thầy hướng dẫn tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn suốt trình thực luận án Tác giả luận án xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, lãnh đạo Khoa sau đại học, lãnh đạo Khoa Hành học nơi công tác, thầy, cô giáo Học viện Hành Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã bà nhân dân nơi đề tài tiến hành nghiên cứu, điều tra, nhà quản lý, nhà khoa học tạo điều kiện tốt nhất, tham gia góp ý kiến khoa học, cung cấp tài liệu, ủng hộ, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu, điều tra khảo sát để hoàn thành luận án Xin bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, động viên, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi giúp vượt qua khó khăn để hoàn thành luận án Với điều kiện khách quan chủ quan, chắn kết nghiên cứu luận án có thiếu sót Tác giả luận án mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp để luận án hoàn thiện góp phần tích cực cho công xóa đói giảm nghèo Việt Nam nói chung tỉnh Tây Bắc nói riêng năm tới Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015 Tác giải luận án Nguyễn Đức Thắng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Từ viết tắt ADB ANQP ASEAN ASXH BHYT BTB CSXH CSHT CSDT CT-XH DA DHMT DNNN DTTS ĐBKK HĐND HĐCS HĐDT HTCS HTKT GDP KCB KT-XH LLLĐ NLLĐ NSTW TB-XH NXB UBND UNDP USD XĐGN XHH XTĐT WB Nguyên nghĩa Ngân hàng phát triển Châu Á An ninh quốc phòng Hiệp hội quốc gia Đông nam Á An sinh xã hội Bảo hiểm y tế Bắc Trung Bộ Chính sách xã hội Cơ sở hạ tầng Chính sách Dân tộc Chính trị xã hội Dự án Duyên hải Miền Trung Doanh nghiệp nhà nước Dân tộc thiểu số Đặc biệt khó khăn Hội đồng nhân dân Hoạch định sách Hội đồng dân tộc Hạ tầng sở Hạ tầng kinh tế Tổng sản phẩm nước Khám chữa bệnh Kinh tế - xã hội Lực lượng lao động Nguồn lực lao động Ngân sách trung ương Thương binh - Xã hội Nhà xuất Ủy ban nhân dân Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc Đô la Mỹ Xóa đói giảm nghèo Xã hội hóa Xúc tiến đầu tư Ngân hàng giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Chuẩn nghèo theo thu nhập 34 Bảng 3.1 Diện tích, dân số, mật độ dân số tỉnh Tây Bắc 78 Bảng 3.2 Tổng hợp dân số theo Tỉnh tỷ lệ dân tộc thiểu số 80 Bảng 3.3 Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Tây Bắc qua năm (%) 81 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ quy trình thực sách 62 Hình 3.1 Bản đồ nghèo khu vực toàn quốc 84 Hình 3.2 Mức độ tham gia người dân vào trình xây dựng biện pháp thực sách 89 Hình 3.3 Sự phù hợp sách với địa phương người nghèo 89 Hình 3.4 Các kênh phổ biến sách 94 Hình 3.5 Đánh giá người dân thực sách XĐGN địa phương 94 Hình 3.6 Nhận xét cán bộ, công chức xã công tác tuyên truyền sách 95 Hình 3.7 Nhận xét cán bộ, công chức lãnh đạo cấp huyện trở lên công tác tuyên truyền sách 96 Hình 3.8 Mô hình cấu tổ chức máy để thực sách XĐGN 101 Hình 3.9 Nhận xét cán bộ, công chức xã hiệu phối hợp thực sách 102 Hình 3.10 Nhận xét công chức lãnh đạo quản lý từ cấp huyện trở lên hiệu phối hợp thực sách 102 Hình 3.11 Tỷ lệ người dân tham gia kiểm tra, giám sát qúa trình thực sách 109 Hình 3.12 Sự tham gia tổ chức trị - xã hội kiểm tra, đánh giá trình thực sách 110 Hình 4.1 Những sách thực giúp người dân thoát nghèo 123 Hình 4.2 Thái độ người nghèo tham gia thực sách 124 Hình 4.3 Mức độ tham gia đề xuất biện thực sách người dân 149 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án .7 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án .10 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 11 1.1 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài công bố nước .11 1.1.1 Các nghiên cứu thực sách 11 1.1.2 Các nghiên cứu sách xóa đói giảm nghèo 13 1.1.3 Các nghiên cứu thực sách xóa đói giảm nghèo miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số 16 1.2 Một số nhận xét công trình nghiên cứu .24 1.2.1 Các nghiên cứu tác giả nước 24 1.2.2 Các nghiên cứu tác giả nước 26 1.3 Những vấn đề Luận án cần tập trung nghiên cứu giải 27 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 30 2.1 Đói nghèo vai trò xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội 30 2.1.1 Quan niệm đói nghèo 30 2.1.2 Đặc điểm đói nghèo Việt Nam công tác quản lý nhà nước xóa đói giảm nghèo 40 2.2 Thực sách xóa đói giảm nghèo 45 2.2.1 Một số khái niệm 45 2.2.2 Các bên tham gia thực sách xóa đói giảm nghèo 49 2.2.3 Các hình thức thực sách 53 2.2.4 Tiêu chí đánh giá việc thực sách xóa đói giảm nghèo55 2.3 Quy trình thực sách xóa đói giảm nghèo 57 2.3.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách 58 2.3.2 Phổ biến, tuyên truyền sách 58 2.3.3 Huy động nguồn lực để thực sách 59 2.3.4 Phân công, phối hợp thực 60 2.3.5 Kiểm tra, đánh giá trình thực sách 60 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến thực sách xóa đói giảm nghèo 62 2.4.1 Những yếu tố thuộc chủ thể thực sách 62 2.4.2 Những yếu tố thuộc đối tượng sách 64 2.4.3 Những yếu tố khác 65 2.5 Kinh nghiệm thực xóa đói giảm nghèo số quốc gia giới Việt Nam .67 2.5.1 Kinh nghiệm số nước 67 2.5.2 Kinh nghiệm số vùng Việt Nam 71 2.5.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Bắc thực sách xóa đói giảm nghèo 74 Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 77 3.1 Tổng quan tình hình đói nghèo tỉnh Tây Bắc 77 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tỉnh Tây Bắc 77 3.1.2 Tiềm thách thức phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc 81 3.2 Thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc 87 3.2.1 Tình hình tổ chức thực sách 87 3.2.2 Kết thực số hợp phần sách xóa đói giảm nghèo 110 3.2.3 Đánh giá công tác tổ chức thực sách XĐNG tỉnh Tây Bắc 111 Tiểu kết chương 120 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020 122 4.1 Quan điểm, yêu cầu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc 122 4.1.1 Quan điểm thực sách xóa đói giảm nghèo 122 4.1.2 Yêu cầu thực sách xóa đói giảm nghèo 132 4.2 Giải pháp thực sách xóa đói giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Bắc đến năm 2020 năm .134 4.2.1 Nhóm giải pháp chung 134 4.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể áp dụng cho bước quy trình thực sách 146 Tiểu kết chương 159 PHẦN KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 162 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA LUẬN ÁN .162 1.1 Đối với Quốc hội 162 1.2 Đối với Chính phủ 162 1.3 Đối với địa phương 163 1.4 Đối với tổ chức trị -xã hội địa phương 165 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 169 PHẦN PHỤ LỤC 176 PHỤ LỤC: BẢNG, BIỂU 176 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ HỢP PHẦN CUẢ CHÍNH SÁCH XĐGN 176 PHỤ LỤC: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 197 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng cải cách phát triển kinh tế, bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thực điều chỉnh cấu ngành lĩnh vực kinh tế theo tín hiệu thị trường nhằm thiết lập kinh tế thị trường có quản lý nhà nước Thành tựu thể kết đổi mới, phát huy tối đa nguồn nội lực hỗ trợ tích cực, có hiệu cộng đồng quốc tế, liệt lãnh đạo, đạo điều hành trình hoạch định thực sách xóa đói giảm nghèo (XĐGN) cấp quyền từ trung ương tới địa phương Tây Bắc, có vị trí quan trọng trị, kinh tế - xã hội, môi trường an ninh quốc phòng (ANQP) đất nước Song, vùng có địa hình núi cao hiểm trở, giao thông lại khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) chậm phát triển so với vùng khác nước Theo báo cáo Ban đạo Trung ương giảm nghèo bền vững, năm 2014 vùng kinh tế miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao với 22,76%; tiếp đến miền núi Đông Bắc 11,96%; Tây Nguyên 10,22%; Bắc Trung Bộ 9,26% (BTB); Duyên hải miền Trung 8,00% (DHMT); đồng sông Cửu Long 5,48%; đồng sông Hồng 2,57%; Đông Nam Bộ 0,66%, [84] Tây Bắc nơi tập trung sinh sống phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ 80,56% dân số toàn vùng So sánh mức độ đói nghèo nhóm DTTS với người dân tộc Kinh, mức độ đói nghèo nhóm DTTS có tỷ lệ cao từ 50% đến 250% Tức 39% người Kinh nghèo nhóm DTTS người nghèo 58% với người Tày, 89% với người Dao gần 100% với người Mông Mức chi tiêu hộ nghèo DTTS 60% mức chi tiêu hộ nghèo người Kinh, [2] Mặt khác với đặc thù vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống cộng với lối sống du canh, du cư, phong tục, tập quán đa dạng đa dân tộc Trình độ sản xuất lạc hậu chủ yếu tự cung, tự cấp, tập quán lao động sản xuất đồng bào chậm thay đổi, sản xuất nông tự sản, tự tiêu phổ biến, chậm thích ứng với chế kinh tế thị trường Rõ ràng vấn đề giảm nghèo Tây Bắc đứng trước nhiều khó khăn, mang tính đặc thù vùng bất lợi vị trí địa lý, phân bố dân cư, trình động văn hóa phong tục tập quán, lối sống Quá trình tổ chức triển khai thực sách bộc lộ điểm bất cập làm STT Tên loại văn TTgCP 30 Quyết định TTgCP 31 Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP 32 33 34 35 36 Quyết định TTgCP Thông tư liên tịch 37 Thông tư liên tịch 38 Quyết định 39 Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP 40 41 42 Quyết định TTgCP Quyết định Số, ký hiệu; Trích yếu nội dung văn Thời điểm ngày/tháng/năm có hiệu lực ban hành 24/01/2013 điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Số 36/2013/QĐ- Về sách hỗ trợ gạo cho học 01/9/2013 TTg ngày sinh trường khu vực có điều 18/6/2013 kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Số 2123/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án dân tộc 22/11/2010 ngày 22/11/2010 người giai đoạn 2010 – 2015 Số 36/2013/QĐTTg ngày 18/6/2013 Số 167/2008/QĐTTg ngày 12/12/2008 Số 67/2010/QĐTTg ngày 29/10/2010 Về sách hỗ trợ gạo cho học sih 01/9/2013 trường khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Về sách hỗ trợ hộ nghèo 11/01/2009 nhà Về việc sửa đổi, bổ sung số điều 25/12/2010 Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà Số 498/2013/QĐ- Bổ sung chế đầu tư Chương trình 21/3/2013 TTg ngày MTQG xây dựng nông thôn 21/3/2013 Số Hướng dẫn thực Chương trình 01/3/2014 05/2013/TTLT135 hỗ trợ sở hạ tầng, hỗ trợ UBDT-NNPTNT- sản xuất xã đặc biệt khó khăn, xã BKHĐT-TC-XD biên giới, xã an toàn khu, thôn ngày 18/11/2013 đặc biệt khó khăn Số Hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn 28/3/2014 02/2014/TTLTthực Chương trình hỗ trợ giảm BKHĐT-BTC nghèo nhanh bền vững địa ngày 12/02/2014 bàn huyện nghèo Số số 755/QĐVề số sách hỗ trợ đất sản 20/05/2013 TTg ngày xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho 20/5/2013 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn Số 33/2007/QĐ- Chính sách hỗ trợ di dân, định canh 02/4/2007 TTg ngày định cư cho đồng bào dân tộc thiểu 05/3/2007 số giai đoạn 2007 – 2010 Số 1342/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch kế hoạch định 25/8/2009 ngày 25/8/2009 canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 Số 186/2006/QĐ- Về việc ban hành quy chế quản lý 07/9/2006 TTgCP ngày rừng 14/8/2006 Số 147/2007/QĐ- Một số sách phát triển rừng 07/10/2007 TTg ngày sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 195 STT 43 44 Tên loại văn TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP 45 Thông tư liên tịch 46 Thông tư liên tịch 47 Quyết định 48 Quyết định TTgCP 49 Quyết định TTgCP 50 Quyết định Bộ trưởng Bộ LĐTBXH 51 Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP 52 Số, ký hiệu; ngày/tháng/năm ban hành 10/9/2007 Số 102/2009/QĐTTg ngày 07/8/2009 Số 42/2012/QĐTTg ngày Số 102/2007/TTLTBTC-BLĐTBXH ngày 20/7/2007 Số 68/2013/TTLTBTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2013 Trích yếu nội dung văn Thời điểm có hiệu lực Về sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Hướng dẫn chế quản lý tài số dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 20/9/2009 01/12/2012 17/09/2007 Quy định quản lý sử dụng kinh 05/7/2013 phí thực dự án dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 Số 289/QĐ-TTg Về ban hành số sách hỗ 18/3/2008 ngày 18/3/2008 trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ngư dân Số 122/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình 05/7/2004 ngày 05/7/2004 “Xây dựng mô hình ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2004 – 2010” Số 71/2009/QĐ- Phê duyệt Đề án hỗ trợ huyện 29/4/2009 TTg ngày nghèo đẩy mạnh xuất lao động 29/4/2009 góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020 Số 630/QĐQuy định tạm thời đơn giá đào tạo 19/5/2010 LĐTBXH ngày nghề, ngoại ngữ, bồi dướng kiến thức 19/5/2010 cần thiết cho người lao động thuộc huyện nghèo làm việc nước theo sách Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg Số 1956/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho 27/11/2009 ngày 27/11/2009 lao động nông thôn đến năm 2020” Số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 Phê duyệt sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo xã, thôn, đặc biệt khó khăn 196 20/5/2013 PHỤ LỤC: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Mô tả trình khảo sát 1.1 Đối tượng mục đích khảo sát Việc tiến hành khảo sát tiến hành với đối tượng là: người nghèo, cán bộ, công chức xã, cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý từ cấp huyện trở lên thuộc tỉnh Tây Bắc Mục đích điều tra khảo thực địa thu thập thông tin sơ cấp cần thiết để phân tích, đánh giá hoạt động tổ chức thực sách XĐGN tập trung vào quy trình tổ chức thực sách 1.2 Phương pháp thực Phương pháp thực dựa việc thiết kế bảng hỏi điều tra xã hội học dành cho đối tượng người nghèo tỉnh Tây Bắc, tỉnh chọn ngẫu nhiên huyện Các phiếu điều tra dành cho đối tượng người nghèo thực ngẫu nhiên huyện tỉnh với số lượng 600 phiếu Mỗi huyện phát 30 phiếu xã nghèo, xã phát ngẫu nhiên cho 10 hộ nghèo (mẫu phiếu số 1) Phiếu trả lời thu thập, xử lý sử dụng vào phân tích, đánh giá nội dung nghiên cứu để có kết khách quan, phục vụ cho đề tài nghiên cứu Để kết nghiên cứu luận án khách quan, khoa học hợp lý, việc tập trung điều tra khảo sát hộ nghèo, luận án xây dựng bảng hỏi dành cho đối tượng Đối tượng thứ cán bộ, công chức cấp xã, người có trách nhiệm trình tổ chức thực sách (mẫu phiếu số 2, tổng số 100 phiếu, huyện phát phiếu ngẫu nhiên cho cán bộ, công chức xã nghèo) đối tượng thứ hai cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tỉnh, huyện (mẫu phiếu 03 tổng số 65 phiếu,mỗi huyện phát phiếu bao gồm lãnh đạo huyện trưởng phòng cấp huyện (20 huyện x = 40 phiếu), 25 phiếu phát ngẫu nhiên tỉnh cho cán quản lý cấp tỉnh bao gồm lãnh đạo tỉnh lãnh đạo sở thuộc UBND tỉnh bao gồm: Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục Đào tạo, Liên Đoàn Lao động tỉnh Việc phát phiếu điều tra dành cho đối tượng nhằm có thông tin tham chiếu chiều bên quan nhà nước bên đối tượng thụ hưởng lợi ích sách sở rút kết luận quan trọng trình nghiên cứu Để xử lý kết khảo sát, tác giả sử dụng phần mềm tính toán Excel 97-2003 để tổng hợp kết quả, tính toán tỷ lệ phần trăm vẽ đồ thị minh họa Kết khảo sát 2.1 Kết khảo sát hộ nghèo (Mẫu: 01) Câu Xin ông/bà cho biết địa phương nơi ông/bà sinh sống thực sách đây? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Chương trình phát triển hạ tầng (CT 135) 197/600 32,83% Chính sách hỗ trợ sản xuát nông nghiệp (bao gồm: 325/600 54,17% 197 10 11 12 13 14 giống, vật nuôi) Ct135 Hỗ trợ tiếp cận với đất đai, nhà nước (CT134) Chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo (QĐ 167) Chính sách hỗ trợ cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (TT109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT) Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo(QĐ 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 Chương trình mục tiêu Quốc gia nước vệ sinh nông thôn Chính sách tín dụng cho người nghèo đối tượng sách khác(NĐ 78/2002/NĐ-Cp) Chính sách vốn vay ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (QĐ 32/2007/QĐ-TTg) Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2012-2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg) Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (QĐ102/2009/QĐ-TTg) Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956/QĐ-TTg) 13 Chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Chính sách giáo dục hỗ trợ em học Câu Ông bà biết sách từ đâu? STT Phương án trả lời Nghe báo, đài, ti vi Người nói Trưởng họp phổ biến Cán xã đến phổ biến 167/600 374/600 131/600 27,83% 62,33% 21,83% 226/600 37,67% 212/600 35,33% 154/600 25,67% 337/600 56,17% 244/600 40,67% 223/600 37,17% 130/600 21,66% 433/600 72,16% 361/600 60,17% Trả lời 282/600 50/600 245/600 390/600 Tỷ lệ 47,00% 8,33% 40,83% 65,00% Câu Theo ông/bà, có khoảng người dân biết nội dung sách nhà nước? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Ít 20% 54/600 9,10% Khoảng 40 đến 50% 201/600 33,50% Trên 80% 274/600 45,67% Khoảng 20% đến 40% 48/600 8,00% Câu Khi tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có tham gia họp bàn không?\ STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Có 114/600 19,00% Không 475/600 79,2% Nếu có người tổ chức tiến hành? Thôn tổ chức họp 35/114 30,70% Xã tổ chức họp 79/114 69,29% Huyện tổ chức bản, xã 0% Câu Ở xã có thành lập ban quản lý thực sách xóa đói, giảm nghèo không? 198 STT Phương án trả lời Có Không Không có câu trả lời Trả lời 491/600 100/600 9/600 Tỷ lệ 81,83% 16,66% 1,50% Câu Công tác tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương diễn nào? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Yếu 50/600 8,33% Chưa tốt 173/600 28,83% Đạt yêu cầu 275/600 45,83% Tổ chức tốt 94/600 15,67% Câu Người dân có khuyến khích tham gia tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Có 499/600 83,16% Không 71/600 11,83% Không có câu trả lời 30/600 5,00% Câu Khi thực sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có tham gia đề xuất biện pháp thực không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Có 427/600 71,1% Không 161/600 26,8% Không có câu trả lời 12/600 2,00% Nếu có mức độ tham gia Thường xuyên tham gia ý kiến 171/427 40,05% Thỉnh thoảng 256/427 59,95% Câu Khi tham gia đóng góp ý kiến cách thức thực sách, ý kiến người dân có quyền tiếp thu thực theo không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Có (thường xuyên) 186/600 31,00% Rất 354/600 59,00% Không 60/600 10,00% Câu 10 Gia đình ông/bà có hưởng lợi từ sách xóa đói, giảm nghèo nhà nước không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Có 367/600 61,17% Không 211/600 35,16% Không có câu trả lời 22/600 3,66% Câu 11 Những sách thực giúp ông bà thoát nghèo STT Phương án trả lời Trả lời Chính sách giáo dục 161/600 Chính sách cho vay vốn để sản xuất 287/600 Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt 96/600 Chính sách xây dựng sở hạ tầng 149/600 199 Tỷ lệ 26,8% 47,9% 16% 24,9% Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất Hỗ trợ trực tiếp lương thực Dạy nghề Các sách thuộc Chương trình 135 245/600 89/600 126/600 186/600 40,9% 14,9% 21% 31% Câu 12 Cuộc sống gia đình ông/bà từ thực sách xóa đói giảm nghèo đến có cải thiện không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Không thay đổi 35/600 5,8% Cải thiện không nhiều 223/600 37,1% Cải thiện đáng kể 256/600 42,6% Thêm nợ nần vay tiền nhà nước 59/600 9,9% không trả nợ mùa, dịch bệnh nguyên nhân khác Câu 13 Việc thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương có mang lại hiệu không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Không hiệu 27/600 3,6% Hiệu 307/600 51,2% Rất hiệu 217/600 36,2 Không có câu trả lời 49/600 8,16% Câu 14 Ông/bà cho biết cách thức thực sách xóa đói giảm nghèo hợp với điều kiện địa phương điều kiện gia đình ông/bà không? STT Phương án trả lời Trả lời Không Phù hợp 474/600 Phù hợp 126/600 có phù Tỷ lệ 79% 21% Câu 15 Khi thực sách xóa đói, giảm nghèo địa phương mình, ông/bà có tham gia kiểm tra trình thực đánh giá kết qủa trình thực không? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Có 108/600 18% Không 472/600 78,66% Không có câu trả lời 20/600 3,33% Câu 16 Hai hình thức thực sách sau ông/bà thấy hình thức phù hợp với người dân? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế 124/600 20,7% hoach người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân bản, 476/600 79,3% xã họp bàn định cách thức thực 2.2 Kết khảo sát cán bộ, công chức xã (Mẫu: 02) Câu Khi tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo, xã có họp dân để bàn cách thực không? 200 STT Phương án trả lời Có Không Trả lời 100/100 0/100 Tỷ lệ 100% 0% Câu Ở xã có thành lập ban quản lý thực sách xóa đói, giảm nghèo không? STT Phương án trả lời Có Không Trả lời 100/100 0/100 Tỷ lệ 100% 0% Câu Người dân có tích cực tham gia thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương không? STT Phương án trả lời Tham gia tích cực Tham gia không tích cực Không tham gia Không muốn tham gia Trả lời 31/100 69/100 0 Tỷ lệ 31% 69% 0 Câu Khi thực sách xóa đói giảm nghèo, người dân có tham gia đề xuất biện pháp thực không? STT Phương án trả lời Có Không Trả lời 91/100 9/100 Tỷ lệ 91% 9% Câu Khi người dân tham gia đóng góp ý kiến cách thức thực sách, quyền có tiếp thu thực theo không? STT Phương án trả lời Có (thường xuyên) Rất Không Trả lời 22/100 78/100 Tỷ lệ 22% 78% Câu Những sách sau phù hợp với người dân địa phương giúp họ thoát nghèo? STT Phương án trả lời Chính sách giáo dục Chính sách cho vay vốn để sản xuất Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt Chính sách xây dựng sở hạ tầng Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất Hỗ trợ trực tiếp lương thực Dạy nghề Các sách thuộc Chương trình 135 201 Trả lời 12/100 71/100 5/100 17/100 14/100 0/100 24/100 38/100 Tỷ lệ 12% 71% 5% 17% 14% 0% 24% 38% Câu Việc thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương có mang lại hiệu không? STT Phương án trả lời Không hiệu Hiệu Rất hiệu Trả lời 24/100 31/100 45/100 Tỷ lệ 24% 31% 45% Câu Ông/bà cho biết cách thức thực sách xóa đói giảm nghèo có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện người nghèo không? STT Phương án trả lời Phù hợp Không phù hợp Trả lời 19/100 81/100 Tỷ lệ 19% 81% Câu Hai hình thức thực sách sau ông/bà thấy hình thức phù hợp với người dân? STT Phương án trả lời Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân bản, xã họp bàn định cách thức thực Trả lời 17/100 Tỷ lệ 17% 83/100 83% Câu 10 Khi thực sách cấp mình, ông/bà thấy phối hợp cấp với không? STT Phương án trả lời Có Không Trả lời 91/100 9/100 Tỷ lệ 91% 9% 13/91 66/910 12/91% 14,28% 72,52% 13,18% Nếu có hiệu Hiệu Không hiệu Hiệu chưa cao Câu 11 Công tác vận động tuyên truyền địa phương ông bà có thực thường xuyên không? STT Phương án trả lời Có Không Không có câu trả lời Nếu có theo ông/bà chất lượng tuyên truyền nào? Tốt Hình thức kết 202 Trả lời 45/100 50/100 5/100 Tỷ lệ 45% 50% 5% 22/45 23/45 48,88% 51,11% Câu 12 Khi kiểm tra, giám sát trình thực sách địa phương có tham gia tổ chức trị - xã hội không? STT Phương án trả lời Trả lời 13/100 87/100 Có Không Tỷ lệ 13% 87% 2.3 Kết khảo sát cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý (Mẫu: 03) Câu Ông/bà có nhận xét tính phù hợp sách giảm nghèo nước ta nói chung vùng Tây Bắc nói riêng nay? STT Phương án trả lời Trả lời 20/65 3/65 30/65 12/65 Phù hợp Rất phù hợp Chưa thực phù hợp Không phù hợp Tỷ lệ 30,76% 4,61% 46,15% 18,46% Câu Với cách thức tổ chức thực sách xóa đói, giảm nghèo từ xuống nay, theo ông/bà có phù hợp với tình hình thực tiễn vùng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, tỉnh nghèo) người nghèo không? STT Phương án trả lời Trả lời 22/65 43/65 Có Không Tỷ lệ 33,85% 66,15% Câu Hai hình thức thực sách sau ông/bà thấy hình thức phù hợp với người dân? STT Phương án trả lời Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân bản, xã họp bàn định cách thức thực Trả lời 17/65 Tỷ lệ 26,15% 48/65 73,85% Câu Từ thực tiễn quản lý mình, ông/bà cho biết công tác vận động tuyên truyền thực sách địa phương thực nào? STT Phương án trả lời Trả lời Tỷ lệ Hiệu 21/65 33% Chưa hiệu 44/65 67% Câu Ông/bà cho biết mối quan hệ phối hợp quan nhà nước thực sách XĐNG có hiệu không? STT Phương án trả lời Trả lời 37/65 28/65 Có Không 203 Tỷ lệ 56,7% 43,3% Câu Ông/bà cho biết công tác kiểm tra, đánh giá trình thực sách địa phương có thực nghiêm túc không? STT Phương án trả lời Nghiêm tuc Chưa nghiêm túc Còn hình thức Trả lời 28/65 21/65 16/65 Tỷ lệ 43,3% 33% 24,6% Mẫu phiếu điều tra thực sách xóa đói, giảm nghèo MẪU M1 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Để phục vụ cho nghiên cứu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc Xin ông/bà vui lòng cho biết thông tin Chúng cam kết thông tin ông bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Hiện ông/bà sinh sống Bản xã huyện Phương án phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án Câu Xin ông/bà cho biết địa phương nơi ông/bà sinh sống thực sách đây? Chương trình phát triển hạ tầng (CT 135) Chính sách hỗ trợ sản xuát nông nghiệp (bao gồm: giống, vật nuôi) Ct135 Hỗ trợ tiếp cận với đất đai, nhà nước (CT134) Chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo (QĐ 167) Chính sách hỗ trợ cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (TT109/2009/TTLTBTC-BGDĐT) Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo(QĐ 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 Chương trình mục tiêu Quốc gia nước vệ sinh nông thôn Chính sách tín dụng cho người nghèo đối tượng sách khác(NĐ 78/2002/NĐ-Cp) Chính sách vốn vay ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (QĐ 32/2007/QĐ-TTg) 10 Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2012-2015 (QĐ 54/2012/QĐ-TTg) 11 Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (QĐ102/2009/QĐ-TTg) 12 Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956/QĐ-TTg) 13 Chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo 14 Chính sách giáo dục hỗ trợ em học Câu Ông bà biết sách từ đâu? 204 Nghe báo, đài, ti vi Trưởng họp phổ biến Người nói Cán xã đến phổ biến Câu Theo ông/bà, có khoảng người dân biết nội dung sách nhà nước? Ít 20% Trên 80% Khoảng 40 đến 50% Khoảng 20% đến 40% Câu Khi tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có tham gia họp bàn không? Có Không Nếu có người tổ chức tiến hành? Thôn tổ chức họp Xã tổ chức họp Huyện tổ chức bản, xã Câu Ở xã có thành lập ban quản lý thực sách xóa đói, giảm nghèo không? Có Không Câu Công tác tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương diễn nào? Yếu Chưa tốt Đạt yêu cầu Tổ chức tốt Câu Người dân có khuyến khích tham gia tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo không? Có Không Câu Khi thực sách xóa đói giảm nghèo, ông bà có tham gia đề xuất biện pháp thực không? Có Không Nếu có mức độ tham gia 1.Thường xuyên tham gia ý kiến Thỉnh thoảng Câu Khi tham gia đóng góp ý kiến cách thức thực sách, ý kiến người dân có quyền tiếp thu thực theo không? Có (thường xuyên) Rất Không Câu 10 Gia đình ông/bà có hưởng lợi từ sách xóa đói, giảm nghèo nhà nước không? Có Không Câu 11 Những sách thực giúp ông bà thoát nghèo Chính sách giáo dục Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất Chính sách cho vay vốn để sản xuất Hỗ trợ trực tiếp lương thực Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt Dạy nghề 205 Chính sách xây dựng sở hạ tầng Các sách thuộc Chương trình 135 Câu 12 Cuộc sống gia đình ông/bà từ thực sách xóa đói giảm nghèo đến có cải thiện không? Không thay đổi Cải thiện đáng kể Cải thiện không nhiều Thêm nợ nần vay tiền nhà nước không trả nợ mùa, dịch bệnh nguyên nhân khác Câu 13 Việc thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương có mang lại hiệu không? Không hiệu Hiệu Rất hiệu Câu 14 Ông/bà cho biết cách thức thực sách xóa đói giảm nghèo có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện gia đình ông/bà không? Không Phù hợp Phù hợp Câu 15 Khi thực sách xóa đói, giảm nghèo địa phương mình, ông bà có tham gia kiểm tra trình thực đánh giá kết qủa trình thực không? Có Không Câu 16 Hai hình thức thực sách sau ông/bà thấy hình thức phù hợp với người dân? Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, Khi có sách nhà nước, người dân xã), xây dựng kế hoach người dân thực bản, xã họp bàn định cách theo thức thực Xin trân trọng cám ơn thông tin ông bà Hà nội/2014 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO (Dành cho cán bộ, công chức xã ) Để phục vụ cho nghiên cứu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc Xin ông/bà vui lòng cho biết thông tin Chúng cam kết thông tin ông bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Hiện ông/bà công tác xã huyện Phương án phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án 206 Câu Khi tổ chức thực sách xóa đói giảm nghèo, xã có họp dân để bàn cách thực không? Có Không Câu Ở xã có thành lập ban quản lý thực sách xóa đói, giảm nghèo không? Có Không Câu Người dân có tích cực tham gia thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương không? Tham gia tích cực Không tham gia Tham gia không tích cực Không muốn tham gia Câu Khi thực sách xóa đói giảm nghèo, người dân có tham gia đề xuất biện pháp thực không? Có Không Câu Khi người dân tham gia đóng góp ý kiến cách thức thực sách, quyền có tiếp thu thực theo không? Có (thường xuyên) Rất Không Câu Những sách sau phù hợp với người dân địa phương giúp họ thoát nghèo Chính sách giáo dục Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất Chính sách cho vay vốn để sản xuất Hỗ trợ trực tiếp lương thực Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt Dạy nghề Chính sách xây dựng sở hạ tầng Các sách thuộc Chương trình 135 Câu Việc thực sách xóa đói giảm nghèo địa phương có mang lại hiệu không? Không hiệu Hiệu Rất hiệu Câu Ông/bà cho biết cách thức thực sách xóa đói giảm nghèo có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện người nghèo không? Phù hợp Không phù hợp Câu Hai hình thức thực sách sau ông/bà thấy hình thức phù hợp với người dân? Khi có sách, nhà nước (tỉnh, Khi có sách nhà nước, người dân huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân bản, xã họp bàn định cách thức thực theo thực Câu 10 Khi thực sách cấp mình, ông/bà thấy phối hợp cấp với Tốt Rất rốt Không tốt Câu 11.Công tác vận động tuyên truyền địa phương ông bà có thực thường xuyên không 207 Có Không Thỉnh thoảng Nếu có theo ông/bà chất lượng tuyên truyền nào? Tốt Hình thức kết Câu 12 Khi thực sách cở cấp mình, UBND xã có phối hợp với quan nhà nước tỉnh, huyện với tổ chức CT-XH không? Có Không Nếu có hiệu Hiệu Không hiệu hiệu chưa cao Câu 13 Khi kiểm tra, giám sát trình thực sách địa phương có tham gia tổ chức trị - xã hội không? Có Không Xin trân trọng cám ơn thông tin ông bà Hà Nội 2014 MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO (Dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý) Để phục vụ cho nghiên cứu thực sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Tây Bắc Xin ông/bà vui lòng cho biết thông tin Chúng cam kết thông tin ông bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Hiện ông/bà giữ chức vụ gì? Phương án phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án Câu Ông/bà có nhận xét tính phù hợp sách giảm nghèo nước ta nói chung vùng Tây Bắc nói riêng nay? Phù hợp Rất phù hợp Chưa thực phù hợp Không phù hợp Câu Với cách thức tổ chức thực sách xóa đói, giảm nghèo từ xuống nay, theo ông/bà có phù hợp với tình hình thực tiễn vùng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, tỉnh nghèo) người nghèo không? Có Không Xin vui lòng cho biết lý sao? Câu Hai hình thức thực sách sau ông/bà thấy hình thức phù hợp với người dân? 208 Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân bản, xã họp bàn định cách thức thực Vì ông bà lựa chọn phương án trên? Câu Từ thực tiễn quản lý mình, ông/bà cho biết hiệu công tác vận động tuyên truyền thực sách thực nào? Hiệu Chưa hiệu Câu Ông/bà cho biết phối hợp quan nhà nước thực sách XĐNG có hiệu không? Có Không Câu Ông /bà cho biết công tác kiểm tra, đánh giá trình thực sách XĐNG có thực nghiêm túc không? Nghiêm túc Chưa nghiêm túc Còn hình thức Xin trân trọng cám ơn thông tin ông bà Hà Nội 2014 209
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập