(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM

27 66 0
  • Loading ...
Loading...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:40

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ TIẾN DŨNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 62 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình hoàn thành : …………………………………………………………… …………………………………………………………… Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ NHƯ THANH TS NGUYỄN BÁ CHIẾN Phản biện 1:………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phản biện 3: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà ……, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi ……… … ngày … tháng … Năm ……… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người nhân tố định cho thành công hoạt động, đặc biệt lĩnh vực y tế Chính Nghị số 46-NQ/TW ngày 23/10/2005 Bộ trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình rõ "Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng đãi ngộ đặc biệt " Trong năm qua, công tác bồi dưỡng CBCC, VC ngành y tế có nhiều thành tích góp phần vào công đổi đất nước Nhận thức cấp lãnh đạo vị trí, vai trò đội ngũ VC bậc SĐH bệnh viện hạng đặc biệt công tác bồi dưỡng đội ngũ VC ngành y tế giai đoạn ngày sâu sắc cụ thể Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt số nhược điểm định Số lượng VC bồi dưỡng tăng nhanh chất lượng chưa tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế Điều phần thể chất lượng bồi dưỡng cán bộ, VC bệnh viện Với tầm quan trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt, việc QLNN lĩnh vực cần có có thay đổi tư lý luận thực tiễn quản lý Trong nay, nhận thức quan quản lý nhà nước (QLNN) y tế công tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH có nhiều tiến xác định chủ trương, phương hướng, đường lối, việc xác định đối tượng, mục tiêu, cách thức bồi dưỡng chậm, gặp nhiều lúng túng Cùng với xu hướng phát triển công vụ, lĩnh vực giáo dục, y tế tính xã hội hóa ngày phát triển dẫn đến mô hình, cách thức QLNN phải thay đổi cho phù hợp Điều đòi hỏi nghiên cứu, tổng kết lý luận thực tiễn Từ lý nghiên cứu sinh chọn đề tài “Quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam” làm luận án tiến sỹ chuyên ngành quản lý công Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, luận án đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa bổ sung làm rõ sở lý luận QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt;Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng; tìm nguyên nhân thực trạng QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam nay; Đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam giai đoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận án Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động QLNN bồi dưỡng đối tượng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận án Về nội dung: khách thể nghiên cứu luận án nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng chuyên môn y tế bác sỹ có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Về không gian, nghiên cứu tiến hành bệnh viện hạng đặc biệt, bao gồm: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Trung ương Huế Về thời gian, luận án nghiên cứu từ sau có Luật Viên chức 2010 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận Luận án sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp quan điểm, đường lối Đảng, Nhà nước đề cập đến vấn đề QLNN bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung QLNN bồi dưỡng VC ngành y tế nói riêng 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích tài liệu; Phương pháp tổng hợp; Phương pháp so sánh; Phương pháp điều tra xã hội học Bên cạnh đó, luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác như: phương pháp lịch sử, phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch… Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng VC ngành y tế nói chung bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt có vai trò quan trọng phát triển NNL định đến chất lượng khám chữa bệnh Xuất phát từ vai trò quan trọng hoạt động bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt, đặc thù hoạt động bồi dưỡng VC lĩnh vực y tế đòi hỏi hoạt động QLNN lĩnh vực phải theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm bệnh viện hạng đặc biệt hoạt động bồi dưỡng Đồng thời để đảm bảo hiệu QLNN, quan QLNN có thẩm quyền phải tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu hoạt động bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Những đóng góp khoa học luận án Trên sở nghiên cứu kế thừa tài liệu có Việt Nam nước giới, luận án đưa khái niệm, nội dung QLNN bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Phân tích yếu tố tác động đến hoạt động QLNN lĩnh vực này.Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân kết đạt nguyên nhân hạn chế thực trạng QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, phù hợp với định hướng ngành y tế Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về lý luận, kết luận án góp phần làm phong phú thêm lý luận quản lý nhà nước, cụ thể góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt, rõ thực trạng đề xuất giải pháp nhằm tăng cường QLNN bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Về thực tiễn, luận án dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập sở đào tạo khoa học hành Đồng thời làm tài liệu tham khảo nghiên cứu quan chức lĩnh vực y tế vận dụng thực thực tế QLNN bồi dưỡng VC nói chung VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án kết cấu thành chương Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài 1.1.1 Những công trình nghiên cứu nước 1.1.1.1 Những công trình nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng nói chung bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng Đào Thị Ái Thi (2012), “Đào tạo, bồi dưỡng CBCC lãnh đạo theo vị trí việc làm”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 198 tháng 7/2012 Vũ Tiến Dũng (2012), “Đào tạo, bồi dưỡng cán y tế sở y tế công”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 198 tháng 7/2012 Vũ Tiến Dũng (2015), “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành Quốc gia, Số 233 tháng 6/2015.Tác giả Trịnh Yên Bình (2013), Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán Y dược cổ truyền đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp, luận án tiến sỹ Y học Bệnh viện Bạch Mai (2010) Đề án đào tạo SĐH hệ thực hành bệnh viện Bạch Mai Vũ Trí Tiến, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Bích Mận cộng (2006), “Đánh giá hiệu chương trình tăng cường cán y tế bệnh viện Bạch Mai cho tỉnh Tuyên Quang”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai Nhìn chung, qua phân tích, đánh giá công trình nghiên cứu nói giúp cho luận án có nhìn tổng quát đào tạo, bồi dưỡng nói chung bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng Từ giúp cho luận án đề xuất giải pháp QLNN phù hợp với tình hình bồi dưỡng VC chuyên môn trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 1.1.1.2 Những công trình nghiên cứu quản lý nhà nước lĩnh vực khác Lại Đức Vượng (2009) QLNN đào tạo bồi dưỡng công chức hành giai đoạn nay, Luận án tiến sỹ quản lý hành công, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Phùng Văn Hiền (2014) QLNN dự án từ ngân sách Nhà nước giáo dục đào tạo đại học SĐH Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia Nguyễn Thu Hằng (2013), QLNN VC y tế ngành Xây dựng Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành Nhìn chung, công trình kể cung cấp cho đề tài công cụ lý thuyết nghiên cứu QLNN chuyên ngành Quản lý công 1.1.1.3 Những công trình nghiên cứu quản lý nhà nước bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế Kiều Linh (2014), QLNN phát triểnnguồn nhân lựcngành y tế địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành quốc gia Vũ Tiến Dũng (2011), QLNN đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán VC bệnh viện công - Từ thực tiễn bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ quản lý hành công Vũ Tiến Dũng (2015), “Kinh nghiệm QLNN bồi dưỡng công chức, VC số quốc gia giới - kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành Quốc gi] Phạm Văn Tác (2014), QLNN đội ngũ cán chuyên khoa SĐH lĩnh vực Y tế, Luận án tiến sĩ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia Các công trình kể nghiên cứu QLNN quản lý nguồn nhân lực lĩnh vực y tế Đây gợi mở lý luận thực tiễn cho luận án nghiên cứu đề tài hẹp với đối tượng VC chuyên môn trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 1.1.2 Những công trình nghiên cứu nước Nghiên cứu “The importance of human resources management in health care”: a global context (tạm dịch: Tầm quan trọng quản lý nguồn nhân lực y tế) nhóm tác giả Stefane M Kabene 13*, Carole Orchard 3, John M Howard 2, Mark A Soriano1 and Raymond Leduc năm 2006; Health Care Human Resource Management (tạm dịch: quản lý nguồn nhân lực y tế) nhóm tác giả Walter J Flynn, Robert L Mathis, John H Jackson, năm 2006; Basic Concepts Of Health Care Human Resource Management (tạm dịch: Các quan điểm quản lý NNL Y tế) tác giả Nancy J Niles năm 2006; Postgraduate Medical Education-World Federation for Medical Education Global Standards for Quality Improvement” (tạm dịch: Đào tạo y khoa sau tốt nghiệp - Tiêu chuẩn toàn cầu liên đoàn giáo dục y tế giới để cải thiện chất lượng đào đạo) năm 2006 ; Trends and the future of postgraduate education (tạm dịch: xu hướng tương lai giáo dục SĐH) tác giả Ronald M Harden năm 2005; Australian Medical Association, “Becoming a doctor and bonded medical school places” - a guide for prospective medical students” (tạm dịch: Trở thành bác sĩ bảo đảm vị trí trường y - Hướng dẫn cho sinh viên y tương lai Hiệp hội y học Ốtx-trây-lia) năm 2007; The American Medical Association, the Graduate Medical Education Directory - the Green Book (tạm dịch: Hiệp hội y học Mỹ, hướng dẫn giáo dục y khoa sau tốt nghiệp) năm 2010; Postgraduate Medical Education and Specialist Training in Xinh-ga-po (tạm dịch: Đào tạo y khoa SĐH bồi dưỡng chuyên khoa Xinh-ga-po) tác giả Chew C.H., Chee Y.C năm 2005 Các tài liệu giúp nghiên cứu sinh gợi ý để tiến hành nghiên cứu luận án để làm đề xuất xây dựng văn quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác bồi dưỡng, quản lý sử dụng cán y tế nói chung cán y tế bồi dưỡng chuyên sâu nói riêng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân 1.2 Đánh giá chung tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.1 Những nội dung nghiên cứu mà luận án kế thừa Thứ nhất, kế thừa công cụ lý thuyết nghiên cứu quản lý nhà nước Những công trình nghiên cứu có nghiên cứu sâu vào vấn đề lý luận, bàn khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung QLNN QLNN lĩnh vực khác QLNNvề bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện đặc biệt Việt Nam nội dung lĩnh vực quản lý nhà nước Vì sở nghiên cứu công trình kể trên, luận án kế thừa lý thuyết chung quản lý nhà nước.Thứ hai, kế thừa phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, VC hành nói chung hoạt động bồi dưỡng với đội ngũ VC ngành y tế nói riêng Trên sở tranh tổng quát hoạt động bồi dưỡng cung cấp cho luận án sở khoa học để đề xuất giải pháp QLNN phù hợp Thứ ba, luận án gợi mở định hướng số giải pháp nâng cao hiệu QLNN nguồn nhân lực ngành y tế 1.2.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án Cần hệ thống hóa bổ sung số khái niệm, luận điểm khoa học QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Ví dụ khái niệm: VC chuyên môn có trình độ SĐH, khái niệm bệnh viện hạng đặc biệt, khái niệm QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Đồng thời luận án cần sâu nghiên cứu đặc điểm nội dung QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Luân án cần phân tích thực trạng QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam nay, xác định ưu, nhược điểm nguyên nhân hạn chế thực trạng QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam nay.Phân tích định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT 2.1 Viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 2.1.1 Khái niệm bệnh viện bệnh viện hạng đặc biệt Nhìn chung hiểu, bệnh viện sở y tế bao gồm giường bệnh, đội ngũ CBCC, VC có trình độ chuyên môn kỹ thuật lực quản lý, có trang thiết bị sở hạ tầng để phục vụ người bệnh Bệnh viện nơi diễn hoạt động nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, đáp ứng nhu cầu cung ứng lực lượng lao động lực tốt cho xã hội, bảo đảm tính công lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Căn vào vị trí, vai trò,chức hiểu bệnh viện hạng đặc biệt bệnh viện tuyến cuối bậc thang điều trị; tiếp nhận điều trị cho người bệnh phạm vi nhiều vùng hay toàn quốc sở điều trị đối tượng người bệnh đặc biệt Đồng thời sở thực hành, đào tạo cán SĐH; cán bệnh viện trực tiếp tham gia đào tạo SĐH đào tạo cán chuyên khoa sâu có trình độ SĐH cho khu vực hay toàn quốc Bệnh viện hạng đặc biệt bệnh viện có quy mô giường bệnh lớn, tổ chức khoa phòng theo chuyên khoa chuyên khoa sâu, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ giao; có trình độ cán chuyên môn cán quản lý cao; có sở hạ tầng trang thiết bị thực ứng dụng khoa học kỹ thuật Căn vào tiêu chuẩn trên, Việt Nam hệ thống bệnh viện dân có ba bệnh viện xếp hạng đặc biệt Đó bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế bệnh viện Chợ Rẫy 2.1.2 Khái niệm viên chức viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt bác sỹ đào tạo theo quy định với trình độ định, trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cho người dân, bao gồm bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ nội trú phần chuyên khoa theo hệ hàn lâm thạc sỹ y học tiến sỹ y học làm việc bệnh viện hạng đặc biệt 2.2 Bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 2.2.1 Khái niệm Bồi dưỡng trình truyền đạt thêm lượng kiến thức định cho đối tượng học tập cụ thể:- Tính không thiết phải làm rõ trình hệ phương pháp truyền đạt thêm; Tính không thiết phải biến chuyển chất lượng lực kiến thức đối tượng học tập mà cần cung cấp thêm lực kiến thức cho đối tượng học tập; Xuất phát điểm lực, kiến thức đầu vào đối tượng học tập yêu cầu thiết phải làm rõ để xác định “lượng thêm” lực kiến thức cho đối tượng học tập; Như bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt trình bổ sung kiến thức, thái độ, kỹ thiếu hụt giúp VC có trình độ chuyên môn SĐH tăng thêm lực, phẩm chất làm việc sở kiến thức kỹ đào tạo 2.2.2 Vai trò bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên môn sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Một là, bệnh viện nói chung bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng: bồi dưỡng NNL đảm bảo cho NNL bệnh viện tiếp thu cập nhật cách nhanh tiến chuyên môn công nghệ tiên tiến áp dụng việc khám chữa bệnh, đảm bảo cho bệnh viện có lực lượng VC giỏi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu bệnh viện Đặc biệt giai đoạn nay, tiến khoa học giới phát triển cách nhanh chóng việc bồi dưỡng NNL nâng cao tay nghề, nâng cao kỹ việc sử dụng công nghệ cao xử lý tình khó khám chữa bệnh Hai là, VC bệnh viện người trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục bồi dưỡng chuyên khoa, chuyên ngành SĐH nhằm trau dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Có thể nói điều kiện phát triển khoa học công nghệ, người lao động phải nâng cao trình độ văn hoá nghề nghiệp chuyên môn để không bị tụt hâu, bồi dưỡng NNL giúp họ nâng cao kiến thức tay nghề giúp họ tự tin hơn, làm việc có hiệu Phát huy khả năng, khám phá khả người, trở nên nhanh nhẹn đáp ứng thay đổi môi trường Ngoài công tác bồi dưỡng NNL có ý nghĩa to lớn xã hội, nhờ có hoạt động mà VC chuyên môn bệnh viện nâng cao tay nghề mà tăng hiểu biết pháp luật trao dồi đạo đức nghề nghiệp 2.2.3 Nội dung bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên môn sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt - Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ nhóm chuyên khoa theo chủ đề xây dựng Đây nội dung hoạt động bồi dưỡng chuyên môn bệnh viện hạng đặc biệt Các chuyên môn phải cập nhật thường xuyên tiến khoa học y tế giới - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ lãnh đạo quản lý cho cán đương nhiệm, cán diện quy hoạch để nâng cao lực quản lý điều hành Ví dụ chương trình bồi dưỡng kỹ lãnh đạo cấp phòng ; - Bồi dưỡng kiến thức trị, hành chính, pháp luật cho đội ngũ VC bệnh viện Ví dụ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2.2.4 Hình thức bồi dưỡng viên chức có trình độ chuyên môn sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Một là,bồi dưỡng tự học VC kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ khoa bệnh viện kết hợp chương trình hội thảo, tham luận kỳ Hai là, bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó VC Ba là, bồi dưỡng theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet), thi chứng 2.3 Quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 2.3.1 Khái niệm quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Quan niệm QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt hiểu trình tổ chức, điều hành quan nhà nước với hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt nhằm đạt mục đích quản lý nhà nước Đó chu trình quản lý khép kín bao gồm giai đoạn chính: xây dựng, ban hành sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch - triển khai thực tra, kiểm tra, giám sát bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam nhằm tạo NNL chất lượng cao cho ngành y tế QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt phận cấu thành hoạt động QLNN nên có đầy đủ đặc điểm sau: Thứ nhất, QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt lĩnh vực QLNN mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao tính mệnh lệnh đơn phương quan có thẩm quyền QLNN lĩnh vực y tế Ngoài ra, QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt có mục tiêu, chiến lược, chương trình kế hoạch để thực mục tiêu Để thực mục tiêu cần phải thiết lập hệ thống chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn… Thứ hai, QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt lĩnh vực chịu ảnh hưởng tính đặc thù ngành y, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cộng dộng Vì QLNN lĩnh vực phải mang tính chủ động, sáng tạo, liên tục chuyên môn hóa nghề nghiệp cao, linh hoạt việc điều hành, phối hợp, huy động lực lượng để đạt mục tiêu, kế thừa thành tựu tiếp thu có chọn lọc tinh hoa hoạt động quản lý để áp dụng cho phù hợp Thứ ba, QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt mang tính thứ bậc chặt chẽ, cách biệt người quản lý người bị quản lý, không lợi nhuận nhân đạo, xuất phát từ chất nhà nước xã hội chủ nghĩa Thứ tư, QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt hướng tới tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm bệnh viện hạng đặc biệt hoạt động bồi dưỡng Bên cạnh trọng hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH 2.3.2 Vai trò quản lý nhà nước bồi dưỡng nguồn nhân lực viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, góp phần phát triển ngành y tế quốc gia Thứ hai, góp phần phát triển nguồn nhân lực VC chuyên môn ngành y tế Thứ ba, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 2.3.3 Chủ thể quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Hiểu theo nghĩa hẹp, chủ thể quản lý nhà nước hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt máy quan hành pháp tổ chức chặt chẽ, theo thứ bậc từ Trung ương đến địa phương Cụ thể: Chính phủ có thẩm quyền quản lý chung cao bồi dưỡng VC nói chung VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Các phận quản lý nhân Bộ Y tế, Sở Y tế, có chức QLNN bồi dưỡng CBCC, VC bệnh viện công Trong Bộ Y tế, có Cục Khoa học công nghệ Đào tạo đầu mối quản lý nhà nước, đạo, quản lý tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế cho ngành, nơi xây dựng đề xuất Bộ Y tế chiến lược đào tạo phát triển NNL ban hành văn liên quan đến đào tạo phát triển NNL nói chung có hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Các quan quản lý nhân nhà nước ủy quyền cho phận nhân bệnh viện cho sở đào tạo thực trách nhiệm xây dựng, hoạch định chương trình bồi dưỡng công vụ, đồng thời quan cấp phép cho đơn vị, tổ chức thức cung cấp thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, VC.Thông qua Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực, Ủy ban Công vụ xây dựng sách, tiêu chuẩn, chương trình, nguồn lực nhằm không ngừng phát triển nâng cao kỹ năng, lực đội ngũ công chức có công chức, VC ngành Y tế Mỗi quan Chính phủ phải chuẩn bị kế hoạch phát triển chức nghiệp nhân để gửi tới Ủy ban Công vụ, sau Ủy ban tổng hợp lại thành kế hoạch quốc gia làm cho hoạt động phát triển nhân lực cho ngành nghề Kế hoạch bao gồm điều khoản khuyến khích công trạng đánh giá thực thi; đào tạo chức; học bổng nước 2.4.1.6 Kinh nghiệm quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức ngành y tế Canada Canada quốc gia đại, họ đặc biệt quan tâm đến vấn đề y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng Chính phủ có sách đặc biệt cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngành Y tế Việc dành 15-20% vốn ngân sách đầu tư cho phát triển đội ngũ nhân y tế việc làm thiết thực sách QLNNcủa Canada 2.4.2 Những giá trị tham khảo Việt Nam - Bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt trình cập nhật kiến thức liên tục, bao gồm chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hình thức bồi dưỡng khác Quá trình tuân thủ quy định khắt khe quy trình, thời gian, chất lượng đặc biệt mang tính thực hành cao - Việc bồi dưỡng VC chuyên môn trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt phải tiến hành theo kết đầu ra, với quy trình chương trình đảm bảo chặt chẽ đánh giá chất lượng đầu theo hệ thống tiêu chí chuẩn có kiểm tra kết sau trình thực bồi dưỡng - Việc quản lý đội ngũ VC chuyên môn trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt vai trò thức Bộ Y tế có tham gia tích cực bộ, ngành việc bồi dưỡng VC - Việc cấp chứng khóa bồi dưỡng thực cách nghiêm túc, VC tham gia lớp bồi dưỡng mà không thực đầy đủ chất lượng thấp không cấp chứng chứng điều kiện để VC chuyên môn tiếp tục hành nghề… - Các nước trọng đến chế độ đãi ngộ đội ngũ VC chuyên môn trình độ SĐH bệnh viện tham gia hoạt động bồi dưỡng Ngoài lương bản, bác sỹ tính lương làm việc thưởng phụ thuộc vào chất lượng công việc 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 3.1 Khái quát bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 3.1.1 Quy mô mạng lưới bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, bệnh viện Bạch Mai Ngày 25/01/2006 bệnh viện Bạch Mai thức công nhận bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt Việt Nam Là bệnh viện đa khoa Trung ương tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, thành lập từ năm 1911 với quy mô 1.900 giường bệnh.Bệnh viện Bạch Mai với nhiều chuyên khoa đầu ngành, cấu tổ chức bao gồm 57 đơn vị: 03 viện, 10 phòng chức 01 trung tâm thuộc khối Hành chính, 19 khoa 11 trung tâm thuộc khối Lâm sàng, khoa trung tâm thuộc khối Cận lâm sàng,Trường Cao đẳng Y tế, 01 đơn vị quản lý Dự án, 01 đơn vị Dịch vụ 01 Tạp chí Y học lâm sàng Thứ hai, bệnh viện đa khoa Trung ương Huế Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế bệnh viện thứ hai công nhận hạng đặc biệt (năm 2009), bệnh viện thành lập từ năm 1894, trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung-Tây nguyên, có qui mô 2.170 giường bệnh nội trú, nơi đào tạo thực hành cho cán đại học, SĐH Bệnh viện có 2.500 cán VC, cán đại học SĐH 419 Thứ ba, bệnh viện Chợ Rẫy Tổng số cán bệnh viện Chợ Rẫy 3.446 người, có 395 người có trình độ SĐH Hiện có 3.322 kỹ thuật Bộ Y tế phê duyệt áp dụng bệnh viện Số người bệnh nội trú trung bình/ngày 2.544 người, người bệnh ngoại trú khám bệnh trung bình 3.500 người/ngày 3.1.2 Khái quát đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tình hình bồi dưỡng chuyên môn bệnh viện hạng đặc biệt Theo số liệu thống kê báo cáo 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương từ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tính đến 30/6/2011 tổng số cán y tế 369.978 người, có 20.369 cán y tế có trình độ chuyên khoa SĐH Tổng số VC bệnh viện hạng đặc biệt sau:bệnh viện Bạch Mai có tổng số 2.404 VC, người lao động Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế có đội ngũ 486 VC có trình độ SĐH tổng số 2.552 viên chức.; Bệnh viện Chợ Rẫy 3.446 người, có 485 người có trình độ SĐH 3.2 Khái quát chung thực trạng quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 3.2.1 Thực trạng xây dựng, ban hành sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, chủ trương, sách 12 Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 xác định ba khâu đột phá, gồm: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cải cách hành chính; phát triển nhanh NNL, NNL chất lượng cao, tập trung vào việc đổi giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển NNL với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với số công trình đại, tập trung vào hệ thống giao thông hạ tầng đô thị lớn Nghị Bộ Chính trị số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu rõ quan điểm đạo Đảng: Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt Thứ hai, hệ thống văn pháp luật Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 sau loạt Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống bệnh viện, hệ thống y tế dự phòng, đề án phát triển công nghiệp dược phân phối thuốc nhiều định khác Các văn đưa nhu cầu phát triển NNL lĩnh vực y tế Đó sở để hoạch định sách bồi dưỡng VC y tế nói chung VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện đặc biệt nói riêng.Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế việc “Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán y tế” để thay thông tư 07/2008/TT-BYT.Thông tư quy định công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên môn, nghiệp vụ cán y tế; quy định chương trình, tài liệu dạy học công tác quản lý đào tạo liên tục ngành y tế.Đây hệ thống văn xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động QLNN bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt triển khai thực Thứ ba, chiến lược, kế hoạch Chính phủ ban hành chiến lược phát triển y tế, quy hoạch tổng thể hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2010, Bộ y tế ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020 Các chiến lược, quy hoạch nói định hình tầm nhìn nhà nước phát triển công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức hệ thống y tế nguồn nhân lực y tế phục vụ cho mục tiêu chiến lược nâng cao thể chất người dân 3.2.2 Thực trạng triển khai thực sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 3.2.2.1 Thực trạng máy quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Từ năm 80 kỷ XX, Bộ Y tế đạo thống chung nước công tác đào tạo cán y tế trình độ SĐH quản lý chặt chẽ việc đào tạo đội ngũ cán chuyên khoa SĐH thông qua hệ thống trường đại học y 13 toàn quốc, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn nghề nghiệp đội ngũ cán chuyên khoa SĐH lĩnh vực này.Công tác QLNN y tế quan tâm Ở cấp Bộ Y tế có Cục Khoa học công nghệ Đào tạo đầu mối QLNN đạo, quản lý tập trung công tác đào tạo nhân lực y tế cho ngành, nơi xây dựng đề xuất Bộ Y tế chiến lược đào tạo phát triển NNL ban hành văn liên quan đến đào tạo phát triển NNL Ngoài ra, Bộ Y tế thành lập Trung tâm Đào tạo thuộc Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, chức trung tâm đào tạo phát triển NNL quản lý bệnh viện 3.2.2.2 Thực trạng tổ chức máy quản lý hoạt động bồi dưỡng bệnh viện hạng đặc biệt Tại bệnh viện hạng đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu thành lập trung tâm đào tạo đạo tuyến bệnh viện hạng đặc biệt, giám đốc trung tâm đào tạo lãnh đạo bệnh viện kiêm chức; chức trung tâm đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc bệnh viện đặc biệt có chức tham mưu, giúp giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, điều phối, tổ chức thực quản lý tập trung hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực cán VC, chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới; đạo kỹ thuật cho tuyến dưới, cử cán luân phiên bệnh viện chịu trách nhiệm trước giám đốc bệnh viện toàn hoạt động đào tạo, đạo tuyến bệnh viện Bên cạnh trung tâm đào tạo, bệnh viện hạng đặc biệt thành lập hội đồng giáo dục đào tạo, hội đồng giáo dục đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc bệnh viện hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo 3.2.2.3 Thực trạng xây dựng, tổ chức thực chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt thực tốt, nhiên việc quản lý cách có hệ thống từ khâu lập kế hoạch.Bộ Y tế ủy quyền cho trường, sở y tế số bệnh viện, viện nghiên cứu trung ương có đủ điều kiện thẩm định, chương trình tài liệu đào tạo liên tục sở chức năng, nhiệm vụ khả đơn vị Căn vào chương trình phê duyệt, sở đào tạo xây dựng tài liệu dạy-học cho phù hợp Tài liệu dạy-học cấu trúc theo chương, Trong cần có mục tiêu, nội dung lượng giá Khi biên soạn phần nội dung, lượng giá cần bám sát theo mục tiêu đề ra.Có nhiều chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, tùy theo thời lượng đào tạo (1 tháng, tháng, tháng, năm hay năm bồi dưỡng cập nhật ngày, vài ngày tuần ), tùy thuộc vào cấp độ bồi dưỡng (cơ bản, nâng cao hay chuyên sâu), tùy thuộc vào chuyên ngành bồi dưỡngmà có chương trình bồi dưỡngkhác Tất chương trình bồi dưỡngnày hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế hội đồng giáo dục đào tạo bệnh viện hạng đặc biệt phê duyệt Nội dung bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Các lĩnh vực, chuyên ngành bồi dưỡnghiện bệnh viện hạng đặc biệt:Cấp cứu, Chống độc, Hồi sức tích cực, Thần kinh, Tâm thần, Tim mạch, Nội tiêu 14 hóa, Nội hô hấp, Nội tiết, Nội xương khớp, Nội thận tiết niệu, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Y học hạt nhân ung bướu, Phục hồi chức năng, Truyền nhiễm, Chống nhiễm khuẩn, Chẩn đoán hình ảnh, Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh , Giải phẫu bệnh - tế bào học, Thăm dò chức năng, Thận nhân tạo, Nội nhi, Da liễu, Y học cổ truyền, Ngoại chung, Phụ sản, Gây mê hồi sức, Răng - hàm - mặt, Tai - mũi - họng, Mắt, Dược lâm sàng, Dinh dưỡng lâm sàng, Điều dưỡng quy; Điều dưỡng trưởng; Kỹ thuật viên Y, Quản lý bệnh viện, Truyền thông giáo dục sức khoẻ, Công nghệ thông tin, Quản lý trang thiết bị Y tế, Kỹ mềm Loại hình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Các loại hình bồi dưỡng triển khai bệnh viện hạng đặc biệt là:Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình bản; Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình nâng cao; Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình chuyên sâu; Bồi dưỡng định hướng chuyên khoa; Bồi dưỡng liên tục ngắn hạn, cập nhật; Bồi dưỡng từ xa (e-learning); Bồi dưỡng hợp tác quốc tế; Bồi dưỡng chuyển giao kỹ thuật; Bồi dưỡng kỹ mềm khác Phương pháp bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Tại bệnh viện hạng đặc biệt, phương pháp bồi dưỡng VC chuyên môn SĐH cho cán chủ yếu theo phương pháp tích cực, tức lấy học viên làm trung tâm, thảo luận ca bệnh, bình bệnh án, học lý thuyết qua giảng điện tử, học viên đọc tài liệu giảng viên giải đáp thắc mắc, tức học viên học cách chủ động 3.2.2.4 Thực trạng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Đội ngũ giảng viên yếu tố then chốt làm nên chất lượng hoạt động bồi dưỡng VC có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Nhiều chương trình đào tạo giảng viên Bộ Y tế xây dựng ban hành: Chương trình đào tạo “Sư phạm y học” thời lượng 80 tiết Chương trình Bộ Y tế ban hành vào áp dụng, nhiên hạn chế chương trình mang nặng lý thuyết hàn lâm, mang nặng phương pháp giảng lý thuyết, phù hợp với trường đại học; thời gian học dài (10 ngày) nên khả ứng dụng thực tế có hạn chế hơn.Chương trình đào tạo “Giảng viên lâm sàng” Bộ Y tế ban hành, chương trình hỗ trợ dự án “Tăng cường chất lượng NNL hệ thống khám chữa bệnh” tổ chức Jica Nhật Bản; chương trình đào tạo vào thực tế cách nhanh chóng thời gian học phù hợp, sâu vào phương pháp dạy học lâm sàng, phương pháp cần thiết công tác giảng dạy bệnh viện, năm thực (từ năm 2010 - 2014) đào tạo nghìn giảng viên nguồn, nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nguồn giảng viên quan trọng cho công tác phát triển hoạt động bồi dưỡng bệnh viện hạng đặc biệt 3.2.2.5 Thực trạng đầu tư hỗ trợ nguồn lực cho sở bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện Bạch Mai đầu tư lớn sở hạ tầng, trang thiết bị nhân lực chất lượng cao Tổng diện tích đất Bệnh viện Bạch Mai sử dụng là110.400 15 m2 Ngày 31/12/2010, Bộ Y tế có định số 5389/QĐ-BYT phê duyệt Dự án đầu tư Trung tâm Tim mạch trẻ em với tổng diện tích 45.034m sàn cho 500 giường kế hoạch khánh thành năm 2015 Khi đó, hạ tầng, tổng diện tích sàn bệnh viện đạt 155.434 m2 Tuy nhiên với nhu cầu áp dụng kỹ thuật y học tiên tiến đại nhằm hướng tới dịch vụ Y tế chất lượng ngày cao người dân thời kỳ hội nhập, mở rộng Bệnh viện Bạch Mai chủ trương đắn Đảng Nhà nước xã hội ủng hộ Trước nhu cầu thiết đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Bệnh viện Bạch Mai với quy mô 1.000 giường bệnh xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam diện tích mặt 21 Dự án có tổng mức đầu tư ước tính: 4.000 - 5.000 tỷ nguồn vốn Nhà nước nguồn vốn hợp pháp khác Quá trình xây dựng hoàn thành chia thành 02 giai đoạn, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016 Quy mô ban đầu Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng vào năm 1974 500 giường, số lượng giường bệnh thực kê không ngừng tăng lên phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đến năm 1999 1.242 giường, đến 1.800 giường Hiện có 3.322 kỹ thuật Bộ Y tế phê duyệt áp dụng bệnh viện Số người bệnh nội trú trung bình/ngày 2.544 người, người bệnh ngoại trú khám bệnh trung bình 3.500 người/ngày Đó đầu tư lớn nguồn lực cho công tác khám chữa bệnh nói chung công tác đào tạo nói riêng; để đạt bệnh viện đào tạo nhiều bác sỹ có trình độ chuyên môn cao Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế ba bệnh viện hạng đặc biệt đầu tư lớn sở vật chất trang thiết bị vấn đề nhân lực Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế thành lập từ năm 1894, bệnh viện thực chức khám chữa bệnh cao khu vực miền Trung Tây Nguyên, nơi đào tạo thực hành cho cán đại học, SĐH, điều dưỡng Bệnh viện có 2.500 cán VC, cán đại học SĐH 419, bao gồm thầy thuốc nhân dân, 36 thầy thuốc ưu tú, 25 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ 224 bác sỹ, dược sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II thạc sỹ Ngoài có 152 cán trường đại học Y Khoa Huế làm việc bệnh viện 3.2.3 Thực trạng tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, hoạt động tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Thứ hai, hoạt động tra, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việc tra, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt chủ yếu tra Bộ Y tế tra Bộ Giáo dục đào tạo tiến hành Tuy nhiên hoạt động hạn chế đặc biệt sách hậu kiểm 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 3.3.1 Kết đạt nguyên nhân 16 3.3.1.1 Kết Hoạt động QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam phần đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu khám, chữa bệnh cho nhân dân, thúc đẩy công cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn Cụ thể: Hệ thống pháp luật liên đến QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt ngày hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho trình xây dựng phát triển NNL ngành y tế; Tổ chức máy quản lý nhà nước lĩnh vực y tế nói chung, máy quản lý nhà nước bồi dưỡngVC có trình độ sau đại học nói riêng bệnh viện bước kiện toàn; Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch NNL bệnh viện hạng đặc biệt có tiến chương trình bồi dưỡng sát với cầu công việc đội ngũ VC 3.3.1.2 Nguyên nhân Để có kết trước hết đạo quan tâm lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đạo sát Ban Giám đốc bệnh viện hạng đặc biệt triển khai thực quy định quản lý đội ngũ VC ban hành sách đào tạo, bồi dưỡng, chế độ phụ cấp… tương thích cố gắng đáp ứng nguyện vọng đội ngũ VC ngành y tế Xuất phát từ vai trò, yêu cầu việc nâng cao chất lượng NNL ngành y tế nói chung NNL chất lượng cao VC có trình độ SĐH, Nguồn ngân sách đầu tư phát triển, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ VC ngành y tế không ngừng tăng có xu hướng đa dạng hoá nguồn đầu tư, từ tạo điều kiện cho trung tâm đào tạo bệnh viện tăng cường sở vật chất nguồn lực Với quan tâm cấp lãnh đạo việc đầu tư trang thiết bị sở hạ tầng, áp dụng máy móc trang thiết bị đại, tiên tiến góp phần vào nâng cao chất lượng thực hành hoạt động bồi dưỡng Với sách ban hành đào tạo, bồi dưỡng quan tâm tạo không khí thi đua phấn đấu, học hỏi đội ngũ VC y tế nhiều cán công nhân viên tham gia vào lớp bồi dưỡng SĐH để nâng cao trình độ Bên cạnh chuyên môn nâng cao đạo đức đội ngũ VC y tế ngành nâng lên rõ rệt, thái độ hách dịch, quát mắng nhận tiền người bệnh… 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Hạn chế Thứ nhất, việc ban hành sách, pháp luật, kế hoạch, chiến lược quản lý nhà nước bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Hiện chưa có thể chế hành hoàn thiện hợp lý, chưa có hệ thống văn pháp quy đồng đầy đủ làm sở để thực thi công tác QLNNđội ngũ cán chuyên khoa (tập trung bác sỹ) lĩnh vực Y tế Thứ hai, việc triển khai thực sách, pháp luật, kế hoạch, chiến lược quản lý nhà nước bồi dưỡng VC có trình độ chuyên môn SĐH bệnh viện hạng đặc biệt tích cực, số khó khăn nên chưa đạt hiệu cao Tại bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, sách bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH trọng Bộ máy quản lý nhân lực y tế 17 cấp bất cập Công tác tra, giám sát, đánh giá đào tạo sau đào tạo chưa thực đầy đủ, thường xuyên chưa có tác dụng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo Thứ ba, hoạt động kiểm tra giám sát việc thực sách vê nhân lực y tế chưa kịp thời đầy đủ, chưa kịp thời để xuất việc chỉnh sửa bất cập sách hành 3.3.2.2 Nguyên nhân Thứ nhất, nguyên nhân nhận thức Thứ hai, nguyên nhân chế quản lý Thứ ba, tính tự chủ hoạt động bồi dưỡng trung tâm đào tạo đạo tuyến ba bệnh viện chưa đảm bảo hoàn toàn CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 4.1 Quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 4.1.1 Quan điểm hoàn thiện Một là, xếp lại mạng lưới sở đào tạo phát triển NNL y tế, cân đối hợp lý chuyên ngành đào tạo Xây dựng bệnh viện thuộc trường đại học y; gắn đào tạo lý thuyết với đào tạo thực hành; củng cố hoàn thiện sở thực hành cho sở đào tạo Hai là, nâng cấp sở đào tạo cán y tế, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi chương trình, tài liệu phương pháp giảng dạy Bảo đảm đủ cán y tế cấu hợp lý cho vùng lĩnh vực Y tế Ba là, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, thẩm định chất lượng đào tạo cán y tế Tổ chức cấp, quản lý chứng hành nghề, giấy phép hoạt động cho cán y tế sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật Bốn là, tiếp tục đào tạo hệ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ tập trung năm đào tạo liên tục với quy mô hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo cho loại hình này; giảm dần quy mô đào tạo cử tuyển có đủ cán Bảo đảm đủ chức danh cán cho sở y tế, đặc biệt cho khu vực Miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo Năm là, đẩy mạnh đào tạo SĐH cho tuyến tỉnh tuyến huyện, trước hết cán lãnh đạo đơn vị, phụ trách khoa, phòng Tăng cường đào tạo nước cho lĩnh vực, chuyên ngành mà Việt Nam chưa có điều kiện đào tạo để phát triển đội ngũ cán y tế chuyên sâu, cán y tế chất lượng cao Sáu là, triển khai giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương để tăng cường thu hút cán y tế làm việc lâu dài Miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Triển khai thực quy định nghĩa vụ, trách 18 nhiệm xã hội cán y tế trường cấp chứng hành nghề cho cán y tế 4.1.2 Định hướng hoàn thiện Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống sách NNL y tế, đặc biệt nhân lực y tế chuyên khoa SĐH, bao gồm sách đồng từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng chế độ đãi ngộ nhân lực y tế Thứ hai, Nâng cao lực, hiệu lực hiệu hoạt động máy quản lý cán quản lý hệ thống y tế, phát triển nhân lực y tế cấp Đẩy mạnh QLNNvề y tế, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, điều hành Xây dựng y tế điện tử Thực cải cách hành lĩnh vực Y tế nhằm tinh gọn máy phục vụ nhân dân nhanh chóng, thuận tiện.Thứ ba, phát triển mạnh hệ thống sở đào tạo nhân lực y tế, mở rộng cân đối quy mô đào tạo theo bậc học, ngành học Thứ tư, bố trí nhân lực y tế phù hợp tuyến, thực sách ưu tiên giáo dục, đào tạo tuyển dụng, sử dụng nhân lực y tế cho chuyên khoa khó tuyển vùng khó khăn, y tế tuyến huyện, xã 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 4.2.1 Kế hoạch hóa đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại họcbệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, phát triển hệ thống trung tâm đào tạo đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt nhằm tạo NNL có trình độ chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Thứ hai, thực kết hợp lý thuyết với thực hành công tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Các bệnh viện hạng đặc biệt kết hợp với trung tâm xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp với định hướng chuyên khoa bệnh viện Thứ ba, huy động nguồn lực tài đầu tư cho việc nâng cao lực trung tâm đào tạo bệnh viện hạng đặc biệt Thứ tư, có chế độ đãi ngộ lương trợ cấp, phụ cấp phù hợp cho cán chuyên khoa SĐH, đặc biệt bác sỹ nội trú để khuyến khích bác sỹ trẻ có lực chuyên môn tốt tham gia yên tâm học tập Đồng thời tạo điều kiện tốt vê điêu kiện sinh hoạt, sử dụng trang thiết bị khám chữa bệnh cho học viên nội trú thường trú bệnh viện 4.2.2 Điều chỉnh quy định pháp luật hoạt động quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học ngành y tế nói chung bệnh viện hạng đặc biệt nói riêng Một sử dụng thống thuật ngữ “ bồi dưỡng” tất văn pháp luật ngành y tế điểu chỉnh hoạt động Bởi lẽ thực tế nay, văn pháp luật ngành y tế ban hành không sử dụng thuật ngữ “bồi dưỡng” mà sử dụng thuật ngữ “đào tạo liên tục” Ví dụ như: Quyết định 492/QĐBYT ngày 17/2/2012 Bộ Y tế việc cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho đơn vị tham gia công tác đào tạo liên tục cán y tế; Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 Bộ Y tế việc ban hành quy định tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng 19 đơn vị đào tạo liên tục cán y tế; Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cán y tế Hai là, tăng cường phối hợp sở giáo dục sở thực hành thực hành để đào tạo, bồi dưỡng khối ngành khoa học sức khỏe cấp chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Ba là, Với khả sau đào tạo điều kiện làm việc VC chuyên môn có trình độ SĐH cần có điều chỉnh quy định bồi dưỡng chuyên môn đối tượng sau:Cần xây dựng quy định bồi dưỡng đối tượng để thi nâng cao thành bác sỹ cách cụ thể có áp dụng đặc thù.Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cần phù hợp với chuyên môn sâu VC chuyên môn có trình độ SĐH 4.2.3 Tăng cường lực đội ngũ giảng viên trung tâm bồi dưỡng, đổi hình thức phương pháp bồi dưỡng Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, phấn đấu đạt vượt tiêu đề số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên sở đào tạo Liên kết với sở đào tạo có uy tín, mời cán giảng có trình độ, kinh nghiệm từ sở đào tạo nước đến giảng dạy Cập nhật chương trình đào tạo loại hình trình độ đào tạo Khuyến khích số sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức liên kết đào tạo với trường danh tiêng khu vực quốc tế, đào tạo theo chương trình tiên tiến Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy, học, lấy người học làm trọng tâm, dạy, học dựa vào chứng 4.2.4 Kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng trung tâm bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Với yêu cầu khắt khe thời gian, chất lượng tính chất thực hành cao ngành y, để đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên khoa SĐH lĩnh vực y tế đòi hỏi nhiều thời gian, công sức kinh phí hẳn lĩnh vực khác cần có chế độ đãi ngộ thoả đáng với đội ngũ cán giúp nuôi dưỡng không ngừng phát triển NNL chất lượng cao lĩnh vực Y tế - lĩnh vực có tính đặc thù cao Nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư ngân sách, đảm bảo sở vật chất, phương tiện dạy, học cho trung tâm bệnh viện hạng đặc biệt, đảm bảo chi phí cho trung tâm đào tạo theo nhu cầu phát triển thời kỳ Tuy nhiên việc tự chủ tự chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị định 43/CP bệnh viện tự chủ việc thu chi, nguồn thu bệnh viện hạng đặc biệt nguồn đầu tư để phát triển trung tâm đào tạo, bệnh viện hạng đặc biệt cần tự chủ kinh phí hoạt động NNL trung tâm đào tạo Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn vốn từ nguồn khác nhau, tạo thêm nguồn thu dịch vụ để mở tái đầu tư cho sở đào tạo Thu hút nguồn vốn ODA FDI nước tổ chức quốc tế cho đào tạo nhân lực y tế, nâng cấp trung tâm đào tạo Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng thiết cần trung tâm phải xây dựng phòng thực hành tiền lâm sàng Đó phòng thực hành mẫu bệnh viện thu nhỏ với trang thiết bị chăm sóc người bệnh theo quy trình kỹ thuật thao tác bệnh nhân mô mô hình Tại bệnh viện có phòng thí nghiệm mổ động vật thỏ, lợn Đây nơi rèn luyện tay nghề 20 bác sỹ trước tiến hành thủ thuật, phẫu thuật bệnh viện Đây yếu tố quan trọng, định chất lượng cán y tế giúp cho việc thực hành lâm sàng thao tác bệnh nhân thật bệnh viện tốt Do cần có quy định cụ thể trung tâm 4.2.5.Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý máy Thứ hai, tự chủ tự chịu trách nhiệm tài Thứ ba, tự chủ tự chịu trách nhiệm phát triển đội ngũ giảng viên cán quản lý bồi dưỡng – điều kiện then chốt đảm bảo trách nhiệm chất lượng bồi dưỡng Thứ tư, tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động bồi dưỡng Thứ năm, tự chủ tự chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá Nhìn chung quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH hai mặt vấn đề tách rời Tăng cường quyền tự chủ mà không đặt yêu cầu tự chịu trách nhiệm có nguy dẫn đến buông lỏng quản lý, giảm sút chất lượng, chạy theo lợi ích trước mắt Ngược lại, tăng cường chịu trách nhiệm mà hạn chế quyền tự chủ trói buộc bệnh viện, không tạo động lực chế cho vận hành tự nhiên, hạn chế mềm dẻo, linh hoạt, khả đáp ứng yêu cầu đa dạng xã hội Duy trì can thiệp mức nhà nước thông qua công cụ pháp lý, quy chế, tài để từ bỏ dần can thiệp trực tiếp vào quản lý vi mô, tăng quyền tự chủ cho bệnh viện cần thiết 4.2.6.Tiến hành thường xuyên hoạt động tra, giám sát kiểm định chất lượng bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Công tác kiểm tra, giám sát, tra đánh giá khâu quan trọng thiếu trình QLNNđối với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt công tác quản lý nói chung khác Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tra QLNNđối với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt nghĩa quan QLNNcủa ngành Y tế quan liên quan khác cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục với công cụ đánh giá rõ ràng nhằm lượng hóa đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, tồn công tác QLNNđối với đào tạo bồi dưỡng NNL chất lượng cao bệnh viện mà đề giải pháp khắc phục kịp thời Xây dựng tiêu chí kiểm định chất lượng bồi dưỡng:kiểm định chất lượng bồi dưỡng khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng định hướng bồi dưỡng đối tượng lại VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Xây dựng hệ thống thi cấp chứng hành nghề gắn với sử dụng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH lĩnh vực Y tế hội nhập quốc tế Xây dựng tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo bác sỹ nội trú:kiểm định chất lượng đào tạo khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo định hướng đào tạo cán nói chung cán ngành Y tế nói riêng đặc biệt quan trọng bồi dưỡng đào tạo liên tục VC chuyên môn có trình độ 21 SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Các giai đoạn phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam, hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo Việt Nam bước hoàn thiện Công tác kiểm tra, giám sát, tra đánh giá khâu quan trọng thiếu trình QLNNđối với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt công tác quản lý nói chung khác Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tra QLNNđối với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt nghĩa quan QLNNcủa ngành Y tế quan liên quan khác cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục với công cụ đánh giá rõ ràng nhằm lượng hóa đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, tồn công tác QLNNđối với đào tạo bồi dưỡng NNL chất lượng cao bệnh viện mà đề giải pháp khắc phục kịp thời 4.2.7 Mở rộng tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, thông qua chương trình hợp tác này, VC chuyên môn có trình độ SĐH cần có hội tham gia buổi hội thảo đào tạo khác với chuyên gia Y tế giỏi đến từ khắp nơi giới Thứ hai, thông qua chương trình bồi dưỡng có hợp tác chuyên gia giới VC chuyên môn có trình độ SĐH tiếp xúc trao đổi họp tập kinh nghiệm chuyên gia đầu ngành giới Thứ ba, hợp tác quốc tế bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tăng khả khám chữa bệnh sử dụng máy móc tiên tiến đội ngũ VC trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt 4.3 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Thứ nhất, quy định thang bảng lương đội ngũ cán y tế có trình độ chuyên khoa SĐH tương ứng với thời gian, chi phí công sức để đào tạo đội ngũ Thứ hai, có chế độ phụ cấp thâm niên công tác cho cán làm công tác trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Cần có sách tự chủ tự chịu trách nhiệm công tác bồi dưỡng đào tạo liên tục đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt: 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Y tế Một là, đổi bản, toàn diện đào tạo phát triển NNL y tế theo hướng tiếp cận với phương thức đào tạo nước tiên tiến giới Hai là, đạo việc thực nghiêm túc Thông tư 22 bồi dưỡng liên tục cán y tế, đảm bảo các y tế cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn tối thiểu 48 tiết học năm liên tục Ba là, thực nghiêm việc xem xét chứng hành nghề năm, đáp ứng đủ thời gian bồi dưỡng liên tục theo Thông tư 22 tiếp tục trì chứng hành nghề 22 Bốn là, đào tạo thực hành loại hình đào tạo đặc thù ngành Y tế, bệnh viện nơi tốt triển khai loại hình đào tạo Bộ Y tế nên tiếp tục giao cho bệnh viện hạng đặc biệt đào tạo bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II; từ tạo NNL chất lượng cao, đội ngũ giảng viên hùng hậu để tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng cán SĐH chất lượng cao Năm là, tiếp tục thẩm định, mở mã ngành đào tạo cho bệnh viện chưa cấp mã đào tạo liên tục, sở pháp lý cho bệnh viện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán y tế bệnh viện Sáu là, Bộ Y tế cần xây dựng phần mềm tin học quản lý toàn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý phạm vi hoạt động chuyên môn chứng hành nghề Cung cấp phần mềm cho bệnh viện để liên thông vấn đề quản lý Người dân tra cứu thông tin nghề nghiệp, phạm vi hành nghề bác sỹ góp phần hướng tới dự hài lòng người bệnh 4.3.3 Kiến nghị với bệnh viện hạng đặc biệt Một là, bệnh viện hạng đặc biệt cần có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bệnh viện mình, cần giao cho đơn vị bệnh viện làm đầu mối lập kế hoạch tổ chức triển khai, đảm bảo tối thiểu 48 tiết học cho cán hai năm liên tục Hai là, bệnh viện hạng đặc biệt nên sử dụng phần mềm tin học Bộ Y tế (nếu có) để quản lý toàn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý phạm vi hoạt động chuyên môn chứng hành nghề Trước mắt Bộ Y tế chưa xây dựng phần mềm thân bệnh viện nên xây dựng phần mềm riêng để quản lý Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán y tế bệnh viện bệnh viện tuyến trước thông qua cập nhất, cải tiến chương trình tài liệu bồi dưỡng, cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương thức kiểm tra, đánh giá trình độ đầu học viên Bốn là, tăng cường đánh giá, nhận xét, phản hồi nhiều chiều từ học viên giảng viên, từ sở bồi dưỡng; giúp điều chỉnh chương trình tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho phù hợp Năm là, đổi bản, toàn diện bồi dưỡng VC có trình độ SĐH theo hướng tiếp cận với phương thức đào tạo nước tiên tiến giới, kết hợp y học đại với y học cổ truyền Sáu là, xây dựng chế sách ưu tiên tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học bản, khoa học ứng dụng y học, hình thành trung tâm nghiên cứu y học, y sinh học ngang tầm khu vực quốc tế Bảy là, tăng cường hợp tác chủ động hội nhập y học Việt Nam với y học nước tiên tiến giới Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với nước phát triển cử người học tập thực chuyển giao công nghệ đào tạo đại đường tôt nhất, hiệu cho đào tạo, bồi dưỡng nước Các giảng viên phải người trước tiên tiếp xúc với cách tổ chức quản lý công việc quy trình đào tạo, bồi dưỡng nước phát triển 23 KẾT LUẬN Chương luận án đưa tổng quan tình hình công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài số khía cạnh sau: Những công trình nghiên cứu QLNN QLNN lĩnh vực khác nhau; Những công trình nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng nói chung bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng; công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài Chương luận án giải vấn đề lý luận cốt lői lięn quan đến đề tài sau: khái niệm bệnh viện, bệnh viện hạng đặc biệt, bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt; quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Phân tích vai trò QLNN bồi dưỡng nguồn nhân lực VC chuyên môn có trình độ SĐH ngành y tế Xác định chủ thể QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệtt Phân tích đánh giá yếu tố tác động đến quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt.Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH nước giới Hàn Quốc, Xin-ga-po; Trung Quốc; Indonexia; Canada; từ rút giá trị tham khảo Việt Nam Chương Trên sở khái quát bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt; luận án phân tích thực trạng quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam ba nội dung chính: Tình hình xây dựng, ban hành sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt; Tình hình triển khai thực sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Thực trạng kiểm tra, đánh giá trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Từ luận án rút thành công, hạn chế hoạt động QLNN bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt xác định rõ nguyên nhân thành tựu hạn chế Chương luận án tập trung vào giải pháp: kế hoạch hóa đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, điều chỉnh quy định bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH ngành Y tế, đổi nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, bố trí nguồn tài tăng cường điều kiện vật chất cho hoạt động sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, mở rộng tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, tiến hành thường xuyên hoạt động kiểm định chất lượng bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Các giải pháp thể toàn vấn đề cần giải công tác bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt thời gian tới 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Tiến Dũng (2005), Đề tài nghiên cứu cấp sở: “Đánh giá nguồn nhân lực Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên Bệnh viện Bạch Mai năm 2005” Vũ Tiến Dũng (2015), Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở: “Thực trạng nhân lực hài lòng công việc nhân viên y tế khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bạch Mai” Vũ Tiến Dũng (2015), Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở: “Đánh giá thực trạng trình độ nhu cầu đào tạo viên chức bác sĩ đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai” Vũ Tiến Dũng (2012), “Đào tạo, bồi dưỡng cán y tế sở y tế công”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 198 tháng 7/2012 Vũ Tiến Dũng (2015), “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 tháng 6/2015 Vũ Tiến Dũng (2015), “Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán ngành Y số quốc gia”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 237 tháng 10/2015 [...]... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 3.1 Khái quát về bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam và đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt 3.1.1 Quy mô và mạng lưới bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, bệnh viện Bạch Mai Ngày 25/01/2006 bệnh viện Bạch Mai đã chính thức được công nhận là bệnh. .. bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt Thứ nhất, hoạt động tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt Thứ hai, hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt Việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bồi. .. tạo và chỉ đạo tuyến của ba bệnh viện chưa được đảm bảo hoàn toàn CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 4.1 Quan điểm và định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam 4.1.1 Quan điểm hoàn thiện... dưỡng nguồn nhân lực VC chuyên môn có trình độ SĐH ngành y tế Xác định các chủ thể QLNN về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệtt Phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các nước trên thế giới như... với Việt Nam Chương 3 Trên cơ sở khái quát về các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam và đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH ở các bệnh viện hạng đặc biệt; luận án đã phân tích thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam ở ba nội dung chính: Tình hình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên. .. những công trình nghiên cứu ngoài nước có liên quan đến đề tài Chương 2 của luận án đã giải quyết những vấn đề lý luận cốt lői lięn quan đến đề tài như sau: khái niệm bệnh viện, bệnh viện hạng đặc biệt, bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt; quản lý nhà nước về bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại bệnh viện hạng đặc biệt Phân tích vai trò của QLNN về bồi dưỡng nguồn... chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, bố trí các nguồn tài chính và tăng cường điều kiện vật chất cho hoạt động của các cơ sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam, mở rộng và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng. .. chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt; Tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt và Thực trạng kiểm tra, đánh giá quá trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam Từ đó luận án rút ra các thành công, hạn chế trong hoạt động QLNN về bồi dưỡng. .. dung bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt Thứ ba, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt. Thứ tư, đầu tư và hỗ trợ các nguồn lực cho các cơ sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH tại các bệnh viện hạng đặc biệt 2.3.4.3 Thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng VC chuyên môn. .. đối với hoạt động bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt chủ yếu do thanh tra Bộ Y tế và thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo tiến hành Tuy nhiên hoạt động này hiện nay còn đang hạn chế đặc biệt là chính sách hậu kiểm 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt 3.3.1 Kết quả đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập