(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM

175 41 0
  • Loading ...
Loading...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:40

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ TIẾN DŨNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ TIẾN DŨNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 62 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Lê Như Thanh TS Nguyễn Bá Chiến HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tác giả; tài liệu, số liệu trích dẫn kết tự điều tra, khảo sát luận án trung thực theo quy định Kết nghiên cứu luận án chưa công bố tài liệu khác Tác giả luận án VŨ TIẾN DŨNG LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến hai thầy hướng dẫn khoa học TS Lê Như Thanh TS Nguyễn Bá Chiến tận tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến khoa học trình nghiên cứu thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Khoa Sau đại học toàn thể thầy, cô giáo nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện cho hoàn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy cô giáo, quan, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Sự quan tâm, giúp đỡ thầy, cô giáo, gia đình, bạn bè đồng nghiệp nguồn động viên quý báu cho hoàn thành luận án! Hà Nội, ngày tháng Học viên VŨ TIẾN DŨNG năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài 1.2 Đánh giá chung tổng quan tình hình nghiên cứu 23 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT 26 2.1 Viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 26 2.2 Bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 36 2.3 Quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 44 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức ngành y tế nước giới giá trị tham khảo Việt Nam 68 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 81 3.1 Khái quát bệnh viện hạng đặc biệt đội ngũ viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 81 3.2 Khái quát chung thực trạng quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 92 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 115 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM 125 4.1 Quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 125 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 129 4.3 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam 147 KẾT LUẬN 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 PHỤ LỤC 165 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán công chức NNL Nguồn nhân lực QLNN Quản lý nhà nước SĐH Sau đại học VC Viên chức DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các tiêu chuẩn cụ thể bệnh viện hạng đặc biệt 28 Bảng 3.1 Số lượng viên chức ba bệnh viện hạng đặc biệt 87 Bảng 3.2 Thực trạng viên chức ba bệnh viện hạng đặc biệt phân bố theo khoa chuyên môn 87 Bảng 3.3 Số lượng viên chức có trình độ sau đại học ba bệnh viện 88 hạng đặc biệt 88 Bảng 3.4: Số lượng bác sỹ có trình độ sau đại học ba bệnh viện hạng đặc biệt tham gia khảo sát 89 Bảng 3.5: Trình độ bác sỹ có trình độ sau đại học ba bệnh viện hạng đặc biệt tham gia khảo sát 89 Bảng 3.6 Nhu cầu bồi dưỡng viên chức trình độ sau đại học 90 Bảng 3.7: Số lượng khóa đào tạo cập nhật kiến thức viên chức chuyên môn sau đại học tham gia bệnh viện hạng đặc biệt 91 Bảng 3.8: Số tiết học tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm gần 91 Bảng 3.9: Số lần viên chức tham dự bồi dưỡng năm qua số lần nhận chứng nhận bồi dưỡng 92 Bảng 3.10: Hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt 105 Bảng 3.11: Hoạt động đào tạo giảng viên lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai 106 Bảng 3.12 Đánh giá chương trình, tài liệu, giảng viên, tổ chức khóa học 111 Bảng 3.13: Thực trạng đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn bác sỹ trình độ sau đại học 111 Bảng 3.14: Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng viên chức chuyên môn trình độ sau đại học 112 Bảng 3.15: Mức độ áp dụng vào chuyên môn sau khóa học 112 Bảng 3.16: Việc nhận lưu giữ giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn 114 Bảng 3.17: Số bác sỹ biết Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục lĩnh vực y tế 115 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người nhân tố định cho thành công hoạt động, đặc biệt lĩnh vực y tế Chính Nghị số 46-NQ/TW ngày 23/10/2005 Bộ trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình rõ "Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt " [12] Tại bệnh viện, đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH NNL chủ chốt chuyên môn nghiệp vụ ngành y Đặc biệt, bệnh viện hạng đặc biệt cần VC có trình độ SĐH Bởi lẽ bệnh viện hạng đặc biệt có vị trí, vai trò quan trọng, thường bệnh viện đầu ngành nước Do việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kiến thức quản lý quan trọng Mặt khác xuất phát từ yêu cầu công đổi đòi hỏi đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt bồi dưỡng có kiến thức chuyên sâu, vững vàng để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Trong năm qua, công tác bồi dưỡng CBCC, VC ngành y tế có nhiều thành tích góp phần vào công đổi đất nước Nhận thức cấp lãnh đạo vị trí, vai trò đội ngũ VC bậc SĐH bệnh viện hạng đặc biệt công tác bồi dưỡng đội ngũ VC ngành y tế giai đoạn ngày sâu sắc cụ thể Trong năm 2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán y tế Hằng năm sở đào tạo Bộ Y tế bồi dưỡng CBCC, VC bệnh viện công lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, đặc biệt chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học, tạo phong trào học tập rộng, lớn tất quan, tổ chức, khẳng định tầm quan trọng công tác bồi dưỡng hoạt động ngành y tế Số lượng CBCC bồi dưỡng hàng năm có khác năm tăng cao Chất lượng bước nâng lên Số lượng chất lượng chương trình, giáo trình giảng nâng lên Số lượng chất lượng đội ngũ cán giảng dạy nghiên cứu - yếu tố định chất lượng bồi dưỡng CBCC, VC bệnh viện công bước nâng cao Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt số nhược điểm định Số lượng VC bồi dưỡng tăng nhanh chất lượng chưa tương xứng với phát triển bệnh viện, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế Tình trạng sử dụng VC chuyên môn có trình độ SĐH sau tham gia bồi dưỡng quan tâm đến đổi chất, trình độ cán sau bồi dưỡng cần có văn chứng Do đó, người thực cầu thị, chịu khó học tập, đạt kết xuất sắc đánh giá ngang với người lười học, bỏ đạt kết thấp Những mâu thuẫn triệt tiêu động học tập VC cử học bệnh viện hạng đặc biệt Điều phần thể chất lượng bồi dưỡng cán bộ, VC bệnh viện nhiều hạn chế Trong yêu cầu đại hoá đội ngũ cán bộ, VC bệnh viện hạng đặc biệt đòi hỏi phải có thay đổi mục tiêu bồi dưỡng đại hoá nội dung, chương trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH Với tầm quan trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt, việc QLNN lĩnh vực cần có có thay đổi tư lý luận thực tiễn quản lý Trong KẾT LUẬN Đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH yếu tố quan trọng, có ý nghĩa định đến hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần to lớn vào công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Để phát triển đội ngũ số lượng chất lượng, việc nghiên cứu tăng cường hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực yêu cầu cấp thiết lý luận thực tiễn Trong phạm vi luận án, kết nghiên cứu thể sau: Chương luận án đưa tổng quan tình hình công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài số khía cạnh sau: Những công trình nghiên cứu QLNN QLNN lĩnh vực khác nhau; Những công trình nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng nói chung bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng; công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài Trên sở liệt kê, phân tích công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài, luận án rút s kết luận sau: Thứ nhất, luận án kế thừa công cụ lý thuyết nghiên cứu quản lý nhà nước.; kế thừa phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, VC hành nói chung hoạt động bồi dưỡng với đội ngũ VC ngành y tế nói riêng Các kết nghiên cứu gợi mở định hướng số giải pháp nâng cao hiệu QLNN nguồn nhân lực ngành y tế Thứ hai, luận án phải tiếp tục hệ thống hóa bổ sung số khái niệm, luận điểm khoa học QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Đồng thời luận án cần sâu nghiên cứu đặc điểm nội dung QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Luân án cần phân tích thực 153 trạng QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam nay, phân tích định hướng ngành Y tế đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Chương luận án giải vấn đề lý luận cốt lői lięn quan đến đề tài sau: - Phân tích, làm rõ khái niệm có liên quan đến đề tài như: khái niệm bệnh viện, bệnh viện hạng đặc biệt, bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Và khái niệm then chốt đề tài quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt hiểu: trình tổ chức, điều hành quan hành nhà nước với hoạt động bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt nhằm đạt mục đích quản lý nhà nước.Đó chu trình quản lý khép kín bao gồm giai đoạn chính: xây dựng, ban hành sách, pháp luật,chiển lược, kế hoạch - triển khai thực tra, kiểm tra, giám sát bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam - Phân tích vai trò QLNN bồi dưỡng nguồn nhân lực VC chuyên môn có trình độ SĐH ngành y tế - Xác định chủ thể QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt - Phân tích nội dung QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Đó :xây dựng, ban hành sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt; Triển khai thực kiểm tra, đánh giá trình kết bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt 154 - Phân tích đánh giá yếu tố tác động đến quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt -Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH nước giới Hàn Quốc, Xin-ga-po; Trung Quốc; Indonexia; Canada; từ rút giá trị tham khảo Việt Nam Chương khái quát thực trạng QLNN bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam nghiên cứu mặt sau: Trên sở khái quát bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt; luận án phân tích thực trạng quản lý nhà nước bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam ba nội dung chính: Tình hình xây dựng, ban hành sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt; Tình hình triển khai thực sách, pháp luật, kế hoạch chiến lược bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Thực trạng kiểm tra, đánh giá trình bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Từ đóluận ánrút thành công, hạn chế hoạt động QLNN bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt xác định rõ nguyên nhân thành tựu hạn chế Chương luận án tập trung vào giải pháp: kế hoạch hóa đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, điều chỉnh quy định bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH ngành Y tế, đổi nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, bố trí nguồn tài tăng cường điều kiện vật chất cho 155 hoạt động sở bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, mở rộng tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam, tiến hành thường xuyên hoạt động kiểm định chất lượng bồi dưỡng VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam Các giải pháp thể toàn vấn đề cần giải công tác bồi dưỡng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt thời gian tới 156 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bách khoa toàn thư (Wikipedia Tiếng Việt) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2010) Báo cáo Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Ban chấp hành trung ương Đảng, Nghị TW4, khoá VII vấn đề cấp bách nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị Trung ương 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII Bệnh viện Bạch Mai, Hồ sơ bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện Bạch Mai (2010), Đề án Đào tạo SĐH hệ thực hành bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai (2014) Báo cáo hiệu sau bồi dưỡng liên tục bệnh viện Bạch Mai năm 2014 Bệnh viện Chợ Rẫy, Hồ sơ bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Hồ sơ bệnh viện hạng đặc biệt 10 Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế (2014) Báo cáo công tác bồi dưỡng liên tục bệnh viện đa khoa Trung ương Huế năm 2014 11 Trịnh Yên Bình (2013), Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán Y dược cổ truyền đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp, Luận án tiến sỹ y học 12 Bộ Chính trị (2005) Nghị số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; 13 Bộ Chính trị Tổng kết 10 năm thực Nghị 46-NQ/TW công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân 157 14 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 186 /QĐ-BNV ngày 25/01/2006 việc xếp hạng đặc biệt Bệnh viện Bạch Mai; 15 Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 384 /QĐ-BYT ngày 31/01/2007 việc ban hành Điều lệ Tổ chức Hoạt động Bệnh viện Bạch Mai; 16 Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 4700/QĐ-BYT ngày 21/11/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2020; 17 Bộ Y tế (2012) Quyết định 492/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 Bộ Y tế việc cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho đơn vị tham gia công tác đào tạo liên tục cán y tế 18 Bộ Y tế (2012) Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 Bộ Y tế việc ban hành quy định tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đơn vị đào tạo liên tục cán y tế 19 Bộ Y tế (2013) Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cán y tế 20 Bộ Y tế (2015), Báo cáo tổng kết Dự án Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực hệ thống khám chữa bệnh 21 Chính phủ (04/7/2011), Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức, VC công tác sở y tế công lập 22 Chính phủ (20/02/2013),Quyết định 14/2013/QĐ-TTg thực chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề sở khám, chữa bệnh 23 Chính phủ (31/8/2012), Nghị định số 63/2012/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế 158 24 Chính phủ, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập 25 Đại học Kinh kế quốc dân (2013), Lịch sử kinh tế, Nhà xuất Kinh tế Quốc dân 26 Đào Thị Ái Thi (2012) “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo theo vị trí việc làm”,Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện hành Số 198 tháng 7/2012 27 Nguyễn Đăng Dung (2001), Một số vấn đề Hiến pháp máy nhà nước, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 28 Vũ Tiến Dũng (2011), Luận văn Thạc sỹ quản lý hành công, “QLNN đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán VC bệnh viện công - Từ thực tiễn bệnh viện Bạch Mai Hà Nội” 29 Vũ Tiến Dũng (2012) “Đào tạo, bồi dưỡng cán y tế sở y tế công”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện hành Số 198 tháng 7/2012 30 Vũ Tiến Dũng (2015) “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt” Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện hành Số 233 tháng 6/2015 31 Vũ Tiến Dũng (2015) “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ VC chuyên môn có trình độ SĐH bệnh viện hạng đặc biệt” Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện hành Quốc Gia Số 233 tháng 6/2015 32 Vũ Tiến Dũng (2015) “Kinh nghiệm QLNNvề bồi dưỡng công chức, VC số Quốc gia giới - kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện hành 33 Hứa Thu Hà (2010), Quản lý nhà nước nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn nay, Luận văn Thạc sỹ Hành công, Học viện Hành 159 34 Nguyễn Thu Hằng (2013), Quản lý nhà nước viên chức y tế ngành Xây dựng Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành 35 Phùng Văn Hiền (2014), Quản lý nhà nước dự án từ ngân sách Nhà nước giáo dục đào tạo đại học sau đại học Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia 36 Học viện Hành (2008), Giáo trình Hành công, Nhà xuất Giáo dục 37 Học viện Hành Quốc gia (2012), Giáo trình Quản lý hành nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 38 Học viện Hành Quốc gia (2012), Giáo trình Quản lý hành nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 39 Kiều Linh (2014), Quản lý nhà nước phát triểnnguồn nhân lựcngành y tế địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành quốc gia 40 Đỗ Văn Nhượng (2012), “Tính hiệu khoa học – kinh tế - xã hội luận án tiến sỹ y học dự phòng giai đoạn 1998-2012” 41 Quốc hội, Luật Giáo dục đại học năm 2012 42 Quốc hội, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010 hiệu lực 01/01/2012 43 Quốc hội, Luật cán công chức số 22/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008, có hiệu lực 01/01/2010 44 Quốc hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 45 Bùi Huy Quyết (2007), Hoàn thiện quản lý nhà nước nguồn nhân lực ngành y tế khu vực công Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành công 160 46 Phạm Văn Tác (2011), “Kết thực đề án luân phiên cán y tế từ tuyến hỗ trợ cho tuyến dưới”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 10/2011 47 Phạm Văn Tác (2012), Tăng cường QLNNcác bác sỹ nội trú lĩnh vực Y tế, Y học thực hành, (824) số 6/272012 48 Phạm Văn Tác (2014), Quản lý nhà nước đội ngũ cán chuyên khoa sau đại học lĩnh vực y tế, Luận án tiến sĩ quản lý công, Học viện Hành quốc gia 49 Đỗ Thị Phương Thảo (2012), Quản lý nhà nước sử dụng nguồn nhân lực bệnh viện công địa bàn thành phố Hà Nội (từ thực tế Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành công 50 Đào Thị Ái Thi (2012) “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo theo vị trí việc làm”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện hành Số 198 tháng 7/2012 51 Thủ tướng Chính phủ (2005) Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 46-NQ/TW ngày 23 tháng năm 2005 Bộ Chính trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân tình hình mới; 52 Thủ tướng Chính phủ (2006) Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; 53 Thủ tướng Chính phủ (2011) Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 54 Thủ tướng Chính phủ (2012) Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 161 55 Tổ chức Y tế giới (2001), Những hướng dẫn WHO đảm bảo chất lượng giáo dục y học khu vực tây Thái Bình Dương Manila Philippines 56 Tổng cục Thống kê (2009), Niêm giám Thống kê,Nhà xuất Thống kê 57 Phạm Văn Tác (2003), Nâng cao lực CBCC lĩnh vực quản lý dự án viên trợ ngành Y tế 58 Phạm Văn Tác (2012), “Về đào tạo, sử dụng chế độ đãi ngỗ bác sỹ Vương quốc Anh”, Tổ chức nhà nước, số 7/2012 59 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Nxb Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội 60 Viện Nghiên cứu Hành chính, Học viện Hành quốc gia (2000), Một số thuật ngữ hành Thế giới, Hà Nội 61 Vũ Trí Tiến, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Bích Mận cộng (2006), “Đánh giá hiệu chương trình tăng cường cán y tế bệnh viện Bạch Mai cho tỉnh Tuyên Quang”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai 62 Lại Đức Vượng (2009), Quản lý nhà nước đào tạo bồi dưỡng công chức hành giai đoạn nay, Luận án tiến sỹ quản lý hành công, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 63 Nguyễn Như Ý chủ biên, Đại từ điển tiếng Việt (1998), Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 64 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietN am/ thamgiacactochucquocte II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 65 Australian Medical Association, “Becoming a doctor and bonded medical school places” - a guide for prospective medical students,” October 31, 2007 162 66 British Medical Association, http://www.bma.org.uk 67 Canadian In formation Center for International Medical Graduates (2010) Medical Training/Licensure System in Canada 68 Central Executive Board, Indonesian Medical Association (2007) Implementation manual continuing professional development program Indonesian Medical Association 69 Chee Y.C (2008), Specialist Training in Xinh-ga-po, Xinh-ga-po MedicalAssociation News, Vol 40 (01), 16-17 70 Chew C.H., Chee Y.C (2005), Postgraduate Medical Education and Specialist Training in Xinh-ga-po, Annals Academy of Medicine - Xinhga-po;34:182C-189C 71 China Ministry of Health (2000) Conferring regulation of continuing medical education credits 72 Council for Graduate Medical Education (2006) “Postgraduate Medical Education-World Federation for Medical Education Global Standards for Quality Improvement” 73 European Medical Students Association, http://www.emsa-europe.org 74 French Medical Council, http://www.conseil-national.medicin.fr 75 Michener W.M (1989), Graduate Medical Education in the United States,Xinh-ga-po Medical Journal, 30, 124 - 126 76 Miller (2015) CME credit systems in three developing countries: China, India and Indonesia Journal of CME, Vol 4, 2015 77 Nancy J Niles (2006) “Basic Concepts Of Health Care Human Resource Management” 78 Peh W.C.G (2005), the second century of medical education in Xinh-gapo:Reflecting on the past and looking to the future, Xinh-ga-po Medical Journal,46(8): 370 - 371 163 79 Peoples Republic of China Health Ministry (2000) Continuing medical education regulation of Ministry of Health 80 PMA-CME CODE (PMA Code for Continuing Medical Education)(2002) Philippine Medical Association, PMA Commission on Continuing Medical Education Revised 2002 81 Pock Soo Kang, Dong Suk Kim, Kwang Youn Lee, Tae Yoon Hwang, Jae Beum Bang (2006) The Operating Status of Medical Education Management Units in Korea Korean J Med Educ 2006;18(1):13-22] 82 Regulation of the Health Minister of the Republic of Indonesia 889/MENKES/PER/V/2011 Article 83 Ronald M Harden (2005) “Trends and the future of postgraduate education” 84 Singapore Medical Council, http://www.smc.gog.sg/html/SMS Home.html 85 Statistical Data of Medical Board Exam Passing Rates, Professional Regulation Commission of the Philippines, 1998-2011 86 Stefane M Kabene 13*, Carole Orchard 3, John M Howard 2, Mark A Soriano1 and Raymond Leduc (2006) “The importance of human resources management in health care” (tạm dịch: Tầm quan trọng quản lý nguồn nhân lực y tế) 87 The American Medical Association (2010), the Graduate Medical Education Directory (the Green Book) 88 The College of Family of Canada, http://www.cfpc.ca 89 Walter J Flynn, Robert L Mathis, John H Jackson (2006) Health Care Human Resource Management 164 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM Thưa Anh/Chị! Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo liên tục cho cán viên chức thuộc bệnh viện hạng Đặc biệt để đề xuất Bộ Y tế, xin anh/chị vui lòng cho biết số thông tin sau: Bệnh viện anh/chị công tác:………………………………………………… Viện/TT/Khoa/Phòng anh/chị công tác:………………………………… Học hàm:  Giáo sư  Phó giáo sư Học vị cao nhất:  Tiến sĩ  CKII  Thạc sĩ  CKI Thâm niên công tác ngành y anh/chị:…………………….……năm Anh/chị có tham gia giảng dạy sinh viên/học sinh không:  Có  Không Anh/chị có tham gia giảng dạy học viên sau đại học không:  Có  Không Anh/chị có tham gia hướng dẫn luận văn, luận án cho học viên không (Là hướng dẫn hướng dẫn 2):  Có  Không Anh/chị có tham gia Hội đồng chấm luận văn HV sau đại học:  Có  Không 10 Khóa đào tạo/bồi dưỡng cập nhật kiến thức gần chuyên ngành mà anh/chị tham dự cách bao lâu?  Trong vòng năm gần  Từ năm trước  Từ năm trước  Từ năm trước  Từ năm trước  > năm trước 11 Hình thức đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn anh/chị thường tham dự là:  Hội thảo/hội nghị khoa học  Khóa đào tạo ≤ tuần  Khóa đào tạo ≤ tuần  Khóa đào tạo ≤ tuần 165 12 Trong năm vừa qua, anh/chị lần tham dự khóa đào tạo/bồi dưỡng, hội thảo, hội nghị khoa học (trong nước):………….………lần, lần anh/chị nhận chứng giấy chứng nhận đào tạo lần 13 Trong năm gần anh/chị tham gia đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn tổng số tiết học (1 ngày học = tiết, hội nghị/hội thảo = tiết):  < tiết  - 11 tiết  12 - 23 tiết  24 - 47 tiết  ≥ 48 tiết 14 Anh/chị biết Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục lĩnh vực y tế chưa?  Đã biết  Chưa biết 15 Xin anh/chị cho biết ý kiến khóa đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn gần (đào tạo nước): 15.1 Thời lượng khóa bồi dưỡng:  ≤ tuần  ≤ tuần  ≤ tuần  Khác (cụ thể):…………………… 15.2 Đơn vị tổ chức: 15.3 Đánh giá chương trình, tài liệu đào tạo, giảng viên: Nội dung đánh giá Cấp độ đánh giá (5 = tốt = kém) Chương trình đào tạo phù hợp với trình độ [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 chuyên môn Bản thân đạt mục tiêu khóa học [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 Phương pháp giảng dạy/trình bày giảng viên [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 Nội dung tài liệu đào tạo [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 10 Tổ chức, quản lý khóa học 15.4 Khóa học đáp ứng % nguyện vọng anh/chị?  > 80%  60% - 80%  40% - 60%  < 40% 15.5 Với kiến thức kỹ anh/chị học được, anh/chị áp dụng vào hoạt động chuyên môn đơn vị khoảng %?  > 80%  60% - 80%  40% - 60%  < 40% 15.6 Nếu tự chấm điểm hài lòng thân khóa học, anh/chị chấm khóa học đạt điểm (thang điểm 10) điểm 166 15.7 Anh/chị có nhận chứng chỉ/giấy chứng nhận khóa học không?  Có  Không Nếu có, xin anh/chị cho biết việc lưu giữ chứng chỉ/giấy chứng nhận này:  Nộp cho hành khoa (bản sao)  Nộp cho phòng Tổ chức cán bệnh viện (bản sao)  Không nộp, thân lưu giữ 16 Những nội dung đào tạo mà anh/chị mong muốn tham dự thời gian tới: 17 Những đề xuất/đóng góp khác anh/chị: Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! 167
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập