(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

27 32 0
  • Loading ...
Loading...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:37

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG TUÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Hà Nội - năm 2016 Công trình hoàn thành …………………………………………… Người hướng dẫn khoa học: GS TS Đinh Văn Tiến TS Lương Minh Việt Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp Học viện Hành Quốc gia Vào hồi:…… giờ, ngày … tháng … năm 2016 Có thể tìm luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Hành Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Về lý luận Cổ phần hóa DNNN nội dung công tác xếp, đổi DNNN Cổ phần hóa làm đa dạng hóa sở hữu tài sản DNNN, tác động đến QHSX phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, quyền quản lý, quyền phân phối sản phẩm Đây nội dung kinh tế học mà nhiều học giả quan tâm nghiên cứu Do trình chuyển từ việc quản lý doanh nghiệp có 01 chủ sở hữu (Nhà nước) sang quản lý doanh nghiệp đa sở hữu (các cổ đông) cần tăng cường nghiên cứu khoa học vai trò quản lý Nhà nước cổ phần hóa Việc thay đổi hình thức sở hữu cổ phần hóa DNNN, có quyền phân phối sản phẩm sang nguyên tắc phân phối theo lao động kinh tế học điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam đặt vấn đề cần nghiên cứu sâu trình 1.2 Về thực tiễn Quá trình cổ phần hóa DNNN Đảng Nhà nước ta triển khai từ hàng chục năm Trong đó, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp quy thực biện pháp để triển khai CPH việc thực chậm, nhiều lúng túng bất cập Mục tiêu CPH đổi DNNN, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, điều đặt việc cần giải vấn đề thực tiễn Thủ đô đầu não, trung tâm trị- kinh tế- văn hóa nước, việc nghiên cứu trình CPH DNNN Thành phố góp phần đưa giải pháp tổng thể đẩy nhanh trình CPH hoàn thiện QLNN CPH DNNN phạm vi nước Đã có vài đề tài nước đề cập đến CPH DNNN số Bộ, ngành Trung ương, song tập trung vào việc xây dựng phương pháp luận hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản, sách chế độ Nhà nước Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu cách tổng thể, toàn diện có hệ thống công tác QLNN CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội Từ cần thiết đây, nghiên cứu sinh triển khai nghiên cứu đề tài có tên: “Quản lý nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận án làm rõ khung lý thuyết QLNN CPH DNNN; thực trạng QLNN CPH DNNN trực thuộc thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp để hoàn thiện QLNN CPH DNNN tương lai 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng khung lý luận nghiên cứu cổ phần hóa DNNN địa bàn thành phố Hà Nội Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước cổ phần hóa DNNN thuộc thành phố Hà Nội, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Xây dựng quan điểm, định hướng, giải pháp, góp phần đẩy mạnh CPH hoàn thiện QLNN CPH DNNN địa bàn thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng, khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận nội dung quản lý khoa học trình CPH QLNN CPH doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội Khách thể nghiên cứu: Quá trình cổ phần hóa DNNN thành phố Hà Nội thành lập quản lý 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung: nghiên cứu trình cổ phần hóa quản lý nhà nước cổ phần hóa DNNN thành phố Hà Nội thành lập, quản lý Về không gian: nghiên cứu trình CPH QLNN CPH DNNN Thành phố Hà Nội thành lập quản lý (không nghiên cứu DNNN Trung ương có trụ sở đóng địa bàn thành phố Hà Nội; không nghiên cứu loại hình DN khác thành lập theo mô hình CTCP) Về thời gian: nghiên cứu việc CPH DNNN thành phố từ năm 1991 trở lại (thời điểm nước bắt đầu triển khai CPH) để từ có tranh đánh giá toàn diện trình CPH kế hoạch năm tới, gắn với trình đổi mới, hội nhập công công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế quốc dân Địa điểm nghiên cứu: viện, trường, quan QLNN tài doanh nghiệp, doanh nghiệp Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp chủ yếu để nghiên cứu như: vật biện chứng, vật lịch sử, phân tích tổng hợp, lô- gíc học, đối chiếu, so sánh, khảo nghiệm thực tiễn, kế thừa khoa học, vấn Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 5.1 Giả thuyết khoa học Số lượng, chất lượng CPH DNNN thành phố Hà Nội chưa đáp ứng yêu cầu đề thiếu biện pháp QLNN hiệu quả, phù hợp với đặc thù Hà Nội Do vậy, đề xuất, thiết kế biện pháp QLNN phù hợp với đặc thù địa phương giúp nâng cao chất lượng CPH DNNN Thành phố Hà Nội thời gian tới 5.2 Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất, Khái niệm QLNN CPH DNNN ? Tại phải hoàn thiện QLNN CPH DNNN thuộc TP Hà Nội ? Thứ hai, QLNN cổ phần hóa DNNN thuộc TP Hà Nội gồm nội dung ? Đã đạt kết gì, hạn chế nguyên nhân? Thứ ba, Các tiêu chí đánh giá kết QLNN CPH DNNN ? Nhân tố ảnh hưởng đến QLNN CPH ? Thứ tư, Giải pháp (trong có giải pháp đặc thù) nhằm thúc đẩy việc cổ phần hóa DNNN thuộc thành phố Hà Nội thời gian tới ? Thứ năm, Biện pháp hoàn thiện QLNN cổ phần hóa DNNN thuộc thành phố Hà Nội ? Cần có điều kiện để thực thành công biện pháp ? Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận án hệ thống hóa sở lý luận CPH DNNN; đưa khái niệm, quan niệm QLNN CPH DNNN Xác định theo hệ thống nội dung QLNN CPH Phân tích trình tất yếu phải CPH DNNN, khẳng định CTCP mô hình DN có phương thức huy động, sử dụng vốn mang lại hiệu tối ưu Luận án làm rõ thực trạng trình CPH công tác QLNN CPH, từ tồn tại, hạn chế nguyên nhân tình trạng Xây dựng hệ thống giải pháp để thúc đẩy trình CPH hoàn thiện QLNN CPH DNNN trực thuộc thành phố Hà Nội Bản luận án hoàn chỉnh có hệ thống sở lý luận, khoa học đề xuất, giải pháp có tính thực tiễn để đổi công tác QLNN CPH Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án bố trí thành 03 chương TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Tóm tắt tình hình nghiên cứu 1.1 Các nghiên cứu nước Qua số quan điểm nhà khoa học, học giả nước cho thấy, tác giả trí cần trì DNNN kinh tế thị trường, tỏ rõ nghi ngờ hiệu hoạt động DNNN Một số kiến nghị thu hút ý tách tổ chức quản lý DNNN khỏi máy quản lý hành để hình thành quan điều tiết độc lập Nhìn chung, học giả kiến nghị kiểm soát chặt chẽ DNNN luật đôi với mở rộng không gian cho giới quản lý DNNN 1.2 Các nghiên cứu nước Các công trình, viết nước nêu cần thiết phải tái cấu trúc DNNN (trong có cổ phần hóa), chưa làm rõ vai trò tái cấu trúc DNNN góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh doanh nghiệp, tạo động lực chế quản lý động Nhận định kết nghiên cứu tổng quan vấn đề cần tiếp tục làm rõ luận án Qua nghiên cứu công trình nước ngoài, luận án, sách, viết nước, nghiên cứu sinh xin tóm tắt thành 03 nhóm gồm: - Nhóm thứ nhất: Các nghiên cứu lý luận cổ phần hóa đổi DNNN - Nhóm thứ hai: Nghiên cứu kinh nghiệm, kết cổ phần hóa DNNN - Nhóm thứ ba: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy trình cổ phần hóa DNNN Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu khẳng định luận án: Vấn đề khoa học CPH DNNN; Đưa phương pháp quản lý phù hợp với chế QLNN để công tác CPH đạt hiệu cao; Luận án có nhiệm vụ cụ thể: - Hệ thống làm sáng tỏ vấn đề lý luận CPH DNNN kinh tế Việt Nam - Đánh giá thực trạng tình hình CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội thực trạng QLNN để kết đạt được, mặt tồn tại, thiếu sót, cản trở nguyên nhân - Đề xuất số quan điểm, mô hình, điều kiện, giải pháp QLNN hiệu công tác CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QLNN ĐỐI VỚI CPH DNNN 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CPH DNNN 1.1.1 Những vấn đề chung DNNN CTCP 1.1.1.1 Doanh nghiệp nhà nước Khái niệm DNNN - Định nghĩa theo Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc; - Quy định DNNN Tổ chức thương mại giới WTO Đặc điểm DNNN: chủ đầu tư; sở hữu vốn; trách nhiệm tài sản; tư cách pháp lý luật áp dụng Vai trò doanh nghiệp nhà nước: Thứ nhất, chi phối lĩnh vực kinh tế quan trọng; Thứ hai, DNNN động lực cho phát triển DN khác; Thứ ba, DNNN nguồn lực vật chất chủ yếu Nhà nước; Thứ tư, DNNN mẫu mực việc giải sách xã hội 1.1.1.2 Công ty cổ phần Khái niệm CTCP Đặc điểm CTCP: có 06 đặc điểm Hình thái CTCP giới: Hình thái CTCP đời chiếm lĩnh hết ngành sang ngành khác, ngày hoàn thiện, phát triển đa dạng hóa Vai trò công ty cổ phần: có 04 vai trò 1.1.2 Cổ phần hóa DNNN 1.1.2.1 Khái niệm chất Khái niệm: CPH DNNN trình chuyển đổi sở hữu từ DN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang DN đa sở hữu Bản chất CPH DNNN: trình bày 03 giác độ: xét chất pháp lý; xét mặt hình thức xét mặt thực chất 1.1.2.2 Tính tất yếu khách quan CPH DNNN: CPH DNNN phù hợp với quy luật phát triển xu hướng giới; Do tính ưu việt loại hình CTCP so với loại hình DN khác; Yêu cầu nâng cao hiệu kinh doanh DNNN kinh tế; Ngân sách nhà nước quốc gia ngày hạn hẹp 1.1.2.3 Các phương thức CPH giới: Bán cổ phần cho người quản lý lao động DN; Bán cổ phần cho công chúng; Bán cổ phần cho tư nhân 1.1.2.4 Các tác động CPH DNNN đến kinh tế- xã hội CPH với tăng trưởng kinh tế: CPH sàng lọc đào thải DN hiệu đó, tạo động lực phát triển Thông qua việc phát hành cổ phiếu, DN dễ dàng thu hút nguồn vốn xã hội CPH với phát triển thị trường chứng khoán: Thứ nhất, tồn TTCK làm tăng số lượng cổ đông tiềm tàng cho DNNN CPH Thứ hai, công ty chứng khoán đóng vai trò lớn việc trợ giúp DNNN CPH khía cạnh tư vấn, bảo lãnh phát hành cổ phần Thứ ba, tham gia vào TTCK buộc CTCP phải thực chế độ tài CPH với vấn đề xã hội: Một đối tượng chịu tác động trực tiếp CPH người lao động; Sự tiềm ẩn khả phân hoá xã hội gia tăng khoảng cách giàu nghèo; Công CPH DNNN có tác dụng việc đẩy lùi tình trạng lãng phí, tham nhũng; CPH giải pháp tích cực để nâng cao dân chủ công xã hội Tác động tích cực CPH DNNN đến hoạt động kinh doanh DN: CPH huy động thêm vốn xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD; CPH tạo DN có nhiều chủ sở hữu; CTCP tạo điều kiện để người lao động thực làm chủ DN; CTCP tạo cho DN chế quản lý động, linh hoạt 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CPH DNNN 1.2.1 Quan niệm quản lý nhà nước 1.2.1.1 Vai trò Nhà nước kinh tế từ số học thuyết kinh tế cận, đại: QLNN theo quan điểm trường phái tính quy luật biến đổi quan niệm vai trò Nhà nước kinh tế thị trường nguyên lý cân bằng, hài hoà việc giải mối quan hệ thị trường Nhà nước 1.2.1.2 Quan điểm quản lý nhà nước CPH DNNN: Thứ nhất, Nhà nước phát huy vai trò thúc đẩy hoạt động CPH DNNN có hiệu quả, góp phần cải thiện phát triển kinh tế-xã hội; Thứ hai, Nhà nước tạo điều kiện môi trường thuận lợi mặt nhằm thúc đẩy trình CPH DNNN; Thứ ba, Nhà nước tác động vào trình CPH mức độ cần thiết theo nguyên tắc phù hợp với vận động quy luật KTTT 1.2.2 Khái niệm, cần thiết yêu cầu QLNN CPH DNNN 1.2.2.1 Khái niệm: Sự tác động có tổ chức, có định hướng mang tính quyền lực nhà nước quan QLNN đến hoạt động CPH DNNN phương pháp công cụ quản lý nhằm thúc đẩy trình CPH có hiệu quả, đạt mục tiêu xếp, đổi mới, tái cấu DNNN, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững 1.2.2.2 Sự cần thiết: Một là, đối tượng CPH tài sản Nhà nước; Hai là, tài sản CPH quản lý theo chế độ đa cấp; Ba là, việc CPH DNNN không đơn vấn đề kinh tế - tài chính, mà vấn đề trị - xã hội 1.2.2.3 Yêu cầu: Hình thức chọn thích hợp với đối tượng cần xử lý; Thực thi nhanh chóng, kịp thời, sau có chủ trương; Việc CPH phải tiến hành công khai, minh bạch; Việc CPH phải ghi nhận văn pháp lý thống nhất; Nhà nước phải có trách nhiệm với quyền lợi người lao động cổ đông 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước CPH DNNN 1.2.3.1 Xây dựng chương trình mục tiêu CPH DNNN: gồm xác định mục tiêu, phạm vi CPH DNNN; chế, sách, quy định pháp luật; xây dựng kế hoạch, lộ trình CPH DNNN 1.2.3.2 Tổ chức thực chương trình mục tiêu CPH DNNN: gồm máy, nhân lực để CPH; kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật trình CPH; xử lý vấn đề liên quan đến thực thi sách CPH; nguồn tài công 1.2.3.3 Kết thực chương trình mục tiêu CPH DNNN: gồm công tác tư tưởng, tuyên truyền; kết mang tính định lượng; tác động cổ phần hoá hiệu SXKD; máy quản lý nhà nước CPH 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết QLNN cổ phần hóa DNNN 1.2.4.1 Tiêu chí cân đối quyền nghĩa vụ bên trình CPH: Đòi hỏi cân đối quyền nghĩa vụ DNNN diện CPH người lao động, cổ đông 1.2.4.2 Tiêu chí ổn định chủ trương, đường lối, sách, pháp lý: Sự ổn định định hướng, pháp lý đảm bảo hài hòa lợi ích Pháp luật liên quan đến CPH phải cụ thể, rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung 1.2.4.3 Tiêu chí mức độ tuân thủ pháp luật thực quyền lực nhà nước: Đánh giá hiệu lực QLNN qua mức độ tuân thủ quy định pháp luật; Đánh giá hiệu lực QLNN qua mức độ thực quyền lực nhà nước 1.2.4.4 Tiêu chí hiệu phù hợp: Phản ánh kết hoạt động với mức tối đa chi phí mức tối thiểu Hiệu QLNN đánh giá mức độ đạt nội dung so với mục tiêu đặt Sự phù hợp mục tiêu định hướng; quy định pháp luật có nội dung bên phù hợp nhau… 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN CPH DNNN 1.2.5.1 Nhân tố khách quan: Sự phát triển kinh tế- xã hội chế sách; Trình độ phát triển thị trường quy mô khu vực kinh tế tư nhân; Nhân tố thay đổi chất hoạt động kinh doanh 1.2.5.2 Nhân tố chủ quan: Lựa chọn công cụ QLNN hỗ trợ Nhà nước CPH; Sự tuân thủ, chấp hành pháp luật QLNN CPH DNNN; Nguồn tài công quản trị doanh nghiệp 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QLNN ĐỐI VỚI CỔ PHẦN HÓA 1.3.1 Kinh nghiệm nước 1.3.1.1 Kinh nghiệm nước Anh: Được thực thông qua hình thức khác nhau: tổ chức bán đấu giá cổ phiếu DNNN cho muốn mua thông qua sở giao dịch chứng khoán; bán phần vốn cố định DNNN cho nhóm cá nhân công ty tư nhân; bán cổ phiếu cho cán quản lý công nhân doanh nghiệp 1.3.1.2 Kinh nghiệm cổ phần hóa Mexico: Chính phủ Mexico đặt chương trình CPH biện pháp khắc phục quan điểm hướng nội trình quốc hữu hóa ạt Mexico tiến hành CPH xí nghiệp quốc doanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp Khi đạt quy mô định chuyển sang lĩnh vực độc quyền Nhà nước 1.3.1.3 Kinh nghiệm Trung Quốc Các biện pháp CPH bao gồm: - Bán phần GTDN cho cá nhân, tổ chức DN Nhà nước nắm cổ phần khống chế - Bán phần lớn giá trị tài sản DNNN thông qua bán cổ phiếu cho đối tượng, Nhà nước cổ đông không nắm cổ phần khống chế - Bán toàn DNNN cho tư nhân để hình thành công ty tư nhân CTCP - Giữ nguyên vốn nhà nước gọi thêm vốn cổ đông khác để chuyển thành CTCP - Nhà nước góp vốn với tư nhân để hình thành CTCP 1.3.4.4 Kinh nghiệm Hàn Quốc Hàn Quốc trình phi quốc doanh hóa khác với nước khác không quan tâm nhiều vào việc thâm thủng hay thua lỗ xí nghiệp quốc doanh Một kinh nghiệm Hàn Quốc doanh nghiệp tư nhân Chính phủ chia sẻ đầy đủ trách nhiệm với phát triển đất nước 1.3.2 Kinh nghiệm số quan, địa phương nước 1.3.2.1 Kinh nghiệm Bộ Giao thông- Vận tải: đạo DN xây dựng phương án CPH theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời, kêu gọi nhà đầu tư có lực tham gia làm cổ đông chiến lược 1.3.2.2 Kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố tích cực kiểm tra, đôn đốc công ty tư vấn bảo đảm tiến độ tư vấn CPH DN theo nội dung hợp đồng ký kết Phân công Ban đổi quản lý DN Sở, ngành xác định GTDN Phản ánh vướng mắc, khó khăn để đạo kịp thời 1.3.3 Bài học rút cho Việt Nam thành phố Hà Nội 1.3.3.1 Đối với Việt Nam: Tính phổ biến trình CPH; Tính đặc thù trình CPH; Tính chiến lược trình CPH; CPH DNNN gồm nhiều giai đoạn; Môi trường pháp lý việc thực CPH 1.3.3.2 Đối với thành phố Hà Nội Thứ nhất, việc xếp, đổi DNNN cần thực đồng Thứ hai, phải bám sát thực tiễn, nắm bắt, đề xuất kịp thời chế, sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Thứ ba, phải có phối hợp Bộ, ngành Trung ương quyền, Sở, ban, ngành địa phương Thứ tư, lãnh đạo Thành phố Sở, ngành cần thường xuyên vào cuộc, đạo liệt, ban hành văn đạo, hướng dẫn công tác CPH Thứ năm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân; có hỗ trợ từ NSNN giải vấn đề CPH TIỂU KẾT CHƯƠNG I Chương I hệ thống hoá vấn đề lý luận cổ phần hóa quản lý nhà nước trình cổ phần hóa DNNN; nêu khái niệm cổ phần hóa DNNN từ làm rõ chất CPH Phần đầu nêu tính tất yếu khách quan việc cổ phần hóa DNNN, việc CPH DNNN phù hợp với quy luật phát triển, xu hướng giới có thay đổi vai trò Nhà nước KTTT Ngoài xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu kinh doanh DN kinh tế nước ta CPH DNNN hướng quan trọng trình cải cách DNNN Trong trình đổi kinh tế nước ta, điều đặt vấn đề phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất bước xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất Để giải phóng LLSX, tất yếu phải phát triển mạnh mẽ kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường có định hướng Nhà nước, muốn cần phải đổi mạnh mẽ DNNN Theo hướng đó, sau nhiều năm tìm tòi thử nghiệm thực tế, Đảng ta lựa chọn cổ phần hóa phương thức có hiệu để đổi DNNN Từ khái niệm DNNN, CTCP CPH DNNN, tác giả trình bày chất, tính tất yếu khách quan, phương thức thực tác động CPH DNNN Tác giả cố gắng làm rõ quan niệm QLNN, trình bày vai trò Nhà nước kinh tế nói chung quan điểm QLNN CPH DNNN Nêu khái niệm, cần thiết yêu cầu QLNN cổ phần hóa DNNN Đáng ý, nội dung QLNN cổ phần hóa DNNN xác định gồm: xây dựng chương trình mục tiêu CPH DNNN; tổ chức thực chương trình mục tiêu cổ phần hóa kết chương trình mục tiêu CPH DNNN Các tiêu chí đánh giá kết QLNN cổ phần hóa DNNN tiêu chí cân đối quyền nghĩa vụ bên trình cổ phần hóa; tiêu chí ổn định chủ trương, đường lối, sách, pháp lý; tiêu chí mức độ tuân thủ pháp luật thực quyền lực nhà nước; tiêu chí hiệu phù hợp Tác giả nêu nhân tố khách quan chủ quan ảnh hưởng tới trình CPH, sưu tầm số kinh nghiệm cổ phần hóa nước giới Bộ, ngành, địa phương nước để rút học, vận dụng vào điều kiện cụ thể trình QLNN CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội quản lý Từ nội dung Chương I làm sở cho tác giả sâu phân tích thực trạng QLNN CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội Chương II CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DNNN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 TỔNG QUAN VỀ CPH DNNN Ở VIỆT NAM 2.1.1 Tại Việt Nam phải thực CPH DNNN 2.1.1.1 Khái niệm DNNN theo quy định Việt Nam: Khái niệm DNNN theo Luật DNNN 1995; Khái niệm DNNN theo Luật DNNN 2003; Khái niệm DNNN theo Luật Doanh nghiệp 2014 2.1.1.2 Lý Việt Nam phải thực CPH DNNN: CPH góp phần thực chủ trương đa dạng hóa hình thức sở hữu; CPH nhằm xã hội hóa lực lượng sản xuất, thu hút thêm nguồn lực sản xuất; CPH làm hình thành thúc đẩy TTCK, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi xã hội; CPH tác động đến đổi quản lý kinh tế tầm vĩ mô vi mô; CPH giải pháp quan trọng để tái cấu kinh tế 2.1.2 Chủ trương Đảng Nhà nước cổ phần hóa - Nghị Trung ương khóa IX ngày 22/8/2001 “Tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu DNNN”; - Kết luận số 10-KL/TW ngày 18/10/2011 BCH Trung ương, đó“Tái cấu trúc DNNN mà trọng tâm tập đoàn, tổng công ty nhà nước”; - Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 (Hội nghị TW 6) Đề án “Tiếp tục xếp, đổi nâng cao hiệu DNNN”; - Kết luận số 103-KL/TW ngày 29/9/2014 Bộ Chính trị, xác định đẩy mạnh CPH DNNN theo nguyên tắc thị trường; - Quốc hội ban hành Nghị số 10/2011/QH13 Kế hoạch phát triển KTXH năm 2011-2015, nhấn mạnh nhiệm vụ tái cấu kinh tế lĩnh vực đầu tư công DNNN Ban hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào SXKD doanh nghiệp số 69/2014/QH-13 ngày 26/11/2014 Luật DN sửa đổi CPH có thành công bước đầu chậm: Kết so với kế hoạch CPH đạt 80% Số lượng DN CPH số năm đạt số khả quan so với yêu cầu kế hoạch chưa đạt Thời gian tiến hành cổ phần hoá dài: thời gian CPH DN giảm từ 512 ngày (năm 2001) xuống 236 ngày (năm 2015) Tuy nhiên so với quy định 180 ngày dài Nhà nước chiếm giữ nhiều cổ phần chi phối: số liệu tổng hợp 189 CTCP thời điểm CPH có 23,8% doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ vốn 50%; 42% doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn có 34,2% CTCP Nhà nước không nắm giữ vốn Doanh nghiệp cổ phần bị phân biệt đối xử: Do thiếu rõ ràng quyền sử dụng đất, chưa giải dứt điểm quyền nghĩa vụ đất đai chuyển theo mô hình CTCP khiến DN gặp nhiều khó khăn Các DN CPH gặp phải vấn đề tiếp cận tín dụng khó khăn Bất cập xác định GTDN khoản nợ: vướng mắc lớn làm chậm trình CPH DNNN vấn đề xác định GTDN Bên cạnh đó, việc xác định giá trị thương hiệu làm cho doanh nghiệp CPH gặp lúng túng Nhiều công ty chưa có đổi mới: Nhiều doanh nghiệp sau CPH sử dụng gần toàn bộ máy quản lý cũ Nhận thức cổ đông quyền lợi nghĩa vụ DN chưa đắn: Vẫn phận không nhỏ cổ đông chưa nhận thức quyền lợi, lợi ích nghĩa vụ DN Vấn đề lao động tiền lương doanh nghiệp sau CPH: Khi chuyển sang CTCP, nhiều DN áp dụng theo hệ thống thang lương, bảng lương Nhà nước quy định 2.4 THỰC TRẠNG QLNN ĐỐI VỚI CPH DNNN 2.4.1 Thực trạng công tác QLNN 2.4.1.1 Công tác xây dựng chương trình mục tiêu CPH Xác định mục tiêu, phạm vi CPH: Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN: Nhóm 1: Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nhóm 2: Những DN thực xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 75% tổng số cổ phần trở lên; Nhóm 3: Những DN thực xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% đến 75% tổng số cổ phần; Nhóm 4: Những DN thực xếp, cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ 50% đến 65% Thực đạo Chính phủ, thành phố Hà Nội tiến hành phân loại, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 04 Quyết định 01 văn Công tác xây dựng, ban hành chế, sách trình CPH DNNN: Thông qua hệ thống văn chi tiết mang tính đạo, định hướng, thành phố Hà Nội thiết lập chế mạnh mẽ, thông thoáng cho tiến trình CPH Công tác xây dựng kế hoạch CPH DNNN: Kế hoạch CPH DNNN giai đoạn 2002-2008; Kế hoạch xếp DNNN thuộc Thành phố giai đoạn 2011-2015 2.4.1.2 Về tổ chức thực chương trình mục tiêu CPH: Công tác tư tưởng, tuyên truyền: Đảng, Nhà nước Chính phủ chủ động tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cổ phần hóa; thực thường xuyên làm chuyển biến từ nhận thức, thói quen làm công ăn lương thời kỳ bao cấp DNNN chuyển sang CTCP 12 Tổ chức máy QLNN: Thành phố phân công lãnh đạo trực tiếp đạo CPH DNNN; thành lập BĐM PTDN, Ban thường xuyên làm việc với sở, ngành, tổng công ty để xác định rõ danh mục doanh nghiệp đưa vào kế hoạch CPH hàng năm Năm 2014, Thành phố định thành lập Bộ phận Thường trực công tác CPH Việc kiểm tra, giám sát trình cổ phần hóa DNNN, gồm: việc giám sát cấp ủy đảng; việc kiểm tra, giám sát trình CPH DNNN Quản lý tài công, gồm: kinh phí hoạt động BĐM PTDN TP; xử lý tồn tài trình CPH công tác thoái vốn nhà nước CTCP; việc thực chức đại diện chủ sở hữu nhà nước 2.4.2 Đánh giá kết tích cực hoạt động QLNN 2.4.2.1 Công tác xây dựng chương trình mục tiêu CPH DNNN, gồm xác định mục tiêu, phạm vi CPH DNNN; chế sách; xây dựng kế hoạch CPH DNNN 2.4.2.2 Về tổ chức thực chương trình mục tiêu CPH DNNN: công tác tư tưởng, tuyên truyền; tổ chức máy; việc giám sát, kiểm tra trình CPH DNNN; nguồn tài công việc thoái vốn nhà nước CTCP; thực chức đại diện chủ sở hữu nhà nước 2.4.3 Những khó khăn, hạn chế 2.4.3.1 Công tác xây dựng chương trình mục tiêu Về mục tiêu, tiêu chí phân loại DNNN: Tiêu chí phân loại theo Quyết định 37/2014/QĐ-TTg quy định rõ, nhiên trước yêu cầu hội nhập kinh tế sâu rộng yêu cầu xã hội hóa đầu tư số lĩnh vực kinh tế- xã hội áp dụng thực tế gặp số bất cập Về chế, sách: Thành phố chưa linh hoạt việc áp dụng cho phù hợp với tình hình địa phương Một số sách chế độ Trung ương chưa Hà Nội chi tiết hoá dẫn đến chậm triển khai thực Một số vướng mắc sách CPH DNNN nêu tại: Nghị định số 91/2010/NĐ-CP; Nghị định 189/2013/NĐ-CP; Nghị định số 59/2011/NĐ- CP Về xây dựng kế hoạch cổ phần hóa DNNN Kế hoạch CPH chưa có tầm nhìn xa, nhanh bị lạc hậu Thành phố phải trình Chính phủ phủ duyệt phương án tổng thể xếp DNNN đến 04 lần Khi xây dựng kế hoạch, Hà Nội đề xuất xin giữ lại tới 19 doanh nghiệp 10 DN, tức có 09 DN không Thủ tướng chấp thuận phải CPH, chứng tỏ Thành phố chưa bám sát đạo Chính phủ 2.4.3.2 Về tổ chức thực chương trình mục tiêu CPH Về công tác tư tưởng, tuyên truyền: Công tác tuyên truyền số nơi hạn chế, xem nhẹ; Do chưa nhận thức đắn nên nhiều cán bộ, nhân viên doanh nghiệp “sợ” CPH Tại số DN có tâm lý muốn xây dựng quy mô vốn điều lệ thấp hạn chế số lượng cổ phần bán bên Về tổ chức máy, nhân triển khai CPH: Tổ chức máy QLNN Trung ương thành phố Hà Nội CPH DNNN bất cập Lãnh đạo DN chưa quan tâm đầy đủ, số hạn chế lực 13 Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa Thành phố quan tâm mức Cơ quan nhà nước can thiệp vào quản trị công ty cổ phần Đối với số CTCP, quan niệm DNNN nên coi UBND thành phố quan cấp trên, đòi hỏi phải đối xử DNNN Còn tượng Thành phố áp đặt mệnh lệnh hành chính, trường hợp sở hữu nhà nước nắm cổ phần chi phối Về kiểm tra, giám sát: Sự quản lý, giám sát doanh nghiệp CPH nhiều yếu kém; công tác theo dõi hoạt động DN sau CPH lỏng lẻo Vai trò tổ chức đảng đoàn thể CTCP lúng túng; chế độ tiền lương, tiền thưởng người lao động chưa quan tâm Việc thu thập thông tin liên quan đến trình CPH DNNN hạn chế Công tác quản lý thông tin DN sau CPH từ nguồn khác số liệu, tình hình SXKD Về nguồn tài công việc thoái vốn nhà nước: Việc xử lý tồn tài chưa DN thực tốt, nên nhiều tồn không giải Việc xác định rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan đến tồn tài sản, công nợ gặp khó khăn Việc xác định GTDN DN giao quản lý sử dụng nhiều nhà xưởng, đất đai gặp bất cập Phương pháp xác định giá khởi điểm cổ phần chào bán lần đầu doanh nghiệp CPH chưa phù hợp Theo tiêu chí nhiều DNNN CPH mà Nhà nước nắm giữ cổ phần cần phải thực thoái vốn, tiến độ thực chậm Việc thực chức đại diện chủ sở hữu nhà nước: Chính phủ Bộ Tài yêu cầu chuyển giao số tiền thu từ cổ phần hóa DNNN thuộc Thành phố Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp Trung ương Đồng thời chuyển giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước doanh nghiệp Việc tác động động đến nguồn lực, lợi kinh tế Thủ đô, ảnh hưởng đến nguồn ngân sách Thành phố dùng để hỗ trợ lao động thất nghiệp, dôi dư chi phí khác phát sinh trình CPH 2.4.4 Nguyên nhân khó khăn, hạn chế 2.4.4.1 Nguyên nhân khách quan Việc tái cấu, CPH DNNN tiến hành bối cảnh kinh tế giới nước có nhiều khó khăn, phức tạp Kinh nghiệm CPH DNNN có quy mô lớn Thành phố chưa nhiều, số doanh nghiệp có tình hình tài phức tạp Số lượng DNNN cần phải CPH lớn, đề án mà Hà Nội phải xây dựng thường khó phức tạp 2.4.4.2 Nguyên nhân chủ quan Công tác tuyên truyền: - Chưa sâu rộng, chưa tạo đồng thuận cao; tư tưởng trông chờ vào Nhà nước, chậm đổi Tâm lý ngại thay đổi phận lãnh đạo doanh nghiệp nghỉ hưu làm cản trở trình CPH DNNN 14 - Chưa có thống cao nhận thức vai trò, vị trí kinh tế nhà nước yêu cầu giải pháp xếp, đổi nâng cao hiệu DNNN Thể chế, chế, sách: - Việc tổ chức thực thể chế hóa chủ trương Đảng có mặt chậm, chưa phù hợp cụ thể Thành phố chưa tập trung ban hành chế theo kế hoạch đề - Thành phố có giai đoạn chưa thật sát sao, liệt đạo triển khai thực phương án xếp, CPH DNNN - Chưa có biện pháp, chế tài mạnh xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe cá nhân, tập thể lãnh đạo bộ, ngành, địa phương DN không mặn mà với CPH - Việc thu hút nhà đầu tư tham gia vào tiến trình CPH gặp khó khăn thiếu công khai, minh bạch thông tin - Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực không cần nắm giữ Tài công: - Việc phối hợp giải khó khăn, vướng mắc phát sinh trình tái cấu, CPH DNNN quan chức chậm chưa triệt để Một số DNNN chưa liệt tích cực công khai phương án xếp, CPH - Việc định giá DNNN để tiến hành CPH nhiều bất cập Quá trình xác định GTDN chủ yếu dựa so sánh, chưa có tiêu chuẩn xác định giá trị tiềm thương hiệu, khả phát triển tương lai - Nguồn tài công phục vụ xếp, CPH DNNN, xử lý công nợ hạn hẹp Tổ chức máy: CBCC làm công tác CPH DNNN kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác CPH hạn chế Phân công ban, ngành chức chồng chéo Đội ngũ công chức làm công tác CPH có tư tưởng “xincho”, ỷ lại thực thi công vụ TIỂU KẾT CHƯƠNG II Từ việc giới thiệu tổng quan DNNN Việt Nam, khẳng định chủ trương CPH DNNN Đảng, Nhà nước triển khai từ nhiều năm trước Tác giả tóm lược kết nêu số hạn chế, khó khăn trình CPH DNNN Việt Nam Tác giả khái quát tình hình KTXH thuộc Thành phố, đánh giá hiệu SXKD hạn chế DNNN Thực trạng trình CPH DNNN Thành phố chia làm giai đoạn kéo dài từ năm 1991 đến nay, Chương đánh giá số lượng, cấu chất lượng CPH Trong khẳng định ảnh hưởng tích cực CPH DNNN, xác định CPH xu hướng tất yếu, giải pháp mang tính đột phá nhằm chuyển đổi DNNN từ đơn sở hữu sang đa sở hữu Những chuyển biến nói nâng cao rõ rệt hiệu SXKD doanh nghiệp CPH tất tiêu chủ yếu vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, số lượng lao động thu nhập người lao động, cổ tức giải lao động dôi dư Bên cạnh ưu điểm, tác giả nêu tồn tại, hạn chế trình CPH DNNN thuộc Thành phố tốc độ CPH chậm; thời gian tiến hành CPH dài; Nhà nước chiếm giữ nhiều cổ phần chi phối; CPH có 15 thành công bước đầu chậm; doanh nghiệp cổ phần bị phân biệt đối xử; nhận thức cổ đông quyền lợi nghĩa vụ doanh nghiệp chưa đắn Tác giả phân tích thực trạng QLNN CPH, công tác xây dựng chương trình mục tiêu CPH, làm rõ mục tiêu, phạm vi CPH DNNN; công tác xây dựng kế hoạch CPH DNNN Tiếp theo việc tổ chức thực chương trình mục tiêu cổ phần hóa, gồm: công tác tư tưởng, tuyên truyền; tổ chức máy quản lý nhà nước; việc kiểm tra, giám sát; quản lý tài công việc thoái vốn nhà nước CTCP; việc thực chức đại diện chủ sở hữu nhà nước Đánh giá mặt tích cực QLNN CPH, tác giả nhận định nhờ có chủ trương đúng, công tác xếp, cổ phần hóa DNNN đạt nhiều kết tích cực Các quan quản lý Hà Nội nắm bắt chất, đặc điểm trình CPH DNNN vấn đề phát sinh thực tế để đề xuất hoàn thiện môi trường pháp luật, sách; chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giải pháp đẩy nhanh việc CPH DNNN Cơ chế thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chủ sở hữu tăng cường… Tuy nhiên, bên cạnh kết tích tực công tác vận động, tuyên truyền cho CPH bị xem nhẹ Thành phố tích cực rà soát, xây dựng kế hoạch tổng thể xếp, đổi DNNN kế hoạch nhanh bị lạc hậu Hệ thống văn sách Nhà nước ban hành CPH DNNN dần hoàn thiện, Thành phố chưa linh hoạt áp dụng cho phù hợp với tình hình địa phương Sự quản lý, giám sát doanh nghiệp CPH nhiều yếu Việc xác định rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan đến tồn tài sản, công nợ xử lý tồn tài chính, toán thuế doanh nghiệp có khó khăn Bộ máy QLNN Thành phố thực CPH DNNN bất cập Tác giả nguyên nhân hạn chế gồm nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan Từ hạn chế nguyên nhân trên, tác giả cho thấy Thành phố thực tốt việc đổi mới, cấu lại, bao gồm việc chuyển đổi sở hữu để sử dụng có hiệu nguồn lực có khu vực DNNN tạo điều kiện nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp nâng cao mức tăng trưởng GDP Thủ đô nói riêng nước nói chung Đây sở để đưa giải pháp thúc đẩy trình CPH hoàn thiện QLNN CPH DNNN địa bàn trình bày Chương III CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLNN VỀ CPH DNNN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 BỐI CẢNH KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN CPH 3.1.1 Bối cảnh kinh tế quốc tế: Bối cảnh trị, kinh tế quốc tế doanh nghiệp phải hoạt động dựa nguyên tắc thị trường; doanh nghiệp Việt Nam không phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước khác 16 3.1.2 Bối cảnh nước: Kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực, nhiên, tổng cầu kinh tế tăng chậm, hoạt động SXKD doanh nghiệp khó khăn Đảng ta quán triệt tiếp tục thực nghiêm túc Nghị Trung ương 3, Nghị Trung ương (khóa IX), Nghị Đại hội XI nghị quyết, kết luận Trung ương xếp, đổi nâng cao hiệu DNNN Luật Doanh nghiệp quy định DNNN doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thay từ 51% trở lên trước Quy định tạo động lực lớn cho tiến trình cải cách DNNN Việt Nam Chủ trương nắm giữ cổ phần DNNN thực CPH, việc thu hút nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, không phân biệt thành phần 3.1.3 Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô đến năm 2020 - Ngày 6/01/2012, Tổng Bí thư ký ban hành Nghị số 11-NQ/TW Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 20112020 - Đảng bộ, quyền Thành phố có nhiều giải pháp, có việc đẩy mạnh xếp, CPH DNNN 3.2 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CPH DNNN THUỘC TP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 3.2.1 Về quan điểm 3.2.1.1 Nâng cao hiệu lực QLNN Ngoài yếu tố luật pháp, QLNN sử dụng biện pháp quản lý vĩ mô, gián tiếp, công cụ xây dựng kế hoạch Việc tăng cường quản lý vừa đảm bảo giám sát chặt chẽ hoạt động tuân thủ theo pháp luật, vừa tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp thực CPH Đảm bảo quán, thống quan QLNN kế hoạch tổng thể 3.2.1.2 Lấy hiệu hoạt động làm tiêu chuẩn: Hiệu kinh tế thể qua việc tạo đà phát triển lực cạnh tranh; Hiệu xã hội giải việc làm, đảm bảo thu nhập, nâng cao mức sống trình độ cho người lao động; Hiệu tài tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố, bổ sung nguồn vốn phát triển GDP 3.2.2 Về mục tiêu, định hướng 3.2.2.1 Mục tiêu, định hướng Đảng Nhà nước - Hoàn thành xếp, CPH DNNN có để tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, mang lại lợi ích Quốc gia - Đẩy mạnh CPH, thoái vốn đầu tư ngành nghề kinh doanh chính, bán hết vốn nhà nước DN ngành lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ - Sớm thành lập quan ngang Bộ để thực chức đại diện chủ sở hữu nhà nước DN - Đến năm 2020, cải cách DNNN hoàn thành, hình thành hệ thống doanh nghiệp đại có sức cạnh tranh quốc tế 3.2.2.2 Mục tiêu, định hướng thành phố Hà Nội - Trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố phấn đấu hoàn thành kế hoạch cổ phần hoá DNNN trực thuộc, tập trung hướng dẫn doanh nghiệp diện xếp, CPH thực bước theo quy trình, đảm bảo chất lượng thời gian 17 - Thành phố tiếp tục thực thoái vốn nhà nước DNNN diện CPH lĩnh vực nhạy cảm ngành nghề sản xuất kinh doanh theo đề án tái cấu phê duyệt 3.3 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VÀ HOÀN THIỆN QLNN VỀ CPH DOANH NGHIỆP 3.3.1 Nhóm giải pháp tạo lập tiền đề cần thiết cho việc CPH DNNN 3.3.1.1 Công tác tư tưởng, tuyên truyền - Cần tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị, đường lối, chủ trương Thành phố cán bộ, công nhân viên DNNN - Với giám đốc doanh nghiệp, tình hình tương tự không quyền lợi vật chất mà chức danh địa vị xã hội 3.3.1.2 Tăng cường cải cách hành trình CPH DNNN: Các Sở, ngành, tổng công ty cần chủ động có kế hoạch CPH đăng ký với Thành phố; Tăng cường củng cố vai trò, lực cán BĐM PTDN TP; Tiếp tục tăng cường vai trò Bộ phận thường trực CPH; Phân định cụ thể trách nhiệm Sở, ngành triển khai CPH 3.3.1.3 Bổ sung, hoàn thiện tiêu chí phân loại làm sở xây dựng phương án cổ phần hóa DNNN: Theo cách phân loại này, DNNN thuộc Thành phố phân thành nhóm: Nhóm 1: DNNN nắm giữ 100% vốn; Nhóm 2: Những DN CPH, Nhà nước nắm giữ 50% cổ phần; Nhóm 3: Những doanh nghiệp lại CPH, Nhà nước nắm giữ 50% cổ phần không nắm giữ cổ phần 3.3.1.4 Bổ sung, hoàn thiện kế hoạch CPH DNNN thuộc Thành phố: Luận án đưa Kế hoạch CPH thời gian tới có kiến nghị bổ sung công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Chính phủ 3.3.1.5 Giải pháp tổ chức máy, nhân lực QLNN CPH DNNN Bổ sung, nâng cấp chức cho Chi cục Tài doanh nghiệp (thuộc Sở Tài chính): Phương án Giữ nguyên tên gọi nay, bổ sung chức đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp theo quy định Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Chính phủ Phương án Cho phép UBND thành phố thành lập quan QLNN để thực thống có hiệu chức đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo tinh thần Nghị Trung ương (Khóa IX), Kết luận số 78KL/TW ngày 26/7/2010 Bộ Chính trị Nghị số 11 Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 sở tổ chức lại nâng cấp Chi cục TCDN thành Cục Quản lý TCDN trực thuộc UBND TP Đề xuất thành lập mô hình Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Hà Nội: Luận án kiến nghị xây dựng Đề án thành lập Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước trực thuộc thành phố Hà Nội Tăng cường hoạt động máy quản lý làm công tác CPH DNNN: - Tiếp tục tổ chức hội nghị để triển khai kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; - BĐM& PTDN TP thường kỳ báo cáo tập thể lãnh đạo UBND thành phố tiến độ, kết thực công tác CPH - Duy trì hoạt động Tổ công tác chuyên trách CPH 3.3.1.6 Giải pháp giám sát, kiểm tra 18 Về yêu cầu: Theo dõi, giám sát theo nguyên tắc nắm bắt tình hình chung tiêu kinh tế chủ yếu, cần thiết Phục vụ việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn doanh nghiệp hoạt động Giảm bớt đầu mối kiểm tra, kiểm soát Về nội dung: Nên có quy định cụ thể tổ chức, chế chế độ hoạt động hệ thống kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, điều hành uốn nắn kịp thời lệch lạc để đảm bảo tiến độ CPH DNNN Quan tâm thường xuyên DN trình CPH nhằm phát huy hiệu đạt được, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi để DN phát triển bình đẳng Quy định trách nhiệm quan QLNN việc tiếp tục cung cấp thông tin, phổ biến chế độ sách cho doanh nghiệp diện CPH 3.3.1.7 Tổ chức hội thảo, biên soạn tài liệu phục vụ công tác CPH DNNN - Tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố CPH Sở, ngành, tổng công ty - Phổ cập rộng rãi kết nghiên cứu, biên soạn giáo trình - Tổ chức tọa đàm, trao đổi tổ chức nghiên cứu, quan QLNN DN thuộc diện CPH 3.3.2 Nhóm giải pháp chế, sách tài 3.3.3.1 Giải pháp thể chế, chế sách Về thể chế - Hoàn thiện Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước DNNN; - Bộ Tài có Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP; Nghị định số 206/2013/NĐ-CP; - Hoàn thiện Quyết định thay Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg; - Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định người giữ chức danh quản lý DN 100% vốn nhà nước DN mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ… - Hoàn thiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Chính phủ; - Thành ủy tiếp tục đạo UBND TP ban hành văn bản, thị đẩy mạnh CPH DNNN theo kế hoạch; - Báo cáo Trung ương bổ sung chế, sách để tính đúng, tính đủ giá trị lợi kinh doanh, thương hiệu, văn hóa kinh doanh, trình độ tay nghề…vào GTDN Về chế sách - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Sửa đổi Thông tư số 196/2011/TT-BTC; - Hoàn thiện Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 3.3.2.2 Xác định, tách riêng, xử lý khoản tồn tài doanh nghiệp CPH Phân loại khoản tồn tài chính: Nhóm 1: Những tồn tại, vướng mắc có chế, chế độ đủ để xử lý; Nhóm 2: Những tồn tại, vướng mắc chưa quy định rõ chế sách, song Thành phố vận dụng xử lý theo thẩm quyền; Nhóm 3: Những vấn đề chưa có quy định chế, sách cần vận dụng để xử lý vượt thẩm quyền Thành phố 19 Xử lý tồn trình CPH DNNN: Ngoài quy định chế, sách, luận án đề xuất biện pháp xử lý số tồn tài về: tài sản, công nợ, khoản lỗ lãi Xử lý tồn tài thời điểm DNNN thức chuyển thành CTCP: Trong giai đoạn từ thời điểm xác định GTDN đến thời điểm thức chuyển thành CTCP, doanh nghiệp CPH thực nhượng, bán, lý tài sản, khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán theo quy định 3.3.2.3 Giải pháp tài công Về xử lý tiền thu từ CPH DNNN: Kiến nghị với Chính phủ cho phép Hà Nội giữ lại số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước CPH DNNN để thực tái cấu doanh nghiệp phê duyệt Về thoái vốn xử lý phần vốn góp Nhà nước CTCP: - Đối với phần vốn nhà nước tham gia CTCP doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nắm giữ thuộc diện CPH định theo hướng: Thoái vốn nhà nước trước CPH; Tính vào GTDN CPH; Điều chuyển cho doanh nghiệp mà Thành phố tiếp tục nắm 100% vốn nhà nước quan quản lý TCDN Thành phố quản lý - Luận án đưa 05 giải pháp tăng cường thoái vốn nhà nước 3.3.2.4 CPH DNNN gắn với phát triển thị trường chứng khoán - Tổ chức hội nghị phổ biến sách thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch niêm yết TTCK - Sở GDCK khẩn trương vào để phục vụ đấu giá, hỗ trợ DN sau đấu giá - Đối với cổ phiếu CTCP chưa niêm yết TTCK mà định giá thấp mệnh giá tổ chức bán cổ phần công khai - Cần có phương án xử lý cổ phần không bán không bán hết 3.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực QLNN sau CPH 3.3.3.1 Công tác đào tạo, bố trí, xếp đội ngũ cán chủ chốt - Đề xuất với Thành uỷ nghiên cứu để sớm có chủ trương sách bố trí, sử dụng đãi ngộ cán Có biện pháp xử lý DN lãnh đạo DN chậm trễ thực CPH - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để bố trí, xếp hợp lý đội ngũ cán chủ chốt DN cấp trình thực CPH - Cần có chế gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ CPH DNNN Có chế độ thưởng nơi, người làm tốt phạt người không hoàn thành nhiệm vụ 3.3.3.2 Giải vấn đề lao động dôi dư Về phía quyền Thành phố: Các Sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lập phương án hỗ trợ toán trợ cấp cho đối tượng lao động dôi dư Về phía doanh nghiệp: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách Nhà nước CPH xử lý lao động dôi dư doanh nghiệp Xây dựng phương án xếp lao động 3.3.3.3 Đổi phương thức quản lý, nâng cao lực quản trị doanh nghiệp CPH 20 - Thành phố đề xuất với Trung ương hoàn chỉnh chế quản lý doanh nghiệp sau CPH - Các DN CPH cần xác định rõ, thực quyền hạn trách nhiệm HĐQT ban giám đốc - Các doanh nghiệp phải đặc biệt ý tới công tác quản trị nhân - Các CTCP cần sớm hoàn thành thủ tục thuê đất với Thành phố - Tạo điều kiện cho người lao động cổ đông hiểu quyền trách nhiệm 3.3.3.4 Kiện toàn, nâng cao vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể doanh nghiệp sau CPH Kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể - Đề nghị nên quy mối hệ thống công đoàn theo quận- huyện theo công đoàn ngành dọc - Thành uỷ, Liên đoàn lao động, Thành đoàn nên nhanh chóng ban hành quy định quy chế hướng dẫn hoạt động tổ chức Một số giải pháp nâng cao vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể: - Cần có chế giải tốt mối quan hệ liên quan công tác lãnh đạo, đạo phối hợp - Xem xét thống đầu mối quản lý tổ chức Đảng doanh nghiệp - Có chế thể hóa chủ DN kiêm bí thư cấp ủy doanh nghiệp có cổ phần nhà nước từ 50% trở xuống - Nâng cao vai trò tiên phong tổ chức đảng DNNN 3.3.3.5 Về chế độ thông tin, báo cáo: hoàn thiện nội dung báo cáo văn bản; Quy định thông báo tới doanh nghiệp văn cần báo cáo; Chuẩn hoá mẫu biểu báo cáo; Trách nhiệm, nghĩa vụ báo cáo xử phạt hành không tuân thủ… TIỂU KẾT CHƯƠNG III Từ bối cảnh kinh tế quốc tế nước chiến lược phát triển KTXH Thủ đô đến năm 2020 tác động đến CPH DNNN Thành phố giai đoạn tới Tác giả nêu số quan điểm mục tiêu, định hướng CPH giai đoạn Thành phố phấn đấu hoàn thành kế hoạch cổ phần hoá DNNN trực thuộc Yêu cầu doanh nghiệp tổ chức xếp tái cấu trúc phù hợp với lực quản lý, giám sát nâng cao lực quản trị DNNN theo hướng phù hợp với nguyên tắc, thông lệ quốc tế Tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách doanh nghiệp thực xếp, cổ phần hóa theo tiêu chí, danh mục phân loại Trong nhóm giải pháp tạo lập tiền đề cần thiết cho CPH, tác giả đưa biện pháp đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền; tăng cường cải cách hành chính; bổ sung, hoàn thiện tiêu chí phân loại làm sở xây dựng phương án CPH DNNN; hoàn thiện kế hoạch CPH DNNN; tăng cường giám sát, kiểm tra Trong tác giả đề xuất nâng cấp chức cho Sở Tài (Chi cục Tài doanh nghiệp); đề nghị bổ sung chức đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp theo quy định Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Chính phủ đề xuất thành lập quan QLNN để thực thống 21 có hiệu chức đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo tinh thần Nghị Trung ương (Khóa IX) sở tổ chức lại nâng cấp Chi cục Tài doanh nghiệp thành Cục Quản lý Tài doanh nghiệp trực thuộc UBND thành phố Nhóm giải pháp chế, sách tài kiến nghị với Chính phủ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chế chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước Cần sớm xây dựng hoàn thiện Luật Quản lý Sử dụng vốn nhà nước DNNN Đề nghị Bộ Tài khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành CTCP; Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 206/2013/NĐ-CP quản lý nợ DNNN hoàn thiện phương án tham gia nhà đầu tư nước việc tái cấu, thoái vốn ngành DNNN Hoàn thiện Quyết định thay Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg tiêu chí, danh mục phân loại DNNN để tạo sở pháp lý cho việc đẩy mạnh giảm bán toàn vốn doanh nghiệp mà Nhà nước không cần chi phối Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định người giữ chức danh quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ… Các giải pháp thuộc nhóm đề nghị cần xác định, tách riêng, xử lý khoản tồn tài doanh nghiệp cổ phần hóa Kiến nghị với Chính phủ cho phép thành phố Hà Nội giữ lại số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước CPH để thực tái cấu doanh nghiệp phê duyệt nhằm tăng sức cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động SXKD Tăng cường thoái vốn CTCP có vốn nhà nước để có nguồn xử lý công việc khác liên quan đến xếp, đổi DNNN thuộc Thành phố Giải pháp đề nghị gắn kết CPH DNNN với phát triển thị trường chứng khoán, giao Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào cuộc, chuẩn bị từ hệ thống, người để phục vụ đấu giá, hỗ trợ doanh nghiệp sau đấu giá tham gia trực tiếp thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM) thị trường cổ phiếu niêm yết với thời gian nhanh Về giải pháp nâng cao hiệu lực QLNN sau CPH, tác giả trình bày biện pháp công tác đào tạo, bố trí, xếp đội ngũ cán chủ chốt DNNN diện CPH; giải vấn đề lao động dôi dư; đổi phương thức quản lý, nâng cao lực quản trị; kiện toàn, nâng cao vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể doanh nghiệp sau CPH chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác QLNN CPH MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CPH DNNN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI DNNN, TRỌNG TÂM LÀ CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Luận án xin có số khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ số nội dung sau: 1.1 Về tái cấu doanh nghiệp nhà nước 1.1.1 Phân chia DNNN thành hai loại DNNN thương mại DNNN công ích Đối với DNNN thương mại: xin khuyến nghị với Đảng, Nhà nước có chủ trương để DN vận hành theo chế thị trường tiến tới CPH 22 Đối với DNNN công ích: Nhà nước tiến hành CPH khuyến khích thành phần phi nhà nước tham gia kinh doanh thông qua hình thức mua dịch vụ công ủy thác số doanh nghiệp xét thấy đủ điều kiện 1.1.2 Xây dựng đề án sử dụng nguồn thu từ CPH DNNN: Khuyến nghị với Chính phủ tập trung nguồn thu từ CPH thoái vốn nhà nước CTCP có vốn nhà nước, nguồn thu từ lợi nhuận sau trích lập quỹ DNNN theo quy định 1.1.3 Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chế, sách đẩy nhanh trình tái cấu, CPH DNNN: quy định bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp; sách với người lao động dôi dư sau CPH; xác định quyền thuê đất, quyền sử dụng đất, thương hiệu; danh mục ngành, nghề, lĩnh vực mà Nhà nước không cần kiểm soát cho nhà đầu tư nước 1.1.4 Tiếp tục tái cấu tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước toàn diện: Với việc CPH tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ có quy mô lớn cần có tham gia nhà đầu tư lớn nước, có tiềm lực tài kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp 1.2 Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Đảng Nhà nước thực quán đẩy mạnh CPH DNNN theo hướng giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước doanh nghiệp; thực công khai, minh bạch, lộ trình CPH Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước nâng cao trách nhiệm, chủ động đẩy mạnh CPH, thực phương án xếp CPH, quản lý sau CPH thực bán hết vốn doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường Tăng cường công tác đạo, kiểm tra, giám sát việc thực đề án CPH DNNN phê duyệt Thực kế hoạch lộ trình CPH loại hình doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công ích ĐỔI MỚI VÀ ÁP DỤNG KHUNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 2.1 Có chế đổi quản trị để DNNN mà trọng tâm tập đoàn, công ty nhà nước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm sản xuất, kinh doanh 2.2 Xác định làm rõ quyền hạn, trách nhiệm chủ sở hữu, người đại diện chủ sở hữu (HĐTV, HĐQT) người điều hành (tổng giám đốc, giám đốc) doanh nghiệp quản lý, đầu tư, sử dụng vốn, tài sản nhà nước HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DNNN VÀ CTCP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 3.1 Về mô hình Khuyến nghị với Chính phủ thành lập quan chuyên trách ngang thực chức chủ sở hữu với đối tượng phạm vi phù hợp, giải phóng Bộ quản lý nhà nước khỏi chức quản lý chủ sở hữu nhà nước 3.2 Về mục tiêu Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp quản lý tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, quản trị đại, có khả cạnh tranh khu vực giới để thực chiến lược quốc gia phát triển kinh tế xã hội 3.3 Về nguyên tắc Ủy ban quản lý tập đoàn, tổng công ty lớn, CTCP có vốn nhà nước số ngành độc quyền tự nhiên để thực chiến lược đầu tư quốc gia phát triển kinh tế- xã hội 3.3 Về chức năng, nhiệm vụ 23 Là đầu mối giúp Chính phủ thực quyền, nghĩa vụ trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước tập đoàn, tổng công ty nhà nước, CTCP có vốn nhà nước Tham mưu với Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển quốc gia với ngành lĩnh vực then chốt kinh tế Chỉ đạo, thúc đẩy cải cách, cải tổ DNNN, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước đảm bảo giá trị tăng tài sản nhà nước Tham mưu với Chính phủ xây dựng thể chế sách quản lý DNNN, CTCP có vốn nhà nước; phê duyệt điều lệ, chế độ liên quan đến doanh nghiệp người đại diện vốn nhà nước doanh nghiệp KẾT LUẬN Qua việc xác định lý luận liên quan đến trình QLNN CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội, phân tích thực trạng, đánh giá hiệu QLNN CPH, làm rõ kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân; đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN CPH DNNN, luận án đạt số kết sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận cổ phần hóa quản lý nhà nước trình cổ phần hóa DNNN; nêu khái niệm CPH DNNN, từ làm rõ chất CPH Xác định nội dung QLNN cổ phần hóa DNNN định hướng chiến lược, kế hoạch Nhà nước; chế, sách, quy định pháp luật; kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật trình CPH DNNN; nguồn tài công; máy, nhân lực để cổ phần hóa Đánh giá có khoa học thực trạng công tác QLNN CPH DNNN Chỉ tồn hạn chế công tác tuyên truyền, vận động cho CPH; kế hoạch tổng thể xếp, đổi DNNN; tồn áp dụng chế, sách; bất cập máy QLNN; việc xác định trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan đến tồn tài sản, công nợ xử lý tồn tài trình CPH Với bối cảnh kinh tế quốc tế, nước định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội năm tới, quán triệt đạo Chính phủ đẩy mạnh xếp, đổi DNNN tảng để luận án xác định quan điểm, mục tiêu đưa nhóm giải pháp hoàn thiện QLNN CPH DNNN thuộc Thành phố Đưa số đề xuất, khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Bộ, ngành nhằm góp phần thúc đẩy tái cấu xếp DNNN bình diện Quốc gia Quản lý nhà nước CPH DNNN thuộc thành phố Hà Nội tổng thể nội dung rộng nhiều vấn đề phức tạp, luận án cố gắng việc đưa quan điểm, nội dung cốt yếu, song khả hạn chế nên thiếu sót Tác giả mong muốn tiếp tục nhận đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý, thầy, cô, chuyên gia lĩnh vực CPH DNNN để hoàn thiện khiếm khuyết nghiên cứu sau này, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước cổ phần hóa DNNN năm tới / DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 24 Hoàng Tuân (2009), Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (qua thực tiễn thành phố Hà Nội), Tạp chí Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh), xuất tháng 7-2009, tr 67 Hoàng Tuân (2014), Xử lý tồn tài nhằm thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội, Tạp chí Kế toán Kiểm toán, số tháng năm 2014, tr 13 Hoàng Tuân (2015), Các nhân tố ảnh hưởng tới cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Tạp chí Tài điện tử, số 144 ngày 15/6/2015, tr 32 Hoàng Tuân (2015), Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa thành phố Hà Nội, Tạp chí Tài chính, kỳ 2- tháng 6/2015, tr 33 25 26
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập