(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

27 12 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:15

CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOCẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOCẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOCẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOCẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOCẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒADÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHĂM MON CHĂN THẠ CHÍT CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 62 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 Công trình hoàn thành tại:………………….……… ………… …… ……………………………………………………………………………… Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hà PGS.TS Nguyễn Thị Phượng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà ……, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi ……… … ngày … tháng … Năm ……… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Cải cách máy hành Nhà nước vấn đề khó khăn phức tạp, công việc cần thiết quốc gia giới, nội dung then chốt thiếu cải cách hành nhà nước Tiến hành tốt cải cách máy hành Nhà nước đem lại hiệu trình quản lý nhà nước xây dựng hành sạch, vững mạnh Đại hội IX Đảng nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh: “Tiếp tục cải cách máy hành nhà nước trung ương địa phương theo hướng gọn nhẹ, phù hợp hiệu quả, vận dụng khoa học công nghệ phương thức quản lý đại vào trình quản lý nhà nước” Kết đạt trình phát huy tinh thần Đảng nêu làm cho tổ chức hoạt động máy hành đổi bước thu thành tựu bước đầu tạo lực đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển Về cấu tổ chức máy hành cải thiện; chức nhiệm vụ quan hành nhà nước quy định rõ hơn; phân cấp quan hành Trung ương địa phương có điều chỉnh theo giai đoạn; phối hợp ngành có kết tốt; việc xây dựng sở kỹ thuật đại xây dựng phủ điện tử trọng; cán công chức đảm bảo số lượng chất lượng Tuy nhiên yêu cầu thiết nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, tổ chức máy hành nhà nước, máy hành bộc lộ nhiều khuyết điểm cản trở công đổi là: Bộ máy hành nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc, thủ tục rườm rà, phiền hà; chức năng, nhiệm vụ chồng chéo; hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng phổ biến; việc xác định phân công chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước phủ quan Trung ương thiếu rõ ràng, chưa hợp lý, trùng lắp Phân công, phân cấp quản lý nhà nước Trung ương địa phương chưa cụ thể; cấp hành địa phương nhiều hạn chế Việc tổ chức phối hợp ngành, lĩnh vực chưa thật hiệu quả; mạng lưới điện tử để tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến người dân việc cung cấp dịch vụ để phục vụ nhân dân thông qua công nghệ đại chưa áp dụng nhiều; thực trạng kiêm chức cán chủ chốt có nhiều vấn đề đặt ra…Xuất phát từ số vấn đề trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tại: “cải cách máy hành nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Mục đích việc nghiên cứu: Làm rõ quan điểm, khái niệm khoa học cải cách máy hành nhà nước Đồng thời xây dựng luận khoa học thực tiễn cải cách máy hành nhà nước CHDCND Lào Từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức máy CHDCND Lào - Nhiệm vụ nghiên cứu: Xác định khái niệm liên quan đến cải cách máy hành nhà nước; mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, xác định yếu tố ảnh hưởng đến cải cách máy hành nhà nước, sâu phân tích, đánh giá thực trạng cải cách máy hành nhà nước Lào điều kiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động cải cách máy hành nhà nước Lào là: xếp, tổ chức lại hoạt động quan phủ quan hành cấp; xác định lại thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ phủ, quan thuộc phủ quan hành cấp bối cảnh hội nhập sâu rộng - Phạm vi nghiên cứu: Là đổi (cải cách) cách thức, tổ chức hoạt động máy hành nhà nước CHDCND Lào Tổ chức, xếp hợp chia tách quan thuộc máy hành từ trung ương đến địa phương + Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy phối hợp, phân công hoạt động phận cấu thành máy hành nhà nước Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin; quan điểm Đảng Nhà nước Lào cải cách máy hành nhà nước - Phương pháp nghiên cứu: Luận án áp dung phương pháp, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê, nghiên cứu tài liệu, điều tra xã hội học Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học - Câu hỏi nghiên cứu + Cải cách máy hành nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần tập trung giải vấn đề ? + Thiết kế mô hợp lý cho máy hành nhà nước CHDCND Lào tương lai ? - Giả thuyết khoa học Cải cách máy hành nhà nước CHDCND Lào thành công giải vấn đề: cấu máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phối hợp, xây dựng phủ điện tử Trong tương lai cần phải phát huy hiệu mô hình kiêm nhiệm, xác định mô hình máy trung ương, địa phương Những điều đóng góp luận án Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu cải cách BMHC nhà nước CHDCND Lào góc độ khoa học quản lý công Những điểm khoa học luận án bảo vệ thành công đóng góp luận án: - Những luận điểm cải cách máy hành nhà nước - Mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, nội dung nghiên tắc cải cách máy hành nhà nước phạm trù pháp lý, sở để tổ chức hoạt động giai đoạn phát triển lịch sử - Khái quát thực trạng cải cách BMHC nhà nước CHDCND Lào từ 2006 đến nhằm xác định thành tựu hạn chế việc cải cách máy nhà nước nói chung; - Đề xuất giải pháp cụ thể, sát thực tế có khả thực tiến trình cải cách BMHC nhà nước - Ý nghĩa luận án: Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu cải cách máy hành nhà nước Lào Kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo có giá trị nhà nghiên cứu, giảng dạy đối tượng Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục luận án gồm chương, 150 trang CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.1 Các công trình nghiên cứu Việt Nam Các công trình nghiên cứu Việt Nam liên quan tới cải cách máy hành nhà nước từ năm 2000 đến thể sau: - Công trình nghiên cứu tác giả Lê Sĩ Dược (2000): “Cải cách máy hành cấp Trung ương công đổi nước ta” - Công trình khoa học Nguyễn Ngọc Hiến (2001): “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam” - Công trình nghiên cứu tác giả Võ Kim Sơn (2004): “Phân cấp quản lý nhà nước, lý luận thực tiễn” - Nguyễn Hồng Diên (2009), luận án tiến sĩ quản lý hành công: “Tổ chức hoạt động quyền tỉnh theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Đặng Xuân Phương (2011): “Hoàn thiện tổ chức hoạt động Bộ, quan ngang trình cải cách hành Việt Nam” - Nguyễn Ngọc Thanh: Luận án tiến sĩ quản lý hành công (2013)“Đổi nhằm nâng cao chất lượng quyền cấp sở nước ta nay” - Nguyễn Thị Phượng “Minh bạch hóa hoạt động quản lý hành Nhà nước từ lý luận tới thực tiễn” 1.1.2 Các công trình nghiên cứu Lào Các công trình nghiên cứu Lào liên quan tới cải cách máy hành nhà nước gồm có công trình sau: - EN SOLATHI (2000)“Xây dựng Nhà nước đảm bảo quyền lực nhân dân lao động Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn nay” - Công trình nghiên cứu Phăn Khăm Vi Pha Văn (2001) “Một số suy nghĩ việc kiện toàn máy Chính phủ” - Khăm Môn Vi Vông Xay (2005) đề tài khoa học: “Cải cách quyền địa phương để phát triển kinh tế xã hội” - Chăn Phêng Phông Si Khăm (2007), luận văn: “Bộ máy hành nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sơ lược định hướng hoàn thiện” - Công trình nghiên cứu tác giả Vi Xay Phăn Đa Nu Vông (2008): “Quản lý công máy nhà nước” - Si Phục Vông Phắc Đi (2011), đề tài khoa học: “Tổ chức máy Nhà nước đáp ứng với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” 1.1.3 Một số công trình nghiên cứu nước khác - RICH ARD C.SCHOEDER (1999) “An Outline of AMERICAN Government” (Khái quát quyền Mỹ) - James D Wolfensohn (1997), “Nhà nước giới chuyển đổi” - Salvatore SChiavo-Campo Pachampet Sundaram (2003) “To Serve and to Preserve Improving Public Administration In a CompetitiveWorld” - The World Bank (2005): “Phân cấp Đông Á để quyền địa phương phát huy tác dụng” - Tác phẩm nghiên cứu V.I Lênin (1978)“Thà mà tốt”, công trình nghiên cứu sâu sắc vấn đề cải tổ máy nhà nước - Hoàng Xiêu Yông (2006) “Tổ chức hoạt động máy nhà nước Trung Quốc” - Tinh Tinh (2002):“Cải cách phủ - Cơn lốc trị cuối kỷ XX” 1.2 ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Cải cách máy nhà nước máy hành nhà nước có nhiều công trình tác giả nước nghiên cứu với nhiều khía cạnh khác Những công trình nghiên cứu thể đầy đủ, đa dạng lý luận thực tiễn việc tiến hành cải cách máy hành nhà nước Công trình nghiên cứu Việt Nam có nhiều tác giả sâu cải cách máy nói chung máy hành nói riêng, có hạn chế định vận dụng vào đặc thù Lào Các công trình Lào có nhiều tác giả nghiên cứu máy hành nhà nước nghiên cứu cách chung chung, khó vận dụng vào thực tế Đối với công trình số nước khác có thành công trình đưa tư tưởng mới, định hướng mới, vận dụng nhiều lý thuyết quản lý công vào thực tế, phải biết cách vận dụng sáng tạo vào thực tế Lào 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT Một là, Đưa lý luận mang tính khoa học việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc phủ quyền địa phương cấp Hai là, đưa sở lý luận việc phân cấp quản lý quan hành nhà nước trung ương- địa phương, phân cấp cấp quyền địa phương Ba là, đưa giải pháp tiến hành cải cách cấu máy hành Trung ương địa phương phù hợp vào đặc điểm điều kiện CHDCND Lào Bốn là, đề số giải pháp nhằm giải mối quan hệ phối hợp quan hành nhà nước cấp với cấp dưới, quan hành ngành dọc với ngành ngang Tránh tình trạng quan quan ngành dọc đạo hai quan cấp Năm là, Xây dựng phủ điện tử để làm điều kiện thuận lợi cho việc tham gia đóng góp ý kiến nhân dân tổ chức hoạt động máy nhà nước nói chung, máy hành nói riêng Sáu là, Đề xuất số mô hình máy hành nhà nước Lào từ trung ương đến địa phương tương lai Tiểu kết chương 1: Cải cách máy hành nhà nước đề tài nói nước bỏ qua tổ chức hoạt động phủ quyền địa phương Các nước giới tùy vào trình độ phát triển điều kiện tự nhiên- xã hội, dân tộc, tôn giáo mà tiến hành cải cách với nội dung khác hình thức thực định Công trình nghiên cứu tác giả có thành công đinh, mức độ để đưa vào vận dụng thực tiễn vấn đề đặt tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2.1 CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2.1.1 Khái niệm máy hành nhà nước Do khác biệt trị, kinh tế, truyền thống văn hóa xã hội nên máy hành nhà nước quốc gia khác tổ chức - Tiêu chí chức năng, nhiệm vụ máy hành nhà nước - Tiêu chí phân cấp, phối hợp máy hành nhà nước - Tiêu chí áp dụng công nghệ thống tin quản lý hành 2.3 NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2.3.1 Nội dung cải cách máy hành nhà nước Nội dung trọng tâm cải cách máy hành cần tập trung vào nội dung sau: - Sắp xếp, tinh giản máy hành nhà nước, cải cách cấu tổ chức máy theo hướng làm cho tinh gọn, giảm bớt đầu mối, khắc phục cồng kềnh bất hợp lý cấu, nâng cao chất lượng hoạt động có hiệu lực, hiệu - Điều chỉnh chức nhiệm vụ phủ, bộ, quan ngang bộ, quan thuộc phủ quyền địa phương cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước tình hình - Phân cấp quản lý hành nhà nước, thực phân cấp, nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm phủ quyền địa phương - Xây dựng phủ điện tử để làm điều kiện thuận lợi cho việc tham gia đóng góp ý kiến nhân dân tổ chức hoạt động máy nhà nước nói chung, máy hành nói riêng 2.3.2 Nguyên tắc cải cách máy hành nhà nước - Nguyên tắc Đảng lãnh đạo - Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào cải cách máy hành nhà nước - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ 2.3.3 Yếu tố tác động đến cải cách máy hành nhà nước 11 - Xuất phát từ chủ trương đường lối, điều kiện đất nước - Cải cách BMHC phải phù hợp với đòi hỏi kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa - Khoa học công nghệ ngày phát triển nhảy vọt, cần thiết vận dụng vào phát triển hành - Coi trọng yếu tố người; - Yếu tố hội nhập có ảnh hưởng tới tổ chức lại máy cho phù hợp… 2.4 KINH NGHIỆM CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH MỘT SỐ NƯỚC Luận án trung tập nghiên cứu kinh nghiệm số nước theo đường chủ nghĩa xã hội số nước phát triển như: Việt Nam, Trung Quốc, Liên bang Nga Hàn Quốc Từ rút số kinh nghiệm cho CHDCND Lào là: Một là, cải cách máy hành xác định rõ nội dung: rà soát lại cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phối hợp, đổi phương thức làm việc, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm Hai là, cải cách hành phải thận trọng cần phải học hỏi kinh nghiệm quốc tế Ba là, Cải cách máy hành biến đổi chất có tính đột biến trị, cách thức tổ chức máy cho hợp lý với điều kiện thực tế Bốn là, Xây dựng phủ minh bạch, phủ điện tử, phủ có tham gia người dân Tiểu kết chương 2: Để bảo đảm cho công trình nghiên cứu, tác giả làm rõ nhiều khái niệm quan điểm xung quan cải cách máy hành nhà nước; từ làm rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, yếu tố tác động đến công 12 cải cách máy hành nhà nước Tác giả nghiên cứu kinh nghiệm số nước phát triển nhằm rút kinh nghiệm bổ ích cho CHDCND Lào CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Về phát triển kinh tế-xã hội: CHDCND Lào giành thắng lợi nhiều mặt trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục Về trị giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; ổn định hệ thống trị trật tự xã hội 3.1.2 Khái quát máy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bộ máy nhà nước bao gồm quan chính: Cơ quan lập pháp, hành pháp tư pháp (Hình 3.1 luận án, trang 76) 3.2 CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.2.1 Thực trạng kết hợp vai trò người đứng đầu tổ chức Đảng với người đứng đầu quyền Về việc thực chế độ kiêm nhiệm vừa lãnh đạo quan Đảng quan hành nhà nước CHDCND Lào đến trải qua 30 năm Hiện nay, có 21 chức danh kiêm nhiệm trưởng kiêm bí thư Trung ương, 18 tỉnh trưởng, đô trưởng kiêm bí thư, 148 huyện trưởng kiêm bí thư 8753 trưởng kiêm bí thư Mô hình kiêm nhiệm có ưu điểm là: tăng cường lãnh đạo đảng quyền; việc kiêm chức xét chức năng, nhiệm vu thống công tác Đảng quyền, hai một, hai; 13 kiêm chức thu gọn đầu mối việc định triển khai công việc nhanh chóng 3.2.2 Thực trạng cải cách cấu máy hành nhà nước CHDCND Lào 3.2.2.1 Thực trạng cải cách cấu máy hành Trung ương Theo khảo sát thực tế Chính phủ khóa VI (2006-2010); máy hành gồm 16 Bộ, quan ngang 10 quan thuộc phủ với 260 vụ Đến 2015, máy hành gồm 21 Bộ, quan ngang quan thuộc Chính phủ với 299 vụ (so với phủ khóa VI tăng lên 39 vụ) Ngoài quan thuộc văn phòng Chính phủ có xu hướng nâng cấp như: Ủy ban cải cách kinh doanh đề nghị nâng cấp thành Tổng cục gồm văn phòng tương đương vụ Ủy ban giám sát quốc gia, kiểm tra chống ma túy, đề nghị nâng cấp thành Tổng cục, có văn phòng tham mưu, có vị trí tương đương vụ Kết đáng ghi nhận cải cách máy hành nhà nước Lào thời gian qua là: - Thành lập số Bộ hình thành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực giúp cho máy tổ chức Chính phủ tinh gọn, khắc phục đáng kể tình trạng bỏ trống chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước; đảm bảo tính thống nhất, thông suốt liên thông ngành, lĩnh vực nằm quản lý đa ngành, đa lĩnh vực - Thực mục tiêu, yêu cầu cải cách hành không nhiều loại hình quan thuộc Chính phủ có chức quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, thu gọn số lượng quan thuộc Chính phủ đến mức cần thiết - Sáp nhập quan thuộc phủ vào máy bên số Bộ làm cho máy tinh gọn, phù hợp với chức nhiệm vụ 14 Ban hành xong nghị định Chính phủ tổ chức hoạt động máy phủ sau thành lập sáp nhập cấu tổ chức máy phủ 3.2.2.2 Cải cách cấu máy hành địa phương Hiện nay, quyền địa phương nước CHDCND Lào chia thành cấp, bao gồm: cấp tỉnh, huyện Quá trình cải cách làm cho máy từ cấp tỉnh, cấp huyện cấp có thay đổi Số lượng cấp tỉnh có tăng lên từ 16 tỉnh thủ đô, (2015) thành lập thêm tỉnh Xay Sổm Bun Bộ máy cấp tỉnh gồm 17 tỉnh thủ đô Đối với cấu máy hành cấp tỉnh có thay đổi theo thay đổi quan ngành dọc trung ương Đối với quan hành cấp huyện có số lượng tăng Nếu năm 2010 số huyện nước 143 huyện, đến (2015) số huyện tăng lên đến 148 huyện Còn quan ngành dọc tổ chức theo hình thức có sở ngành dọc có nhiêu phòng cấp huyện Đối với quan hành cấp có xu hướng giảm xuống nhiều Nếu năm 2006 nước có: 10.292 bản, đến (2015) số giảm xuống 8.753 Bộ máy hành cấp có thay đổi từ số trước đơn vị, tăng lên đơn vi: Đơn vị quản lý hành chính, đơn vị kinh tế, đơn vị văn hóa-xã hội đơn vị an ninh-quốc phòng 3.2.3 Thực trạng đổi chức nhiệm vụ máy hành nhà nước - Về chức nhiệm vụ máy hành Trung ương Khi cấu máy hành nhà nước có thay đổi dẫn tới thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bộ, quan ngang (xem trang 89 luận án) - Về chức nhiệm vụ quan hành địa phương 15 Quá trình cải cách máy hành nhà nước thời gian qua làm cho chức năng, nhiệm vụ quan hành địa phương có đổi theo hướng tích cực Đặc biệt điều kiện tổ chức triển khai Nghị số 03/BCT, ngày 15/2/2012 Bộ trị xây tỉnh trở thành đơn vị chiến lược, xây huyện trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, xây trở thành đơn vị phát triển 3.2.4 Thực trạng phân cấp phối hợp Trung ương-địa phương Chính phủ quan hành nhà nước cao nhất, quy định luật, Chính phủ ban hành số quy định cấu tổ chức máy hệ thống quan quản lý hành nhà nước cấp Tuy nhiên có nhiều vấn đề nhằm thực thi quyền hành pháp, Chính phủ giữ quyền định Chỉ có Chính phủ có quyền định số lượng, cấu tổ chức cấp quyền địa phương Việc thực phân cấp, phân quyền quản lý hệ thống hành nhà nước thời gian qua thực theo quy chế nguyên tắc cụ thể; Theo định Bộ trị số 21/BCT, ngày tháng năm 1993 (hiện hiệu lực) quy đinh: Các Bộ có trách nhiệm quản lý ngành thông suốt từ Trung ương đến cấp huyện, Bộ trực tiếp tổ chức sở cấp tỉnh, phòng cấp huyện, nhân chuyên môn Còn tỉnh, huyện giúp Bộ công tác theo dõi cán công chức Bộ đóng địa phương 3.2.5 Thực trạng phủ điện tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Đối với việc xây dựng phủ điện tử CHDCND Lào, coi vấn đề quan tâm Dự án xây dựng phủ điện tử có thời gian thực từ năm 2007 Chính phủ chuyển dự án xây dựng phủ điện tử sang Bộ bưu viễn thông theo Nghị định số 303/CP, ngày 26/9/2011 Từ dự án triển khai thực 16 3.3 MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHDCND LÀO 3.3.1 Một số tồn cải cách BMHC nhà nước Một là, Bộ máy hành nhà nước cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc, thiếu tính thống chưa hợp lý theo chiều dọc chiều ngang Hai là, việc quy định vai trò, quyền hạn nhiệm vụ số bộ, quan ngang máy giúp việc chưa rõ ràng Ba là, việc phân cấp Trung ương địa phương lĩnh vực hành nhà nước không bảo đảm giúp cho địa phương phát huy tính chủ động quản lý điều hành công việc địa phương mà làm cho hoạt động máy hành Trung ương ôm đồm, hiệu Bốn là, phối hợp sở tổ chức quyền địa phương chưa thống Năm là, việc phát triển công nghệ thông tin vận dụng phủ điện tử dừng lại việc xây dựng sở hạ tầng Sáu là, chế kiêm nhiệm cán chủ chốt dễ xảy tình trạng Đảng làm thay công việc nhà nước 3.3.2 Nguyên nhân tồn cải cách máy hành Một là, cấu máy hành thiếu quán thiếu sở khoa học việc tách, nhập, lập tổ chức, giải thể không lý giải Hai là, chức năng, nhiệm vụ máy hành nhà nước chồng chéo chưa xác định xác chức năng, nhiệm vụ 17 Ba là, Việc phân cấp, phối hợp hiệu chưa cao, thiếu nhuần nhuyễn văn pháp luật, văn luật chưa quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể Bốn là, việc xây dựng phủ điện tử theo hướng đại chưa phát huy trang thiết bị chưa đầy đủ, hệ thống mạng chưa đảm bảo Năm là, đặc điểm bật hệ thống máy hành Lào Tiểu kết chương 3: Thực trạng cải cách máy hành nêu thể thành công trình thực kiêm nhiệm, đổi cấu, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phối hợp quản lý đại hóa hành nhà nước Nhưng kết qủa đạt khiêm tốn chưa đáp ứng yêu cầu Chính việc đưa giải pháp để nhằm hoàn thiện máy hành nhà nước cần thiết CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.1 QUAN ĐIỂM CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÀO Để tiến hành cải cách máy hành hướng, phải quan tâm đến quan điểm sau: 4.1.1 Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng trình cải cách máy hành Cải cách máy hành nhà nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước nói chung hành nói riêng, nhằm giữ vững phát huy 18 chất giai cấp công nhân, xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, lãnh đạo Đảng 4.1.2 Cải cách máy hành dựa sở xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cải cách máy hành nhà nước dựa khuôn khổ pháp luật - hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất, xây dựng sở quyền lực nhân dân, lợi ích nhân dân phù hợp với yêu cầu quy luật phát triển kinh tế-xã hội đất nước; Công khai, minh bạch hoá hoạt động máy hành nhà nước để người dân dễ tiếp cận tham gia xây dựng, góp ý sách, pháp luật đề án phát triển kinh tế-xã hội cấp quyền đưa ra; có chế pháp lý để kiểm soát việc sử dụng nguồn lực vật chất, tài nhằm ngăn ngừa tệ quan liêu, tham nhũng cách có hiệu 4.1.3 Xác định rõ vai trò Chính phủ cải cách máy hành nhà nước Tiến hành rà soát, làm thật rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm phủ, thủ tướng phủ, bộ, quan ngang bộ, quan thuộc phủ quyền địa phương để loại bỏ chồng chéo, trùng lắp quan với có phân công rõ ràng, cụ thể thẩm quyền trách nhiệm cấp hành 4.1.4 Cải cách máy hành phải vừa đảm bảo tính nguyên tắc vừa xuất phát từ đặc điểm, thực tiễn đất nước Thứ Dựa quan điểm Đảng Thứ hai Tổ chức theo nguyên tắc gọn, hợp lý, chất lượng hiệu nhất: để đảm bảo cho quản lý máy hành cấp có đủ lực Bộ máy phải tinh gọn, phù hợp, mạnh mẽ hoạt động nhịp nhàng quan chức nghiên cứu, tham mưu, dự báo với quan có thẩm quyền định 19 Thứ ba Xây dựng quy chế, lề lối làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sở có phân công rõ ràng, có kết hợp với cách đồng chặt chẽ ngành, cấp Thứ tư Cần tiến hành bước cách chắn, tranh thủ thời gian tổ chức thực không vội vàng hấp tấp 4.2 MỐT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHAN DÂN LÀO 4.2.1 Cải cách cấu máy hành nhà nước 4.2.1.1 Đối với cấu máy hành Trung ương Sắp xếp, điều chỉnh lại cấu máy hành trung ương (Chính phủ, bộ, quan ngang bộ) tinh giản hợp lý tối đa cấu phủ cho phù hợp với điều kiện thực tế quản lý nhà nước Lào - Những quan có chức quản lý nhà nước mà liên quan đến chức quản lý nhà nước Bộ, ngành đưa Bộ, ngành quản lý Khi đưa Bộ thuộc cấu tổ chức Bộ đó, cần thiết xếp lại tổ chức, máy cho hợp lý - Hợp số quan có chức nhiệm vụ giống nhau, gần nhau, có liên quan đến thành tổ chức, nâng cấp lên thành Bộ thấy cần thiết đủ điều kiện Những tổ chức hết chức nhiệm vụ xét thấy không cần thiết trình thủ tướng phủ định giải thể 4.2.1.2 Đối với cấu máy hành địa phương Đối với máy hành địa phương tiếp tục giữ nguyên cấp quyền địa phương Cải cách máy hành địa phương phải đôi với chương trình xây Đảng Chính phủ đề Cấp tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động văn phòng tỉnh, văn phòng huyện với tư cách quan tham mưu, giúp việc cho 20 lãnh đạo Đảng Nhà nước việc tăng cường cán có trình độ lực tổng hợp, nghiên cứu Cấp huyện: điều chỉnh lại tổ chức máy phòng/ban chuyên môn huyện theo mô hình tổ chức máy hành đô thị, đảm bảo tính thống nhất, không cắt khúc đối tượng quản lý cách thiếu thực tế Cấp bản: phải tổ chức chặt chẽ đầy đủ phận tham mưu Những người làm việc quyền cấp phải trợ cấp thỏa đáng kích thích họ làm việc tích cực Tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng trụ sở làm việc cho quyền cấp hoạt động tốt 4.2.2 Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy hành nhà nước Phải có văn pháp lý phù hợp với điều kiện cụ thể Ban hành văn pháp luật thay cho Quyết định số 21/BTC, Bộ trị, văn cũ Khi xảy tình trạng chồng chéo chức thường có tranh chấp kéo dài, bên có quan niệm, luận khoa học, lý thực tiễn để chứng minh Như để giải chồng chéo chức phải làm theo hướng sau: - Chỉ trùng lắp, chồng chéo chức hệ thống cần có phân công lại, - Một việc có quan phụ trách chính, quan chức khác tham gia quan phối hợp - Cơ quan giao phụ trách, vi phạm từ chối không nhận Chính phủ bắt buộc phải nhận - Cơ quan hành nhà nước phải có đội ngũ cán nhiều kinh nghiệm có khả hoàn thành nhiệm vụ 4.2.3 Tăng cường phân cấp Trung ương với địa phương cấp hệ thống hành nhà nước 21 Trong việc tiến hành phân cấp quản lý trung ương địa phương phải thực theo hướng sau: Cấp quản lý có hiệu giao cho cấp đảm nhiệm Chính phủ thống quản lý nhà nước tập trung theo ngành dọc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, ngoại giao, thuế, kho bạc, hải quan Định rõ, phân loại công việc, việc cấp làm, việc hai cấp thực 4.2.4 Tăng cường mối quan hệ phối hợp ngành, lĩnh vực hệ thống hành nhà nước Việc phối hợp quan hành nhà nước có vai trò quan trọng định đến thành công tổ chức hoạt động máy hành cấp Đối với quan hành Trung ương phải thực chức năng, nhiệm vụ, nắm rõ chế tổ chức phối hợp giải công việc Chính phủ phải ban hành quy định để làm sở cho việc phối hợp quan thuận lợi hiệu Trước hết phối hợp quan phủ Về việc xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động địa phương Về quản lý cán bộ, công chức 4.2.5 Phát triển phủ điện tử hoạt động máy hành nhà nước - Trước hết phủ Lào cần ban hành luật để tạo điều kiện vận dụng phủ điện tử có hiệu - Xây dựng hệ thống phủ điện tử thuận lợi, tạo tin tưởng cho quan nhà nước Xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông xây dựng cổng thông tin điện tử Xây dựng sở hạ tầng trang thiết bị, kho dự phòng hệ thống an ninh - Đào tạo kỹ tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức công dân; để phục vụ tốt tổ chức công dân, cần có đội ngũ cán bộ, công 22 chức vận hành hệ thống dịch vụ trực truyến cách thành thạo Chính phủ điện tử không cần: “công chức điện tử” mà cần có “công dân điện tử” - Bảo đảm an toàn bí mật thông tin cá nhân dịch vụ công trực truyến - Xây dựng chương trình tiếng Lào để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia hiệu - Tăng cường tra, kiểm tra tổ chức hoạt động phủ điện tử Các hoạt động cần tiến hành thường xuyên 4.2.6 Đề xuất số mô hình máy hành nhà nước Lào tương lai 4.2.6.1 Phát huy hiệu chế độ kiêm nhiệm hai chức danh lãnh đạo đảng quyền Phát huy hiệu mô hình kiêm nhiệm phải làm theo hướng: Cán lãnh đạo quản lý phải có quy chế làm việc hợp lý, điều chỉnh thời gian trì chế độ kiêm nhiệm hai chức danh lãnh đạo đảng quyền giải mâu thuẫn, giải công việc nhanh Làm tốt vai trò vai bí thư vai chủ tịch; có chế độ lựa chọn cán hiệu tuyển dụng cán vào đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm phải có đủ tiêu chuẩn 4.2.6.2 Mô hình tổ chức máy hành nhà nước tương lai Đề xuất mô hình máy hành nhà nước tương lai có đề xuất máy hành trung ương (xem hình 4.1 trang 144) Đối với địa phương luận án đề xuất quyền tự quản đề xuất thành lập hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện (xem hình 4.2, 4.3, 4.4, trang 146, 147 luận án) 23 Tiểu kết chương 4: Cải cách máy hành nhà nước nội dung quan trọng mà Đảng Chính phủ Lào quan tâm suốt thời gian xây dựng phát triển đất nước Để đáp ứng yêu cầu đó, phần luận án làm đưa quan điểm cải cách máy hành chính; từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện máy hành nhà nước theo hướng gọn nhẹ, phù hợp hiệu KẾT LUẬN Cải cách máy hành nhà nước Lào nội dung cấp thiết nay, để đảm bảo việc hoàn thiện luận án tổng quan công trình nghiên cứu liên quan, từ nghiên cứu khái niệm liên quan đến cải cách máy hành nhà nước có khoa học; luận án đánh giá thực trạng kết hạn chế lĩnh vực: cấu; chức năng, nhiệm vụ; phân cấp phối hợp đại hóa hành Từ đưa quan điểm làm chỗ dựa cho việc đưa giải pháp quan trọng có tính cấp thiết, có tính khả thi phù hợp với đặc điểm CHDCND Lào Nếu đề xuất tổ chức triển khai vào thực tế giúp cho máy nhà nước nói chung, máy hành nói riêng tổ chức hoạt động hiệu lực hiệu góp phần vào trình xây dựng hành nhà nước ngày phát triển đại 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Khăm mon Chăn thạ chít: “Cải cách hành nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào điều kiện nay”, Tạp chí Lý luận Chính trị - Hành chính, Học viện trị Hành Quốc gia Lào số tháng 5,6/2015 Khăm mon Chăn thạ chít: “Cải cách máy hành nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 235, tháng 8/2015
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập