Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng

79 127 0
  • Loading ...
Loading...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:37

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chất lượng vấn đề xã hội quan tâm hàng đầu Bất kỳ môi trường, điều kiện nào, người hưởng thụ, tiêu dùng, sử dụng… hướng đến chọn sản phẩm có nhiều tính ưu việt giá trị chất lượng như: vật chất, tinh thần, trí tuệ, hình thức, điều kiện Giáo dục xem loại sản phẩm dịch vụ chất lượng giáo dục chất lượng loại sản phẩm cụ thể, mà thể giá trị khoa học, công nghệ người định Vì vậy, chất lượng giáo dục có ảnh hưởng định đến thành công hay thất bại quốc gia Việt Nam nước phát triển, để kinh tế phát triển lâu dài bền vững việc phải có giáo dục đại, tiên tiến cần thiết Cho nên, chế quản lý Nhà nước hệ thống giáo dục đại học quản lý trường đại học quốc sách hàng đầu cần quan tâm Giáo dục đại học Việt Nam có nhiều cải tiến, nhiều trường Đại học nước trọng đến chất lượng đào tạo mình, trường trọng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường nhiều Do đó, nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo cần thiết trường đại học việc thu thập thông tin từ phía sinh viên công việc không làm Từ kết phân tích hài lòng sinh viên, nhà trường hiểu tâm tư nguyện vọng sinh viên nhiều hơn; phòng ban chức có sở để đưa định xác để nâng cao chất lượng đào tạo trường mình, tạo dựng thương hiệu ngày lớn, mạnh phạm vi nước quốc tế Do việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhiệm vụ tối quan trọng sở giáo dục đào tạo đại học thời đại kinh tế thị trường Nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao hài lòng sinh viên đồng thời uy tín trường tỏa sáng, lan rộng, thu hút nhiều khách hàng Đó mục tiêu nghiên cứu lý chọn đề tài: “Nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt mục tiêu: - Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Đối tượng nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng - Đối tượng khảo sát sinh viên học Trường Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Trường Đại Học Lạc Hồng - Về thời gian: Từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2012 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp bàn gồm: thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, thống kê, phân tích, tham luận Internet - Phương pháp trường: điều tra khảo sát thực tế bảng câu hỏi; thực tế dự giảng lớp; trò chuyện, trao đổi với sinh viên; thăm dò cảm nghĩ sinh viên chất lượng dịch vụ Trường qua giai đoạn: Nghiên cứu sơ nghiên cứu thức + Nghiên cứu sơ bộ: thực thông qua nghiên cứu định tính sở nghiên cứu tổng hợp lý thuyết chất lượng dịch vụ,chất lượng dịch vụ , hài lòng khách hàng, mối quan hệ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ…Sau tiến hành khảo sát 15 sinh viên tham khảo ý kiến giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy để từ điều chỉnh thang đo thiết lập bảng câu hỏi sử dụng cho nghiên cứu bước + Nghiên cứu thức: thực theo phương pháp định lượng cách khảo sát vấn thông qua câu hỏi điều tra (bảng khảo sát); dựa phân tích thông tin thu thập nghiên cứu kết luận giải pháp mang tính phù hợp với điều kiện thực tế trường Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hìnhchất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng kiểm định hệ số tin cậy Cronbach Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA với hỗ trợ phần mềm SPSS 16.0 Ý nghĩa đề tài Để đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ cần đánh giá nhiều khía cạnh khác Việc đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường cần đánh giá nhiều tiêu chí Trong nghiên cứu tác giả cung cấp sở lý luận chất lượng, chất lượng dịch vụ…và đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Thông qua kết nghiên cứu giúp trường định hướng có sách tác động vào yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên nhằm giúp nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường cung cấp, từ có biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, nghiên cứu thực chương:  CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận đề tài  CHƯƠNG 2: Sự hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Chất lượng, chất lượng dịch vụ,chất lượng dịch vụ 1.1.1 Chất lượng Chất lượng phạm trù phức tạp mà người thường hay gặp lĩnh vực hoạt động Có nhiều cách giải thích khác chất lượng tùy theo góc độ người quan sát Có người cho sản phẩm coi chất lượng đạt vượt trình độ giới Có người cho sản phẩm thỏa mãn mong muốn khách hàng sản phẩm có chất lượng Chính thế, có hàng trăm định nghĩa chất lượng đưa tác giả khác - Theo tiêu chuẩn nhà nước Liên Xô: “Chất lượng sản phẩm tổng thể thuộc tính qui định tính thích dụng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu phù hợp với công dụng nó” - Trong lĩnh vực quản lý chất lượng, tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu – European Organization for Quality Control cho rằng: “Chất lượng phù hợp sản phẩm yêu cầu người tiêu dùng” - Philip B.Crosby “Chất lượng thứ cho không” diễn tả: “Chất lượng phù hợp với yêu cầu” Mặc dù có nhiều định nghĩa khác chất lượng, điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải bán mà thị trường cần doanh nghiệp nên đứng góc độ người tiêu dùng, khách hàng, thị trường để quan niệm chất lượng Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814:1994 phù hợp với ISO 8402:1994 “Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) khả thỏa mãn nhu cầu nêu tiềm ẩn” [1] 1.1.2 Chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ xem khái niệm gây nhiều tranh cãi, chưa có khái niệm thống chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ khách hàng cảm nhận Chất lượng dịch vụ xác định dựa vào nhận thức hay cảm nhận khách hàng liên quan đến nhu cầu cá nhân họ Một vài chuyên gia chất lượng định nghĩa chất lượng dịch vụ sau: Theo Parasuraman, Zeithaml Berry ( 1985) chất lượng dịch vụ cảm nhận khách hàng tạo giao điểm ngang xứng với kỳ vọng trước họ Cũng theo Parasuraman kỳ vọng chất lượng dịch vụ mong muốn khách hàng, nghĩa họ cảm thấy nhà cung cấp phải thực thực yêu cầu dịch vụ [7] Theo Hurbert (1995) trước sử dụng dịch vụ, khách hàng hình thành “kịch bản” dịch vụ Khi kịch khách hàng nhà cung cấp không giống nhau, khách hàng cảm thấy không hài lòng [18] Theo Crolin Tailor (1992) cho đánh giá hài lòng khách hàng nên đánh giá thời gian ngắn, đánh giá chất lượng dịch vụ nên đánh giá theo thái độ khách hàng dịch vụ khoảng thời gian dài [18] Theo Bùi Nguyên Hùng Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2010), cho khách hàng thường có cảm nhận khác chất lượng, việc đánh giá phát triển chất lượng dịch vụ cần tham gia khách hàng Hay, dựa vào nhận thức cảm nhận khách hàng loại sản phẩm để xác định chất lượng dịch vụ mà họ sử dụng.[5] Theo ISO 8402 cho chất lượng dịch vụ là: “Tập hợp đặc tính đối tượng, tạo cho đối tượng khả thỏa mãn yêu cầu nêu tiềm ẩn” Chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng dựa kỳ vọng khách hàng chất lượng đạt Nếu chất lượng dịch vụ đạt cao chất lượng khách hàng kỳ vọng coi chất lượng dịch vụ tốt, ngược lại, chất lượng dịch vụ đạt thấp chất lượng dịch vụ khách hàng kỳ vọng chất lượng dịch vụ [8] Tóm lại, từ định nghĩa cho thấy để định nghĩa đo lường xác chất lượng dịch vụ cần dựa vào nhiều yếu tố như: khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, kỳ vọng khách hàng dịch vụ đó…Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp chia sẻ, tiếp thu ý kiến phản hồi từ khách hàng với nhiều hình thức Như vậy, tạo cho doanh nghiệp vị trí vững để cạnh tranh với doanh nghiệp khác khách hàng sử dụng dịch vụ doanh nghiệp 1.1.3 Chất lượng dịch vụ đào tạo 1.1.3.1 Khái niệmchất lượng dịch vụ Khái niệmchất lượng dịch vụ mang tính tương đối Mỗi người thường có quan niệm khác chất lượng, thường đặt câu hỏi “chất lượng ai?” Từ góc độ khác nhau, người ta có cách đánh giá chất lượng khác Cơ quan phủ, quan kiểm định, nhà chuyên môn, nhà tuyển dụng, giảng viên tham gia giảng dạy không giảng dạy, sinh viên, có định nghĩa riêng họ cho khái niệmchất lượng dịch vụ Với vị trí họ có cách nhìn nhận đánh giá vềchất lượng dịch vụ riêng biệt Chất lượng dịch vụ đào tạo khái niệm mang tính tổng hợp, để khái quát xác vềchất lượng dịch vụ phải quan tâm đến hàm lượng kiến thức hay chương trình đào tạo cung cấp cho học viên học viên tiếp cận sau trình học tập Theo Giáo sư Glen Jones - Viện nghiên cứu giáo dục - Đại học Tổng Hợp Toroto, Canada trình bày quan điểm ông vềchất lượng dịch vụ sau: - Nhiều trường quan niệm rằng, đánh giáchất lượng dịch vụ thường đánh giá thông qua lực đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy trường Nghĩa là, trường có nhiều Giáo sư Tiến sĩ, có nhiều công trình khoa học xem nhưchất lượng dịch vụ trường tốt Tuy nhiên, quan điểm bộc lộ điểm yếu việc đánh giá đội ngũ giảng viên không mang tính khách quan khoa học ngày phát triển, trình độ chuyên môn giảng viên ngày chuyên sâu nên việc đánh giá không xác - Việc đánh giá chất lượng đào tạo theo quan niệm đánh giá “Giá trị gia tăng” cho hiệu đào tạo trường đánh giá thông qua phát triển khác biệt học viên Như vậy, theo quan điểm có nhiều vấn đề cần quan tâm thiết kế thước đo xác để đo lường chất lượng “đầu vào” “đầu ra” để tìm “giá trị gia tăng” Mặt khác, giá trị gia tăng xác định không cung cấp thông tin cải tiến trình đào tạo chương trình đào tạo Theo Giáo sư David D Dill cho chất lượng giáo dục xem chuẩn mực giáo dục - Đó mức độ thành tựu mà sinh viên đạt sau khóa học Theo quan điểm nhà kinh tế nhận định nguồn nhân lực tương lai đất nước cho chất lượng giáo dục là: “Các khoản trợ cấp công chúng đầu tư vào giáo dục tin tưởng vào kiến thức, kỹ giá trị mà sinh viên cống hiến đóng góp cho xã hội” Họ hy vọng sau sinh viên tốt nghiệp có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế góp phần phát triển xã hội 1.1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đếnchất lượng dịch vụ Trong yếu tố ảnh hưởng đếnchất lượng dịch vụ có nhiều yếu tố trước hết cần quan tâm đến yếu tố chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy Ngoài ra, yếu tố chương trình đào tạo, sở vật chất, thiết bị, chất lượng đầu vào… không phần quan trọng ảnh hưởng đếnchất lượng dịch vụ  Đội ngũ giảng viên Chất lượng dịch vụ đào tạo tổng hợp từ nhiều yếu tố, yếu tố đội ngũ giảng viên giữ vai trò quan trọng Với chương trình đào tạo khác nhau, chất lượng đội ngũ giảng dạy có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu chương trình đào tạo Trong nhiều nghiên cứu cho thấy chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều vào khả sư phạm kiến thức trình độ chuyên môn mà người giảng viên đào tạo tích lũy kinh nghiệm thực tế để truyền đạt đến người học Theo Fallow Steven (2000) cho để đánh giá chất lượng giảng viên cần dựa vào tiêu chí sau: - Kiến thức chuyên môn tốt: người giảng viên phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng lý thuyết thực tiễn Đồng thời để nâng cao chất lượng giảng dạy, người giảng viên cần không ngừng cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu giảng dạy cho học viên - Khả sư phạm truyền đạt kiến thức giỏi: bao gồm thục chuyên môn lẫn lực giao tiếp - Kinh nghiệm thực tế: giúp cho giảng viên ứng dụng cách phong phú kinh nghiệm thực tế vào giảng đồng thời giúp sinh viên cọ sát với thực tế kiến thức giảng - Sự hòa đồng, gần gũi, thân thiện sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng viên có ảnh hưởng lớn đến trình giảng dạy yếu tố giúp cho người học đạt đến chất lượng học tập cao - Khả giao tiếp: giúp học viên tự suy nghĩ, phát triển tư sáng tạo trình học - Tiếp thu ý kiến phản hồi: người giảng viên cần phải học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ phía người học từ đồng nghiệp để ngày hoàn thiện bổ sung thêm nhiều kiến thức cho  Chương trình đào tạo Việc đánh giá chương trình đào tạo hoạt động quan trọng thường xuyên trường đại học Ở nhiều nước, đánh giá chương trình đào tạo phần thiếu trình kiểm định nhà trường kiểm định chương trình đào tạo Ví dụ Mỹ hay Canada với kiểm định chất lượng nhà trường, hầu hết chương trình đào tạo kiểm định để đảm bảo nhà trường đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kĩ phẩm chất đạo đức đáp ứng chuẩn nghề nghiệp hiệp hội kiểm định nghề nghiệp đề đáp ứng yêu cầu ngành nghề xã hội Trong trình kiểm định chương trình hoạt động tiến trình đánh giá chương trình đóng vai trò quan trọng cung cấp chứng cần thiết cho việc kiểm định [17] Để thiết kế mộ t chương trình đào tạo cần quan tâm đến kết cấu nội dung chương trình đào tạo sau đào tạo tạo hiệu gì, đồng thời kết đạt chương trình đào tạo cụ thể thể đóng góp học viên cho xã hội kiến thức họ lĩnh hội sau khóa học  Cơ sở vật chất - trang thiết bị; dịch vụ hỗ trợ Cơ sở vật chất – trang thiết bị đóng vai trò quan trọng chất lượng đào tạo trường, trường cung cấp đầy đủ sở vật chất thiết bị thực hành cho sinh viên giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt, cọ sát với thực tế Đồng thời, giúp cho sinh viên tiếp cận với công nghệ sản xuất đến làm việc công ty, đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động Khoa học kỹ thuật ngày phát triển, đặc biệt công nghệ thông tin, việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ công nghệ thông tin vào chương trình học cách hiệu góp phần làm thoả mãn nhu cầu người học đồng thời nâng cao hiệu chương trình đào tạo  Chất lượng đầu vào Ngoài yếu tố chất lượng đội ngũ giảng viên, sở vật chất – trang thiết bị, yếu tố chất lượng đầu vào có ảnh hưởng lớn Nó hình thành suốt trình giáo dục từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, tùy thuộc vào môi trường xã hội gia đình cá nhân Mặc dù, chất lượng đầu ảnh hưởng lớn từ trình cải tiến nhiều nghiên cứu cho thấy giáo dục Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều từ chất lượng đầu vào, chất lượng đầu vào kéo theo chất lượng đầu Bên cạnh ảnh hưởng từ trình giáo dục có đóng góp đội ngũ cán nhân viên quản lý, giáo vụ, quản sinh,… việc đảm bảochất lượng dịch vụ nói chung công tác quản lý, hỗ trợ giảng dạy học tập nói riêng Cần quan tâm nhiều đến đội ngũ quản lý để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng, yêu cầu trình độ chuyên môn, mối quan hệ đội ngũ quản lý người học…những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hài lòng người học môi trường học tập Ngoài ra, gắn kết sở đào tạo doanh nghiệp cầu nối giúp người học làm quen với qui trình công nghệ sản xuất đến công ty, xí nghiệp thực tập Các doanh nghiệp đầu tư từ khi bắt đầu tuyển sinh suốt trình đào tạo Như vậy, có hỗ trợ từ doanh nghiệp trình học tập giúp học viên có điều kiện học tập thực hành tốt hơn, cọ sát với 10 thực tế, tiếp xúc với loại máy móc, công nghệ mới…học viên làm quen trước để sau thức làm việc không bị ngỡ ngàng 1.2 Sự hài lòng khách hàng, hài lòng khách hàng dịch vụ 1.2.1 Khái niệm hài lòng khách hàng - Theo Philip Kotler, thỏa mãn - hài lòng khách hàng (customer satisfaction) mức độ trạng thái cảm giác người bắt nguồn từ việc so sánh kết thu từ việc tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ với kỳ vọng khách hàng Mức độ hài lòng phụ thuộc vào khác biệt kết nhận kỳ vọng + Nếu kết thực tế thấp kỳ vọng khách hàng không hài lòng + Nếu kết thực tế tương xứng với kỳ vọng khách hàng hài lòng + Nếu kết thực tế cao kỳ vọng khách hàng hài lòng - Khách hàng chủ yếu hình thành mong đợi họ thông qua kinh nghiệm khứ, thông tin từ miệng, từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp thông tin chuyển giao thông qua hoạt động marketing, quảng cáo quan hệ công chúng Nếu mong đợi khách hàng không đáp ứng, họ không hài lòng họ kể người khác nghe điều Trung bình khách hàng gặp cố kể cho người khác nghe cố 4% khách hàng không hài lòng phàn nàn [6] 1.2.2 Đo lường hài lòng khách hàng dịch vụ - Sự thỏa mãn người tiêu dùng dịch vụ cảm xúc người tiêu dùng công ty kinh doanh dịch vụ dựa việc họ tiếp xúc hay giao dịch với công ty Sự thỏa mãn = Sự cảm nhận - Sự mong đợi ( S (satisfaction) = P (perception) - E (expectation) ) Mối quan hệ ba yếu tố S, P, E có tính chất định tất công việc dịch vụ Những người cung cấp dịch vụ thường mắc phải sai lầm điều khiển mong đợi khách hàng không xuất phát từ khách hàng, mà thường từ ý 65 3.2 Các giải pháp nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Trong chương tác giả nêu lên thực trạng mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Thông qua kết khảo sát thực trạng đó, tác giả nhận thấy nhóm nhân tố phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập, nhân tố đội ngũ giảng viên độ tin cậy nhà trường, nhân tố sở hạ tầng nhóm nhân tố quan trọng - Nhóm nhân tố 1: phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập - Nhóm nhân tố 2: đội ngũ giảng viên độ tin cậy nhà trường - Nhóm nhân tố 3: sở hạ tầng Chính vấn đề tồn đọng nói ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Để nâng cao mức độ hài lòng sinh viên tác giả xin đưa số giải pháp thực sau: 3.2.1 Giải pháp tác động vào nhóm nhân tố Nhóm nhân tố với tên gọi phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập bao gồm biến quan sát thuộc thành phần đáp ứng nhà trường sinh viên Từ phân tích thực trạng chương cho thấy nguyên nhân làm cho sinh viên không hài lòng chất lượng đào tạo trường nhiều nay, qua tác giả xin đề xuất số giải pháp để cải thiện nhân tố cụ thể sau: Phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập cần thiết nhân tố sinh viên quan tâm nhất, có trang thiết bị tốt đầy đủ trường phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu cho sinh viên Hiện mức độ đáp ứng phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập trường sinh viên đánh giá mức thấp Mỗi sinh viên có nhu cầu nghiên cứu học môn học cần đến thiết bị thực hành, trường đáp ứng đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có hội ứng dụng lý thuyết học vào thực tế, rèn luyện kỹ thao tác nghề nghiệp học, giúp sinh viên phát huy tốt khả tìm tòi sáng tạo họ Bên cạnh hệ thống thư viện với phòng đọc rộng rãi, cung cấp đa dạng loại tài liệu sách báo phục vụ cho việc nghiên cứu học tập tham khảo giúp cho người học phát huy khả tự học 66 nghiên cứu Để thực tốt giải pháp trường cần làm việc rà soát, kiểm tra lại thiết bị cũ, cần có kế hoạch đầu tư cụ thể trang thiết bị theo kỳ, năm học cho sinh viên phải đầu tư theo đặc thù sinh viên ngành kinh tế ngành kỹ thuật  Trường cần cần kiểm tra, rà soát lại dụng cụ, thiết bị: Hiện trường cung cấp, thống kê số dụng cụ, thiết bị cũ khấu hao hết phòng thí nghiệm, thực hành để có kế hoạch thay mua sắm Việc đầu tư thay thế, mua sắm trang thiết bị phải đồng gắn kết chặt chẽ lý thuyết với thực hành, sát với lĩnh vực chuyên môn ngành học sinh viên  Lập kế hoạch thực hành cho sinh viên Khoa: trường cần qui định Khoa có nhu cầu cho sinh viên thực hành, lập kế hoạch cụ thể đồng thời liệt kê dụng cụ, thiết bị cần thiết sử dụng kỳ để Phòng Quản trị thiết bị lên kế hoạch trình Hiệu trưởng trang bị cho sinh viên sử dụng Đối với Khoa ngành kinh tế, trường có bố trí phòng thực hành dành cho sinh viên Theo đó, Khoa ngành kinh tế liên hệ với Phòng thực hành xếp thời gian cụ thể cho việc thực hành môn học nhằm giúp sinh viên có điều kiện thực hành cung cấp tài liệu thực hành để sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tế giống thực hành công việc công ty cụ thể như: thực hành làm chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, khai báo thuế, công việc tuyển dụng phòng nhân công ty…tránh tình trạng số sinh viên thực tập tốt nghiệp bỡ ngỡ với công việc chưa quen với cách ứng xử công ty Riêng Khoa ngành kỹ thuật cần thiết bị thực hành, hóa chất, máy móc như: Khoa Hóa, Khoa Công nghệ sinh học môi trường, cần lên kế hoạch phân bổ lịch thí nghiệm cho lớp, kiểm tra loại hóa chất, thiết bị cần sử dụng kỳ, thiếu phải báo lại để trường có kế hoạch mua thêm nhằm phục vụ tốt nhu cầu thí nghiệm sinh viên Bên cạnh đó, sinh viên Khoa Điện – điện tử, Khoa Công nghệ thông tin có nhu cầu chế tạo máy, chế tạo robocon, trường cần đầu tư mua thêm thiết bị, mạch điện, chip điện tử, số máy móc…phục vụ nhu cầu nghiên cứu sinh viên Mặt khác, qua thăm dò ý kiến sinh viên, tác giả nhận thấy số sinh viên ngành điện tử có nhu cầu muốn tham gia chế tạo robocon điều kiện trường đáp ứng phần trang thiết bị, lại sinh viên phải tự đóng tiền hàng tháng nên số 67 sinh viên điều kiện tham gia phát huy lực, trường hỗ trợ phần kinh phí để khuyến khích sinh viên tham gia nhiều  Đầu tư trang thiết bị chuyên ngành: Bên cạnh thiết bị thực hành trường cần đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy chuyên ngành, xếp phòng học dành riêng cho Khoa Đông phương, Ngôn ngữ anh, phòng học nên trang bị tivi lớn, máy nghe, trang bị âm chuẩn để phục vụ tốt cho việc học sinh viên Những sinh viên ngành đặc thù họ học môn học cần phát huy kỹ nghe nhìn, trường chưa có phòng học riêng chưa đáp ứng điều kiện cần thiết cho sinh viên học ngành Có thể được, trường cần xếp dành riêng sở cho Khoa học, để trang bị đầy đủ thiết bị giúp sinh viên có hội học tốt  Nâng cấp hệ thống thư viện: trường cần đầu tư, nâng cấp hệ thống thư viện để cung cấp cách đầy đủ, đa dạng, phong phú tài liệu hỗ trợ cho việc học tập sinh viên Cập nhật thường xuyên nhiều đầu sách chuyên ngành có giá trị tài liệu tham khảo bao gồm sách, báo, tạp chí nước nước nhằm đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên nghiên cứu giảng viên Đặc biệt thư viện điện tử, nên cập nhật nhiều chủng loại sách giảng có giá trị tạo điều kiện cho sinh viên dễ tiếp cận, sinh viên sở mà sinh viên nơi liên kết đào tạo với trường chưa tải tài liệu điện tử phục vụ cho việc học tập Hiện nay, thư viện điện tử trường hoàn thiện dần, ngày có nhiều sách có giá trị cho sinh viên tham khảo, nhiên sách dành cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, Khoa Đông phương nhiều hạn chế, chưa đủ nhiều chủng loại cho sinh viên tham khảo sách nước số tạp chí chuyên ngành nước thư viện thiếu, chưa cập nhật tốt cho sinh viên  Nâng cấp hệ thống phòng máy: trường cần nâng cấp hệ thống phòng máy, số phòng máy cấu hình máy thấp, chạy số chương trình phần mềm ứng dụng chậm, sinh viên gặp khó khăn học phần mềm ứng dụng Bên cạnh số máy bố trí phòng nhiều gây trở ngại cho sinh viên lúc học không nghiêm túc kiểm tra thi Ví dụ phòng máy 3, máy bố trí phòng cũ, cấu hình thấp, trường cần nâng cấp sửa chữa Và phòng máy 11, số lượng máy bố trí phòng nhiều 68 (hơn 70 máy), sinh viên học giảng viên không kiểm soát hết sinh viên lớp sinh viên ngồi máy phía sau không kịp theo dõi giảng  Mua thêm phần mềm quản lý: trường cần đầu tư mua thêm phần mềm quản lý đào tạo, chương trình phần mềm ứng dụng, đưa nhiều thông tin tài liệu tham khảo để sinh viên tham khảo làm phong phú thư viện điện tử Thông tin website trường Khoa cần trọng cập nhật thông tin kịp thời để sinh viên biết Các Khoa cần cung cấp thông tin đến sinh viên nên vừa đưa thông tin lên mạng đồng thời dán thêm bảng thông báo Khoa để thông tin đến với sinh viên cách nhanh Việc trước có thực số Khoa không thực Nếu có thể, trang web trường cần có mục dành cho kiện bật nước tuần để sinh viên cập nhật đặc biệt với sinh viên điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin 3.2.2 Giải pháp tác động vào nhóm nhân tố Nhóm nhân tố gọi nhân tố đội ngũ giảng viên độ tin cậy nhà trường bao gồm biến thuộc thành phần lực phục vụ độ tin cậy trường sinh viên Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán giảng dạy tăng độ tin cậy trường sinh viên nhiệm vụ quan trọng, lâu dài việc đảm bảo nâng caochất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Bởi có giảng viên giỏi sở vững để đào tạo sinh viên giỏi Giảng viên giỏi người thường xuyên nghiên cứu trao dồi thêm kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào giảng giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với nguồn kiến thức Do đó, cần tập trung phát triển đội ngũ giảng viên trường nhằm nâng cao hài lòng sinh viên nhân tố Ngoài ra, tăng độ tin cậy nhà trường sinh viên việc cần thiết sinh viên có niềm tin vào trường làm tăng hài lòng sinh viên trường Để thực tốt giải pháp tác giả xin đưa số giải pháp tác động vào nhóm nhân tố sau:  Đội ngũ giảng viên Để có đội ngũ giảng viên đào tạo chuẩn mực vừa giỏi chuyên môn, vừa tinh xảo nghiệp vụ Nhà trường cần tăng cường bồi 69 dưỡng kiến thức sư phạm cho giảng viên thỉnh giảng (giảng viên công tác đơn vị) tăng cường khả chuyên môn giảng viên hữu trường Trường cần đưa chuẩn mực cụ thể để Khoa mời giáo viên thỉnh giảng trường khác dạy Ví dụ giảng viên thỉnh giảng tối thiểu phải có trình độ thạc sĩ, giảng dạy trường có danh tiếng, làm lãnh đạo công ty có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực giảng dạy Mỗi kỳ, trường cần tổ chức hội thảo trao dồi chuyên môn mà nhằm mục đích trao đổi, học tập, cải tiến đổi phương pháp giảng dạy cho giảng viên  Thiết lập chương trình để phát triển đánh giá giảng viên: trường cần lập kế hoạch để phát triển đánh giá giảng viên làm để nâng bậc, đó, Trưởng Khoa thực đánh giá năm công tác giảng dạy, tăng mức lương theo thành tích Tốt chương trình sử dụng tiêu chuẩn liên quan đến kết học tập sinh viên, đánh giá môn học sinh viên, số lượng ấn phẩm phát hành, tham luận hội nghị, phát triển môn học, tài trợ nghiên cứu, có gắn kết hiệu với doanh nghiệp tham gia hoạt động phục vụ cho Khoa Trường  Thực sách hỗ trợ, khuyến khích giảng viên: trường cần có sách hỗ trợ, khuyến khích động viên giảng viên trình học tập nâng cao trình độ bậc sau đại học, nghiên cứu sinh nước Hiện nay, trường hỗ trợ chi phí học thạc sĩ 20 triệu đồng, tiến sĩ 30 triệu đồng So với mặt chung mức hỗ trợ thấp, chưa đáp ứng nhu cầu học tập giảng viên Bên cạnh đó, trường cần hỗ trợ, khuyến khích động viên giảng viên, nhân viên trường học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ Sắp tới trường qui định giảng viên đứng lớp phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu toeic 400 điểm, điều kiện nhiều giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu này, chưa có toeic theo qui định Như vậy, trung tâm tin học ngoại ngữ trường xếp mở lớp học ngoại ngữ dành riêng cho giảng viên giúp họ có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu giảng dạy chất lượng cao  Đưa qui định việc nghiên cứu giảng viên: trường cần qui 70 định số tiết dạy cụ thể tuần để giảng viên có thời gian nghiên cứu, đầu tư thỏa đáng việc cải tiến cách thức giảng dạy vừa mang tính sáng tạo, đại vừa mang hiệu cao, chuyên môn sâu để áp dụng vào giảng cách sinh động hơn, tránh trường hợp giảng viên giảng dạy lớp nhiều thời gian cập nhật kiến thức khiến kiến thức truyền đạt cho sinh viên lạc hậu Đồng thời, trường cần qui định tuần giảng viên hữu phải có buổi họp trao đổi chuyên môn giảng dạy, để giảng viên rút kinh nghiệm với trình giảng dạy Ngoài ra, trường cần có qui định nghiên cứu khoa học năm giảng viên, thực trường áp dụng qui định này, cần áp dụng cách triệt để hơn, đồng thời khuyến khích giảng viên tham gia nhiệt tình trường hỗ trợ thêm kinh phí để giảng viên có điều kiện nghiên cứu sâu đề tài nghiên cứu khoa học, có điều kiện tiếp cận với nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ cho việc nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, nhà trường cần có khuyến khích động viên giảng viên viết thêm sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát triển, bồi dưỡng hỗ trợ cho giảng viên thiếu kinh nghiệm  Tạo mối quan hệ thân thiết thầy trò: giảng viên cần có thay đổi nhận thức trình dạy học, nhận thức mối quan hệ thầy trò, có tâm huyết với nghề nghiệp Để từ đó, giảng viên có phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm tức giảng viên đối thoại, đặt vấn đề, tạo tình thảo luận cho sinh viên Nhằm giúp giảng viên nâng cao kỹ sư phạm hiểu thêm mức độ tiếp thu giảng sinh viên Xác định, lựa chọn phù hợp phương tiện phương pháp giảng dạy phù hợp với bậc học, khóa học loại hình đào tạo sở nắm vững ưu, nhược điểm loại phương tiện phương pháp giảng dạy để vận dụng cho phù hợp nhằm phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu sáng tạo sinh viên  Thêm nhiều sách ưu đãi giảng viên: nên tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút đồng thời giữ lại giảng viên nhiều kỳ vọng, tận tâm đào tạo từ nước Trường cần có sách khuyến khích giảng viên du học nước làm việc trường, ví dụ mức lương giảng 71 dạy cần phân cấp giảng viên đào tạo nước cao khuyến khích họ làm việc với trường Tuyển chọn giảng viên cách giữ lại sinh viên ưu tú trường đầu tư đào tạo sinh viên trở thành giảng viên giỏi trường Những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường nên giữ lại sinh viên để có sách đào tạo hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn sau cho trường  Quan tâm đến chế độ tiền lương, chi phí giảng dạy cho giảng viên: chế độ lương cho giảng viên trường cần đổi thích hợp với chi phí sinh hoạt ngày cao trượt giá, lạm phát Bởi có nguồn thu nhập ổn định đảm bảo đời sống đồng lương giảng viên yên tâm toàn tâm, toàn ý dành thời gian cho công tác nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tránh tình trạng chảy máu chất xám công ty nước ngoài, doanh nghiệp Đặt tiêu hỗ trợ hành tài cho giảng viên có nhiều kinh nghiệm việc giảng dạy, học tập nghiên cứu  Phối hợp khâu tổ chức: kết hợp chặt chẽ khâu công tác tổ chức cán trình thực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Coi trọng việc quy hoạch giảng viên, sở quy hoạch xây dựng kế hoạch đào tạo Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh chế độ, sách thực công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên khoa cho phù hợp Sự gắn bó nghề nghiệp, chuyên môn giảng viên đơn vị đóng góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chất lượng giảng dạy, đào tạo nhằm nâng cao hài lòng sinh viên  Thường xuyên thăm dò ý kiến sinh viên: vào đầu học kỳ nhà trường nên tiến hành lấy ý kiến phản hồi sinh viên công tác giảng dạy giảng viên học kỳ trước Bởi sinh viên người gần giảng viên Họ thụ hưởng dịch vụ từ giảng viên giúp nhà trường nhìn người thầy từ nhiều góc độ khác nhau, toàn diện hơn, xác thực nội dung, phương pháp truyền đạt, tác phong, thái độ ứng xử, thái độ trị, tinh thần trách nhiệm đạo đức giảng viên Vì cần tiếp thu ý kiến, nhận xét đóng góp sinh viên Tuy nhiên, nên xem ý kiến đánh giá sinh viên kênh 72 thông tin để tham khảo, sau Ban giám hiệu trao đổi thông tin phản hồi sinh viên cho giảng viên biết để điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho việc cải thiệnchất lượng dịch vụ năm học sau đạt hiệu tốt  Tăng cường độ tin cậy nhà trường sinh viên Hiện nay, nhà trường dần tăng cường độ tin cậy sinh viên Vẫn số hạn chế làm sinh viên chưa hài lòng Những yếu tố nhân tố độ tin cậy chưa đáp ứng nhu cầu sinh viên Theo tác giả thăm dò ý kiến sinh viên số sinh viên chưa hài lòng chương trình đào tạo hệ tín chỉ, trường có qui định từ khóa 2008 đào tạo theo hệ tín đến thời điểm chưa áp dụng số lượng sinh viên ít, công bố trường nên thực tránh gây thắc mắc sinh viên  Thông tin thay đổi kịp thời thông báo cho sinh viên: trước thay đổi môn học chương trình đào tạo theo niên giám phát cho sinh viên thay đổi cấu trúc đề thi phải họp lấy ý kiến sinh viên, nhằm tránh hiểu lầm gây xúc sinh viên Đặc biệt sinh viên học chuyên ngành Luật kinh tế, ngành học đặc thù liên quan nhiều đến văn luật, đề thi thay đổi hình thức từ đề mở sang đề đóng làm sinh viên hoang mang Nên đầu kỳ, trước có thay đổi nên lấy ý kiến từ phía sinh viên  Minh bạch việc đánh giá, xếp loại sinh viên: Cách tính điểm trường ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận sinh viên Trường nên minh bạch việc tính điểm cho sinh viên Mặc dù cách tính điểm đánh giá sinh viên khách quan hai kỳ liên tục trường có hai cách tính điểm khác gây ảnh hưởng không tốt đến sinh viên Trường nên thống lại cách tính điểm để đánh giá sinh viên xác không làm lòng tin nơi sinh viên 3.2.3 Giải pháp tác động vào nhóm nhân tố Nhóm nhân tố nhóm sở hạ tầng trường Nhóm sinh viên đánh giá cao ba nhóm nhân tố Cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng không việc đảm bảo chất lượng giảng dịch vụ đào tạo tập Các phòng học, giảng đường ổn định với trang thiết bị đại giúp giáo viên áp dụng 73 nhiều phương pháp giảng dạy sinh động, trực quan thu hút người học Hơn yếu tố độ thông thoáng ánh sáng đầy đủ giúp cho hiệu việc học tập giảng dạy tốt Phòng thí nghiệm thực hành có đầy đủ trang thiết bị đại dễ dàng giúp cho học viên ứng dụng lý thuyết học vào thực tế, rèn luyện kỹ thao tác nghề nghiệp học, giúp phát huy tốt khả tìm tòi sáng tạo sinh viên Từ thực trạng phân tích nhân tố nhóm sở hạ tầng trường chương 3, tác giả xin đưa số ý kiến để cải thiện sở hạ tầng trường sau:  Đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng thực hành: Giảngviên sinh viên người sử dụng nhiều sở hạ tầng, nhu cầu sử dụng họ chưa phục vụ tốt coi mức độ hài lòng Trường cần có kế hoạch đầu tư cụ thể, thiết thực, nhanh chóng nhằm trì, bão dưỡng đầu tư trang thiết bị giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm Trường cần xây thêm phòng học, bố trí bàn ghế rộng rãi để xếp Khoa sở riêng để tạo điều kiện thuận lợi sinh viên học môn chuyên ngành Số lượng phòng học sinh viên thiếu, phòng học chưa đủ rộng đáp ứng số lượng sinh viên lớp đông, sinh viên vào lớp chỗ ngồi, gây phân tâm trình học Trường xây dựng sở dành cho phòng thí nghiệm chưa đưa vào hoạt động gây khó khăn cho sinh viên trình thí nghiệm Bên cạnh đó, trường cần đầu tư nhiều phòng thực hành, phòng mới, thiết bị, dụng cụ cho sinh viên thực hành hạn chế Nếu được, nên dành riêng cho Khoa ngành kinh tế phòng thực hành riêng, để sinh viên có điều kiện thực hành tốt tùy vào đặc thù ngành học Khoa Từ đó, sinh viên tổ chức thực công việc giống làm việc thực tế công ty  Quan tâm đến điều kiện sinh hoạt sinh viên: trường cần ý cải thiện điều kiện sinh hoạt ăn ở, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên nhằm giúp người học thoải mái thuận tiện trình học tập nhà trường Hiện nay, kí túc xá căntin trường chưa đáp ứng đủ số lượng sinh viên, đáp ứng phần nhỏ Đa phần sinh viên phải trọ khu dân cư gần trường, đời sống sinh hoạt khu trọ phức tạp, điều kiện ăn uống khó khăn Trường cần mở 74 rộng đầu tư bếp ăn cho sinh viên, xây thêm kí túc xá khu nhà trọ dành riêng cho sinh viên, để sinh viên an tâm học tập  Xây dựng, sửa chữa đường đi: trường nên đầu tư hỗ trợ người dân lát nhựa đường vào sở sở để sinh viên học thuận lợi mùa mưa Hiện tại, đường vào hai sở xấu gây khó khăn cho sinh viên trình lại Buổi tối, đường chủ yếu nhờ vào đèn chiếu sáng nhà người dân mờ Trường cần đầu tư trang bị đường hệ thống chiếu sáng để sinh viên lại thuận tiện  Tạo khuôn viên thoáng mát: trường cần trồng thêm xanh lấy bóng mát sở, trồng thêm vườn hoa sân trường để tạo thêm vẻ mỹ quan cho trường, đồng thời có chỗ thoáng mát sinh viên để xe tạo không khí mát mẻ mùa nóng  Thường xuyên kiểm tra, giám sát sở hạ tầng: Song song với việc xây dựng thêm, trường cần thành lập đội kiểm tra, giám sát nhằm đáp ứng công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động hệ thống sở hạ tầng để có điều chỉnh hợp lý kế hoạch đổi mới, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng sở hạ tầng Tăng cường công tác vệ sinh khu vực nhà vệ sinh giảng đường, phòng học Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở sinh viên thực nội quy sử dụng, công tác bảo quản sở hạ tầng nhà trường quy định đưa biện pháp xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ tốt sở hạ tầng trường Thường xuyên định kỳ lấy ý kiến đóng góp từ phía giảng viên sinh viên để kịp thời đưa giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng sở hạ tầng dịch vụ hỗ trợ tốt phục vụ hiệu công tác giảng dạy học tập 3.2.4 Một số giải pháp khác Bên cạnh giải pháp tác động vào nhóm nhân tố trên, tác giả xin đưa thêm số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường  Xây thêm nhà nghỉ cho giảng viên: trường cần xây thêm nhà nghỉ cho giảng viên sở, có sở sở có phòng nghỉ cho giảng viên chưa đáp ứng lượng nhu cầu giảng viên từ TP HCM nơi xa đến giảng dạy Hiện nay, nghỉ trưa giảng viên chưa đảm bảo 75 chỗ nghỉ đàng hoàng, giảng viên phải sở sở có chỗ nghỉ khó khăn cho giảng viên dạy sở khác số lượng chỗ hạn chế chưa đủ đáp ứng số lượng giảng viên  Bố trí phòng giải lao cho giảng viên: trường cần bố trí sở cần có phòng dành riêng để giải lao giảng viên ngồi nghỉ bàn luận trao đổi thêm kinh nghiệm giảng dạy Thông thường vào nghỉ giải lao giảng viên hay ngồi nghỉ lớp, hội gặp gỡ trao đổi với giảng viên khác phòng riêng  Mua máy lọc nước cho sinh viên: trường cần đầu tư mua sắm thiết bị cung cấp nước uống cho sinh viên giảng viên trường Nước uống cần thiết cho sinh viên hệ thống nước lọc tia cực tím trường có sở xuống cấp, sinh viên không uống nên gây khó khăn cho sinh viên  Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhà trường: có đơn vị chuyên môn đảm trách công việc đánh giá theo dõi chất lượng sinh viên tốt nghiệp, đánh giá giám sát chất lượng giảng dạy, thu thập ý kiến sinh viên dịch vụ đào nhà trường, tiến hành tự đánh giá toàn hoạt động nhà trường… Để thành lập đơn vị nhà trường cần phải có cán chuyên môn lĩnh vực Quản lý giáo dục, Đo lường đánh giá… Ngoài ra, trường cần phối hợp liên kết nhiều với doanh nghiệp bên ngoài, tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập ngắn hạn để sinh viên hiểu biết thêm nhiều kinh nghiệm thực tế sau trường 3.3 Kiến nghị  Đối với nhà trường - Nhà trường cần đổi công tác quản lý mình, mạnh dạn đổi quản lý toàn diện để nâng cao đượcchất lượng dịch vụ - Nhà trường cần nỗ lực hoàn thiện sở hạ tầng; tăng cường bổ sung trang thiết bị đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm - Nhà trường cần hỗ trợ thêm kinh phí, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ nhu cầu nghiên cứu sinh viên - Có nhiều sách động viên nhân viên làm việc tốt 76  Đối với giảng viên - Mỗi giảng viên cần xây dựng kế hoạch học tập nghiên cứu cho thân theo kỳ - Giảng viên cần tích cực nghiên cứu khoa học, trao dồi kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy - Giảng viên phải thường xuyên cập nhật phương pháp dạy học công tác giảng dạy tránh gây nhàm chán giảng phương tiện dạy học cũ - Giảng viên phải tạo mối quan hệ thân thiết với sinh viên nhằm nắm rõ tâm tư nguyện vọng sinh viên, giải đáp thắc mắc khó khăn giúp sinh viên hiểu rõ giảng  Đối với sinh viên - Sinh viên cần có ý thức bảo vệ sở hạ tầng để phục vụ tốt cho việc giàng dạy học tập - Sinh viên cần phối hợp với giảng viên để xây dựngchất lượng dịch vụ trường ngày tốt - Sinh viên cần chấp hành qui định nhà trường, theo dõi thông tin để phản hồi kịp thời với Khoa, Trường Kết luận chương Trong chương tác giả trình bày tầm nhìn kế hoạch xây dựng phát triển trường Đại Học Lạc Hồng năm tới, nguyên nhân ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường, sở đánh giá sinh viên vềchất lượng dịch vụ trình bày chương 2, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng sinh viên vềchất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Các giải pháp xếp theo thứ tự ưu tiên cần giải Đầu tiên giải pháp nâng cao khả đáp ứng phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tăng độ tin cậy nhà trường sinh viên tăng cường đầu tư sở hạ tầng 77 Cuối số kiến nghị nhằm góp phần cải thiệnc hấ t lư ợn g dị ch vụ việc nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ Trường Đại Học Lạc Hồng 78 KẾT LUẬN Mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tốchất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng tác động đến hài lòng sinh viên; đo lường tác động yếu tốchất lượng dịch vụ nhà trường đến hài lòng sinh viên; đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng sinh viên vềchất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Để đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng, mô hình lý thuyết xác định kiểm định Mô hình lý thuyết dựa sở lý thuyết chất lượng dịch vụ, hài lòng thành phần tác động vào hài lòng (được trình bày chương 1) Tiếp theo chương 2, phương pháp nghiên cứu sử dụng để xác định, đo lường thang đo kiểm định mô hình bao gồm hai giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp tham vấn ý kiến giảng viên có nhiều năm giảng dạy truờng Nghiên định lượng thực kỹ thuật vấn trực tiếp với mẫu có kích thước 280 Cả hai nghiên cứu thực trường Đại Học Lạc Hồng với đối tượng nghiên cứu sinh viên hệ qui học tập trường Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố EFA thực để phân tích, đánh giá thang đo thành phần tác động vào hài lòng sinh viên Mô hình nghiên cứu kiểm định thông qua phân tích tương quan hồi qui tuyến tính đa biến Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hài lòng sinh viên vềchất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng dựa kết nghiên cứu ý kiến bổ sung vềchất lượng dịch vụ ghi nhận trực tiếp từ sinh viên (được trình bày chương 3)  Kết đạt Sau tiến hành kiểm tra độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố EFA thang đochất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng kết thang đochất lượng dịch vụ lại nhân tố: phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập cho sinh viên; đội ngũ giảng viên 79 tăng độ tin cậy nhà trường sinh viên; quan tâm nhà trường sinh viên; sở hạ tầng Bên cạnh đó, thang đo hài lòng sinh viên đạt độ tin cậy độ giá trị cho phép thang đo Từ đó, mô hình đưa gồm nhân tố (phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập cho sinh viên; đội ngũ giảng viên tăng độ tin cậy nhà trường sinh viên; quan tâm nhà trường sinh viên; sở hạ tầng) tác động đến hài lòng sinh viên trường Đại Học Lạc Hồng Kết phân tích hồi qui tuyến tính, lại ba nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu học tập cho sinh viên; đội ngũ giảng viên tăng độ tin cậy nhà trường sinh viên; sở hạ tầng Cả ba nhân tố bị đánh giá với điểm số trung bình thấp Chính cần phải tìm nguyên nhân đưa giải pháp để cải thiện ba nhân tố từ làm tăng hài lòng sinh viên học tập trường Đại Học Lạc Hồng tác giả đề xuất chương  Hạn chế đề tài - Để đánh giá hài lòng người học chất lượng dịch vụ cần phải thực nhiều cách đánh giá khác nhiều khía cạnh khác Tuy nhiên hạn chế thời gian, nghiên cứu dừng lại mức độ khảo sát đánh giá hài lòng sinh viên học ttrường chất lượng đào tạo - Nghiên cứu tập trung vào nhóm đối tượng sinh viên học trường mà chưa mở rộng phạm vi nghiên cứu sinh viên nơi liên kết cựu sinh viên - Việc chọn mẫu nghiên cứu tiến hành theo cách thức ngẫu nhiên, chưa bố trí cho Khoa sinh viên lớp đêm hệ chức, hoàn chỉnh, văn Trường Chính mẫu nghiên cứu chưa khái quát toàn tính chất tổng thể nghiên cứu  Hướng nghiên cứu Với hạn chế phạm vi nghiên cứu, tác giả thấy cần có nghiên cứu đánh giá toàn diện khía cạnh ảnh hưởng đến hài lòng người học chất lượng dịch vụ Trường Vì vậy, vấn đề đưa hướng nghiên cứu cho nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng, Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng, Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập