Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

284 27 0
  • Loading ...
1/284 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:34

Trờng đại học kinh tế quốc dân đỗ thị hồng hạnh ! Trờng đại học kinh tế quốc dân đỗ thị hồng hạnh ! ! " &' () *+,-.,./ Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS ng Th Loan PGS.TS inh Th Mai #$ % v MC LC TRANG PH BèA. .ii LI CAM OAN. . iii LI CM N . iv MC LC.. . v DANH MC CH VIT TT. ..vi CHNG1:TNG QUAN V TI NGHIấN CU 1.1 Tớnh cp thit ca lun ỏn 1.2 Mc tiờu nghiờn cu 1.3 Cõu hi nghiờn cu 1.4 i tng v phm vi nghiờn cu 1.5 Phng phỏp nghiờn cu lun ỏn 1.5.1Phng phỏp lun 1.5.2 H thng phng phỏp 1.5.3 Phng phỏp nghiờn cu 1.5.4 Quy trỡnh nghiờn cu 1.6 Tng quan v ti nghiờn cu 1.7 B cc ca lun ỏn 11 1.8 Nhng úng gúp mi ca lun ỏn 11 CHNG 2: C S Lí LUN V K TON CHI PH, DOANH THU, KT QU KINH DOANH TRONG CC DOANH NGHIP SN XUT 13 2.1 Bn cht, vai trũ v yờu cu ca k toỏn CP, DT, KQKD cỏc DNSX 13 2.1.1 Bn cht chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip SX 13 2.1.2 Vai trũ ca k toỏn chi phớ, doanh thu, KQKD cỏc doanh nghip sn xut 28 2.1.3 Yờu cu ca k toỏn chi phớ, doanh thu, KQKD cỏc doanh nghip sn xut 29 2.2 K toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip sn xut di gúc k toỏn ti chớnh 30 2.2.1K toỏn chi phớ cỏc doanh nghip sn xut 30 2.2.2K toỏn doanh thu cỏc doanh nghip sn xut 37 2.2.3K toỏn kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip sn xut 39 2.3K toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip sn xut di gúc k toỏn qun tr 40 vi 2.3.1 Xõy dng nh mc v lp d toỏn CP, DT, KQKD cỏc doanh nghip SX 40 2.3.2 Thu thp thụng tin v chi phớ, doanh thu, KQKD cỏc doanh nghip sn xut 45 2.3.3 Phõn tớch thụng tin v CP, DT, KQKD phc v cho vic quyt nh ti cỏc DNSX 51 2.4 Chun mc k toỏn quc t v kinh nghim cỏc nc v k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh v bi hc rỳt cho Vit Nam 54 2.4.1 Chun mc k toỏn quc v CP, DT, KQKD hot ng kinh doanh ca DN 54 2.4.2 Kinh nghim ca mt s nc trờn th gii v k toỏn CP, DT, KQKD 57 2.4.3 Bi hc kinh nghim cho cỏc doanh nghip Vit Nam v k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip sn xut 63 KT LUN CHNG 64 CHNG 3: THC TRNG K TON CHI PH, DOANH THU, KT QUKINH DOANH TRONG CC CễNG TY SN XUT THẫP THUCTNG CễNG TY THẫP VIT NAM 65 3.1 Gii thiu tng quan v Tng cụng ty thộp Vit Nam (VNSTEEL) 65 3.2 c im hot ng kinh doanh, hot ng qun lý, t chc cụng tỏc k toỏn ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng thộp Vit Nam 69 3.2.1 c im hot ng kinh doanh ca cỏc Cty SX thộp thuc TCT Thộp Vit Nam 69 3.2.2 c im hot ng qun lý ti cỏc Cty sn xut thộp thuc TCT thộp Vit Nam 72 3.2.3c im t chc cụng tỏc k toỏn ca cỏc Cty SX thộp thuc TCT thộp Vit Nam 75 3.3 Thc trng k toỏn ti chớnh chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty Thộp Vit Nam 76 3.3.1 Thc trng k toỏn chi phớ ti cỏc cụng ty sn xut thộp thuc TCT thộp Vit Nam 76 3.3.2Thc trng k toỏn doanh thu ti cỏc Cty sn xut thộp thuc TCT thộp Vit Nam 98 3.3.3 Thc trng k toỏn KQKD ti cỏc Cty sn xut thộp thuc TCT thộp Vit Nam 107 3.4 Thc trng k toỏn qun tr chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty Thộp Vit Nam 110 3.4.1 Xõy dng nh mc, d toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam 111 3.4.2 Bỏo cỏo k toỏn qun tr v chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam 112 3.4.3Phõn tớch cỏc thụng tin chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh phc v yờu cu qun tr ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam 113 vii 3.5 ỏnh giỏ chung v thc trng k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty Thộp Vit Nam 114 3.5.1Nhng kt qu ó t c 114 3.5.2Mt s nhng tn ti c bn 115 3.5.3Nguyờn nhõn ca nhng hn ch, tn ti 119 KT LUN CHNG 120 CHNG 4: PHP HON THIN K TON CHI PH, DOANH THU, KT QA KINH DOANH TRONG CC CễNG TY SN XUT THẫP THUC TNG CễNG TY THẫP VIT NAM 121 4.1 Mt s nh hng chớnh phỏt trin ngnh thộp ca VN n nm 2020121 4.1.1 Quan im phỏt trin 121 4.1.2 nh hng phỏt trin 122 4.1.3 Mc tiờu phỏt trin 123 4.2 Yờu cu c bn ca vic hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam 123 4.3 Cỏc gii phỏp hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam 125 4.3.1 Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam di gúc k toỏn ti chớnh 125 4.3.2 Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu v kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam di gúc k toỏn qun tr 139 4.4 iu kin thc hin cỏc gii phỏp hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh ti cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty thộp Vit Nam 154 4.4.1 iu kin v phớa nh nc v cỏc c quan chc nng 154 4.4.2iu kin i vi Tng cụng ty v cỏc n v thnh viờn 155 KT LUN CHNG 157 KT LUN 158 DANHMCCễNGTRèNHNGHIấNCUCATCGI . vii DANH MCTILIUTHAM KHO ...viii DANH MC PHLC .ix vi DANH MC CH VIT TT - BH &CCDV Bỏn hng v cung cp dch v - BH Bỏn hng - BCTC Bỏo cỏo ti chớnh - BP Bin phớ - CP, DT, KQHKD Chi phớ, doanh thu, kt qu hot ng kinh doanh - CP, DT, KQKD Chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh - CTCP Cụng ty c phn - Cty Cụng ty - CPNVLTT Chi phớ nguyờn vt liu trc tip - CPNCTT Chi phớ nhõn cụng trc tip - CPSXC Chi phớ sn xut chung - CP Chi phớ - DN Doanh nghip - DNSX Doanh nghip sn xut - DT Doanh thu - M nh mc - P nh phớ - HTC Hot ng ti chớnh - HKD Hot ng kinh doanh - KQHKD Kt qu hot ng kinh doanh - KTQT K toỏn qun tr - KTTC K toỏn ti chớnh - NC Nhõn cụng - NVLTT Nguyờn vt liu trc tip - NVL Nguyờn vt liu - PP Phng phỏp - PL Phõn loi vii - PPKKTX Phng phỏp kờ khai thng xuyờn - PPKKK Phng phỏp kim kờ nh k - PNK Phiu nhp kho - PXK Phiu xut kho - QLDN Qun lý doanh nghip - SX Sn xut - SXKD Sn xut kinh doanh - TCT Tng cụng ty - TSC Ti sn c nh - XKQKD Xỏc nh kt qu kinh doanh CHNG TNG QUAN V TI NGHIấN CU 1.1 Tớnh cp thit ca lun ỏn Vai trũ v tm quan trng ca ngnh cụng nghip thộp i vi s phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc ó c ng v Nh nc sm nhn thc rừ v ht sc quan tõm Ngay t nhng nm 1960, t nc cũn rt khú khn, ng v Nh nc ó dn sc xõy dng Khu liờn hp Gang thộp Thỏi Nguyờn - chic nụi u tiờn ca ngnh thộp Vit Nam, to tin phỏt trin cụng nghip thộp Vit Nam Tuy vy, nhng iu kin khc nghit ca nhng nm thỏng chin tranh, ngnh thộp Vit Nam ó khụng cú iu kin phỏt trin c nh mong mun Bc vo thi k i mi xõy dng t nc, ng v Nh nc cng ó cú ó cú nhng ch o phỏt trin ngnh cụng nghip thộp Vit Nam L mt quc gia cú nn kinh t ang phỏt trin, Vit Nam ó v ang tng bc tin vo hi nhp nn kinh t ton cu Hi nhp kinh t th gii l iu kin thun li v quan trng cho nn kinh t nc ta phỏt trin, nhng bờn cnh ú nn kinh t th trng vi nhng quy lut khc nghit ca nú cng cú nhng nh hng rt ln n s tn ti v phỏt trin ca cỏc DN Vit Nam Cỏc DNSX thộp ti Vit Nam cng khụng nm ngoi nhng thỏch thc ú Ngnh thộp Vit Nam ó cú nhiu c gng khai thỏc, ci to v m rng nhng c s SX c v liờn doanh vi nc ngoi, tng nng lc SX Tuy nhiờn, ngnh thộp Vit Nam cũn bc l mt s tn ti, yu kộm S yu kộm ny th hin qua cỏc mt sau: Nng lc SX phụi thộp quỏ nh bộ; C cu mt hng SX hp, n iu (cú mt s sn phm cung vt xa so vi cu, nhng cú nhiu sn phm phi nhp khu); Trang thit b cú qui mụ nh, lc hu, trỡnh cụng ngh v mc t ng húa thp; Chi phớ SX ln, nng sut lao ng thp, mc tiờu hao nguyờn liu, nng lng cao, cht lng sn phm cha n nh iu ú dn ti kh nng cnh tranh thp, kh nng xut khu hn ch, hiu qu SXKD cha cao, cũn phi da vo s bo h ca Nh nc Trong nhng nm gn õy, ngnh thộp Vit Nam ang ri vo tỡnh trng khn khú, cỏc DN lao ao vỡ lng hng tn ng ln lờn n hng triu tn, th trng tiờu th co hp Hu ht cỏc DN thộp Vit Nam hin ang ng trc khú khn ln vi nguy c phỏ sn vỡ lng tn kho lờn cao, lói sut ngõn hng tng cao, th trng tiờu th li co hp cựng vi s thõm nhp ca thộp ngoi Cỏc nh mỏy cỏn thộp nc ang phi i mt vi tỡnh trng d tha cụng sut, cụng sut cỏn thộp s dng ch t 60- 70%, cỏc nh mỏy hu ht SX cm chng, mt s nh mỏy cụng b tm ngng SX [57] Cỏc nh chuyờn mụn hin ang tỡm mt "gii phỏp hon ho", a ngnh Thộp Vit Nam phỏt trin bn vng Trong cuc "bn tho" y cha ti hi kt, thỡ DN ngnh thộp ang t tỡm phng ỏn phỏt trin ngnh thộp tn ti v phỏt trin mt cỏch bn vng cỏc DN ó nhn thy s cn thit phi cú chuyn bin mang tớnh t phỏ tm v mụ ng thi ũi hi mi DN cn t chc li SX, ci tin mu mó, nõng cao cht lng sn phm, cht lng dch v Mt khỏc cỏc DN cn phi ỏp dng cỏc bin phỏp qun lý khoa hc tiờn tin, s dng hiu qu cỏc cụng c qun lý doanh nghip gim CP, h giỏ thnh, nõng cao kh nng cnh tranh trờn thng trng Trong h thng cỏc cụng c QLDN, k toỏn l mt nhng cụng c qun lý hu hiu nht, giỳp cho cỏc nh qun tr DN cú c nhng thụng tin chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan kp thi a cỏc phng ỏn kinh doanh hiu qu nht Vi chc nng cung cp thụng tin v kim tra cỏc hot ng kinh t ti chớnh DN nờn cụng tỏc k toỏn nh hng trc tip hoc giỏn tip n hot ng ca DN Trong h thng cỏc phn hnh k toỏn, phn hnh k toỏn CP, DT, KQKD l mt nhng phn hnh rt quan trng Cỏc thụng tin v CP, DT, KQKD giỳp ớch rt nhiu cho cỏc nh qun tr DN, cht lng thụng tin ca phn hnh k toỏn CP, DT, KQKD c coi l mt nhng tiờu chun quan trng m bo s an ton v kh nng mang li thng li cho cỏc quyt nh kinh doanh ca DN Trong nhng nm gn õy, h thng k toỏn núi chung, k toỏn CP, DT, KQKD núi riờng ó tng bc c hon thin trờn c s tip thu cú chn lc nhng kinh nghim ca th gii, phự hp vi c im ca Vit Nam Song thc t cụng tỏc k toỏn CP, DT, KQKD cỏc DN Vit Nam núi chung v DNSX thộp núi riờng cũn nhiu im bt cp, cha hon ton phự hp vi thụng l, chun mc k toỏn quc t v cha thc s ỏp ng yờu cu qun lý ca DN S bt cp cụng tỏc k toỏn CP, DT, KQKD ó nh hng khụng nh n tỡnh trng ti chớnh ca cỏc DN, lm gim hiu qu ca h thng kim soỏt v ỏnh giỏ ca DN Xut phỏt t lý lun v thc tin trờn, lun ỏn nghiờn cu v chn ti Hon thin k toỏn chi phớ, doanh thu v kt qu kinh doanh cỏc Cụng ty sn xut thộp thuc Tng cụng ty Thộp Vit Nam, nhm gúp phn giỳp cỏc Cty sn xut thộp phỏt trin bn vng nn kinh t th trng 1.2 Mc tiờu nghiờn cu - H thng húa cỏc lý lun v k toỏn CP, DT, KQKD cỏc DNSX - Nghiờn cu thc trng k toỏn CP, DT, KQKD cỏc Cty sn xut thộp thuc TCT Thộp Vit Nam - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng v k toỏn CP, DT, KQKD cỏc Cty SX thộp thuc TCT Thộp Vit Nam - xut cỏc gii phỏp hon thin k toỏn CP, DT, KQKD cỏc Cty SX thộp thuc TCT Thộp Vit Nam, phc v cho qun tr DN v qun lý v mụ ca nh nc iu kin hi nhp v ton cu húa 1.3 Cõu hi nghiờn cu Xut phỏt t thc tin, t nhng lý lun v cht lng thụng ca k toỏn c coi l mt nhng gii phỏp quan trng m bo s an ton v kh nng mang li thng li cho cỏc quyt nh kinh doanh ca cỏc DNSX thộp iu kin hi nhp kinh t vi nhiu thỏch thc Tỏc gi ó a cõu hi nghiờn cu lm th no tng cng cht lng thụng tin k toỏn (k toỏn CP, DT, KQKD) cho cỏc DNSX thộp thuc TCT thộp Vit Nam? 1.4 i tng v phm vi nghiờn cu * i tng nghiờn cu Ph lc s 4.6: n v : a ch : Mu s S11 - DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q - BTC ngy 20/3/2006 ca B trng BTC) BNG TNG HP CHI TIT VT LIU, DNG C, SN PHM,HNG HO Ti khon: Thỏng nm S tin TT Tờn, quy cỏch vt liu, dng c, sn phm hng húa A B Tn u k Nhp k Xut k Tn cui k Cng Ngy thỏng .nm Ngi lp (ký,h tờn) K toỏn trng (Ký, h tờn) Ph lc s 4.7: n v: B phn: Mu s 05 - VT (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng BTC) (mu) BIấN BN KIM Kấ VT T, CễNG C, SN PHM, HNG HểA - Thi im kim kờ .gi ngy thỏng nm - Ban kim kờ gm : ễng/ B: .Chc v i din: Trng ban ễng/ B: .Chc v i din: U viờn ễng/ B: Chc v i din: U viờn - ó kim kờ kho cú nhng mt hng di õy: Chờnh lch Phm cht Theo Theo Tờn, NH S quy n s k toỏn kim kờ cỏch Mó v n Tha Thiu Cũn Kộm Mt T vt t, s giỏ tt phm phm T dng c, tớnh S Thnh S Thnh S Thnh S Thnh 100% cht cht lng tin lng tin lng tin lng tin A B C D 10 11 12 Cng x x x Giỏm c (í kin gii quyt s C/L) (Ký, h tờn) x x x Ngy thỏng nm K toỏn trng Th kho (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) x x x Trng ban kim kờ (Ký, h tờn) x Ph lc s 4.8: S t chc b mỏy k toỏn cú b phn k toỏn qun tr theo mụ hỡnh kt hp K TON TRNG K TON QUN TR K TON TI CHNH K K K toỏn K K toỏn K K toỏn toỏn toỏn chi phớ toỏn doanh toỏn vt t, tng v tớnh thu thu v n lng ti sn hp toỏn giỏ v phi thu v bo c nh thnh cụng sn n him Ph lc s4.9a: Phõn loi chi phớ theo quan h ca chi phớ vi lng cụng vic, sn phm hon thnh Khon mc chi phớ Chi phớ NVLTT a Chi phớ NVL chớnh (st ph liu, gang ph liu,) b Chi phớ vt liu ph (vt liu chu la, vụi nung, ) c Nhiờn liu (than in TQ, du FO, ) d ng lc (in, nc, ) Chi phớ NCTT a Lng chớnh ca Bin phớ x x x x x nh phớ CP hn hp Ni dung chi phớ L giỏ tr ca cỏc loi vt liu chớnh phc v quỏ trỡnh SX m Cty phi tr cho nh cung cp L giỏ tr ca cỏc loi vt liu ph m Cty phi tr cho nh cung cp L giỏ tr ca nhiờn liu m DN phi tr cho nh cung cp L giỏ tr ca ng lc m DN phi tr cho nh cung cp L khon tin lng phi tr cho cụng nhõn Khon mc chi phớ Bin phớ CNTT sn xut b Cỏc khon trớch theo lng c Cỏc khon ph cp ngoi lng (tin n ca, ph cp c hi, ) Chi phớ SXC a Lng nhõn viờn qun lý phõn xng b Cỏc khon trớch theo lng ca nhõn viờn phõn xng c Chi phớ vt liu CP hn hp Ni dung chi phớ trc tip SX L cỏc khon trớch np theo t l quy nh (BHXH, BHYT, KPC) L cỏc khon phi tr cho cụng nhõn trc tip SX nh tin n ca, ph cp c hi ngh nghip, bo h lao ng, x x x x x d Chi phớ cụng c dng c e Chi phớ khu hao ti sn c nh g Chi phớ dch v mua ngoi h C/P bng tin khỏc Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng a Lng chớnh ca nhõn viờn bỏn hng b Cỏc khon trớch theo lng chớnh ca nhõn viờn bỏn hng c Tin lng tớnh theo d./thu bỏn hng d Chi phớ dng c, dựng e Chi phớ khu hao ti sn c nh g Chi phớ dch v mua ngoi h CP bng tin khỏc Chi phớ QLDN nh phớ x x x x x x x x x x x x L khon tin lng phi tr cho nhõn viờn qun lý phõn xng L cỏc khon trớch np theo t l quy nh ca nhõn viờn phõn xng (BHXH, BHYT, BHTN, KPC) L CP vt liu giỏn tip dựng cho SX ti PX L chi phớ v cỏc loi cụng c, dng c s dng phc v SX Khu hao cỏc loi mỏy múc, thit b SX, nh xng, L chi phớ phi tr cho cỏc khon tin in, nc, in thoi L cỏc khon CP khỏc phỏt sinh bng tin L khon CP nh chi phớ lói tin vay, chit khu toỏn, lói bo him tr chm, L tin lng c bn phi tr cho nhõn viờn bỏn hng L cỏc khon trớch np theo t l quy nh tớnh theo lng chớnh ca nhõn viờn bỏn hng (BHXH, BHYT, BHTN, KPC) L tin lng phi tr tớnh theo doanh thu sn phm bỏn c ca nhõn viờn bỏn hng L chi phớ mua dựng, dng c phc v bỏn hng L chi phớ khu hao cỏc ti sn c nh phc v bỏn hng L cỏc chi phớ phi tr nh tin in, nc, in thoi b phn bỏn hng L cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh bng tin Khon mc chi phớ a Lng chớnh ca nhõn viờn QLDN b Cỏc khon trớch theo lng chớnh ca nhõn viờn QLDN c Chi phớ vt liu d Chi phớ dựng phũng e Chi phớ khu hao ti sn c nh g Chi phớ d phũng h Chi phớ dch v mua ngoi k Chi phớ bng tin khỏc Chi phớ khỏc Bin phớ nh phớ CP hn hp x Ni dung chi phớ L tin lng phi tr cho nhõn viờn QLDN L cỏc khon trớch np theo t l quy nh tớnh theo lng ca nhõn viờn QLDN(BHXH, BHYT, BHTN, KPC) L chi phớ phc v vic QLDN L chi phớ cho dựng, dng c phũng x x x Khu hao ti sn c nh phc v QLDN x x x x x L cỏc chi phớ phi tr nh tin in, nc, in thoi b phn phũng L cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh bng tin nh chi phớ hi ngh, tip khỏch, L nhng khon chi phớ khỏc nh lý, nhng bỏn TSCD, Ph lc s 4.9b: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn Stt Bng nh mc chi phớ NVL trc tip Nm 2013 n giỏ B phn Tờn sn Loi M sn xut phm NVL ng/kg Fero Mn 65% 20.800 Phõn Phụi Fero si 45% 16.500 xng A 150x150 Fero si 72%-75% 25.900 295A Tiờu hao kim loi 7.357 Vt liu ph 173 Nhiờn liu 40 ng lc T Cng Trng phũng Ph trỏch b phn S MCP lng NVLTT M/kg ng/sp 0,01 208,000 0,01 165,000 0,0056 145,040 1,148 8.445,836 0,12665 21,904 0,0081 0,320 1,488 8.987,589 Ngi lp biu (Ngun: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.10: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn Bng nh mc chi phớ nhõn cụng trc tip Nm 2013 Stt B phn sn Tờn sn xut phm Phõn Phụi150x xng A 150 295A TNG CNG Trng phũng (Ký, h tờn) S lng M/kg n giỏ chi phớ NCTT/1 kg SP M CPNCTT ng/1 SP 0,00482 31.012 149.477 Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) Ngi lp biu (Ký, h tờn) (Ngun: Do tỏc gi tớnh trờn c s d liu ca Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.11: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn Bng nh mc chi phớ sn xut chung Nm 2013 Ch tiờu S gi lao ng d kin D kin chi phớ SXC c nh Tng chi phớ SXC bin i (1) x (2) Chi phớ SXC c nh (Thi gian hon thnh 1SP x n giỏ SXC c nh/1 gi mỏy) Khu hao TSC 6.Tng chi phớ SXC (3)+(4) D kin chi phớ SXC bng tin (6)(5) Trng phũng (Ký, h tờn) Quý II Quý III Quý IV Gi ng/gi lao ng ng ng 0,00482 0,00482 20.000 20.000 0,00482 20.000 0,00482 20.000 96,4 48,25 96,4 48,25 96,4 48,25 ng ng ng 95,98 95,98 144,657 144,657 48,67 48,67 95,98 144,657 48,67 95,98 144,657 48,67 VT Quý I 96,4 48,25 Ph trỏch b phn Ngi lp biu (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ngun: Do tỏc gi tớnh trờn c s d liu ca Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.12: (mu) D toỏn tiờu th sn phm (T ngy.n ngy.) Sn phõm A Thi gian Trong nc Xuõtkhõu SL G Doanh SL G Doanh thu d thu d toỏn toỏn Sn Tụng cng phm Xuõtkhõu Trong nc SL G Doanh SL G Doanh thu d thu d toỏn toỏn Thỏng Thỏng Thỏng Cng quý I Trng phũng Ph trỏch b phn Ngy thỏng nm Ngi lp biu Ph lc s 4.13: (mu) D toỏn sn xut sn phm (T ngy.n ngy) Ch tiờu S lng Sn phõm A D tr u k S lng tiờu thu d kin D tr tụn kho cuụi k S sn phm cn sn xut nm Sn phõm B Tng cng Trng phũng (Ký, h tờn) Ngy thỏng nm Ph trỏch b phn Ngi lp biu (Ký, h tờn)(Ký, h tờn) Ph lc s4.14: (mu) D toỏn chi phớ NVL trc tip (T ngyn ngynm ) Ch tiờu S lng n giỏ Thnh tiờn Sn phõm A l Lng sn phõm cõn sn xuõt 2.nh mc nguyờn vt liu trc tiờp - Nguyờn vt liu X - Nguyờn vt liu Y 3.Tụng mc nguyờn vt liu tiờu hao (3=1*2) Lng nguyờn vt liu tụn õu k Mc d tr cuụi k 6.D toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tiờp (6=3-4+5) Sn phõm B Tụng cng Trng phũng (Ký, h tờn) Ngy thỏng nm Ph trỏch b phn Ngi lp biu (Ký, h tờn)(Ký, h tờn) Ph lc s 4.15: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn D toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip Nm 2013 C h tiờu Sn phm (1) D toỏn sn nh mc phm sn thi gian sn xut (SP) xut (gi/sp) D toỏn CPNCTT sn xut sn phm Phụi150x150 295A Tụng cng Trng phũng (Ký, h tờn) (2) 200.000.000 (3) n giỏ nhõn cụng () 0,00482 Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) (4) 31.012 Thnh tin () (5)=(2*3*4) 29.895.568.000 Ngi lp biu (Ký, h tờn) (Ngun: Do tỏc gi tớnh trờn c s d liu ca Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.16: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn D toỏn chi phớ sn xut chung Nm 2013 VT: ng Ch tiờu S tin l.D toỏn sn phm sn xut (SP) 200.000.000 2.Bin phớ SXC/SP 20.000 3.D toỏn bin phớ SXC (3=1*2) 4.000.000.000.000 4.D toỏn nh phớ SXC 2.002.400.000.000 5.D toỏn chi phớ SXC (5=3+4) 6.002.400.000.000 Chi phớ khu hao ti sn c nh 12.323.832.000 D toỏn chi phớ SXC bng tin 5.990.076.168.000 Trng phũng Ph trỏch b phn Ngi lp biu (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ngun: Do tỏc gi tớnh trờn c s d liu ca Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.17: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn D toỏn chi phớ bỏn hng Quý I/2013 Ch tiờu S tin (ng) l D toỏn sn lng tiờu th (tn) 2.Bin phớ bỏn hng/sp (kg) 3.nh phớ bỏn hng 3.1 Lng NV bỏn hng 3.2 Qung cỏo 3.3 Bo him 3.4 Chi phớ khu hao 4.D toỏn chi phớ bỏn hng {4=(1*2)+3} 5.Chi phớ khụng thc chi bng tin mt 5.1 Qung cỏo 5.2 Chi phớ khu hao 6.D chi phớ bỏn hng bng tin mt (6=4-5) Trng phũng (Ký, h tờn) Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) 20.000 45,569 1.031.969.595 858.140.000 143.881.111 1.943.349.595 29.948.595 1.913.401.000 Ngi lp biu (Ký, h tờn) (Ngun: Do tỏc gi tớnh trờn c s d liu ca CTCP gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.18: Cụng ty c phn gang thộp Thỏi Nguyờn D toỏn chi phớ qun lý doanh nghip Quý I/2013 Ch tiờu l Tng bin phớ QLDN (1= 1.1 x 1.2) 1.1 Chi phớ NC trc tip 1.2 T l bin phớ QLDN 2.Tng nh phớ QLDN (2= 2.1 + 2.2) 2.1 Tin lng 2.2 Khu hao ti sn c nh S tin (ng) 896.867.040 29.895.568.000 3% 5.747.576.986 5.653.987.626 93.589.360 3.Tng chi phớ QLDN (3=1+2) Khu hao (4=2.2) 6.644.444.026 93.589.360 Tng chi phớ QLDN bng tin (5= 3-4) 6.550.854.666 Trng phũng Ph trỏch b phn Ngi lp biu (Ngun: Do tỏc gi tớnh trờn c s d liu ca CTCP gang thộp Thỏi Nguyờn) Ph lc s 4.19: (mu) D toỏn kt qu kinh doanh T ngy n ngy nm Ch tiờu l.D toỏn doanh thu 2.Giỏ vụn hng bỏn 3.Chi phớ bỏn hng 4.Chi phớ qun lý 5.Lói thun 6.Chi phớ ti chớnh 7.Lói trc thu 8.Thu TNDN 9.Lói sau thu Trng phũng (Ký, h tờn) S tin Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) Ngy thỏng nm Ngi lp biu (Ký, h tờn) Ph lc s 4.20: (mu) Bng phõn tớch bin ng v khon mc chi phớ NVLTT Tờn sn phm: Nguyờn vt liu s dng NVL chớnh - Vt liu X Chi phớ NVLTT k hoch tớnh theo SP thc t Chi phớ NVL thc t Chờnh lch Bin ng Bin ng Tng bin v lng v giỏ ng - Vt liu NVL ph - Vt liu X - Vt liu Trng phũng Ph trỏch b phn , ngy thỏng Ngi lp biu nm Ph lc s 4.21: (mu) Bng phõn tớch bin ng v khon mc chi phớ NCTT Thi gian: Ch tiờu Chi phớ nhõn cụng trc tip KH TT Bin ng chi phớ nhõn cụng trc tip Do n giỏ Do lng Tng bin tin lng sn phm ng Sn phm A Sn phm Trng phũng (Ký, h tờn) Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) , ngy thỏng Ngi lp biu (Ký, h tờn) nm Ph lc s 4.22: (mu) Bng phõn tớch bin ng v khon mc chi phớ sn xut chung Thi gian: Chờnh Mc Thc lch nh hng Nguyờn Ch tiờu K hoch hin +- % nhõn C/L C/L do giỏ lng Bin phớ XSC - Chi phớ vt liu - Nguyờn liu - Cụng c - Tin lng nh phớ XSC - Vt liu giỏn tip - Tin lng - Khu hao TSC - Tin BH ti sn , ngy thỏng nm Trng phũng Ph trỏch b phn Ngi lp biu Ph lc s 4.23 : (mu) Bng phõn tớch bin ng doanh thu Nm: Ch n Thc K Thc hin so vi k tiờu v hin k ny hoch tớnh trc KH TH K trc K ny I Tng doanh thu Doanh thu t hot ng BH &CCDV 2.Doanh thu t HTC Doanh thu t , ngy thỏng nm Trng phũng Ph trỏch b phn Ngi lp biu Ph lc s 4.24: (mu) Bng phõn tớch bỏo cỏo kt qu kinh doanh T ngy n ngy nm Ch tiờu KH Lng T trng TH So sỏnh TH/KH Lng T trng +% l.D toỏn doanh thu 2.Giỏ hng bỏn 3.Chi phớ bỏn hng 4.Chi phớ qun lý 5.Lói thun 6.Chi phớ ti chớnh 7.Lói trc thu 8.Thu TNDN 9.Lói sau thu Trng phũng (Ký, h tờn) Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) Ngy thỏng nm Ngi lp biu (Ký, h tờn) Ph s 4.25: (mu) Bng phõn tớch bỏo cỏo kt qu kinh doanh b phn T ngy n ngy nm Ton cụng ty Ch tiờu S tin T l B phn (sn B phn (sn phm, khu vc) phm, khu vc) S tin T l S tin T l l Doanh thu 2.Cỏc khon gim tr doanh thu Bin phớ b phn S d m phớ nh phớ b phn S d b phn (LN b phn) Chi phớ cp trờn phõn b Li nhun sau phõn b chi phớ cp trờn Trng phũng (Ký, h tờn) Ph trỏch b phn (Ký, h tờn) Ngy thỏng nm Ngi lp biu (Ký, h tờn) Ph s 4.26: (mu) Bng phõn tớch bỏo cỏo s dng lao ng T ngy n ngy nm i tng PX I - B phn XSSP A K hoch S L G Thc hin T T SL G T T So sỏnh thc hin vi k hoch T l Chờnh lch S cụng S tin S cụng n giỏ Thnh tin í kin Nhn xột Bin phỏp nguyờn kin ngh nhõn - B phn XSSP B T/Cụng Trng phũng Ph trỏch b phn Ngy thỏng nm Ngi lp biu Phlc s 4.27: (mu) Bng phõn tớch bỏo cỏo bỏn hng T ngy.n ngy .nm A Theo phng thc bỏn buụn Sn phm S n giỏ lng Giỏ Giỏ bỏn Bỏn buụn Thnh tin Chi phớ cho vic bỏn Li Giỏ Doanh CPBH CPQL Cng nhun thu phõn phõn b b SP A KH TH SP B KH TH Tng KH cng TH B Theo phng thc bỏn l Sn phm S n giỏ lng Giỏ Giỏ bỏn Bỏn l Thnh tin Chi phớ cho vic bỏn Li Giỏ Doanh CPBH CPQL Cng nhun thu phõn phõn b b SP A KH TH SP B KH TH Tng KH cng TH Trng phũng Ph trỏch b phn Ngy thỏng nm Ngi lp biu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập