Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

205 69 0
  • Loading ...
Loading...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PHẠM QUỐC THUẦN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PHẠM QUỐC THUẦN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán- Kiểm toán Mã số: 62 34 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG 2: TS NGUYỄN THỊ KIM CÚC TP Hồ Chí Minh- 2016 iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục Sơ đồ, Bảng biểu Phụ lục -xi Danh mục từ viết tắt xxi Phần mở đầu - xxiii Lý chọn đề tài xxiii Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu -xxvi Phương pháp nghiên cứu - xxvii Đối tượng, phạm vi nghiên cứu xxviii Các đóng góp luận án xxviii Kết cấu Luận án -xxix Chƣơng Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Các nghiên cứu chất lượng thông tin BCTC - 1.1.1 Các bước công việc 1.1.2 Tổng quan hướng nghiên cứu CLTT BCTC 1.1.3 Đánh giá CLTT BCTC theo thuộc tính chất lượng - 1.1.3.1 Tổng quan nghiên cứu đánh giá CLTT BCTC theo thuộc tính CL - 1.1.3.2 Các thuộc tính đánh giá CLTT từ tổ chức nghề nghiệp KT - 1.1.3.3 Các thuộc tính CLTT từ phía quy định Nhà nước - 1.1.3.4 Đánh giá CLTT BCTC từ phía nhà nghiên cứu độc lập - 11 1.1.4 Nhận xét xu hướng phát triển nghiên cứu đánh giá CLTT BCTC 13 1.2 Nghiên cứu liên quan đến nhân tố tác động đến CLTT BCTC 14 1.2.1 Các bước công việc 14 1.2.2 Tổng quan nghiên cứu trước - 15 iv 1.2.3 Nghiên cứu nhà nghiên cứu độc lập - 17 1.2.3.1 Nghiên cứu từ tác giả nước - 17 1.2.3.2 Nghiên cứu từ tác giả nước - 21 1.2.4 Nhận xét xu hướng phát triển nghiên cứu nhân tố tác động đến CLTT BCTC - 23 1.3 Khe hổng nghiên cứu 24 1.3.1 Đóng góp nghiên cứu trước - 24 1.3.2 Hạn chế nghiên cứu trước - 25 1.3.3 Định hướng nghiên cứu - 26 1.4 Kết luận chương 27 Chƣơng Cơ sở lý thuyết 28 2.1 Các khái niệm - 28 2.1.1 Khái niệm thông tin 28 2.1.2 Khái niệm chất lượng 29 2.1.3 Khái niệm chất lượng thông tin 30 2.1.4 Khái niệm chất lượng thông tin BCTC - 31 2.2 Các lý thuyết vận dụng cho nghiên cứu - 34 2.2.1 Lý thuyết Đại diện (Agency Theory) 34 2.2.1.1 Khái quát nội dung vận dụng lý thuyết nghiên cứu trước - 34 2.2.1.2 Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu 37 2.2.2 Lý thuyết xử lý thông tin (Information Processing Theory) - 37 2.2.2.1 Khái quát nội dung vận dụng lý thuyết nghiên cứu trước - 37 2.2.2.2 Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu 38 2.2.3 Lý thuyết khuếch tán kỹ thuật (Technology Diffusion Theory) - 38 2.2.3.1 Khái quát nội dung vận dụng lý thuyết nghiên cứu trước - 38 v 2.2.3.2 Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu 40 2.2.4 Lý thuyết ngẫu nhiên (Contingency theory of organizations) - 40 2.2.4.1 Khái quát nội dung vận dụng lý thuyết nghiên cứu trước - 40 2.2.4.2 Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu 40 2.2.5 Quan điểm quản trị CL toàn diện (Total Quality Management- TQM) 41 2.2.5.1 Khái quát nội dung vận dụng nghiên cứu trước 41 2.2.5.2 Vận dụng cho nghiên cứu - 42 2.3 Các nhân tố tác động đến CLTT BCTC từ sở lý thuyết 42 2.4 Kết luận chương 43 Chƣơng Phƣơng pháp nghiên cứu - 44 3.1 Phương pháp nghiên cứu 45 3.1.1 Xác định phương pháp nghiên cứu 45 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 46 3.1.3 Biện luận phù hợp phương pháp nghiên cứu 47 3.1.3.1 Nghiên cứu định tính 47 3.1.3.2 Nghiên cứu định lượng 48 3.1.3.3 Thiết kế hỗn hợp khám phá 48 3.2 Nghiên cứu định tính 49 3.2.1 Quy trình chung 49 3.2.2 Nội dung nghiên cứu định tính - 50 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 51 3.2.4 Chọn mẫu nghiên cứu 51 3.2.4.1 Phương pháp chọn mẫu - 51 3.2.4.2 Số lượng mẫu 51 vi 3.2.4.3 Chọn lựa phần tử mẫu - 52 3.2.4.4 Đối tượng tham gia thảo luận 53 3.2.5 thu thập liệu - 55 3.2.5.1 Phương pháp thu thập liệu 55 3.2.5.2 Kỹ thuật thu thập liệu - 55 3.2.5.3 Công cụ quy trình thu thập liệu 55 3.3 Nghiên cứu định lượng 57 3.3.1 Quy trình chung - 57 3.3.2 Nội dung nghiên cứu định lượng 59 3.3.3 Phương pháp nghiên cứu - 60 3.3.4 Xây dựng thang đo 60 3.3.4.1 Nguyên tắc xây dựng thang đo 60 3.3.4.2 Thang đo đo lường CLTT BCTC - 60 3.3.4.3 Thang đo đo lường nhân tố tác động đến CLTT BCTC - 62 3.3.5 Chọn mẫu nghiên cứu - 64 3.3.6 Thiết kế bảng câu hỏi 67 3.3.6.1 Nguyên tắc chung 67 3.3.6.2 Thiết kế bảng câu hỏi nháp - 68 3.3.6.3 Bảng câu hỏi nháp cuối 68 3.3.6.4 Bảng câu hỏi hoàn chỉnh - 68 3.3.7 Thu thập chuẩn bị liệu - 69 3.3.8 Đánh giá độ tin cậy thang đo - 69 3.3.9 Kiểm định giá trị thang đo - 70 3.3.10 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 71 vii 3.4 Kết luận 72 Chƣơng Kết nghiên cứu 74 4.1 Kết nghiên cứu định tính - 75 4.1.1 Phương pháp quy trình phân tích 75 4.1.2 Phân tích đo lường CLTT BCTC 76 4.1.3 Phân tích khám phá nhân tố tác động đến CLTT BCTC 76 4.1.3.1 Các tình khẳng định nhân tố khám phá 76 4.1.3.2 Kết phân tích 78 4.1.4 Phân tích đo lường nhân tố tác động đến CLTT BCTC - 80 4.1.5 Xác định mô hình nghiên cứu lý thuyết - 80 4.1.6 So sánh với nghiên cứu trước - 81 4.2 Kết nghiên cứu định lượng - 82 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu - 82 4.2.2 Phương pháp đo lường biến mô hình 84 4.2.3 Thực Trạng CLTT BCTC nhân tố tác động đến CLTT BCTC DN Việt Nam 85 4.2.3.1 Thực trạng CLTT BCTC 85 4.2.3.2 Thực trạng nhân tố tác động CLTT BCTC 87 4.2.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach 88 4.2.4.1 Nội dung đánh giá Cronbach 88 4.2.4.2 Thực đánh giá Cronbach - 89 4.2.5 Kiểm định giá trị thang đo (phân tích nhân tố khám phá EFA) - 92 4.2.5.1 Nội dung phân tích nhân tố khám phá EFA 92 4.2.5.2 Kiểm định điều kiện để phân tích EFA - 92 viii 4.2.5.3 Phân tích EFA cho thang đo thuộc biến độc lập - 93 4.2.5.4 Phân tích EFA cho thang đo biến phụ thuộc - 96 4.2.6 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 101 4.2.6.1 Nguyên tắc chung 101 4.2.6.2 Kết kiểm định - 101 4.2.6.3 Nhận xét kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu - 107 4.2.7 Mô hình hồi qui tuyến tính - 107 4.2.7.1 Mục tiêu xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính - 107 4.2.7.2 Kiểm định phù hợp giả định hồi qui tuyến tính - 107 4.2.7.3 Xác định mô hình nghiên cứu thức 114 4.2.7.4 Kết phân tích hồi qui 115 4.2.8 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 123 4.3 Kết luận 124 Chƣơng Kết luận kiến nghị - 125 5.1 Kết luận 126 5.1.1 CLTT BCTC DN Việt Nam 126 5.1.2 Kết kiểm định phân tích hồi qui 131 5.1.3 Những đóng góp nghiên cứu - 134 5.2 Kiến nghị 136 5.2.1 Cần hạn chế tác động tiêu cực hành vi quản trị lợi nhuận - 136 5.2.1.1 Luận bàn tác động Hành vi quản trị lợi nhuận đến CLTT BCTC - 137 5.2.1.2 Các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực Hành vi quản trị lợi nhuận 138 5.2.2 Nhà quản lý cần thể vai trò HTTTKT 139 5.2.2.1 Luận bàn tác động Hỗ trợ từ phía nhà quản trị đến CLTT BCTC 139 ix 5.2.2.2 Giải pháp gia tăng CLTT BCTC từ phía nhà quản trị DN - 140 5.2.3 Cần giảm áp lực thuế DN Việt Nam - 141 5.2.3.1 Luận bàn tác động Áp lực từ thuế đến CLTT BCTC - 141 5.2.3.2 Giảm áp lực từ thuế để gia tăng CLTT BCTC - 142 5.2.4 Đề cao trách nhiệm DN Đào tạo & bồi dưỡng 143 5.2.4.1 Luận bàn Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên CLTT BCTC - 143 5.2.4.2 Giải pháp nâng cao Đào tạo & bồi dưỡng góp phần gia tăng CLTT BCTC - 144 5.2.5 Nâng cao CL nguồn nhân lực kế toán- kiểm toán - 144 5.2.5.1 Luận bàn tác động Năng lực nhân viên KT CLTT BCTC - 145 5.2.5.2 Các giải pháp gia tăng CL nguồn nhân lực KT kiểm toán 145 5.2.6 Nâng cao hiệu HTKSNB nhằm gia tăng CLTT BCTC 147 5.2.6.1 Luận bàn tác động HT KSNB lên CLTT BCTC 147 5.2.6.2 Giải pháp nâng cao hiệu HT KSNB nhằm gia tăng CLTT BCTC 148 5.2.7 Nâng cao CL kiểm toán nhằm góp phần gia tăng CLTT BCTC - 150 5.2.7.1 Luận bàn tác động kiểm toán đến CLTT BCTC - 150 5.2.7.2 Các giải pháp nâng cao CL kiểm toán - 150 5.2.8 Gia tăng CLTT BCTC từ phía đảm bảo CL PMKT - 153 5.2.8.1 Luận bàn tác động CL PMKT lên CLTT BCTC 153 5.2.8.2 Giải pháp gia tăng CL PMKT nhằm góp phần gia tăng CLTT BCTC - 154 5.2.9 Đề cao vai trò giám sát CLTT BCTC từ phía UBCKNN 155 5.2.9.1 Luận bàn vai trò UBCKNN CLTT BCTC - 155 5.2.9.2 Giải pháp nâng cao hiệu giám sát CLTT BCTC DN niêm yết 156 5.3 Những hạn chế trình nghiên cứu luận án 157 5.4 Kết luận 158 x Danh mục công trình tác giả công bố liên quan đến luận án - 160 Danh mục tài liệu tham khảo - 161 Phụ lục 176 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, 2013 Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH Bộ Tài chính, 2002 Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC Bộ Tài chính, 2005 Thông tư số 103/2005/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2005 Bộ Tài Chính, 2012 Thông tư 52/2012/TT-BTC Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2009 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày 30 tháng năm 2009 Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, 2013 Kinh tế lượng sở 4rd ed http://www.fetp.edu.vn/vn/mpp5/hoc-ky-xuan-2013/kinh-te-luong-ung-dung/bai-doc/ truy cập ngày 6/12/2015 Đoàn Thị Hồng Nhung & Vũ Thị Kim Lan, 2014 Phương pháp đánh giá chất lượng thông tin BCTC DN Tạp chí KT & Kiểm toán, số tháng 11/2014 Genk.vn, 2012 Những vụ bê bối làm rung chuyển tài giới http://genk.vn/kham-pha/nhung-vu-be-boi-lam-rung-chuyen-nen-tai-chinh-the-gioi-phan-i 2012100710576149.chn truy cậpngày 5/2/2016 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu với SPSS NXB Hồng Đức 10 Hồng Sương (2008) (Hồng Sương, 2008 Từ chuyện Bạch Tuyết: Báo cáo tài bẫy nhà đầu tư! Tuổi trẻ Online http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/tai-chinh/20080715/tu-chuyen bongbach-tuyet-bao-cao-tai-chinh-bay-nha-dau-tu/268804.html truy cập ngày 31/1/16 11 La Xuân Đào, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung cấp nhân lực chất lượng cao cho ngành kế toán kiểm toán Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi công tác đào tạo kế toán, kiểm toán bậc đại học Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, tháng năm 2011 Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) phối hợp với Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA) 12 Lê Thị Mỹ Hạnh, 2015 Minh bạch thông tin tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh Tế, ĐH Kinh Tế TPHCM, 2015 13 Lê Vinh Triển, 2006 Chấp nhận quy luật thị trường để chống tham nhũng Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, số 27/2006 162 14 Liên đoàn Kế toán Quốc tế, 2002 Các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế, NXB Thống kê 15 Mạn Đình Học, 2011 Kiểm soát từ ngoài, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, số 104+105 năm 2011, pp 75-81 16 Ngọc Khuê, 2015 Toshiba vụ gian lận tài lớn lịch sử An ninh giới Online http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Toshiba-va-vu-gian-lan-tai-chinh-lon-nhat-lich-su359797/ Truy cập ngày 31/1/2016 17 Ngô Thu Giang, 2014 Tác động yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin hệ Luận án Tiến sĩ Kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân 18 Nguyễn Bích Liên, 2012 Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam Luận Án Tiến sĩ, trường ĐH Kinh Tế TPHCM 19 Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Lao động- Xã hội 20 Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng, 2014 Thị trường chứng khoán, cấu trúc chế hoạt động NXB ĐH Quốc Gia TPHCM, 2014 21 Nguyễn Thị Kim Cúc, 2014 Kế toán tài doanh nghiệp Việt Nam- nhìn từ khung pháp lý kế toán Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kế toán tài chính, thay đổi phát triển tiến trình hội nhập TPHCM, Việt Nam, tháng 12/2014 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM 22 Nguyễn Thị Phương Thảo 2014 Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí Tài số - 2014 23 Nguyễn Văn Thắng, 2013 Thực hành nghiên cứu kinh tế quản trị kinh doanh NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân 24 Nguyễn Xuân Hưng, 2010 Hoàn thiện công tác kiểm toán nội ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, số tháng 6/2010 25 Nguyễn Trương Nam-Thongke.info, 2015 Ứng dụng phân tích hồi qui http://thongke.info.vn/Download.aspx/782A4C2002924D68B4A5FD0746C1BF60/1/ISMS_ Regression_VIE.pdf Truy cập ngày 6/12/2015 26 Nguyễn Thị Phương Hồng & Dương Thị Khánh Linh, 2014 Quan điểm đặc điểm chất lượng BCTC DN Việt Nam Tạp chí KT & Kiểm toán, số 6/2014 27 Nguyễn trọng Nguyên, 2016 Tác động QTCT đến CLTT BCTC công ty niêm yết Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh Tế, ĐH Kinh Tế TPHCM, 2016 28 Nhâm Phong Tuân & Nguyễn Anh Tuấn, 2013 Quản trị công ty vấn đề đại diện 163 công ty đại chúng Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, Kinh tế & Kinh doanh, Tập 29, Số (2013) 1-10 29 Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng, 2009 Kinh tế Việt Nam, thăng trầm đột phá Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Hà Nội tháng 5/2009 30 Phạm Quốc Thuần, 2015 Về phương pháp xác định ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, tháng 1+2/2015 31 Phan Sáng &Nam Khánh, 2014 Chi phí “bôi trơn” cán thuế cao Diễn đàn đầu tư, http://bizlive.vn/kinh-doanh/chi-phi-boi-tron-can-bo-thue-con-cao-1216227.html truy cập ngày 10/8/2015 32 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, 2012 Luật Giáo dục Đại học 33 Quốc hội, 2003 Luật số 03/2003/QH- Ban hành Luật Kế toán Quốc hội Khóa XI, Hà Nội 34 Quốc hội, 2015 Luật số 88/2015/QH- Ban hành Luật Kế toán Quốc hội Khóa XIII, Hà Nội 35 Trần Ngọc Báu (2012) (Trần Ngọc Báu, 2012 Những gian lận báo cáo tài phổ biến thực trạng Việt Nam http://vfpress.vn/threads/nhung-gian-lan-bao-cao-tai-chinh-phobien-nhat-va-thuc-trang-tai-viet-nam.4333/, truy cập ngày 31/1/2016 36 Trần Phước (2007) Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh Tế, ĐH Kinh Tế TPHCM 37 Trần Thị Giang Tân & ctg, 2014 Kiểm toán NXB Kinh Tế TPHCM 38 Trần Thị Giang tân, 2009 Kiểm soát chất lượng từ bên hoạt động kiểm toán độc lập NXB Tài Chính 39 Trần Thị Giang Tân, 2009 Gian lận báo cáo tài công trình nghiên cứu gian lận 40 https://luattaichinh.wordpress.com/2009/09/10/gian-l%E1%BA%ADn-trn-bo-co-ti-chnh-vcc-cng-trnh-nghin-c%E1%BB%A9u-v%E1%BB%81-gian-l%E1%BA%ADn/ truy cập ngày 15/1/2016 41 Trùng Quang, 2002.Tác động vụ bê bối Enron ngày lan rộng Báo Người Lao động online http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tac-dong-cua-vu-be-boi-enron-ngay-cang-lan-rong64723.htm truy cập ngày 1/2/2016 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 164 Tài liệu tiếng Pháp Céline Michailesco, 2010 Qualité de l’information comptable, Encyclopédie de Comptabilité Contrôle de gestion et Audit Economica, pp 1023 - 1033, 2010 Colasse B., 2007 Les fondements de la comptabilité La découverte coll Repères n°485 Paris 2007 Constant Djama, 2010 Fraude l’information comptable et financière: le rôle des autorités de régulation Comptabilité Contrôle Audit, Association Francophone de Comptabilité, 2010, HAL halshs- 00522510 Chaker Haouet, 2008 Informatique décisionnelle et management de la performance de l'entreprise Laboratoire Orléanais de gestion IAE d'Orléans Chambre de commerce et d’industrie de Paris La taille de l’entreprise- notion www.francais.cciparis-idf.fr/wp-content/ /taille.pdf, truy cập ngày 26/03/2015 Définition de la comptabilité Compta- facile.com, http://www.compta-facile.com/comptabilitedefinition-role truy cập ngày 22/11/2014 Direction Générale des Impôts, 2006 Loi 13 L- 1- 06 Contrôle Des Comptabilités Informatisées Gérard melyon, Rémédios Noguera, 2004 Comptabilité générale Collection Eska Université Jeanjean T., 2001 Gestion du résultat et gouvernement d’entreprise: étude des déterminants et formulation d’un modèle de mesure Thèse de Doctorat en sciences de gestion, Paris: Université Paris IX Dauphine 10 Livre procédures Fiscales, 2015 http://www.impots.gouv.fr/portal/static/documentation/precis_fiscalite/2014/pf2014.pdf truy cập ngày 13 tháng năm 2015 11 Odile Barbe- Dandon, Laurent Didelot, Jean- Luc Siegwart, 2008 Comptabilité approfondie Maniel et Application Nathan 12 Olivier Vidal, 2008 Gestion du résultat et seuils comptables: impact des choix methodogogiques et proposition d’un instrument de mesure des irrégularités Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion Écoles des Hautes Études Commerciales de Paris- France 13 Pasqualini F., 1992 Le principe de l'image fidèle en droit comptable Litec, Paris, 1992 14 Philippe Chapellier & ctg, 2013 Le système d’information comptable des dirigeants de PME Syriennes: complexités et contingences Revue management & Avenir 65, Nov, 2013 48-72 165 15 Pigé B., 2000 Qualité de l’audit et gouvernement d’entreprise: le rôle et les limites de la concurrence sur le marché de l’audit Comptabilité-Contrôle-Audit, Tome 6, Vol septembre, p.133-152 Tài liệu tiếng Anh AAA- American Accounting Association, 1972 Report on the Committee on Information Systems The Accounting Review, 47 (Issue on Committee Reports: Supplement to Volume XLVII):187, 189-213 AAA-American Accounting Association, 1966 Statement of Basic Accounting Theory American Accounting Association Ahmad, Kamilah & Mohamed Zabri, Shafie, 2015 Factors explaining the use of management accounting practices in Malaysian medium-sized firms Journal of Small Business and Enterprise Development 22.4 (2015): 762-781 Adeh Ratna Komala, 2012 The influence of the accounting manager’s knowledge and the top managements’support on the accounting information system and its impact on the quality of accounting information: a case of Zakat institutions in Bandung Journal of Global Management, Vol 4, No 1, pp 57-73 Ahmad Al-Hiyari & ctg, 2013 Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia American Journal of Economics, 3(1): 27-31 Alexandra bagaeva, 2008 An examination of the effect of international investors on accounting information quality Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accouting, 24, 157-161 Ambler, T., & Neely, A., 2007 Narrative reporting in company annual accounts Social Science Research Network, Date posted: November 20, 2007 Andra Gajevszky, 2015 Assessing financial reporting quality: evidence from Roumania Audit financiar, XIII, Nr 1(121)/2015, 69-80 Arman Aziz Karagul, Ali Ozdemir, 2012 Evaluation of Financial Information Quality Attributes: A Comparison from Turkey International Journal of Business and Social Science Vol No 23, page 45-55 10 Ball, R., & Shivakumar, L., 2005 Earnings quality in U.K private firms: Comparative loss recognition timeliness Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83–128 11 Ballantine, J., Levy, M & Powell, P., 1998 Evaluating Information Systems in Small and 166 Medium-sized Enterprises: Issues and Evidence European Journal of Information Systems, 7, 241-251 12 Baltzan, P., 2012 Business Driven Information Systems Third Edition New York: McGraw Hill, International Edition 13 Barth, M E., Beaver, W H., & Landsman, W R ,2001 The Relevance of the Value Relevance Literature For Financial Accounting Standard Setting : Another View Journal of Accounting and Economics, 31(77), 104 14 Barth, M E., Landsman, W R., & Lang, M H , 2008 International Accounting Standards and Accounting Quality Journal of Accounting Research, 46(3), 467–498 doi:10.1111/j.1475679X.2008.00287.x 15 Bell, T., & Carcello, J., 2000 A decision aid for assessing the likelihood of fraudulent financial reporting Auditing: A Journal of Practice and Theory, 19(1), 169−178 16 Beneish, M., 1999 Incentives and penalties related to earnings overstatements that violate GAAP Accounting Review, 74(4), 425−457 17 Beretta, S & Bozzolan, S ,2004 A Framework for the Analysis of Firm Risk, Communication The International Journal of Accounting, 39, 265-288 18 Bovee M W, 2004 A Conceptual Framework and Emperical Validation PhD Thesis, University of Kansas 19 Bowen, P., 1993 Managing data quality accounting information systems: a stochastic clearing system approach PhD thesis University of Tennesse 20 Business dictionnary.com Accounting software http://www.businessdictionary.com/definition/accounting-software.html, truy 26/03/2015 21 Business dictionnary.com Competent personneldefinition ,http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html, truy cập ngày 25/03/2015 22 Carmichael, 1980 Statement of financial accounting concepts no 2- Qualitatives quarateristics of accounting information Journal of Accountancy, Aug 1980 ProQuest Central p 105-120 23 Committee of Sponsoring Organizations, 1992 Internal control- Intergrated framework 24 Cragg, P B King, M & Hussin, H., 2002 IT alignment and firm performance in small manufacturing firms Journal of Strategic Information Systems, 11(2), 109-132 25 Crosby, Philip B., 1995 Quality Is Still Free; Making Quality Certain in Uncertain Times McGraw-Hill, New York, USA definition cập ngày 167 26 Chen, M., 2005 Group affiliation, identity of managers, and the relation between managerial ownership and performance International Review of Financial Analysis, 14(5), 533−558 27 Chen, C J P., Su, X., & Wu, X , 2009 Forced Audit Firm Change, Continued Partner‐Client Relationship, and Financial Reporting Quality AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 28(2), 227–246 28 Cheri L Reither, 1997 How the FASB Approaches a standard- settin issue Accounting Horizons, Dec 1997, 11, 4; ProQuest Central pg.91 29 D Coetsee, 2010 The role of accounting theory in the development of accounting principles Meditari Accountancy Research, Vol 18 No 2010 : 1-16 30 Daske, H., & Gebhardt, G ,2006 International financial reporting standards and experts’ perceptions of disclosure quality Abacus, 42(3-4), 461–498 31 Davenport, T H., 1998 Putting the Enterprise into the Enterprise System Harvard Business Review, 76(4), 121-131 32 Dechow, P M., Sloan, R G., & Sweeney, A P ,1995 Detecting Earnings Management THE ACCOUNTING REVIEW, 70(2), 193–225 33 DeFond, M L., Francis, J R., and Wong, T J ,2000 Auditor industry specialization and market segmentation: Evidence from Hong Kong Auditing, 19(1), 49-66 34 Deming, w Edwards, 1986 Out of the Crisis Massachusetts Institute of Technology,Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, Massachusetts, USA 35 Dorociak, J., 2007 The alignment between business and information system strategies Capella university School of business and technology 36 Douglas F Prawitt, Jason L Smith, and David A Wood, 2009 Internal Audit Quality and Earnings Management The Accounting Review: July 2009, Vol 84, No 4, pp 1255-1280 37 El Louadi, M., 1998 The relationship among organization structure, information technology and information processing in small Canadian firms Canadian Journal of Administrative Sciences, 15(2), 180-199 38 Eppler, M J., 2006 Managing Information Quality, 2nd edition Publisher: Springer Berlin, Germany 39 FASB, 1980 Statement of Financial Accounting Concepts No 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information Financial Accounting Standards Board, http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1218220132570&acceptedDi sclaimer=true truy cập ngày 15/03/2014 168 40 FASB, 1993 Statement of Financial Accounting Concepts No.2, Qualitative Characteristics of Accounting Information Financial Accounting Standards Board, http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/PreCodSectionPage&cid=1176156317989 truy cập ngày 15/03/2014 41 Ferdy van Beest & ctg, 2009 Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics NiCE Working Paper 09-108 42 Ferreira, A & Otley, D , 2005 The design and use of management control systems: an extended framework for analysis AAA 2006 Management Accounting Section (MAS) Meeting http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=682984 (truy cập 14/6/2016) 43 Fields, T., Lys, T., & Vincent, L., 2001 Empirical research on accounting choice Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 255−307 44 Financial Accounting Standards Board, 1993 Statement of Financial Accounting Concepts No.2, Qualitative Characteristics of Accounting Information Original Pronouncements, Accounting Standards as of June 1, 1993, Volume II, Financial Accounting Standards Board, CN, USA 45 Firth, C., 1996 Data quality in practice: experience from the frontline Paper presented to the Conference of Information Quality, 25-26 Oct 46 Foong, S.Y., 1999 Effect of End-User Personal and Systems Attributes on Computer-Based Information System Success in Malaysian SMEs Journal of Small Business Management, 37, 3, 81-87 47 Gaeremynck, A and Willekens, M ,2003 The Endogenous Relationship between Audit-Report Type and Business Termination: Evidence on Private Firms in a Non- Litigious Environment Accounting and Business Research, 33(1), 65-79 48 Galbraith, J R ,1973 Designing Complex Organizations Addison-Wesley, Reading, Mass Green, P.E., Tull 49 Garvin, David A., 1988 Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge The Free Press/Macmillan, Inc., New York, New York, USA 50 Geert Braam & Ferdy van Beest, 2013 Conceptually-Based Financial Reporting Quality Assessment An Empirical Analysis on Quality Differences Between UK Annual Reports and US 10-K Reports NiCE Working Paper 13-106 November 2013 51 Gelinas, J.U., & ctg, 2012 Accounting Information Systems South Western: Cengage Learning 52 Gelinas, Sutton & Oram, 1999 Accounting Information Syatem South- Western 53 Gelinas, U , A , Oram, & W, Wiggins, 1995 Accounting Information systems PWS-Kent 169 54 Geman Federal Ministry of Finance, 1995 Generally accepted accounting principals in Computer- assisted accounting system- German Tax Code 1977 55 George Emmanuel Iatridis, 2011 Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism International Review of Financial Analysis, 20, 88-102 56 George Iatridis, Augustinos I.Dimitras, 2013 Financial crisis and accounting quality: Evidence from five European countries Advances in accounting, Incorporating Advances in international accouting, 29, 154-160 57 Ghosh, A., &Lustgarten, 2006 Pricing of initial audit engagements by large and small audit firms Contemporary Accounting Research, 23, 333-368.tax 58 Hanne Norreklit, 2014 Quality in qualitative management accounting research Management Accounting Research,Vol 11 No 2014 pp 23-39 59 Harry & Schroeder, 2000 Six-Sigma: The breakthrough management strategy revolutionizing the world’s top corporations New York: Doubleday Publications 60 Healy, P M., & Wahlen, J M ,1999 A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting Accounting Horizons, 13(4), 365–383 61 Heavrin,C., & ctg, 1997 Fundamentals of Organizatinal Behavior USA: Prentice Hall,Inc 62 Heidi Vander Bauwhede, 2001 What Factors Influence Financial Statement Quality? A Framework and Some Empirical Evidence The Euroconference on Financial Reporting and Regulatory Practices in Europe, Palermo, Italy, May 20-23, 2001 63 Hirst, D., Hopkins, P And Wahlen, J., 2004 Fair Values, Income Measurement, and Analysts’ Risk and Valuation Judgments The Accounting Review, 79(2), 453-472 64 Holthausen, R W., & Watts, R L ,2001 The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 3–75 65 Hongjiang Xu, 2009 Data quality Issues for accounting information systems’ implementation: Systems, Stakehoders, and organization factors Journal of Technology Reseach, Volume April, 2009 66 Hongjiangxu; Jeretta Horn Nord; Nord, G Daryl; Lin, Binshan, 2003 Key issues of accounting information quality management: Australian case studies Industrial Management + Data Systems; 2003; 103, 7; ProQuest Central pg 461) 67 Hongjiang Xu, 2003b Critical success factors for accounting information systems data quality PhD Thesis, University of Southern Queesland 68 IASB, 2010 Conteptual Framework for Financial Reporting 2010 IFRS Foundation Bank 170 69 IASB, 2001 Framework for the preparation and presentation of financial statements IFRS, http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/ConceptualFramework.pdf truy cập ngày 15/03/2014 70 ICAEW, 2011 Financial accounting software evaluation Baker Tilly 71 IJacob, R a., & Madu, C N ,2009 International financial reporting standards: an indicator of high quality? International Journal of Quality & Reliability Management, 26(7), 712–722 72 Inaam M.Al- Zwyalif, 2012 Using Six Sigma Approach to Improve Accounting Information Systems Performance European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 55 73 IRAS, 2009 Guide on Accounting Software (for Software Developers) 74 Ismail, N.A & King, M., 2007 Factors Influencing the Alignment of Accounting Information Systems in Small and Medium Sized Malaysian Manufacturing Firms Journal of Information Systems and Small Business, 1, 1-19 75 Jamal Adel Sharairi, 2011 Fators affecting the role of internal auditor in the protection of computerized accouting information systems from Electronic Penetration (A field study on Banks operating in Jordan) International Research Journal of Finance and Economics, Issue 68 76 James A Hall, 2011 Accounting Information Syatem South- Western 77 Jeffrey T Doyle, Weili Ge, and Sarah McVay, 2007 Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting The Accounting Review: October 2007, Vol 82, No 5, pp 1141-1170 78 Jeffrey T Doyle, Weili Ge, Sarah E McVay, 2005 Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting and the Implications for Earnings Quality Social science research network, March 2, 2005 79 Jonas Gregory J & Blanchet Jeannot, 2000 Assessing quality of financial reporting Accounting Horizons; Sep 2000; 14, 3; ProQuest Central pg 353 80 Jong-Min Choe, 1996 The relationships among performance of accounting information systems, influence factors, and evoluation level of information systems Journal of Management Information Systems, Vol 12,4; Proquest Central pg.215 81 Joseph P H Fan & T.J Wong, 2002 Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia Journal of Accounting and Economies, Vol 33, pp 401- 425 82 Juran, Joseph M., 1992 Juran on Qualitỵ By Design: The New Steps for Planning Quality Into Goods and Services The Free Press, Macmillan, Inc., New York, New York, USA 83 Kahn, B.K & Strong, D.M., 1998 Product and service performance model for information 171 quality: an update 4th International Conference on Information Quality Boston, Massachusetts, USA 84 King, W.R & B J Epstein, 1983 Assessing Information System Value: An Experimental Study, Decision Sciences, Vol 14:34-45 85 Lambert, R., 2001 Contracting theory and accounting Journal of Accounting and Economics, Vol 32, 3−87 86 Laudon Kenneth C & Jane P Laudon, 2007 Management Information System : Managing the Digital Firm International Journal of Computers, Communications & Control, Vol II (2007), No 1, pp 103-105 87 Laughlin, R., 2007 Critical reflections on research approaches, accounting regulation and the regulation of accounting The British Accounting Review, 39:271-289 88 Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P D ,2003 Earnings management and investor protection: an international comparison Journal of Financial Economics, 69(3), 505–527 89 Li, M & Ye, L., 1999 Information technology and firm performance: Linking with environmental, strategic and managerial context Information Management, 35(1), 43-52 90 Manirath Wongsim & Jing Gao, 2011 Exploring Information Quality inAccounting Information Systems Adoption Communications of the IBIMA, Vol 2011 (2011), Article ID 683574, 12 pages 91 Masood Pour Kiani & ctg, 2014 A Study on the Effects of Information Systems Based on the Qualitative Characteristics of Accounting Information in the Social Security Organization Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 2, February 2014, pp.346-361 92 Maziyar Ghasemi & ctg (2011) The impact of Information technology (IT) on moderm accounting system Pricedia- Social and Behavioral Sciences, 28, 112-116 93 Miller, B W ,2002 Quality Financial Reporting Accountancy, (April), 70–75 94 Mouzhi Ge, 2009 Information Quality Assessment and Effects on Inventory Decision- Making PhD thesis School of Computing Dublin City University 95 Nader Rezaei, 2013 The Effect of Information Technology Systems on the Accounting Information Quality Journal of Applied Business and Finance Researches, Volume 2, Issue 2: 41-49 96 Nagy, A L ,2010 Section 404 Compliance and Financial Reporting Quality Accounting Horizons, 24(3), 441–454 doi:10.2308/acch.2010.24.3.441 172 97 Needles & ctg, 1993 Principales of Accounting Houghton Mifflin Company 98 Nichols, D C., & Wahlen, J M ,2004 to Stock Returns ? A Review of Classic Accounting Research with Updated Evidence Acconting Horizons, 18(4), 263–286 99 Niels Dechow, Markus Granlund & Jan Mouritsen, 2007 Management control of the complex organazation: relationships between management accounting and information technology Handbook of Management Accounting Reseach Edited by Christopher S.Chapman, Anthony G Hopwood and Micheal D, Shields 2007 Elsevier 100 Nils, S., Caramanolis-Cotelli, & Birgul ,1999 Are Investors Sensitive to the Quality and the Disclosure of Financial Statements ? European Finance Review, 3(2), 151–159 101 Noor Azizi Ismail & ctg, 2003 Computer- Based Accounting system: The Case of Manufacturing- Based Small and Medium enterprises in the Northern Region of Peninsular Malaysia Journal Teknologi Malysia, vol 39, 19-36 102 Noor Azizi Ismail, 2009 Factors influencing AIS effectiveness among Manufaturing SMEs: evidence from Malaysia The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 38,1-19 103 Nunuy Nur Afiah & Dien Noviany Rahmatika, 2014 Factors influencing the quality of financial reporting and its implications on good government governance International Journal of Business, Economics and Law, Vol 5, Issue (Dec.) 104 Otley, D ,1980 The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis Accounting, Organizations and Society, Vol No 4, pp 413-428 105 Pamela Neely M., Jack S Cook, 2011 Fifteen Years of Data and Information Quality Literature: Developing a Research Agenda for Accounting Journal of Information Systems, Vol 25, Issue (Spring 2011) 106 Paul E Fertig, 1967 A Satement of Basic Accounting Theory Proquest Central sep 1967, p 663- 671 107 Paul K Chaney, Mara Faccio, David Parsley, 2011 The quality of accounting information in politically connected firm Journal of accounting and economics, 51, 58-76 108 Pietro Evangelista & ctg, 2012 A survey based analysis of IT adoption and 3PLs’ performance Supply Chain Management: An International Journal 17/2 (2012) 172–186 109 Premkumar, G Ramamurthy, K & Saunders, C S., 2005) Information processing view of organizations: An exploratory examination of fit in the context of interorganizational relationships Journal of Management Information Systems, 22(1), 257-294 110 Proquest central, 2011 IASB Conceptual framework 173 111 Raldolph B Cooper & Richard A Wolfe, 2005 Information processing model of information technology adaptation: an intra- organzational diffusion perspective Database for Advances in Information Systems, Winter 2005, 36, 1; ProQuest Central pg.30 112 Rapina, 2014 Factors Influencing The Quality of Accounting Information System And Its Implications on The Quality of Accounting Information Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.2, 2014 113 Richard A.Lambert, 2007 Agency theory and management accounting Handbook of Management Accounting Research, 2007 Elsevier Ltd 247-268 114 Richard Y Wang, Veda C Storey & Christopher P Firth, 1995 A Framework for Analysis of Data Quality Research IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol 7, No, 4, AUGUST 1995 115 Roudaki, J ,2011 Quality and Quantity of Corporate Disclosure by NZ Listed Companies after Implementing IASs and IFRSs Journal of Accounting – Business & Management, 18(1), 39– 64 116 Ruzevicius, J & Gedminaite, A., 2007 Business Information Quality & Its Assessment Engineering Economics, No:2, 2007 117 Samed M Reda Reyad, 2013 The Role of Auditing quality as a tool of corporate governance in Enhancing Earnings Quality: Evidence from Egypt International Management Review, Vol No 2013 118 Saraph, J.V., Benson, P G and Schroeder, R G., 1989 An instrument for measuring the critical factors of quality management Decision Sciences, 20(4), pp 810-829 119 Schipper, K., & Vincent, L ,2003 Earnings quality Accounting Horizons, 17, 97–110 120 Seyal, A.H & Abd Rahman, M.N., 2003 A Preliminary Investigation of E-commerce Adoption in Small and Medium Enterprises in Brunei Journal of Global Information Technology Management, 6, 2, 6-26 121 Shalini S Gopalkrishnan, 2013 A new resource for social entrepreneurs: technology American Journal of Management, Vol 13 (1) 2013 122 Siti Kurnia Rahayu, 2012 The Factors That Support The Implementation Of Accounting Information System: A Survey In Bandung And Jakarta’s Taxpayer Offices Journal of Global Management, Vol Number p.25-52 123 Smith, C., & Watts, R., 1982 Incentive and tax effects of executive compensation plans Australian Journal of Management, 7, 139−157 124 Snavely, H J., 1967 Accounting Information Criteria The Accounting Review, 42(2):223- 232, 174 April 125 Song Lin & Xiong Huang, 2011 Advances in Computer Science, Environment, Ecoinformatics, and Education New York: Springer Verlag Berlin Heidelberg 126 Sri Dewi Anggadini, 2015 The Effect of Top Management Support and Internal Control of the Accounting Information Systems Quality and Its Implications on the Accounting Information Quality Information Management and Business Review, Vol 7, No 3, pp 93-102, June 2015 127 Stanley Baiman, 1990 Agency Research in Managerial Accounting: a sencond look Accounting Organization and Society, Vol 15 No pp 341- 371 128 Susan P Sapiro, 2005 Agency Theory Annual Review of Sociology, 2005, 31, ProQuest Central pg 263 129 Sylvanus A., E., 1999 A Characterization of Information Quality Using Fuzzy Logic Fuzzy Information Processing Society NAFIPS 18th International Conference of the North American 10-12 June 1999 130 Tan, R R., 1996 Information technology and perceived competitive advantage: an empirical study of engineering consulting firms in Taiwan Construction Management Economics, 14(3), 227-240 131 Tang Q, Chen H and Zhijun L., 2008 Financial Reporting Quality and Investor Protection: A Global Investigation http://ssrn.com/abstract=1290910, p.3-50 132 Temtime, Z T., Chinyoka, S V & Shunda, J P W., 2003 Toward strategic use of IT in SMEs: a developing country perspective Information Management and Computer Security, 11(5), 230-237 133 Trombetta, M., Beretta, S., & Bozzolan, S ,2006 Quality versus Quantity : The Case of Forward-Looking Disclosure Accounting, Auditing & Finance, 333–376 134 Voer.edu.vn Những sở lý luận chung doanh nghiệp vừa nhỏ http://voer.edu.vn/m/nhung-co-so-li-luan-chung-cua-doanh-nghiep-vua-va-nho/d7c114c3, truy cập ngày 14/6/2014 135 Wang, R.Y & D.M Strong, 1996 Beyond Accuracy, What Data Quality Means to Data Consumers Journal of Management Information Systems 12(4):5-34 136 Watts, R., 2003 Conservatism in accounting, part I: Explanations and implications Accounting Horizons, 17, 207−221 137 Wilkinson J.W, & M Ceruho, 1997 Accounting Information systems Essential Concepts and applications, Third Edition 175 138 Wilkinson, J.W & ctg., 1999 Accounting Information Systems: Essential Concepts And Applications- Fourth Edition USA: John Wiley & Sons, Inc 139 Wong, P ,2004 Challenges and s uccesses in i mplementing i nternational s tandards : a chieving convergence to IFRSS and ISAS (pp 1–27) 140 Wu, M ,2001 Quantitative Measures Of the Quality of Financial Reporting Financial Executive, 3-7 141 Xu, Hongjiang; Jeretta Wang R.Y.,1998 A product perspective on total data quality management Communication of the ACM, V 41 No 2, pp 58-65 142 Xu, Hongjiang; Jeretta Xu, Hongjiang; Jeretta trong, D M., Lee, Y.W and Wang, R Y ,1997 Data quality in context Communications of the ACM, 40(5), pp 103-110 143 Yijiang Zhao, 2005 Do staggered boards affect financial reporting quality? PhD Thesis, University of Nebraska, USA 144 Yin, R K ,2003 Case study research: Design and methods (3rd Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage 145 Young, R ,2008 Financial Reporting (pp 43–45) 146 Zhu, Zhiwei; Meredith, Paul H; Makboonprasith, Supin, 1995 Defining critical elements in JIT implementation Industrial Management and Data System, Vol 95, No8, Pp 21-9 147 Zmud, R w., 1978 An Empirical Investigation of the Dimensionality of the Concept of Information Decision Sciences, 9(2): 187-195 148 Zohreh Hajiha, Zo Alfagha Pour Azizi, 2011 Effective factors on alignment of accounting information systems in manufacturing companies: Evidence from Iran Information management and Business Review, 3, 158-170
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập