Phát triển ngành Viễn Thông Việt Nam Đến năm 2020

235 23 0
  • Loading ...
1/235 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -[\ - TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 Chun ngành Mã số : Kinh tế, quản lý KHH KTQD : 5.02.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ VĂN TÝ – HỌC VIỆN CN BCVT TS PHAN THỊ MINH CHÂU – TRƯỜNG ĐHKT TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2007 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, đồ thị MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VIỄN THƠNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Tổng quan ngành viễn thơng Việt Nam 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lịch sử phát triển ngành viễn thơng Việt Nam 1.1.3 Vai trò ngành viễn thơng kinh tế - xã hội Việt Nam .10 1.2 Các trường phái phát triển viễn thơng giới 15 1.2.1 Trường phái Tây Âu 15 1.2.2 Trường phái Mỹ .17 1.3 Kinh nghiệm phát triển viễn thơng số nước giới 20 1.3.1 Nhật Bản 20 1.3.2 Hàn Quốc 23 1.3.3 Pháp 28 1.3.4 Trung Quốc 30 1.3.5 Đánh giá kinh nghiệm phát triển viễn thơng nước Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc 39 1.4 Một số học phát triển viễn thơng Việt Nam rút từ kinh nghiệm nước 42 1.4.1 Tiếp tục chủ trương thẳng vào cơng nghệ đại 42 1.4.2 Tăng cường huy động vốn cho phát triển mạng lưới viễn thơng 43 1.4.3 Tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh khai thác viễn thơng .44 1.4.4 Ưu tiên phát triển cơng nghiệp sản xuất thiết bị viễn thơng 45 Tóm tắt chương .46 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 2.1 Hiện trạng phát triển hạ tầng viễn thơng Việt Nam so với nước khu vực giới 48 2.1.1 Mật độ điện thoại 48 2.1.2 Mật độ sử dụng internet 50 2.1.3 Tốc độ tăng trưởng .50 2.1.4 Năng suất lao động 54 2.1.5 Một số số đánh giá trình độ thơng tin theo tiêu chuẩn quốc tế 55 2.1.6 Đánh giá trạng phát triển hạ tầng ngành viễn thơng Việt nam 57 2.2 Đánh giá hoạt động ngành viễn thơng Việt Nam 58 2.2.1 Sản xuất kinh doanh 58 2.2.2 Đầu tư 62 2.2.3 Nhân lực .65 2.2.4 Mức độ cạnh tranh .69 2.2.5 Nghiên cứu phát triển 72 2.2.6 Cơng nghệ .74 2.2.7 Ma trận yếu tố bên - IFE 76 2.2.8 Tóm tắt điểm mạnh điểm yếu ngành viễn thơng Việt Nam .77 2.3 Đánh giá tác động yếu tố mơi trường ngành viễn thơng Việt Nam 79 2.3.1 Mơi trường vĩ mơ 79 2.3.2 Mơi trường vi mơ 90 2.3.3 Ma trận yếu tố bên ngồi – EFE 93 2.3.4 Ma trận hình ảnh đối thủ cạnh tranh 94 2.3.5 Các hội nguy ngành viễn thơng Việt Nam .96 Tóm tắt chương 98 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GĨP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 3.1 Định hướng phát triển ngành viễn thơng Việt Nam đến năm 2020 .101 3.2 Quan điểm mục tiêu phát triển ngành viễn thơng Việt Nam 102 3.2.1 Cơ sở để xây dựng mục tiêu .102 3.2.2 Mục tiêu phát triển ngành viễn thơng Việt Nam đến năm 2020 .107 3.3 Các cơng cụ xác lập giải pháp 109 3.3.1 Hình thành giải pháp qua phân tích SWOT .109 3.3.2 Lựa chọn giải pháp qua việc sử dụng ma trận định lượng QSPM 113 3.4 Hệ thống giải pháp góp phần phát triển ngành viễn thơng Việt Nam đến năm 2020 125 3.4.1 Nhóm giải pháp chế sách .125 3.4.2 Nhóm giải pháp thị trường 126 3.4.3 Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ 130 3.4.4 Nhóm giải pháp huy động vốn đầu tư cho viễn thơng 133 3.4.5 Nhóm giải pháp phát triển nhân lực cho viễn thơng 136 3.4.6 Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng mạng lưới .139 3.4.7 Nhóm giải pháp khoa học cơng nghệ 141 3.5 Một số kiến nghị 144 3.5.1 Với Bộ Bưu Viễn thơng 144 3.5.2 Với quan Bộ khác 145 Tóm tắt chương 146 KẾT LUẬN 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT - 3G: Third Generation – Thế hệ thứ ba - ASEAN: Association of South East Asian Nation – Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á - AFTA: Asean Free Trade Area - Hiệp định Khu vực Tự Thương mại ASEAN - AFAS: Hiệp định Khung Thương mại Dịch vụ ASEAN - ARPU: Average Revenue Per User – Doanh thu bình qn người sử dụng - AT&T: Tập đồn Viễn thơng lớn Mỹ - BCVT: Bưu Viễn thơng - BCC: Business Co-operation Contract – Hợp đồng hợp tác kinh doanh - BOC: Bell Operation Company – Các Cơng ty điện thoại địa phương Mỹ - CDMA: Code Division Multiple Acess – Cơng nghệ đa truy nhập phân chia theo mã - CEPT: Common Effective Preferential Tariff – Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung - CNTT: Cơng nghệ thơng tin - DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing – Cơng nghệ dùng để tăng băng thơng mạng cáp quang - DACOM: Cơng ty Cổ phần Data Communications Corporation of Korea (Hàn Quốc) - eASEAN: Hiệp định Khơng gian Thương mại điện tử ASEAN - EFE Matrix: External Factors Evaluation Matrix – Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi - EVN Telecom: Cơng ty Viễn thơng Điện lực - EIU: Economist Intelligence Unit – Cơ quan tình báo kinh tế - ENUM: Telephone Number Mapping – Dịch vụ tích hợp mạng PSTN mạng IP - FCC: Uỷ ban thơng tin liên bang Mỹ - FDI: Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp từ nước ngồi - GSM: Global System for Mobile Communication – Hệ thống thơng tin di động tồn cầu - GDP: Gross Domectic Product – Tổng sản phẩm quốc nội - Hanoi Telecom: Cơng ty Cổ phần viễn thơng Hà Nội - ITU: International Telecom Union – Liên minh Viễn thơng Quốc tế - ISI: Information Society Index – Chỉ số xã hội thơng tin - IDC: International Data Corporation – Tập đồn liệu quốc tế - ICT: Information and Communication Technology – Cơng nghệ thơng tin truyền thơng - IFE Matrix: Internal Factors Evaluation Matrix – Ma trận đánh giá yếu tố bên - IP: Internet Protocol – Giao thức Internet - IP/MPLS: Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching – Là cơng nghệ chuẩn để tăng tốc độ lưu lượng mạng, tạo thuận lợi quản lý - IPv6: Internet Protocol Version – Giao thức Internet phiên 6, giao thức hệ mới, phát triển để thay IPv4 - KT: Korea Telecom – Cơng ty Viễn thơng Hàn Quốc - KTA: Korea Telecom Authority – Cơ quan viễn thơng Hàn Quốc - KTMC: Korea Telecom Mobile Company – Cơng ty thơng tin di động Hàn Quốc - MFN: Most Favourite Nation Rule – Quy chế tối huệ quốc - Máy điện thoại: Là khái niệm dùng để th bao viễn thơng Trong tương lai, th bao viễn thơng khơng máy điện thoại hình thức th bao khác - NRI: Networked Readiness Index - Chỉ số sẵn sàng kết nối - NGN: Next Generation Network – Mạng hệ - PSTN: Public Service Telephone Network – Mạng điện thoại cơng cộng - QSPM: Quantitative Strategic Planning Matrix – Ma trận hoạch định chiến lược định lượng - UNCPC: The United Nations Central Product Classification - Softswitch: Chuyển mạch mềm - SPT: Saigon Posts and Telecommunication Corporation - Cơng ty Cổ phần Bưu Viễn thơng Sài Gòn - SWOT: Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats – Phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy - SMS: Short Message Services – Dịch vụ nhắn tin ngắn - TDM: Time Division Multiplexing – Giao thức truyền liệu theo thời gian - TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Giao thức điều khiển truyền dẫn/Giao thức Internet - USO: Dịch vụ viễn thơng cơng ích - VNPT: Vietnam Posts and Telecommunications Corporation – Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam - Viettel: Tổng Cơng ty Viễn thơng Qn đội - Vishipel: Cơng ty Thơng tin điện tử Hàng Hải - VMS: Cơng ty Thơng tin Di động (chủ quản mạng điện thoại di động MobiFone) - Vinaphone: Mạng điện thoại di động Vinaphone (do Cơng ty Dịch vụ Viễn thơng - GPC quản lý) - VoIP: Voice Over IP – Phương thức truyền tải giọng nói qua giao thức Internet - WTO: World Trade Organization – Tổ chức thương mại giới - W-CDMA: Wide Code Division Multiple Acess – Cơng nghệ đa truy nhập băng rộng phân chia theo mã - WDM: Wavelength Division Multiplexing – Cơng nghệ ghép kênh theo bước sóng - WEF: World Economic Forum – Diễn đàn Kinh tế giới - WiFi: Wireless Fidelity – Cơng nghệ kết nối khơng dây - WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access – Cơng nghệ truy nhập băng rộng khơng dây - xDSL: X-Digital Subscriber Line - Cơng nghệ sử dụng phương pháp điều biến phức tạp, chuyển liệu thành gói để truyền tải dây điện thoại gồm: ADSL, HDSL, RDSL, VDSL DANH MỤC CÁC BẢNG - ĐỒ THỊ Trang Danh mục bảng Bảng 2.1: Năng suất lao động viễn thơng nước ASEAN+3 54 Bảng 2.2: Bảng xếp hạng số số đánh giá Việt Nam .56 Bảng 2.3: Các sở đào tạo cơng nghệ thơng tin truyền thơng 66 Bảng 2.4: Tỷ lệ vi phạm quyền phần mềm 2004 .73 Bảng 2.5: Tóm tắt trạng cơng nghệ mạng viễn thơng Việt Nam .75 Bảng 2.6: Ma trận yếu tố bên .77 Bảng 2.7: Ma trận yếu tố bên ngồi 94 Bảng 2.8: Ma trận hình ảnh đối thủ cạnh tranh 95 Bảng 3.1: Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2007-2020 .103 Bảng 3.2: Dự báo quy mơ GDP Việt Nam giai đoạn 2007-2020 103 Bảng 3.3: Dự báo quy mơ doanh thu viễn thơng Việt Nam (trường hợp 1) 103 Bảng 3.4: Dự báo tỷ trọng doanh thu viễn thơng Việt Nam (2007-2020) .104 Bảng 3.5: Dự báo quy mơ doanh thu viễn thơng Việt Nam (trường hợp 2) 104 Bảng 3.6: Dự báo quy mơ doanh thu viễn thơng Việt Nam (trường hợp 3) 104 Bảng 3.7: Dự báo tổng số th bao điện thoại Việt Nam (2007-2020) 105 Bảng 3.8: Dự báo tỷ trọng th bao di động mạng viễn thơng (2007-2020) 105 Bảng 3.9: Dự báo tổng hợp số th bao mạng viễn thơng (2007-2020) 106 Bảng 3.10: Tổng hợp kết dự báo số tiêu viễn thơng Việt Nam giai đoạn 2007-2020 .106 Bảng 3.11: Các tiêu phát triển ngành viễn thơng giai đoạn 2007 – 2020 108 Bảng 3.12: Ma trận SWOT 109 Bảng 3.13: Ma trận QSPM chế sách 113 Bảng 3.14: Ma trận QSPM thị trường 114 Bảng 3.15: Ma trận QSPM sản phẩm 116 Bảng 3.16: Ma trận QSPM huy động vốn 118 Bảng 3.17: Ma trận QSPM nhân lực 120 Bảng 3.18: Ma trận QSPM phuơng án phát triển mạng lưới 121 Bảng 3.19: Ma trận QSPM phuơng án phát triển khoa học cơng nghệ 123 Danh mục đồ thị Đồ thị 2.1: Mật độ sử dụng điện thoại năm 2006 48 Đồ thị 2.2: Mật độ sử dụng internet năm 2006 50 Đồ thị 2.3: Tỷ trọng doanh thu ngành viễn thơng năm 2006 60 Đồ thị 2.4: Tình hình đầu tư ngành viễn thơng giao thơng vận tải 62 Đồ thị 2.5: Tỷ trọng vốn đầu tư ngành viễn thơng giao thơng vận tải 63 Đồ thị 2.6: Tỷ trọng đầu tư cho viễn thơng tổng vốn đầu tư Nhà nước 64 Đồ thị 2.7: Chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam so với số nước .68 Đồ thị 2.8: Thị phần doanh nghiệp viễn thơng VN cuối năm 2006 70 Đồ thị 2.9: Số th bao điện thoại Việt Nam đến tháng 6/2007 90 Đồ thị 2.10: Mật độ sử dụng điện thoại Việt Nam đến tháng 6/2007 90 Đồ thị 2.11: Cơ cấu khách hàng theo độ tuổi .91 Đồ thị 2.12: Cơ cấu khách hàng theo mức cước sử dụng 91 Đồ thị 2.13: Cơ cấu khách hàng theo loại hình đăng ký 92 việc phát triển bưu chính, viễn thơng Việt Nam từ năm 1997 có Pháp lệnh bưu viễn thơng, quy định doanh nghiệp bưu chính, viễn thơng phải doanh nghiệp Nhà nước chịu kiểm sốt Nhà nước Nghị định khơng có quy định cạnh tranh Ngược lại, Pháp lệnh bưu viễn thơng sau lại cho phép thành phần kinh tế dần cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thơng thơng qua chức cấp phép, điều luật việc kết nối, việc phân bổ nguồn thơng tin - Những doanh nghiệp chun cung cấp phương tiện VNPT, ETC, VIETEL, SPT chịu kiểm sốt Chính phủ thơng qua việc nắm giữ cổ phần chi phối cổ phần đặc biệt Các doanh nghiệp khu vực kinh tế cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, Internet bán lại dịch vụ - Những doanh nghiệp chi phối thị trường (những doanh nghiệp có thị phần lớn 30%) bị kiểm sốt để đảm bảo có sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Đây quy định hồn tồn Pháp lệnh so với Nghị định 109 - Việc mở cửa thị trường cần phải đồng thời tạo chế cho dịch vụ cơng ích, tách rời nhiệm vụ kinh doanh nhiệm vụ cơng ích Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thơng cần phải đóng góp cho Quĩ dịch vụ Viễn thơng cơng cộng dựa mức thị phần, doanh thu họ Theo Pháp lệnh trên, việc cấp phép xây dựng sau: Theo mạng lưới: - Mạng viễn thơng cơng cộng - Mạng viễn thơng dùng riêng - Mạng viễn thơng dùng cho mục đích sử dụng đặc biệt Theo dịch vụ: - Dịch vụ - Dịch vụ giá trị gia tăng - Kết nối Internet - Truy cập Internet - Ứng dụng Internet Theo người cung cấp: - Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng dịch vụ truy cập Internet, bán lại dịch vụ kết nối Internet dịch vụ ứng dụng qua Internet có phạm vi giấy phép Bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp dịch vụ - Nhà cung cấp sở hạ tâng mạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liệt kê Chỉ có doanh nghiệp nhà nước pháp nhân mà nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phần nhà cung cấp sở hạ tầng mạng Theo Pháp lệnh bưu viễn thơng có loại giấy phép viễn thơng sau: - Các giấy phép cấp cho việc xây dựng mạng viễn thơng dùng riêng (thời hạn hiệu lực khơng q năm) - Giấy phép cho việc lắp đặt đường cáp viễn thơng khu vực kinh tế đặc biệt thềm lục địa Việt Nam (thời hạn hiệu lực khơng q 25 năm) - Giấy phép cho việc kiểm tra cơng tác triển khai dịch vụ mạng dịch vụ viễn thơng (thời hạn hiệu lực khơng q năm) - Trước giấy phép cấp hết hạn, doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện mong muốn tiếp tục việc cung cấp dịch vụ, xem xét để tiếp tục cấp giấy phép b) Việc phát triển Internet Việc kết nối Internet Việt Nam bắt đầu vào tháng 12 năm 1997 Có bắt đầu chậm phần e dè phủ Rất nhiều nghị định định hướng dẫn sử dụng Internet Việt Nam Trong có quy định hầu hết vấn đề mặt thực tiễn, bao gồm biểu giá những nhà cung cấp dịch vụ Internet đủ lực cấp phép Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001 việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet quy định cách rõ ràng ngun tắc phát triển Internet Việt Nam sau: - Năng lực quản lý phải với tăng nhu cầu lúc cần phải có giải pháp đồng để ngăn chặn việc lạm dụng Internet, tạo ảnh hưởng ngược chiều cho an ninh quốc gia phá vỡ đạo đức xã hội tập qn truyền thống tích cực - Internet cần phải phát triển với dịch vụ chất lượng cao đầy đủ mức phí vừa phải để đáp ứng u cầu cơng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Nghị định khuyến khích phát triển thơng tin tiếng Việt, khuyến khích tạo mơi trường thuận lợi tổ chức cá nhân, thơng qua Internet giới thiệu sản phẩm dịch vụ Nghị định số 33/2002/QĐ-TTG ngày tháng năm 2002 kế hoạch phát triển Internet giai đoạn từ năm 2001-2005 Quyết định quy định cách rõ ràng mục tiêu phát triển cụ thể sau: Về việc phổ biến Internet: - Từ năm 2002-2003: tất viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề kết nối Internet - Đến năm 2005: đạt mật độ 1,3-1,5 địa chỉ/ 100 dân, tỷ lệ người sử dụng Internet 4-5%, sau đạt cấp khu vực vào năm 2010; khoảng 50% trường cấp 3, 50% điểm bưu điện văn hóa, 100% bệnh viện trung ương, 50% bệnh viện cấp tỉnh kết nối Internet, tất Bộ, ngành, quan hành phủ, quyền tỉnh huyện kết nối với Internet mạng WAN phủ; hầu hết quan chức viên chức sử dụng Internet cơng tác chun mơn cơng tác hành cơng điện tử - Đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet để phát triển thương mại điện tử, ngân hàng, dịch vụ hải quan… Mở rộng thị trường đảm bảo cạnh tranh bình đẳng nhà cung cấp Internet: Vào năm 2005 có từ đến IXPs, từ 30 đến 40 ISPs nhiều OSPs cấp phép hoạt động (2) Giai đoạn 2002 đến - Pháp lệnh bưu viễn thơng Ủy Ban thường vụ quốc hội thơng qua Quốc Hội khóa 10 ngày 25 tháng năm 2002, thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2002 quy định vị trí ngành bưu chính, viễn thơng sau: “Bưu viễn thơng ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng nhánh dịch vụ sở hạ tầng kinh tế quốc dân Phát triển bưu viễn thơng với mục đích để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân đảm bảo an ninh quốc phòng quốc gia” Pháp lệnh bao gồm có 79 điều khoản giúp tiếp tục q trình đổi ngành viễn thơng Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp tư nhân nước ngồi đầu tư vào ngành Song song đó, có nhiều Nghị định Quyết định bổ sung liên quan đến cơng tác điều tiết ngành viễn thơng như: - Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005 Thủ tướng Chính phủ việc “Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam” - Thơng tư số 16/BBCVT-KHTC ngày 1.06.2004 Bộ bưu viễn thơng hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính, viễn thơng, ISP, IXP OSP việc triển khai Quyết định số 217/2003/QĐ-TT phủ - Quyết định số 217/2003/QĐ-TT ngày 27 tháng 10 năm 2003 việc quản lý biểu giá dịch vụ bưu viễn thơng - Quyết định số 92/2003/QD-BBCVT ngày 26 tháng năm 2003 Bộ Bưu Viễn thơng việc phổ biến quy định việc quản lý sử dụng Internet - Quyết định số 55/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/03/2003 Bộ Bưu Viễn thơng việc quản lý phổ biến biểu biểu giá dịch vụ cho th kênh viễn thơng quốc tế áp dụng nhà cung cấp dịch vụ trao đổi Internet việc cho th đường kết nối Internet quốc tế - Kế hoạch chiến lược 10 năm viễn thơng Thủ tướng phủ thơng qua (theo định số 158/2001/QĐ-TTG vào ngày 18/10/2001) bao gồm định hướng phát triển ngành giai đoạn 20 năm Kế hoạch 10 năm tảng có xây dựng chiến lược phát triển sở hạ tầng, phát triển cơng nghệ phát triển ngành Việt Nam Việc tái cấu quan thẩm quyền nhà nước doanh nghiệp ngành coi ưu tiên hàng đầu - Quyết định Tổng cục Bưu điện việc quản lý nhà nước chất lượng dịch vụ (Quyết định số 143/2001/QĐ-TCBD ngày 28 tháng 02 năm 2001); - Nghị định việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet Việt Nam (Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001); - Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc quản lý giá phí dịch vụ Viễn thơng (Quyết định 99/1998/QĐ-TTG) Quyết định tiếp tục thực thi thơng qua nhiều định khác giá nhiều cấp quyền khác - Quyết định việc áp dụng xử phạt hành việc vi phạm luật quy định viễn thơng Nghị định quy định kiểu hành động phải chịu xử phạt mức xử phạt (Nghị định 79/CP ngày 19 tháng 06 năm 1997 (Nguồn: Bộ BCVT, 2005) Phụ lục 2.13 Tỷ trọng doanh thu ngành viễn thơng 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - Điện thoại (%) 79.29 84.07 73.69 81.83 62.32 88.78 78.00 78.00 - Sản xuất thiết bị (%) 2.43 2.60 3.21 3.91 4.11 5.14 6.04 7.18 - Dịch vụ khác (%) 18.28 13.33 23.10 14.25 33.57 6.07 15.96 14.82 100 100 100 100 100 100 100 100 Tổng cộng (%) (Nguồn: tổng hợp từ VNPT ITU, Worldbank, năm 2006) Chỉ tiêu / năm 2004 2005 78.00 8.39 13.61 100 78.00 9.79 12.21 100 Phụ lục 2.14 Tình hình tăng trưởng điện thoại cố định di động (1996-2005) Chỉ tiêu/Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Điện thoại cố định 1096357 1433406 1808947 2072720 2115617 2552958 3758480 4592394 4946091 6251800 94% 90% 89% 86% 73% 67% 66% 63% 50% 40% Tỷ trọng Tốc độ tăng 52% 31% 26% 15% 2% 21% 47% 22% 8% 21% trưởng Điện thoại di động 68190 160457 222700 328671 788559 1251000 1902000 2742000 4960000 9593200 Tỷ trọng 6% 10% 11% 14% 27% 33% 34% 37% 50% 60% Tốc độ tăng 190% 135% 39% 48% 140% 59% 52% 44% 81% 93% trưởng 1164547 1593863 2031647 2401391 2904176 3803958 5660480 7334394 9906091 15845000 Tổng cộng (Nguồn: Tổng hợp từ ITU, Tổng cục Thống kê, Bộ BCVT) Phụ lục 2.15 Doanh thu viễn thơng giai đoạn 1996-2005 phân chia theo lĩnh vực Chỉ tiêu/Năm Doanh thu viễn thơng (tỷ đồng) - Điện thoại (tỷ đồng) - Sản xuất thiết bị (tỷ đồng) - Dịch vụ khác (tỷ đồng) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 8300 9410 10800 14400 16100 19200 22600 27086 32503 39200 6978 6934 8838 8974 14294 14976 17628 21127.08 25352.34 215.6 301.84 422.58 591.61 828.25 1159.5 1623.4 2272.715 3181.801 1106 2174.2 1539.4 4834.4 977.75 3064.5 3348.6 3686.205 3968.859 Tốc độ tăng (%) 31.1 13.4 15.3 32.9 11.9 (Nguồn: Ngoại suy từ số liệu VNPT) 18.8 17.8 20 20 20.6 Phụ lục 2.16 Cơ cấu doanh thu viễn thơng giai đoạn 1996-2005 Chỉ tiêu/Năm Doanh thu viễn thông (tỷ đồng) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 8300 9410 10800 14400 16100 19200 22600 27086 32503 39200 79.29 84.07 73.69 81.83 62.32 88.78 78.00 78.00 78.00 78.00 - Sản xuất thiết bò (%) 2.43 2.60 3.21 3.91 4.11 5.14 6.04 7.18 8.39 9.79 - Dòch vụ khác (%) 18.28 13.33 23.10 14.25 33.57 6.07 15.96 14.82 13.61 12.21 - Điện thoại (%) (Nguồn: Ngoại suy từ số liệu VNPT) Phụ lục 2.17 Cơ cấu doanh thu viễn thơng Việt Nam theo nhà cung cấp Chỉ tiêu/Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh thu viễn thơng (ngàn tỷ đồng) 8.3 9.41 10.8 14.4 16.1 19.2 22.6 - VNPT 5.76 7.55 8.56 9.87 13.12 14.68 17.44 20.54 24.38 29.25 - Vietel 0.253 0.332 0.376 0.434 0.577 0.645 0.767 0.903 1.354 1.625 - SPT 0.158 0.207 0.235 0.271 0.36 0.403 0.479 0.564 0.677 0.813 - EVN Telecom 0.127 0.166 0.188 0.217 0.288 0.323 0.383 0.451 0.542 0.65 - Các doanh nghiệp khác 0.032 0.041 0.047 0.054 0.072 0.081 0.096 0.113 0.135 0.163 (Nguồn: Ngoại suy từ số liệu VNPT) 27.1 32.5 39.2 Phụ lục 2.18 Danh sách số nhà cung cấp cho ngành viễn thơng VN Stt Tên cơng ty Quốc gia mẹ France Telecom Comvik LG Electronic Korea Telecom Ericsion Siemens Alcatel NTT AT&T Pháp Thụy điển Hàn Quốc Hàn Quốc Thụy Điển Đức Pháp Nhật Mỹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SLD Hoa Long ZTE Samsung Motorola Nokia UT Starcom Avaya Lucent ……… Hàn Quốc Trung quốc Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Phần Lan Trung Quốc Mỹ Mỹ …… Lĩnh vực hoạt động Việt nam Điện thoại cố định Dịch vụ di động Tổng đài, điện thoại Tổng đài, điện thoại Tổng đài, điện thoại Tổng đài, điện thoại Tổng đài, điện thoại Điện thoại cố định Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ Điện thoại di động Tổng đài Tổng đài, điện thoại Điện thoại di động Tổng đài, điện thoại Điện thoại di động Tổng đài, điện thoại Tổng đài Tổng đài …… Phụ lục 3.1 Các số liệu thống kê từ năm 1995 đến năm 2005 Stt Chỉ tiêu Dân số Tốc độ tăng dân số GDP theo giá thực tế (tỷ đồng) Tốc độ tăng GDP (%) Doanh thu viễn thơng (tỷ đồng) 1995 73.79 228891 9.54% 6330 Tốc độ tăng doanh thu viễn thơng Số th bao điện thoại Tốc độ tăng th bao điện thoại Điện thoại cố định Tỷ trọng Tốc độ tăng trưởng 10 Điện thoại di động Tỷ trọng Tốc độ tăng trưởng 11 Tỷ lệ máy điện thoại/100 dân 12 Tỷ trọng doanh thu viễn thơng/GDP 13 Tốc độ tăng tỷ trọng doanh thu viễn thơng/GDP 14 Tốc độ tăng tỷ trọng th bao di động 746467 722967 97% 23500 3% 1.01161 2.77% 1996 75.18 1.88% 272037 9.34% 8300 1997 76.52 1.78% 313642 8.15% 9410 1998 77.56 1.36% 361016 5.76% 10800 1999 78.71 1.48% 399942 4.47% 14400 2000 79.83 1.42% 441646 6.75% 16100 31.10% 13.40% 15.30% 32.90% 11.90% 1164547 1593863 2031647 2401391 2904176 56.01% 36.87% 27.47% 18.20% 20.94% 1096357 1433406 1808947 2072720 2115617 94% 90% 89% 86% 73% 52% 31% 26% 15% 2% 68190 160457 222700 328671 788559 6% 10% 11% 14% 27% 190% 135% 39% 48% 140% 1.5490117 2.0829365 2.619452 3.0509351 3.6379506 3.05% 3.00% 2.99% 3.60% 3.65% 0.29% -0.05% -0.01% 0.61% 0.04% 3% 4% 1% 3% 13% Stt Chỉ tiêu Dân số Tốc độ tăng dân số GDP theo giá thực tế (tỷ đồng) Tốc độ tăng GDP (%) Doanh thu viễn thơng (tỷ đồng) 2001 81.12 1.62% 481295 6.80% 19200 2002 81.25 0.16% 535762 7.04% 22600 2003 81.38 0.16% 613443 7.24% 27086 Tốc độ tăng doanh thu viễn thơng 18.80% 17.80% Số th bao điện thoại Tốc độ tăng th bao điện thoại Điện thoại cố định Tỷ trọng Tốc độ tăng trưởng 10 Điện thoại di động Tỷ trọng Tốc độ tăng trưởng 11 Tỷ lệ máy điện thoại/100 dân 3803958 5660480 7334394 30.98% 48.81% 29.57% 2552958 3758480 4592394 67% 66% 63% 21% 47% 22% 1251000 1902000 2742000 33% 34% 37% 59% 52% 44% 4.6892973 6.9667446 9.0125264 20% 2004 82.48 1.35% 713071 7.70% 32503 2005 83.5 1.24% 838300 8.43% 39300 20% 21% 9906091 15380000 35.06% 55.26% 4946091 6100000 50% 40% 8% 23% 4960000 9280000 50% 60% 81% 87% 12.010295 18.419162 12 Tỷ trọng doanh thu viễn thơng/GDP 3.99% 4.22% 4.42% 4.56% 4.69% Tốc độ tăng tỷ trọng doanh thu viễn thơng/GDP 0.34% 0.23% 0.20% 0.14% 0.13% 6% 1% 3% 13% 10% 13 14 Tốc độ tăng tỷ trọng th bao di động (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nguồn liệu: WB, ITU, MPT, GSO, VNPT,…) Phụ lục 3.2 Mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 Theo nội dung báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố IX phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006-2010 [I.15], mục tiêu tổng qt phát triển kinh tế năm tới là: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt bước chuyển biến quan trọng nâng cao hiệu tính bền vững phát triển, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hố tinh thần nhân dân Tạo tảng để đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Giữ vững ổn định trị trật tự, an tồn xã hội Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ an ninh quốc gia Nâng cao vị Việt Nam khu vực trường quốc tế Đối với lĩnh vực viễn thơng: Phải tăng nhanh lực đại hố bưu - viễn thơng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thơng tin đại, đồng ổn định đáp ứng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh bảo đảm cạnh tranh bình đẳng lĩnh vực dịch vụ thơng tin Đến năm 2010, mật độ điện thoại đạt 35 máy/100 dân; mật độ Internet đạt 12,6 th bao/100 dân Các tiêu kinh tế đề gồm: - Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2010 theo giá so sánh gấp 2,1 lần năm 2000 Trong năm 2006 - 2010, tốc độ tăng trưởng GDP 7,5 8%/năm phấn đấu đạt 8%/năm GDP bình qn đầu người năm 2010 theo giá hành đạt khoảng 1.050 - 1.100 USD - Cơ cấu ngành GDP năm 2010: khu vực nơng nghiệp khoảng 15 - 16%; cơng nghiệp xây dựng 43 - 44%; dịch vụ 40 - 41% - Kim ngạch xuất tăng 16%/năm - Tỉ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 21 - 22% - Vốn đầu tư tồn xã hội đạt khoảng 40% GDP Để đạt mục tiêu tiêu kinh tế kể trên, vai trò ngành viễn thơng to lớn Ngành viễn thơng phải đầu tư phát triển đắn, trước ngành kinh tế - xã hội khác để tiếp tục ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tỷ lệ ngày tăng phát triển GDP, đồng thời phải tạo điều kiện để ngành kinh tế khác phát triển (Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ngành Viễn Thông Việt Nam Đến năm 2020, Phát triển ngành Viễn Thông Việt Nam Đến năm 2020, Phát triển ngành Viễn Thông Việt Nam Đến năm 2020, CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAMVÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNGCỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦANGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM THỜI GIAN QUA, Tóm tắt chương 2, CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNHVIỄN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, Tóm tắt chương 3, Phụ lục 2.11CÁC SỐ LIỆU VỀ ĐẦU TƯ, Phụ lục 2.12CÁC CHÍNH SÁCH TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG, Phụ lục 2.18Danh sách một số nhà cung cấp cho ngành viễn thông VN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập