Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

200 29 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:29

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH =======  ====== MAI KHÁNH VÂN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội, tháng 03 năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 24 1.1 Bản chất, vai trò hệ thống tiêu phân tích tài .24 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống tiêu phân tích tài công ty niêm yết .29 1.3 Hệ thống tiêu phân tích tài công ty niêm yết .32 Kết luận chương 56 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 57 2.1 Tổng quan công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 57 2.2 Thực trạng hệ thống tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết thị trườngchứng khoán Việt Nam .65 2.3 Đánh giá khái quát thực trạng hệ thống tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 96 2.4 Nguyên nhân hạn chế 100 Kết luận chương 102 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 103 3.1.Định hướng phát triển ngành xây dựng thời gian tới : 103 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 105 3.3 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết TTCK Việt Nam 127 Kết luận chương 138 KẾT LUẬN CHUNG 139 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NCKH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NCS 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài CP Cổ phần CTCP Công ty cổ phần KNTT Khả toán LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế PTTC Phân tích tài ROA Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 13 ROS Tỷ suất sinh lời doanh thu 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TSCĐ Tàisảncốđịnh 11 TSDH Tài sản dài hạn 14 TSNH Tài sản ngắn hạn 15 TTCK Thị trường chứng khoán 16 UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 18 VCĐ Vốn cố định 19 VCSH Vốn chủ sở hữu 17 VKD Vốn kinh doanh 20 VLĐ Vốn lưu động 21 XDCB Xây dựng 22 XDCBDD Xây dựng dở dang DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Bảng 2.1 : Một số tiêu khái quát cổ phiếu niêm yết ngành xây dựng 58 Bảng 2.2: Một số tiêu tài bình quân công ty xây dựng niêm yết 58 Bảng 2.3: Một số tiêu phân tích tài trung bình công ty xây dựng niêm yết năm 2014 59 Bảng 2.4: Thống kê số lượng công ty cổ phần xây dựng niêm yết theo thời gian thị trường chứng khoán Việt Nam đến tháng 10/2014 61 Biểu đồ 2.1: Phân loại công ty cổ phần xây dựng niêm yếttheo hình thức sở hữu 62 Biểu đồ 2.2 : Phân loại công ty cổ phần xây dựng niêm yết theo quy mô vốn điều lệ 63 Bảng 2.5 : Hệ thống tiêu phân tích theo quy định UBCKNN 68 Bảng 2.6: Danh sách công ty xây dựng niêm yết chọn khảo sát có hình thức sở hữu Nhà nước 72 Bảng 2.7 : Bảng tổng hợp khảo sát tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết có hình thức sở hữu Nhà nước công bố theo quy định UBCKNN 73 Bảng 2.8 : Danh sách công ty xây dựng niêm yết chọn khảo sát có hình thức sở hữu tư nhân 76 Bảng 2.9 : Bảng tổng hợp khảo sát tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết có hình thức sở hữu tư nhân công bố theo quy định UBCKNN 77 Bảng 2.10: Danh sách công ty xây dựng niêm yết chọn khảo sát có vốn điều lệ thực tế 120 tỷ đồng 80 Bảng 2.11 : Bảng tổng hợp khảo sát tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết có vốn điều lệ 120 tỷ công bố theo quy định UBCKNN 81 Bảng 2.12 : Danh sách công ty xây dựng niêm yết chọn khảo sát có vốn điều lệ thực tế 120 tỷ đồng 83 Bảng 2.13 : Bảng tổng hợp khảo sát tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết có vốn điều lệ 120 tỷ công bố theo quy định UBCKNN 84 Hình 2.1 : Tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản Tổng công ty cổ phần XNK xây dựng Việt Nam (mã VCG) 87 Hình 2.2 : Tổng tài sản, doanh thu, Luân chuyển Công ty cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT) 88 Hình 2.3: Hệ số khả toán tiền Công ty cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT) 90 Hình 2.4 : Tỷ suất Giá vốn hàng bán Doanh thu Công ty cổ phần Lilama (mã LO5) 91 Hình 2.5: Vòng quay nợ phải thu Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG) 92 Hình 2.6 : Kỳ thu tiền bình quân Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG) .92 Hình 2.7 : Tỷ suất sinh lời Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Hòa Bình ( mã HBC) 93 Hình 2.8: Lợi nhuận bình quân cổ phiếu thường lưu hành (EPS) Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam ( mã PVX) 94 Hình 2.9 : Luân chuyển tiền Công ty cổ phần xây dựng số (Mã VC7) 95 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng 103 Biểu đồ 3.2: Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2013, 2014 theo giá hành (nghìn tỷ đồng) 104 Bảng 3.1: Dự báo tăng trưởng ngành xây dựng (tỷ VNĐ) 105 Bảng 3.2 : Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích cho công ty xây dựng niêm yết theo quy định UBCKNN 106 Bảng 3.3: Bảng tổng hợp tiêu phân tích cấu tài sản công ty xây dựng niêm yết 108 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp tiêu phân tích cấu nguồn vốn công ty xây dựng niêm yết 110 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp tiêu phản ánh tình thình tài trợ công ty xây dựng niêm yết 114 Bảng 3.6: Bảng tổng hợp tiêu phản ánh tình hình công nợ khả toán công ty xây dựng niêm yết 115 Bảng 3.7: Bảng tổng hợp tiêu phân tích KNTT công ty xây dựng niêm yết theo công trình 117 Bảng 3.8: Bảng tổng hợp tiêu phân tích tình hình kết kinh doanh công ty xây dựng niêm yết 118 Bảng 3.9: Bảng tổng hợp tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn công ty xây dựng niêm yết 119 Bảng 3.10: Bảng tổng hợp tiêu phân tích khái quát khả sinh lợi cho công ty xây dựng niêm yết 120 Bảng 3.11: Bảng tổng hợp tiêu phản ánh đặc điểm công ty cổ phần công ty xây dựng niêm yết 121 Bảng 3.12: Bảng tổng hợp tiêu phản ánh tình hình lưu chuyển tiền công ty xây dựng lien kết 122 Bảng 3.13 : Bảng tổng hợp tiêu phân tích tốc độ tăng trưởng CTCP xây dựng niêm yết 123 Bảng 3.14: Bảng tổng hợp tiêu giúp nhận diện rủi ro tài CTCP xây dựng niêm yết 125 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân Một phận lớn thu nhập quốc dân, quỹ tích luỹ với vốn đầu tư nước sử dụng lĩnh vực xây dựng Tuy nhiên, so với ngành sản xuất khác, ngành XDCB có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể rõ nét sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành Do : Thứ nhất, cần có hệ thống tiêu phân tích tài phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh riêng ngành xây dựng Chính ngành XDCB có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể rõ nét sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành, điều chi phối đến công tác kế toán chi phí sản xuất, quản lý tài chính, ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống tiêu phân tích tài doanh nghiệp xây dựng Thứ hai, hệ thống tiêu phân tích tài cần thiết nhằm phục vụ mục đích minh bạch thông tin quản trị nội công ty xây dựng niêm yết Mặc dù trải qua 15 năm phát triển, nhiên Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa công nhận thị trường phát triển, quy mô thị trường nhỏ bé Một lý quan trọng khiến thị trường chưa thực phát triển thông tin tài mà công ty niêm yết (quy định hành gọi chung “tổ chức niêm yết”) công bố thiếu minh bạch, chậm chưa phản ánh đầy đủ, tình hình thực tế diễn doanh nghiệp Hơn chủ thể tham gia thị trường đa dạng, bao gồm nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư tổ chức nhà đầu tư nhỏ lẻ, khả tiếp cận phân tích thông tin tài khác Do đó, việc thiếu minh bạch thiếu đầy đủ thông tin tài mà tổ chức niêm yết công bố làm ảnh hưởng lớn đến định chủ thể tham gia thị trường, làm giảm tính hấp dẫn giá cổ phiếu Chính thế, để giúp cho chủ thể tham gia thị trường dễ dàng tiếp cận, phân tích đưa định tổ chức niêm yết cần thiết phải công bố hệ thống thông tin tài minh bạch, đầy đủ rõ ràng Trong hệ thống tiêu phân tích tài phận thông tin quan trọng, thiếu cần phải hoàn thiện để góp phần cung cấp thông tin tài cách tổng hợp, đầy đủ tình hình tài tổ chức niêm yết cho chủ thể quan tâm Ngoài ra, để tăng tính hấp dẫn giá cổ phiếu thị trường thân tổ chức niêm yết phải có tình hình tài lành mạnh, ổn định phát triển bền vững Do đó, hệ thống tiêu phân tích tài cần hoàn thiện để phản ánh đầy đủ, xác rõ ràng tình hình tài chính, làm sở hữu ích để nhà quản trị đưa định quản trị tài đơn vị cách xác kịp thời Chính thế, qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài cho công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm luận án tiến sỹ kinh tế Mục đích nghiên cứu luận án Luận án nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống tiêu ứng dụng phân tích tài cho công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam sở hệ thống hóa lý luận khảo sát thực trạng sử dụng hệ thống tiêu phân tích tài doanh nghiệp Mục tiêu cụ thể : Trên sở mục đích nghiên cứu, luận án hướng đến mục tiêu cụ thể bao gồm : - Làm rõ chất, vai trò, nhân tố ảnh hưởng nội dung hệ thống tiêu phân tích tài công ty niêm yết; - Phản ánh đánh giá thực trạng hệ thống tiêu phân tích tài áp dụng công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định thực tế vận dụng công ty này; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài cho công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam theo hệ thống : hệ thống tiêu phân tích tài công ty xây dựng niêm yết phải công bố theo quy định pháp luật hành hệ thống tiêu phân tích tài phục vụ quản trị nội công ty - Đưa điều kiện thực giải pháp Đối tƣợng nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm : vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống tiêu phân tích tài chính; quan điểm giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài phục vụ mục đích công bố thông tin sử dụng nội công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án Về lý luận : Phạm vi nghiên cứu luận án vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu phân tích tài công ty niêm yết Về thực tiễn : Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn tiêu phân tích tài công xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam theo khía cạnh : phải công bố công khai thực tế sử dụng nội doanh nghiệp Những tiêu phân tích tài mà công ty xây dựng niêm yết công bố, theo quy định pháp luật thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam luận án thu thập thông qua tài liệu công khai thị trường Bên cạnh đó, hệ thống tiêu phân tích sử dụng nội công ty xây dựng niêm yết tiêu phân tích tài chuyên sâu, tác giả thu thập theo phương pháp khảo sát Số liệu minh họa thực tế lấy số doanh nghiệp có tính điển hình cho hình thức sở hữu quy mô vốn điều lệ Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phân loại, phân tích, phân tổ thống kê xử lý số liệu thống kê, khảo sát, vấn tổng hợp kết quả, tư logic, phương pháp khác Dữ liệu luận án tiến hành thu thập từ hai nguồn: - Nguồn liệu công bố công khai thị trường chứng khoán bao gồm : cáo tài năm (đã kiểm toán), báo cáo tài niên độ, cáo bạch, báo cáo kiểm toán, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo ban giám đốc - Nguồn liệu sử dụng nội công ty xây dựng niêm yết : Luận án thu thập thông tin qua phiếu khảo sát nhà quản trị công ty xây dựng niêm yết bao gồm : Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát Câu hỏi nghiên cứu : Trên sở xác định mục đích nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án đưa câu hỏi khảo sát hướng vào mục đích nghiên cứu, dựa câu hỏi nghiên cứu với nội dung chủ yếu sau : “Kỳ thu tiền bình quân” 6.Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời vốn - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời vốn kinh doanh (BEP)” - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời tài sản(ROA)” - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu(ROE)” 7.Nhóm tiêu phản ánh đặc điểm công ty cổ phần - Chỉ tiêu “Lợi nhuận bình quân cổ phần thường lưu hành (EPS)” - Chỉ tiêu “Mức cổ tức so với giá thị trường cổ phiếu (DYR)” - Chỉ tiêu “Hệ số giá so với lợi nhuận cổ phiếu (P/E)” - Chỉ tiêu “Hệ số giá thị trường so với giá trị sổ sách (M/B)” Nhóm tiêu phản ánh tình hình luân chuyển tiền - Chỉ tiêu “Dòng tiền thu vào kỳ” - Chỉ tiêu “Tỷ trọng dòng tiền thu vào hoạt động” - Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền kỳ” 9.Nhóm tiêu phản ánh tình hình tăng trưởng doanh nghiệp - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) tổng tài sản” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) vốn chủ sở hữu” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) doanh thu thuần” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) tổng luân chuyển thuần” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) tổng lợi nhuận ròng” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) giá trị sổ sách cổ phiếu” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) giá trị thị trường cổ phiếu” - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) thu nhập bình quân cổ phiếu thường” - Chỉ tiêu “Tỷ lệ tăng trưởng bền vững” 10.Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài cảnh báo rủi ro tài - Chỉ tiêu “Đòn bẩy tài chính” -Các tiêu cảnh báo rủi ro tài PHỤ LỤC SỐ 15 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TẾ VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT Đối tƣợng khảo sát: Các nhà quản trị công ty xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (Kế toán trưởng, Phó giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc tài chính, Tổng giám đốc…) Nội dung khảo sát: Hệ thống tiêu Phân tích Tài đơn vị tính toán sử dụng I Những vấn đề chung: 1/ Công ty: 2/ Tên giao dịch: 3/ Địa giao dịch: Điện thoại: Email: 4/ Đơn vị quản lý: 5/ Thời gian thành lập: 6/ Tổng số vốn kinh doanh: 7/ Tổng số lao động: Trong lao động trực tiếp: 8/ Thu nhập bình quân tháng người lao động: II Nội dung khảo sát Khảo sát chung Lao động Tài công ty theo hình thức:  Máy tính (Phần mềm quản lý tài chính)  Kết hợp thủ công máy Đối với đơn vị, phân tích tài có quan trọng không ?  Quan trọng  Không quan trọng BCTC công ty lập vào thời điểm nào?  Quý  Năm Chất lượng nguồn thông tin Báo cáo tài cung cấp để định quản trị đánh giá mức độ?  Kém  Trung bình  Cao Đánh giá việc lập trình bày BCTC đơn vị  Hợp lý  Chưa hợp lý  Ý kiến khác Công ty xây dựng thực quy chế quản lý tài chưa?  Rồi  Chưa Hàng năm công ty có thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài không?  Có  Không Hàng năm Công ty có lập kế hoạch tiêu Tài không?  Có  Không Hàng năm đơn vị có tiến hành phân tích tài không?  Có  Không (Nếu có, trả lời câu hỏi tiếp theo) 10 Kỳ phân tích tài đơn vị  Hàng năm  Hàng quý  Nửa năm  Tiến hành lãnh đạo yêu cầu 11 Để cung cấp thông tin tiêu tài theo yêu cầu quản trị tài chính, Công ty có nên tổ chức máy phân tích chuyên trách không?  Có  Không 12 Hàng năm công ty có cử cán quản lý tài tập huấn học tập bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn không?  Có  Không Khảo sát hệ thống tiêu phân tích tài đơn vị Trong năm vừa qua công ty có sử dụng tiêu phân tích tài bảng sau vào công tác phân tích tài nhằm cung cấp thông tin cho chủ thể quản lý? Chỉ tiêu phân tích tài năm có sử dụng xin Ông, Bà tích dấu (+);Chỉ tiêu phân tích tài năm không sử dụng xin Ông, Bà tích dấu (-) Nếu tiêu đơn vị chưa sử dụng, xin Ông (bà) cho biết tiêu có cần thiết phải bổ sung vào hệ thống tiêu phân tích tài hay không? STT Tên tiêu Công thức tính Đã sử Chƣa sử Cần bổ dụng dụng sung I.Nhóm tiêu phản ánh tình hình tài sản cấu nguồn vốn doanh nghiệp -Chỉ tiêu “Tổng tài sản” -Nhóm tiêu “ Từng phận tài sản/ Tổng tài Tỷ trọng sản phận tài sản tổng tài sản” - Nhóm tiêu “ Từng phần nguồn vốn/ Tỷ trọng Tổng nguồn vốn phận nguồn vốn tổng nguồn vốn” II.Nhóm tiêu phản ánh hoạt động tài trợ - Chỉ tiêu “Vốn lưu Nguồn vốn dài hạn – Tài sản chuyển” dài hạn - Chỉ tiêu “Chi phí ∑ (Fi x CPi) sử dụng vốn bình quân” - Chỉ tiêu “Hệ số tự Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn STT Tên tiêu tài trợ” Công thức tính Đã sử Chƣa sử Cần bổ dụng dụng sung vốn - Chỉ tiêu “Hệ số tài Nguồn vốn dài hạn/Tài sản dài trợ thường xuyên” hạn III.Nhóm tiêu phản ánh tình hình công nợ khả toán -Chỉ tiêu “Tỷ lệ nợ Nợ phải thu / Nợ phải trả phải thu so với nợ phải trả” - Chỉ tiêu “Hệ số Các khoản phải thu/Tổng tài khoản phải thu” sản 10 -Chỉ tiêu “Hệ số Các khoản phải trả/Tổng tài khoản phải trả” sản 11 - Chỉ tiêu “Hệ số DTT từ bán hàng CCDV/ thu hồi nợ” Các khoản phải thu bình quân 12 - Chỉ tiêu “Kỳ thu Thời gian kỳ báo cáo/Hệ hồi nợ bình quân” số thu hồi nợ 13 - Chỉ tiêu “Hệ số Giá vốn hàng bán/Các khoản hoàn trả nợ” phải trả ngắn hạn bình quân 14 - Chỉ tiêu “Kỳ trả Thời gian kỳ báo cáo/Hệ nợ bình quân” số hoàn trả nợ 15 - Chỉ tiêu “Hệ số Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả khả toán tổng quát” - Chỉ tiêu “Hệ số Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn khả hạn toán nợ ngắn hạn” - Chỉ tiêu “Hệ số (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn khả kho) / Nợ ngắn hạn toán nhanh” - Chỉ tiêu “Hệ số Tiền khoản tương khả đương tiền / Nợ đến hạn nợ toán tức thời” hạn 16 17 18 19 - Chỉ tiêu “Hệ số Lợi nhuận trước thuế lãi khả STT Tên tiêu toán lãi vay” Công thức tính vay/Lãi vay phải trả - Chỉ tiêu “Hệ số Luân chuyển khả kỳ/Nợ ngắn hạn bình quân toán tiền” IV Nhóm tiêu phản ánh tình hình kết kinh doanh 20 21 - Chỉ tiêu “Tổng DTT từ bán hàng CCDV + luân chuyển thuần” Doanh thu từ hoạt động tài +Thu nhập khác 22 - Chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT)” “Lợi nhuận sau thuế (NI)” 23 - Chỉ tiêu “Hệ số Tổng luân chuyển thuần/Tổng chi phí” chi phí hoạt động 24 - Chỉ tiêu “Hệ số Giá vốn hàng bán/ Doanh thu GVHB” 25 - Chỉ tiêu “Hệ số Chi phí hàng bán Chi phí chi phí bán hàng QLDN / Doanh thu DTT” “Hệ số chi phí QLDN DTT” - Chỉ tiêu “Hệ số Lợi nhuận ròng kỳ/Tổng lợi nhuận ròng từ luân chuyển bán hàng” - Chỉ tiêu “Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động bán sinh lời từ bán hàng (hoặc hoạt động tài chính, hàng”, “Hệ số sinh lời từ hoạt động hoạt động khác) / Doanh thu kinh doanh” từ bán hàng CCDV 26 27 (hoặc doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu từ hoạt động khác) V.Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn 28 - Chỉ tiêu “Hiệu Tổng luân chuyển thuần/Số dư suất sử dụng vốn bình quân VKD kinh doanh ” Đã sử Chƣa sử Cần bổ dụng dụng sung STT 29 30 Tên tiêu Công thức tính - Chỉ tiêu “Số vòng luân chuyển vốn lưu động ” “Kỳ luân chuyển vốn lưu động” Tổng luân chuyển thuần/Số dư bình quân VLĐ Số ngày kỳ kinh doanh / Số vòng luân chuyển VLĐ - Chỉ tiêu “Số vòng Giá vốn hàng bán / Trị giá quay hàng tồn kho” hàng tồn kho bình quân “Kỳ hạn tồn kho Số ngày kỳ kinh doanh / Số bình quân” vòng quay hàng tồn kho 31 - Chỉ tiêu “Số vòng Doanh thu bán chịu / Nợ phải quay khoản thu bình quân phải thu ” “Kỳ thu tiền bình quân” Số ngày kỳ kinh doanh / Số vòng quay khoản phải thu VI.Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời vốn - Chỉ tiêu “Hệ số Lợi nhuận trước thuế lãi vay sinh lời / Vốn kinh doanh bình quân vốn kinh doanh (BEP)” 33 - Chỉ tiêu “Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tài sản sinh lời tài bình quân sản(ROA)” 34 - Chỉ tiêu “Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sinh lời vốn sở hữu bình quân chủ sở hữu(ROE)” VII.Nhóm tiêu phản ánh đặc điểm công ty cổ phần 32 35 - Chỉ tiêu “Lợi nhuận bình quân cổ phần thường lưu hành (EPS)” (Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức chi trả cho cổ đông ưu đãi) / Số lượng cổ phiếu thường bình quân lưu hành 36 - Chỉ tiêu “Mức cổ Cổ tức bình quân cổ phiếu tức so với giá thị thường / Giá thị trường trường cổ phiếu cổ phiếu thường (DYR)” 37 - Chỉ tiêu “Hệ số Giá thị trường cổ phiếu Đã sử Chƣa sử Cần bổ dụng dụng sung STT 38 Tên tiêu Công thức tính Đã sử Chƣa sử Cần bổ dụng dụng sung giá so với lợi thường / Lợi nhuận cho cổ nhuận cổ phiếu phiếu thường (P/E)” - Chỉ tiêu “Hệ số Giá trị thị trường cổ phiếu giá thị trường so thường / Giá trị sổ sách với giá trị sổ sách cổ phiếu thường (M/B)” VIII.Nhóm tiêu phản ánh tình hình luân chuyển tiền doanh nghiệp 39 - Chỉ tiêu “Dòng Dòng tiền thu vào từ HĐKD + tiền thu vào Dòng tiền thu vào từ HĐĐT + kỳ” Dòng tiền thu vào từ HĐTC 40 - Chỉ tiêu “Tỷ trọng Tổng tiền thu vào dòng tiền thu vào hoạt động / Tổng số tiền thu hoạt vào hoạt động động” - Chỉ tiêu “Lưu LCTT từ HĐKD + LCTT từ chuyển tiền HĐTC + LCTT từ HĐĐT kỳ” IX.Nhóm tiêu phản ánh tình hình tăng trưởng doanh nghiệp 41 42 43 44 45 46 47 - Chỉ tiêu “Tốc độ (Tài sản cuối kỳ - Tài sản đầu tăng (giảm) tổng kỳ) / Tài sản đầu kỳ tài sản” - Chỉ tiêu “Tốc độ (Vốn chủ cuối kỳ - Vốn chủ tăng (giảm) vốn đầu kỳ) / Vốn chủ đầu kỳ chủ sở hữu” - Chỉ tiêu “Tốc độ (DTT kỳ - DTT kỳ trước) / tăng (giảm) DTT kỳ trước doanh thu thuần” - Chỉ tiêu “Tốc độ (LCT kỳ - LCT kỳ trước) / tăng (giảm) tổng LCT kỳ trước luân chuyển thuần” - Chỉ tiêu “Tốc độ (LNR kỳ - LNR kỳ trước) / tăng (giảm) tổng LNR kỳ trước lợi nhuận ròng” - Chỉ tiêu “Tốc độ (Dòng tiền HĐKD kỳ tăng (giảm) – Dòng tiền HĐKD dòng tiền từ hoạt động kinh kỳ trước) / Dòng tiền STT Tên tiêu doanh” Công thức tính Đã sử Chƣa sử Cần bổ dụng dụng sung HĐKD kỳ trước 48 - Chỉ tiêu “Tốc độ (Dòng tiền kỳ – tăng (giảm) Dòng tiền D kỳ trước) / Tổng dòng tiền Dòng tiền kỳ trước thuần” 49 - Chỉ tiêu “Tốc độ (Giá trị sổ sách cổ phiếu tăng (giảm) giá thường kỳ - Giá trị sổ sách trị sổ sách cổ cổ phiếu thường kỳ trước) / phiếu” Giá trị sổ sách cổ phiếu thường kỳ trước 50 - Chỉ tiêu “Tốc độ (Giá trị thị trường cổ phiếu tăng (giảm) giá thường kỳ - Giá trị thị trị thị trường cổ trường cổ phiếu thường kỳ phiếu” trước) / Giá trị thị trường cổ phiếu thường kỳ trước 51 - Chỉ tiêu “Tốc độ (Thu nhập cổ phiếu thường tăng (giảm) thu kỳ – Thu nhập cổ phiếu nhập bình quân cổ thường kỳ trước) / Thu nhập phiếu thường” cổ phiếu thường kỳ trước 52 - Chỉ tiêu “Tỷ lệ Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư tăng trưởng bền / Vốn chủ sở hữu đầu kỳ vững” X.Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài cảnh báo rủi ro tài 53 - Chỉ tiêu “Đòn bẩy tài chính” 54 -Các tiêu cảnh báo rủi ro tài PHỤ LỤC SỐ 16 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHỤC VỤ CHỦ THỂ RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN Số lượng phiếu phát ra: 40 phiếu; Số lượng phiếu thu có kết trả lời đầy đủ: 40 phiếu Tổng hợp kết trả lời câu hỏi theo phương án sau: Số phiếu phát Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) STT Nội dung Khảo sát chung Lao động tài công ty theo hình thức A Máy tính ( Phần mềm quản lý tài chính) 0 B Kết hợp thủ công máy 40 100 35 87,5 12,5 10 25 A Đối với đơn vị, phân tích tài có quan trọng không Quan trọng B Không quan trọng 40 40 A BCTC công ty lập theo thời điểm Quý B tháng 30 75 C Năm 0 40 A Chất lượng nguồn thông tin Báo cáo tài cung cấp để định quản trị đánh giá mức độ? Kém B Trung bình 15 37,5 C Cao 25 62,5 35 87,5 40 A Đánh giá việc lập trình bày BCTC đơn vị Hợp lý B Chưa hợp lý 12,5 C Ý kiến khác 0 40 100 0 A Công ty xây dựng thực quy chế quản lý tài chưa? Rồi B Chưa 40 40 Cần thiết bổ sung A B A B A B 10 A B C 11 A B 12 Hàng năm công ty có thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài không? Có Không Hàng năm Công ty có lập kế hoạch tiêu Tài không? Có Không Hàng năm đơn vị có tiến hành phân tích tài không? Có Không Kỳ phân tích tài đơn vị Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Để cung cấp thông tin tiêu tài theo yêu cầu quản trị tài chính, Công ty có nên tổ chức máy phân tích chuyên trách không Có Không 40 Hàng năm công ty có cử cán quản lý tài tập huấn học tập bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn không? 50 40 100 40 100 40 100 0 40 0 100 22 18 55 45 40 40 40 40 A Có 30 75 B Không 10 25 Sử dụng Chƣa sử dụng Khảo sát hệ thống tiêu phân tích I.Nhóm tiêu phản ánh tình hình tài sản cấu nguồn vốn doanh nghiệp -Chỉ tiêu “Tổng tài sản” 40 40 -Nhóm tiêu “ Tỷ trọng phận tài sản tổng tài sản” 40 40 40 - Nhóm tiêu “ Tỷ trọng phận nguồn vốn tổng nguồn vốn” 40 40 II.Nhóm tiêu phản ánh hoạt động tài trợ Cần thiết bổ sung - Chỉ tiêu “Vốn lưu chuyển” 40 40 40 - Chỉ tiêu “Chi phí sử dụng vốn bình quân” 40 40 40 - Chỉ tiêu “Hệ số tự tài trợ” 40 40 40 - Chỉ tiêu “Hệ số tài trợ thường xuyên” 40 40 40 III.Nhóm tiêu phản ánh tình hình công nợ khả toán -Chỉ tiêu “Tỷ lệ nợ phải thu so với nợ phải trả” 40 12 28 28 - Chỉ tiêu “Hệ số khoản phải thu” 40 12 28 28 10 -Chỉ tiêu “Hệ số khoản phải trả” 40 12 28 28 11 - Chỉ tiêu “Hệ số thu hồi nợ” 40 35 35 12 - Chỉ tiêu “Kỳ thu hồi nợ bình quân” 40 30 10 10 13 - Chỉ tiêu “Hệ số hoàn trả nợ” 40 40 40 14 - Chỉ tiêu “Kỳ trả nợ bình quân” 40 40 40 15 - Chỉ tiêu “Hệ số khả toán tổng quát” 40 40 16 - Chỉ tiêu “Hệ số khả toán nợ ngắn hạn” 40 40 17 - Chỉ tiêu “Hệ số khả toán nhanh” 40 40 18 - Chỉ tiêu “Hệ số khả toán tức thời” 40 40 19 - Chỉ tiêu “Hệ số khả toán lãi vay” 40 40 20 - Chỉ tiêu “Hệ số khả toán tiền” 40 12 28 40 IV.Nhóm tiêu phản ánh tình hình kết kinh doanh 21 - Chỉ tiêu “Tổng luân chuyển thuần” 40 28 22 - Chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT)” “Lợi nhuận sau thuế (NI)” 40 40 23 - Chỉ tiêu “Hệ số chi phí” 40 40 40 24 - Chỉ tiêu “Hệ số GVHB DTT” 40 30 10 10 25 - Chỉ tiêu “Hệ số chi phí bán hàng DTT” “Hệ số chi phí QLDN DTT” 40 30 10 10 26 - Chỉ tiêu “Hệ số lợi nhuận ròng từ bán hàng” 40 30 10 10 27 - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời từ hoạt động bán hàng”, “Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh” 40 36 4 V.Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn 28 - Chỉ tiêu “Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh” 40 40 29 - Chỉ tiêu “Số vòng luân chuyển vốn lưu động ” “Kỳ luân chuyển vốn lưu động” 40 40 30 - Chỉ tiêu “Số vòng quay hàng tồn kho” “Kỳ hạn tồn kho bình quân” 40 32 8 31 - Chỉ tiêu “Số vòng quay khoản phải thu ” “Kỳ thu tiền bình quân” 40 32 8 VI.Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời vốn 32 - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời vốn kinh doanh(BEP)” 40 40 33 - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời ròng vốn kinh doanh(ROA)” 40 40 34 - Chỉ tiêu “Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu(ROE)” 40 40 VII.Nhóm tiêu phản ánh đặc điểm công ty cổ phần 35 - Chỉ tiêu “Lợi nhuận bình quân cổ phần thường lưu hành (EPS)” 40 40 36 - Chỉ tiêu “Mức cổ tức so với giá thị trường cổ phiếu (DYR)” 40 28 12 37 - Chỉ tiêu “Hệ số giá so với lợi nhuận cổ phiếu (P/E)” 40 40 12 38 - Chỉ tiêu “Hệ số giá thị trường so với giá trị sổ sách (M/B)” 40 28 12 12 VIII.Nhóm tiêu phản ánh tình hình luân chuyển tiền doanh nghiệp 39 - Chỉ tiêu “Dòng tiền thu vào kỳ” 40 40 40 - Chỉ tiêu “Tỷ trọng dòng tiền thu vào hoạt động” 40 32 41 - Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền kỳ” 40 40 32 IX.Nhóm tiêu phản ánh tình hình tăng trưởng doanh nghiệp 42 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) tổng tài sản” 40 32 32 43 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) vốn chủ sở hữu” 40 32 32 44 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) doanh thu thuần” 40 32 32 45 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) tổng luân chuyển thuần” 40 32 32 46 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) tổng lợi nhuận ròng” 40 32 32 47 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh” 40 32 32 48 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) Tổng dòng tiền thuần” 40 32 32 49 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) giá trị sổ sách cổ phiếu” 40 40 40 50 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) giá trị thị trường cổ phiếu” 40 40 40 51 - Chỉ tiêu “Tốc độ tăng (giảm) thu nhập bình quân cổ phiếu thường” 40 40 40 52 - Chỉ tiêu “Tỷ lệ tăng trưởng bền vững” 40 40 40 X Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài cảnh báo rủi ro tài 53 - Chỉ tiêu “Đòn bẩy tài chính” 40 54 -Các tiêu cảnh báo rủi ro tài 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập