Chính Sách An Sinh Xã Hội Với Người Nông Dân Sau Khi Thu Hồi Đất Để Phát Triển Các Khu Công Nghiệp

191 51 0
  • Loading ...
Loading...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:27

PHẦN MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Tính ñến tháng 11/2010, nước ñã có 250 KCN, khu chế xuất khu kinh tế ñược thành lập 57 tỉnh, thành phố, ñó ñã có 170 khu ñi vào hoạt ñộng, khu ñã thu hút 8.500 dự án ñầu tư nước với tổng vốn ñăng ký khoảng 70 tỷ USD, ñó vốn ñầu tư trực tiếp nước 52 tỷ USD ñể tạo giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm 25 tỷ USD, chiếm 30% giá trị công nghiệp nước (Thông tin tổng hợp ngày 2/12/2010 Ban Tuyên giáo Trung ương) Tuy nhiên, ñể phát triển khu công nghiệp, theo số liệu thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, bình quân năm có khoảng 73 ngàn ñất nông nghiệp ñược thu hồi Trong năm năm từ 2000-2005 thu hồi 37.000ha ñất nông nghiệp Hai vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam phía Bắc nơi thu hồi nhiều nhất, ñó ñứng ñầu ñịa phương Tiền Giang 23.000ha, Bình Dương 16.600ha, ðồng Nai 19.700ha, Hà Nội 7.700ha, Vĩnh Phúc 8.500ha, Bắc Ninh khoảng 5.000ha ðiều ñó tác ñộng tới ñời sống khoảng triệu người, với gần 700.000 hộ nông dân Trung bình ñất thu hồi tạo 12 lao ñộng việc làm, phải chuyển ñổi nghề Do thiếu trình ñộ sau thu hồi ñất, theo thống kê chưa ñầy ñủ có khoảng gần 80% lao ñộng có việc làm (sản xuất nông nghiệp chuyển nghề mới) lại 20% lao ñộng việc làm việc làm bấp bênh không ổn ñịnh, dẫn tới khoảng 50% số hộ nông dân có thu nhập giảm so với trước thu hồi ñất, ñời sống gặp nhiều khó khăn Thực tiễn Bắc Ninh cho thấy, từ năm 1997 ñến ñã triển khai ñầu tư xây dựng 15 khu công nghiệp tập trung, 40 khu công nghiệp vừa nhỏ, cụm công nghiệp làng nghề với diện tích ñất nông nghiệp phải thu hồi 7.000ha Từ ñến năm 2015, Bắc Ninh tiếp tục phát triển khu công nghiệp, với nhu cầu ñất nông nghiệp phải thu hồi khoảng 8.000ha Riêng hai năm 2008, 2009 ñã thu hồi khoảng 1.000ha Công nghiệp phát triển ñã ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế với nhịp ñộ cao, song kéo theo hàng ngàn hộ nông dân không ñất canh tác, buộc họ phải chuyển ñổi nghề chưa ñược trang bị kiến thức nghề phù hợp, mặt khác thiếu ñịnh hướng quyền ñịa phương Các hộ nông dân nhận tiền ñền bù ñất ñã sử dụng vào nhiều mục ñích khác nhau, thời gian ngắn nguồn vốn cạn kiệt chưa có việc làm ổn ñịnh ñã tạo nhiều vấn ñề xúc, an ninh nông thôn có nhiều tiềm ẩn ổn ñịnh, việc thu hồi ñất hộ tiếp sau gặp nhiều khó khăn, kéo dài, có trường hợp phải tổ chức cưỡng chế Qua ñánh giá bước ñầu (của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh) cho thấy, khoảng gần 40% hộ nông nghiệp có ñời sống hơn, 60% số hộ lại có ñời sống trước thu hồi ñất, số tỷ lệ chiếm phần lớn Như vậy, vấn ñề ñặt làm với việc phát triển khu công nghiệp cần thiết phải bảo ñảm ñời sống cho người nông dân hậu thu hồi ñất phải trước vấn ñề mà cấp uỷ, quyền băn khoăn, trăn trở Với lý trên, Nghiên cứu sinh ñịnh chọn ñề tài: “Chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau thu hồi ñất ñể phát triển khu công nghiệp (nghiên cứu Bắc Ninh)” Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Do yêu cầu CNH kinh tế thị trường, sách ASXH với nông dân nói chung nông dân diện thu hồi ñất ñể phục vụ trình CNH, ñô thị hoá nói riêng ñã ñược nhiều nhà kinh tế nước giới nghiên cứu ñó ñáng lưu ý nước khu vực Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn ðộ… Trong quan nghiên cứu nước viện, trường ñại học… ñã xuất nhiều giáo trình, tài liệu, sách báo, tạp chí chuyên ngành vấn ñề ASXH với người nông dân Ở nước năm thời kỳ ñổi từ năm 90 kỷ XX trở lại ñây, có số nhà nghiên cứu ñã có nhiều công trình liên quan ñến vấn ñề ASXH với người nông dân, ñáng ý nghiên cứu sau ñây: 2.1 Các nghiên cứu thực tiễn có liên quan ñến ñề tài: Về Cuốn sách “Ảnh hưởng ñô thị hoá nông thôn ngoại thành Hà Nội (Thực trạng giải pháp)” GS.TSKH Lê Du Phong, TS Nguyễn Văn Áng Hoàng Văn Hoa ñồng chủ biên (Trường ðại học Kinh tế quốc dân phát hành năm 2002) Ngoài việc hệ thống hoá vấn ñề lý luận bản, nhóm tác giả bước ñầu xới xáo tác ñộng tiêu cực trình ñô thị hoá Trong ñó giành ñáng kể dung lượng ñề cập tình trạng phận nông dân bị ñất sản xuất nông nghiệp, tạm thời họ bị xáo trộn sống, ñồng thời nêu lên xúc trình ñền bù Nhà nước thu hồi ñất Nhóm tác giả ñề xuất hai giải pháp tổng quát, ñó là: - Bù ñắp thiệt hại ñất cho người nông dân không cảm thấy thiệt thòi - Có sách hỗ trợ người nông dân trình chuyển sang nghề khác (phi nông nghiệp) Từ hai giải pháp ñịnh hướng, tác giả ñã ñề xuất thuyết phục sách ñền bù thiệt hại ñất ñể xác ñịnh mức hỗ trợ chuyển ñổi nghề cho nông dân Những ñề xuất ñó thiết thực, ñể quan trung ương nghiên cứu ban hành sách Tuy nhiên, khuôn khổ thời gian phạm vi nghiên cứu, nhóm tác giả quan tâm ñến người lao ñộng nông nghiệp ñộ tuổi Còn lại số người nông dân hết tuổi lao ñộng trước ñây họ tham gia sản xuất nông nghiệp ñể tự nuôi sống ñến họ chưa biết trông cậy vào ñâu chưa ñược ñề cập Họ cần hỗ trợ từ phía Nhà nước cộng ñồng thông qua sách ASXH ðây vấn ñề cần ñược tiếp tục nghiên cứu Về sách “Thu nhập, ñời sống, việc làm người có ñất bị thu hồi ñể xây dựng khu công nghiệp, khu ñô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia” GS- TS KH Lê Du Phong (chủ biên)- Nhà Xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội- 2007 Cuốn sách ñã nêu số vấn ñề lý luận thực tiễn thu nhập, ñời sống, việc làm người có ñất bị thu hồi ñể xây dựng khu công nghiệp, khu ñô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia ðánh giá thực trạng thu nhập, ñời sống việc làm người có ñất bị thu hồi ñể xây dựng khu công nghiệp , khu ñô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia Làm rõ khó khăn tồn thông qua vấn ñề xúc ñang ñặt Trên sở ñó, sách ñã nêu quan ñiểm nhóm giải pháp chủ yếu mang tính khả thi bảo ñảm việc làm, thu nhập ñời sống người dân có ñất bị thu hồi ñó là: - Cơ chế sách - Tổ chức quản lý - Công tác ñạo thực NCS trân trọng kiến nghị có sức thuyết phục, ñặc biệt, kiến nghị thứ trang 279: “Biến người nông dân ñất thành thị dân ñể họ có việc làm có xuất lao ñộng cao hơn, thu nhập cao ñời sống tốt cách làm nên hướng tới” Tuy nhiên, phạm vi ñề cập sách tập trung vào thu nhập, ñời sống, việc làm người có ñất bị thu hồi phạm vi rộng mục ñích sử dụng ñất không gian nghiên cứu phạm vi nước Vì vấn ñề sách ASXH với người nông dân sau bị thu hồi ñất ñể phát triển khu công nghiệp cần phải có nghiên cứu sâu phạm vi hẹp (cấp tỉnh) Nghiên cứu Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Lan- Học viện Chính trịHành Quốc gia Hồ Chí Minh “Những vấn ñề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi ñất nông nghiệp cho phát triển ñô thị khu công nghiệp”- Tạp chí Bảo hiểm xã hội số 08 2007 Nghiên cứu ñã làm rõ vấn ñề xúc ñang ñặt sau thu hồi ñất ñể phát triển ñô thị khu công nghiệp ñó (i) Một phận nông dân bị thất nghiệp thiếu việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng ñến ñời sống (ii) Nhiều ñiểm nóng phát sinh tình trạng khiếu kiện kéo dài (iii) Tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng (iv)Tình trạng di dân có tổ chức tự phát gây khó khăn việc quản lý nơi ñi ñến Trên sở xúc ñặt nghiên cứu ñã nêu giải pháp thuyết phục: Rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể sử dụng ñất nông nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước, cấp, ngành việc chuyển ñổi ñất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp khu ñô thị; ñào tạo nghề cho người lao ñộng niên nông thôn; nghiên cứu bổ sung sửa ñổi việc thực sách bồi thường ñất nông nghiệp; tổng kết, nhân rộng mô hình thực tốt việc thu hồi ñất; phát triển khu công nghiệp, ñô thị theo hướng công viên công nghiệp… ðây thực hướng mở cho nghiên cứu sâu ASXH cho nông dân sau thu hồi ñất ñể phát triển khu công nghiệp ðề tài CB 2005- 01- 08 “Xây dựng số mô hình tạo việc làm ñối với lao ñộng bị việc làm vùng chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất” Trường ðại học Lao ñộng- Xã hội PGS- TS Nguyễn Tiệp làm chủ nhiệm, tháng 9.2006 ðề tài ñã nêu sở lý luận việc xây dựng mô hình tạo việc làm cho lao ñộng việc làm chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất; ñề tài ñi sâu ñánh giá tác ñộng chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñối với lao ñộng, việc làm thông qua ñịa phương: Ngoại thành Hà Nội, Hải Dương Vĩnh Phúc Trên sở ñó, ñề tài ñã ñưa quan ñiểm số mô hình tạo việc làm cho lao ñộng việc làm chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ngoại thành Hà Nội, Hải Dương Vĩnh Phúc kèm theo giải pháp ñiều kiện áp dụng ðề tài nghiên cứu công phu vấn ñề việc làm cho lao ñộng thất nghiệp sau thu hồi ñất Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu ñề tài tập trung vào mô hình tạo việc làm với lao ñộng bị việc làm ðây vấn ñề ASXH với nông dân sau thu hồi ñất ñể phát triển khu công nghiệp ñô thị ðề tài CB 2009- 02- BS “Vấn ñề dạy nghề cho lao ñộng nông thôn, thực trạng giải pháp” Trường ðại học Lao ñộng- Xã hội Thạc sĩ Nguyễn Văn ðại làm chủ nhiệm năm 2010 ðề tài ñã nêu sở lý luận thực tiễn dạy nghề cho lao ñộng nông thôn, ñánh giá thực trạng dạy nghề cho nông thôn Hà Nội mở rộng sâu thông qua hệ thống sở dạy nghề, sở vật chất hệ thống dạy nghề, chương trình ñào tạo, ñội ngũ cán giáo viên Kết dạy nghề cho lao ñộng nông thôn qua ñó ñề tài ñã làm rõ tồn tại, nguyên nhân vấn ñề ñặt cần giải ñồng thời ñề tài ñã ñưa giải pháp dạy nghề cho lao ñộng nông thôn nông thôn Hà Nội ñến năm 2010 ðề tài ñã tập trung giải vấn ñề xúc mang tính thời giai ñoạn Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu ñề tài dạy nghề cho lao ñộng nông thôn ðối tượng phạm vi nghiên cứu rộng, ñối tượng lao ñộng nông thôn vùng thu hồi ñất cho phát triển công nghiệp chưa ñược ñề cập cần có nghiên cứu Trong thời gian từ 2006 ñến nay, ñã có nhiều nghiên cứu có liên quan ñến vấn ñề ASXH Việt Nam cụ thể như: Năm 2008, Nguyễn Hữu Dũng “Thực tốt sách ASXH với nông dân nước ta nay” [37] Năm 2008, Vũ Trọng Hồng “Tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn” [41] Năm 2006, Nguyễn Quốc Hùng “ðổi sách chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñai trình CNH, ñô thị hoá Việt Nam” [42] Năm 2006, Nguyễn Hải Hữu “Phát triển hệ thống ASXH phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa” [43] Năm 2008, Nguyễn Thị Kim Ngân “Nỗ lực phấn ñấu thực có hiệu sách ASXH” [53] Năm 2008, Tô Huy Rứa “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ñổi Việt Nam- Một số vấn ñề lý luận thực tiễn” [60] Năm 2008, Phạm Thắng “Giải pháp cho phát triển nôn nghiệp, nông dân, nông thôn nay” [61] Năm 2009, Bùi Ngọc Thanh “Việc làm cho hộ nông dân thiếu ñất sản xuất, vấn ñề giải pháp” [62]… Các nghiên cứu ñã ñánh giá phân tích ASXH mức ñộ khác song phạm vi nghiên cứu tập trung vào vấn ñề ASXH nói chung [37, 43, 53], ASXH với nông dân [41, 60, 61] ASXH với nông dân bị thu hồi ñất vài sách việc làm, ñền bù [42, 62] cần có nghiên cứu ñề cập ñầy ñủ sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN Về ñề tài cấp tỉnh: “Giải pháp chuyển ñổi nghề nghiệp, ñào tạo việc làm cho dân cư sau Nhà nước thu hồi ñất phát triển khu công nghiệp tập trung Bắc Ninh năm tới” Ths Vũ ðức Quyết, Trưởng ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2005 Tác giả ñã tập trung ñánh giá kỹ thực trạng chuyển ñổi nghề nghiệp, ñào tạo việc làm cho dân cư vùng Nhà nước thu hồi ñất ñể phát triển khu công nghiệp tập trung Trên sở tồn công tác ñào tạo nghề, công tác giải việc làm ñịa phương, tác giả ñã ñề xuất mô hình sản xuất cho hộ nông dân sau thu hồi ñất phục vụ cho khu công nghiệp ðề xuất thí ñiểm dự án Bắc Ninh trình Chính phủ phê duyệt Quốc hội thông qua Song thời gian ñể dự án ñược duyệt lâu (khoảng 7-10 năm) Trong thời gian chờ dự án ñược phê duyệt, tác giả mạnh dạn ñề xuất cho phép tỉnh Bắc Ninh ñược thí ñiểm thực hiện: Một là, thí ñiểm giao cho Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh tham gia xây dựng Trường ñào tạo nghề với tham gia doanh nghiệp Hai là, thí ñiểm việc giao cho tổ chức Khuyến công thực việc thành lập ñưa vào vận hành Vườn ươm công nghiệp, giao cho tổ chức Khuyến Nông thực ñưa vào vận hành vườn ươm nông nghiệp ñô thị Ba là, thí ñiểm việc thực chế, sách bồi thường chuyển ñổi nghề nghiệp ñào tạo việc làm thay cho sách bồi thường hỗ trợ thu hồi ñất trước ñây Các ñề xuất tác giả mạnh dạn Tuy nhiên, nghiên cứu giải pháp, NCS nhận thấy: công tác ñào tạo nghề cấp bách, song vấn ñề chỗ sau ñào tạo làm ñâu có làm ñúng nghề ñược học hay không? ñây vấn ñề bất cập ñang diễn ñịa phương ñang trình công nghiệp hoá, ñó có Bắc Ninh Vì vậy, phải xác ñịnh ñược nhu cầu lao ñộng số lượng, ngành nghề ñộ tuổi từ ñó tìm quy mô ñào tạo sát thực tế, bảo ñảm phần lớn người ñược ñào tạo có việc làm ổn ñịnh làm ñúng nghề Qua ñề tài nhận thấy: kiến nghị ñề xuất giải pháp ñáng trân trọng, góp phần ñẩy mạnh mục tiêu thu hút ñầu tư Bắc Ninh thời gian tới Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu quy mô ñề tài NCS thấy cần nêu vài ý kiến sau: Thứ nhất, việc ñào tạo nghề gắn với sử dụng thông qua việc dự báo nhu cầu lao ñộng số lượng chất lượng làm sở cho việc lập kế hoạch ñào tạo chưa ñược nghiên cứu sâu ñề tài này, cần ñược tiếp tục nghiên cứu Thứ hai, việc tác giả ñề xuất Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xây dựng Trường ñào tạo nghề cần ñược nghiên cứu thêm Vì Bắc Ninh hệ thống trường dạy nghề phong phú quy mô lớn Hơn nữa, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñơn vị nghiệp, với chức năng, nhiệm vụ nặng nề, có ñơn vị phối hợp ñào tạo dạy nghề Sau có ñược kế hoạch ñào tạo, quan ñiểm tỉnh xác ñịnh xã hội hoá Vấn ñề ñặt sau ñề tài này: qua kết nghiên cứu ñề xuất tác phân tích ñây, NCS nhận thấy vấn ñề ñào tạo nghề giải việc làm cho người nông dân khu vực thu hồi ñất ñể phát triển khu công nghiệp cần phải ñược nghiên cứu xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, ñào tạo gắn với sử dụng sách an sinh xã hội với nông dân khu vực Về phóng ñiều tra Trần Khâm Trung Chính Báo Nhân dân số từ ngày 10-13/5/2005 chủ ñề: “ðời sống việc làm người nông dân vùng bị thu hồi ñất” Tác giả ñã khảo sát bước ñầu tình hình ñời sống việc làm người nông dân vùng bị thu hồi ñất số tỉnh có tốc ñộ công nghiệp hoá nhanh như: Bình Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên Qua ñó, tác giả khẳng ñịnh công nghiệp hoá, ñô thị hoá xu tất yếu ñang ñược tầng lớp nhân dân ñồng tình ủng hộ, ñó có nông dân Tuy nhiên, trình thực chưa có kinh nghiệm nhiều nên số hạn chế, thiếu sót việc chăm lo ñời sống việc làm cho nông dân vùng bị thu hồi ñất, ñó hạn chế nảy sinh trình phát triển ñi lên Tác giả khẳng ñịnh ñánh giá ñó ñiều mà nhóm tác giả thu lượm ñược trình tìm hiểu thực trạng số ñịa 10 phương Quá trình ñó cần ñược khảo sát, nghiên cứu, ñánh giá cách toàn diện Nhóm tác giả nêu ý kiến kiến nghị, ñó ñáng lưu tâm hai kiến nghị sau: - ðề nghị ðảng, Nhà nước có chủ trương, sách cụ thể ñời sống việc làm cho nông dân vùng bị thu hồi ñất - Cần có ñiều tra, nghiên cứu diện rộng cách tỷ mỷ, chi tiết, lắng nghe kiến nghị, ñề nghị ñáng người dân sau bị thu hồi ñất, từ ñó có ñề xuất chế sách phù hợp Cũng theo nhóm tác giả, việc xây dựng ban hành sách ñời sống việc làm nông dân sau bị thu hồi ñất cần ñược thảo luận rộng rãi, dân chủ Như vậy, phóng ñiều tra ñây ñã nêu lên khó khăn, xúc người nông dân sau thu hồi ñất ñể phục vụ trình công nghiệp hoá, ñại hoá Các kiến nghị, ñề xuất tác giả cần ñược quan tâm, nghiên cứu ðây hướng mở mà NCS thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu 2.2 Một số luận án tiến sỹ có liên quan ñến ñề tài nghiên cứu Vấn ñề an sinh xã hội rộng, thời gian qua có nhiều nhà nghiên cứu ñã quan tâm khía cạnh khác nhau, ñáng ý luận án có liên quan ñến sách ASXH với nông nghiệp nông thôn nông dân sau: Luận án tiến sỹ kinh tế Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Diễn với ñề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn tạo việc làm cho lao ñộng Việt Nam giai ñoạn nay”, (Khoa Kinh tế lao ñộng - Trường ðại học Kinh tế quốc dân năm 2002) Tác giả ñi sâu vào nghiên cứu, phân tích hoạt ñộng Quỹ quốc gia việc làm (120) Qua ñó tác giả rõ kết ñạt ñược, ñặc biệt tồn tại, hạn chế vấn ñề ñặt cần nâng cao hiệu sử dụng vốn cho vay tạo việc làm 177 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 nghị ñến năm 2015”(Bộ lao ñộng thương binh xã hội), Hà nội tháng 11 năm 2007 Nguyễn Hải Hữu (2007), Giáo trình nhập môn ASXH, NXB Lao ñộng- Xã hội, 2007 Nguyễn Hải Hữu (2008), ðổi sách chế trợ giúp xã hội cho phù hợp với bối cảnh công nghiệp hoá- ñại hoá hội nhập quốc tế, ðề tài Bộ Lao ñộng- Thương binh Xã hội, tháng năm 2008 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ðào Thu Hà (2000), Giáo trình sách kinh tế xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2000 Trần Khâm Trung Chính (2005), ðời sống việc làm nông dân vùng bị thu hồi ñất, phóng ñiều tra Báo nhân dân số ngày 10, 11, 12, 13 tháng năm 2005 Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích sách nông nghiệp, nông thôn, NXB ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2007 Bùi Thị Ngọc Lan (2007), Những vấn ñề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi ñất nông nghiệp cho phát triển ñô thị KCN Tạp chí BHXH, số 8/2007, tr16÷18 Nguyễn Tấn Lực (2008), Giúp nông dân chủ ñộng trước vấn ñề giành ñất cho công nghiệp ñô thị, Tạp chí Cộng sản số 20 tháng 8/2008 chuyên ñề sở, tr29÷31 Nguyễn Thị Kim Ngân (2007), Giải việc làm thời kỳ hội nhập, Tạp chí Cộng sản số 782 tháng 12/2007 tr15÷20 Nguyễn Thị Kim Ngân (2008), Nỗ lực phấn ñấu thực có hiệu sách an sinh xã hội, Tạp chí Cộng sản số 789 tháng 7/2008, tr16÷21 Nguyễn Thị Kim Ngân (2009), Thực thắng lợi nghị Trung ương (khoá X) lĩnh vực lao ñộng, thương binh xã hội, Tạp chí Cộng sản số 795 tháng 1/2009 178 55 ðỗ Văn Quân (2009), Vấn ñề ASXH Việt Nam giai ñoạn nay, Tạp chí BHXH, kỳ tháng 3/2009, tr34÷37 56 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá X (2001), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ñã sửa ñổi bổ xung kỳ họp thứ 10, ngày 28/12/2001 57 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI (2006), Luật Bảo hiểm xã hội, số 71/2006/QH11, ngày 29/6/2006 58 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XII (2008), Luật Bảo hiểm y tế, số 25/2008/QH12 59 Vũ ðức Quyết (2005), Giải pháp chuyển ñổi nghề nghiệp, ñào tạo việc làm cho dân cư vùng nhà nước thu hồi ñất phát triển KCN tập trung ñô thị tỉnh Bắc Ninh năm tới, ðề tài khoa học cấp tỉnh năm 2005 60 Tô Huy Rứa (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ñổi Việt Nam- số vấn ñề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Cộng sản số 794 tháng 12/2008, tr 25÷32 61 Phạm Thắng (2008), Giải pháp cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nay, Tạp chí Cộng sản số 790 tháng 8/2008, tr53÷59 62 Bùi Ngọc Thanh (2009), Việc làm cho hộ nông dân thiếu ñất sản xuất, vấn ñề giải pháp, Tạp chí Cộng sản số 26 tháng 2/2009, chuyên ñề sở, tr19÷22 63 Hồ Khánh Thiện (2008), ðất trồng lúa ñang kêu cứu, Thông tin khoa học công nghệ Bắc Ninh, số tháng 3/2008, tr 11÷12 64 Thủ tướng Chính phủ (2006), Chiến lược toàn diện tăng trưởng xoá ñói giảm nghèo, (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Công văn 2685/VPCP-QHQT ngày 21/5/2002 Công văn 1649/CP-QHQT ngày 26/11/2003 (tái lần thứ 3), Hà Nội, tháng 11/2004 179 65 Thủ tướng Chính phủ (2006), Về giải pháp hỗ trợ dạy nghề việc làm cho lao ñộng vùng chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp, Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg ngày 27/3/2006 66 Thủ tướng Chính phủ (2007), Về việc xử lý vấn ñề liên quan ñến xây dựng KCN, ñô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, Công văn ñạo Thủ tướng Chính phủ số 2892/VPCP- NN, ngày 28/5/2007 67 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020, Quyết ñịnh số 2349/Ttg-KTN ngày 31/12/2008 68 Thủ tướng Chính phủ (2008), Về ñiều chỉnh mức ñóng BHYT ñến ñối tượng thuộc diện sách xã hội, Quyết ñịnh số 117/2008/Qð-TTg, ngày 27/8/2008 69 Nguyễn Hữu Tiến (2007), Vấn ñề chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp trình CNH, ñô thị hoá, Tạp chí Cộng sản số tháng 6/2007 chuyên ñề sở tr15÷17 70 Trần Văn Tuý (2008), Nông thôn, nông nghiệp nông dân Bắc Ninh ñường ñổi mới, NXB Thống kê Hà Nội tháng 8/2008 71 UBND tỉnh Bắc Ninh (2003), ðề án Quy hoạch phát triển mạng lưới sở dạy nghề tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn (2003- 2010), Quyết ñịnh số 84/2003/Qð-UB ngày 17/9/2003 72 UBND tỉnh Bắc Ninh (2006), ðề án ñẩy mạnh xã hội hoá dạy nghề tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2006 - 2010, Quyết ñịnh 143/2006/Qð-UB ngày 29/12/2006 73 UBND tỉnh Bắc Ninh (2006), Phê duyệt phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2006- 2010, Quyết ñịnh 126/2006/Qð-UB ngày 13/12/2006 74 UBND tỉnh Bắc Ninh (2004), Quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất 180 75 76 77 78 79 80 81 82 ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 225/2004/Qð-UB ngày 1/11/2004 UBND tỉnh Bắc Ninh (2004), Về quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 226/2004/Qð-UB ngày 31/12/2004 UBND tỉnh Bắc Ninh (2005), Về quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 108/2005/Qð-UB ngày 21/12/2005 UBND tỉnh Bắc Ninh (2008), Về quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 144/2008/Qð-UB ngày 01/11/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh (2008), Về quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 172/2008/Qð-UB ngày 23/12/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh (2008), Về quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 1132/2008/Qð-UB ngày 28/8/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh (2009), Quy ñịnh hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hạ tầng nông thôn ñến năm 2010 ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh 72/2009/Qð-UB ngày 14/5/2009 UBND tỉnh Bắc Ninh (2009), Về quy ñịnh giá loại ñất ñịa bàn tỉnh hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh 171/2009/Qð-UB ngày 18/12/2009 UBND tỉnh Bắc Ninh (2006), Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống ñô thị nông thôn tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020 181 83 UBND tỉnh Bắc Ninh (2006), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020, tháng 12/2006 84 UBND tỉnh Bắc Ninh (2006), Về trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi, Quyết ñịnh số 139/2006/Qð-UB ngày 28/12/2006 85 UBND tỉnh Bắc Ninh (2008), Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh 2008-2009 86 UBND tỉnh Bắc Ninh (2008), Quy ñịnh hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hạ tầng nông thôn ñến năm 2010 ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh 85/2008/Qð-UB ngày 2/6/2008 87 UBND tỉnh Bắc Ninh (2006), Quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020 88 UBND Tỉnh Thanh Hoá (2009), Ban hành sách hỗ trợ nông dân thu hồi ñất khu kinh tế Nghi Sơn, Quyết ñịnh số 2622/2009/Qð-UB ngày 7/8/2009 89 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (2004), Về giao ñất dịch vụ cho nông dân phải thu hồi ñất Tỉnh, Quyết ñịnh số 2052/Qð-UB ngày 22/7/2004 90 Văn phòng Trung ương ðảng (2006), Về lao ñộng, thị trường lao ñộng hoạt ñộng xuất lao ñộng, Thông tin chuyên ñề số ngày 18/9/2006 91 Văn phòng Trung ương ðảng (2007), Kết năm (2001- 2005) thực sách pháp luật ñền bù giải phóng mặt giải việc làm cho nông dân có ñất bị thu hồi, Báo cáo số 165 ngày 20/9/2007 92 Văn phòng Trung ương ðảng (2007), Một số vấn ñề cần lưu ý việc thu hồi ñất ñể phát triển công nghiệp ñô thị từ năm 2001 ñến nay, Báo cáo số 139 tháng 6/2007 93 Văn phòng Trung ương ðảng (2008), Một số vấn ñề chủ yếu nông dân, nông nghiệp, nông thôn kiến nghị ñề xuất Hội nông dân Việt Nam, Báo cáo tháng 5/2008 182 94 Văn phòng Trung ương ðảng (2008), Tin tham khảo việc giải lao ñộng dư thừa Trung Quốc, Báo cáo ñầu tháng 8/2008 ngày 5/8/2008 95 Văn phòng Trung ương ðảng (2008), Vấn ñề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trình công nghiệp hoá nước, Thông tin chuyên ñề số 19 ngày 22/5/2008 96 Văn phòng Trung ương ðảng (2008), Một số kết bật kinh tế xã hội Vĩnh Phúc sau năm thực Nghị ðại hội X Nghị ðại hội ðảng tỉnh, Tin hoạt ñộng Tỉnh uỷ, Thành uỷ, số 22 ngày 21/11/2008 97 Văn phòng Trung ương ðảng (2009), Quan hệ phân phối kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, Thông tin chuyên ñề số 30 ngày 30/3/2009 98 Văn phòng Trung ương ðảng (2009), Tăng trưởng phát triển bền vững nước ta từ năm 1991 ñến nay, Thông tin chuyên ñề số 34 ngày 29/5/2009 99 Vụ Văn hoá-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương (2010), Một số tác ñộng ñến ñời sống văn hoá nông dân nơi bị thu hồi ñất nông nghiệp ñể phục vụ phát triển công nghiệp, ñô thị, Chuyên ñề tháng năm 2010 Tài liệu tiếng Anh 100 International Social security Association (2007), World Social Security Forum, Document for the 29th meeting ISSA, Viet Nam 101 United Nations (2000), Statistics and Indicators for Social Progress, Geneva 102 William Roth (2002), The asistance on social policy, Columbia Publishing house, New York 183 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu ñiều tra ASXH dành cho ñại diện chủ hộ nông dân ñã giao ñất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp Bắc Ninh (tháng 3/20009) Phụ lục 2: Phiếu tổng hợp tình hình ñời sống, việc làm nông dân có ñất nông nghiệp thu hồi trình CNH- HðH Bắc Ninh từ năm 19972008 (tháng 3/2009) Phụ lục 3: Phiếu khảo sát (tại doanh nghiệp) tình hình công nhân lao ñộng doanh nghiệp KCN Bắc Ninh (tháng 5/2009) Phụ lục 4: Văn huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Bắc Ninh việc tham gia ý kiến xây dựng chuyên ñề: thực trạng ñời sống nông dân nơi thu hồi ñất nông nghiệp tháng 8/2009 -Thành uỷ Bắc Ninh -Thị uỷ Từ Sơn -Huyện uỷ Quế Võ -Huyện uỷ Tiên Du -Huyện uỷ Yên Phong Phụ lục 5: Phiếu khảo sát thăm dò dư luận xã hội thực dân chủ thu hồi ñền bù ñất nông nghiệp, giải việc làm cho nông dân phải thu hồi ñất Bắc Ninh (tháng 2/1010) Phụ lục 6: Kết làm việc (biên làm việc số 01) Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- Ban Dân vận Tỉnh uỷ- Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh giải pháp nhằm ổn ñịnh ñời sống người nông dân khu vực thu hồi ñất ñể phát triển CN Bắc Ninh (ngày 28/7/2009) Phụ lục 7: Bảng tính toán nhu cầu kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo lộ trình thực sách ASXH Bắc Ninh giai ñoạn 2010- 2015 2015- 2020 184 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa ñược công bố công trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN 185 MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN……………………………… ………………………… i MỤC LỤC………………………………… ………………………… …… ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… v DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………… vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ………………………………………… … viii PHẦN MỞ ðẦU .1 Tính cấp thiết ñề tài Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Mục ñích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 12 ðối tượng nghiên cứu luận án 13 Phương pháp nghiên cứu .13 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 14 Kết cấu luận án .14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH ASXH ðỐI VỚI NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ðẤT ðỂ PHÁT TRIỂN CÁC KCN 15 1.1 Công nghiệp hoá, ñô thị hoá vấn ñề nông dân ñất sản xuất 15 1.2 An sinh xã hội với người nông dân bị thu hồi ñất ñể xây dựng KCN.16 1.2.1 Tổng quan an sinh xã hội 16 1.2.2 An sinh xã hội ñối với nông dân .22 1.2.3 ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển công nghiệp 24 1.3 Chính sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN 28 1.3.1 Khái niệm 28 1.3.2 Mục tiêu sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất .29 1.3.3 Các hợp phần sách an sinh xã hội ñối với người nông dân bị thu hồi ñất 30 186 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới sách ASXH ñối với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN .37 1.3.5 Tiêu chí ñánh giá sách an sinh xã hội ñối với nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN 39 1.4 Kinh nghiệm quốc tế nước xây dựng hoàn thiện sách ASXH với nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN 45 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 45 1.4.2 Kinh nghiệm nước 50 1.4.3 Những học kinh nghiệm áp dụng cho Bắc Ninh 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 2: ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ASXH VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN BẮC NINH BỊ THU HỒI ðẤT ðỂ PHÁT TRIỂN CÁC KCN 64 2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội trình CNH- HðH ảnh hưởng ñến sách ASXH với người nông dân Bắc Ninh bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN 64 2.1.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 64 2.1.2 Tình hình phát triển KCN 69 2.2.1 Thực trạng việc thu hồi ñất từ năm 1997 ñến 2008 ñể xây dựng KCN 70 2.2.2 Tác ñộng việc thu hồi ñất ñến việc làm, ñời sống thu nhập người nông dân bị thu hồi ñất 72 2.3 ðánh giá thực trạng sách ASXH ñối với người nông dân Bắc Ninh bị thu hồi ñất ñể xây dựng KCN 88 2.3.1 Các sách ASXH ñối với nông dân bị thu hồi ñất 88 2.3.2 Những kết chủ yếu việc thực sách ASXH ñối với nông dân bị thu hồi ñất ñể xây dựng KCN Bắc Ninh 98 187 2.3.3 Những hạn chế nguyên nhân sách ASXH ñối với người nông dân Bắc Ninh bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN 109 KẾT LUẬN CHƯƠNG 123 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ASXH VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN BẮC NINH BỊ THU HỒI ðẤT ðỂ PHÁT TRIỂN CÁC KCN .125 3.1 ðịnh hướng sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất 125 3.1.1 ðịnh hướng phát triển công nghiệp Tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020 125 3.1.2 Những ñịnh hướng ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất .135 3.2 Vận dụng mô hình SWOT ñể phân tích việc xây dựng hoàn thiện sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN Bắc Ninh 139 3.2.1 Thuận lợi, khó khăn: .143 3.2.2 Cơ hội, thách thức: 145 3.3 Quan ñiểm, phương hướng, giải pháp xây dựng hoàn thiện sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN tỉnh Bắc Ninh 146 3.3.1 Quan ñiểm: 146 3.3.2 Phương hướng, giải pháp xây dựng hoàn thiện sách ASXH với người nông dân bị thu hồi ñất ñể phát triển KCN 148 KẾT LUẬN CHƯƠNG 167 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .169 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .172 TÀI LIỆU THAM KHẢO .173 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 183 188 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BCHTW Ban chấp hành Trung ương BHXH Bảo hiểm xã hội bhxhnd Bảo hiểm xã hội tự nguyện với nông dân BHYT Bảo hiểm y tế bhytnd Bảo hiểm y tế tự nguyện với nông dân CNH - HðH Công nghiệp hoá - ñại hoá dtnnd ðào tạo nghề nông dân ðTH ðô thị hoá HðND Hội ñồng nhân dân HTX Hợp tác xã ILO Tổ chức lao ñộng quốc tế ISSA Hiệp hội an sinh giới KCN Khu công nghiệp KCN-ðT Khu công nghiệp - ñô thị nd Nông dân TGLð Thời gian lao ñộng tgxh Trợ giúp xã hội THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân UNDP Cơ quan phát triển Liên hiệp quốc vlmnd Việc làm nông dân vlm Việc làm WB Ngân hàng giới 189 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp nguồn thu Quỹ hữu nông dân 57 xã ðại Hoá ñến tháng 8/2008 Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế, cấu lao ñộng từ năm 2000- 2008 Bảng 2.2: Số doanh nghiệp ñi vào hoạt ñộng, số lao ñộng thu hút 67 nộp ngân sách, xuất khu công nghiệp từ 2003 ñến Bảng 2.3: 70 Số hộ diện tích ñất nông nghiệp Nhà nước thu hồi từ 1/1/1998 ñến 31/8/2008 71 Bảng 2.4: Tình hình việc làm nông dân sau thu hồi ñất 74 Bảng 2.5: Thời gian làm việc nhàn rỗi nông dân Nam Sơn (Thành phố Bắc Ninh) sau Nhà nước thu hồi ñất 75 Bảng 2.6: Tình hình sử dụng tiền ñền bù sau thu hồi ñất 83 Bảng 2.7: Tổng hợp, so sánh ñơn giá bồi thường hỗ trợ bổ xung tỉnh Bắc Ninh tỉnh lân cận (năm 2008) 91 Bảng 2.8: Thực trạng công tác ñào tạo nghề giai ñoạn 2006-2008 93 Bảng 2.9: Cơ cấu lao ñộng nông thôn Bắc Ninh năm 2001-2009 102 Bảng 2.10: Thu nhập số tỷ lệ hộ nghèo hộ nông dân tỉnh Bắc Ninh 2000- 2008 Bảng 2.11: Chi tiêu bình quân hộ gia ñình nông thôn năm 2002-2006 Bảng 2.12: 103 103 Cơ cấu hộ gia ñình theo mức thu nhập bình quân nhân 117 Bảng 3.1: Cơ cấu sử dụng ñất năm 2005 125 Bảng 3.2: Quy hoạch phát triển khu công nghiệp ñến Bảng 3.3: năm 2020 129 Dự báo diễn biến ñất tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020 133 190 Bảng 3.4: Ma trận SWOT Bảng 3.5: Khả ñể người nông dân bị thu hồi ñất chủ ñộng tham gia vào hệ thống ASXH Bảng 3.6: 139 140 Khả người nông dân Bắc Ninh bị thu hồi ñất ñược hưởng lợi từ hệ thống ASXH thời gian tới Bảng 3.7: Tổng mức hỗ trợ cho ASXH với nông dân diện thu hồi ñất giai ñoạn 2010-2015 Bảng 3.8: 141 164 Tổng mức hỗ trợ cho ASXH với nông dân diện thu hồi ñất giai ñoạn 2015-2020 165 191 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cơ cấu thành viên hộ gia ñình diện bị thu hồi ñất 29 Hình 2.1: Chỉ số phát triển tổng sản phẩm tỉnh 66 Hình 2.2: Cơ cấu tổng sản phẩm tỉnh theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế Hình 2.3 : GDP bình quân ñầu người năm Bắc Ninh nước (từ 1997 – 2008) Hình 2.4: 100 Bản ñồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh ñến năm 2020 Hình 3.2: 67 Số lượng tỷ lệ trường ñạt chuẩn quốc gia ñến cuối 2008 Hình 3.1: 66 128 Sơ ñồ bố trí khu công nghiệp tỉnh ñến năm 2020 131
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính Sách An Sinh Xã Hội Với Người Nông Dân Sau Khi Thu Hồi Đất Để Phát Triển Các Khu Công Nghiệp, Chính Sách An Sinh Xã Hội Với Người Nông Dân Sau Khi Thu Hồi Đất Để Phát Triển Các Khu Công Nghiệp, Chính Sách An Sinh Xã Hội Với Người Nông Dân Sau Khi Thu Hồi Đất Để Phát Triển Các Khu Công Nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập