Module giáo dục thường xuyên 29 xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lí duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng lê thị tuyết mai

66 21 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:56

Lấ TH TUYT MAI MODULE gdtx 29 XÂY DựNG NGUồN HọC LIệU, PHáT TRIểN Hệ THốNG THÔNG TIN QUảN Lí DUY TRì BềN VữNG CáC TRUNG TÂM HọC TậP CộNG ĐồNG XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 51 A GII THIU TNG QUAN Trung tõm h c t p c ng ng (TTHTC ) l m t c s giỏo d c khụng chớnh quy xó, ph ng, th tr n c ng ng t thnh l p v qu n lớ õy l m t mụ hỡnh giỏo d c c ng ng, c a c ng ng v vỡ c ng ng Vỡ v y, hi n TTHTC ang c nhõn r ng h u h t cỏc xó, ph ng, th tr n c n c B c u TTHTC ó ch ng t l m t mụ hỡnh giỏo d c h u hi u ỏp ng nhu c u h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i c a ng i dõn c ng ng Khỏc v i nh tr ng chớnh quy, TTHTC , ch ng trỡnh v n i dung h c t p th ng l cỏc a ph ng, cỏc TTHTC t xõy d ng trờn c s yờu c u phỏt tri n kinh t xó h i c a a ph ng, c a c ng ng v nhu c u h c t p c a ng i dõn, tr m t s ch ng trỡnh giỏo d c qu c gia l y v n b ng, ch ng ch Ng i h c TTHTC l hon ton t nguy n, h c theo nhu c u, s thớch Trong ú, m i c ng ng l i cú nh ng c i m, i u ki n phỏt tri n riờng nờn khụng th cú m t ch ng trỡnh chung, phự h p v i t t c cỏc TTHTC Chớnh vỡ v y, n i dung h c t p c a t ng TTHTC ph i h t s c thi t th c, phự h p v i nhu c u c a ng i h c, ph i giỳp ng i h c gi i quy t c cỏc v n b c xỳc, nh ng khú kh n i s ng, lao ng s n xu t c a chớnh ng i dõn c ng ng ú Nh v y, quỏ trỡnh t ch c th c hi n cỏc ho t ng TTHTC , vi c xỏc nh c cỏc n i dung h c t p phự h p l r t quan tr ng v c n thi t Khi cú n i dung h c t p thi t th c, phự h p TTHTC m i thu hỳt v huy ng c nhi u ng i dõn tham gia h c t p, gúp ph n nõng cao ch t l ng v hi u qu ho t ng c a TTHTC Sau c h c, c th o lu n t i TTHTC , ng i h c c n cú ti li u cú th c, tra c u, v n d ng nh ng ki n th c, thụng tin c n thi t cú nhu c u Ngoi ra, ti li u cũn giỳp ng i dõn c ng ng trỡ, c ng c k n ng bi t ch , h n ch t l tỏi mự ch c ng ng Nh ng ti li u c ú ph i phự h p v i nhu c u, v n c a ng i h c v c a t ng a ph ng, ph i phự h p v i trỡnh ngụn ng v v n hoỏ c a ng i h c Tuy nhiờn, hi n cỏc TTHTC ang r t thi u cỏc lo i ti 52 | MODULE GDTX 29 li u c phự h p v i cỏc v n , nhu c u c a t ng a ph ng, c a t ng c ng ng, v i nhu c u, trỡnh c a i a s ng i dõn c ng ng Trong th i i bựng n thụng tin nh hi n nay, ng i dõn a ph ng cú th thu c thụng tin t nhi u ngu n khỏc nhau, c bi t t cỏc ph ng ti n thụng tin i chỳng nh i, tivi, b ng nghe nhỡn Cỏc ban ngnh, on th , cỏc ch ng trỡnh, d ỏn ó biờn so n nhi u h c li u tuyờn truy n, giỏo d c v cỏc ch khỏc cho TTHTC Tuy nhiờn, s l ng cũn r t h n ch , nhi u h c li u khụng phự h p v i nhu c u v trỡnh c, vi t c a i b ph n ng i dõn a ph ng c bi t, nhi u ti li u biờn so n Trung ng khụng phự h p v i nhu c u, v n c a t ng a ph ng, c a t ng huy n, t nh Mu n qu n lớ, trỡ b n v ng cỏc TTHTC thỡ vi c phỏt tri n h th ng thụng tin qu n lớ TTHTC l m t cỏc ho t ng quan tr ng c a cỏc TTHTC Th c t hi n nay, h u h t cỏc TTHTC cũn ch a trỳ tr ng ng d ng cụng ngh thụng tin d y h c v cụng tỏc qu n lớ, ch a s d ng cú hi u qu h th ng thụng tin qu n lớ TTHTC c a a ph ng Vỡ v y chuyờn ny s giỳp GV GDTX bi t xõy d ng ngu n h c li u, phỏt tri n h th ng thụng tin qu n lớ trỡ b n v ng cỏc TTHTC N i dung chớnh c a module bao g m nh ng v n sau: T m quan tr ng c a ngu n h c li u t cỏc ngu n khỏc (trung ng, a ph ng) ph c v vi c t ch c cỏc ho t ng c a TTHTC Nguyờn t c, ph ng phỏp v hỡnh th c biờn so n h c li u phự h p v i ng i h c Thi t l p v s d ng cú hi u qu h th ng thụng tin qu n lớ TTHTC a ph ng Th c hnh biờn so n h c li u phự h p a ph ng XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 53 B MC TIấU TI LIU I MC TIấU CHUNG H c xong module ny, GV GDTX bi t xõy d ng ngu n h c li u; cú th biờn so n h c li u phự h p v i ng i h c; bi t thi t l p v s d ng cú hi u qu h th ng thụng tin qu n lớ cỏc TTHTC II MC TIấU C TH Kin thc Nờu lờn c t m quan tr ng c a ngu n h c li u t cỏc ngu n khỏc (trung ng, a ph ng) ph c v vi c t ch c cỏc ho t ng c a TTHTC Trỡnh by c cỏc nguyờn t c, ph ng phỏp v hỡnh th c biờn so n h c li u phự h p v i ng i h c Trỡnh by c quy trỡnh (cỏc b c) biờn so n m t h c li u m i Thi t l p c v s d ng cú hi u qu h th ng thụng tin qu n lớ TTHTC a ph ng K nng Bi t cỏch thu th p, phõn lo i v ch nh s a cỏc lo i h c li u s n cú a ph ng lm ngu n h c li u cho cỏc TTHTC Bi t cỏch biờn so n m t s h c li u phự h p a ph ng Bi t cỏch thi t l p v s d ng cú hi u qu h th ng thụng tin qu n lớ TTHTC c a a ph ng Thỏi Cú nh n th c ỳng n v t m quan tr ng vi c xõy d ng ngu n h c li u; phỏt tri n h th ng thụng tin qu n lớ trỡ b n v ng cỏc TTHTC 54 | MODULE GDTX 29 C NI DUNG TT N i dung T m quan tr ng c a ngu n h c li u i v i cỏc TTHTC Thu th p v ch nh s a h c li u s n cú a ph ng Biờn so n h c li u m i Th c hnh biờn so n h c li u Thi t l p v s d ng h th ng thụng tin qu n lớ cỏc TTHTC a ph ng Th i gian ti ti ti ti t t t t ti t I THễNG TIN NGUN Tm quan trng ca ngun hc liu i vi cỏc trung tõm hc cng ng H c t p th ng xuyờn, h c t p su t i l xu th t t y u tr c s phỏt tri n m nh m v nhanh chúng nh v bóo c a khoa h c k thu t v cụng ngh , c bi t cụng ngh thụng tin, tr c xu th ton c u hoỏ, tr c yờu c u v ngu n nhõn l c cú ch t l ng cao cho s nghi p cụng nghi p hoỏ, hi n i hoỏ t n c g n v i phỏt tri n kinh t tri th c v h i nh p kinh t th gi i WTO H c t p th ng xuyờn, h c t p su t i khụng ch l nhu c u c a m t s ng i, tu i no ú, trỡnh no ú, m l nhu c u c a t t c m i ng i, m i tu i, m i trỡnh Ng i dõn ngy khụng ch cú nhu c u h c ch , h c v n hoỏ, m ch y u cú nhu c u h c c p nh t cỏc ki n th c, k n ng s ng c n thi t lm vi c, ki m s ng, thớch ng, t n t i, nuụi d y cỏi, cựng chung s ng Ng i dõn ngy h c khụng ch cú b ng c p, ch ng ch , m ch y u h c cú ki n th c, n ng l c th t s ỏp ng nhu c u h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i ngy cng t ng, ngy cng a d ng c a m i ng i dõn c ng ng, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn v m ng l i cỏc TTHTC xó, ph ng, th tr n ó phỏt tri n nhanh chúng v r ng kh p c n c, n (n m 2011) c n c ó cú 10.696 TTHTC (t ng 706 trung tõm so v i n m h c tr c), nõng t l xó/ph ng, th tr n c n c cú TTHTC t i 96,27%) XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 55 M t cỏc ho t ng TTHTC l t ch c, h ng d n cho ng i h c cỏc ho t ng h c t p Ti li u giỏo d c dnh cho GV/h ng d n viờn, h c viờn TTHTC h t s c a d ng, phong phỳ Tuy nhiờn cỏc ti li u ny th ng c biờn so n c p trung ng, n i dung th ng l nh ng v n chung nh t cho m i c ng ng trờn ph m vi ton qu c ho c trờn m t s vựng mi n nh t nh Chớnh vỡ v y, cú c h c li u phự h p v i cỏc v n c th c a c ng ng t ng c ng ng, v i c i m i t ng h c viờn v i u ki n th c ti n t ng a ph ng thỡ trờn c s cỏc h c li u s n cú, thu th p c c n t ch c biờn so n l i Hi n cỏc TTHTC r t thi u cỏc lo i ti li u h c t p phự h p v i cỏc v n , nhu c u c a t ng a ph ng, c a t ng c ng ng, phự h p v i trỡnh c h n ch c a i a s ng i dõn c ng ng Trong th i gian g n õy, cỏc ban ngnh, on th , cỏc ch ng trỡnh, d ỏn ó biờn so n nhi u ti li u tuyờn truy n, giỏo d c v cỏc ch khỏc Tuy nhiờn s l ng cũn r t h n ch Nhi u ti li u cũn quỏ khú, quỏ nhi u n i dung, quỏ nhi u ch , ch l i quỏ nh khụng phự h p v i i b ph n ng i dõn c ng ng c bi t, nhi u ti li u biờn so n trung ng, t nh ho c huy n nờn khụng phự h p v i nhu c u, v n c a t ng a ph ng, t ng c ng ng xó/ p Vỡ v y ngoi vi c s d ng ho c ch nh s a cỏc ti li u cú s n, m i TTHTC c n ph i biờn so n thờm ti li u phự h p v i cỏc v n v nhu c u c a a ph ng mỡnh Thu thp v chnh sa hc liu sn cú a phng a Thu th p v phõn lo i cỏc lo i ti li u t cỏc ngu n khỏc (trung a ph ng) ng, H c li u/ti li u ph c v cho cỏc ho t ng gi ng d y v h c t p c a GV/h ng d n viờn, h c viờn TTHTC r t a d ng, phong phỳ Ti li u cú th cỏc c p trung ng, a ph ng ho c cỏc t ch c, ban ngnh, on th biờn so n thu th p ti li u s n cú a ph ng GV c n ph i bi t c cỏc lo i ti li u, xu t x ngu n ti li u õu, cỏch thu th p v phõn lo i ti li u 56 | MODULE GDTX 29 b Cỏc lo i h c li u s n cú a ph ng nh sỏch giỏo khoa, cỏc lo i bỏo, t p chớ, cỏc ti li u chuyờn ngnh, ti li u truy n thụng nh sỏch m ng, truy n tranh, sỏch tranh, sỏch l ch h i ỏp, t g p, t l ch tranh, ỏp phớch Cỏc ch ng trỡnh thụng tin i chỳng nh ch ng trỡnh phỏt thanh, truy n hỡnh, phim nh a, b ng video, phim ốn chi u, a CD, b ng ghi õm, b ng truy n thanh, truy n hỡnh V n hoỏ dõn gian, ú l cỏc h c li u khỏc t i a ph ng nh : cỏc thi t b , c s v t ch t s n cú ho c cỏc lo i h c li u vụ hỡnh khỏc nh cỏc bi dõn ca, ca dao, hũ vố, ca k ch, c i l ng, trũ ch i, trang ph c truy n th ng c ng cú th s d ng quỏ trỡnh gi ng d y v h c t p Ti li u ghi chộp c a chớnh nh ng ng i dõn c ng ng v nh ng bi thu c dõn gian, kinh nghi m s n xu t Ti li u in n c Ngu n ti li u Ngu n ti li u cú nhi u n i, cú th cỏc c p trung ng, a ph ng ho c cỏc t ch c, ban ngnh, on th biờn so n nh : Cỏc ti li u c a ngnh nụng nghi p: Trung tõm khuy n nụng, khuy n lõm, khuy n ng , h i lm v n Cỏc ti li u ngnh Y t : trung tõm y t d phũng, c quan y t cỏc c p, ch ng trỡnh phũng ch ng ma tuý v HIV/AIDS, ch ng trỡnh tiờm ch ng m r ng Cỏc ti li u ngnh Giỏo d c: Cỏc ti li u vi t cho ch ng trỡnh ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh B Giỏo d c v o t o biờn so n; Ti li u cỏc s giỏo d c v o t o cỏc t nh biờn so n Cỏc ti li u c a ngnh Ph n : H i Liờn hi p Ph n Cỏc ti li u c a phỏp lu t: B T phỏp, c quan t phỏp a ph ng Cỏc lo i sỏch bỏo, t p khoa h c d Cỏch thu th p Thu nh p tr c ti p: n t n n i xin, m n, ho c phụtụ l i V n ng, ngh g i cho XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 57 t mua M i n núi chuy n e Phõn lo i v x lớ s b cỏc ti li u ó thu th p c Cú th phõn lo i cỏc lo i ti li u cú a ph ng ó thu th p c theo hai cỏch, phõn lo i v m t hỡnh th c v phõn lo i v m t n i dung: * Phõn lo i v m t hỡnh th c: Phõn lo i cỏc ti li u cú a ph ng theo m t s hỡnh th c: Sỏch in; Sỏch m ng; T r i, t g p; Tranh ỏp phớch; B ng hỡnh; B ng ti ng; Cỏc lo i n ph m khụng ph i sỏch * Phõn lo i v m t n i dung: Cú th s p x p nh ng h c li u cú a ph ng theo cỏc l nh v c n i dung c a ch ng trỡnh h c t p Vớ d : Cú th s d ng cỏc h p cú mu s c khỏc nhau, m i h p ng m t s ti li u thu nh p v m t l nh v c Sau ú, l p th m c cỏc ti li u c n cho cỏc v n /ch theo lo i b ng sau: B ng 1: TT 58 Ch /V n Quy n c a ph n Nuụi v ch m súc nh | MODULE GDTX 29 Tờn ti li u Ch em bi t gỡ v quy n c a mỡnh? Kh n ng ph n Nuụi b ng s a m Nh ng i u c n bi t v tiờm ch ng m r ng B ng 2: TT Ch / V n Tờn ti li u phự h p nh t Phũng ch ng B nh tiờu ch y b nh tiờu ch y Tờn ti li u b sung Nh n xột chung Phũng v ch a m t s b nh m t s b nh th ng g p Ti li u phự h p v n i dung nh ng h i di v cú m t s t cũn khú hi u Quy n c a Ch em bi t gỡ v Kh n ng ph Ti li u hon Ph n quy n c a mỡnh? n ton phự h p v n i dung, nh ng hỡnh v ch a phự h p L u ý: + M t ch /v n s h ng d n h c viờn th o lu n cú th cú nhi u ti li u c n thi t v ng c l i m t ti li u xin, mua ho c m n c cú th dựng cho m t vi ch /v n + Cỏc thụng tin, ti li u c n tỡm cú th cú nhi u cu n cựng núi v m t ch /v n c n tỡm, lỳc ú ta c n l u ý n tiờu chu n l a ch n ti li u ( ỏp ng nhu c u c ng ng; ỏp ng trỡnh h c viờn v m t ngụn ng , v m t nh n th c; v ỏp ng c tớnh c p nh t ) + M i GV, h ng d n viờn c n ch ng v cú k ho ch thu nh p v phõn lo i cỏc ti li u s n cú a ph ng s d ng cỏc ch ng trỡnh TTHTC , cú nh v y m i t ch c, h ng d n h c viờn h c t p m t cỏch cú hi u qu g Túm t t m t ti li u Mu n túm t t m t ti li u c n ph i ti n hnh nh ng thao tỏc sau: c l t: XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 59 + + + + + + + + + c m c l c c l t cỏc ch ng chớnh, n i dung chớnh c a ti li u; xem xột cỏc ti u m c c a ch ng, n i dung c a t ng ti u m c tỡm nh ng o n g n v i n i dung bi h c mỡnh ang i tỡm ỏnh d u nh ng o n c n thi t v ghi túm t t d nh , d tỡm l i Ghi túm t t t li u: Tờn ti li u Tờn tỏc gi Nh xu t b n, n m xu t b n N i dung chớnh ti li u c n c p n (Thụng qua l i gi i thi u, m c l c, c l t qua ton b ti li u, m t s o n ) Ti li u c p n ai? V n gỡ? Ti li u vi t cho ai? Di n bi n, k t qu s vi c, hi n t ng ú h X lớ s b m t o n c a ti li u s s d ng: Nờn theo dn ý: Tờn c a ti li u s s d ng: Tờn c a m t o n ch n trớch: S trang d ki n s dựng: T trang n trang Nh n xột cỏ nhõn: Cú th dựng cho m t ch /v n hay nhi u ch ch /v n : /v n ; ú l cỏc Biờn son hc liu mi a S c n thi t ph i biờn so n h c li u a ph ng Cỏc ti li u giỏo d c dnh cho GV/h ng d n viờn, h c viờn TTHTC h t s c a d ng, phong phỳ Tuy nhiờn, cỏc ti li u ny th ng c biờn so n c p trung ng, n i dung th ng l nh ng v n chung nh t cho m i c ng ng trờn ph m vi ton qu c ho c trờn m t s vựng mi n nh t nh Chớnh vỡ v y, cú c h c li u phự h p v i cỏc v n c th c a t ng c ng ng, v i c i m i t ng h c viờn v i u ki n 60 | MODULE GDTX 29 Bi n phỏp sinh h c khuy n khớch trỡ v b o v thiờn ch b ng cỏch khụng ho c h n ch s d ng thu c b o v th c v t (thu c tr sõu, thu c di t c ) Khi th t c n thi t ch s d ng nh ng lo i thu c ch n l c ớt nh h ng n thiờn ch (vớ d , ch ph m sinh h c, ch ph m h u c ) 10 Mc ớch v cỏch iu tra ng rung nh th no? * * Ki m tra ng ru ng th ng xuyờn nh m m c ớch phỏt hi n: Sõu b nh h i cú bi n phỏp phũng tr k p th i, khụng lõy lan thnh d ch Thiờn ch cú bi n phỏp nuụi gi v b o v chỳng Tỡnh hỡnh sinh tr ng c a cõy tr ng Cỏch ki m tra ng ru ng nh sau: Quan sỏt v ghi l i s l ng t ng lo i sõu, b nh, tr ng, thiờn ch, s lỏ b b nh, s ch i b chu t h i, giai o n phỏt tri n c a lỳa Quan sỏt chung trờn ng ru ng: mu s c cõy lỳa, tỡnh hỡnh sinh tr ng, c d i, i u ki n t, n c, n ng m a, v nh ng c i m cú liờn quan C n c vo s li u ó ghi nh n c, phõn tớch v xỏc nh nh ng y u t no quan tr ng c n ph i l p k ho ch tỏc ng th i gian t i (cỏi gỡ tỏc ng tr c, cỏi gỡ tỏc ng sau) h n ch sõu b nh h i 102 | MODULE GDTX 29 11 Qun lớ dch hi tng hp (IPM) cú nhng li ớch gỡ? Th c hi n qu n lớ d ch h i t ng h p (IPM) s cú nh ng l i ớch sau: Cõy tr ng kho m nh, sinh tr ng phỏt tri n t t, n ng su t cao (t ng trung bỡnh 8%) Gi m chi phớ v t t (gi m trung bỡnh 8%) M t s n i th c hi n t t IPM ó gi m c 30% l ng thu c b o v th c v t v 60% s l n phun thu c L ng phõn m gi m 15% Khụng h i n s c kho c a ng i s n xu t B ov c mụi tr ng t, n c v khụng khớ m b o phỏt tri n nụng nghi p b n v ng v s n xu t nụng s n hng hoỏ s ch XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 103 12 phũng tr sõu, bnh hi cõy trng va cú hiu qu lõu di, va bo v mụi trng chỳng ta phi lm gỡ? phũng tr sõu, b nh h i cõy tr ng v a cú hi u qu lõu di, v a b o v mụi tr ng chỳng ta c n tuyờn truy n v v n ng m i ng i gia ỡnh v c ng ng h n ch s d ng thu c B o v th c v t v t ng c ng qu n lớ d ch h i t ng h p (IPM) b ng cỏch: L a ch n gi ng, cõy t t cú kh n ng ch u sõu, b nh cao Lm t, v sinh ru ng v n s ch s Bún phõn h p lớ Gi n c B o v thiờn ch Th ng xuyờn th m, ki m tra ng ru ng Ch s d ng thu c B o v th c v t sõu, b nh h i cú kh n ng tr thnh d ch, nh ng ch dựng m c h n ch , th c hi n t t ỳng: + ỳng thu c + ỳng sõu b nh + ỳng li u l ng + ỳng th i gian 104 | MODULE GDTX 29 HNG DN S DNG Mc tiờu H c xong chuyờn ny, ng i h c cú th : Nờu lờn c th c tr ng, nguyờn nhõn v h u qu c a vi c l m d ng thu c b o v th c v t a ph ng Phõn bi t c sõu v b nh, cụn trựng cú l i v cụn trựng cú h i Nờu lờn c m t s thiờn ch c n c b o v Th c hi n t t cỏc bi n phỏp ch y u qu n lớ d ch h i t ng h p (IPM) Tuyờn truy n, v n ng m i ng i gia ỡnh v c ng ng cựng h n ch s d ng thu c b o v th c v t v t ng c ng qu n lớ d ch h i t ng h p (IPM) b o v mụi tr ng v phỏt tri n nụng nghi p b n v ng Gi ý t chc hc chuyờn Chia l p thnh nhúm th o lu n th c tr ng, nguyờn nhõn v h u qu c a vi c l m d ng thu c b o v th c v t (Cõu v 2) T ch c th o lu n nhúm Sõu v b nh khỏc nh th no? (Cõu 3) T ch c ng nóo Cỏc lo i cụn trựng th ng cú ru ng, v n v phõn bi t cỏc lo i cụn trựng cú h i, cụn trựng cú l i v thiờn ch (Cõu 4) Thuy t trỡnh, gi i thi u cỏc nhúm thiờn ch v bi n phỏp chớnh Qu n lớ d ch h i t ng h p IPM (Cõu v 6) Chia l p thnh nhúm M i nhúm trao i bi n phỏp, liờn h th c t v trỡnh by cho c l p nghe (Cõu 7, 8, v 10) T ch c th o lu n l p v l i ớch c a qu n lớ d ch h i t ng h p (cõu 11) Phỏt ti li u v yờu c u m t vi h c viờn c to cõu h i v cõu tr l i H c viờn khỏc nghe v quan sỏt tranh T ch c th o lu n nhúm v cỏc hnh ng c th sau h c xong (cõu 12) Túm t t v k t lu n L u ý: Tu theo tỡnh hỡnh c th c a t ng a ph ng, chuyờn ny cú th th o lu n ho c bu i Ngoi ra, c n t ch c th c hnh ngoi ng ru ng ng i h c bi t cỏch quan sỏt ng ru ng v phỏt hi n sõu b nh v thiờn ch XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 105 VIN KHOA HC GIO DC VIT NAM (NIESAC) QU MONSANTO TRUNG TM NGHIấN CU GIO DC KHễNG CHNH QUY (RECENFED) HY THU GOM V X L RC THI NGAY TI GIA èNH H Ni, 2011 106 | MODULE GDTX 29 Thc trng thu gom, x lớ rỏc thi ti gia ỡnh hin nh th no? Ti sao? Rỏc th i khụng ch l v n b c xỳc thnh ph , th tr n, m cũn nụng thụn hi n Tuy nhiờn v n thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh ch a c quan tõm ỳng m c Rỏc th i, c bi t cỏc tỳi nilon, chai l ng thu c tr sõu, thu c b o v th c v t khụng c thu gom, cũn b v t b a bói xung quanh nh M t s gia ỡnh ó cú ý th c thu gom rỏc th i, nh ng khụng phõn lo i sau ú em chụn t t c d i t, t ho c em v t ngoi ng lng, ngừ xúm ho c ngoi ng ru ng, r ng Th c tr ng thu gom v x lớ rỏc th i nh trờn nhi u nguyờn nhõn, ú cỏc nguyờn nhõn ch y u sau: Nh n th c, hi u bi t c a ng i dõn cũn h n ch Phong t c t p quỏn cũn l c h u XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 107 í th c c ng ng kộm Ch a cú phong tro, thúi quen n v sinh a ph ng ch a cú ch tr ng thu gom, x lớ rỏc th i Ch a cú hỡnh th c phờ phỏn, x ph t nghiờm c ng ng Khụng thu gom, x lớ rỏc thi ti gia ỡnh gõy nhng hu qu gỡ? Gõy ụ nhi m khụng khớ, ụ nhi m t v ụ nhi m ngu n n c Sinh nhi u ru i, mu i, giỏn, chu t l nguyờn nhõn gõy nhi u b nh nguy hi m nh giun sỏn, gh l , tiờu ch y, s t xu t huy t v gõy cỏc tri u ch ng nh nh c u, m t ng , m t m i, kộm n Lm m t m quan, v p c a t ng gia ỡnh, c a c ng ng 108 | MODULE GDTX 29 T ng l ng rỏc th i mụi tr ng, gõy t n kộm chi phớ v qu t chụn rỏc th i Gõy lóng phớ, khụng t n d ng c m t s rỏc th i cú th tỏi s d ng ho c tỏi ch t hoc chụn tỳi nilon, chai lo ng thuc bo v thc vt cú tỏc hi gỡ? Tỳi nilon t gõy khớ c cú h i cho s c kho Tỳi nilon em chụn khú tiờu hu , lm cho t b khụ c n v b ụ nhi m Chai l ng thu c tr sõu, thu c b o v th c v t v t b a bói s gõy ụ nhi m t, n c ho c gõy ng c cú h i cho s c kho ng i, c bi t i v i tr em XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 109 Cú phi tt c rỏc thi u vụ dng khụng? Khụng ph i m i rỏc th i u b i, u vụ d ng M t s rỏc th i cú th tỏi s d ng ton b ho c m t ph n M t s rỏc th i cú th c tỏi ch , c dựng lm nguyờn v t li u ch bi n cỏc s n ph m cú ớch khỏc Rỏc h u c (rau, c , qu , th c n th a, xỏc sỳc v t ch t, phõn sỳc v t) cú th tỏi ch thnh phõn h u c M t s rỏc vụ c cú th tỏi s d ng (Chai n c khoỏng, bỡnh ng d u n, h p ng bỏnh k o ) M t s rỏc vụ c cú th tỏi ch thnh s n ph m m i ph c v cho cu c s ng (s t, gi y, kim lo i, thựng gi y, v h p, chai l thu tinh ) 110 | MODULE GDTX 29 Cn lm gỡ gim lng rỏc thi hin nay? M t nh ng gi i phỏp quan tr ng i v i rỏc th i hi n l gi m thi u tỏi s d ng v tỏi ch (hay cũn g i l gi i phỏp R) Gi m thi u: Gi m thi u l ng rỏc thụng qua vi c thay i l i s ng ho c cỏch tiờu dựng, c i ti n cỏc quy trỡnh s n xu t, mua bỏn s ch Vớ d , s d ng ln hay tỳi v i i ch hay s d ng gi y, lỏ gúi th c ph m thay cho tỳi nilon nh m gi m l ng rỏc th i phỏt sinh t tỳi nilon Tỏi s d ng: S d ng l i m t ph n ho c ton b rỏc th i cho chớnh m c ớch c hay cho m t m c ớch khỏc Vớ d , s d ng l i chai ng n c khoỏng ng n c XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 111 : S d ng rỏc th i lm nguyờn li u s n xu t cỏc v t ch t, s n ph m cú ớch khỏc Tỏi ch Thu gom v x lớ rỏc thi ti gia ỡnh nh th no? T i gia ỡnh, rỏc th i c n c phõn thnh lo i: rỏc h u c v rỏc vụ c Rỏc h u c : bao g m rau, c , qu , th c n th a, xỏc sỳc v t ch t, phõn sỳc v t) Rỏc vụ c : c n phõn thnh lo i: + Rỏc th i vụ c cú th tỏi s d ng (chai n c khoỏng, bỡnh ng d u n, h p ng bỏnh k o ) ho c cú th tỏi ch c (s t, gi y, kim lo i, v h p ) + Rỏc th i vụ c khụng th s d ng c n a (gi y n ó s d ng, tỳi nilon, bao thu c lỏ, snh s , g ch v , thu tinh, x than, t, cỏt) 112 | MODULE GDTX 29 Thu gom v x lớ rỏc thi ti gia ỡnh cú li gỡ? Vi c thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh cú tỏc d ng: T n d ng rỏc h u c lm phõn chu ng m t lo i phõn cú hi u qu cho cõy tr ng v an ton cho ng i s d ng Tỏi s d ng m t s rỏc vụ c (Chai n c khoỏng, bỡnh ng d u n, h p ng bỏnh k o ) v a ti t ki m, v a h n ch rỏc th i mụi tr ng Thu gom m t s rỏc vụ c cú th tỏi ch bỏn l i cho xớ nghi p, nh mỏy, lng ngh tỏi s n xu t thnh nh ng s n ph m cú ớch khỏc H n ch ụ nhi m t, n c v khụng khớ xung quanh nh B o v s c kho v phũng trỏnh c b nh t t cho m i ng i gia ỡnh v c ng ng Ti t ki m chi phớ chung i v i vi c thu gom v x lớ rỏc th i Gi m qu t c a gia ỡnh, c a a ph ng cho vi c chụn l p rỏc th i XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 113 Chỳng ta cn cú hnh ng gỡ i vi rỏc thi bo v mụi trng? Khụng v t rỏc b a bói Khụng t ho c chụn tỳi nilon b a bói Khụng v t ho c chụn b a bói chai l ng thu c tr sõu, thu c b o v th c v t Thu gom v phõn lo i rỏc th i t i gia ỡnh H n ch s d ng tỳi nilon S d ng ln nh a ho c tỳi v i i ch S d ng gi y ho c lỏ gúi th c ph m Tỳi nilon, chai l ng thu c tr sõu, thu c b o v th c v t c n c thu gom v chụn l p t i m t n i quy nh chung c a xó 114 | MODULE GDTX 29 HNG DN S DNG Mc tiờu H c xong chuyờn ny ng i h c cú th : Nờu lờn c th c tr ng, nguyờn nhõn v h u qu c a vi c khụng thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh Trỡnh by c m t s tỏc h i c a vi c t ho c chụn tỳi nilon, chai l ng thu c b o v th c v t Trỡnh by c gi i phỏp quan tr ng i v i rỏc th i hi n l Gi m thi u Tỏi s d ng Tỏi ch Bi t cỏch thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh Tuyờn truy n m i ng i gia ỡnh v c ng ng cú ý th c thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh Gi ý t chc hc chuyờn Chia l p thnh nhúm th o lu n v Th c tr ng v h u qu c a vi c khụng thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh v v s hỡnh cõy, ú r cõy mụ t th c tr ng v ng n cõy mụ t h u qu Chu n b cỏc b phi u ghi cỏc lo i thỏc rỏc th i th ng g p Yờu c u m i c p h c viờn s phõn lo i C p no phõn lo i nhanh v ỳng s th ng K t lu n rỏc th i cú nhi u lo i v khụng ph i lo i no c ng vụ d ng T ch c th o lu n l p v gi i phỏp quan tr ng i v i rỏc th i hi n v cỏch thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh T ch c ng nóo v l i ớch c a vi c thu gom v x lớ rỏc th i t i gia ỡnh Phỏt ti li u v yờu c u m t vi h c viờn c to cõu h i v cõu tr l i H c viờn khỏc nghe v quan sỏt tranh T ch c th o lu n nhúm v cỏc hnh ng c th sau h c xong Túm t t v k t lu n XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 115 F DANH MC TI LIU THAM KHO V n phũng UNESCO khu v c chõu Thỏi Bỡnh D ng, S tay v phỏt tri n cỏc trung tõm h c t p c ng ng, Ti li u d ch, H N i, 1998 B Giỏo d c v o t o, Vi n Chi n l c & Ch ng trỡnh giỏo d c, UNESCO H N i, H ng d n biờn so n ti li u trung tõm h c t p c ng ng, H N i, 2008 B Giỏo d c v o t o, Quy ch v t ch c v ho t ng c a Trung tõm H c t p c ng ng xó, ph ng, th tr n, 2008 Thỏi Xuõn o B H ng H nh Lờ Tuy t Mai Nguy n Lờ Võn Dung Nguy n Minh Tu n, S tay phỏt tri n b n v ng cỏc Trung tõm h c t p c ng ng, B Giỏo d c v o t o, UNESCO H N i, H N B Giỏo d c v o t o, V Giỏo d c Th ng xuyờn, Hi p h i Qu c gia cỏc T ch c UNESCO Nh t B n (NFUAJ), S tay thnh l p v qu n lớ trung tõm h c t p c ng ng, H N i, 2005 B Giỏo d c v o t o, V n phũng UNESCO H N i, T p bi gi ng t i l p t p hu n cỏn b ngu n, H N i, 2007 Action Aid, Vi n Chi n l c v Ch ng trỡnh Giỏo d c, B ti li u Ph ng phỏp ti p c n giỏo d c, phỏt tri n c ng ng, Chuyờn 5: Khai thỏc v s d ng ti li u s n cú a ph ng H N i, 2007 Vi n Khoa h c Giỏo d c Vi t Nam, UNESCO H N i, 20 ti li u ngu n dựng cho cỏc trung tõm h c t p c ng ng, H N i, 2009 Vi n Khoa h c Giỏo d c Vi t Nam, Qu MOSANTO, M t s h c li u b o v mụi tr ng cho ph n dõn t c thi u s t nh Ho Bỡnh, H N i, 2010 10 Vi n Khoa h c Giỏo d c Vi t Nam, D ỏn GDTHCS vựng khú kh n nh t, M t s h c li u huy ng tr em i h c THCS, H N i, 2010 ộ i, 200 116 | MODULE GDTX 29 [...]... i ng i XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 73 — — — — — * 74 CNTT gi m t vai trò quan tr ng trong các ho t ng c a TTHTC : Giúp nâng cao trình và hi u bi t, k n ng làm vi c khoa h c cho các thành viên trong c ng ng Giúp c p nh t các thông tin v các ch tr ng, chính sách c a ng, Nhà n c v pháp lu t và các ngu n thông tin khác…... l i c g i t i cho t t c các TTHTC Vi t Nam M c ích c a ho t ng này là cung c p m t công c ánh giá m t cách chính xác hi n tr ng v ch t l ng, hi u qu c a các TTHTC và a ra h ng d n, ch o phát tri n cho toàn b h th ng các TTHTC XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 77 H th ng thông tin qu n lí giúp cho các TTHTC ho t ng có hi... cán b thông tin ph trách (ho c cán b c a ban qu n lí TTHTC có trình v CNTT — TT) Vi c có thành l p ti u ban riêng hay ban qu n lí TTHTC phân công ng i ph trách c n c n c vào tình hình th c t t i a ph ng XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 75 C ng ph i hi u vi c ng d ng CNTT — TT trong TTHTC không n gi n là m các l p tin h... n XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 85 Nội dung 4 THỰC HÀNH BIÊN SOẠN HỌC LIỆU Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu khi biên soạn học liệu a Nhi m v — — — — Anh/ch nghiên c u nh ng thông tin ph n h i tìm hi u nh ng yêu c u c th khi biên so n m t s h c li u, sau ó tr l i các câu h i sau: Trình bày nh ng yêu c u khi biên so n các. .. th viên i n t c a TTHTC xác nh nhu c u c a t ng nhóm i t ng, các nhà t ch c thu th p thông tin thông qua vi c i u tra, kh o sát nhu c u Nhu c u h c t p v XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 79 — — — — — 80 CNTT — TT r t a d ng và c ng m i so v i ng i dân nên các thành viên trong c ng ng có th nêu ra nhi u ý ki n khác nhau... ch ng trình và ho t ng tri n khai V i vi c cung c p các thông tin và t v n trên các thông tin ó, các TTHTC có th so sánh các ho t ng c a mình v i các TTHTC khác tìm ra các ý t ng phát tri n và th m chí là các ch ng trình phát tri n m i D a trên thông tin c x lí, các n v qu n lí và các TTHTC có th l y c các thông tin c n thi t Ch ng h n, n u quan tâm n các ch ng trình và s h c viên tham gia ch ng trình... trang — Phô tô nhân b n s d ng XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 69 * T g p: — T g p hi n nay c s d ng nhi u trong truy n thông vì tính thu n ti n, g n nh c a nó T g p c c i ti n d i nhi u hình d ng và kích th c khác nhau — T g p th ng dùng trình bày n i dung m t v n c n truy n thông, ch không trình bày d i d ng m t câu chuy... a ch n hình th c phù h p (sách m ng, t g p, áp phích ) có th th hi n n i dung m t cách y nh t và h p d n nh t Cách th hi n n i dung ph i c n c vào th c t i s ng c a ng i c, trình h c v n, phong cách h c t p c a h XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 65 + • • • + + — + + + — 66 Khi l a ch n hình th c c a h c li u c n l u ý:... so n nhi u tài li u tuyên truy n, giáo d c v các ch khác nhau Tuy nhiên, s l ng còn r t h n ch Nhi u tài li u còn quá XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 81 khó, quá nhi u n i dung, quá nhi u ch , ch l i quá nh không phù h p v i i b ph n ng i dân c ng ng c bi t, nhi u tài li u biên so n trung ng, t nh ho c huy n nên không... ng tài li u có s n cho phù h p v i nhu c u, trình ngôn ng và v n hoá ng i dân a ph ng Ch nh s a tài li u s t n d ng c nh ng tài li u s n có, ti t ki m c th i gian, kinh phí, công s c XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 83 Tu thu c vào m c phù h p c a t ng tài li u có th ch n các cách ch nh s a v n i dung, ch nh s a v m t
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 29 xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lí duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng lê thị tuyết mai , Module giáo dục thường xuyên 29 xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lí duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng lê thị tuyết mai , Module giáo dục thường xuyên 29 xây dựng nguồn học liệu, phát triển hệ thống thông tin quản lí duy trì bền vững các trung tâm học tập cộng đồng lê thị tuyết mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập