Module giáo dục thường xuyên 28 nội dung và kĩ năng tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng bế hồng hạnh

46 12 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:56

LI GII THIU Giỏo viờn l m t nh ng nhõn t quan tr ng quy t nh ch t l ng giỏo d c v o t o ngu n nhõn l c cho t n c Do v y, ng, Nh n c ta c bi t quan tõm n cụng tỏc xõy d ng v phỏt tri n i ng giỏo viờn M t nh ng n i dung c chỳ tr ng cụng tỏc ny l b i d ng th ng xuyờn (BDTX) chuyờn mụn, nghi p v cho giỏo viờn BDTX chuyờn mụn, nghi p v cho giỏo viờn l m t nh ng mụ hỡnh nh m phỏt tri n ngh nghi p liờn t c cho giỏo viờn v c xem l mụ hỡnh cú u th giỳp s ụng giỏo viờn c ti p c n v i cỏc ch ng trỡnh phỏt tri n ngh nghi p Ti p n i chu kỡ II, chu kỡ III BDTX giỏo viờn m m non, ph thụng, B Giỏo d c v o t o ó xõy d ng ch ng trỡnh BDTX giỏo viờn v quy ch BDTX giỏo viờn theo tinh th n i m i nh m nõng cao ch t l ng v hi u qu c a cụng tỏc BDTX giỏo viờn th i gian t i Theo ú, cỏc n i dung BDTX chuyờn mụn, nghi p v cho giỏo viờn ó c xỏc nh, c th l: B i d ng ỏp ng yờu c u th c hi n nhi m v n m h c theo c p h c (n i dung b i d ng 1); B i d ng ỏp ng yờu c u th c hi n nhi m v phỏt tri n giỏo d c a ph ng theo n m h c (n i dung b i d ng 2); B i d ng ỏp ng nhu c u phỏt tri n ngh nghi p liờn t c c a giỏo viờn (n i dung b i d ng 3) Theo ú, h ng n m m i giỏo viờn ph i xõy d ng k ho ch v th c hi n ba n i dung BDTX trờn v i th i l ng 120 ti t, ú: n i dung b i d ng v cỏc c quan qu n lớ giỏo d c cỏc c p ch o th c hi n v n i dung b i d ng giỏo viờn l a ch n t b i d ng nh m phỏt tri n ngh nghi p liờn t c c a mỡnh B Giỏo d c v o t o ó ban hnh Ch ng trỡnh BDTX giỏo viờn m m non, ph thụng v giỏo d c th ng xuyờn v i c u trỳc g m ba n i dung b i d ng trờn Trong ú, n i dung b i d ng ó c xỏc nh v th hi n d i hỡnh th c cỏc module b i d ng lm c s cho giỏo viờn t l a ch n n i dung b i d ng phự h p xõy d ng k ho ch b i d ng h ng n m c a mỡnh giỳp giỏo viờn t h c, t b i d ng l chớnh, B Giỏo d c v o t o ó giao cho C c Nh giỏo v Cỏn b qu n lớ c s giỏo d c ch trỡ xõy | d ng b ti li u g m cỏc module t ng ng v i n i dung b i d ng nh m ph c v cụng tỏc BDTX giỏo viờn t i cỏc a ph ng c n c m i c p h c, cỏc module c x p theo cỏc nhúm t ng ng v i cỏc ch n i dung b i d ng M i module b i d ng c biờn so n nh m t ti li u h ng d n t h c, v i c u trỳc chung g m: Xỏc nh m c tiờu c n b i d ng theo quy nh c a Ch ng trỡnh BDTX giỏo viờn; Ho ch nh n i dung giỳp giỏo viờn th c hi n nhi m v b i d ng; Thi t k cỏc ho t ng th c hi n n i dung; Thụng tin c b n giỳp giỏo viờn th c hi n cỏc ho t ng; Cỏc cụng c giỏo viờn t ki m tra, ỏnh giỏ k t qu b i d ng Tuy nhiờn, c thự n i dung c a t ng l nh v c c n b i d ng theo Chu n ngh nghi p giỏo viờn nờn m t s module cú th cú c u trỳc khỏc Ti li u c thi t k theo hỡnh th c t h c, giỳp giỏo viờn cú th h c m i lỳc, m i n i B ng cỏc ho t ng h c t p ch y u m i module nh : c, ghi chộp, lm bi th c hnh, bi t p t ỏnh giỏ, bi ki m tra nhanh, bi t p tỡnh hu ng, túm l c v suy ng m, giỏo viờn cú th t l nh h i ki n th c c n b i d ng, ng th i cú th th o lu n nh ng v n ó t h c v i ng nghi p v t n d ng c h i ỏp d ng k t qu BDTX ho t ng gi ng d y v giỏo d c c a mỡnh Cỏc ti li u BDTX ny s c b sung th ng xuyờn h ng n m ngy cng phong phỳ h n nh m ỏp ng nhu c u phỏt tri n ngh nghi p a d ng c a giỏo viờn m m non, giỏo viờn ph thụng v giỏo viờn t i cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c n c B ti li u ny l n u tiờn c biờn so n nờn r t mong nh n c ý ki n úng gúp c a cỏc nh khoa h c, cỏc giỏo viờn, cỏc cỏn b qu n lớ giỏo d c cỏc c p tỏc gi c p nh t, b sung ti li u ngy m t hon thi n h n M i ý ki n úng gúp xin g i v C c Nh giỏo v Cỏn b qu n lớ c s giỏo d c B Giỏo d c v o t o (To nh 8C Ngừ 30 T Quang B u P Bỏch Khoa Q Hai B Tr ng TP H N i) ho c Nh xu t b n i h c S ph m (136 Xuõn Thu P D ch V ng Q C u Gi y TP H N i) C c Nh giỏo v Cỏn b qu n lớ c s giỏo d c B Giỏo d c v o t o | B HNG HNH MODULE gdtx 28 NộI DUNG Và Kĩ NĂNG TƯ VấN CHO TRUNG TÂM HọC TậP CộNG ĐồNG | A GII THIU TNG QUAN Trung tõm h c t p c ng ng (TTHTC ) l m t mụ hỡnh giỏo d c m i, c hỡnh thnh v phỏt tri n Vi t Nam t n m 1998 n Hi n nay, TTHTC ang phỏt tri n r t nhanh v ó c thnh l p h u h t cỏc xó, ph ng, th tr n c n c L c s giỏo d c khụng chớnh quy c a xó, ph ng th tr n, TTHTC cú ch c n ng: T o i u ki n thu n l i cho m i ng i m i l a tu i c h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i, c ph bi n ki n th c v sỏng ki n kinh nghi m s n xu t v cu c s ng gúp ph n xoỏ gi m nghốo, t ng n ng su t lao ng, gi i quy t vi c lm; nõng cao ch t l ng cu c s ng c a t ng ng i dõn v c c ng ng; l n i th c hi n vi c ph bi n ch tr ng, chớnh sỏch, phỏp lu t n v i m i ng i dõn Dự m i c thnh l p v phỏt tri n h n 10 n m, TTHTC ó b c u ch ng t l m t mụ hỡnh giỏo d c h u hi u vi c t o c h i h c t p su t i cho ng i dõn Qua ú, gúp ph n nõng cao ch t l ng cu c s ng ng i dõn v phỏt tri n c ng ng b n v ng L m t c s giỏo d c c ng ng, c a c ng ng v c ng ng thnh l p qu n lớ nờn s n nh v phỏt tri n c a cỏc TTHTC ph thu c r t nhi u vo i u ki n c a cỏc a ph ng Th c t hi n nay, nhi u a ph ng cũn nghốo nờn vi c u t kinh phớ, c s v t ch t cho TTHTC cũn r t ớt i, th m l khụng cú M t khỏc, nh n th c v TTHTC c a xó h i, c a cỏc c p lónh o a ph ng, cỏc ban ngnh, on th v c a c cỏn b qu n lớ TTHTC cũn nhi u h n ch i u ny ó gõy nhi u khú kh n cho vi c trỡ, phỏt tri n b n v ng TTHTC Do v y, TTHTC hi n ang r t c n s t v n, giỳp c a cỏc cỏn b /GV Giỏo d c th ng xuyờn (GDTX) trờn a bn Trung tõm GDTX l c s giỏo d c nh t trờn a bn c a t nh/huy n lm cụng tỏc GDTX Trung tõm GDTX cú i ng cỏn b , GV cú trỡnh chuyờn mụn v am hi u v GDTX, v TTHTC Vỡ v y, khụng th khỏc, cỏc trung tõm GDTX c n v cú kh n ng tr thnh cỏc trung tõm ngu n h tr , t v n cho cỏc TTHTC t nh/huy n Quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm GDTX v c a TTHTC c ng ó quy nh rừ i u ny C th : | MODULE GDTX 28 i u 40, Quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm GDTX ó quy nh Trung tõm GDTX t v n, h ng d n cỏc TTHTC vi c th c hi n n i dung giỏo d c i u 26, Quy ch t ch c v ho t ng c a TTHTC xó, ph ng, th tr n ó quy nh Trung tõm GDTX c p huy n cú trỏch nhi m t v n cho TTHTC õy l nh ng c s phỏp lớ quan tr ng yờu c u cỏc Trung tõm GDTX ph i cú trỏch nhi m t v n cho TTHTC Do ú, cỏc cỏn b /GV GDTX ph i cú nhi m v t v n cho TTHTC Mu n t v n cho TTHTC , cỏn b /GV GDTX c n ph i bi t rừ t v n cỏi gỡ cho TTHTC (n i dung c n t v n)? T v n cho ( i t ng t v n)? T v n b ng cỏch no (k n ng, ph ng phỏp t v n)? Module ny s giỳp cho cỏn b /GV GDTX bi t cỏch l a ch n n i dung t v n, l a ch n v s d ng nh ng k n ng, ph ng phỏp t v n phự h p, hi u qu v i cỏc i t ng c n t v n TTHTC Vỡ v y, n i dung chớnh c a module ny g m nh ng v n sau: T v n v ch c n ng c a t v n TTHTC ; cỏc hỡnh th c t v n TTHTC (2 ti t) i t ng v n i dung c n t v n TTHTC (4 ti t) Nh ng k n ng v cụng vi c c n thi t th c hi n t v n cú hi u qu TTHTC (4 ti t) Th c hnh l a ch n n i dung, hỡnh th c, k n ng t v n phự h p v i i t ng c n t v n TTHTC (5 ti t) Nh v y, sau h c xong module ny, cỏn b /GV GDTX s cú m t s ki n th c, k n ng c b n, c n thi t v t v n TTHTC ; ng th i bi t ti n hnh nh ng cụng vi c c n thi t th c hi n nhi m v t v n cho TTHTC Module ny c ng giỳp cỏn b /GV GDTX nh n bi t c nh ng i t ng c n t v n v nh ng n i dung c n t v n TTHTC hi n NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | B MC TIấU TI LIU I MC TIấU CHUNG Module GDTX 28 nh m cung c p, trang b cho cỏn b , GV GDTX m t s ki n th c v k n ng t v n h cú th v n d ng th c hi n nhi m v t v n cho TTHTC II MC TIấU C TH H c xong module ny, ng i h c cú kh n ng: Kin thc Trỡnh by c khỏi ni m t v n v ch c n ng c a t v n TTHTC Nh n bi t c cỏc hỡnh th c t v n TTHTC Xỏc nh c i t ng, n i dung v k n ng t v n cho TTHTC K nng Bi t l a ch n n i dung v hỡnh th c t v n phự h p v i cỏc i t ng c n t v n TTHTC , phự h p v i tỡnh hỡnh th c ti n c a TTHTC Cú cỏc k n ng c b n, c n thi t t v n cú hi u qu cho TTHTC Bi t ti n hnh nh ng cụng vi c c n thi t t ch c t v n cho TTHTC Thỏi Cú nh n th c ỳng n v t m quan tr ng c a vi c t v n cho TTHTC Cú ý th c b i d ng ki n th c, rốn luy n k n ng nõng cao n ng l c t v n cho TTHTC 10 | MODULE GDTX 28 C NI DUNG Ni dung T VN V CHC NNG CA T VN TTHTC; CC HèNH THC T VN TTHTC (2 tit) Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim t v chc nng t TTHTC (1 tit) a Nhi m v Mu n th c hi n nhi m v t v n cho TTHTC , tr c h t c n cú nh ng hi u bi t nh t nh v t v n v ch c n ng c a t v n TTHTC Ho t ng ny ũi h i ph i lm vi c cỏ nhõn Sau ú cú th trao i, chia s k t qu v i cỏc ng nghi p v i chi u v i ỏp ỏn m c thụng tin ph n h i cho ho t ng b Bi t p * Bi t p 1: T v n cho TTHTC l gỡ? * Bi t p 2: Ch c n ng c a t v n cho TTHTC l gỡ? * Bi t p 3: T v n cho TTHTC cú gỡ khỏc bi t c n chỳ ý? c Thụng tin ph n h i * Bi t p 1: T v n cho TTHTC l quỏ trỡnh thụng qua nhi u hỡnh th c * nh m chia s v i nh ng i t ng c n t v n TTHTC nh ng hi u bi t, ki n th c, k n ng v GDTX, v TTHTC v nh ng v n v n hoỏ xó h i khỏc cú liờn quan gúp ph n trỡ v phỏt tri n b n v ng TTHTC Bi t p 2: T v n cho TTHTC cú cỏc ch c n ng c b n sau õy: Cung c p thụng tin H tr Gi i quy t mõu thu n Gi i quy t v n Ra quy t nh Thay i hnh vi NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 11 * Bi t p 3: T v n cho TTHTC cú m t s i m khỏc bi t c n chỳ ý, ú l: i t ng c n t v n TTHTC r t a d ng v tu i, trỡnh v n hoỏ, ngnh ngh , v nhu c u, nguy n v ng c n t v n N i dung t v n cho nh ng i t ng c n c t v n TTHTC v a cú tớnh chuyờn mụn sõu v GDTX, TTHTC , l i v a cú tớnh a d ng, phong phỳ v nh ng v n thu c cỏc l nh v c c b n c a i s ng v s n xu t nh : kinh t , v n hoỏ, xó h i, mụi tr ng, s c kho , phỏp lu t Nh ng cỏn b , GV c n hi u c i m khỏc bi t ny c a t v n TTHTC cú cụng tỏc chu n b t t tr c ti n hnh t v n cho TTHTC Hot ng 2: Xỏc nh cỏc hỡnh thc t TTHTC (1 tit) a Bi t p * Bi t p 4: Khi t v n cho TTHTC , cú th s d ng nh ng hỡnh th c t v n no? * Bi t p 5: M t s TTHTC ? i m c n chỳ ý l a ch n hỡnh th c t v n cho b Thụng tin ph n h i * Bi t p 4: t v n cho TTHTC , thụng th ng cú th s d ng m t s * 12 | hỡnh th c t v n sau: T v n tr c ti p T v n qua i n tho i T v n qua th T v n b ng mụ hỡnh h i th o T v n thụng qua cỏc ph ng ti n truy n thanh, b n tin, t p san, cỏc ti li u tuyờn truy n T v n qua m ng Bi t p 5: Khi l a ch n hỡnh th c t v n, c n chỳ ý n m t s i m sau: Hỡnh th c t v n ph i phự h p v i i t ng c n t v n Do i t ng c n t v n TTHTC r t a d ng nờn b n c n hi u r ng v i m i i t ng c n t v n cú th cú nh ng hỡnh th c t v n khỏc nhau, vớ d : Hỡnh th c t v n tr c ti p phự h p v i i t ng A, nh ng l i khụng hi u MODULE GDTX 28 qu s d ng v i i t ng B Vỡ th , tr c t v n b n c n bi t rừ v i t ng c n t v n l a ch n cỏc hỡnh th c t v n phự h p Nh v y, t v n m i hi u qu Hỡnh th c t v n ph i phự h p v i n i dung t v n Vỡ i t ng c n t v n TTHTC r t da d ng, cú nhu c u t v n nhi u v n khỏc nờn n i dung t v n c ng r t a d ng, phong phỳ V i m i lo i n i dung t v n, c ng c n cú nh ng hỡnh th c t v n khỏc Vớ d : N u n i dung t v n l nh ng v n m i, c n cung c p nhi u thụng tin thỡ s phự h p v i hỡnh th c t v n b ng mụ hỡnh h i th o Cũn n u n i dung t v n l nh ng v n c th , mang tớnh k thu t thỡ b n nờn s d ng hỡnh th c t v n tr c ti p Ni dung I TNG V NI DUNG CN T VN TTHTC (4 tit) Hot ng 1: Xỏc nh cỏc i tng cn c t TTHTC (1 tit) a Bi t p * Bi t p 6: i t ng c n c t v n TTHTC l ai? b Thụng tin ph n h i * Bi t p 6: i t ng c n t v n TTHTC r t a d ng, cú th chia thnh cỏc nhúm nh sau: Nhúm i t ng l cỏc lónh o ng, Chớnh quy n a ph ng cỏc c p, c bi t c p xó Nhúm i t ng l cỏc cỏn b cỏc ban, ngnh, on th ; l nh ng i di n c a t ch c qu n chỳng, t ch c kinh t xó h i, cỏc ch ng trỡnh, d ỏn v ngoi c ng ng Nhúm i t ng l cỏc b qu n lớ, lónh o TTHTC Nhúm i t ng l cỏn b , GV, h ng d n viờn, bỏo cỏo viờn tham gia gi ng d y t i cỏc TTHTC Nhúm i t ng cu i cựng, quan tr ng nh t l ng i dõn c ng ng NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 13 Hot ng 2: Xỏc nh mt s ni dung cn t cho TTHTC (1,5 tit) a Bi t p * Bi t p 7: TTHTC c n b Thụng tin ph n h i * Bi t p 7: TTHTC c n c t v n nh ng n i dung no? c t v n m t s n i dung c b n nh sau: Nh ng v n c b n v GDTX, v TTHTC Qu n lớ v ch o, giỏm sỏt, ỏnh giỏ TTHTC ; liờn k t, ph i h p v xõy d ng m ng l i TTHTC ; qu n lớ v huy ng ngu n l c cho TTHTC ; i u tra nhu c u ng i h c; l p k ho ch, t ch c th c hi n cỏc ho t ng v ch ng trỡnh giỏo d c TTHTC c i m h c t p c a h c viờn ng i l n c ng ng; ph ng phỏp v k thu t d y h c ng i l n TTHTC ; k n ng c b n, c n thi t c a h ng d n viờn/bỏo cỏo viờn/tỡnh nguy n viờn TTHTC ; khai thỏc v biờn so n ti li u cho TTHTC Hot ng 3: La chn ni dung t phự hp vi i tng cn t TTHTC (1,5 tit) a Bi t p * Bi t p 8: Cỏc nhúm i t ng c n t v n TTHTC c n cú nh ng n i dung t v n khỏc nh th no? b Thụng tin ph n h i * Bi t p 8: V i m i nhúm i t ng khỏc s c n c t v n nh ng n i dung khỏc Ng i cỏn b t v n c n xỏc nh rừ m t s n i dung t v n c th cho t ng nhúm i t ng khỏc Vớ d nh : i v i nhúm i t ng l cỏc lónh o ng, Chớnh quy n a ph ng cỏc c p, c bi t c p xó, n i dung t v n cú th l: nh ng hi u bi t c b n v GDTX/GDKCQ, v i t ng, ch c n ng, nhi m v c a GDTX; cỏc ch tr ng, chớnh sỏch c a ng v Nh n c i v i vi c phỏt tri n GDTX núi chung v TTHTC núi riờng; v trớ, vai trũ, ch c n ng, nhi m v c a TTHTC ; cỏc v n hi n c a TTHTC a ph ng; cỏc i m m nh, i m y u c a cỏc TTHTC t i a ph ng 14 | MODULE GDTX 28 c Trung tõm h c t p c ng ng ó gúp ph n phỏt tri n c ng ng b n v ng B ng cỏc ho t ng thi t th c, c th v a d ng c a mỡnh, cỏc TTHTC khụng ch gúp ph n giỳp cỏc a ph ng th c hi n cỏc m c tiờu xoỏ úi, gi m nghốo, phỏt tri n kinh t , m cũn gúp ph n giỳp cỏc a ph ng th c hi n cỏc m c tiờu v v n hoỏ xó h i nh xoỏ mự ch , nõng cao dõn trớ; gi m cỏc t n n xó h i; xõy d ng gia ỡnh v n hoỏ, lng xó v n hoỏ; trỡ b n s c v n hoỏ dõn t c c a a ph ng; h n ch b t bỡnh ng gi i; phũng, trỏnh cỏc d ch b nh v ch m súc s c kho cho ng i dõn c bi t, TTHTC cũn gúp ph n quan tr ng vi c nõng cao hi u bi t, k n ng v ý th c c a ng i dõn v b o v mụi tr ng l y u t quan tr ng i v i phỏt tri n b n v ng c a cỏc c ng ng nhi u TTHTC , n i dung, ch ng trỡnh h c t p c a ng i dõn c thi t k h p lớ, hi ho gi a cỏc v n thu c c ba l nh v c: kinh t , v n hoỏ xó h i v mụi tr ng Vỡ v y, cú th núi TTHTC gúp ph n quan tr ng i v i phỏt tri n b n v ng c a cỏc a ph ng 36 | MODULE GDTX 28 Phỏt tri n kinh t Trung tõm h c t p c ng ng B ov mụi tr ng V n hoỏ xó h i S : Trung tõm h c t p cụng ng v phỏt tri n c ng ng b n v ng Túm l i, m c dự v a m i c hỡnh thnh v phỏt tri n, TTHTC ó c ỏnh giỏ cao l ó gúp ph n t o c h i h c t p t xa, h c t p su t i cho m i ng i dõn c ng ng, gúp ph n tớch c c vi c nõng cao dõn trớ, b i d ng ngu n nhõn l c, c i thi n ch t l ng cu c s ng c a ng i dõn v gúp ph n phỏt tri n c ng ng b n v ng d M t s h n ch c a TTHTC v nguyờn nhõn * n ch M c dự TTHTC c ỏnh giỏ l mụ hỡnh giỏo d c m i r t phự h p v i c ng ng v th i gian ng n TTHTC ó c nhi u a ph ng ỏnh giỏ l cú hi u qu r t t t cho c ng ng vi c t o c h i h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i cho ng i dõn Nh ng cho n TTHTC ang cũn r t nhi u h n ch v b t c p, c th nh sau: TTHTC ho t ng khụng hi u qu Theo r t nhi u bỏo cỏo c a cỏc a ph ng, hi n TTHTC ch y u t ng nhanh v s l ng Trong t ng t nh/thnh ph , s trung tõm ho t ng th c s cú hi u qu l i khụng nhi u Tu theo t ng a ph ng, a ph ng no cú i u ki n nh t, quan tõm nh t thỡ s trung tõm ho t ng hi u qu c ng khụng quỏ H c 20 30% Th m m t s a ph ng khú kh n v i u ki n kinh t , xó h i, a lớ nhi u TTHTC c thnh l p nh ng m i ch treo bi n, ch a t ch c ho t ng, nhi u trung tõm ho t ng c m ch ng, s l ng trung tõm ho t ng cú hi u qu ch m c vi ba trung tõm NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 37 S ng i dõn tham gia h c t p cỏc TTHTC ch a cao C ng theo bỏo cỏo c a cỏc a ph ng, s l t ng i tham gia h c t p t i TTHTC cú t ng lờn r t nhi u so v i tr c õy Tuy nhiờn, s l t ng i ny ch t p trung vo m t s ng i dõn T l ng i dõn c tham gia h c t p TTHTC tớnh trờn t ng s ng i dõn l cũn r t th p S c h p d n c a TTHTC cũn h n ch Th c ch t, trờn m t a bn xó, ph ng, th tr n cũn r t nhi u ng i dõn ch a bi t ho c ch a n h c t p TTHTC i u ny l ph bi n nh ng vựng khú kh n, vựng sõu, vựng xa m i u ki n i l i, i s ng kinh t c a ng i dõn cũn r t khú kh n Ng c l i, tỡnh tr ng ny c ng r t ph bi n khu v c thnh th /thnh ph l n, ng i dõn cú s khỏc bi t v s thớch, thúi quen sinh ho t, vi c lm v cỏch thu th p thụng tin, nhu c u h c t p N i dung, ch ng trỡnh h c t p TTHTC hi n cũn ch a ỏp ng c nhu c u h c t p cú hi u qu c a ng i dõn Ng i dõn mong mu n c h c nh ng gỡ cú th v n d ng ngay, cú th giỳp h c i thi n ch t l ng i s ng, nõng cao thu nh p, lm giu Nh ng qua nhi u cu c kh o sỏt, i u tra, nhi u TTHTC ch a ỏp ng c mong mu n ny c a ng i dõn Hỡnh th c v ph ng phỏp h ng d n h c t p TTHTC cũn ch a th t phong phỳ, a d ng, ớt h p d n Nhi u giỏo viờn, h ng d n viờn, bỏo cỏo viờn ch y u v n s d ng ph ng phỏp d y h c c , theo h ng ph bi n, truy n th ki n th c, ch a chỳ ý phỏt tri n, rốn luy n k n ng cho ng i h c * M t s nguyờn nhõn Nguyờn nhõn c a nh ng h n ch , t n t i c a cỏc TTHTC hi n vi c t o c h i h c t p cho ng i dõn theo ý ki n c a nhi u cỏn b qu n lớ giỏo d c t trung ng n a ph ng, chuyờn gia nghiờn c u giỏo d c khụng chớnh quy cho th y, ch y u l m t s nguyờn nhõn sau: TTHTC phỏt tri n quỏ nhanh, thiờn v s l ng nhi u n i, thnh l p TTHTC cũn mang tớnh hỡnh th c, hon thnh ch tiờu, ch y theo thnh tớch; vi c thnh l p trung tõm ch a ỳng v i b n ch t v quy trỡnh thnh l p m t mụ hỡnh giỏo d c c ng ng TTHTC ch a th t s c cỏc c p lónh o quan tõm, ch o nhi u n i, TTHTC ch a c u t , h tr kinh phớ ho t ng; cụng tỏc ki m tra, ỏnh giỏ ch a c coi tr ng 38 | MODULE GDTX 28 C ch , chớnh sỏch v h th ng v n b n phỏp lu t i v i TTHTC v n ch a hon ch nh, tớnh hi u l c v tớnh kh thi ch a cao S ph i h p gi a cỏc b ngnh cú liờn quan t trung ng n a ph ng vi c phỏt tri n TTHTC ch a ch t ch v hi u qu i u ki n kinh t , xó h i nhi u a ph ng, c bi t nh ng a ph ng thu c vựng mi n nỳi, vựng sõu, vựng xa, h i o cũn r t nhi u khú kh n, thi u th n i ng cỏn b qu n lớ, GV/HDV c a TTHTC cũn h n ch v n ng l c, l i ch a c ng viờn, ói ng k p th i Cỏc cỏn b chuyờn trỏch c a TTHTC nhi u n i ch a phỏt huy t t vai trũ, trỏch nhi m c a cỏn b giỏo d c c ng ng i ng ny c ng ớt c b i d ng, t p hu n v chuyờn mụn, nghi p v Cỏc TTHTC ch a phỏt huy t t tinh th n lm ch c a c ng ng, c ng nh ch a khai thỏc v phỏt huy c s c m nh n i l c c a t ng c ng ng V y, lm th no trỡ, c ng c , nõng cao ch t l ng TTHTC ? Lm th no cỏc TTHTC ho t ng th c s cú hi u qu ỳng v i vai trũ, ch c n ng c a TTHTC , ỏp ng s kỡ v ng c a xó h i dnh cho m t mụ hỡnh giỏo d c m i c ng ng, gúp ph n quan tr ng th c hi n XHHT xó, ph ng, th tr n? ú chớnh l nh ng suy ngh , tr n tr y tõm huy t c a nh ng ng i lm cụng tỏc giỏo d c c ng ng v i mong mu n tỡm cỏch gi i quy t Vi c xỏc nh cỏc gi i phỏp t ng c ng hi u qu ho t ng c a TTHTC gúp ph n xõy d ng XHHT c s l r t c n thi t T chc v hot ng ca trung tõm hc cng ng Ngy 24 thỏng n m 2008, B tr ng B Giỏo d c v o t o ó kớ Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T v vi c ban hnh Quy ch t ch c v ho t ng c a TTHTC t i xó, ph ng, th tr n Theo quy ch ny, TTHTC t i xó, ph ng, th tr n s c t ch c v ho t ng nh sau: a V trớ, ch c n ng, nhi m v c a trung tõm h c t p c ng ng * V trớ c a trung tõm h c t p c ng ng: L c s giỏo d c th ng xuyờn h th ng giỏo d c qu c dõn NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 39 L trung tõm h c t p t ch c a c ng ng c p xó Cú s qu n lớ, h tr c a Nh n c, ng th i ph i phỏt huy m nh m s tham gia, úng gúp c a ng i dõn c ng ng dõn c xõy d ng v phỏt tri n cỏc trung tõm theo c ch Nh n c v nhõn dõn cựng lm TTHTC cú t cỏch phỏp nhõn, cú d u v ti kho n riờng * Ch c n ng c a trung tõm h c t p c ng ng: TTHTC cú ch c n ng sau: T o i u ki n thu n l i cho m i ng i m i l a tu i c h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i, c ph bi n ki n th c v sỏng ki n kinh nghi m s n xu t v cu c s ng gúp ph n xoỏ gi m nghốo, t ng n ng su t lao ng, gi i quy t vi c lm; nõng cao ch t l ng cu c s ng c a t ng ng i dõn v c c ng ng TTHTC l n i th c hi n vi c ph bi n ch tr ng, chớnh sỏch, phỏp lu t n v i m i ng i dõn * Nhi m v c a trung tõm h c t p c ng 40 | ng: TTHTC cú nhi m v sau: T ch c th c hi n cú hi u qu cụng tỏc xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c; t ng c ng cụng tỏc tuyờn truy n, ph bi n ki n th c nh m m r ng hi u bi t, nõng cao nh n th c v c i thi n ch t l ng cu c s ng c a nhõn dõn c ng ng; ph i h p tri n khai cỏc ch ng trỡnh khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n ng v cỏc d ỏn, ch ng trỡnh t i a ph ng T ch c cỏc ho t ng giao l u v n hoỏ, v n ngh , th d c th thao, c sỏch bỏo, t v n khuy n h c, giỏo d c cho em nhõn dõn a ph ng, phũng ch ng t n n xó h i i u tra nhu c u h c t p c a c ng ng, xõy d ng n i dung v hỡnh th c h c t p phự h p v i i u ki n c th c a t ng nhúm i t ng Qu n lớ ti chớnh, c s v t ch t, trang thi t b c a trung tõm theo quy nh c a phỏp lu t MODULE GDTX 28 * t tờn cho trung tõm h c t p c ng ng: Tờn c a TTHTC c t nh sau: Tờn c a TTHTC : Trung tõm h c t p c ng ng + tờn xó, ph ng, th tr n Tờn c a TTHTC c ghi quy t nh thnh l p, d u, bi n hi u v gi y t giao d ch c a trung tõm * Phõn c p qu n lớ trung tõm h c t p c ng ng: TTHTC u ban nhõn dõn c p xó qu n lớ tr c ti p v ch u s ch v chuyờn mụn, nghi p v c a phũng Giỏo d c v o t o o b T ch c v qu n lớ trung tõm h c t p c ng ng * Vi c thnh l p TTHTC : i u ki n: TTHTC c thnh l p cú i u ki n sau: + Vi c thnh l p TTHTC phự h p v i quy ho ch m ng l i c s giỏo d c c a a ph ng; ỏp ng nhu c u h c t p c a c ng ng + Cú a i m c th , cú c s v t ch t, thi t b , cỏn b qu n lớ, GV, k toỏn, th qu theo quy nh Ng i cú th m quy n thnh l p TTHTC : Ch t ch UBND huy n, qu n, th xó, thnh ph thu c t nh (sau õy g i chung l c p huy n) quy t nh thnh l p TTHTC theo ngh c a UBND c p xó H s thnh l p TTHTC : H s thnh l p TTHTC g m: + T trỡnh c a ch t ch u ban nhõn dõn c p xó ngh thnh l p TTHTC + S y u lớ l ch v b n cỏc gi y t , v n b ng, ch ng ch c a nh ng ng i d ki n lm cỏn b qu n lớ TTHTC Th t c thnh l p TTHTC : Th t c thnh l p TTHTC c quy nh nh sau: + UBND c p xó l p h s thnh l p TTHTC + Phũng giỏo d c v o t o ti p nh n h s , ch trỡ ph i h p v i cỏc n v cú liờn quan t ch c th m nh cỏc i u ki n trỡnh ch t ch u ban nhõn viờn c p huy n xem xột, quy t nh NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 41 + Trong th i h n 15 ngy lm vi c, k t ngy nh n h s h p l , c p cú th m quy n thnh l p TTHTC cú trỏch nhi m thụng bỏo k t qu b ng v n b n cho u ban nhõn dõn xó L u ý: Vi c thnh l p v t ch c ho t ng c a TTHTC ph i c thụng bỏo trờn cỏc ph ng ti n thụng tin i chỳng c p xó mb o tớnh cụng khai, minh b ch v c p nh t thụng tin n cụng chỳng, nõng cao hi u qu ho t ng c a trung tõm * Vi c ỡnh ch ho t ng c a TTHTC : TTHTC b ỡnh ch ho t ng cỏc tr ng h p sau: + Vi ph m cỏc quy nh c a phỏp lu t v x ph t hnh chớnh l nh v c giỏo d c m c ph i ỡnh ch + Ho t ng c a TTHTC khụng ỏp ng nhu c u h c t p c a c ng ng, khụng c s h ng ng c a nhõn dõn + Trong th i h n 12 thỏng liờn t c, trung tõm khụng cú ho t ng ph c v nhu c u h c t p c a c ng ng Ng i cú quy n ỡnh ch ho t ng c a TTHTC : Ch t ch u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh vi c ỡnh ch ho t ng c a TTHTC Trong quy t nh vi c ỡnh ch ho t ng c a trung tõm ph i xỏc nh rừ lớ v c n c ỡnh ch ; cỏc bi n phỏp b o m quy n l i c a GV, h c viờn v cỏc v n khỏc cú liờn quan Trỡnh t , th t c ỡnh ch ho t ng TTHTC : Tr ng phũng giỏo d c v o t o t ch c tra ho t ng c a TTHTC , l y ý ki n c a cỏc t ch c cú liờn quan v nhõn dõn trờn a bn N u cú c n c ỡnh ch ho t ng thỡ trỡnh u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh ỡnh ch ho t ng TTHTC Sau th i gian ỡnh ch , n u TTHTC kh c ph c c nh ng nguyờn nhõn d n n vi c ỡnh ch thỡ phũng giỏo d c v o t o ph i h p v i cỏc n v liờn quan t ch c ki m tra v trỡnh u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh cho phộp TTHTC ho t ng tr l i 42 | MODULE GDTX 28 * Vi c gi i th TTHTC : + + + TTHTC b gi i th x y m t cỏc tr ng h p sau õy: Vi ph m nghiờm tr ng cỏc quy nh v qu n lớ, t ch c, ho t ng c a TTHTC H t th i gian ỡnh ch m khụng kh c ph c c nguyờn nhõn d n n vi c ỡnh ch M c tiờu v n i dung ho t ng c a TTHTC khụng cũn phự h p v i yờu c u phỏt tri n kinh t xó h i c a a ph ng Ng i cú quy n quy t nh vi c gi i th TTHTC : Ch t ch u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh vi c gi i th TTHTC Trong quy t nh gi i th ph i xỏc nh rừ lớ gi i th , cỏc bi n phỏp b o m quy n l i c a GV v h c viờn Trỡnh t , th t c gi i th TTHTC : Tr ng phũng giỏo d c v o t o t ch c tra TTHTC , l y ý ki n c a cỏc n v cú liờn quan v nhõn dõn trờn a bn N u cú c n c gi i th theo quy nh thỡ trỡnh u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh gi i th TTHTC * T ch c biờn ch c a TTHTC : Quy ch nờu rừ: Khụng b trớ biờn ch theo ch cụng ch c, viờn ch c cỏc TTHTC Cỏc b qu n lớ TTHTC c b trớ theo ch kiờm nhi m, g m m t cỏn b qu n lớ c p xó kiờm giỏm c trung tõm, m t cỏn b c a H i Khuy n h c v m t cỏn b lónh o c a tr ng ti u h c ho c trung h c c s trờn a bn kiờm phú giỏm c Cỏc cỏn b ny c h ng ph c p t kinh phớ h tr c a Nh n c * Giỏm c TTHTC : Giỏm c TTHTC l ng i qu n lớ, i u hnh m i ho t ng c a trung tõm v ch u trỏch nhi m tr c phỏp lu t v c quan qu n lớ c p trờn v m i ho t ng c a trung tõm NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 43 Giỏm c TTHTC ch t ch u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh trờn c s ngh c a u ban nhõn dõn c p xó Giỏm c TTHTC cú nh ng nhi m v v quy n h n: + L p k ho ch v t ch c th c hi n cỏc nhi m v c a TTHTC + Tuyờn truy n v n ng m i thnh viờn c ng ng tham gia cỏc ho t ng c a TTHTC + Huy ng cỏc ngu n l c v ngoi c ng ng trỡ v phỏt tri n cỏc ho t ng c a TTHTC + Qu n lớ ti chớnh, c s v t ch t c a TTHTC + Xõy d ng n i quy ho t ng c a TTHTC + Ki m tra, ỏnh giỏ v bỏo cỏo nh kỡ k t qu ho t ng c a TTHTC v i u ban nhõn dõn c p xó v cỏc c quan qu n lớ c p trờn + c theo h c cỏc l p chuyờn mụn, nghi p v v c h ng cỏc ch ph c p trỏch nhi m v khen th ng theo quy nh hi n hnh c a Nh n c * Phú giỏm c TTHTC : Phú giỏm c TTHTC l ng i cú ph m ch t chớnh tr , cú n ng l c qu n lớ ch t ch u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh theo ngh c a giỏm c TTHTC Phú giỏm c cú nh ng nhi m v v quy n h n: + Giỳp vi c cho giỏm c vi c qu n lớ v i u hnh cỏc ho t ng c a trung tõm; tr c ti p ph trỏch m t s l nh v c cụng tỏc theo s phõn cụng c a giỏm c v gi i quy t cỏc cụng vi c giỏm c giao + Khi gi i quy t cụng vi c c giỏm c giao, phú giỏm c thay m t giỏm c v ch u trỏch nhi m tr c giỏm c v k t qu cụng vi c c giao + Thay m t giỏm c i u hnh ho t ng c a trung tõm c u quy n + c h c theo cỏc l p chuyờn mụn, nghi p v v c h ng cỏc ch ph c p v khen th ng theo quy nh hi n hnh c a Nh n c * K toỏn, th qu c a TTHTC : K toỏn, th qu c a TTHTC k toỏn, th qu c a u ban nhõn dõn c p xó kiờm nhi m, c h ng ch ph c p h i ng nhõn dõn xó quy nh trờn c s t cõn i ngõn sỏch a ph ng 44 | MODULE GDTX 28 c Ho t ng giỏo d c c a trung tõm h c t p c ng ng * Ch ng trỡnh giỏo d c: TTHTC th c hi n cỏc ch ng trỡnh giỏo d c sau: T ch c th c hi n cú hi u qu ch ng trỡnh xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c; ch ng trỡnh ỏp ng nhu c u c a ng i h c ; t ng c ng cụng tỏc tuyờn truy n, ph bi n ki n th c nh m m r ng hi u bi t, nõng cao nh n th c v c i thi n ch t l ng cu c s ng c a nhõn dõn c ng ng; ph i h p tri n khai cỏc ch ng trỡnh khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n ng v cỏc d ỏn, ch ng trỡnh t i a ph ng T ch c cỏc ho t ng giao l u v n hoỏ, v n ngh , th d c th thao; c sỏch bỏo; t v n khuy n h c; giỏo d c cho em nhõn dõn a ph ng; phũng ch ng t n n xó h i i u tra nhu c u h c t p c a c ng ng, xõy d ng n i dung v hỡnh th c h c t p phự h p v i i u ki n c th c a t ng nhúm i t ng * Ng i ch u trỏch nhi m xõy d ng k ho ch h c t p: K ho ch d y h c v th i gian bi u c th TTHTC Giỏm TTHTC xõy d ng phự h p v i t ng ch ng trỡnh giỏo d c c * Vi c biờn so n ti li u h c t p c a TTHTC : TTHTC s d ng ti li u cỏc b , ngnh, cỏc c quan ch c n ng cú liờn quan biờn so n, cỏc ti li u a ph ng s giỏo d c v o t o v cỏc c quan chuyờn mụn cú th m quy n quy nh ho c ti li u cỏc nh chuyờn mụn cú kinh nghi m biờn so n * T ch c l p h c TTHTC : C n c vo tỡnh hỡnh th c t c a a ph ng, cỏc l p xoỏ mự ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c c t ch c t i TTHTC ho c t i cỏc p, thụn, b n cú i u ki n t ch c l p h c Cỏc l p h c khỏc tu theo n i dung ch ng trỡnh giỏo d c c t ch c t i cỏc a i m v th i gian phự h p * Vi c cụng nh n k t qu h c t p TTHTC : H c h t ch ng trỡnh xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , n u i u ki n theo quy nh c a B tr ng B Giỏo d c v o t o thỡ c giỏm c trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n c p ch ng ch NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 45 H c h t cỏc ch ng trỡnh khỏc (theo cỏc n i dung ch ng trỡnh nhi m v c a TTHTC ) thỡ tu theo n i dung, th i gian h c, giỏm c TTHTC xỏc nh n k t qu h c t p (n u ng i h c cú nhu c u) d Giỏo viờn, h c viờn c a trung tõm h c t p c ng ng * GV tham gia gi ng d y t i TTHTC : GV c a TTHTC bao g m: + GV c phũng giỏo d c v o t o bi t phỏi d y ch ng trỡnh xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c + Bỏo cỏo viờn d y cỏc chuyờn ; cỏc c ng tỏc viờn, h ng d n viờn v nh ng ng i tỡnh nguy n tham gia h ng d n h c t p t i TTHTC theo h p ng tho thu n v i giỏm c trung tõm GV c a TTHTC cú nhi m v : + Gi ng d y theo n i dung, ch ng trỡnh v vi t ti li u ph c v gi ng d y h c t p theo quy nh + Ch u s giỏm sỏt c a cỏc c p qu n lớ v ch t l ng, n i dung v ph ng phỏp d y h c + H ng d n, giỳp ng i h c + Rốn luy n t t ng, o c, tỏc phong, l i s ng GV c a TTHTC cú cỏc quy n sau: + c TTHTC t o i u ki n th c hi n nhi m v c giao + GV d y xoỏ mự ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c c h ng cỏc ch theo quy nh hi n hnh c a Nh n c + GV d y cỏc ch ng trỡnh khỏc c h ng cỏc ch theo quy nh c a TTHTC Vi c khen th ng v k lu t GV: + GV cú thnh tớch s c khen th ng theo quy nh + GV cú hnh vi vi ph m thi hnh nhi m v thỡ tu theo tớnh ch t, m c vi ph m s b x lớ k lu t, x ph t vi ph m hnh chớnh ho c truy c u trỏch nhi m hỡnh s ; n u gõy thi t h i thỡ ph i b i th ng theo quy nh c a phỏp lu t 46 | MODULE GDTX 28 * H c viờn c a TTHTC : + + + + + + + + + H c viờn c a TTHTC cú nhi m v : Th c hi n y cỏc quy nh c a TTHTC Gi gỡn, b o v ti s n c a TTHTC úng h c phớ y v ỳng h n theo quy nh c a TTHTC H c viờn c a TTHTC cú cỏc quy n sau: c ch n ch ng trỡnh h c, hỡnh th c h c phự h p v i kh n ng, i u ki n c a b n thõn v c a TTHTC c cung c p y thụng tin v vi c h c t p c a b n thõn c tr c ti p ho c thụng qua i di n úng gúp ý ki n v n i dung h c t p, ph ng phỏp gi ng d y c ng nh cỏc ho t ng khỏc c a trung tõm H c viờn TTHTC c cụng nh n k t qu h c t p theo quy nh Vi c khen th ng v k lu t h c viờn: H c viờn cú thnh tớch h c t p c khen th ng theo quy nh hi n hnh H c viờn vi ph m cỏc quy nh quỏ trỡnh h c t p, tu theo tớnh ch t, m c vi ph m m b x lớ k lu t theo quy nh c a phỏp lu t e C s v t ch t, thi t b v ti chớnh c a trung tõm h c t p c ng ng * C s v t ch t, thi t b : TTHTC cú c s v t ch t v cỏc thi t b c n thi t ỏp ng c yờu c u ho t ng c a trung tõm trờn c s u t , trang b m i ho c t n d ng cỏc c s v t ch t s n cú trờn a bn c p xó TTHTC ph i cú bi n trung tõm, g m nh ng n i dung sau õy: Gúc phớa trờn, bờn trỏi: U ban nhõn dõn c p xó + tờn c p xó gi a: Tờn TTHTC D i cựng: a ch c a TTHTC , i n tho i, fax, e-mail (n u cú) * Ti chớnh c a TTHTC : Ti chớnh c a TTHTC g m: + Ngõn sỏch nh n c h tr + Kinh phớ huy ng t cỏc ngu n khỏc, thụng qua ho t ng thi t th c, cú hi u qu trờn a bn: NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 47 + + + + Kinh phớ huy ng t cỏc ch ng trỡnh khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n lõm, khuy n ng , cỏc d ỏn, ch ng trỡnh t i a ph ng liờn quan n n i dung ho t ng c a TTHTC Ti tr c a doanh nghi p, cỏ nhõn v cỏc t ch c kinh t xó h i, cỏc n v s n xu t kinh doanh, doanh nghi p, cỏc on th v ngoi n c (n u cú) H c phớ (n u cú) Ngu n ti chớnh c a TTHTC c chi nh sau: Chi cho cỏc ho t ng c a TTHTC Chi cho vi c mua trang thi t b c s v t ch t, thi t b d y h c v ti li u h c t p Chi ph c p cho cỏn b qu n lớ, GV c a TTHTC Cỏc kho n chi khỏc theo quy nh c a phỏp lu t * Vi c qu n lớ thu, chi t cỏc ngu n ti chớnh c a TTHTC : Vi c qu n lớ thu, chi t cỏc ngu n ti chớnh c a TTHTC ph i tuõn theo cỏc quy nh c a Nh n c; ch p hnh y cỏc ch k toỏn, th ng kờ v bỏo cỏo nh kỡ theo quy nh Ngõn sỏch nh n c h tr cho ho t ng c a TTHTC th c hi n theo h ng d n c a B Ti chớnh Ch ph c p kiờm nhi m i v i cỏn b qu n lớ TTHTC th c hi n theo h ng d n c a B N i v g Trỏch nhi m c a s giỏo d c v o t o, h i khuy n h c t nh, phũng giỏo d c v o t o, cỏc c s giỏo d c v u ban nhõn dõn c p xó * Trỏch nhi m c a cỏc s giỏo d c v o t o Tham m u cho h i ng nhõn dõn, u ban nhõn dõn t nh, thnh ph tr c thu c Trung ng (sau õy g i chung l c p t nh) ban hnh cỏc v n b n ch o v cỏc chớnh sỏch c th c a a ph ng xu t cỏc gi i phỏp h tr c a Trung ng xõy d ng v phỏt tri n b n v ng cỏc TTHTC trờn a bn Ph i h p v i cỏc s , ban, ngnh, cỏc t ch c xó h i t nh m cỏc l p h c chuyờn , cỏc l p t p hu n thu c ch ng trỡnh, d ỏn cú liờn quan; T ch c biờn so n ti li u ph c v cỏc ho t ng c a TTHTC 48 | MODULE GDTX 28 T ch c cỏc l p b i d ng nõng cao n ng l c qu n lớ TTHTC cho i ng cỏn b c t cỏn t nh Ph i h p v i u ban nhõn dõn c p huy n v h i khuy n h c c p t nh, ch o cỏc ho t ng giỏo d c c a TTHTC phự h p v i tỡnh hỡnh th c t c a a ph ng * H i khuy n h c c p t nh cú trỏch nhi m: Ph i h p v i s giỏo d c v o t o vi c tham m u cho c p u ng, chớnh quy n c p t nh v ch tr ng, gi i phỏp v c ch chớnh sỏch phự h p v i i u ki n c a a ph ng trỡ ho t ng cú hi u qu v phỏt tri n b n v ng cỏc TTHTC trờn a bn t nh Ch o h i khuy n h c cỏc c p ph i h p v i cỏc c s giỏo d c, cỏc cỏ nhõn, t ch c, on th xó h i vi c v n ng ng i h c, h tr ti chớnh, c s v t ch t, trang thi t b h c t p cho cỏc TTHTC , tham gia gi ng d y t i cỏc TTHTC * Phũng giỏo d c v o t o cú trỏch nhi m: Tham m u cho c p u ng, chớnh quy n c p huy n v ch tr ng, bi n phỏp, t o i u ki n thu n l i cho cỏc TTHTC ho t ng cú hi u qu , gúp ph n th c hi n t t cỏc m c tiờu phỏt tri n kinh t , v n hoỏ, xó h i c a a ph ng Ch o v n i dung v cỏc hỡnh th c ho t ng c a TTHTC H tr ngu n nhõn l c cho cỏc TTHTC T ch c t p hu n v chuyờn mụn, nghi p v cho i ng cỏn b qu n lớ, GV c a cỏc TTHTC Bỏo cỏo nh kỡ cho u ban nhõn dõn c p huy n v s giỏo d c v o t o v cụng tỏc qu n lớ v ho t ng c a cỏc TTHTC úng gúp trờn a bn * Cỏc c s giỏo d c cú trỏch nhi m: Trung tõm GDTX c p huy n v cỏc tr ng ti u h c, trung h c v c s cú trỏch nhi m: T v n Ch n, i u ng GV tham gia gi ng d y NI DUNG V K NNG T VN CHO TRUNG TM HC TP CNG NG | 49 H ng d n v chuyờn mụn nghi p v Biờn so n ti li u cho TTHTC * U ban nhõn dõn c p xó cú trỏch nhi m: Tham m u cho h i ng nhõn dõn c p xó vi c cõn i ngõn sỏch a ph ng u t xõy d ng v phỏt tri n TTHTC , k c ch ph c p trỏch nhi m cho cỏn b qu n lớ, GV TTHTC Tr c ti p qu n lớ v t ch c, nhõn s , n i dung v k ho ch ho t ng c a TTHTC T o i u ki n TTHTC ho t ng theo nhi m v v quy n h n c giao Ph i h p v i cỏc tr ng ti u h c, trung h c c s , h i khuy n h c c p xó, cỏc t ch c kinh t xó h i, cỏc on th qu n chỳng trờn a bn v cỏc t ch c khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n lõm, khuy n ng h tr ho t ng c a TTHTC F DANH MC TI LIU THAM KHO Ti li u hu n luy n c a APPEAL cho cỏn b giỏo d c th ng xuyờn, t p 8, S tay v phỏt tri n cỏc trung tõm h c t p, V n phũng UNESCO, khu v c chõu Thỏi Bỡnh D ng, Bangkok, 1995 V Giỏo d c th ng xuyờn, Phỏt tri n trung tõm h c t p c ng ng, B Giỏo d c o t o v Hi p h i Qu c gia cỏc t ch c UNESCO Nh t B n (NFUAJ), 2004 V Giỏo d c th ng xuyờn, S tay thnh l p v qu n lớ trung tõm h c t p c ng ng, B Giỏo d c v o t o v Hi p h i Qu c gia cỏc t ch c UNESCO Nh t B n (NFUAJ), 2005 Quy ch T ch c v ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng t i xó, ph ng, th tr n Ban hnh theo Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T, ngy 24/3/2008 c a B Giỏo d c v o t o Quy ch T ch c v ho t ng c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn Ban hnh theo Quy t nh s 01/2007/Q -BGD T, ngy 02/01/2007 c a B Giỏo d c v o t o 50 | MODULE GDTX 28 [...]... TTHTC c Sơ đồ: Đối tư ng cần tư vấn ở trung tâm học tập cộng đồng 5 Một số nội dung cần tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng * Hi n nay, TTHTC r t c n c t v n v các v n liên quan t i GDTX nói chung và TTHTC nói riêng C th có các n i dung nh sau: NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 25 — Nh ng v n c b n v GDTX (GDTX trên th gi i, khu v c và Vi t Nam; t m nhìn và h th ng GDTX trong... sau: NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 31 B ng 1: C s v t ch t c a TTHTC hi n nay S trung tâm có tr s riêng C s v t ch t c a S trung tâm có phòng sách riêng TTHTC S trung tâm có thi t b riêng 3.092 5.624 4.822 Ngu n: S li u th ng kê n tháng 2 n m 2012, V GDTX Bên c nh ó, t ng tính hi u qu trong vi c t ch c các ho t ng giáo d c TTHTC Các c p chí nh quy n a ph ng ã có s quan tâm. .. dung d y h c ng i l n + Khai thác và s d ng tài li u tham kh o, tài li u s n có a ph ng; biên so n tài li u h c t p cho TTHTC NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 27 + — + + + + Cách th c t ch c các ho t ng giáo d c TTHTC i v i ng i dân, n i dung t v n có th là: Ch c n ng, nhi m v và các ho t ng t i TTHTC N i dung/ l p h c phù h p v i nhu c u và i u ki n c a h Tài li u h c... các n i dung này v n t p trung vào 5 nhóm l nh v c n i dung 5 nhóm l nh v c n i dung này chí nh là 5 v n l n c a cu c s ng hi n nay c a ng i dân ó là: Kinh t , xã h i, pháp lu t, s c kho và môi tr ng Nh ng n i dung h c t p này ã c b n giúp ng i dân gi i quy t c nh ng v n c p bách, c n thi t c a b n thân, gia ình và c ng ng; NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 33 góp ph n phát... B Giáo d c và ào t o ã kí Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a TTHTC t i xã, ph ng, th tr n Theo quy ch này, TTHTC t i xã, ph ng, th tr n s c t ch c và ho t ng nh sau: a V trí, ch c n ng, nhi m v c a trung tâm h c t p c ng ng * V trí c a trung tâm h c t p c ng ng: — Là c s giáo d c th ng xuyên trong h th ng giáo d c qu c dân NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM... ban lãnh o TTHTC — N i dung t v n: Có th t p trung vào nh ng v n c b n c a TTHTC và qu n lí, i u hành TTHTC ; i u tra, xác nh nhu c u h c t p c a ng i dân, xây d ng k ho ch; n i dung và hình th c t ch c các ho t ng TTHTC NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | 19 — Hình th c t v n: có th s d ng hình th c t v n qua h i th o, to àm và t v n tr c ti p; cung c p các tài li u có liên... của các trung tâm giáo dục thường xuyên để làm tốt công tác tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng — — — — — — t v n t t cho TTHTC , TTGDTX c n th c hi n m t s công vi c sau: Xây d ng k ho ch t v n cho TTHTC trên a bàn trong k ho ch t ng th h ng n m c a n v ; giao nhi m v c th cho t ng cán b /giáo viên Thu th p và lên danh m c các lo i tài li u, t li u nghiên c u v các v n c n t v n và tài li u h tr... nh v c c b n trong cu c s ng mà ng i dân th ng quan tâm quan tâm nh : kinh t , v n hoá xã h i, pháp lu t, s c kho , môi tr ng PHỤ LỤC 3: TÀI LIỆU BỔ SUNG CHO NỘI DUNG 3 6 Một số phẩm chất và kĩ năng cơ bản cần thiết của cán bộ tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng — — — — có th t v n có hi u qu cho TTHTC , cán b t v n c n ph i có nh ng ph m ch t và k n ng c b n nh sau: Có nh ng hi u bi t sâu, r ng... i dung, hình th c, ph ng pháp, a i m Nội dung 4 THỰC HÀNH LỰA CHỌN NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KĨ NĂNG TƯ VẤN PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG CẦN TƯ VẤN Ở TTHTCĐ (5 tiết) Hoạt động 1: Nghiên cứu một số tình huống cần tư vấn ở TTHTCĐ (2 tiết) a Bài t p * Bài t p 12 (tình hu ng 1): TTHTC xã B ã thành l p c 1 n m nay Trong ngày khai tr ng trung tâm, ng i dân trong xã ph n kh i, nô n c n tham d các ho t ng c a trung tâm. .. và gi i quy t v n — — — — : Xác nh úng b n ch t v n c n t v n Giúp i t ng c n t v n phân tích nh ng khó kh n c a h Giúp i t ng c n t v n xác nh các ph ng án gi i quy t v n Giúp i t ng c n t v n tìm ra c gi i pháp t i u và t a ra nh ng quy t nh v cách gi i quy t nh ng khó kh n c a chính h NỘI DUNG VÀ KĨ NĂNG TƯ VẤN CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | c 29 8 Những công việc cần thiết của các trung tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 28 nội dung và kĩ năng tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng bế hồng hạnh , Module giáo dục thường xuyên 28 nội dung và kĩ năng tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng bế hồng hạnh , Module giáo dục thường xuyên 28 nội dung và kĩ năng tư vấn cho trung tâm học tập cộng đồng bế hồng hạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập