Module giáo dục thường xuyên 27 một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:56

PHM XUN LUN MODULE gdtx 27 Một số kĩ cần thiết để tổ chức thực chơng trình giáo dục đáp ứng yêu cầu ngời học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 67 | A GII THIU TNG QUAN Module ny cung c p cho GV lm vi c t i cỏc c s giỏo d c th ng xuyờn m t s k n ng c b n ch o ho t ng trung tõm h c t p c ng ng nh : K n ng xỏc nh nhu c u, cỏch th c i u tra nhu c u ng i h c t i c ng ng K n ng biờn so n ti li u cho phự h p i t ng vựng mi n Gi i thi u m t s k n ng d y h c ng i l n K n ng t ch c th c hi n ch ng trỡnh cho phự h p i t ng vựng mi n B MC TIấU TI LIU MC TIấU CHUNG GV TTGDTX c cung c p k n ng xỏc nh v i u tra nhu c u ng i h c t i c ng ng, bi t quy trỡnh biờn so n ti li u, h c li u phự h p v i a ph ng, i t ng ng i h c, ph bi n c ph ng phỏp d y h c ng i l n cho h ng d n viờn, bỏo cỏo viờn TTHTC MC TIấU C TH 2.1 Kin thc Nờu c nhu c u h c t p l gỡ, c i m c a nhu c u h c t p, vai trũ c a ti li u h c t p v ph ng phỏp d y h c ng i l n 2.2 K nng Bi t t ch c kh o sỏt nhu c u h c t p c a ng i dõn, xu t n i dung, biờn so n ti li u; Cú k n ng biờn so n ti li u phự h p v i yờu c u c a ng i h c v c i m c a vựng mi n Bi t l a ch n ph ng phỏp, t ch c th c hi n ch ng trỡnh cho phự h p i t ng vựng mi n 2.3 Thỏi Trõn tr ng ng i h c, c m thụng v i i u ki n v hon c nh s ng c a t ng i t ng ng i h c 68 | MODULE GDTX 27 C CC HOT NG THễNG TIN NGUN S tay phỏt tri n TTHTC S tay nghi p v qu n lớ v t ch c ho t ng TTHTC S GD& T Ho Bỡnh Cỏc ho t ng ch y u: Ho t ng 1: Tỡm hi u v nhu c u h c t p v k n ng kh o sỏt i u tra nhu c u ng i h c c ng ng Ho t ng 2: Tỡm hi u m t s k n ng biờn so n ti li u h c li u a ph ng Ho t ng 3: Tỡm hi u m t s k n ng d y h c ng i l n Ho t ng 4: L a ch n ph ng phỏp, hỡnh th c t ch c th c hi n Ch ng trỡnh t i a ph ng? Hot ng 1: Tỡm hiu v nhu cu hc v k nng kho sỏt iu tra nhu cu ngi hc cng ng 1.1 MC TIấU HOT NG N m c c i m v cỏch phõn lo i nhu c u h c t p Cú c m t s k n ng xỏc nh nhu c u h c t p 1.2 TIN TRèNH HOT NG T ng cỏ nhõn t xõy d ng v trỡnh by khỏi ni m nhu c u h c t p Nờu c i m nhu c u h c t p c a c ng ng Nờu cỏch phõn lo i cỏc nhu c u h c t p * Bi t p Anh, ch hóy phõn lo i nhu c u h c t p T ch n d u hi u phõn lo i Cho bi t ý ki n v cỏch phõn lo i nhu c u sau: 1) Nhu c u cỏ nhõn v c ng ng ý th c c MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 69 | 2) Nhu c u cỏ nhõn v c ng ng ch a ý th c c 3) Nhu c u v n ng v tuyờn truy n m cú 4) Nhu c u yờu c u c a c ch qu n lớ xó h i, ngh nghi p t ng ý Khụng ng ý Ch nh s a Th o lu n chia s vai trũ cỏc lo i thụng tin vi c xỏc nh nhu c uh ct p * Bi t p 1) Thi t k b ng h i thu th p thụng tin 2) V b n thụn b n v cỏch b trớ cõu l c b c ng ng cú cựng s thớch 3) V s hỡnh cõy nhõn qu d n n nghốo Cỏc nhúm trỡnh by ý ki n th o lu n v bi t p c a mỡnh tr c h i th o Th kớ t ng h p, GV t ng k t b sung k t lu n ( Phi u 1) NH GI K n ng ti p c n c ng ng c a HV thụng qua vi c gi i quy t cỏc bi t p ho t ng cú phự h p khụng? Hot ng 2: Tỡm hiu mt s k nng c bn biờn son ti liu, hc liu a phng 2.1 MC TIấU HOT NG Ng i h c bi t c cỏch biờn so n ti li u, h c li u a ph ng phự h p i t ng, thỏo g v n m c ng ng quan tõm N m c k n ng c n thi t biờn so n ti li u, h c li u a ph ng phự h p i t ng 2.2 TIN TRèNH HOT NG T ng cỏ nhõn thi t k cõu h i tr c biờn so n ti li u, h c li u m i trờn gi y A4 70 | MODULE GDTX 27 Cỏc nhúm nờu quy trỡnh biờn so n ti li u, h c li u m i: Sau ú trao i, th o lu n GV b sung b ng cỏch trỡnh chi u n i dung sau õy: a)Bi t tv n i t ng s d ng ti li u l ai? Vi t v v n gỡ? Cú bao nhiờu ng i c n ki n th c ú? Xỏc nh rừ m c tiờu Tr l i cõu h i: Biờn so n ti li u nh m m c ớch gỡ? N i dung ti li u Tr l i cõu h i: Ti li u ny vi t v cỏi gỡ? Cỏch biờn so n Tr l i cõu h i: Ti li u ny vi t b ng cỏch no? b)Bi t quy trỡnh biờn so n ti li u, h c li u m i B B B B B B B c L a ch n ch c Xỏc nh m c tiờu c L a ch n n i dung c L a ch n hỡnh th c c So n th o n i dung v minh ho c Th nghi m v xin ý ki n chuyờn gia th m nh c S a ch a v hon thi n c)Bi t cỏch biờn so n cỏc ti li u, h c li u dựng c ng ng Sỏch m ng T r i p phớch Bi t p Biờn so n t r i v h ng d n quy trỡnh ch m súc cõy, gia ỡnh NH GI Qua ho t ng ỏnh giỏ kh n ng sỏng t o c a HV cú c phỏt huy khụng? MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 71 | * * 72 | Ch n m t s ý sau hỡnh thnh v hon ch nh khỏi ni m nhu c u h c t p: Nhu c u h c t p l s ũi h i c a ng i thớch nghi, tho cỏ nhõn i s ng xó h i v c ng ng Nhu c u h c t p thu c ph m trự nh n th c, chi ph i m nh m n s hỡnh thnh phỏt tri n nhõn cỏch c a ng i Nhu c u v ho t ng nh m th c hi n nhu c u l ng l c quan tr ng tho s mong mu n ú Nhu c u h c t p l khỏt v ng c a ng i v n lờn tỡm hi u, chinh ph c t nhiờn v xó h i Nhu c u h c t p cũn nh m m c ớch thay i b n thõn, c i thi n i u ki n, mụi tr ng lm vi c, t ng thu nh p, xoỏ gi m nghốo Th o lu n nhu c u h c t p cú c i m gỡ? Nờu vi c i m c a nhu c u h c t p: Nhu c u h c t p khụng n nh Nú th ng thay i theo th i gian, khụng gian, i u ki n v hon c nh s ng Nhu c u h c t p c a m i cỏ nhõn, c ng ng cú nột chung v khỏc nh t nh no ú Xỏc nh nhu c u h c t p l i u ki n b t bu c v i GV, cỏn b qu n lớ c s giỏo d c th ng xuyờn Xỏc nh nhu c u h c t p l quỏ trỡnh thu th p, phõn tớch, l u d thụng tin cú h th ng v mang tớnh c p nh t nh m xỏc nh cú nhu c u h c t p, h c v cỏi gỡ, t i sao? Lm th no ỏp ng cỏc nhu c u ú? Mu n xỏc nh nhu c u h c t p c a c ng ng thỡ ph i thu th p thụng tin v tỡnh hỡnh hi n t i c a c ng ng, s thớch, mong mu n c a t ng cỏ nhõn c ng ng Thụng tin cú vai trũ nh dõy n i c a ba thnh t ch y u c a ho t ng c ng ng, t o thnh vũng trũn khộp kớn ú l nhu c u h c t p c ng ng, ban qu n lớ TTHTC , n v v cỏ nhõn ỏp ng c nhu c u h c t p c a c ng ng MODULE GDTX 27 Khụng cú thụng tin khụng th xỏc nh nhu c u h c t p, khụng th t ch c hi u qu vi c h c t p c ng ng * Cỏc lo i thụng tin c n thi t giỳp cho vi c xỏc nh nhu c u h c t p S p x p theo m c c n thi t c a cỏc lo i thụng tin sau: Thụng tin cỏ nhõn: Tu i tỏc, trỡnh v n hoỏ, trỡnh ngh nghi p, s thớch cỏ nhõn Thụng tin i u ki n, mụi tr ng s ng Thụng tin v tỡnh hỡnh kinh t Thụng tin v dõn s , a lớ, th i ti t Thụng tin v tỡnh hỡnh chớnh tr , xó h i Thụng tin v phong t c t p quỏn, sinh ho t c a c ng ng Thụng tin s c kho , d nh b nh Thụng tin v truy n thụng v n hoỏ c a c ng ng Thụng tin v s phỏt tri n giỏo d c a ph ng * Nờu cỏc b c ti n hnh xỏc nh nhu c u h c t p B c Thu th p thụng tin Nghiờn c u ti li u, s li u th ng kờ Phi u h i Ph ng v n Quan sỏt Th o lu n v h p B c Phõn tớch thụng tin xỏc nh nhu c u Mụ t n i dung theo thụng tin thu c V b n thụn b n Xõy d ng s hỡnh cõy MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 73 | Xõy d ng l ch Xõy d ng ma tr n S p x p th t u tiờn Xỏc nh nhu c u B c L p k ho ch gi i quy t v n nhu c u c a cỏ nhõn v c a c c ng ng t * Th o lu n GV TTGDTX cú nhi m v h ng d n bỏo cỏo viờn TTHTC t biờn so n cỏc lo i ti li u nh th no? M i xó huy n cú nh ng v n , nh ng nhu c u h c t p c thự riờng m TTGDTX huy n khụng th ỏp ng c Vỡ th , ngoi vi c tr c ti p biờn so n ti li u cho cỏc TTHTC , TTGDTX c n h ng d n cho cỏc TTHTC t biờn so n ti li u cho chớnh c ng ng mỡnh Cỏc ti li u c ng ng t biờn so n s phự h p h n TTHTC cú th t biờn so n ti li u, TTGDTX nờn: T ch c t p hu n nõng cao n ng l c cho cỏc cỏn b , GV/HDV c a TTHTC bi t cỏch khai thỏc, l a ch n, ch nh s a ti li u s n cú a ph ng ho c bi t cỏch t biờn so n ti li u m i cho c ng ng c a mỡnh (Tham kh o Ti li u H ng d n biờn so n ti li u Trung tõm h c t p c ng ng, Vi n Chi n l c v Ch ng trỡnh biờn so n, UNESCO H N i ti tr ) T ch c cỏc tr i biờn so n ti li u cho cỏc TTHTC m ng i biờn so n l cỏc cỏn b , GV/HDV c a TTHTC Ngoi ra, nờn m i nh ng ngh nhõn, nh ng ng i cú kinh nghi m c ng ng, cỏc cỏn b u ngnh a ph ng, cỏc cỏn b cú n ng l c c a cỏc on th nh H i Ph n , H i Nụng dõn, on Thanh niờn C ng s n H Chớ Minh, H i Khuy n h c, H i C u chi n binh, H i Ng i cao tu i, H i Lm v n Hot ng 3: Tỡm hiu mt s k nng dy hc ngi ln 3.1 MC TIấU HOT NG Ng i h c cú cỏc k n ng h ng d n cho ng i l n h c t p 74 | MODULE GDTX 27 Bi t s d ng k n ng ú vo vi c th c hi n n i dung ch ng trỡnh cho t ng i t ng c th 3.2 TIN TRèNH HOT NG c ph n III H ng d n th c hi n ch ng trỡnh GDTX ỏp ng nhu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh Th o lu n nhúm cõu h i: Cỏc k n ng h ng d n ng i l n h c g m k n ng c th gỡ? Nờu n i dung c b n c a cỏc k n ng Cỏc nhúm trỡnh by Gi ng viờn b sung n i dung thi u v th ng nh t ý ki n N i dung h tr ho t ng: (1) K n ng t cõu h i a s nh ng thụng tin c a ti li u a d i d ng cõu h i N u c thi t k t t s giỳp cho ng i h c tham gia h c t t h n Qua cõu h i, HV nhỡn nh n v n ton di n, sõu s c v ch ng h n * M c ớch t cõu h i Hi u ng i h c, hi u quan ni m, suy ngh , nhu c u v kinh nghi m c a h H ng d n g i ý, d n d t HV t phỏt hi n v n , gi i quy t v n ng viờn HV chia s kinh nghi m ỏnh giỏ m c ti p thu bi h c, * Cỏc lo i cõu h i: Cõu h i g i m (kớch thớch s so sỏnh, tỡm ki m, phỏt hi n, liờn t ng, xõu chu i cỏc s ki n, thụng tin, ) Cõu h i úng (dnh cho s tr l i n cú ho c khụng) * Yờu c u cõu h i M c ớch h i ph i rừ rng, n gi n d hi u MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 75 | T ng phự h p i t ng, phự h p n i dung bi h c v th c ti n a ph ng Ph i mang tớnh g i ý, kớch thớch suy ngh (2) K n ng l ng nghe: M c ớch l ng nghe l ng nghe cú hi u qu c n chỳ ý gỡ? Thỏi l ng nghe Nh ng i u nờn trỏnh l ng nghe (3) K n ng trỡnh by: M c ớch c a trỡnh by Cỏc b c c a bi trỡnh by (xỏc nh ch v i t ng; xõy d ng, l a ch n thụng tin, n i dung c n trỡnh by; xỏc nh th i gian, a i m; ph ng ti n dựng d y h c; cỏc t nh c trỡnh by trỏnh sút, trỏnh quỏ th i gian) Yờu c u: m ch l c, rừ rng cú tr ng tõm tr ng i m, cỏc v n b o m s lụgic M i v n kho ng 20 phỳt l t t nh t Nờn cú ba ph n t v n , gi i quy t v n v k t thỳc v n C n k t h p gi ng núi v i c ch , i u b thu hỳt v lụi cu n ng i nghe Hot ng 4: La chn cỏc phng phỏp, hỡnh thc t chc thc hin Chng trỡnh GDTX ti a phng 4.1 MC TIấU HOT NG Ng i h c nờu c m t s ph ng phỏp v hỡnh th c t ch c th c hi n ch ng trỡnh t i TTHTC Xỏc nh c m c ớch c a t ng ph ng phỏp, u i m, cỏc b c ti n hnh c a t ng ph ng phỏp Bi t c m t s trũ ch i sinh ho t t p th t ch c cỏc l p h c c ng ng 76 | MODULE GDTX 27 4.2 TIN TRèNH HOT NG Cỏc nhúm th o lu n nờu rừ m c ớch, u i m v cỏc b c ti n hnh c a cỏc ph ng phỏp c b n sau: + Ph ng phỏp cựng tham gia + Ph ng phỏp ng nóo + Ph ng phỏp th o lu n nhúm + Ph ng phỏp tranh lu n + Ph ng phỏp tr i nghi m Th o lu n, xu t thờm m t s ph ng phỏp chuy n t i n i dung ti li u cỏc chuyờn c a ch ng trỡnh Cỏc nhúm trỡnh by, b sung, GV t ng k t th ng nh t ý ki n * Bi t p ho t ng So sỏnh s khỏc gi a ph ng phỏp d y h c ng i l n v h c sinh ph thụng xu t cỏc b c t ch c bu i sinh ho t t i cõu l c b c ng ng cựng s thớch t i thụn/b n ỏnh giỏ: S sỏng t o, kh n ng i u hnh bu i t p hu n trung tõm h c t p c ng ng D KIM TRA, NH GI HV nh n xột v cỏc bi t p ho t ng c thi t k module ỏnh giỏ m c hi u cỏc n i dung nờu module theo cỏc m c: R tt t Tt Khỏ Bỡnh th ng Ch a t MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 77 | E PH LC HNG C LNG, X VI BO V MễI TRNG Phn NI DUNG CHUYấN Ng i dõn v c ng ng úng vai trũ r t quan trong b o v mụi tr ng T xa x a, nhi u c ng ng Vi t Nam ó quy nh nh ng lu t l cho riờng mỡnh b o v mụi tr ng Nh ng quy nh ny r t quan tr ng b o v mụi tr ng s ng c a chớnh m i ng i dõn c ng ng hụm v cho chỏu c a h mai sau I VAI TRề CA HNG C TRONG BO V MễI TRNG A PHNG Hng c l gỡ? H ng c l b n ghi chộp cỏc i u l liờn quan n i s ng c a c ng ng dõn c sinh s ng lng Cỏc i u l ny hỡnh thnh d n l ch s , c i u ch nh v b sung m i c n thi t X a, cỏc i u y quen g i l l lng H ng c cũn cú cỏch g i ng ngh a nh : h ng biờn, h ng l , h i ỡnh, h i c, H ng c cú th xem l h th ng lu t t c t n t i song song v i phỏp lu t c a Nh n c nh ng khụng i l p v i lu t phỏp c a Nh n c H ng c c p t i nh ng n i dung c th g n v i hon c nh phong t c, t p quỏn lõu i c a t ng lng, l nh ng n i dung m cỏc b lu t c a Nh n c khú c p n H ng c c xõy d ng trờn c s nh ng m i quan h gi a cỏc thnh viờn c a c ng ng lng, xó v i nhau, gi a m i thnh viờn v i c ng ng, gi a cỏc c ng ng nh lng (phe, giỏp, h ,) v lng H ng c khụng ch cỏc hỡnh th c tr ng ph t v i cỏc vi c lm trỏi m cũn nh ng hỡnh th c khen th ng vi c t t, cú ớch cho lng H ng c ph n ỏnh tõm lớ c a dõn lng, ph n ỏnh m t ph ng di n quan tr ng c a v n hoỏ lng ú l cỏc quan i m c a dõn lng v i u hay, l ph i, i u d , i u trỏi, v cỏi ỳng sai, ỏng tr ng ỏng khinh 78 | MODULE GDTX 27 S c m nh c ng ch c a h ng c d a vo l thúi, n p s ng quen thu c c a c ng ng lng ú l s c m nh cú tớnh ch t tõm lớ n m sõu ti m th c c a m i dõn lng H ng c v a u n ng i ta vo khuụn phộp, v ng viờn ng i ta hnh ng, g n bú dõn lng thnh m t c ng ng ch t ch , ng th i i u ti t cỏc trỏch nhi m v cỏc quy n l i c a m i thnh viờn lng Do ú, h ng c cú ý ngh a vi c b sung cho lu t phỏp c n x lớ nh ng v n r t c th n y sinh t n p s ng c thự c a lng H ng c khụng ch cú ý ngh a nh l m t th lu t phỏp m cũn cú ý ngh a nh l m t h th ng tiờu chu n o c Vỡ v y, nú ch a ng nh ng giỏ tr v n hoỏ dõn gian, hm ch a nhi u y u t tớch c c Song, h ng c c ng t n t i khụng ớt cỏc y u t tiờu c c (nh s l i d ng h ng c h hi p dõn c a c ng ho, ỏc bỏ lng,) Nh v y, h ng c cú vai trũ quan tr ng i v i vi c n nh n p s ng lng, s c m nh c a nú, m t ph n d a vo hỡnh ph t (cao nh t l u i kh i lng), m t ph n d a vo ph n th ng Song s c m nh l n nh t l b i d lu n khen chờ c a dõn lng Hng c cú vai trũ gỡ bo v mụi trng? N i dung c a cỏc b n h ng c th ng g m lo i quy c l: Nh ng quy c v ch ru ng t Nh ng quy c v vi c khuy n nụng, b o v s n xu t, b o v mụi tr ng Nh ng quy c v t ch c xó h i v trỏch nhi m c a cỏc ch c d ch lng Nh ng quy c v v n hoỏ tinh th n v tớn ng ng lụi cu n m i ng i cựng tham gia gi i quy t nh ng v n mụi tr ng chung c a lng xó, khụng gỡ b ng h ng c theo truy n th ng a ph ng C ng gi ng nh cỏc h ng c khỏc, H ng c b o v mụi tr ng (g i t t l H ng c mụi tr ng) chớnh ng i dõn l tỏc gi , ng th i l ng i th c hi n v giỏm sỏt th c hi n Tr c h t, h phỏt hi n v xỏc nh cỏc v n mụi tr ng t i a ph ng mỡnh (cú s úng gúp c a MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 79 | cỏc cỏn b chuyờn mụn), a ph ng h ng gi i quy t v v n b n hoỏ cỏc yờu c u i v i m i ng i dõn c a c ng ng cụng tỏc v sinh v b o v mụi tr ng II MT S V D THC T V BO V MễI TRNG TRONG HNG C CA CNG NG Nhi u c ng ng Vi t Nam ó xõy d ng v th c hi n h ng c b o v mụi tr ng Cỏc c ng ng u xu t phỏt t c i m cu c s ng v phong t c c a mỡnh xõy d ng h ng c b o v mụi tr ng Cú th nờu m t vi d n ch ng d i õy: M t t b n H p Thnh, huy n T ng D ng, Ngh An n i cú v n qu c gia Pự Mỏt cú quy nh: khụng b n v n, mang N u chỳng m c b y thỡ ph i th Xó B o H, huy n B o Yờn, Lo Cai cú t p quỏn: n u nh no b n c m t nai, nh ú ch c m t ựi, cũn l i tr cho c ng ng, vỡ c ng ng ó b o v r ng v b o v nai Nh ng m i n m ch c s n b n nai Khi nai th ba ó b b n r i, c b n s lm l k t thỳc s n nai n m ú Ai vi ph m s b ph t r t n ng Quy c b o v mụi tr ng c a lng Chi t Bi, xó Thu Tõn, huy n H ng Thu , t nh Qu ng Tr cú ch ng Trong ú, ch ng quy nh cỏc hnh vi g m: (1) khụng phúng u , x rỏc v v t v thu c tr sõu b a bói, h n ch s d ng tỳi/bao ni lụng; (2) cỏc gia ỡnh ph i b o v ngu n n c nh khụng v t xỏc ng v t vo ao, h , kờnh m ng; c m t m gi t t i gi ng n c cụng c ng, gia ỡnh nờn cú h m rỳt, m ng thoỏt n c trỏnh d ch b nh; (3) cỏc h gia ỡnh s n xu t, buụn bỏn nờn úng gúp v t ch t, cụng s c b o v mụi tr ng c a lng; (4) trỏch nhi m gia ỡnh vi c b o v cỏc cụng trỡnh cụng c ng c a lng; (5) tham gia tr ng cõy, h n vo cỏc ngy 30 v 14 õm l ch hng thỏng; lng t ch c lm v sinh ng lng xúm, tu s a ng, ao h , cỏc gia ỡnh ph i c ng i tham gia i u 80 c a lu t t c ấ- vi t r ng: n ụng th ng t l a b a bói, n b th ng t l a b y b , cú nh ng ng i t l a m lm nh k iờn, k d i Cõy le ang õm ch i th m h ch t m t ng n, cõy l ụ 80 | MODULE GDTX 27 ang õm ch i th m h ch t m t t N u ng i ta b t c h em cho ng i tự tr ng nh giu thỡ chõn h t t ph i trúi l i ngay, tay c a h t t ph i xi ng l i C r ng le b chỏy khụ, c r ng l ụ b chỏy tr i, hang th , hang ch n u b thiờu tr i t t c Vỡ v y cú chuy n nghiờm tr ng c n ph i xột x h Dõn lng khụng c mang c i chỏy d vo r ng: Ai cú ph i d y con, cú chỏu ph i d y chỏu, k o i hỏi c i m khụng bi t i, i su i l y n c m khụng bi t i E r ng h s t u c c m theo E r ng i r y lo vi c n ng r y m khụng bi t i, c m theo nh ng u cõy chỏy d cú th hu di t c r ng, Cho nờn bi t c n b y l ai, th ng n ụng y l thỡ vi c xột x ph i i n b i th ng n ng V i ng i ấ- ờ, Gia-rai, b n n c ho c ngu n n c c coi l hỡnh nh tiờu bi u c a buụn lng Vi c lm ụ nhi m ngu n n c gõy nờn h u qu nghiờm tr ng, s b a xột x v ch u nh ng hỡnh ph t r t n ng Quan ni m c a ng bo l t i m i b n n c chung c a lng, u cú m t v th n c ng B n n c b u t p lm th n linh n i gi n gõy d ch b nh tr ng ph t dõn lng B i th hng n m dõn lng ph i lm l cỳng b n n c Trong bu i l ú nghi th c quan tr ng nh t l t t c m i ng i buụn lng tham gia quột d n b n n c, lm cho b n n c tr nờn s ch s H tin r ng lm nh v y, cỏc v th n s hi lũng, giỳp cho dõn lng c kho m nh Vi c thu c cỏ (dựng cỏc lo i v cõy, r cõy cú ch t lm say cỏ, gió ho xu ng su i, cỏ say n i lờn m b t), ó hu ho i mụi tr ng sinh thỏi c a dũng su i, nờn b c ng ng nghiờm c m Mu n n ch dựng nỏ m b n, /Mu n n cỏ dựng r m v t, /Khụng thu c b ng kuau rle, /Lm ch t s ch c tộp c cua,/Buụn, lng cú quy n u n i, /Ai thu c cỏ cú t i v i lng, /T i thu c cỏ khụng m n i Ng i M nụng k L k cú ý th c b o v r ng nghiờm kh c T ngn x a, c ng ng Mnụng ó l u truy n cỏc kho n quy nh v t i lm chỏy r ng nh sau: Chũi b chỏy ch m t ng i bu n, /Nh b chỏy c buụn ph i bu n, /R ng b chỏy m i ng i u bu n /R ng b chỏy m khụng d p t t, /Ng i ú s khụng cú r ng, /Ng i ú s khụng cú t, /Lm nh ng dựng cõy n a, /Lm chũi ng dựng cõy n a, /Lm r y khụng phỏt r ng n a, /Khi thi u ng o c n a, /B o MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 81 | nú c t chũi trờn m t tr ng, /B o nú c t chũi trờn ngụi sao, /B o nú t a lỳa trờn t ng mõy! Trong lu t t c c a ng i Mnụng l i cú nh ng i u kho n liờn quan n vi c b o v ngu n n c m t khớa c nh khỏc Ngu n n c khụng ch liờn quan n cung c p n c sinh ho t cho ng i m cũn cung c p cỏ, tụm, cua, c lm th c n cho buụn lng B dõn t c k L k cú Bi ca gi r ng: R ng ó cú t th i b Nỳi ó cú t th i ụng Cõy r ng ó cú t th i xa x a c a ụng b l i ễng b gi r ng cho chỏu ễng b gi t cho chỏu ễng b gi n c cho chỏu Chim thỳ r ng ta ph i b o v Th y chim thỳ khụng c u i b t Th y chim thỳ khụng c u i b t, B t ch n ph i ch a m , B t chim khụng c b t m , B t th khụng c b t m B t ch ph i ch a m , B t cỏ ph i ch a m , Ch t cõy tre ph i ch a cõy con, t t ong ph i ch a ong chỳa, R ng, t, ngu n n c khụng cũn, Con ng i, muụn loi s khụng s ng n i, B o v cõy r ng l b o v buụn lng, B o v cõy r ng l b o v r y n ng, B o v cõy r ng l b o v b n n c 82 | MODULE GDTX 27 III XY DNG HNG C BO V MễI TRNG TI CNG NG Cỏc im c bn hng c M i c ng ng nờn xu t phỏt t c i m c a mỡnh xõy d ng h c ho c quy c b o v mụi tr ng n i c ng ng sinh s ng M i h ng c cú th bao g m ch ng: Ch ng 1: Quy nh chung, núi v trỏch nhi m c a lng v dõn lng v i vi c thi hnh phỏp lu t núi chung v vi c b o v mụi tr ng Ch ng 2: Quy nh cỏc hnh vi khụng c lm b o v mụi tr c ng ng Ch ng 3: Nờu cỏc quy nh v th ng ph t b o v mụi tr c ng ng Ch ng 4: Quy nh cỏc i u kho n thi hnh ng i ng ng Cỏc bc xõy dng hng c bo v mụi trng ti cng ng B c 1: H p/Th o lu n gi a cỏc tr ng thụn/lónh o lng/xó Bu i th o lu n c p n: Vai trũ c a h ng c b o v mụi tr ng a ph ng Tham kh o, tỡm hi u m t s vớ d v cỏc h ng c c a nh ng a ph ng khỏc B c 2: Thu th p thụng tin Ban lónh o lng/xó c n l p m t nhúm kho ng 10 ng i Nhi m v c a cỏc nhúm l thu th p ý ki n c a ng i dõn v xõy d ng d th o h ng c trờn c s cỏc ý ki n v u tiờn c a lng/xó Nhúm ny nờn cú s l ng bỡnh ng nam n v c g ng cú s tham gia c a cỏc thnh viờn i di n cho cỏc nhúm xó h i v tu i khỏc M i nhúm quy t nh s d ng ph ng phỏp no thu th p ý ki n D i õy l m t s cõu h i quan tr ng phõn tớch mụi tr ng a ph ng: Cú nh ng v n mụi tr ng no l chớnh? Ai b nh h ng b i nh ng v n ny? Nguyờn nhõn chớnh c a nh ng v n mụi tr ng ny l gỡ? Ai ch u trỏch nhi m? MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 83 | V n cú th c gi i quy t nh th no? C n cú nh ng hnh ng no gi i quy t v n ? L i ớch c a vi c thay i hnh vi l gỡ? Cú nh ng c n tr no? Chi phớ? B c 3: T ch c h p dõn Khi ó cú b n d th o h ng c l n th nh t, m i lng/xó c n t ch c m t bu i h p dõn T i cu c h p ny, cú m i cỏc h gia ỡnh n th o lu n v i u ch nh d th o h ng c n u c n i u quan tr ng l thụng tin rừ rng cho m i ng i v lớ v l i ớch c a vi c xõy d ng h ng c N u cú th , cú th b phi u thụng qua h ng c t i cu c h p ny N u nh cú s b t ng ho c cú nhi u ý ki n v n i dung h ng c, cú th ph i t ch c m t bu i h p th hai B c 4: Phờ t h ng c Cỏc nhúm c n s a i d th o h ng c theo nh ng ý ki n ph n h i t bu i h p dõn Sau ú, h ng c cú th c trỡnh lờn c quan cú th m quy n (UBND huy n) phờ t C quan cú liờn quan s xem xột v ban hnh quy t nh phờ t h ng c mụi tr ng, phự h p v i quy nh c a phỏp lu t Vi t Nam B c 5: L kớ cam k t Ngay h ng c c chớnh th c thụng qua, c n t ch c m t l kớ cam k t t i cỏc thụn/lng/xó õy l m t s ki n quan tr ng cỏc h gia ỡnh chớnh th c phờ t v cam k t th c hi n h ng c M i h gia ỡnh s nh n v kớ vo m t b n c a h ng c nh m t s cam k t chớnh th c B n c n c treo t ng gia ỡnh B c 6: Giỏm sỏt v ỏnh giỏ M i lng/xó c n thnh l p m t ban giỏm sỏt tri n khai v tuõn th h ng c Ban ny cú th xu t m t s ho t ng c n thi t quỏ trỡnh tri n khai 84 | MODULE GDTX 27 Ban giỏm sỏt g m cú lónh o lng/xó v m t s ng i dõn ỏng tin c y lng/xó H cú nhi m v xõy d ng m t bỏo cỏo ng n v vi c tri n khai h ng c theo quý H c ng ch u trỏch nhi m ghi nh n nh ng u n i v x ph t cỏc vi ph m h ng c S ti n ph t s c a vo qu mụi tr ng c a a ph ng H ng c c ng c n xỏc nh xem s ti n ú s c s d ng lm gỡ Vớ d , l p t thựng rỏc, nh v sinh cụng c ng ho c tr ng cõy Cú th s d ng nh ng ch s sau ỏnh giỏ: % s ng i bi t v h ng c % ng i cú th nờu ớt nh t hai i u c a h ng c % ng i cho r ng b o v mụi tr ng l quan tr ng % ng i ngh r ng h ng c cú th gúp ph n b o v mụi tr ng v c i thi n mụi tr ng s ng % ng i ngh r ng h ng c ó cú tỏc ng tớch c c n lng/xó B c 7: Nõng cao nh n th c Ton b quỏ trỡnh tham gia xõy d ng h ng c cú m t ch c n ng nõng cao nh n th c quan tr ng Tuy nhiờn, vi c cú thờm cỏc ho t ng nõng cao nh n th c c ng r t quan tr ng m b o r ng c ng ng cú th bi t v tuõn th n i dung h ng c Túm t t: H ng c l b n ghi chộp cỏc i u l liờn quan n i s ng c a c ng ng dõn c sinh s ng lng Cỏc i u l ny hỡnh thnh d n l ch s , c i u ch nh v b sung m i c n thi t H ng c khụng ch cỏc hỡnh th c tr ng ph t v i cỏc vi c lm trỏi m cũn nh ng hỡnh th c khen th ng vi c t t, cú ớch cho lng lụi cu n m i ng i cựng tham gia gi i quy t nh ng v n mụi tr ng chung c a lng xó, khụng gỡ b ng h ng c theo truy n th ng a ph ng MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 85 | C ng gi ng nh cỏc h ng c khỏc, h ng c b o v mụi tr ng (g i t t l h ng c mụi tr ng) chớnh ng i dõn l tỏc gi , ng th i l ng i th c hi n v giỏm sỏt th c hi n m c nhúm nh c a cỏc h gia ỡnh (xúm, t ,) cú th cú cỏc quy c b o v mụi tr ng Nhi u c ng ng Vi t Nam ó xõy d ng h ng c b o v mụi tr ng n i mỡnh sinh s ng Cỏc c ng ng (n i ch a cú) nờn xõy d ng h ng c, ho c cỏc quy c b o v mụi tr ng c a mỡnh Quỏ trỡnh xõy d ng h ng c b o v mụi tr ng c n cú s tham gia c a m i ng i dõn c ng ng Ng i dõn c n kớ cam k t, nghiờm tỳc th c hi n, tham gia giỏm sỏt vi c th c hi n h ng c b o v mụi tr ng C n cú th ng ph t nghiờm minh i v i vi c th c hi n h ng c b o v mụi tr ng n i sinh s ng c a c ng ng Phn HNG DN THC HIN CHUYấN I MC TIấU Sau h c chuyờn , HV cú th : Nờu c vai trũ c a h ng c b o v mụi tr ng a ph ng Nờu m t s vớ d v b o v mụi tr ng h ng c a ph ng Bi t cỏch xõy d ng h ng c b o v mụi tr ng a ph ng Th c hi n h ng c c a c ng ng b o v mụi tr ng a ph ng Khụng ng tỡnh, phờ phỏn nh ng hnh ng vi ph m h ng c c a c ng ng b o v mụi tr ng a ph ng II CHUN B B ng, ph n Gi y A0, bỳt d , b ng dớnh hai m t 86 | MODULE GDTX 27 H ng c (ho c m t s i m c b n h ng c), ho c quy c c a c ng ng, xúm, t M t s bi bỏo, b ng hỡnh (n u cú) v phong t c b o v mụi tr ng B n phụ tụ N i dung c n ghi nh phỏt cho h c viờn III GI í T CHC CC HOT NG Ni dung VAI TRề HNG C TRONG BO V MễI TRNG A PHNG Hot ng 1: Tho lun ton lp xỏc nh c im ca hng c Nờu cõu h i: + a ph ng mỡnh cú h ng c khụng? + N u cú, h ng c xõy d ng? H ng c lm gỡ? * L u ý: N u c ng ng ch a cú h ng c, nờn nờu m t s vớ d v h ng c ho c quy c c a cỏc a ph ng khỏc So sỏnh h ng c v i lu t phỏp? Túm t t: H ng c l b n ghi chộp cỏc i u l liờn quan n i s ng c a c ng ng dõn c sinh s ng lng H ng c ng i dõn xõy d ng nờn Gi ng nh lu t phỏp, h ng c quy nh nh ng vi c c n lm v khụng c lm, quy nh th ng v ph t vi c th c hi n Khỏc v i lu t phỏp, h ng c cú nh ng quy nh c th h n, xu t phỏt t c i m cu c s ng t ng a ph ng H ng c cú th c xõy d ng m c cỏc quy c ú l nh ng quy nh gi a m t nhúm dõn c (t , xúm,) MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 87 | Hot ng 2: Tho lun nhúm xỏc nh vai trũ ca hng c i vi bo v mụi trng Phỏt cho m i HV m t b n h ng c ho c quy c c a c ng ng ho c trớch d n m t s vớ d ti li u Chia l p thnh cỏc nhúm nh , m i nhúm 10 ng i T ng nhúm s : + c ti li u v ch nh ng i m b o v mụi tr ng h ng c ho c quy c c a c ng ng + Nờu vai trũ c a h ng c c ng ng i v i b o v mụi tr ng Cỏc nhúm l n l t bỏo cỏo k t qu th o lu n, cỏc nhúm cũn l i l ng nghe, h i, b sung Túm t t: H ng c cú quy nh nh ng vi c c n lm v khụng c lm b o v mụi tr ng c a c ng ng Ai khụng th c hi n s b c ng ng ph t Ai lm t t s c khen th ng Ai c ng c n s ng cựng v d a vo c ng ng Vỡ v y h ng c r t cú ý ngh a b o v mụi tr ng, n i sinh s ng c a ng i dõn c ng ng Ni dung XY DNG HNG C BO V MễI TRNG TI CNG NG Hot ng 3: Thc hnh xõy dng quy c bo v mụi trng ni mỡnh Chia l p thnh cỏc nhúm nh , m i nhúm ng i Giao nhi m v : + Xỏc nh nh ng v n mụi tr ng c a n i mỡnh sinh s ng (cú th l thụn/b n/buụn/lng, ho c xúm, t ) + Xõy d ng m t b n quy c th c hi n b o v mụi tr ng n i mỡnh sinh s ng 88 | MODULE GDTX 27 M i nhúm th o lu n, tỡm nh ng v n mụi tr ng c a thụn/xúm/lng c n cú s th ng nh t khai thỏc v b o v (vớ d : ngu n n c, khai thỏc r ng, gi v sinh mụi tr ng s ng,), t ú bn b c nh ng quy c tuõn theo T ng nhúm treo b n quy c lờn t ng T t c l p n c cỏc b n quy c c a cỏc nhúm H ng d n bỏo cỏo k t qu th o lu n nhúm: m i nhúm bỏo cỏo k t qu th o lu n, nờu cỏc v n mụi tr ng c a c ng ng c n quan tõm, nờu cỏc i m c a b n quy c Cỏc nhúm khỏc l ng nghe, h i, gúp ý Túm t t: M i xúm/thụn/khu dõn c cú th xõy d ng quy c b o v mụi tr ng Quy c c th ng nh t gi a m t nhúm nh cỏc h gia ỡnh, nh ng c ng nờn t nh ng quy nh c th , cú th ng ph t, cam k t v giỏm sỏt th c hi n Ho t ng ti p n i: H ng d n HV: Tỡm hi u vi c th c hi n h ng c, quy c b o v mụi tr ng n i sinh s ng Tham kh o cỏc b c xõy d ng h ng c xõy d ng h ng c ho c quy c b o v mụi tr ng a ph ng MT S K NNG CN THIT T CHC THC HIN CHUYN GIAO CễNG NGH 89 | TI LIU THAM KHO (Ca Ph lc) B Giỏo d c v o t o UNESCO H N i, Hóy b o v ti nguyờn n c vỡ chỳng ta v s phỏt tri n c a c ng ng,H N i, thỏng 10/2009 Tuananh, 14/4/2008, N c m a cú v sinh khụng? http://nuocviet.msnboard.net/ /topict35.htm Thanh Lờ, Lm s ch n c u ng b ng ph i n ng http://nld.com.vn, ngy 20/3/2008 Oanh Lờ, N c m a ngu n ti nguyờn c n c nghiờn c u s d ng hi u qu , www.vinhlong.agroviet.gov.vn Lờ c Ton (S u t m), 200 cõu h i v mụi tr ng, B Ti nguyờn v Mụi tr ng, http://www.monre.gov.vn D ng Ti n, Thu n c m a, gi m ng p, www.nguoidothi.vn Nguy n Thanh Tu n, (bỏo S c Kho & i S ng), N c m a cú th khụng s ch http://vietbao.vn, ngy 25/7/2010 UNESCO v U ban Qu c gia v Ch ng trỡnh thu v n qu c t , S tay ph bi n ki n th c ti nguyờn n c, NXB Nụng nghi p, 2006 Khụng nờn n n c m a cú mõy phúng x , www.vovnews.vn, ngy 31/3/2011 10 L i khuyờn v s d ng n c s ch, www.edu.hochiminhcity.gov.vn 11 N c m a cú c khụng?, www.vnzom.com (ngu n: t Khoa h c), ngy 12/6/2010 12 Cỏc trang web: Website: http://www.nea.gov.vn; Vietnamnet; Tuoitreonline L i bỡnh: Cú nhi u ti li u núi v n c m a, m i ti li u l i khai thỏc v gi i thi u theo m t cỏch riờng, ph thu c v t ng i t ng v hỡnh th c chuy n t i thụng tin Cỏch biờn so n ny l dựng ph bi n theo l p h c t i TTHTC 90 | MODULE GDTX 27 [...]... xác nh các v n môi tr ng t i a ph ng mình (có s óng góp c a MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 79 | các cán b chuyên môn), a ra ph ng h ng gi i quy t và v n b n hoá các yêu c u i v i m i ng i dân c a c ng ng trong công tác v sinh và b o v môi tr ng II MỘT SỐ VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HƯƠNG ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG Nhi u c ng ng Vi t Nam ã xây d ng và th c hi... hành bu i t p hu n trong trung tâm h c t p c ng ng D KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HV nh n xét v các bài t p ho t ng c thi t k trong module ánh giá m c hi u các n i dung nêu trong module theo các m c: R tt t Tt Khá Bình th ng Ch a t MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 77 | E PHỤ LỤC HƯƠNG ƯỚC LÀNG, XÃ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Phần 1 NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Ng i dân và c ng ng óng vai trò... c th h n, xu t phát t c i m cu c s ng t ng a ph ng — H ng c có th c xây d ng m c các quy c ó là nh ng quy nh gi a m t nhóm dân c (t , xóm,…) MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 87 | Hoạt động 2: Thảo luận nhóm xác định vai trò của hương ước đối với bảo vệ môi trường — Phát cho m i HV m t b n h ng c ho c quy c c a c ng ng ho c trích d n m t s ví d trong tài li u — Chia... vi c th c hi n h ng c, quy c b o v môi tr ng n i sinh s ng — Tham kh o các b c xây d ng h ng c xây d ng h ng c ho c quy c b o v môi tr ng a ph ng MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 89 | TÀI LIỆU THAM KHẢO (Của Phụ lục) 1 B Giáo d c và ào t o — UNESCO Hà N i, Hãy b o v tài nguyên n c vì chúng ta và s phát tri n c a c ng ng,Hà N i, tháng 10/2009 2 Tuananh, 14/4/2008,... khen th ng vi c t t, có ích cho làng — lôi cu n m i ng i cùng tham gia gi i quy t nh ng v n môi tr ng chung c a làng xã, không gì b ng h ng c theo truy n th ng a ph ng MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 85 | — C ng gi ng nh các h ng c khác, h ng c b o v môi tr ng (g i t t là h ng c môi tr ng) do chính ng i dân là “tác gi ”, ng th i là ng i th c hi n và giám sát nhau... p t t, /Ng i ó s không có r ng, /Ng i ó s không có t, /Làm nhà ng dùng cây n a, /Làm chòi ng dùng cây n a, /Làm r y không phát r ng n a, /Khi thi u ói ng ào c n a, /B o MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 81 | nó c t chòi trên m t tr ng, /B o nó c t chòi trên ngôi sao, /B o nó t a lúa trên t ng mây!” Trong lu t t c c a ng i M’nông l i có nh ng i u kho n liên quan n... phân tích môi tr ng a ph ng: Có nh ng v n môi tr ng nào là chính? Ai b nh h ng b i nh ng v n này? Nguyên nhân chính c a nh ng v n môi tr ng này là gì? Ai ch u trách nhi m? MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 83 | — — — — V n có th c gi i quy t nh th nào? C n có nh ng hành ng nào gi i quy t v n ? L i ích c a vi c thay i hành vi là gì? Có nh ng c n tr nào? Chi phí? B c 3:... b ng dính hai m t 86 | MODULE GDTX 27 — H ng c (ho c m t s i m c b n trong h ng c), ho c quy c c a c ng ng, xóm, t — M t s bài báo, b ng hình (n u có) v phong t c b o v môi tr ng — B n phô tô “N i dung c n ghi nh ” phát cho h c viên III GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung 1 VAI TRÒ HƯƠNG ƯỚC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG Hoạt động 1: Thảo luận toàn lớp xác định đặc điểm của hương ước — Nêu câu... i b o v ngu n n c nh không v t xác ng v t vào ao, h , kênh m ng; c m t m gi t t i gi ng n c công c ng, gia ình nên có h m rút, m ng thoát n c tránh d ch b nh; (3) các h gia ình s n xu t, buôn bán nên óng góp v t ch t, công s c b o v môi tr ng c a làng; (4) trách nhi m gia ình trong vi c b o v các công trình công c ng c a làng; (5) tham gia tr ng cây, h n nhau vào các ngày 30 và 14 âm l ch hàng tháng;... ƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CỘNG ĐỒNG Hoạt động 3: Thực hành xây dựng quy ước bảo vệ môi trường nơi mình ở — Chia l p thành các nhóm nh , m i nhóm 6 — 8 ng i — Giao nhi m v : + Xác nh nh ng v n môi tr ng c a n i mình sinh s ng (có th là thôn/b n/buôn/làng, ho c xóm, t ) + Xây d ng m t b n quy c th c hi n b o v môi tr ng n i mình sinh s ng 88 | MODULE GDTX 27 — M i nhóm th o lu n, tìm nh ng v n môi tr ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 27 một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận , Module giáo dục thường xuyên 27 một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận , Module giáo dục thường xuyên 27 một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập