Module giáo dục thường xuyên 26 chương trình giáo dục pháp luật, văn hóa xã hội, sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế trong chương trình giáo dục thường xuyên

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:56

Hoạt động 1: Trình bày mục tiêu 05 chương trình Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ (40 phút) 1.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG — Xác nh c m c tiêu c a c ch ng trình c a m i ch ng trình 05 ch ng trình — N m c ki n th c, k n ng, thái c a m i m c tiêu c a ch ng trình 1.2 TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG — Phân công cho cá nhân c tóm t t m c tiêu c a t ng ch ng trình, ó nêu rõ ki n th c, k n ng, thái c a m c tiêu (15 phút) Sau ó phân công thành 05 nhóm, m i nhóm trình bày phân tích m c tiêu c a m t ch ng trình, c ng i trình bày tr c c l p (Tham kh o phi u s 1) — HV khác b sung, GV b sung k t lu n ĐÁNH GIÁ Ho t ng c t ch c nh có u, nh c i m gì? N ng l c ho t ng nhóm c a HV th nào? Hoạt động Khái quát nội dung Chương trình giáo dục: pháp luật, văn hoá – xã hội, sức khoẻ, môi trường, phát triển kinh tế Chương trình GDTX (thời gian 45 phút) Ph i t b trí c tr c tài li u Ch ng trình GDTX áp ng yêu c u ng i h c ph n n i dung c b n kho ng 05 ti t 2.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG — N m c n i dung c b n c a t ng ch ng trình, yêu c u c b n c a t ng n i dung (chu n ki n th c, k n ng) — Phân lo i c nhóm v n m i ch ng trình nêu c s l ng n i dung ch y u, s l ng chuyên có t ng l nh v c — B sung chuyên c a a ph ng 46 | MODULE GDTX 26 2.2 TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG — Phân công cho cá nhân ho c t ng nhóm c tóm t t n i dung c a t ng ch ng trình — Xác nh s l ng n i dung ch y u — Xác nh s l ng chuyên m i ch ng trình Sau ó t ng ng i trình bày tr c c nhóm Các nhóm b sung Nh n xét ánh giá, b sung c a GV * Bài t p ho t * — — * — — ng (20 phút): M i cá nhân ho c nhóm phân lo i n i dung chuyên theo ch khác Hãy b sung nh t chuyên c a a ph ng vào n i dung ch ng trình, sau ó cho c nhóm th o lu n C ng i trình bày tr c l p h c, GV b sung Các t p tr c nghi m: Bài Ch ng trình giáo d c v n hoá — xã h i Ch ng trình GDTX áp ng yêu c u ng i h c c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh có n i dung ch y u? Bao nhiêu chuyên ? B n s p x p m t s chuyên ph n n i dung c b n c a Ch ng trình theo trình t u tiên nhu c u c a c ng ng mà b n ph trách Cho bi t n i dung chuyên mà b n c ng ng có th th c hi n c ngay, d ki n chuyên ph i có s h tr c a nhà chuyên môn, chuyên gia Bài Ch ng trình giáo d c pháp lu t Ch ng trình GDTX áp ng yêu c u ng i h c c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh có n i dung ch y u? Bao nhiêu chuyên ? B n s p x p m t s chuyên ph n n i dung c b n c a ch ng trình theo trình t u tiên nhu c u c a c ng ng mà b n ph trách Cho bi t n i dung chuyên mà b n c ng ng có th th c hi n c ngay, d ki n chuyên ph i có s h tr c a nhà chuyên môn, chuyên gia MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 47 * Bài Ch ng trình giáo d c môi tr ng Ch ng trình GDTX áp ng yêu c u ng i h c c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh có n i dung ch y u? Bao nhiêu chuyên ? — B n s p x p m t s chuyên ph n n i dung c b n c a ch ng trình theo trình t u tiên nhu c u c a c ng ng mà b n ph trách — Cho bi t n i dung chuyên mà b n c ng ng có th th c hi n c ngay, d ki n chuyên ph i có s h tr c a nhà chuyên môn, chuyên gia * Bài Ch ng trình giáo d c s c kho Ch ng trình GDTX áp ng yêu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh có n i dung ch y u? Bao nhiêu chuyên ? — B n s p x p m t s chuyên ph n n i dung c b n c a ch ng trình theo trình t u tiên nhu c u c a c ng ng mà b n ph trách — Cho bi t n i dung chuyên mà b n c ng ng có th th c hi n c ngay, d ki n chuyên ph i có s h tr c a nhà chuyên môn, chuyên gia * Bài Ch ng trình giáo d c phát tri n kinh t Ch ng trình GDTX áp ng yêu c u ng i h c c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh có n i dung ch y u? Bao nhiêu chuyên ? B n ch n 01 ph ng án úng ph ng án sau: — B n s p x p m t s chuyên ph n n i dung c b n c a ch ng trình theo trình t u tiên nhu c u c a c ng ng mà b n ph trách — Cho bi t n i dung chuyên mà b n c ng ng có th th c hi n c ngay, d ki n chuyên ph i có s h tr c a nhà chuyên môn, chuyên gia ĐÁNH GIÁ Kh n ng n m v ng s l ng t ng n i dung chuyên thông qua t p tr c nghi m; kh n ng ng d ng l a ch n chuyên phù h p v i th c t a ph ng c a HV 48 | MODULE GDTX 26 D KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ — Tìm hi u ki n th c theo cách th c hi n t p ho t ng nêu module có giúp cho b n hi u n i dung nh th nào? Tt Khá Trung bình Không t t — Các ho t ng nêu module có phù h p v i ng i h c ng i h ng d n không? — C n b sung thêm ho t ng n m ki n th c thu n l i h n không? xu t n i dung cho ho t ng E PHỤ LỤC E1 Phiếu hỗ trợ GIỚI THIỆU MỤC TIÊU CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH GDTX ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ * MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ch ng trình giáo d c pháp lu t m t nh ng ch ng trình GDTX, áp ng yêu c u c a ng i h c nh m giúp ng i h c c p nh t, b sung ki n th c, k n ng s ng c n thi t v tr , pháp lu t nh m góp ph n nâng cao ch t l ng cu c s ng c a b n thân, gia ình góp ph n phát tri n c ng ng b n v ng Về kiến thức — Giúp ng i h c hi u c t m quan tr ng c a giáo d c tr , pháp lu t i v i cu c s ng ng i i v i s phát tri n b n v ng c a qu c gia, c ng ng — Cung c p cho ng i h c m t s ki n th c k n ng c b n, thi t th c v quy n, ngh a v c b n c a công dân Hi n pháp quy nh c a pháp lu t m t s l nh v c c b n c a i s ng xã h i — Giúp ng i h c i u ch nh, b sung, hoàn thi n hi u bi t tr c ây c a v tr , pháp lu t MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 49 Về kĩ — Trang b cho ng i h c nh ng k n ng c n thi t th c hi n, b o v quy n, ngh a v c b n c a công dân theo quy nh c a pháp lu t v n d ng quy nh pháp lu t vào i s ng hàng ngày gi i quy t có hi u qu v n th c t — Góp ph n hình thành thói quen k n ng t h c, h c th ng xuyên, h c su t i Về thái độ — Góp ph n hình thành ý th c tôn tr ng pháp lu t, tin t ng vào pháp lu t nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t — Giúp ng i h c có thái phê phán i v i nh ng hi n t ng, hành vi vi ph m pháp lu t — Khuy n khích ng i h c tham gia tuyên truy n v n ng m i ng i gia ình c ng ng ch p hành pháp lu t * MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VĂN HOÁ – XÃ HỘI Ch ng trình giáo d c v n hoá — xã h i m t nh ng ch ng trình GDTX, áp ng yêu c u c a ng i h c nh m giúp ng i h c c p nh t, b sung ki n th c, k n ng s ng c n thi t v v n hoá — xã h i, góp ph n nâng cao hi u bi t gi i quy t có hi u qu v n cu c s ng c a b n thân, gia ình góp ph n phát tri n c ng ng b n v ng Về kiến thức Ch ng trình giáo d c v n hoá — xã h i nh m cung c p cho ng i h c m t s ki n th c c b n, thi t th c v v n v n hoá — xã h i c a t n c nói chung c a a ph ng nói riêng nh : l ch s Vi t Nam; a lí Vi t Nam; ng i Vi t Nam; v n hoá Vi t Nam; xã h i; gia ình tr em; gi i phát tri n; k n ng s ng Về kĩ Ch ng trình giáo d c v n hoá — xã h i nh m góp ph n hình thành phát tri n cho ng i h c m t s k n ng c n thi t nh nh n bi t c th c tr ng, nguyên nhân, h u qu xu t c m t s bi n pháp gi i quy t v n xã h i, gia ình c ng ng; bi t b o v 50 | MODULE GDTX 26 di tích v n hoá, l ch s , danh lam th ng c nh c a t n c; bi t b o v truy n th ng v n hoá Vi t Nam nói chung c a a ph ng nói riêng; bi t b o v h nh phúc gia ình, th c hi n trách nhi m m b o quy n c b n c a tr em; b o v quy n l i c a ph n bình ng gi i; bi t phòng ch ng t n n xã h i,… Ngoài ra, ch ng trình giáo d c v n hoá — xã h i góp ph n hình thành phát tri n cho ng i h c m t s k n ng s ng c b n (k n ng thu th p, x lí thông tin; k n ng giao ti p; k n ng h p tác; k n ng gi i quy t mâu thu n, xung t k n ng àm phán, th ng l ng; k n ng kiên nh, t ch i; k n ng tìm ki m s h tr ,…), giúp ng i h c rèn luy n, c ng c k n ng c, vi t tính toán Về thái độ — — — — Ch ng trình giáo d c v n hoá — xã h i góp ph n hình thành phát tri n cho ng i h c: Tình yêu quê h ng, t n c Lòng t hào thái trân tr ng i v i l ch s , di tích v n hoá, l ch s , danh lam th ng c nh, truy n th ng v n hoá t t p c a t n c a ph ng, c a dân t c c a m i gia ình,… Ph n i, t cáo, ng n ch n hành vi tiêu c c, vi ph m pháp lu t nh phá v c nh quan thiên nhiên, di tích l ch s v n hoá, t n n xã h i (r u chè, c b c, mê tín, d oan, buôn bán ng i, nghi n hút ma tuý, t n n t o hôn, b o l c i v i ph n tr em; l m d ng xâm h i tình d c tr em; l m d ng lao ng tr em,…) Ý th c tuyên truy n v n ng m i ng i gia ình c ng ng v nh ng i u ã c h c * MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ch ng trình giáo d c phát tri n kinh t m t nh ng ch ng trình GDTX, áp ng yêu c u c a ng i h c nh m giúp ng i h c c p nh t, b sung ki n th c, k n ng s ng c n thi t v phát tri n kinh t góp ph n nâng cao thu nh p c a b n thân, gia ình phát tri n c ng ng b n v ng MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 51 Về kiến thức Cung c p cho ng i h c m t s ki n th c k n ng c b n, thi t th c v phát tri n kinh t c ch th tr ng h i nh p, phát tri n kinh t s phát tri n b n v ng, phát tri n kinh t nông thôn m t s k thu t v ch n nuôi tr ng tr t Về kĩ Trang b cho ng i h c m t s k n ng c n thi t h có th thích ng gi i quy t có hi u qu yêu c u thách th c c a s n xu t c ch th tr ng h i nh p; góp ph n rèn luy n, c ng c k n ng c, vi t tính toán cho ng i h c Về thái độ Góp ph n hình thành ý th c thói quen h ch toán kinh t s n xu t, ng d ng ti n b khoa h c k thu t công ngh vào s n xu t s ch góp ph n t ng thu nh p cho b n thân, gia ình góp ph n b o v môi tr ng s phát tri n b n v ng c a c ng ng Góp ph n nâng cao lòng t tin v b n thân, v kh n ng có th phát tri n kinh t , t ng thu nh p cho b n thân gia ình, h n ch m c c m, t ti, an ph n Giúp ng i h c có thái phê phán i v i nh ng ng i, nh ng hi n t ng, hành vi phát tri n kinh t làm ô nhi m môi tr ng ho c vi ph m pháp lu t Khuy n khích ng i h c tuyên truy n m i ng i gia ình c ng ng v nh ng i u ã c h c, c th o lu n * MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO VỆ SỨC KHOẺ Ch ng trình giáo d c b o v s c kho m t nh ng ch ng trình GDTX, áp ng yêu c u c a ng i h c nh m giúp ng i h c c p nh t, b sung ki n th c, k n ng s ng c n thi t ch m sóc, b o v s c kho cho b n thân, gia ình góp ph n phát tri n c ng ng b n v ng Về kiến thức — Giúp ng i h c hi u c t m quan tr ng c a s c kho i v i cu c s ng ng i i v i s phát tri n b n v ng c a qu c gia, c ng ng — Cung c p cho ng i h c m t s ki n th c c b n, thi t th c v b o v s c kho 52 | MODULE GDTX 26 — Trang b cho ng i h c m t s ki n th c c b n v phòng, ch a m t s b nh th ng g p giúp m i ng i t ch m sóc, b o v s c kho nâng cao ch t l ng cu c s ng c a Về kĩ — Ng i h c có c m t s k n ng c n thi t b o v s c kho cho b n thân, gia ình c ng ng — Bi t cách ch m sóc, b o v s c kho ; phòng ch ng m t s b nh t t th ng g p t i a ph ng — Có k n ng ph bi n nh ng hi u bi t kinh nghi m c a gi i quy t có hi u qu v n có liên quan n ch m sóc, b o v s c kho , phòng ch ng b nh t t, b nh d ch cho b n thân, gia ình c ng ng tinh th n khoa h c Về thái độ — Ng i h c có thái h p tác ch m sóc, b o v s c kho ; tuân th nguyên t c phòng ch ng d ch b nh, s d ng th c ph m an toàn v sinh; không ng tình, ph n i, phê phán nh ng hành vi làm lây lan d ch b nh — Có ý th c tuyên truy n, v n ng m i ng i gia ình c ng ng ch p hành ch tr ng, sách, quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c ph m, v ch m sóc, b o v s c kho , — Có ý th c trách nhi m v i b n thân, gia ình xã h i vi c ch m sóc, b o v s c kho — Có ý th c v n d ng nh ng ki n th c v s c kho c h c vào cu c s ng v n ng ng i khác th c hi n — H ng ng tích c c tham gia vào chi n d ch/ t phòng ch ng d ch b nh c ng ng * MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ch ng trình giáo d c b o v môi tr ng m t nh ng ch ng trình GDTX áp ng yêu c u c a ng i h c, nh m giúp ng i h c t ng c ng, c p nh t, b sung ki n th c v môi tr ng nh ng k n ng c n MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 53 thi t tham gia b o v môi tr ng gia ình, c ng ng, qu c gia toàn c u, góp ph n vào s phát tri n b n v ng Về kiến thức — Cung c p cho ng i h c m t s ki n th c c b n, n gi n, thi t th c v môi tr ng b o v môi tr ng giúp ng i h c nh n bi t c tính ph c t p, quan h nhi u m t, nhi u chi u, tính h u h n c a tài nguyên thiên nhiên kh n ng ch u t i c a môi tr ng; quan h ch t ch gi a môi tr ng phát tri n b n v ng; quan h gi a môi tr ng a ph ng, môi tr ng qu c gia v i môi tr ng toàn c u, — T o i u ki n ng i h c i u ch nh, b sung, hoàn thi n kinh nghi m, hi u bi t tr c ây c a v môi tr ng b o v môi tr ng Về kĩ Ch ng trình giáo d c b o v môi tr ng góp ph n hình thành phát tri n cho ng i h c m t s k n ng c n thi t s d ng h p lí khôn ngoan ngu n tài nguyên thiên nhiên i x thân thi n v i môi tr ng có th tham gia m t cách hi u qu vào vi c b o v môi tr ng i s ng s n xu t c a b n thân, gia ình, c ng ng Về thái độ — — — — — 54 | Ch ng trình giáo d c b o v môi tr ng góp ph n hình thành phát tri n ng i h c: Trân tr ng giá tr c a môi tr ng Ý th c c trách nhi m, th c hi n b o v môi tr ng i s ng s n xu t c a b n thân, c ng ng qu c gia Phê phán i v i nh ng ng i, v i nh ng hi n t ng, hành vi gây ô nhi m, suy thoái môi tr ng, c n ki t tài nguyên thiên nhiên T tin v b n thân, v kh n ng có th tham gia m t cách hi u qu vào b o v môi tr ng Ý th c tuyên truy n m i ng i gia ình c ng ng v nh ng i u ã c h c v b o v môi tr ng MODULE GDTX 26 E2 Ví dụ dựa vào nội dung chuyên đề có chương trình giáo dục phát triển kinh tế để biên soạn tài liệu địa phương TTNCGDKCQ N i dung Yêu c u c n t Ghi K thu t tr ng, ch m sóc c sn a ph ng — Nêu lên c giá tr kinh t c a c s n a ph ng — Trình bày c th c tr ng tr ng c s n a ph ng (thu n l i khó kh n) — Liên h c i n hình tr ng c s n có hi u qu cao a ph ng ho c qua sách, báo, ài, tivi — Bi t cách ch n c s n a ph ng có n ng su t hi u qu kinh t cao, phù h p v i th i ti t, t c a a ph ng — Bi t cách ch m sóc c s n a ph ng phù h p v i th i kì sinh tr ng — Bi t cách phát hi n, phòng tr m t s b nh sâu h i th ng g p i v i c s n a ph ng — Bi t bón phân cho c s n a ph ng úng cách i u — Bi t cung c p y n c cho c s n a ph ng C n l a ch n c s n phù h p vùng sinh thái c a a ph ng có hi u qu kinh t cao (lúa c s n: Nàng Th m, tám H i H u, tám xoan, n p h ng, ); hoa qu c s n (b i oan Hùng, b i Di n, cam Canh, b i N m Roi, b i Da xanh, xoài cát Hoà L c, nhãn l ng, v i thi u ); n m d c li u, n m n (n m r m, n m h ng, m c nh , ) MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 55 Phần KĨ THUẬT TRỒNG CÂY NHÃN LỒNG NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ C t nh H ng Yên ngày u tr ng nhãn, nh ng danh ti ng nh t nhãn vùng Ph Hi n, t c khu trung tâm kinh t th ng m i c a n n v n minh Ph Hi n x a ây m t ph nh dài g n m t s n i t D c Lã n i m ti p giáp hai huy n Phù C Tiên L Nh ng nhãn xanh um loà xoà bên nh ng mái ngói c c a m t n n v n minh thu tr c, tr nh ng chùm nhãn tr u cành, nâu óng, ây có nhãn t , tu i kho ng b n tr m n m, g c m y ng i ôm m i h t ã m c, ch m t nhánh m c lên, v y mà nhãn t v n sai, v n ngon n i ti ng m t vùng ó nhãn ti n vua ngày tr c, c tr ng ình Hi n, ven ng ã c d ng bia ghi danh Gi ng c s n nhãn l ng ã c a v tr ng nhi u a ph ng t nhi u n m Hi n gi ng v n c a chu ng, ph bi n phát huy hi u qu t t Chuyên s c p n k thu t tr ng nhãn l ng I GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY NHÃN LỒNG Không ch cho qu ng t, m i b ph n c a nhãn u có giá tr s d ng em l i hi u qu kinh t cao Nhãn có th n t i, ông l nh, h p, s y khô, n c gi i khát, làm r u,… Nhãn s y khô làm long nhãn thu c b , thu c an th n, i u tr suy nh c th n kinh, ch ng sút trí nh , m t ng hay ho ng h t H t nhãn, v qu nhãn dùng làm thu c ông y R nhãn v thu c Nhãn ngu n m t quan tr ng có ch t l ng cao G nhãn non có th làm th c n gia súc, h t nhãn có th làm h , ch r u,…, g nhãn r n ch c óng gia d ng r t b n Có ó ã t ng ví von “Nhãn loài c ng hi n cho i t t c nh ng có” qu úng không sai II KĨ THUẬT TRỒNG CÂY NHÃN LỒNG Đặc điểm nhãn lồng — Lá xanh m, bóng, phi n dày, g n sóng — Tr ng l ng qu trung bình 11 — 12g/qu 56 | MODULE GDTX 26 — Qu có múi ch ng lên phía nh qu — Qu chín n giòn, ng t m — bám gi a cùi h t, gi a cùi v qu y u — T l cùi/qu t trung bình 62,7% Qu chùm nhãn l ng có kích th c u Kĩ thuật nhân giống nhãn 2.1 Chiết cành — — — — — có gi ng t t, c n ý m t s yêu c u sau: Ch n m : Cây m ph i có n ng su t cao, n nh qua n m (không có hi n t ng qu cách n m), ph m ch t qu t t Cây m ang tu i sung s c, không b sâu b nh Ch n cành chi t: Cành kho có ng kính — 1,5cm, m c tán, n i có nhi u ánh sáng Không chi t nh ng cành v t, cành m c tán cây, cành y u cành b sâu b nh Ch n cành có dài 40 — 60cm, cách g c cành kho ng 30cm, có tr c ôi, tr c ba Th i v chi t: v xuân tháng 2, 3, 4; v thu tháng 8, Nguyên li u bó b u: Dùng t v n ho c t bùn ao, ph i khô, p nh tr n v i mùn c a, tr u b i, r m rác m c, r bèo tây, t l tr n 2/3 t + 1/3 m t nguyên li u k H n h p c t i m 70% m bão hoà ng kính b u chi t — 8cm B u n ng 150 — 180g, chi u dài b u 10 — 12cm t ng c ng kh n ng r , có th dùng ch t kích thích sinh tr ng nh IBA, NAA K thu t chi t: Ch n ngày có th i ti t t t (không m a, không n ng g t), dùng dao s c c t khoanh v , v t c t cách g c cành 10 — 15cm, chi u dài khoanh v b ng 1,5 — l n ng kính g c cành chi t Sau bóc l p v ngoài, dùng dao c o s ch l p v tr ng n l p g , sau ó dùng gi lau s ch v t c t Nên c t vào bu i sáng, bó b u bu i chi u Dùng gi y PE b c b u bu c kín u b ng dây m m, không cho b u chi t xoay tròn quanh cành chi t MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 57 Sau chi t 70 — 90 ngày, r s m c Khi r chuy n t màu tr ng nõn sang màu ngà vàng, r c p 3, rãi kh p b u chi t c a cành giâm vào v n m — Giâm cành chi t: Tr c h b u chi t, c n c t b t dày non, ch l i m t s cành c n thi t Phân lo i cành chi t theo ch l n cao r i giâm vào v n m Có cách: + gi n ti n d ánh i, tr ng kh i b ch t r , ta có th giâm cành chi t vào túi b u nilon ho c r an b ng tre, tu theo i u ki n t ng n i + Giâm tr c ti p lu ng v n m: M t 20 × 20cm ho c 30 × 30cm Khi giâm xong, t i m n c t lá, làm giàn che, h ng ngày t i l n Sau — 10 ngày, t i m i ngày l n tu theo m t n ngày th 30 tr i, t i thúc b ng phân chu ng ngâm , pha loãng theo t l 1:5, ho c phân khoáng n ng 0,5% t ng d n lên 1% 2.2 Ghép mầm nhãn — Ch n g c ghép: Nên ch n nhãn n c nhãn thóc làm g c ghép — Gieo h t làm g c ghép: Có cách gieo h t m tr c ti p lu ng ho c m b u + Gieo h t m tr c ti p lu ng sau ó m i t gieo h t ph i c cày b a k , m b o t i x p, b ng ph ng, s ch c d i, sau ó bón phân chu ng ho i m c — 4kg/m2 + 0,5kg lân Lu ng c n m b o thoát n c t t mùa m a, thu n ti n i l i ch m sóc Lu ng cao 10 — 15cm H t l y qu th t chín, r a s ch, c o h t m u th t qu dính r n h t, ngâm h t vào n c vôi trong, sau — gi v t h t vào cát m — ngày, h t nhú m m b ng h t u t ng em gieo Kho ng cách gieo 12 × 6cm (kho ng130 — 140 h t/m2), t h t n m ngang, tránh ph i m m lên ho c xu ng d i, sâu l p h t — 3cm Th ng xuyên t i n c m, m b o m 70 — 80%, kho ng tháng b t u bón thúc b ng n c phân chu ng pha loãng 1:5 — 10 ho c phân m 1% Chú ý phòng tr sâu b nh k p th i Ra con: Sau 2,5 — tháng, cao 12 — 15cm em tr ng lu ng m v i kho ng cách cây/cây 30 — 35cm Hàng/hàng 20 — 25cm 58 | MODULE GDTX 26 theo hình nanh s u, nên có giàn che Khi chi u cao t 50 — 70cm, ng kính thân 0,6 — 0,8cm ghép c + Gieo h t m b u: Cách làm: Dùng túi PE dày 0,1mm, ng kính 20cm, chi u cao 25cm, áy c — l tránh ng n c Ch t n b u g m 2kg t m t + 0,5 — 1kg phân chu ng ho i m c + 20g supe lân tr n u Túi b u t n n t cao ph kín t n 3/4 chi u cao, làm giàn che Có th gieo h t tr c ti p vào b u nh gieo m lu ng hay c y tr c ti p vào b u Các khâu ch m sóc c ti n hành nh gieo h t lu ng Th i v ghép: v xuân tháng 3, 4, 5; v thu tháng 9, 10 — Các ph ng pháp ghép: có cách ghép ghép áo, ghép l i chim ghép ch bên — Qu n lí v n m sau ghép: + M dây: Sau ghép 15 — 25 ngày, môi s o ã li n có th m dây bu c N u ghép vào nh ng tháng l nh có th m mu n h n + Ng t m m ph : C n k p th i ng t b m m g c ghép cho m m ghép phát tri n + Bón phân, x i xáo cho t thoáng tr c d i Khi cành ghép m c cao 30cm tr lên b m ng n cho phân cành Chọn chuẩn bị đất trồng 3.1 Chọn chuẩn bị đất trồng Nhãn không kén t, có th tr ng nhi u lo i t Nh ng thích h p nh t t phù sa nhi u màu, m mát không b ng p úng, pH thích h p t — 6,5 3.2 Thiết kế vườn trồng vùng ng b ng, nh ng n i th ng b ng p n c vào mùa m a c n m ng lên lu ng ho c p tránh ng p úng vùng gò i, vùng núi th p, ph i thi t k tr ng theo ng ng m c MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 59 3.3 Khoảng cách mật độ trồng i v i vùng i, cách × 7m; vùng ng b ng cách x 8m 3.4 Đào hố bón lót t ru ng, t v n h r ng 70 — 80cm, sâu 40 — 50cm t i h r ng × 1m, sâu 60 — 80cm Bón lót 30 — 50kg phân chu ng + 0,7 — 1kg supe lân + 0,2 — 0,3kg kali clorua + 0,5 — 1kg vôi b t cho m i h tr ng Toàn b công vi c ph i làm xong nh t tháng tr c tr ng Kĩ thuật trồng 4.1 Tiêu chuẩn giống trồng Cây gi ng ph i c tr ng túi b u ng kính g c ghép 1,2cm, ng kính cành ghép 1cm, chi u cao cành ghép 30 — 35cm Cây gi ng ph i xanh t t, i t ng sâu b nh nguy hi m gây h i 4.2 Thời vụ trồng Th i v tr ng thích h p vào v xuân tháng 2, 3; v thu tháng 8, 4.3 Cách trồng Kh i m t h nh gi a h ào, xé b túi b u nh nhàng t xu ng h , l p t, dùng tay nén ch t xung quanh g c, t i n c g c C m c c dùng dây m m bu c c nh tránh gió lay t r 4.4 Tưới nước, ủ gốc, giữ ẩm Sau tr ng, g c b ng r m r ho c c khô T i m cho — l n/ngày vào bu i sáng chi u tu n u, sau ó t i nh kì — ngày l n tu vào i u ki n th i ti t Kĩ thuật chăm sóc quản lí vườn nhãn 5.1 Chăm sóc nhãn thời kì chưa mang — T i n c bón phân làm c : Sau tr ng ph i th ng xuyên t i n c gi m tháng sau tr ng ph i ti n hành bón thúc l n C sau m i t l c non thành th c, chuy n màu xanh l i ti p t c bón thúc cho L ng phân bón cho h ng n m là: 30 — 50kg phân chu ng + 0,2 — 0,5kg 60 | MODULE GDTX 26 m urê + — 1,5kg supe lân + — 0,5kg kali clorua Toàn b l ng phân vô c c chia làm — l n, bón vào t l c n m, riêng phân chu ng c bón vào t bón cu i n m Th ng xuyên làm c , x i xáo nh xung quanh g c, k t h p v i l n bón phân n m — Tr ng xen lo i h u, lo i rau t ng thu nh p, ch ng c d i, che ph t ch ng xói mòn — n t a, t o hình: Khi nhãn t chi u cao 40 — 50cm b m ng n, ch n l i — cành c p phân b u phía hình thành v i thân m t góc 40 — 45o Trên cành c p l i — cành c p 2, v n dài 30 — 35cm ti p t c b m ng n t o cành c p M i hình thành l c m i c n t a b nh ng l c m c dày ho c m c v trí không phù h p t o cho có m t tán cân i 5.2 Chăm sóc nhãn thời kì cho thu hoạch — T i n c, làm c : Cung c p n c t i vào th i kì th i kì phát tri n qu tháng 5, tháng th i kì chu n b phân hoá m m hoa vào tháng 12, tháng Th ng xuyên làm s ch c quanh g c theo hình chi u c a tán — Li u l ng phân bón cho nhãn theo tu i cây: Lo i phân Phân chu ng ho i m c m urê Lân Kali clorua L ng phân bón theo tu i (kg/cây/n m) Cây — n m tu i Cây — 10 n m tu i Cây 10 n m tu i 30 — 50 50 — 70 70 — 100 0,3 — 0,5 0,7 — 1,0 0,5 — 0,7 0,8 — 1,0 1,5 — 1,7 1,0 — 1,2 1,2 — 1,5 2,0 — 3,0 1,2 — 2,0 MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 61 + Th i kì bón: chia làm l n bón L n 1: Bón sau thu ho ch qu vào tháng 8, tháng Bón toàn b phân chu ng + 80 — 90% l ng lân + 30% l ng m + 30% l ng kali L n 2: Bón vào u tháng Bón 30% l ng phân m + 10 — 20% l ng lân + 30% l ng kali L n 3: Bón vào cu i tháng n h t u tháng v i 10 — 20% l ng m L n 4: Bón vào cu i tháng 6, u tháng Bón toàn b l ng phân l i + Cách bón phân: rãnh sâu 20cm, r ng 20cm theo hình chi u mép tán cây, luân phiên theo l n bón — C t t a cành: + V xuân: Vào gi a tháng n gi a tháng 3, c t b nh ng cành ch t l ng kém, cành mang sâu b nh cành m c l n x n tán + V hè: Vào cu i tháng n u tháng 6, c t b nh ng cành m c nh y u, m c xi t nhau, ch l i — cành kho cành m + V thu: Ti n hành sau thu ho ch qu , t a b cành khô, cành sâu b nh cành m c dài Khi l c thu hình thành, m c dài kho ng 10cm, t a b nh ng m m y u, m c không h p lí ch n l i — cành thu m i cành m — T a hoa, t a qu : Vào nh ng n m sai qu , c n t a b t i m t s chùm hoa vào tháng n hoa trông ã rõ nh ng ch a n Tu thu c vào kh n ng cho hoa c a t ng mà có th t a b 20 — 30% s chùm hoa Khi qu ã l n b ng h t u t ng, ti n hành t a b nh ng qu b sâu b nh, qu nh , qu d hình chùm qu Ch gi l i kho ng 30 — 80 qu non, tu thu c vào kích th c c a chùm qu Một số sâu bệnh biện pháp phòng trừ 6.1 Bọ xít hại nhãn B xít qua ông nhãn, tr ng sâu non n vào tháng 2, tháng gây h i t l c non hoa S d ng thu c Sherpa 0,2% ho c Trebon 0,2% phun t cách tu n vào cu i tháng di t 62 | MODULE GDTX 26 sâu non B t b xít tr ng thành qua ông vào tháng 12, tháng b ng cách rung vào ban êm, gom l i em t 6.2 Sâu tiện vỏ Có lo i xén tóc h i thân cành nhãn Xén tóc Xén tóc mai rùa S d ng lo i thu c Polytrin 0,2%, Sumicidin 0,2% b m vào v t c di t sâu non Th ng xuyên v sinh g c h n ch sâu tr ng thành tr ng vào k n t c a thân 6.3 Rệp hại hoa, non R p th ng xu t hi n giò hoa v n dài, qu non n nh S d ng lo i thu c nh Sherpa 0,2% ho c Trebon 0,2% phun l n L n th nh t phát hi n r p, l n th hai sau l n th nh t t — ngày 6.4 Sâu đục Sâu c ng n phát sinh gây h i t l c non, non S d ng lo i thu c Decis 0,2%, Polytrin 0,2% ho c Sumicidin 0,2% phun làm t t xu t hi n l c non, t sau t u — tu n 6.5 Bệnh sương mai B nh xu t hi n t p trung gây h i vào th i kì hoa S d ng lo i thu c Ridomil 0,2%, Anvil 0,3%, Score 0,05% phun l n th nh t giò phun l n th hai giò hoa n — ngày 6.6 Bệnh xém mép Phun thu c Zineb 0,4%, Viben C 0,3%, Score 0,05%, Daconin 0,3% ho c Bavistin 0,15% xu t hi n b nh, phun l i l n hai cách l n u — tu n Thu hoạch bảo quản nhãn 7.1 Xác định độ chín để thu hoạch Thu ho ch nhãn v qu chuy n t màu nâu xanh sang màu nâu vàng V qu m ng nh n Cùi có v th m H t có màu en hoàn toàn 7.2 Thời gian thu hoạch Thu ho ch qu vào nh ng ngày t nh ráo, bu i sáng ho c bu i chi u Không nên qu mu n làm gi m ph m ch t, giá tr kinh t MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 63 7.3 Bảo quản Qu sau thu ho ch c n i râm mát Khi x p vào s t ý qu quay xung quanh thành s t, cu ng qu ch m vào gi a Chú ý nh tay, x p thành l p, gi a s t hình thành khe tr ng thông khí, tránh to nhi t làm bi n ch t i màu qu TÓM TẮT KĨ THUẬT TRỒNG CÂY NHÃN LỒNG Tiêu chuẩn giống trồng Cây gi ng ph i c tr ng túi b u ng kính g c ghép 1,2cm, ng kính cành ghép 1cm, chi u cao cành ghép 30 — 35cm Cây gi ng ph i xanh t t, i t ng sâu b nh nguy hi m gây h i Thời vụ trồng Th i v tr ng thích h p vào v xuân tháng 2, 3; v thu tháng 8, Cách trồng Kh i m t h nh gi a h ào, xé b túi b u nh nhàng t xu ng h , l p t, dùng tay nén ch t xung quanh g c, t i n c g c C m c c dùng dây m m bu c c nh tránh gió lay t r Tưới nước, ủ gốc, giữ ẩm Sau tr ng, g c b ng r m r ho c c khô T i m cho — l n/ngày vào bu i sáng chi u tu n u, sau ó t i nh kì — ngày l n tu vào i u ki n th i ti t Kĩ thuật chăm sóc quản lí vườn nhãn 5.1 Chăm sóc nhãn thời kì chưa mang Sau tr ng ph i th ng xuyên t i n c gi m tháng sau tr ng ph i ti n hành bón thúc l n C sau m i t l c non thành th c, chuy n màu xanh l i ti p t c bón thúc cho L ng phân bón cho h ng n m là: 30 — 50kg phân chu ng + 0,2 — 0,5kg m urê + — 1,5kg 64 | MODULE GDTX 26 supe lân + — 0,5 kg kali clorua Toàn b l ng phân vô c c chia làm — l n, bón vào t l c n m, riêng phân chu ng c bón vào t bón cu i n m Th ng xuyên làm c , x i xáo nh xung quanh g c Khi nhãn t chi u cao 40 — 50cm b m ng n M i hình thành l c m i c n t a b nh ng l c m c dày ho c m c v trí không phù h p t o cho có m t tán cân i 5.2 Chăm sóc nhãn thời kì cho thu hoạch Cung c p n c t i vào th i kì th i kì phát tri n qu tháng 5, tháng th i kì chu n b phân hoá m m hoa vào tháng 12, tháng Th ng xuyên làm s ch c quanh g c theo hình chi u c a tán Chia làm l n bón phân (L n 1: Bón sau thu ho ch qu vào tháng 8, L n 2: Bón vào u tháng L n 3: Bón vào cu i tháng n h t u tháng L n 4: Bón vào cu i tháng tháng 6, u tháng 7) Cách bón phân: rãnh sâu 20cm, r ng 20cm theo hình chi u mép tán cây, luân phiên theo l n bón C t t a cành vào v xuân, v hè v thu Vào nh ng n m sai qu , c n t a b t i m t s chùm hoa vào tháng n hoa trông ã rõ nh ng ch a n Khi qu ã l n b ng h t u t ng, ti n hành t a b nh ng qu b sâu b nh, qu nh , qu d hình chùm qu Ch gi l i kho ng 30 — 80 qu non, tu thu c vào kích th c c a chùm qu Phòng trừ sâu bệnh Th ng xuyên phòng tr m t s sâu b nh nh b xít h i nhãn, sâu ti n v , r p h i hoa qu non, sâu c ng n, b nh s ng mai, b nh xém mép Thu hoạch bảo quản nhãn Thu ho ch nhãn v qu chuy n t màu nâu xanh sang màu nâu vàng Qu sau thu ho ch c n i râm mát Khi x p vào s t, ý qu quay xung quanh thành s t, cu ng qu ch m vào gi a MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 65 E DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Ch ng trình giáo d c th ng xuyên áp ng yêu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ban hành theo Thông t 26/2010/TT—BGD T, ngày 27 tháng 10 n m 2010 c a B tr ng B GD& T 2) S tay phát tri n trung tâm h c t p c ng ng 3) Quy t nh s 09/2008/Q —BGD T, ngày 24 tháng n m 2008 c a B GD& T ban hành Quy ch t ch c ho t c a trung tâm h c t p c ng ng 4) Thông t s 40/2010/TT—BGD T, ngày 30 tháng 12 n m 2010 c a B GD& T 5) Thông t s 33/2011/TT—BGD T, ngày 03 tháng n m 2011 c a B GD& T 6) Quy t nh s 01/2007/Q —BGD T, ngày 02 tháng 01 n m 2007 c a B GD& T, Ban hành Quy ch t ch c ho t c a trung tâm h c t p c ng ng 7) Các gi ng c a báo cáo viên t i trung tâm h c t p c ng ng a ph ng v l nh v c, Tài li u biên so n c a a ph ng 8) Tài li u b i d ng th ng xuyên giáo viên chu kì t 1992 n 9) Tài li u vi t v ph ng pháp t h c t h c có h ng d n c a Nhà xu t b n Giáo d c 10) S tay nghi p v qu n lí t ch c ho t ng trung tâm h c c ng ng S GD& T Hoà Bình 66 | MODULE GDTX 26 [...]... ng ng a ph ng v các l nh v c, Tài li u biên so n c a a ph ng 8) Tài li u b i d ng th ng xuyên giáo viên các chu kì t 1992 n nay 9) Tài li u vi t v ph ng pháp t h c và t h c có h ng d n c a Nhà xu t b n Giáo d c 10) S tay nghi p v qu n lí và t ch c ho t ng trung tâm h c c ng ng S GD& T Hoà Bình 66 | MODULE GDTX 26 ... phân bón cho cây h ng n m là: 30 — 50kg phân chu ng + 0,2 — 0,5kg 60 | MODULE GDTX 26 m urê + 1 — 1,5kg supe lân + 3 — 0,5kg kali clorua Toàn b l ng phân vô c c chia làm 4 — 5 l n, bón vào các t l c trong n m, riêng phân chu ng c bón vào t bón cu i n m Th ng xuyên làm c , x i xáo nh xung quanh g c, k t h p v i các l n bón phân trong n m — Tr ng xen các lo i cây h u, các lo i rau t ng thu nh p, ch... có v th m H t có màu en hoàn toàn 7.2 Thời gian thu hoạch Thu ho ch qu vào nh ng ngày t nh ráo, bu i sáng ho c bu i chi u Không nên qu trên cây quá mu n làm gi m ph m ch t, giá tr kinh t MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 63 7.3 Bảo quản Qu sau khi thu ho ch c n i râm mát Khi x p vào s t chú ý qu quay ra xung quanh thành s t, cu ng qu ch m vào gi a Chú ý nh tay, x p thành... sâu bệnh Th ng xuyên phòng tr m t s sâu b nh chính nh b xít h i nhãn, sâu ti n v , r p h i hoa qu non, sâu c ng n, b nh s ng mai, b nh xém mép lá 7 Thu hoạch và bảo quản nhãn Thu ho ch nhãn khi v qu chuy n t màu nâu xanh sang màu nâu vàng Qu sau khi thu ho ch c n i râm mát Khi x p vào s t, chú ý qu quay ra xung quanh thành s t, cu ng qu ch m vào gi a MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN... TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 65 E DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Ch ng trình giáo d c th ng xuyên áp ng yêu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ban hành theo Thông t 26/ 2010/TT—BGD T, ngày 27 tháng 10 n m 2010 c a B tr ng B GD& T 2) S tay phát tri n trung tâm h c t p c ng ng 3) Quy t nh s 09/2008/Q —BGD T, ngày 24 tháng 3 n m 2008 c a B GD&... ngày tr c, nó c tr ng ngay trong ình Hi n, ven ng và ã c d ng bia ghi danh Gi ng c s n nhãn l ng ã c a v tr ng nhi u a ph ng t nhi u n m nay Hi n nay gi ng cây này v n c a chu ng, ph bi n và phát huy hi u qu t t Chuyên này s c p n k thu t tr ng cây nhãn l ng I GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY NHÃN LỒNG Không ch cho qu ng t, m i b ph n c a cây nhãn u có giá tr s d ng em l i hi u qu kinh t cao Nhãn có th n t i,... t c bón thúc cho cây L ng phân bón cho cây h ng n m là: 30 — 50kg phân chu ng + 0,2 — 0,5kg m urê + 1 — 1,5kg 64 | MODULE GDTX 26 supe lân + 3 — 0,5 kg kali clorua Toàn b l ng phân vô c c chia làm 4 — 5 l n, bón vào các t l c trong n m, riêng phân chu ng c bón vào t bón cu i n m Th ng xuyên làm c , x i xáo nh xung quanh g c Khi cây nhãn t chi u cao 40 — 50cm thì b m ng n M i khi cây hình thành l c... , sau ó dùng gi lau s ch v t c t Nên c t vào bu i sáng, bó b u bu i chi u Dùng gi y PE b c b u và bu c kín 2 u b ng dây m m, không cho b u chi t xoay tròn quanh cành chi t MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 57 Sau chi t 70 — 90 ngày, r s m c Khi r chuy n t màu tr ng nõn sang màu ngà vàng, r c p 3, 4 rãi kh p b u chi t thì c a cành giâm vào v n m — Giâm cành chi t: Tr... Cây 4 — 6 n m tu i Cây 7 — 10 n m tu i Cây trên 10 n m tu i 30 — 50 50 — 70 70 — 100 0,3 — 0,5 0,7 — 1,0 0,5 — 0,7 0,8 — 1,0 1,5 — 1,7 1,0 — 1,2 1,2 — 1,5 2,0 — 3,0 1,2 — 2,0 MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 61 + Th i kì bón: chia làm 4 l n bón L n 1: Bón sau khi thu ho ch qu vào tháng 8, tháng 9 Bón toàn b phân chu ng + 80 — 90% l ng lân + 30% l ng m + 30% l ng kali... Thiết kế vườn trồng vùng ng b ng, nh ng n i th ng b ng p n c vào mùa m a c n ào m ng lên lu ng ho c p tránh ng p úng vùng gò i, vùng núi th p, ph i thi t k tr ng theo ng ng m c MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 59 3.3 Khoảng cách và mật độ trồng i v i vùng i, cây cách 7 × 7m; vùng ng b ng cây cách cây 8 x 8m 3.4 Đào hố và bón lót t ru ng, t v n ào h r ng 70 — 80cm, sâu 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 26 chương trình giáo dục pháp luật, văn hóa xã hội, sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế trong chương trình giáo dục thường xuyên , Module giáo dục thường xuyên 26 chương trình giáo dục pháp luật, văn hóa xã hội, sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế trong chương trình giáo dục thường xuyên , Module giáo dục thường xuyên 26 chương trình giáo dục pháp luật, văn hóa xã hội, sức khỏe, môi trường, phát triển kinh tế trong chương trình giáo dục thường xuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập