Module giáo dục thường xuyên 25 một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận

36 14 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:56

PHM XUN LUN MODULE gdtx 25 MộT Số VấN Đề CHUNG Về chơng trình giáo dục đáp ứng YÊU cầu CủA ngời học, cập nhật kiến thức, năng, chuyển giao công nghệ | A GII THIU TNG QUAN Ch ng trỡnh Giỏo d c th ng xuyờn (GDTX) ỏp ng yờu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh quy nh t i i m b, kho n 1, i u 45 Lu t Giỏo d c 2005 Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh ban hnh theo Thụng t 26/2010/TT BGD T, ngy 27 thỏng 10 n m 2010 c a B tr ng B GD& T, g m 05 Ch ng trỡnh: Ch ng trỡnh giỏo d c phỏp lu t; Ch ng trỡnh giỏo d c v n hoỏ xó h i; Ch ng trỡnh giỏo d c b o v mụi tr ng; Ch ng trỡnh giỏo d c b o v s c kho ; Ch ng trỡnh giỏo d c phỏt tri n kinh t Trong ch ng trỡnh ó cung c p m t s chuyờn chung trờn ph m vi ton qu c m m i ng i c n quan tõm Giỳp cho HV v bỏo cỏo viờn, h ng d n viờn c n c vo ú m biờn so n ti li u, l a ch n ph ng phỏp v hỡnh th c t ch c d y h c, ki m tra ỏnh giỏ nghi m thu k t qu h c t p Giỳp cho cỏc c s GDTX xõy d ng, qu n lớ n i dung ch ng trỡnh khai thỏc ti li u, b trớ GV/HDV ch ng v hi u qu h n V c u trỳc c a t ng ch ng trỡnh (g m ph n): M c tiờu; N i dung Ch ng trỡnh v yờu c u c n t; H ng d n th c hi n Ch ng trỡnh + M c tiờu: V i m i ch ng trỡnh u cú xỏc nh m c tiờu chung, m c tiờu c th + N i dung Ch ng trỡnh v yờu c u c n t g m: Tờn cỏc chuyờn , m c c n t, ghi chỳ M c c n t quy nh rừ yờu c u v ki n th c, k n ng, thỏi c a t ng chuyờn + H ng d n th c hi n Ch ng trỡnh: xỏc nh ph m vi, quan i m xõy d ng Ch ng trỡnh; ph ng phỏp v hỡnh th c t ch c d y h c; ph ng ti n d y h c; ỏnh giỏ k t qu h c t p; v n d ng ch ng trỡnh theo vựng mi n, i t ng ng i h c | MODULE GDTX 25 B MC TIấU TI LIU MC TIấU CHUNG Qua nghiờn c u chuyờn , ng i h c nờu khỏi quỏt c u trỳc t ng th , n i dung ch y u, nột c thự v nh ng yờu c u c b n i v i vi c th c hi n Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh , ng th i bi t v n d ng, l a ch n chuyờn biờn so n ti li u ph c v nhu c u h c t p c a nhõn dõn MC TIấU C TH 2.1 Kin thc Xỏc nh c s c n thi t ban hnh Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh Nờu c ý ngh a, vai trũ c a Ch ng trỡnh i v i vi c nõng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dõn Nờu c c u trỳc t ng th v nh ng n i dung ch y u v l nh v c ki n th c Ch ng trỡnh Xỏc nh c nh ng yờu c u c b n i v i vi c th c hi n Ch ng trỡnh Nờu c nh ng nột c thự c a Ch ng trỡnh (ph m vi, tớnh ch t, i t ng ) 2.2 K nng Khỏi quỏt c cỏc n i dung ch y u, nột c thự v yờu c u c b n c a Ch ng trỡnh Bi t cỏch l a ch n t ch c phỏt tri n Ch ng trỡnh t i cỏc c s GDTX theo quy nh c a ngnh GD& T v nhu c u xó h i b i c nh hi n 2.3 Thỏi Cú tinh th n trỏch nhi m v i nhu c u c a ng i dõn, mong mu n cho c ng ng dõn c phỏt tri n b n v ng MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | C CC HOT NG THễNG TIN NGUN N i dung Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh ban hnh theo Thụng t 26/2010/TT BGD T, ngy 27 thỏng 10 n m 2010 c a B Giỏo d c v o t o S tay phỏt tri n Trung tõm h c t p c ng ng (TTHTC ) ph n vi t v k thu t l a ch n ch biờn so n ti li u cho TTHTC H NG D N T CH C HO T NG T ch c ho t ng theo nhúm (t ng trung tõm GDTX, ho c theo c m) Hỡnh th c h i th o nhúm theo cõu h i ho c lm cỏc bi t p ho t ng S l ng 25 ng i/nhúm (l p) Ch n 01 nhúm tr ng, 01 th kớ Chu n b ti li u, ph ng ti n, a i m, v n phũng ph m cho l p h c Giỏm c Trung tõm GDTX ho c GV c t cỏn ch trỡ h i th o quỏn tri t m c ớch, yờu c u, ph ng phỏp lm vi c v xỏc nh n k t qu h c t p, nghiờn c u cho HV tham gia ng kớ t h c cỏ nhõn: S GD& T lm th t c ng kớ, giao cỏc ho t ng v bi t p HV hon thnh v t ch c nghi m thu k t qu h c t p cho cỏ nhõn theo ph m vi ton S , cú th g i qua Email N u HV yờu c u, S GD& T t ch c gi i ỏp vo m t th i gian thớch h p Hot ng 1: Nờu mt s chung v Chng trỡnh GDTX ỏp ng yờu cu ngi hc, cp nht kin thc, k nng, chuyn giao cụng ngh 1.1 MC TIấU HOT NG Sau hon thnh ho t ng ny, HV: 10 | MODULE GDTX 25 Xỏc nh c s c n thi t ph i cú m t ch ng trỡnh ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh N m c c u trỳc t ng th v n i dung ch y u cỏc nột c thự v yờu c u c b n th c hi n Ch ng trỡnh H c li u: phỏt tay Ch ng trỡnh giỏo d c phỏp lu t; Ch ng trỡnh giỏo d c v n hoỏ xó h i; Ch ng trỡnh giỏo d c b o v mụi tr ng; Ch ng trỡnh giỏo d c b o v s c kho ; Ch ng trỡnh giỏo d c phỏt tri n kinh t ó ban hnh Theo Thụng t s 26/2010/TTBGD T 1.2 TIN TRèNH HOT NG * Cỏ nhõn t c v Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh ban hnh theo Thụng t s 26/2010/TTBGD T, ngy 27 thỏng 10 n m 2010 c a B tr ng B GD& T * Th o lu n: nờu c s phỏp lớ, th c ti n ban hnh Ch ng trỡnh D a vo thụng tin ngu n, t ng cỏ nhõn túm t t n i dung ch y u v c u trỳc t ng th c a Ch ng trỡnh trờn gi y A4 * Bi t p ho t ng: (tu th i gian m l a ch n cỏc bi t p t ch c ho t ng theo nhúm) Bi t p 1: N i dung ch y u c a Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh g m cỏc l nh v c no sau õy: phỏp lu t; v n hoỏ xó h i; b o v mụi tr ng; b o v s c kho ; phỏt tri n kinh t ; an ninh qu c phũng; chớnh tr xó h i? Cỏc nhúm nờu túm t t n i dung ch y u c a t ng l nh v c c th c a Ch ng trỡnh v xu t c n b sung thờm l nh v c no khỏc cho Ch ng trỡnh ny khụng? Gi i thớch v xu t ú (cựng th o lu n chia s ) MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 11 Phi u h c t p: N i dung Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng chuy n giao cụng ngh N i dung ch y u c a t ng l nh v c Ch ng trỡnh trờn xu t b sung thờm n i dung khỏc Lớ c n b sung Bi t p 2: Hóy s p x p cỏc t sau vo t ng ph n c a b ng cho phự h p v i c u t o Ch ng trỡnh: thỏi c n ph t, ki n th c, ph m vi, ph ng ti n d y h c, , chuyờn , ghi chỳ, k n ng, m c ng phỏp, hỡnh th c t ỏnh giỏ k t qu ch c d y h c, h c t p, v n d ng Ch ng trỡnh theo vựng mi n M c tiờu 12 | MODULE GDTX 25 N i dung Ch ng trỡnh v m c c n t H ng d n th c hi n Ch ng trỡnh c ph n III H ng d n th c hi n Ch ng trỡnh (1 ti t), sau ú tr l i cõu h i sau: Anh/ch hóy nờu ph m vi c a Ch ng trỡnh GDTX: S khỏc gi a ph ng phỏp d y h c cho tr em (h c sinh ph thụng) v i ph ng phỏp d y h c ng i l n l gỡ? Nờu cỏc ph ng phỏp d y h c ng i l n? + S khỏc nhau: + Cỏc ph ng phỏp d y h c ng i l n: Chỳ ý v n d ng Ch so n cỏc chuyờn ng trỡnh cho phự h p phự h p a ph i t ng vựng mi n v biờn ng Bi t p 3: B n ph n bi n th no cú ng i k t lu n khụng c n thi t ph i ban hnh m t Ch ng trỡnh nh v y? MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 13 HV trỡnh by k t qu ho t ng 1, nhúm nh n xột k t lu n * Th o lu n nhúm v nột c thự c a Ch ng trỡnh? (30 phỳt) Ph m vi, tớnh ch t, i t ng ng i d y, ng i h c, ph ng phỏp, hỡnh th c t ch c d y h c * Bi t p ho t ng Ch n m t s cõu sau ph n ỏnh nột c thự c a Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh Ph i th c hi n ỳng theo trỡnh t ó quy nh Ch ng trỡnh Khụng quy nh ch t ch , lụgic theo c u trỳc, th i gian L ch ng trỡnh m Cú tớnh linh ho t v m m d o Khụng d n n v n b ng ch ng ch Cỏc nhúm trỡnh by n i dung th o lu n v k t qu bi t p; cỏc cỏ nhõn b sung GV h ng d n k t lu n v b sung Hot ng 2: Tho lun ý ngha, vai trũ ca Chng trỡnh GDTX ỏp ng yờu cu ca ngi hc cp nht kin thc, k nng chuyn giao cụng ngh vic nõng cao cht lng cuc sng ca ngi dõn cng ng 2.1 MC TIấU HOT NG Xỏc nh vai trũ c a cỏc chuyờn Ch ng trỡnh i v i i s ng xó h i a ph ng ỏnh giỏ tỏc ng xó h i n i dung cỏc chuyờn c khai thỏc v phỏt tri n ph bi n t i m i t ng l p nhõn dõn Giỳp cho bỏo cỏo viờn, h ng d n viờn nh h ng xõy d ng ti li u, ph bi n cỏc ki n th c chuyờn ngnh cho c ng ng 14 | MODULE GDTX 25 2.2 TIN TRèNH HOT NG * Th o lu n nhúm ho c t tr l i cỏc cõu h i sau: M t xó h i khụng cú phỏp lu t, ho c m i ng i dõn khụng hi u bi t phỏp lu t thỡ s th no? N u b n khụng cú hi u bi t s cu c s ng c a b n s th no? ng nh t v v n hoỏ xó h i thỡ giỏ tr Khi b n thõn v ng i gia ỡnh b m au, b nh t t b n c n quan tõm nh t t i i u gỡ? N u mụi tr ng n c, khụng khớ n i b n s ng b ụ nhi m ngy cng tr m tr ng thỡ b n hnh ng th no? MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 15 Vai trũ c a phỏt tri n kinh t b n v ng mang n cho cỏ nhõn v xó h i i u gỡ? * Th o lu n ch rừ tỏc d ng c a t ng ch phỏt tri n kinh t xó h i a ph ng trỡnh i v i vi c n nh v ng T ng cỏ nhõn cú th khỏi quỏt l i: theo s t ch n (hỡnh cõy, hỡnh kh i ) th y ý ngh a c a cỏc ch ng trỡnh v i cu c s ng Cỏc nhúm trỡnh by, cỏc nhúm khỏc b sung tranh lu n ph n bi n GV k t lu n v b sung NH GI Cỏc ho t ng trờn cú tỏc d ng nõng cao hi u bi t cho b n v m t s v n chung v nột c thự c a Ch ng trỡnh ny khụng? Cỏc cõu h i, bi t p nờu cỏc ho t ng trờn cú giỳp b n hi u sõu v phỏt tri n t cho b n khụng? Hot ng 3: Vn dng la chn ti liu, hc liu phc v cỏc chuyờn ca Chng trỡnh GDTX nhm ph bin cho trung tõm hc cng ng 3.1 MC TIấU HOT NG Ng i h c hi u c t m quan tr ng c a ti li u, h c li u v i vi c chuy n t i n i dung Ch ng trỡnh GDTX ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh n ng i h c trung tõm h c t p c ng ng Bi t cỏch l a ch n, ch nh s a ti li u, h c li u phự h p theo cỏc n i dung chuyờn c a Ch ng trỡnh nh m ph bi n cho TTHTC 16 | MODULE GDTX 25 + C n chu n b k k ho ch th nghi m, bao g m m c ớch, n i dung, th i gian, a i m, s HV, s l p th nghi m, GV th nghi m, ng i ỏnh giỏ, ng i ghi biờn b n, + Chu n b phụtụ ti li u cho HV ho c nhúm HV + Chu n b c ng ti li u ti n ki m ch ng, ỏnh giỏ + Chu n b phi u i u tra v phụtụ cho GV v HV + Chu n b trang thi t b c n thi t cho th nghi m (giỏ , catset, u video, bỳt d , gi y, b ng, ph n, ) Vi c th nghi m cú th c ti n hnh theo cỏc cỏch sau õy: TTHTC cú th t ch c l p h c/t ch c h p nhõn dõn gi i thi u ti li u (theo ỳng cỏch h ng d n s d ng ti li u nh t ch c cho m i ng i c, xem tranh, th o lu n) Sau ú, yờu c u HV cho bi t ý ki n ỏnh giỏ c a mỡnh v ti li u qua phi u ỏnh giỏ TTHTC cú th phỏt ti li u cho m i ng i mang v nh cựng c Sau ú t ch c xin ý ki n ỏnh giỏ v ti li u B c 8: S a ch a v hon thi n Sau th nghi m ho c t ch c xin ý ki n chuyờn gia, c n ph i s a ch a v hon thi n theo cỏc b c sau: Phõn tớch, t ng h p l i k t qu th nghi m ho c ý ki n c a nhúm biờn so n/chuyờn gia Ti p thu ý ki n úng gúp v bn b c cỏch s a ch a, hon thi n B sung, i u ch nh kờnh ch , kờnh hỡnh v ph n h ng d n gi ng d y theo ý ki n gúp ý e) GV cú nhi m v h ng d n TTHTC t biờn so n cỏc lo i ti li u nh th no? M i xó huy n cú nh ng v n , nh ng nhu c u h c t p c thự riờng m TTGDTX huy n khụng th ỏp ng c Vỡ th , ngoi vi c tr c 28 | MODULE GDTX 25 ti p biờn so n ti li u cho cỏc TTHTC , TTGDTX c n h ng d n cho cỏc TTHTC t biờn so n ti li u cho chớnh c ng ng mỡnh Cỏc ti li u c ng ng t biờn so n s phự h p h n TTHTC cú th t biờn so n ti li u cỏc TTGDTX nờn: T ch c t p hu n nõng cao n ng l c cho cỏc cỏn b , GV/HDV c a TTHTC bi t cỏch khai thỏc, l a ch n, ch nh s a ti li u s n cú a ph ng ho c bi t cỏch t biờn so n ti li u m i cho c ng ng c a mỡnh (Tham kh o Ti li u H ng d n biờn so n ti li u Trung tõm h c t p c ng ng, Vi n Chi n l c v Ch ng trỡnh biờn so n, UNESCO H N i ti tr ) T ch c cỏc tr i biờn so n ti li u cho cỏc TTHTC m ng i biờn so n l cỏc cỏn b , GV/HDV c a TTHTC Ngoi ra, nờn m i nh ng ngh nhõn, nh ng ng i cú kinh nghi m c ng ng, cỏc cỏn b u ngnh a ph ng, cỏc cỏn b cú n ng l c c a cỏc on th nh H i Ph n , H i Nụng dõn, on Thanh niờn C ng s n H Chớ Minh, H i Khuy n h c, H i C u chi n binh, H i Ng i cao tu i, H i Lm v n, MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 29 E PH LC Cỏc vớ d : Cỏch biờn so n ti li u theo chuyờn ó cú ch ng trỡnh c a Trung tõm Nghiờn c u Giỏo d c khụng chớnh quy: N i dung Mc cn t S d ng Phõn tớch c l i ớch c a n c m a n cm a i v i cu c s ng ng i Bi t cỏch xõy d ng c h th ng thu gom, l u tr n c m a ph c v cho sinh ho t gia ỡnh Bi t cỏch s d ng n c m a khụng nh h ng n s c kho Ph bi n c cho c ng ng bi t cỏch s d ng n c m a í th c c s d ng n c m a sinh ho t Ghi chỳ HV bi t v cú th v n d ng m t s cỏch thu gom, x lớ v s d ng n c m a hi u qu N c m a khụng b ụ nhi m S DNG NC MA Phn NI DUNG CHUYấN N c l ti nguyờn vụ cựng quan tr ng, quy t nh s t n t i v phỏt tri n c a s s ng trờn Trỏi t Ti nguyờn n c l m t nh ng y u t quy t nh s phỏt tri n kinh t xó h i c a m t vựng lónh th hay m t qu c gia Cựng v i s gia t ng dõn s , phỏt tri n kinh t , v n hoỏ, xó h i, nhu c u dựng n c ngy cng t ng, tỡnh tr ng ngu n n c m t ngy cng b khan hi m, n c m a c coi l m t ngu n ti nguyờn r t quan tr ng 30 | MODULE GDTX 25 I NC MA L Gè? N c m a l m t d ng ng ng t c a h i n c g p i u ki n l nh M a cú cỏc d ng nh : m a phựn, m a ro, m a ỏ, cỏc d ng khỏc nh t, m a t, s ng N c m a c hỡnh thnh theo chu trỡnh: Lng tr khớ quyn Lng tr bng tuyt Bc thoỏt hi Giỏng thu Dũng chy sụng Sui Dũng chy ngm Bc hi Dũng chy mt Dũng chy tuyt tan Thm Ngng hi Thng hoa Bc hi Lng tr nc ngt Lng tr cỏc i dng Lng tr nc ngm Hỡnh 1: Vũng tu n hon c a n c D i s c núng c a M t Tr i, n c ao, h , sụng, su i, bi n, bay h i vo khụng khớ Lờn cao g p l nh, h i n c ng ng t l i thnh nh ng h t n c r t nh t o nờn nh ng ỏm mõy Cỏc ỏm mõy ti p t c bay lờn cao Cng lờn cao cng l nh, cng nhi u h t n c nh ng l i h p thnh cỏc gi t n c l n h n, tr u n ng v r i xu ng thnh m a Sau ú n c m a r i xu ng m t t, bi n, sụng, su i, ao, h ch y bi n l i ti p t c l p l i vũng tu n hon II LI CH CA NC MA I VI I SNG CON NGI Hi n nay, m c n c ng m Vi t Nam liờn t c xu ng r t th p, s xõm nh p m n ngy cng sõu vo n i ng, ngu n n c b ụ nhi m Vi t Nam MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 31 + + + + + + 32 | c thiờn nhiờn u ói cú l ng m a khỏ d i v n c m a cú nhi u l i ớch i v i i s ng ng i ú l: B o v mụi tr ng: M a xu ng lm cho khụng khớ lnh h n, cu n trụi b i b n, hoỏ ch t, x ng d u, v ng trờn m t t (r a trụi cỏc ch t ụ nhi m mụi tr ng b m t) ng th i n c m a c th m l c qua t lm gi m b t ụ nhi m n c ng m Giỳp i u ho khớ h u: M a xu ng lm mỏt nh c a, cõy xanh v mụi tr ng xung quanh v hố; lm m v ụng Gúp thờm ngu n n c s d ng: Cú th s d ng n c m a vo nh ng vi c h ng ngy nh : T i cõy Lau nh X , d i nh t m R a xe Gi t qu n ỏo Bự n c h b i Cú th dựng cho vi c n, u ng n u cú ph ng phỏp l c v kh trựng h p v sinh Gúp ph n tỏi n p ngu n n c d i t, b sung cho ngu n d tr n c m t v n c ng m Gúp ph n pha loóng ngu n n c b ụ nhi m n ng ph c h i cỏc quỏ trỡnh hoỏ h c v sinh h c Gúp ph n gi n nh ỏp su t a t nh ch ng lỳn s t vựng ụ th Gi m thi u ngu n n c s d ng s n xu t, phũng cỏc nguy c chỏy n t i cỏc cụng ty, nh mỏy, xớ nghi p, Giỳp b sung ỏng k l ng n c t i ph c v cho nụng nghi p N c m a l u tr cỏc ao, h , gúp ph n quan tr ng trỡ mụi tr ng sinh thỏi bi n, sụng, su i, ao, h , m l y MODULE GDTX 25 Ngoi ra, s d ng l i l ng n c m a s ti t ki m c nhi u n ng l ng vi c cung c p n c ng t, hi n ang l v n thi u h t, khan hi m n c s ch c a khu v c thnh th III THU GOM, LU TR NC MA PHC V CHO SINH HOT Mt s bin phỏp thu gom, lu tr nc ma cho sinh hot V i nh ng l i ớch c a n c m a em l i i v i i s ng ng i, chỳng ta c n qu n lớ n c m a t r i xu ng, phõn b trờn m t b ng, th m ph , ng m vo t v i vo cỏc khu v c gom n c (sụng, su i, h ch a v bi n) Do ú, t n d ng ngu n n c m a cho sinh ho t, m i h gia ỡnh cú th t xõy h th ng thu gom n c m a v x lớ s b tr c s d ng Cú th dựng cỏc bi n phỏp thu gom, l u tr n gi n, hi u qu nh sau: S d ng ng v mỏng c m a t mỏi nh ho c t cỏc C n cú l i l c th a c n l i lỏ cõy c ng nh cỏc ch t b n khụng cho r i vo lu, b ch a Trong lu, b ch a n c m a nờn th cỏ v a di t b g y v a giỳp phỏt hi n tỡnh tr ng n c m a b ụ nhi m n ng B ch a n c m a c n xõy ỳng quy cỏch, cú n p y, xa ngu n ụ nhi m nh ch rỏc, chu ng nuụi gia sỳc, gia c m, khu v sinh nh m trỏnh ụ nhi m ngu n n c mỏi h ng khỏc vo b h ng, d n n H ng n c m a t lu ch a d i , ch a trờn mỏi nh, qua m t t m t ph n n c m a ng ng v c ch a b a xu ng b , c thi t k (l p thờm vũi, b m tay ti n cho quỏ trỡnh s d ng v x s ch b ch a) ho c d i t S d ng d n d p v sinh, s d ng cỏc nh v sinh, t i cõy, Ch a n c m a b l n t c nh trờn m t t N u cú di n tớch, chỳng ta nờn dựng ớt nh t b n ch a n c, m i b n kho ng 1,5 m3 M i b ch a c l p t thờm m t chi c b m tay v m t cỏi vũi nh b t c c ng cú th s d ng T mỏng n c m a ch y vo b n nờn cú trờn mỏi nh, sõn th m t l ng i ch c ch n nh ng th a ng n khụng cho rỏc, chu t, giỏn, l t c cho ỏp l c n c t b n ch a n c m a m nh, n u cú i u ki n, chỳng ta nờn nú trờn cao (vớ d trờn tr n bờ tụng, tr ng h p ny ph i cỏc b n n c trờn v trớ c a cỏc cõy bờ tụng ch u l c) N c m a nờn ch a cỏc b n inox, d i ỏy b n cú van x th nh tho ng v sinh b n d dng vo b n n MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 33 o h th ng m ng, ao nh (trong v n) ch a n c m a: Ngu n n c ny r t phự h p t i cõy, r a xe T o n n t thu gom n c m a lm cho nú ng m vo t Cú th b i thờm t b m t, n c m a th m vo mau chúng V r i chỳng ta ti p c n ch ú d ng rau c qu tr ng c, búng mỏt, cõy ch n giú t ú gúp ph n ki m soỏt s xúi mũn, t o thờm v p, Tr ng cõy lờn mỏi nh, gin cõy leo lờn cỏc b t ng thu nh n n c m a: cỏc ch u cõy, khung h p t tr ng rau, cõy xanh (c n tớnh toỏn s c ch u ng c a mỏi nh c ) C n cõn nh c, tớnh toỏn v i ng t, vỡ ph n trờn mỏi cao n ng, s a tr ng tõm kh i nh lờn cao, ú khụng l i u t t, d nhiờn nh s y u b rung l c b i ng t Mt s lu ý thu gom v s dng nc ma Ng i ta ó tớnh r ng, m t gi t m a (kho ng 50mg) r i t cao 1km s r a 16,3 lớt khụng khớ C n c vo di n tớch c a m t gi t r i, m t lớt n c m a r a 3,25 ì 105 lớt khụng khớ Vỡ v y, n c m a ch a nhi u b i, vi khu n, cỏc t p ch t hoỏ h c nhi u hay ớt tu thu c vo v t ng vựng: ng b ng, mi n nỳi, thnh ph hay khu cụng nghi p, M t khỏc m a cng nhi u, cng lõu cỏc vi khu n v t p ch t n c m a cng ớt M ts l u ý: Khụng thu gom n c m a vựng ang b ụ nhi m: vớ d m a t mõy phúng x Ti n hnh v sinh mỏi nh vo u m a Nờn h ng n c m a sau m a to c kho ng 10 15 phỳt, n c m a lm trụi s ch cỏt b i v cỏc ch t ụ nhi m cú khụng khớ, trờn mỏi nh v mỏng d n n c Lu, b ch a n c m a ph i s ch, thay c th ng xuyờn v ph i cú n p y Cú th nuụi cỏ lu, b di t b g y N c m a dự nh ng khụng ph i l vụ trựng vỡ v y c n ph i l ng l c v un sụi tr c s d ng 34 | MODULE GDTX 25 Ph i n ng n c thay th un sụi: m t ph ng phỏp x lớ n c sinh ho t dnh cho h gia ỡnh cú tờn l SODIS c cỏc nh khoa h c thu c Vi n Khoa h c Cụng ngh Mụi tr ng Liờn bang Thu S (EAWAG) v Trung tõm Nghiờn c u N c v V sinh mụi tr ng cho cỏc n c ang phỏt tri n Thu S (SANDEC) nghiờn c u t n m 1991 Ch c n l y n c t thiờn nhiờn vo cỏc thi t b ch a n c nh lu, kh p, thau, ch u, cho l ng c n m t ngy, ho c dựng cỏt hay v i l c, dựng phốn chua k t t a c n b n ( i v i n c cú c cao), sau ú l y ph n n c vo cỏc chai nh a v em ph i d i ỏnh n ng m t tr i t gi n 17 gi (n u tr i n ng g t) ho c ph i ngy n u tr i rõm mỏt (xem hỡnh) B c 1: R a s ch cỏc chai ch a n c B c 2: y n c vo chai v v n n p B c 3: Ph i n ng cỏc chai d i ỏnh sỏng m t tr i t kho ng gi sỏng n gi chi u t cỏc chai lờn m t t m tụn m i Khụng t cỏc chai trờn mỏi nh l p b ng r m trỏnh nguy c chỏy B c 4: N c ó s n sng u ng Hỡnh 2: B n b c ti n hnh ph i n ng n c theo k thu t SODIS MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 35 TểM T T 1) N c m a: N c m a l m t d ng ng ng t c a h i n c g p i u ki n l nh 2) L i ớch c a n c m a i v i i s ng ng i B o v mụi tr ng, gi m b t ụ nhi m n c ng m Giỳp i u ho khớ h u úng gúp thờm ngu n n c s d ng vo nh ng vi c hng ngy Cú th dựng cho vi c n, u ng n u cú ph ng phỏp l c v kh trựng h p v sinh Gúp ph n tỏi n p ngu n n c d i t, b sung ngu n d tr n c m t, n c ng m Gúp ph n pha loóng ngu n n c b ụ nhi m Gi n nh ỏp su t a t nh ch ng lỳn s t vựng ụ th Gi m thi u ngu n n c s d ng s n xu t, phũng cỏc nguy c chỏy n Giỳp b sung ỏng k l ng n c t i ph c v cho nụng nghi p Duy trỡ mụi tr ng sinh thỏi bi n, sụng, su i, ao, h , m l y 3) Thu gom, l u tr n c m a ph c v cho sinh ho t gia ỡnh S d ng ng v mỏng h ng, d n n c m a t trờn mỏi nh vo b ch a H ng n c m a t trờn mỏi nh, qua m t ng ng v a xu ng b , lu ch a d i t, m t ph n n c m a c ch a b c thi t k trờn mỏi nh, sõn th ng Ch a n c m a b l n t c nh trờn m t t T mỏng n c m a ch y vo b n nờn cú m t l i ch c ch n, th a ng n khụng cho rỏc, chu t, giỏn, l t vo b n n c 36 | MODULE GDTX 25 o h th ng m ng, ao nh (trong v n) ch a n c m a T o n n t thu gom n c m a lm cho nú ng m vo t t cỏc ch u cõy, khung trờn mỏi nh, tr ng cõy leo 4) M t s l u ý quỏ trỡnh thu gom v s d ng n c m a Khụng thu gom n c m a vựng b ụ nhi m (vớ d mõy nhi m phúng x ) Ti n hnh v sinh mỏi nh vo u m a Nờn h ng n c m a sau m a to c kho ng 10 15 phỳt, n c m a lm trụi s ch cỏt b i v cỏc ch t ụ nhi m cú khụng khớ, trờn mỏi nh v mỏng d n n c Lu, b ch a n c m a ph i s ch, thay c th ng xuyờn v ph i cú n p y Cú th nuụi cỏ lu, b di t b g y N c m a dự nh ng khụng ph i l vụ trựng vỡ v y c n ph i l ng l c v un sụi tr c s d ng Phn HNG DN THC HIN CHUYấN I MC TIấU H c xong chuyờn ny, ng i h c cú th : Phõn tớch c l i ớch c a n c m a i v i cu c s ng ng i Bi t cỏch xõy d ng c h th ng thu gom, l u tr n c m a ph c v cho sinh ho t gia ỡnh Bi t cỏch s d ng n c m a khụng nh h ng n s c kho Ph bi n c cho c ng ng cỏch s d ng n c m a Cú ý th c s d ng n c m a sinh ho t MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 37 II CHUN B B ng, ph n Gi y A0, bỳt d , b ng dớnh hai m t Cỏc t m gi y mu nh Hỡnh v v Vũng tu n hon n c v B n b c ti n hnh ph i n ng n c theo k thu t SODIS III GI í T CHC CC HOT NG Ni dung 1: Nc ma l gỡ? Hot ng 1: Tho lun ton lp mụ t vũng tun hon ca nc Treo hỡnh v v vũng tu n hon c a n c t nhiờn H ng d n HV quan sỏt hỡnh v , c cỏc ch trờn hỡnh v ; mụ t h ng cỏc m i tờn H ng d n HV nhỡn vo hỡnh v mụ t vũng tu n hon n c H ng d n th o lu n v i g i ý: Trờn c s ó bi t v vũng tu n hon c a n c, hóy cho bi t n c m a l gỡ Túm t t: N c m a l m t d ng ng ng t c a h i n c g p i u ki n l nh Ni dung 2: Li ớch ca nc ma i vi i sng ngi Hot ng 2: Tho lun cp ụi v li ớch ca nc ma i vi i sng H ng d n hai HV ng i c nh t o m t c p ụi Phỏt cho m i c p 1/4 t A4 H ng d n t ng c p trao i v : L i ớch c a n c m a i v i i s ng ng i M i m t s c p chia s ý ki n tr c c l p Ghi túm t t cỏc ý ki n lờn b ng, cỏc c p ụi khỏc b sung 38 | MODULE GDTX 25 Ni dung 3: Thu gom, lu tr nc ma phc v cho sinh hot Hot ng 3: Tho lun nhúm v cỏch thu gom, lu tr nc ma phc v cho sinh hot + + + + + + + + + + + + Chia l p thnh cỏc nhúm nh , m i nhúm t HV v giao nhi m v : Nờu cỏc bi n phỏp thu gom, l u tr n c m a ph c v cho sinh ho t Nh ng l u ý quỏ trỡnh thu gom v s d ng n c m a Cỏc nhúm th o lu n, ghi k t qu lờn gi y A0 Bỏo cỏo k t qu th o lu n: M i cỏc nhúm treo k t qu th o lu n lờn t ng M i t t c HV i n k t qu th o lu n c a cỏc nhúm khỏc, c v nh n xột xem cú gỡ trựng v khỏc v i ý ki n c a nhúm mỡnh (kho ng 15 phỳt) M t nhúm trỡnh by k t qu th o lu n, cỏc nhúm khỏc l ng nghe Sau m i ng i ó xem h t k t qu , m i m t s HV phỏt bi u ý ki n v cỏch thu gom, l u tr n c m a ph c v cho sinh ho t v nh ng l u ý Túm t t: Cỏc bi n phỏp thu gom, l u tr n c m a ph c v cho sinh ho t: S d ng ng v mỏng h ng, lm b h ng n c m a t trờn mỏi nh, sõn th ng; ch a n c m a b l n t c nh trờn m t t; Nờn cú m t l i ch c ch n, th a ng n khụng cho rỏc, chu t, giỏn, l t vo b n n c; o h th ng m ng, ao nh (trong v n); t o n n t thu gom n c m a; t ch u cõy trờn mỏi nh, tr ng cõy leo lờn t ng Nh ng l u ý quỏ trỡnh thu gom v s d ng n c m a: Khụng thu gom n c m a vựng ang b ụ nhi m; Ti n hnh v sinh mỏi nh vo u m a; Nờn h ng n c m a sau m a to c kho ng 10 15 phỳt; MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 39 + Lu, b ch a n c m a ph i s ch, thay c th ng xuyờn v ph i cú n p y; + C n ph i l ng l c v un sụi tr c s d ng Cú th ph i n ng n c thay th ung sụi theo ph ng phỏp SODIS Gi i thi u k thu t SODIS ph i n ng n c + Treo hỡnh v B n b c ti n hnh ph i n ng n c theo k thu t SODIS + M i m t HV c n i dung c a b n b c ph i n ng n c cú th u ng L u ý HV: n c x lớ theo k thu t SODIS c ng khụng c ụ nhi m nh hoỏ ch t c h i, n i ch a n c th i, K t lu n: Con ng i v sinh v t khụng th t n t i n u khụng cú n c, n c l kh i ngu n c a s s ng V i nh ng l i ớch c a n c m a em l i i v i i s ng ng i, chỳng ta c n qu n lớ n c m a t r i xu ng, s d ng n c m a h p lớ v ti t ki m l nhi m v c a m i cụng dõn 40 | MODULE GDTX 25 TI LIU THAM KHO (Ca Ph lc) B Giỏo d c v o t o UNESCO H N i, Hóy b o v ti nguyờn n c vỡ chỳng ta v s phỏt tri n c a c ng ng, H N i, thỏng 10/2009 Tuananh, 14/4/2008, N c m a cú v sinh khụng? http://nuocviet.msnboard.net/ /topict35.htm Thanh Lờ, Lm s ch n c u ng b ng ph i n ng http://nld.com.vn, ngy 20/3/2008 Oanh Lờ, N c m a ngu n ti n guyờn c n c nghiờn c u s d ng hi u qu , www.vinhlong.agroviet.gov.vn Lờ c Ton (S u t m), 200 cõu h i v mụi tr ng, B Ti nguyờn v Mụi tr ng, http://www.monre.gov.vn D ng Ti n, Thu n c m a, gi m ng p, www.nguoidothi.vn Nguy n Thanh Tu n, (bỏo S c Kho & i S ng), N c m a cú th khụng s ch, http://vietbao.vn, ngy 25/7/2010 UNESCO v U ban Qu c gia v Ch ng trỡnh thu v n qu c t , S tay ph bi n ki n th c ti nguyờn n c, NXB Nụng nghi p, 2006 Khụng nờn n n c m a cú mõy phúng x , www.vovnews.vn, ngy 31/3/2011 10 L i khuyờn v s d ng n c s ch, www.edu.hochiminhcity.gov.vn 11 N c m a cú c khụng?, www.vnzom.com (ngu n: t Khoa h c), ngy 12/6/2010 12 Cỏc trang web: Website: http://www.nea.gov.vn; Vietnamnet; Tuoitreonline; L i bỡnh: Cú nhi u ti li u núi v n c m a, m i ti li u l i khai thỏc v gi i thi u theo m t cỏch riờng, ph thu c v t ng i t ng v hỡnh th c chuy n t i thụng tin Cỏch biờn so n ny l dựng ph bi n theo l p h c t i TTHTC MT S VN CHUNG V CHNG TRèNH GIO DC CHUYN GIAO CễNG NGH | 41 F DANH MC TI LIU THAM KHO 1) Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ỏp ng yờu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh ban hnh theo Thụng t s 26/2010/TT BGD T, ngy 27/10/2010 2) S tay phỏt tri n trung tõm h c t p c ng ng 3) Thụng T s 26/2010/TT BGD T, ngy 27/10/2010 c a B tr ng B GD& T v 05 Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ỏp ng yờu c u ng i h c 4) Quy t nh s 09/2008/Q BGD T, ngy 24/3/2008 c a B tr ng B GD& T ban hnh Quy ch ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng 5) Thụng t s 40/2010/TT BGD T c a B GD& T, ngy 30/12/2010 6) Thụng t s 33 /2011/TT BGD T, ngy 03/8/2011 c a B GD& T 7) Quy t nh s 01/2007/Q BGD T, ngy 02/01/2007 c a B GD& T 8) Cỏc bi gi ng c a bỏo cỏo viờn t i Trung tõm h c t p c ng ng a ph ng v cỏc l nh v c, ti li u biờn so n c a a ph ng 9) Ti li u b i d ng th ng xuyờn giỏo viờn cỏc chu kỡ t 1992 n 10) Ti li u vi t v ph ng phỏp t h c v t h c cú h ng d n c a nh xu t b n Giỏo d c 11) S tay nghi p v qu n lớ v t ch c ho t ng trung tõm h c t p c ng ng S GD& T Ho Bỡnh 42 | MODULE GDTX 25 [...]... MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 41 F DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Ch ng trình giáo d c th ng xuyên áp ng yêu c u ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ban hành theo Thông t s 26/2010/TT— BGD T, ngày 27/10/2010 2) S tay phát tri n trung tâm h c t p c ng ng 3) Thông T s 26/2010/TT— BGD T, ngày 27/10/2010 c a B tr ng B GD& T và 05 Ch ng trình. .. trình Phi u h c t p 3.2 Hãy li t kê các lo i h c li u th ng s d ng trong khi th c hi n các chuyên trong Ch ng trình Chuyên 1: (L nh v c Giáo d c môi tr ng) — Chuyên 2: (L nh v c Giáo d c s c kho ) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 17 — Chuyên 3: (L nh v c v n hoá — xã h i) * Th o lu n xây d ng quy trình v biên so n và ch nh s a h c li u Phi u h c t p 3.3 Quy trình. .. bi n, sông, su i, ao, h ch y ra bi n l i ti p t c l p l i vòng tu n hoàn II LỢI ÍCH CỦA NƯỚC MƯA ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Hi n nay, m c n c ng m Vi t Nam liên t c xu ng r t th p, s xâm nh p m n ngày càng sâu vào n i ng, ngu n n c b ô nhi m Vi t Nam MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 31 — — — + + + + + + — — — — — — — 32 | c thiên nhiên u ãi có l ng m a khá d i... trình này c thi t k linh ho t và m m d o không yêu c u ch t ch v c u trúc, b trí theo t ng chuyên riêng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 19 giúp cho các c s GDTX có c n c l a ch n tài li u, biên so n tài li u phù h p i t ng vùng mi n, ng th i c n c vào chu n ki n th c, k n ng ánh giá k t qu h c t p c a HV, hi u qu gi ng d y c a GV, xác nh tính hi u qu c a quá trình. .. hi u qu thi t th c ti t ki m th i gian, ti n b c và công s c * Các ngu n h c li u: — T các b , ngành, v , vi n trung ng — Các ch ng trình d án — Các ban ngành oàn th xã, huy n, t nh Các th vi n; các nhà tr ng; các t ch c phi chính ph , cá nhân, doanh nghi p a CD; trang Web, m ng Internet MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 21 * Ch nh s a h c li u s n có c a a ph ng... m a trong sinh ho t MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 37 II CHUẨN BỊ — — — — B ng, ph n Gi y A0, bút d , b ng dính hai m t Các t m gi y màu nh Hình v v “Vòng tu n hoàn n c” và “B n b c ti n hành ph i n ng n c theo k thu t SODIS” III GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung 1: Nước mưa là gì? Hoạt động 1: Thảo luận toàn lớp mô tả vòng tuần hoàn của nước — Treo hình... trên mái nhà, tr ng cây leo lên t ng Nh ng l u ý trong quá trình thu gom và s d ng n c m a: Không thu gom n c m a vùng ang b ô nhi m; Ti n hành v sinh mái nhà vào u mùa m a; Nên h ng n c m a sau khi m a to c kho ng 10 — 15 phút; MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 39 + Lu, b ch a n c m a ph i s ch, thay c th ng xuyên và ph i có n p y; + C n ph i l ng l c và un sôi tr... Nông dân, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Khuy n h c, H i C u chi n binh, H i Ng i cao tu i, H i Làm v n,… MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 29 E PHỤ LỤC Các ví d : Cách biên so n tài li u theo chuyên ã có trong ch ng trình c a Trung tâm Nghiên c u Giáo d c không chính quy: N i dung Mc cn t S d ng — Phân tích c l i ích c a n c m a n cm a i v i cu c s ng con... quá không? Có khó hi u không? + Hình th c tài li u có thích h p không? + Ngôn ng tài li u có phù h p v i trình và ngôn ng c a ng i dân c ng ng không? + Minh ho có h p d n, phù h p không? — th nghi m có k t qu , c n chu n b y các v n sau: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 27 + C n chu n b k k ho ch th nghi m, bao g m m c ích, n i dung, th i gian, a i m, s HV, s l p... c p bách c a a ph ng B c 2: Xác nh m c tiêu M c tiêu ph i rõ ràng, c th , ph i nêu rõ k t qu c n t c v ki n th c, k n ng hay thái c a ng i c sau khi s d ng tài li u MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 25 — Không nên ra quá nhi u m c tiêu, n i dung, vì nh v y s quá t i, không t p trung và tài li u s kém hi u qu — i v i tài li u cho ng i dân c ng ng, c n chú ý m c
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 25 một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận , Module giáo dục thường xuyên 25 một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận , Module giáo dục thường xuyên 25 một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập