Module giáo dục thường xuyên 24 một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình

53 19 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:56

KIU TH BèNH MODULE GDTX 24 Một số đặc thù công tác chủ nhiệm lớp trung tâm giáo dục thờng xuyên | 55 A GII THIU TNG QUAN i ng GV l l c l ng nũng c t bi n cỏc m c tiờu giỏo d c thnh hi n th c, gi vai trũ quy t nh ch t l ng v hi u qu giỏo d c Xu h ng i m i giỏo d c ang t nh ng yờu c u m i, cho i ng GV núi chung v GVCN núi riờng ng ta ó xỏc nh: " m b o ch t l ng giỏo d c tr c h t ph i gi i quy t t t v n giỏo viờn" Rừ rng GV núi chung v GVCN núi riờng ngy cng cú v trớ vai trũ quan tr ng s nghi p tr ng ng i, ú l vi c giỏo d c v o t o ng i h c Vai trũ c a GVCN l khụng th ph nh n c V i ng i h c tu i (h c sinh ph thụng), s giỳp c a GVCN s giỳp h cú ng c , thỏi h c t p ỳng n, trỏnh kh i nh ng nh h ng khụng lnh m nh t phớa xó h i V i ng i h c l ng i l n, GVCN v a h tr v m t tõm lớ, v a l c u n i quan tr ng gi a ng i h c, nh tr ng, gia ỡnh v xó h i Do v y, dự b t c c p h c no, ó cú biờn ch l p h c thỡ ng nhiờn ph i cú GVCN l p Hi u qu c a cụng tỏc CNL ph thu c r t nhi u vo k n ng c a GVCN Vỡ v y, cụng tỏc CNL th c s mang l i hi u qu gúp ph n th c hi n m c tiờu giỏo d c, ng i GVCN r t c n c trang b nh ng k n ng c b n, c n thi t, phự h p v i yờu c u th c ti n Tu theo c thự c a c p h c, c a i t ng ng i h c, GVCN ph i c n cú nh ng ki n th c, k n ng phự h p i v i giỏo d c ph thụng v cỏc tr ng o t o, cụng tỏc CNL ó v ang l ti thu hỳt nhi u s quan tõm c a cỏc nh nghiờn c u, cỏc th y cụ giỏo v cỏc giỏo sinh s ph m ó cú khỏ nhi u cụng trỡnh nghiờn c u, nhi u ti li u, sỏch v t li u vi t ho c lu n bn v cụng tỏc CNL v GVCN Tuy nhiờn, v i GDTX, h u nh ch a c c p ỏng k Trong th c t , cỏc trung tõm GDTX, cụng tỏc CNL v GVCN v n luụn ng hnh v i cỏc ho t ng d y h c núi riờng, giỏo d c núi chung Tuy nhiờn, cụng tỏc CNL l s v n d ng nh ng n i dung, kinh nghi m, 56 | MODULE GDTX 24 cỏch lm c a cụng tỏc CNL tr ng ph thụng GVCN hng ngy, hng gi , ngoi ho t ng chuyờn mụn, i u hnh, qu n lớ m i ho t ng c a l p theo kinh nghi m hi n cú c a b n thõn Vỡ v y, ch t l ng, hi u qu c a cụng tỏc CNL hon ton tu thu c vo thao l c c a GVCN õy l m t nh ng v n b t c p c bi t l b t c p v i i ng GV tr c phõn lm cụng tỏc CNL trung tõm GDTX Trong cỏc trung tõm GDTX, s a d ng v ch ng trỡnh giỏo d c, hỡnh th c t ch c h c t p v c i m c a i t ng ng i h c, theo ú, cụng tỏc CNL c ng cú nh ng yờu c u khỏc bi t so v i cỏc nh tr ng ph thụng cựng c p h c Ngoi nh ng k n ng v cụng tỏc CNL m cỏc GV ó c h c ch ng trỡnh o t o t i cỏc tr ng/khoa s ph m, GVCN c n ph i c trang b thờm nh ng k n ng mang tớnh c thự t ng ng Module ny s c p n m t s k n ng mang tớnh c thự c a cụng tỏc CNL, õy c ng l nh ng yờu c u c n cú i v i GVCN l p cỏc trung tõm GDTX Hi v ng, s gúp ph n thỏo g b t nh ng khú kh n hi n h u cụng tỏc CNL trung tõm GDTX, giỳp cho ng i d y, ng i h c, ng i qu n lớ c k t n i thụng tin c n thi t, gúp ph n nõng cao ch t l ng, hi u qu giỏo d c ton di n Module c vi t theo cỏch ti p c n: i t m c tiờu c a module xỏc nh n i dung/ho t ng; ti li u cung c p nh ng thụng tin c n thi t tỡm hi u n i dung thụng qua cỏc ho t ng, m i ho t ng h ng n vi c gi i quy t m t v n c th v n i dung, m i n i dung hm ch a m t ho c m t nhúm k n ng t ng ng m ng i h c (GVCN) c n ph i tỡm hi u thụng qua cỏc nhi m v h c t p V i cỏch vi t ny, module v a l ti li u ph c v t p hu n b i d ng nõng cao n ng l c cho GVCN (h c t p trung), v a l ti li u giỳp GVCN cú th t h c, t nghiờn c u, t tỡm hi u nõng cao n ng l c cụng tỏc ch nhi m, ỏp ng yờu c u c a nhi m v c m trỏch MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 57 Cú th di n t cỏch ti p c n ú b ng s sau õy: MC TIấU K NNG HOT NG NI DUNG S B MC TIấU Sau k t thỳc vi c h c t p, nghiờn c u module ny, ng i h c/ c: L p c k ho ch cụng tỏc CNL n m h c, khoỏ h c; Bi t cỏch ti p c n, x lớ nh ng tỡnh hu ng n y sinh l p h c v bi t cỏch giỏo d c thuy t ph c HV cỏ bi t; Bi t xõy d ng c ch ph i h p v trỡ m i quan h gi a trung tõm GDTX, gia ỡnh v cỏc t ch c xó h i cụng tỏc CNL; Bi t v n d ng thi t k c cỏc ch ng trỡnh hnh ng v t ch c cỏc ho t ng c ng ng phự h p v i cỏc nhúm i t ng HV; Bi t phõn tớch, ỏnh giỏ v s d ng h p lớ k t qu t cụng tỏc CNL C I TNG S DNG GV, cỏn b qu n lớ cỏc trung tõm GDTX; Giỏo sinh s ph m v cỏc nh nghiờn c u GDTX ( tham kh o) 58 | MODULE GDTX 24 D NI DUNG/HOT NG I MT S VN CHUNG Cể LIấN QUAN Nh ng k n ng c b n c a GVCN M t s v n v i t ng HV cú liờn quan t i cụng tỏc CNL trung tõm GDTX M t s nguyờn t c giỏo d c cho ng i l n liờn quan n cụng tỏc CNL trung tõm GDTX Tỏc ng c a cỏc i u ki n c s v t ch t, thi t b v mụi tr ng giỏo d c n hi u qu cụng tỏc CNL trung tõm GDTX Vi nột v tỡnh hỡnh cụng tỏc CNL hi n trung tõm GDTX II TèM HIU V PHN TCH NHNG K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRONG TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN xu t m t s k n ng cú tớnh ch t c thự c n thi t cho GVCN l p trung tõm GDTX K n ng l p k ho ch cụng tỏc CNL (thỏng, h c kỡ, n m h c, khoỏ h c) trung tõm GDTX K n ng ti p c n, x lớ nh ng tỡnh hu ng b t th ng x y l p h c K n ng giỏo d c, thuy t ph c HV cỏ bi t Tỡm hi u k n ng xõy d ng c ch ph i h p, trỡ m i quan h gi a trung tõm xó h i v ng i i di n t phớa gia ỡnh cụng tỏc CNL Tỡm hi u k n ng thi t k v t ch c cỏc ch ng trỡnh ho t ng mang tớnh c ng ng phự h p v i cỏc nhúm HV Tỡm hi u k n ng phõn tớch, ỏnh giỏ v s d ng k t qu t cụng tỏc CNL phự h p m c tiờu giỏo d c MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 59 E TI LIU THAM KHO ng x s ph m nh ng i u c n bi t NXB HQG H N i M t s bi vi t c a cỏc ng nghi p ng trờn m ng, nh : Kim Nhung (H N i), Vai trũ c tham gia cỏc ho t ng a GV ch nhi m v i vi c giỏo d c h c sinh Tr ng Th Ph ng Nga (Long An), Vai trũ c sinh ph thụng a GV ch nhi m i v i h c Nguy n Th Kim Sõm, Giỳp h c sinh h ng ng t t phong tro Xõy d ng tr ng h c thõn thi n, h c sinh tớch c c qua bi n phỏp lm t t cụng tỏc ch nhi m Mai Hong Phi, Vai trũ GV ch nhi m phong tro h c t p v rốn luy n c a sinh viờn F XY DNG MODULE I MT S VN CHUNG Cể LIấN QUAN Hot ng TèM HIU NHNG K NNG C BN CA GIO VIấN CH NHIM MC TIấU Sau k t thỳc ho t ng ny, ng i h c nờu c m t s k n ng c b n c a GVCN (nh thụng tin gi i thi u d i õy) v xu t thay th , b sung thờm nh ng k n ng khỏc THễNG TIN C BN CN BIT Cụng tỏc CNL l s t ng ho c a nhi u ho t ng mang tớnh s ph m v cỏc ho t ng mang tớnh chuyờn mụn, nghi p v cao Vỡ v y ng i GVCN c n cú nhi u k n ng, nhi u l nh v c m i cú th m nh n c nh ng ch c n ng, nhi m v v ỏp ng c yờu c u c a cụng vi c c giao Hi n nay, cú r t nhi u quan i m xu t nh ng k n ng m GVCN 60 | MODULE GDTX 24 c n ph i cú Nghiờn c u trờn c s k th a v t ng thu t cỏc quan i m c a cỏc chuyờn gia giỏo d c, ti li u ny gi i thi u m t s k n ng c b n m ng i GVCN núi chung c n cú, l: K n ng xỏc nh cỏc tiờu chớ, thu th p thụng tin ph c v cụng tỏc CNL K n ng phõn tớch thụng tin v lm vi c v i h s ch nhi m K n ng phõn tớch c i m tõm sinh lớ c a ng i h c K n ng xõy d ng k ho ch ch nhi m l p K n ng xõy d ng v b i d ng n ng l c cho i ng cỏn b l p K n ng qu n lớ ton di n ho t ng giỏo d c m t l p K n ng xõy d ng t p th l p K n ng t ch c v trỡ cỏc ho t ng giỏo d c (sinh ho t l p, ho t ng giỏo d c ngoi gi lờn l p theo ch , ho t ng h ng nghi p, lao ng, ) K n ng ph i h p v i cỏc l c l ng giỏo d c khỏc K n ng ỏnh giỏ k t qu giỏo d c K n ng qu n lớ v ng phú v i s thay i K n ng xõy d ng d lu n t p th lnh m nh K n ng c m hoỏ HV cỏ bi t K n ng t ng k t, ỏnh giỏ cỏc ho t ng c a l p K n ng giao ti p, ng x cụng tỏc CNL NHIM V HC TP Phi u h c t p 1.1 Theo Th y/Cụ, ng i GVCN c n cú nh ng k n ng no c gi i thi u b ng sau? Xin vui lũng l a ch n b ng cỏch ỏnh d u vo cỏc ụ t ng ng Cỏc k n ng K n ng xỏc nh tiờu chớ, thu th p thụng tin ph c v cụng tỏc CNL K n ng phõn tớch thụng tin v lm vi c v i h s ch nhi m C n Khụng MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 61 K n K n K n K n K n K n K n K n K n K n K n K n K n Cỏc k n ng C n Khụng ng phõn tớch c i m tõm sinh lớ c a ng i h c ng xõy d ng k ho ch ch nhi m l p ng xõy d ng v b i d ng n ng l c i ng cỏn b l p ng qu n lớ ton di n ho t ng giỏo d c m t l p ng xõy d ng t p th l p ng t ch c v trỡ cỏc ho t ng giỏo d c ng ph i h p v i cỏc l c l ng giỏo d c khỏc ng ỏnh giỏ k t qu giỏo d c ng qu n lớ v ng phú v i s thay i ng xõy d ng d lu n t p th lnh m nh ng c m hoỏ HV cỏ bi t ng t ng k t, ỏnh giỏ cỏc ho t ng c a l p ng giao ti p, ng x cụng tỏc CNL T CHC HOT NG: Cú th dựng Phi u h c t p 1.1 thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I: Cú th l a ch n c nh ng k n ng chung m GVCN c n ph i cú Hot ng TèM HIU MT S VN V I TNG HC VIấN Cể LIấN QUAN TI CễNG TC CH NHIM LP TRONG TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN MC TIấU Sau tham gia ho t ng ny, HV nờu c nh ng v n cú tớnh c thự v i t ng HV v i u ki n m b o ch t l ng giỏo d c cú liờn quan t i cụng tỏc CNL trung tõm GDTX xu t, l a ch n c nh ng k n ng c n thi t, phự h p cho t ng nhúm i t ng 62 | MODULE GDTX 24 THễNG TIN C BN CN BIT Tỡm hi u i t ng ng i h c l vi c lm c n thi t c a GVCN B i vỡ: * M t l: i u quan tr ng nh t i v i nh giỏo núi chung l ph i hi u ng i r i m i d y ng i Nh giỏo d c n i ti ng V.A Xukhụmlinxiki c ng ó t ng núi: Mu n giỏo d c ng i v m i m t thỡ tr c tiờn c n ph i hi u ng i v m i m t nh th i u ú c ng cú ngh a r ng, mu n tỏc ng n ng i h c cú hi u qu , nh t nh ph i hi u tõm lớ ng i h c, ú, nh ng tri th c c b n v c i m phỏt tri n tõm sinh lớ HS l th c s c n thi t i v i t t c cỏc nh giỏo d c, t ng i qu n lớ n ng i d y v ng i ph c v , h tr giỏo d c * Hai l: GVCN l p cú vai trũ h t s c quan tr ng Ngoi ch c n ng, nhi m v c a m t GV bỡnh th ng, GVCN cũn l ng i qu n lớ ton b ho t ng giỏo d c c a l p mỡnh, c bi t l vi c ch m lo, hỡnh thnh, nuụi d ng, h tr c l c cho phỏt tri n nhõn cỏch ton di n c a ng i h c GV CNL l c u n i a chi u gi a nh qu n lớ c s giỏo d c, nh giỏo khỏc, gia ỡnh v cỏc t ch c on th c s giỏo d c v ngoi xó h i Kinh nghi m th c ti n c a m t s GVCN gi i tr ng ph thụng cho th y, m t nh ng quy t tr thnh chi c c u n i a chi u l GV ph i hi u HS, hi u hon c nh gia ỡnh cỏc em, t ú m i cú c s ph i h p tỏc ng giỏo d c hi u qu M c dự m i HS l m t th gi i riờng bi t, l m t cỏ th c nh t vụ nh , song v n cú nh ng nột chung c a l a tu i b i s phỏt tri n c a ng i t ng giai o n cú tớnh quy lu t Ng i GVCN tr c h t c n ph i n m c nh ng nột chung ú, r i t ú khỏm phỏ nh ng nột riờng t ng HS Nh v y, tu theo t ng tu i, vựng mi n m tõm lớ ng i h c cú s khỏc ỏng k GVCN c n ph i cú kh n ng t ng h p, quy n p, phõn tớch, phỏn oỏn chu n xỏc cú nh ng bi n phỏp tỏc ng cho phự h p Tỡm hi u i t ng ng i h c l thu th p cỏc thụng tin v m t s v n liờn quan n cụng tỏc CNL, c th l: * M t l: Tỡm hi u v c i m tõm, sinh lớ: Th c ti n cho th y, cựng m t tu i, cựng m t mụi tr ng (tr ng, l p, cỏc m i quan h thụng MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 63 th ng th y, b n) song gi a ng i ny v ng i l i cú s hỡnh thnh nh ng s tr ng khỏc nhau, cú s c m nh n, kh n ng thớch ng, ph n ng khỏc nhau, s h ng thỳ khỏc v cựng m t v n S khỏc bi t ú cú nguyờn nhõn t s nh h ng c a s khỏc bi t v c i m tõm lớ cỏ nhõn Nhi u k t qu nghiờn c u cho th y, m i ng i cú kh n ng h c v i t c , cỏch th c khỏc Cú nhi u ng i cú kh n ng khỏi quỏt hoỏ r t nhanh v ng c l i, nh ng ng i khỏc l i cú khuynh h ng tỡm nh ng khỏc bi t gi a cỏc v t th cú nhi u tớnh ch t gi ng Cú nh ng ng i thớch h c cỏc mụn Khoa h c, m t s khỏc thớch m nh c, Th thao, Cú nh ng ng i h c t t nh t ch cú m t mỡnh, m t s khỏc l i thnh cụng h c t p theo nhúm Cú hai nguyờn nhõn c b n chi ph i s khỏc bi t tõm lớ c a ng i Th nh t l s khỏc bi t v m t sinh h c c a ng i Con ng i cú th khỏc v gi i tớnh, l a tu i, nh ng c i m riờng c a c th , ki u ho t ng th n kinh Th hai, ng i cũn khỏc v hon c nh s ng, hon c nh ho t ng, i u ki n giỏo d c c bi t, m i cỏ nhõn th hi n m c tớch c c ho t ng, tớch c c giao ti p khỏc Nguyờn nhõn th hai l nguyờn nhõn c b n quy t nh s khỏc bi t tõm lớ c a m i ng i Tuy v y, hi n t ng tõm lớ khụng th t nhiờn xu t hi n Nú cú c s v t ch t l b nóo Cỏc quỏ trỡnh th n kinh luụn i tr c cỏc quỏ trỡnh tõm lớ, vỡ v y, cỏch g n nh t hi u v Cỏi t i c a cỏc quỏ trỡnh tõm lớ l ph i hi u cỏc quỏ trỡnh th n kinh d n tr c cỏc quỏ trỡnh tõm lớ Vỡ v y, Carol Ann Tomlinson m t nh nghiờn c u v phõn hoỏ giỏo d c cho r ng: th c hi n t t cụng vi c gi ng d y v giỏo d c HS, ng i GV c n ph i hi u bi t v t t c HS c a l p mỡnh d y c p cỏ nhõn; hi u bi t nóo ng i phỏt tri n nh th no m i giai o n phỏt tri n Túm l i, m c ớch cu i cựng c a vi c tỡm hi u tõm lớ ng i h c l GV cú th giỳp , h tr ng i h c t t h n ch khụng ph i ỏnh giỏ, phõn lo i hay phỏn xột h Nh ng nghiờn c u v tõm lớ h c cho bi t: tu i d y thỡ, tu i kh ng ho ng, tu i khú b o, tu i t p lm ng i l n, ng i h c r t 64 | MODULE GDTX 24 L trỡnh (ti n k ho ch) T ch c: Lm nh th no? Ph i h p v i ai? Ph i h p cụng vi c gỡ? i u ki n h tr : C n h tr gỡ? Ai h tr ? Trong i u ki n no? Ki m tra, ỏnh giỏ nh kỡ, i u ch nh k ho ch T CHC HOT NG 1: Cú th dựng Phi u h c t p 2.3a thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I 1: Ng i h c nờu c nh ng v n c n ph i quan tõm ti n hnh l p k ho ch (cỏc v n c tr l i b ng cỏc cõu h i nh thụng tin ó cung c p); xu t, b sung c nh ng n i dung m i NHIM V HC TP Phi u h c t p 2.3b Theo Th y/Cụ, c u trỳc c a m t b n k ho ch bao g m nh ng n i dung chớnh no? T CHC HOT NG 2: cú th dựng Phi u h c t p 2.3b thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I 2: Ng i h c nờu c cỏc n i dung (nh ó gi i thi u m c nh ng thụng tin c n bi t); xu t b sung thờm cỏc thụng tin m i ho c ngh ch nh s a, c t b nh ng thụng tin m h cho l khụng c n thi t MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 93 Hot ng K NNG TIP CN C NHN V X L MT S TèNH HUNG GIO DC BT THNG XY RA TRONG LP HC MC TIấU Sau ho t ng ny, ng i h c bi t c cỏch ti p c n, x lớ m t s tỡnh hu ng b t th ng x y l p h c THễNG TIN C BN CN BIT Tỡnh hu ng giỏo d c l hi n t ng cú v n mang tớnh i n hỡnh i v i ng i h c n y sinh quỏ trỡnh giỏo d c, i s ng nh tr ng, l p h c ho c gia ỡnh, ngoi c ng ng/xó h i Khi tỡnh hu ng c gi i quy t, ng i h c s bi t c cỏch ng x h p lớ v nh n c giỏ tr , chu n m c Mõu thu n ph i c gi i quy t trờn c s ng i h c c m th y c thuy t ph c c v nh n th c, lớ trớ v tỡnh c m Tỡnh hu ng giỏo d c bao g m: Tỡnh hu ng ch a ng mõu thu n gi a ng i ny v i ng i khỏc (gi a cỏc HV v i ho c gi a HV v i cỏn b , GV, ng i thõn gia ỡnh, ng i ngoi xó h i, ) v tỡnh hu ng ch a ng mõu thu n n i t i gi a thỏi , hnh vi c a HV i v i trỏch nhi m, b n ph n c a b n thõn quỏ trỡnh ho t ng ho c gi i quy t cụng vi c V i trỏch nhi m l nh giỏo d c, ng i GVCN luụn ph i s n sng gi i quy t cỏc nh ng tỡnh hu ng b t th ng x y l p ch nhi m cho v a gi i quy t c v n l i v a cú ý ngh a, tỏc d ng giỏo d c õy c ng l m t nhi m v khú kh n i v i ng i GVCN, vỡ nh ng tỡnh hu ng x y th c ti n th ng r t r t a d ng v c v n l n b i c nh x y v n ; i t ng cú liờn quan tỡnh hu ng ú th ng l nh ng cỏ nhõn, nhúm HV cú hon c nh r t khỏc GVCN khụng th ỏp d ng m t cỏch mỏy múc kinh nghi m gi i quy t cỏc tỡnh hu ng ó g p gi i quy t tỡnh hu ng m i n y sinh, m ph i linh ho t, sỏng t o d a trờn nh ng nguyờn t c c b n quỏ trỡnh x lớ tỡnh hu ng cú hi u qu tớch c c, vi c ti p c n nh n di n ỳng/chu n tỡnh hu ng l c s cú c ng x ỳng n 94 | MODULE GDTX 24 Sau õy l m t s l u ý gi i quy t tỡnh hu ng giỏo d c: * M t l: C n m b o cỏc yờu c u sau: t l i ớch, s phỏt tri n v ti n b c a ng i h c lờn trờn h t; Tụn tr ng HV, t v th c a b n thõn vo HV l ng nghe; D a vo c i m tõm lớ, tỡnh c m, hon c nh c a HV l a ch n ph ng phỏp gi i quy t v n cho hi u qu ; Khỏch quan, cụng b ng x lớ/phỏn xột; Kh i d y, khớch l y u t tớch c c thay th /h n ch y u t tiờu c c; t HV cú v n vo v trớ c a ng i khỏc c m nh n, th u hi u c m xỳc c a ng i khỏc ho c ng i cú mõu thu n v i mỡnh; Khuy n khớch vai trũ ch th c a HV vi c l a ch n quy t nh, hnh vi trờn c s thay i nh n th c, ni m tin ch a h p lớ; Khụng ỏnh ng hnh vi mong i v i nhõn cỏch * Hai l: Tuõn th quy trỡnh/cỏc b c gi i quy t tỡnh hu ng giỏo d c nh sau: T m l ng, th gión, l y l i bỡnh t nh (n u tỡnh hu ng gõy s c i v i GVCN) C n dnh th i gian x lớ c n t c gi n c a mỡnh tr c ( trỏnh õn h n v sau); Thu th p thụng tin xem xột (chuy n gỡ ó x y ra?) Nh ng thụng tin c n thu th p t nhi u ngu n, cú tin c y cao, m b o khỏch quan Nh n di n v n (n u tỡnh hu ng ph c t p, v n ch a l di n) Trong nh ng tỡnh hu ng ph c t p, nhi u v n nh t ng b ng chỡm m khụng d th y m t n i Cỏch ỏnh giỏ cỏc hnh vi, ng c c a HV tỡnh hu ng l vụ tỡnh hay h u ý? N u h u ý thỡ cú v n gỡ phi o c, phi giỏ tr ? Xỏc nh m c tiờu c a vi c gi i quy t tỡnh hu ng c th ú l gỡ? cỏi ỳng, cỏi p/giỏ tr no c n c b o v ? Tỡm ki m ng, cỏch th c no th c hi n m c tiờu t theo cỏc b c a quy t nh v gi i quy t v n : MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 95 + + + * + + + + 96 | Li t kờ cỏc ph ng ỏn cú th gi i quy t tỡnh hu ng; Phõn tớch m t c, m t h n ch c a t ng ph ng ỏn; Ch n ph ng ỏn t i u d a trờn cỏc quan i m, nguyờn t c ó nờu trờn Th c hi n ph ng ỏn ó l a ch n theo cỏch ti p c n trờn ỏnh giỏ ph ng ỏn ó l a ch n v vi c th c hi n ph ng ỏn ú ỳc rỳt kinh nghi m Ba l: V n d ng cỏc nguyờn t c gi i quy t v n : Trong gi i quy t cỏc tỡnh hu ng giỏo d c, kinh nghi m ng i ny khụng th truy n cho ng i khỏc, th m cựng m t GVCN c ng khụng th nh t nh t s d ng m t ph ng phỏp/gi i phỏp no ú cho cỏc tỡnh hu ng khỏc M i tỡnh hu ng th c s l m t th thỏch GVCN trau d i b n l nh ngh nghi p; C n th n tr ng quỏn tri t cỏc yờu c u theo quan i m ng i h c l trung tõm, trỏnh ỏp t c bi t GVCN c n ki m soỏt c c m xỳc (b c t c) t o c h i cho HV by t c m xỳc v bi t l ng nghe tớch c c t ng i u HV by t ; HV cú th by t c m xỳc c a mỡnh, GV c n: T o khung c nh an ton; Cú s tin t ng; Cú s c m thụng; L ng nghe tớch c c (khụng phờ phỏn) Thnh cụng giỏo d c ph thu c m t ph n r t quan tr ng vo n ng l c nh n d ng, phỏt hi n v n , t v gi i quy t v n g p ph i ho t ng ngh nghi p GVCN n u cú th phỏt tri n v n c n gi i quy t thnh ti nghiờn c u, xõy d ng gi thi t khoa h c, xõy d ng c ng nghiờn c u, b trớ i u tra c b n, th c nghi m s ph m, x lớ k t qu i u tra v th c nghi m, vi t bỏo cỏo khoa h c, ng d ng tri n khai k t qu nghiờn c u, ỳc rỳt kinh nghi m v sỏng ki n giỏo d c MODULE GDTX 24 NHIM V HC TP Phi u h c t p 2.4 Sau tham gia ho t ng ny, Th y/Cụ c m nh n th y nh ng k n ng no ó c rốn luy n v phỏt tri n v c n ph i phỏt tri n thờm nh ng k n ng no? T CHC HOT NG: Cú th dựng Phi u h c t p 2.4 thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I: Ng i h c nờu c nh ng k n ng khỏc c n c phỏt tri n; xu t, b sung c nh ng n i dung m i Hot ng K NNG GIO DC/THUYT PHC HC VIấN C BIT (I VI LP HC VIấN TRONG TUI THANH, THIU NIấN) MC TIấU Sau ho t ng ny, ng i h c bi t cỏch giỏo d c, thuy t ph c HV cỏ bi t MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 97 THễNG TIN C BN CN BIT Trong m t t p th l p, m i HV cựng c t ch c giỏo d c nh nh ng bao gi c ng cú nh ng HV t giỏc h c t p v tu d ng, cú nh ng HV thi u t giỏc, thi u ng l c h c t p v ớt tham gia cỏc ho t ng chung c a tr ng l p, cũn cú c nh ng HV th ng cú nh ng hnh vi khụng mong i nh vi ph m n i quy, thi u thi n v i b n bố, hay gõy g , trờu ch c ng i khỏc, th m vụ l v i GV Nguyờn nhõn r t a d ng: cú th l khỏch quan nh hon c nh gia ỡnh, mụi tr ng s ng, nhúm b n bố, b i c nh gõy hnh vi, nh ng cú c nguyờn nhõn ch quan t b n thõn HV Nh ng HV hay vi ph m k lu t th ng l nh ng HV ch m ti n, hay th c ti n giỏo d c cũn g i l HV cỏ bi t Ng i GVCN th ng v t v nh t i v i nh ng HV ny, khụng ch ph i vỡ khú thay i cỏc em, m cú nh ng em ny cũn gõy nh h ng tiờu c c n nh ng HV khỏc, n u t p th ch a phỏt tri n, d lu n t p th ch a cú s c m nh giỏo d c cỏc thnh viờn c a mỡnh Nh ng t p th l p phỏt tri n thỡ khụng th khụng tỡm m i bi n phỏp giỳp h thay i, ú c ng l s m ng c a ng i GVCN v i t cỏch l nh giỏo d c V lớ thuy t, giỏo d c khụng cho phộp cho i m t ph ph m ngh a l ng i cú nh ng hnh vi sai l ch Giỏo d c k lu t tớch c c cho m i thnh viờn t p th , nh ng cú ý ngh a ch y u i v i nh ng HV ch m ti n K n ng giỏo d c/thuy t ph c HV cú hnh vi tiờu c c ho c HV cỏ bi t, c th hi n cỏc khớa c nh sau: Bi t cỏch ti p c n cỏ nhõn d a trờn c i m tõm lớ l a tu i v c i m cỏ nhõn; xỏc nh c cỏc nguyờn nhõn cú th c a cỏc hnh vi tiờu c c c a HV, t ú xỏc nh c nguyờn nhõn ớch th c c a hnh vi tiờu c c/hnh vi sai l ch c a HV Bi t lm cho HV thay i cỏch ngh , quan ni m, ni m tin sai l ch d n n hnh vi tiờu c c Kh i d y lũng t tr ng v t tụn giỏ tr t giỏo d c v hon thi n b n thõn K t h p s d ng d lu n t p th i u ch nh hnh vi tiờu c c c a HV l p 98 | MODULE GDTX 24 Bi t cỏch lm cho cỏc HV l p bi t ng x thi n v tụn tr ng l n Ph i h p v i GV mụn h c, gia ỡnh, cỏc l c l ng xó h i cựng giỳp HV chuy n i thỏi v hnh vi Bi t ỏnh giỏ hi u qu c a cỏc tỏc ng giỏo d c NHIM V HC TP Phi u h c t p 2.5 Tỡnh hu ng: Trong gi sinh ho t, Th y/Cụ ang ph bi n k ho ch may ng ph c B ng nhiờn cú m t HV ng d y núi to: Em khụng ng ý v i ch tr ng ny !, Th y/Cụ s x lớ th no? T CHC HOT NG: cú th dựng Phi u h c t p 2.5 thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I: Trong tr ng h p ny, Th y/Cụ hóy h t s c th n tr ng, tr c h t nờn tỡm hi u lớ cú cỏch x lớ phự h p B i vỡ, r t cú th HV ú m c b nh t k nh hon c nh s ng, c n b nh ny cú l kộo MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 99 di ó khỏ lõu; t i khụng nờn b r i HV ny Bi n phỏp tr c m t: ki m sỏch, truy n núi v tỡnh c m gia ỡnh, b n bố, hng xúm, th y cụ l ng l ng g i cho HV ú v g i sỏch v , ti li u giỳp em y h c t t n m cu i cựng Cũn i v i chuy n ng ph c l p, GVCN c lm v may riờng cho HV ú m t b n ngy lm l tr ng hóy t ng cho em y ng kỡ th v ghột b HV ú Hot ng TèM HIU K NNG XY DNG C CH PHI HP, DUY TRè MI QUAN H GIA TRUNG TM X HI V I DIN GIA èNH TRONG CễNG TC CH NHIM LP MC TIấU Sau tham gia ho t ng ny, ng i h c cú c k n ng t o l p cỏc m i quan h gi a l p h c, trung tõm v i cỏc t ch c, on th xó h i v ng i i di n h p phỏp cho HV t phớa gia ỡnh; xu t c c ch ph i h p v cỏch th c trỡ m i quan h cú tớnh nguyờn lớ ú THễNG TIN C BN CN BIT i ụi v i hnh, giỏo d c k t h p v i lao ng s n xu t, nh tr ng g n li n v i gia ỡnh v xó h i GDTX cú v trớ nh l m t phõn h h th ng giỏo M tv n cú tớnh nguyờn lớ giỏo d c núi chung l: H c d c qu c dõn, vỡ v y, th c hi n m c tiờu giỏo d c, m i ho t ng c a trung tõm c ng khụng n m ngoi nguyờn lớ ú GDTX cú nh ng thu n l i r t c b n vi c th c hi n nguyờn lớ ú B i, cỏc ch ng trỡnh GDTX c xõy d ng theo h ng coi tr ng phỏt tri n kh n ng hnh d ng cho ng i h c Hỡnh th c h c cỏc ch ng trỡnh GDTX l v a lm, v a h c Nh v y, t b n ch t c a ch ng trỡnh ó th hi n h c i ụi v i hnh, giỏo d c k t h p v i lao ng s n xu t Nhi m v c a ng i GVCN l p l lm th no t o c c ch g n k t 100 | MODULE GDTX 24 nh tr ng/trung tõm gia ỡnh (ng i i di n h p phỏp) cỏc t ch c, on th xó h i v i m i ho t ng giỏo d c i v i ng i h c m nh n t t vai trũ l c u n i gi a t p th HV v i cỏc t ch c xó h i v ng i i di n cho HV v phớa gia ỡnh, ng i GVCN c n cú k n ng t o l p cỏc m i quan h v xõy d ng c c ch ph i h p; gi vai trũ ch o v ch ng vi c t ch c ph i h p cỏc l c l ng núi trờn cỏc ho t ng giỏo d c Trong t t c cỏc ho t ng giỏo d c núi chung, GVCN l ng i i di n cho quy n l i chớnh ỏng c a HV, b o v HV v m i m t, m t cỏch h p phỏp ng th i h ph n ỏnh trung thnh m i tõm t nguy n v ng, quy n l i c a HV v i ban giỏm c trung tõm v GV b mụn, v.v t ch c cho HV tham gia cỏc ho t ng xó h i, ho t ng on th ngoi trung tõm, GVCN c n cú nh ng k n ng c b n, c n thi t v quan h , giao ti p, t ch c cỏc ho t ng giao l u, cỏc sinh ho t t p th ; cú n ng l c t ch c, huy ng, thuy t ph c thu hỳt cỏc l c l ng tham gia v t ch c, ng viờn cho HV tham gia cỏc ho t ng xó h i NHIM V HC TP Phi u h c t p 2.6 Theo Th y/Cụ, xõy d ng c ch ph i h p, trỡ m i quan h gi a trung tõm gia ỡnh (ng i i di n gia ỡnh) xó h i cụng tỏc CNL, ng i GVCN c n ph i cú nh ng k n ng no? MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 101 T CHC HOT NG: Cú th dựng Phi u h c t p 2.6 thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I: Ng i h c s nờu c nh ng k n ng c n thi t trỡ cỏc m i quan h núi trờn Hot ng TèM HIU K NNG THIT K V T CHC CC CHNG TRèNH HOT NG MANG TNH CNG NG PH HP VI CC NHểM HC VIấN MC TIấU Sau c tham gia ho t ng ny, ng i h c bi t v n d ng thi t k c cỏc ch ng trỡnh ho t ng t p th mang tớnh c ng ng, nh : cỏc ho t ng v n hoỏ, v n ngh , th thao, ho t ng tỡnh nguy n, t thi n, b o v mụi tr ng, phự h p v i cỏc nhúm i t ng HV THễNG TIN C BN CN BIT Dự l a tu i no, ng i h c c ng u r t c n v cú nhu c u c tham gia cỏc ho t ng t p th , c bi t l cỏc ho t ng cú ý ngh a phỏt tri n v m t th ch t tinh th n (bao hm c tớnh nhõn v n, nhõn ỏi, ) Nh ng ho t ng t p th th ng cú hai d ng: M t l: ho t ng cú tớnh b t bu c, quy nh t ch c ho c ngoi trung tõm huy ng Nh ng ho t ng ny th ng mang tớnh nh kỡ ho c cú t ch c, cú k ho ch Vớ d : ho t ng mớt tinh nhõn cỏc ngy l * 102 | MODULE GDTX 24 * l n; cỏc bu i phỏt ng phong tro, cỏc ho t ng v n hoỏ, v n ngh , th thao, i v i cỏc lo i ho t ng ny, GVCN c n c tỡnh hỡnh c th a vo k ho ch chung c a n m h c, khoỏ h c ( i v i cỏc ngy l l n) Khi tri n khai ho t ng, c n cú k ho ch c th , chi ti t cho t ng ho t ng Hai l: nh ng ho t ng mang tớnh hon ton t nguy n, t phỏt Nh ng ho t ng ny th ng l phỏt sinh sau m t s ki n, s c ho c m t tỏc ng tr c ti p ho c giỏn ti p no ú: Vớ d : cỏc ho t ng lao ng cụng ớch tham gia b o v mụi tr ng, tỡnh nguy n, ho t ng ng h ng bo b thiờn tai, ho t ng h tr nhõn o, hi n mỏu tỡnh nguy n, V i lo i ho t ng ny, tu theo tớnh ch t c a ho t ng, tu c i m c a t ng nhúm i t ng, GVCN cú nh ng l a ch n, t ch c, huy ng ho c h ng d n cho HV tham gia Tuy nhiờn, t ch c cỏc ho t ng cú hi u qu , GVCN c n xõy d ng i ng ban cỏn s l p, Ban ch p hnh chi on (v i i t ng ng i h c l niờn); c n c kh n ng c a HV, c cỏc u m i m nh n cỏc m ng cụng vi c V i GVCN, l a ch n ban cỏn s l p l y u t c c kỡ quan tr ng gúp ph n a phong tro c a l p phỏt tri n theo h ng tớch c c Lm t t cụng tỏc l a ch n cỏn s l p s quy t nh 50% thnh cụng c a cỏc phong tro Ban cỏn s l p l nh ng h t nhõn nũng c t, l u tu t t c cỏc cụng vi c, ch u trỏch nhi m tr c GVCN v Ban giỏm c trung tõm, l l c l ng chõn r t quan tr ng tri n khai cỏc ho t ng v thụng tin hai chi u Vo u n m h c, khoỏ h c, c n c thụng tin thu th p c t h s HV, c n c n ng l c HV qua cỏc ho t ng, GVCN ch nh t m th i Ban cỏn s l p m t th i gian ng n, sau ú t ch c i h i l p, b u Ban cỏn s i v i nh ng l p l ng i l n, Ban cỏn s l p t p th b u ch n l a ch n Ban cỏn s l p t m th i, GVCN c n cú k n ng phõn tớch h s HV v k n ng nh n bi t/ ỏnh giỏ n ng l c HV qua quan sỏt cỏc ho t ng v bi u hi n c a h MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 103 NHIM V HC TP Phi u h c t p 2.7 Theo Th y/Cụ, thi t k c cỏc ch ng trỡnh ho t ng mang tớnh t p th /c ng ng, ng i GVCN c n ph i cú nh ng k n ng no? T CHC HOT NG: Cú th dựng Phi u h c t p 2.7 thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I: Ng i h c s nờu c nh ng k n ng c n thi t thi t k c cỏc ch ng trỡnh ho t ng mang tớnh c ng ng 104 | MODULE GDTX 24 Hot ng TèM HIU K NNG PHN TCH, NH GI V S DNG KT QU T CễNG TC CH NHIM LP PH HP MC TIấU GIO DC MC TIấU Sau ho t ng ny, ng i h c cụng tỏc CNL hi u qu nh t xu t c cỏch s d ng k t qu c a THễNG TIN C BN CN BIT M i ho t ng c a cụng tỏc CNL khụng n m ngoi m c tiờu phỏt tri n ton di n ng i h c Tuy nhiờn, t c i m c a i t ng ng i h c, GVCN c n cú k n ng s d ng linh ho t k t qu ỏnh giỏ thu c t cụng tỏc CNL cho phự h p v i cỏc i t ng khỏc i u t i k l ỏp t m t cỏch khiờn c ng k t qu theo dừi t cụng tỏc CNL nh i v i cỏc i t ng HV cú nhu c u h c t p v ng c h c t p khỏc Vớ d : V i l p h c ng n ngy, HV l ng i l n, k t qu cụng tỏc CNL th hi n ch : ng i h c cú c m th y yờn tõm hay khụng tham gia h c t p; cú c m th y tho i mỏi hay khụng nghe nh n xột v m t ho t ng no ú c a GVCN; cú h ng thỳ, nhi t tỡnh hay khụng tham gia cỏc ho t ng c a l p; h cú s n sng chia s nh ng kinh nghi m, nh ng hi u bi t, nh ng tõm s cỏ nhõn v i GVCN, v i b n bố nhúm, l p hay khụng, K t qu c a cụng tỏc CNL khụng hon ton l ỏnh giỏ x p lo i i v i HV ng i l n Tuy nhiờn, v i HV tu i i h c, k t qu theo dừi c a GVCN th c s ph i t o c s chuy n bi n v n n p i v i HV; tr ng h p c n thi t cũn cú th dựng r n e NHIM V HC TP Phi u h c t p 2.8 Th y/Cụ hóy xu t m t vi ý t ng s d ng k t qu c a cụng tỏc CNL i v i m t nhúm i t ng HV (tu Th y/Cụ l a ch n) MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 105 T CHC HOT NG: cú th dựng Phi u h c t p s 2.8 thu nh n k t qu c a t ng thnh viờn nhúm, h ng d n th o lu n tỡm k t lu n ỳng KT QU MONG I: Ng i h c s nờu c nh ng k n ng c n thi t s d ng k t qu cụng tỏc CNL cho m t nhúm i t ng h c vi c c th 106 | MODULE GDTX 24 THAY CHO LI KT! thay l i k t cho module ny, chỳng tụi xin c trớch ý ki n c a PGS.TS ng Qu c B o Nguyờn Hi u tr ng Tr ng Qu n lớ Giỏo d c, l H c vi n Qu n lớ Giỏo d c núi v vai trũ c a GVCN: GVCN l p tr ng ph thụng l nh qu n lớ khụng cú d u ! Theo ú, GVCN tr ng ph thụng l linh h n c a l p h c Cú th coi GVCN l ng i l nh x ng c a dn nh c, l nh c cụng hon thnh b n giao h ng hỡnh thnh nhõn cỏch ton v n cho th h tr V ngy nay, v i s nh n th c v qu n lớ giỏo d c, cú th coi GVCN nh m t nh qu n lớ v i cỏc vai trũ: Ng i lónh o l p h c; Ng i i u n l p h c; Ng i lm cụng tỏc phỏt tri n l p h c; Ng i lm cụng tỏc t ch c l p h c; Ng i giỳp Hi u tr ng bao quỏt l p h c; Ng i giỳp Hi u tr ng th c hi n vi c ki m tra s tu d ng v rốn luy n c a HS; Ng i cú trỏch nhi m ph n h i tỡnh hỡnh l p Nh v y, lm t t cụng tỏc CNL trung tõm GDTX, ng i GVCN khụng ch h i t y nh ng k n ng c a m t nh giỏo m u m c, nh s ph m chõn chớnh, nh tõm lớ h c uyờn thõm, nh t v n ti ba, m cũn ph i h i t c k n ng c n cú c a m t nh qu n lớ qu n lớ giỏo d c MT S K NNG C TH CA CễNG TC CH NHIM LP TRUNG TM GIO DC THNG XUYấN | 107
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 24 một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 24 một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 24 một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập