Module giáo dục thường xuyên 23 một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình

48 13 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:54

KIỀU THỊ BÌNH MODULE GDTX 23 Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm líp ë trung t©m gi¸o dôc th−êng xuyªn MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Công tác ch nhi m l p (CNL) gi vai trò quan tr ng vi c nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n Công tác CNL c ví nh “s i dây” g n k t gi a ho t ng d y h c ho t ng giáo d c khác; y u t gi vai trò quy t nh vi c g n k t ba y u t có tính nguyên lí giáo d c (NHÀ TR NG — GIA ÌNH — XÃ H I), góp ph n quan tr ng vi c phát tri n toàn di n nhân cách cho ng i h c Trong trung tâm giáo d c th ng xuyên (GDTX), tính c thù c a i t ng h c viên (HV), tính a d ng c a ch ng trình giáo d c hình th c t ch c ho t ng giáo d c, nên công tác CNL có nh ng c i m khác v i công tác CNL c s giáo d c quy Theo ó, giáo viên ch nhi m (GVCN) l p trung tâm GDTX, ch c n ng, nhi m v chung, có nh ng ch c n ng, nhi m v mang tính c thù c a GDTX Vì v y, làm t t công tác CNL trung tâm GDTX, c n ph i quan tâm xây d ng, b i d ng v ph m ch t, n ng l c cho i ng GVCN l p theo h ng ti p c n sâu v i nh ng c thù c a GDTX xu th m i: xu th h c t p su t i — xây d ng xã h i h c t p M t nh ng yêu c u có tính c thù c a GDTX xu th m i ch ng trình giáo d c, hình th c h c t p i u ki n h tr vi c m b o ch t l ng ph i áp ng c yêu c u h c t p th ng xuyên, liên t c, su t i cho m i ng i m i t ng l p xã h i Tính a d ng v nhu c u h c t p, a d ng v i t ng ng i h c, v ch ng trình giáo d c, v hình th c t ch c h c t p d n n vi c t ch c l p h c trung tâm GDTX c ng h t s c a d ng: l p h c l y v n b ng c a h th ng giáo d c qu c dân c t ch c theo niên khoá có tính n nh; ch ng trình d n t i vi c c p ch ng ch , ch ng nh n c ng c t ch c theo l p h c t p trung có th i h n t ng i n nh; ch ng trình không d n t i vi c c p v n b ng, ch ng ch th ng t ch c theo l p h c có th i gian ng n (tu n, ngày, bu i, ) tính n nh ch t ng i Vì v y, công tác CNL trung tâm | MODULE GDTX 23 GDTX c ng ph c t p, yêu c u ph i th t linh ho t có kh n ng thích ng v i s thay i Module s gi i thi u khai thác m t s n i dung c b n, c n thi t v công tác CNL trung tâm GDTX theo h ng ti p c n sâu i t ng ng i h c, ch ng trình giáo d c, hình th c t ch c h c t p i u ki n th c ti n c a trung tâm GDTX i v i nh ng l p h c d n t i vi c c p v n b ng c a h th ng giáo d c qu c dân Công tác CNL i v i vi c t ch c ch ng trình giáo d c không d n t i v n b ng s c c p t i m t d p khác B MỤC TIÊU — — — — H c xong module này, ng i h c: Hi u c v trí, vai trò, s c n thi t c a công tác CNL trung tâm GDTX; Nêu c nh ng n i dung c b n, c n thi t c a công tác CNL trung tâm GDTX; Hi u c th c tr ng công tác CNL t i trung tâm GDTX n i công tác; xu t ph ng pháp, hình th c phù h p th c hi n n i dung công tác CNL phù h p v i t ng nhóm i t ng h c viên (HV) trung tâm GDTX C ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG — GV, cán b qu n lí c a trung tâm GDTX; — Giáo sinh s ph m, cán b nghiên c u v ho t ng giáo d c trung tâm GDTX ( tham kh o, nghiên c u) D NỘI DUNG/HOẠT ĐỘNG Tìm hi u m t s v n chung v công tác CNL i v i trung tâm GDTX (v trí, vai trò, s c n thi t) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | M t s n i dung c b n, c n thi t công tác CNL i v i trung tâm GDTX, ti p c n theo nhóm i t ng HV Liên h th c tr ng v công tác CNL t i n i công tác Ph ng pháp t ch c ho t ng c a công tác CNL phù h p v i t ng i t ng, i u ki n h c t p Ph ng pháp ánh giá s d ng k t qu c a công tác CNL vi c nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n i v i HV trung tâm GDTX theo nhóm i t ng E TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguy n Th H ng, Xây d ho t ng h th ng t p rèn luy n k n ng t ch c ng giáo d c cho sinh viên s ph m, tài nghiên c u khoa h c, Mã s : SPHN-07-74 Tr n Th Tuy t Oanh (ch biên), Giáo d c h c t p 2, NXB i h c S ph m, 2008 Hà Nh t Th ng (ch biên), Ph ng pháp công tác c a ng i GVCN tr ng THPT, NXB i h c Qu c gia Hà N i, 2004 Ph m Vi t V ng, Giáo d c h c, NXB i h c S ph m, 2008 Mai Quang Huy, T ch c — Qu n lí tr ng, l p ho t ng giáo d c, T p gi ng cho sinh viên l p c nhân s ph m ch ng ch nghi p v s ph m, 2007 Quy ch t ch c ho t ng c a trung tâm GDTX ban hành theo Quy t nh s 01/2007/Q -BGD T, ngày 02/01/2007 c a B tr ng B GD& T M t s vi t c a ng nghi p bàn v công tác ch nhi m l p ng t i m ng Internet 10 | MODULE GDTX 23 F XÂY DỰNG MODULE Hoạt động TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP) MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c nêu c v trí, vai trò, s c n thi t c a công tác CNL trung tâm GDTX THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN BIẾT — Trung tâm GDTX c s giáo d c th c hi n nhi m v sau: + T ch c th c hi n ch ng trình GDTX: Xoá mù ch Giáo d c ti p t c sau bi t ch ; Ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ; ch ng trình b i d ng ngo i ng , tin h c ng d ng công ngh thông tin — truy n thông; ch ng trình b i d ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; ch ng trình d y ti ng dân t c thi u s cho cán b , công ch c công tác t i vùng dân t c, mi n núi theo k ho ch h ng n m c a a ph ng; Ch ng trình GDTX c p THCS THPT; + T ch c l p h c theo ch ng trình GDTX c p THCS THPT dành riêng cho i t ng c h ng sách xã h i, ng i tàn t t, khuy t t t theo k ho ch h ng n m c a a ph ng; + T ch c d y th c hành k thu t ngh nghi p, ho t ng lao ng, s n xu t ho t ng khác ph c v h c t p Các ch ng trình giáo d c c th c hi n trung tâm GDTX a d ng N u ti p c n theo cách công nh n k t qu giáo d c cu i cùng, có th chia thành hai nhóm ch ng trình GDTX: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 11 * * — — — 12 | M t là: Nhóm ch ng trình giáo d c c p v n b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân (Ch ng trình GDTX c p THCS THPT ch ng trình b i d ng ngo i ng , tin h c, ng d ng công ngh thông tin — truy n thông) Hai là: Nhóm ch ng trình h c t p không d n t i c p v n b ng, ch ng ch (Ch ng trình xoá mù ch Giáo d c ti p t c sau bi t ch ; ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ; ch ng trình b i d ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; ch ng trình d y ti ng dân t c thi u s cho cán b , công ch c công tác t i vùng dân t c, mi n núi; ch ng trình GDTX c p THCS THPT dành riêng cho i t ng c h ng sách xã h i, ng i tàn t t, khuy t t t; ) Tính c thù c a ch ng trình giáo d c: Các ch ng trình quy nh th c hi n trung tâm GDTX nói chung c xây d ng theo ph ng châm cao tính hành d ng c s khai thác kinh nghi m th c ti n c a ng i h c Vì v y, công tác CNL m t nh ng n i dung công tác c a giám c trung tâm GDTX nh m qu n lí, c v n giúp l p h c t ch c ho t ng h c t p, rèn luy n (chính khoá, ngo i khoá) tham gia ho t ng xã h i th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n i v i HV th c hi n nguyên lí giáo d c: “H c i ôi v i hành; giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t; nhà tr ng g n li n v i xã h i” Hình th c h c t p t i trung tâm GDTX bao g m: v a làm v a h c; h c t xa; t h c có h ng d n HV h c t p t i trung tâm GDTX theo hình th c v a làm v a h c c t ch c theo l p h c Trong Quy ch t ch c ho t ng c a trung tâm GDTX ban hành theo Quy t nh s 01/2007/Q —BGD T ngày 02/01/2007 c a B tr ng B GD& T có quy nh: “M i l p h c có m t GVCN, l p tr ng l p phó” M t nh ng h s , s sách c a GVCN “S GVCN l p” [5] Tuy nhiên, Quy ch không c p n vai trò, nhi m v , quy n h n, c a GVCN Vì v y, công tác CNL trung tâm GDTX lâu ang v n h u nh “b ng ”, m c dù ng i GVCN MODULE GDTX 23 trung tâm GDTX v n h ng ngày, h ng gi th c hi n nhi m v c giao — công tác CNL Nh v y: Vi c xác nh vai trò/s c n thi t c a công tác CNL, trung tâm GDTX vi c làm c n thi t NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 1.1 Th y/cô nêu v trí, vai trò c a công tác CNL ch ng t trung tâm GDTX không th thi u công tác CNL TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 1: Có th dùng Phi u h c t p 1.1 thu nh n k t qu c a t ng thành viên, h ng d n th o lu n tìm k t lu n úng — B c 1: Các nhóm, m t nhóm tr ng i u hành th o lu n, m i thành viên ghi ý ki n c a vào phi u h c t p theo n i dung câu h i — B c 2: i di n nhóm s l n l t trình bày k t qu th o lu n nhóm — B c 3: GV ho c ng i c y quy n t p h p ý ki n t nhóm, a l y ý ki n chung; i di n nhóm tr l i (ph n bi n) ý ki n nhóm/thành viên v n i dung liên quan n k t qu nhóm MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 13 — B c 4: Th ng nh t, a nh n xét chung (là nh ng k t qu mong i t sau k t thúc ho t ng) KẾT QUẢ MONG ĐỢI 1: V trí, vai trò công tác CNL c th hi n vi c giáo d c o c cho HV (trong tu i) hoàn thi n nhân cách toàn di n cho nhóm i t ng khác; c bi t vi c th c hi n nguyên lí giáo d c, c th hi n m t s khía c nh sau: NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 1.2 Có ý ki n cho r ng, i v i ho t ng giáo d c trung tâm GDTX, công tác CNL không th c s c n thi t Th y/cô nêu ý ki n riêng bàn lu n kèm theo ví d minh ch ng cho ý ki n c a TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 14 — B c GV chia nhóm, g i ý nh h ng cho HV suy ngh nêu nh ng quan i m có tính ki n c a (Không h n ch s l ng ý ki n N u có nhi u ý ki n, GV ngh n p ý ki n b ng Phi u h c t p 1.2 nhóm t ng h p, báo cáo k t qu th o lu n tr c l p) L u ý: Có th h ng d n HV th o lu n theo k thu t “Kh n tr i bàn” ho c bàn tròn m i ng i u ghi ý ki n (không l p l i) vào gi y A0 | MODULE GDTX 23 — B c GV thu th p thông tin chung, t ng thu t khái quát ch t v n có nhi u ý ki n th ng nh t KẾT QUẢ MONG ĐỢI 2: Nh ng ý ki n th o lu n s không tán ng v i ý ki n gi nh N u có nhi u ý ki n tán ng v i ý ki n gi nh ó, GV c n linh ho t nh h ng t t ng b ng nh ng ý ki n ph n bi n có vi n d n thuy t ph c Hoạt động TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN, CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (TIẾP CẬN THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN) MỤC TIÊU Sau c tham gia ho t ng này, ng i h c nêu c nh ng n i dung c b n, c n thi t công tác CNL i v i trung tâm GDTX (ti p c n theo nhóm i t ng) THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN BIẾT Trong trung tâm GDTX, c thù c a i t ng ng i h c ( a d ng v thành ph n xã h i, v tu i, v ng c m c ích h c t p, ) nên công tác CNL c ng r t a d ng, ph c t p không khó kh n Tuy nhiên, theo ti p c n chung nh t, công tác CNL trung tâm GDTX, v c b n, bao g m nh ng n i dung sau: M t là: Tìm hi u i t ng (tìm hi u, i u tra s b b ng phi u thu th p thông tin ng i h c, s y u lí l ch HV ho c h i han, tìm hi u tr c ti p) t u n m h c, khoá h c có c nh ng thông tin ban u v c i m i t ng HV Hai là: Xây d ng k ho ch công tác CNL: bao g m k ho ch t ng th c a khoá h c, n m h c, h c kì t ng tháng K ho ch c a khoá h c ph i bao quát k ho ch chung c a toàn khoá L trình th c hi n ph i th hi n nh ng n i dung l n c a k ho ch t ng n m; l trình k ho ch t ng n m ph i th hi n k ho ch c a t ng h c kì; l trình c a k ho ch h c kì ph i MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 15 th hi n k ho ch c a t ng tháng, có nh n tr ng i m g n v i s ki n, ngày l l n Khi xây d ng k ho ch, GVCN c n l u ý: c n c m c tiêu giáo d c (ch ng trình giáo d c v n b n pháp quy liên quan), h ng d n th c hi n nhi m v n m h c; c i m i t ng; nh ng s ki n g n li n v i khoá h c, n m h c, h c kì, tháng, d ki n ho t ng ngo i khoá K ho ch công tác CNL ph i th hi n c: m c tiêu k ho ch, n i dung công vi c c th , ph ng pháp (ho c bi n pháp) tri n khai; n v ph i h p; th i gian, th i i m th c hi n, phân công th c hi n, i u ki n m b o; d ki n k t qu /s n ph m; Ba là: Hình thành t ch c b máy l p: Biên ch l p thành t HV, t m th i ch nh t tr ng, t phó; t ch c cho t p th l p gi i thi u/b u ch n ho c có th ch nh t m th i l p tr ng, l p phó m t th i gian ó, nh t m t h c kì B n là: T ch c tri n khai th c hi n k ho ch ho t ng: C n c vào k ho ch ã c xây d ng (d th o), GVCN t ch c cho HV c h c t p, th o lu n b sung, hoàn thi n GVCN nên trích l c n i dung c b n, quan tr ng ch y u liên quan n ng i h c, t p th l p r i in, phát cho HV Khi ó, nh ng n i dung k ho ch ã c HV tham gia xây d ng, v m t pháp lí có th xem nh ngh quy t c a t p th N m là: Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n k ho ch: Trong trình th c hi n, GVCN c n rà soát ti n c a t ng l trình c a k ho ch i u ch nh cho h p lí Tiêu chí ánh giá th c hi n k ho ch c n c vào m c tiêu k ho ch ã t ra, ti n d ki n cho t ng n i dung; nh ng i u ch nh cho phù h p th c ti n, rút h c, nguyên nhân xu t gi i pháp cho giai o n ti p theo Sáu là: B i d ng HV gi i ph o HV y u, kém: i v i trung tâm GDTX, vi c ph o HV y u, m t nh ng gi i pháp góp ph n nâng cao ch t l ng h c t p Tuy nhiên, v i nh ng HV có h c l c h n, c ng c n c phát hi n, b i d ng 16 | MODULE GDTX 23 t p, lao ng, công tác GVCN c ng ng i ph i h p v i t ch c, oàn th trung tâm ( oàn niên, chi oàn GV, H i ph huynh), làm t t công tác d y — h c — giáo d c HV l p ph trách; N m ch c t t ng, tinh th n thái k t qu h c t p, rèn luy n c a HV; ph i h p v i gia ình oàn th giúp , c m hoá HV rèn luy n tr thành ng i t t cho xã h i — Ch c n ng: GVCN có ch c n ng b i d ng cán b l p h t ch c th c hi n t t m i ho t ng c a l p; làm chuyên gia vi c t ch c th c hi n m t ho t ng c a l p; t ng h p tình hình, xu t gi i pháp tham m u cho giám c trung tâm v công tác giáo d c, rèn luy n c a HV — Nhi m v : L p k ho ch giúp l p t ch c th c hi n ch ng trình giáo d c (h c t p, rèn luy n) t ng tháng, h c kì n m h c; cán b l p theo dõi, ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n c a l p ch nhi m theo t ng tháng, h c kì n m h c; ng th i báo cáo k t qu ó v i giám c trung tâm; liên h v i gia ình HV ph i h p giáo d c HV c n thi t; ghi nh n xét, xác nh n v n thu c v qu n lí hành Nhà n c ph m vi ho t ng c a l p (nh n t c a HV, báo cáo c a l p…); bàn giao h s công tác CNL cho cán b qu n lí c a trung tâm bàn giao tình hình l p cho GVCN m i k t thúc th i gian ch nhi m l p — Quy n h n: c m i d h p ho c thành viên h i ng s ph m gi i quy t v n liên quan n HV c a l p ph trách; c liên h v i GV d y l p ch nhi m ph i h p giáo d c HV; c liên h v i t tr ng t môn, cán b giáo v , Ban Giám c trung tâm ph n ánh tình hình gi ng d y c a GV, tình hình h c t p, rèn luy n c a HV b o v quy n l i c a HV l p ph trách; c quy n cho HV ngh h c (khi HV có n v i lí áng) m t ngày ph m vi g n tr ng; c g i HV cá bi t n n i làm vi c giáo d c HV; c m i ph huynh HV n tr ng ph i h p giáo d c c n thi t 40 | MODULE GDTX 23 G PHỤ LỤC Thông tin, t li u tham kh o cho module GDTX 23 Phụ lục TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN có thêm t li u tham kh o cho giáo sinh s ph m nh ng ng i ch a t ng công tác l nh v c GDTX mu n tìm hi u v công tác CNL trung tâm GDTX, tác gi gi i thi u m t s thông tin v trung tâm GDTX có liên quan t i n i dung c a module này, c th nh sau: * V ch c n ng, nhi m v : Trung tâm GDTX th c hi n ch c n ng nhi m v chung i v i GDTX ã c Lu t Giáo d c quy nh, ó “GDTX giúp m i ng i v a làm v a h c, h c liên t c, h c su t i nh m hoàn thi n nhân cách, m r ng hi u bi t, nâng cao trình h c v n, chuyên môn, nghi p v c i thi n ch t l ng cu c s ng, tìm vi c làm, t t o vi c làm thích nghi v i i s ng xã h i” (Lu t Giáo d c, i u 44) c h ng nh ng sách c a Nhà n c phát tri n GDTX, th c hi n giáo d c cho m i ng i, xây d ng xã h i h c t p Nhi m v c th c a trung tâm GDTX là: — T ch c th c hi n ch ng trình giáo d c: Ch ng trình xoá mù ch giáo d c ti p t c sau bi t ch ; Ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ; Ch ng trình t o, b i d ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v bao g m: ch ng trình b i d ng ngo i ng , tin h c ng d ng, công ngh thông tin — truy n thông; ch ng trình t o, b i d ng nâng cao trình chuyên môn; ch ng trình t o, b i d ng nâng cao nghi p v ; ch ng trình d y ti ng dân t c thi u s cho cán b , công ch c công tác t i vùng dân t c, mi n núi theo k ho ch h ng n m c a a ph ng; Ch ng trình GDTX c p THCS THPT (B túc v n hoá) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 41 — — — — * * 42 | i u tra nhu c u h c t p a bàn, xác nh n i dung h c t p, xu t v i S Giáo d c t o, quy n a ph ng vi c t ch c ch ng trình hình th c h c phù h p v i t ng lo i i t ng T ch c d y th c hành k thu t ngh nghi p, ho t ng lao ng s n xu t ho t ng khác ph c v h c t p Nghiên c u, t ng k t rút kinh nghi m v t ch c ho t ng nh m nâng cao ch t l ng giáo d c, góp ph n phát tri n h th ng GDTX Ngoài ra, hi n trung tâm GDTX ang m nh n vai trò t v n xây d ng, phát tri n h tr cho trung tâm h c t p c ng ng ho t ng V m ng l i c s : Hi n nay, c n c có 70 trung tâm GDTX c p t nh 636 trung tâm GDTX c p huy n — ph c 91,38% a bàn c p huy n Ho t ng c a trung tâm ã có s chuy n d ch theo h ng: m t trung tâm th c hi n a nhi m v S trung tâm GDTX th c hi n d y v n hoá k t h p v i h ng nghi p, d y ngh t ng d n Trong ó, nhi u trung tâm ã tìm c nh ng h ng i m i, phù h p v i yêu c u th c ti n ho t ng có hi u qu Qua nhi u n m ho t ng, trung tâm GDTX ã kh ng nh c vai trò, tác d ng tích c c th c hi n m c tiêu nâng cao dân trí, c i thi n ch t l ng ngu n nhân l c, góp ph n nâng cao ch t l ng cu c s ng cho ng i dân t i a ph ng xây d ng xã h i h c t p V c i m i t ng: Ng i h c trung tâm GDTX r t a d ng v trình h c v n, tu i, thành ph n, ngh nghi p, v nhu c u h c t p, Ph n l n s ng i h c trung tâm GDTX ng i l n, h không ho c có c h i ti p c n v i giáo d c quy Ph n ông s h nh ng ng i lao ng thu c thành ph n kinh t (công nhân, nông dân, ng dân, diêm dân, t th ng, buôn bán nh , n i tr , d ch v ); h làm vi c sinh s ng kh p vùng mi n thành th , nông thôn, có i u ki n ti p xúc v i nh ng ti n b khoa h c, công ngh hi n i; nh n th c vi c làm c a h l i có nh h ng tr c ti p t i nhi u m t c a i s ng xã h i, c bi t thi u ki n th c khoa h c Tuy nhiên, t th c ti n lao ng, s n xu t h c ng tích lu c nh ng kinh nghi m quý giá N u c trang b nh ng ki n th c c b n, c MODULE GDTX 23 nh h ng nh n th c kh i d y nh ng ti m n ng, nh ng kinh nghi m quý ch c ch n ch ng trình GDTX s em l i nh ng l i ích thi t th c cho ng i dân, c ng ng i t ng ng i h c trung tâm GDTX r t khác v tu i, thành ph n, ng c nhu c u h c t p Tuy nhiên có nét t ng ng ch t l ng u vào th p, n ng l c h c t p h n ch V i i t ng tu i (15 — 18): h u h t nh ng ng i không n ng l c vào h c tr ng trung h c ph thông, ch a có kinh nghi m th c ti n, ng c h c t p ch a rõ nét, , nhiên h có ph n x nh n th c nhanh V i nh ng ng i tu i (ng i l n) bao g m c cán b , công ch c, viên ch c ng i lao ng Trong ó, ph n l n ng i lao ng tr c ti p cán b a ph ng ( i v i m t s vùng dân t c, mi n núi) V i nhóm i t ng này, n ng l c h c t p h n ch nhi u nguyên nhân khác (b h c lâu ngày, b n lao ng ki m s ng, ), nhiên nhi u ng i s h có nhi u kinh nghi m th c ti n * V hình th c t ch c h c t p: Do s a d ng v i t ng, nên vi c t ch c ho t ng ch ng trình giáo d c cho ng i h c t i trung tâm GDTX có th t ch c b ng hình th c linh ho t, m m d o, phù h p v i t ng nhóm i t ng khác Th c t cho th y, ch ng trình h c v n hoá, ch ng trình khác ch có th t ch c h c t p thông qua chuyên ho t ng t p th * Nhu c u h c t p c a ng i dân r t l n: M i n m, có hàng tr m ngàn ng i h c ch ng trình b túc THCS THPT; hàng tr m ngàn l t ng i h c ch ng trình h c ngh ng n h n; hàng tri u l t ng i tham gia h c ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ; hàng ch c ngàn ng i h c l p xoá mù ch giáo d c ti p t c sau bi t ch ; hàng ch c ngàn ng i h c theo hình th c v a làm, v a h c, t o t xa, v.v t i c s GDTX i u ó cho th y, nhu c u h c t p c a ng i dân i v i ch ng trình GDTX r t l n c s GDTX a ch tin c y c a ng i dân vi c h c t p nâng cao n ng su t lao ng, nâng cao ch t l ng cu c s ng MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 43 * Giáo d c trung tâm GDTX có tác ng lan to l n: M t nh ng c tr ng ph bi n i v i giáo d c cho i t ng ng i l n tính truy n thông lan to (truy n mi ng), có s c lan to r ng (c gia ình, dòng t c c ng ng dân c ): m t ng i bi t s có nhi u ng i bi t, m t ng i làm s có nhi u ng i khác chung tay ây nét khác bi t v i giáo d c quy m t l i th t ch c ho t ng giáo d c trung tâm GDTX v i d báo hi u qu cao Tóm l i, khác xa v i tr ng ph thông, công tác CNL trung tâm GDTX r t a d ng, ph c t p Ng i GVCN trung tâm GDTX c n có nh ng t ch t khác bi t so v i GVCN tr ng ph thông Phụ lục GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP LÀ MỘT NHÀ QUẢN LÍ! ây kh ng nh c a PGS.TS ng Qu c B o — H c vi n Qu n lí GD: “GV CNL tr ng ph thông nhà qu n lí d u !” Theo ó, GVCN tr ng ph thông linh h n c a l p h c Có th coi GVCN ng i l nh x ng c a dàn nh c, ng i hoàn thành b n giao h ng hình thành nhân cách toàn v n cho th h tr Và ngày nay, v i s nh n th c v qu n lí giáo d c, có th coi GVCN nh m t nhà qu n lí v i vai trò: Ng i lãnh o l p h c; Ng i i u n l p h c; Ng i làm công tác phát tri n l p h c; Ng i làm công tác t ch c l p h c; Ng i giúp Hi u tr ng bao quát l p h c; Ng i giúp Hi u tr ng th c hi n vi c ki m tra s tu d ng rèn luy n c a HS; Ng i có trách nhi m ph n h i tình hình l p… Trên th c t , b c tranh toàn c nh v công tác ch nhi m l p tr ng ph thông, bên c nh nh ng óng góp tích c c, c ng nh n di n m t s h n ch ó nh n th c c a GV, cán b qu n lí giáo d c v vai trò công tác ch nhi m có n i, có lúc ch a toàn di n; Công tác qu n lí, ch o v công tác ch nhi m c a c p qu n lí h n ch ; M t s b ph n GV c phân công nhi m v GVCN h n ch v n ng l c t ch c, i u hành l p ch nhi m; Ch sách i v i GV làm công tác 44 | MODULE GDTX 23 ch nhi m ch a t ng x ng v i vai trò nhi m v c giao; GVCN gi i ch a c quan tâm úng m c, ch a có danh hi u thi ua cho GVCN gi i; S ph i h p gi a l c l ng GV nhà tr ng l ng l o, ch a th c s h tr tích c c cho công tác ch nhi m l p… Xu t phát t nh ng yêu c u m i, t hoàn c nh c th c a xã h i, c a gia ình th i i hi n nay, v trí c a GVCN tr ng h c có m t ý ngh a c bi t V n t òi h i th y cô giáo ch nhi m nh th c n xác nh m t c ch v quy n h n trách nhi m cho phù h p v i th c t Phụ lục YÊU CẦU MỚI VỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Hi n có nh ng thay i tác ng c a môi tr ng kinh t — xã h i c ng nh môi tr ng giáo d c i v i nhà tr ng ph thông ho t ng giáo d c nhà tr ng, ó có ho t ng thu c công tác GVCN l p Theo ó, c n thi t ph i tr ng h n n a n công tác GVCN l p cao vai trò c a GVCN l p Theo PGS.TS Nguy n D c Quang — Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam, vi c tr c ti p gi ng d y l p ch nhi m, GVCN tr c h t ph i nhà giáo d c, ng i t ch c ho t ng giáo d c, quan tâm t i t ng HS, ch m lo n vi c rèn luy n o c, hành vi, nh ng bi n ng v t t ng, nhu c u, nguy n v ng c a em ng th i, ng i GVCN l p b ng nhân cách c a mình, t m g ng tác ng tích c c n vi c hình thành ph m ch t o c, nhân cách c a HS M t khác, h c u n i gi a t p th HS v i t ch c — xã h i tr ng, ng i t ch c ph i h p l c l ng giáo d c H ng i d n d t, t ch c cho HS tham gia ho t ng xã h i, góp ph n xây d ng phát tri n t n c Ng i GVCN l p ng i i di n cho quy n l i c a HS, b o v HS v m i m t m t cách h p lí H ph n ánh trung thành m i nhu c u, tâm t , nguy n v ng c a HS v i Ban giám hi u nhà tr ng, v i GV b môn, v i gia ình HS, v i c ng ng v i oàn th xã h i khác MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 45 Trên c s xác nh ph m ch t n ng l c c a GVCN l p, c n ý n i u ki n ng i GV có th làm công tác ch nhi m hi u qu Các i u ki n r t a d ng ó trình t o, sinh viên s ph m ph i c trang b sâu, k l ng v nghi p v s ph m, ó c n c p nh t nh ng thành t u nghiên c u m i v Tâm lí h c, Giáo d c h c, Ph ng pháp d y h c b môn, c bi t ph ng th c th c hành ngh nghi p theo h ng g n v i th c t ph thông Bên c nh ó, trình lao ng ngh nghi p, GV ph i c b i d ng v công tác ch nhi m l p v i n i dung nh : ph ng pháp xây d ng h s công tác ch nhi m, k n ng làm công tác ch nhi m, k n ng t ch c ho t ng xã h i… T nh ng t ng h p c a PGS.TS Bùi V n Quân, có th th y m t nh ng v n c GVCN l p tr ng ph thông quan tâm làm th có th trao i c kinh nghi m v công tác GVCN phát huy vai trò c a công tác ch nhi m i v i vi c nâng cao ch t l ng, hi u qu c a phong trào thi ua “Xây d ng tr ng h c thân thi n, HS tích c c” Do tính ph c t p c a công tác ch nhi m l p nên kinh nghi m c a GV c ng r t phong phú Kinh nghi m c a GVCN l p c a th y cô giáo tr ng ph thông mi n núi Tây B c, tr ng ph thông khu v c thành ph , khu v c ng b ng sông H ng, sông C u Long n th y cô làm công tác ch nhi m nh ng l p h c ông HS ng i dân t c Kh Me t i Trà Vinh, Kiên Giang,… c ng ch rõ: Thành công c a phong trào “Xây d ng tr ng h c thân thi n, HS tích c c” m i nhà tr ng ph thu c r t nhi u vào ng i GVCN l p i u kh ng nh, h n nh ng GV khác, ng i GVCN l p không ch n m v ng m c tiêu, n i dung c a phong trào thi ua “Xây d ng tr ng h c thân thi n, HS tích c c” mà thu n th c ph ng pháp tri n khai phong trào thi ua này, có k n ng tích h p n i dung c a phong trào thi ua v i n i dung c a công tác CNL 46 | MODULE GDTX 23 Phụ lục PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Trên c s ánh giá th c tr ng công tác GVCN l p, phân tích yêu c u i v i công tác GVCN ng i GV làm công tác ch nhi m tr ng ph thông, nhi u xu t, ki n ngh ã c a mang tính nh h ng gi i pháp t ng c ng n ng l c công tác GVCN cho GV tr ng ph thông, ó là: Nghiên c u b sung, i u ch nh ch sách i v i GV làm công tác ch nhi m l p c ng nh nh ng quy nh i v i công tác ch nhi m theo h ng: t ng s ti t ch nhi m l p cho GV, t ng th i l ng th c hành, th c t p v công tác ch nhi m tr ng s ph m Hi n n i dung công tác c a GVCN c h ng d n m t s h c trình t i tr ng i h c S ph m Trong ó, SV tr ng i công tác n m t p s , song th c t r t hình th c, nh n c s h ng d n sâu s c mà GV t p s ph i t h c, t làm chính…; T ch c thi GVCN gi i c p có ch khen th ng, tôn vinh GVCN gi i t o ng l c ngh nghi p cho GV; Phát hành tài li u tham kh o giúp GV làm t t công tác ch nhi m “M i ngày th ng dành m t chút th i gian nh t nh t nh tâm suy ngh v HS c a mình, v cách giáo d c, i x v i HS, v cách x lí nh ng HS m c l i Làm th gi i quy t c v n cho v a xây d ng c lòng tin, s tôn tr ng ý th c k lu t c a HS m t cách thân thi n? Không có công th c chung nh t cho công tác ch nhi m, nh ng tr c tiên c n ph i có tâm, có lòng nhi t tình ph ng pháp h p lí s em l i thành công Hãy làm h t kh n ng tâm trí c a nh ng h c trò thân yêu ghi l i m t hình nh p v ng i th y ch nhi m” — Tâm s c a cô giáo Tr n Th S ng — Phòng giáo d c Hoài Nh n, Bình nh có l ti ng lòng chung c a nh ng th y cô ang làm công tác GVCN tr ng ph thông hi n t i Vi t Nam Trong ch i nh ng i u ki n t t p h n, nh ng quy nh, c ch thu n l i h n cho công tác GVCN, m i ng i th y c n có tâm, có ni m tin yêu HS t t n áy lòng V Tu n Phong (Báo Giáo d c Th i i) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 47 Phụ lục GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – CHIẾC CẦU NỐI GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG, GIỮA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ch m lo phát tri n s nghi p giáo d c t o ch m lo phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao dân trí, t o nhân tài cho l p l p th h ng i Vi t Nam Chính v y, ng Nhà n c ta ã t ng kh ng nh: “Giáo d c qu c sách hàng u”; s nghi p giáo d c t o ã tr thành s nghi p chung c a toàn xã h i; — i ng nh ng Th y, Cô giáo m t nh ng nhân t quan tr ng góp ph n xây d ng thành công s nghi p cao c này, c xã h i giao phó m t s m nh l ch s “Tr ng ng i” Bên c nh vi c truy n t ki n th c cho HS, xu t phát t “Tâm” c a ng i làm Th y, mong mu n thi t tha nh t t o cho em HS s tr thành nh ng ng i có tri th c t ng lai, Th y, Cô giáo ng viên cho em bi t trau d i, h c t p nh ng c tính t t, nh ng “ i u hay; L ph i, Cách s ng o làm ng i” mà t tiên, ông cha ta tr i qua bao i ã khuyên d y tr thành nh ng ng i v a có tri th c, v a ph i có b n l nh, lí t ng, có ph m ch t o c t t m t nhân cách p Chi c nôi u tiên c ng môi tr ng em HS tu d ng, rèn luy n: ó gia ình nhà tr ng t ng c ng s k t h p gi a GV, nhà tr ng gia ình vi c giáo d c HS nh m góp ph n nâng cao ch t l ng hi u qu c a công tác gi ng d y, t o nên s ng b tác ng tích c c n vi c xây d ng m c tiêu “Tr ng h c thân thi n, HS tích c c”, GVCN chi c c u n i gi a gia ình nhà tr ng; gi a GV HS Khi phân tích nhóm t “Tr ng h c thân thi n”, có th hình dung r ng: Ph i làm th Nhà tr ng không ch n i cho em HS n th c hi n m t nhi m v nh t h c t p, ti p thu ki n th c t Th y, Cô giáo truy n t mà Nhà tr ng môi tr ng em có th phát tri n t duy, n ng l c s tr ng, ng th i c ng n i b t ngu n hình thành nên m i quan h th t s chân tình gi a “Th y Trò”; gi a “Trò Trò”; gi a kh i l p hi n ang h c t p 48 | MODULE GDTX 23 nhà tr ng k c th h HS ã r i kh i gh nhà tr ng, Khi em HS d n d n tr ng thành môi tr ng có s g n bó hoà ng nh v y, v i nh ng ki n th c ã tích lu c s t o i u ki n cho em có m t s t tin nh t nh, giúp cho em có th m nh d n trao i tr c b n bè, tr c Th y, Cô giáo; có kh n ng giao ti p, ng x ho t bát tr c t p th , tr c ám ông i u tác ng r t l n n tâm lí c a em ti n hình thành nên y u t “Tích c c” t m i HS Nhà tr ng Th y, Cô giáo khai thác h u hi u y u t s òn b y cho em HS c th hi n “HS tích c c” t ng ti t h c, t ng môn h c c t ng b c h c Nói n vi c giáo d c HS, m t v n h t s c c n b n có ý ngh a quy t nh n ch t l ng công tác “D y h c”: ó s k t h p gi a nhà tr ng gia ình, gi a GV HS Trong ó, GVCN gi vai trò nh chi c c u n i, m t xích c a s k t h p c th hi n qua m i quan h c th : — M t gi a Nhà tr ng v i gia ình: L p h c n v t ch c giáo d c c b n c a tr ng h c M i l p h c có GVCN l p h u h t b c ph huynh HS u th ng nh t r ng “Ng i có tác d ng t t nh t i v i em mình, GVCN” Nhà tr ng, GV, gia ình oàn th l c l ng giáo d c thông qua u m i liên k t GVCN GVCN tr thành ng i trung gian trao i thông tin gi a Nhà tr ng gia ình, th c hi n nhi m v l nh h i truy n t nh ng ch tr ng c a Nhà tr ng n v i gia ình ng th i thu nh n ý ki n, nguy n v ng c a gia ình báo cáo l i lãnh o Nhà tr ng Qua ó g n k t c trách nhi m gi a Nhà tr ng gia ình vi c giáo d c HS M i ph huynh HS tham gia H i ph huynh HS Nhà tr ng nh m phát huy tính tích c c c a b c ph huynh vi c tham gia Nhà tr ng giáo d c em T ch c h p ph huynh HS nh kì theo quy nh c a Nhà tr ng, nh ng tr ng h p c bi t ch ng xin ý ki n Ban giám hi u Nhà tr ng t ch c h p t xu t ho c g p riêng trao i v i t ng ph huynh HS bàn b c, trao i thông tin, nh m nh ng MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 49 bi n pháp kh c ph c, u n n n k p th i Qua ó ã th hi n s quan tâm sâu sát c a Nhà tr ng, ng th i t o c s tin t ng c a ph huynh HS i v i Nhà tr ng em c h c t p t i tr ng — Hai gi a GV b môn HS c a l p: Trong trình gi ng d y, bên c nh s quán xuy n, ôn c, theo dõi c a GVCN có t p th Th y, Cô giáo tr c ti p gi ng d y truy n t ki n th c b môn Qua trao i, ti p nh n thông tin t GV gi ng d y b môn, GVCN có th n m b t thêm v tinh th n, thái h c t p, ý th c t ch c k lu t, h c l c c a t ng HS l p T ó, t o i u ki n cho GVCN có s nhìn nh n ánh giá khách quan v ch t l ng h c t p c a t ng HS l p ng th i có bi n pháp ng viên, nh c nh , giáo d c phù h p i v i t ng HS Trong bu i sinh ho t l p ph i th t s c i m th hi n s quan tâm t n tình em có i u ki n t ý ki n, nguy n v ng v công tác gi ng d y c a GV b môn Qua ó, GVCN úc k t có ch n l c chuy n ti p nguy n v ng c a HS n v i GV b môn t p th s ph m gi ng d y t i l p có tinh th n c ng ng trách nhi m vi c giáo d c HS — Ba gi a GVCN HS l p: i v i s nghi p “Tr ng ng i”, hình nh Ng i Th y giáo m u m c t m g ng sáng cho em HS; Do v y, xu t phát t vai trò trách nhi m s g n k t v i HS mà òi h i m i GVCN ph i giàu lòng nhân ái, v tha, kiên trì, nhi t tình, bi t tôn tr ng nhân cách HS c em tin yêu GVCN c n có uy có s c c m hoá thuy t ph c, có b n l nh x lí k p th i tình hu ng s ph m a d ng, ph i bi t i x khéo léo, công b ng nghiêm minh nh n xét ánh giá i v i HS; ng i ch u trách nhi m v s phát tri n toàn di n c a HS l p ph trách Ho t ng c a GVCN v b n ch t m t nh ng ho t ng sáng t o nh t trình gi ng d y; ng i xây d ng k ho ch giáo d c riêng giáo d c t p th HS l p mình; bi t tìm hi u, nghiên c u i t ng xây d ng k ho ch phát tri n t p th HS, t o nên s oàn k t th ng nh t l p, t o i u ki n phát huy ý th c t qu n c a HS, xây d ng i ng cán b l p có n ng l c i u hành ho t ng c a l p; ch ng ti p xúc v i HS n m b t 50 | MODULE GDTX 23 v i u ki n hoàn c nh c a HS; ng viên, an i giúp cho em có hoàn c nh gia ình khó kh n ho c m au, b nh t t c g ng yên tâm h c t p bi t v t khó, v n lên i u ó v a trách nhi m, v a th hi n c tình ng i m i quan h “Th y — Trò”, t o c n t ng t t xây d ng nên hình nh p , cao c c a nh ng Th y, Cô giáo kí c c a em HS Vai trò c a GVCN r t quan tr ng vi c giáo d c rèn luy n nhân cách, nâng cao ch t l ng h c t p cho HS, óng góp l n cho phong trào c a Nhà tr ng Chính v y, c Ban giám hi u phân công i ng GVCN, lo l ng hoàn thành xu t s c công vi c ch nhi m c a Cáp Xuân Tú Phụ lục GVCN l p có v trí, vai trò r t quan tr ng h th ng c c u t ch c c a nhà tr ng GVCN có th coi ng i i di n c a Hi u tr ng m i l p h c GVCN tr c h t m t nhà chuyên môn tin c y GVCN có uy tín v m t chuyên môn t ó v i n ng l c chuyên môn b ng chuyên môn s t o b i d ng HS nâng cao ki n th c gi ng GVCN m t nhà giáo d c có vai trò nh h ng, t ch c thúc y s phát tri n nhân cách HS theo m c ích, m c tiêu giáo d c ó mong i c a cha m HS c a hi n Vai trò r t ph c t p khó kh n, nh t tình hình c ch th tr ng hi n Th c ch t ây trách nhi m công dân c a nhà giáo Vì xét n cùng, giáo d c ph thông hình thành nhân cách ng i công dân áp ng mong i c a xã h i GVCN ng i i u ph i l c l ng giáo d c tác ng n HS c a l p; i u ph i GV d y môn h c c a l p t o s ng thu n yêu c u giáo d c HS, xây d ng n n n p h c t p, sinh ho t c a l p; ph i h p v i l c l ng xã h i khác nhà tr ng, ph i h p v i cha m HS theo k ho ch giáo d c c ng nh vi c gi i quy t tình hu ng s ph m GVCN ng i c v n c l c c a Hi u tr ng lãnh o nhà tr ng GVCN ph i ng i i di n MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 51 — + + + + — 52 | cho HS, cha m HS nhà tr ng Khi bàn t i vai trò, v trí c a GVCN l p, m t nhà giáo d c ã nói: “ ã GV ph i làm ch nhi m l p Là GV mà không làm ch nhi m l p nh ng i ph n ch ng may mà ch m sóc, d y d ” Qua câu nói c a nhà giáo d c, hi u rõ t m quan tr ng c a GVCN l p, v t v , b n r n nh ng em l i ni m vui h nh phúc GVCN ng i thay th Hi u tr ng qu n lí toàn di n t p th HS m t l p h c Ng i Hi u tr ng không th qu n lí, n m ch c di n bi n c a trình phát tri n nhân cách t ng HS m t tr ng, ó l ng nhiên N u không hi u c c i m, trình , di n bi n trình giáo d c, t rèn luy n c a HS không th giáo d c có s nh h ng k p th i trình t rèn luy n c a HS GVCN l p tr c h t ph i qu n lí toàn di n l p h c, qu n lí HS l p h c c n n m v ng: Hoàn c nh nh ng thay i, nh ng tác ng c a gia ình n HS c a l p ch nhi m Hi u bi t nh ng c i m c a t ng HS (v s c kho , tâm sinh lí, trình nh n th c, n ng l c ho t ng, n ng u, s thích, nguy n v ng, quan h xã h i, b n bè…) N m v ng m c tiêu, ch ng trình, n i dung giáo d c c p h c, l p h c kh n ng th c hi n, k t qu c a l p ph trách so v i m c tiêu giáo d c v m i m t (h c t p, rèn luy n o c, th d c th thao, v n ngh ho t ng khác…) Qu n lí toàn di n c i m HS c a l p, n m v ng m c tiêu t o, giáo d c c v m t nhân cách k t qu h c t p c a HS, ng th i n m v ng hoàn c nh c a t ng HS k t h p giáo d c GVCN c u n i gi a Ban giám hi u, gi a t ch c tr ng, gi a GV b môn v i t p th HS l p ch nhi m V i t cách s ph m ( i di n cho t p th nhà s ph m), GVCN có trách nhi m truy n t t i HS c a l p ch nhi m t t c yêu c u, k ho ch giáo d c c a nhà tr ng t i t p th t ng HS c a l p ch nhi m không ph i b ng m nh l nh MODULE GDTX 23 — + + + + + mà b ng s thuy t ph c, c m hoá, b ng s g ng m u c a ng i GVCN, m c tiêu giáo d c c HS ch p nh n m t cách t giác, t nguy n V i kinh nghi m s ph m uy tín c a mình, GVCN có kh n ng bi n nh ng ch tr ng, k ho ch t o c a nhà tr ng thành ch ng trình hành ng c a t p th l p c a m i HS M t khác, GVCN l p ng i t p h p ý ki n, nguy n v ng c a t ng HS c a l p ph n ánh v i hi u tr ng, v i t ch c nhà tr ng v i GV b môn GVCN c v n t ch c ho t ng t qu n c a t p th HS, b i vì: HS THPT nh ng em l a tu i cu i thi u niên u niên, l a tu i ang kh ng nh mình, giàu c m , b c u có kinh nghi m s ng, có kh n ng t qu n, t ch c ho t ng t p th … Tuy nhiên, v n l a tu i mong mu n l n h n kh n ng, mu n kh ng nh nh ng ch a v m i m t kinh nghi m, tri th c Khi có thành công d t tin m c; ng c l i, g p nh ng th t b i u tiên d dao ng, lòng t tin b gi m sút… Xu t phát t nh ng c i m ó v tâm lí l a tu i, vi c nh h ng giáo d c i v i HS trung h c r t c n thi t Ch c n ng c v n có ý ngh a giáo d c quan tr ng nh t i v i GVCN ch c n ng c v n v b n ch t s i u ch nh, vai trò nh h ng, i u n trình t giáo d c c a t ng HS t p th HS, phát huy vai trò ch th tích c c c a HS giáo d c C v n trình i u n, nh h ng c a GVCN i v i ho t ng t qu n c a t p th HS l p ch nhi m; GVCN không tr c ti p tham gia i u n công vi c c a l p, không làm thay em m i ho t ng Ch c n ng c v n th hi n tr c h t ch GVCN b ng ngh thu t s ph m kích thích t sáng t o HS, phát tri n ti m n ng trí tu v n có c a t ng em h c t p, xu t n i dung, gi i pháp, cách th c t ch c ho t ng th c hi n m c tiêu giáo d c c a nhà tr ng C v n s i u ch nh, i u n t thái , tình c m, hành vi, ho t ng c a HS MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 53 Ví d : Vi c góp ý ki n m t ch ng trình ho t + + — + + + 54 | ng c a l p, hay c a m t HS ã di n trình v a i u ch nh v a i u n Vai trò c v n i v i HS ph i quán tri t c toàn di n n i dung giáo d c, k ho ch ho t ng c a cá nhân t p th l p ch nhi m bao g m t vi c h c t p, rèn luy n o c, v n hoá, th d c th thao, sinh ho t t p th , ho t ng tr xã h i, quan h giao ti p… di n nhà tr ng xã h i GVCN c n t v n quan h ng x xã h i, gia ình, c ng ng tình b n, tình yêu, nh h ng ngh nghi p, vi c làm c a HS, c bi t i v i l p cu i c p GVCN ph i h p l c l ng xã h i nh m th c hi n m c tiêu giáo d c c a l p ch nhi m GVCN l p ph i h p v i l c l ng xã h i nh m th c hi n m c tiêu giáo d c c a l p ch nhi m do: Hi u qu c a t ch c giáo d c HS l p ch nhi m ph thu c không nh vào kh n ng liên k t l c l ng xã h i, phát huy ti m n ng c a xã h i v m i m t i v i công tác giáo d c C n c vào c i m, i u ki n c a l p, c a nhà tr ng, c ng ng, gia ình HS… GVCN t ch c ph i h p v i l c l ng xã h i nh m t o s th ng nh t, có tác d ng c bi t quan tr ng Liên k t l c l ng xã h i giáo d c th h tr m t nguyên t c nh m nâng cao hi u qu giáo d c, th c hi n t t ch c n ng ph i h p l c l ng xã h i không th c hi n b ng GVCN Ph i h p l c l ng xã h i không ch d ng nh n th c, mà quan tr ng h n c xây d ng c ch ng trình k ho ch ho t ng nh m th ng nh t, khép kín trình ho t ng, không gian, th i gian tác ng n HS c a l p ch nhi m Nói tóm l i, GVCN có vai trò r t quan tr ng vi c giáo d c o c cho ng i h c MODULE GDTX 23 [...]... Giám c trung tâm GDTX xem xét gi i quy t các v n liên quan n quy n l i chính áng c a HV ( i v i tr ng h p v t quá th m quy n) c g i HV vi ph m n i quy, quy ch v h c t p, rèn luy n n phòng ti p dân ho c n i trung tâm b trí trao i c m i ng i i di n/ph huynh c a HV n trung tâm ph i h p vì m c ích giáo d c HV khi c n thi t MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 23 NHIỆM... a c b i d ng v k n ng, nghi p v công tác CNL i v i lo i hình giáo d c có tính c thù cao này Vì v y, h thi u r t nhi u k n ng có th làm t t vai trò GVCN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 27 — n nay, ch a có tài li u nào nói v n i dung công tác CNL i v i trung tâm GDTX Vì v y, GVCN l p ch y u v n d ng nh ng n i dung trong công tác CNL c a ch ng trình ph thông... tr suy ngh , tìm ra gi i pháp t t nh t trong công tác CNL MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 19 NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 3.1 Theo Th y/cô, làm t t công tác CNL, ngoài nh ng vai trò ã nêu trên ây, GVCN c n th c hi n t t nh ng vai trò nào? Th y/cô cho m t vài ý ki n liên h v th c hi n vai trò GVCN t i n i công tác ... c a ngành, Trung tâm; th ng xuyên rà soát, i u ch nh theo t ng giai o n cho phù h p MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 21 — T ng h p tình hình, xu t các gi i pháp tham m u cho Trung tâm v h c t p, rèn luy n c a HV — Theo dõi, ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n c a HV l p ch nhi m theo t ng tháng, h c kì và n m h c; báo cáo k t qu v i Giám c trung tâm GDTX; theo... thành viên KẾT QUẢ MONG ĐỢI: Ng i h c nêu c nh ng khó kh n l n nh t c a công tác CNL trong trung tâm GDTX và nguyên nhân c b n MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 29 NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 4.3 Theo Th y/cô, kh c ph c nh ng khó kh n trên, b n thân m i GVCN c n ph i làm gì? Lãnh o trung tâm GDTX c n ph i làm gì? ... s , vùng ng bào có o giáo, làm t t công tác này, GVCN c n tìm hi u k v phong t c, t p quán, v nh ng nét v n hoá c thù c a vùng mi n tác ng cho h p lí MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 31 NHIỆM VỤ HỌC TẬP 1 Phi u h c t p 5.1 Theo Th y/cô, v i i t ng HV là ng i trong tu i i h c, nh ng ph ng pháp nào là phù h p t ch c các ho t ng c a công tác CNL? ... HV GVCN l p ph i bi t ph i h p v i các GV b môn, ch huy qu n lí HV trong l p h c MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 39 t p, lao ng, công tác GVCN c ng là ng i ph i h p v i các t ch c, oàn th trong trung tâm ( oàn thanh niên, chi oàn GV, H i ph huynh), làm t t công tác d y — h c — giáo d c HV trong l p ph trách; N m ch c t t ng, tinh th n thái và k t qu h c t... các m i quan h m t cách chân thành NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 3.4 Theo Th y/cô, làm t t công tác CNL, ngoài nh ng t ch t ã nêu trên ây, GVCN c n ph i có thêm nh ng t ch t nào? Th y/cô cho m t vài ý ki n liên h v t ch t c a GVCN hi n nay t i n i công tác: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 25 ... n n i làm vi c giáo d c HV; c m i ph huynh HV n tr ng ph i h p giáo d c khi c n thi t 40 | MODULE GDTX 23 G PHỤ LỤC Thông tin, t li u tham kh o cho module GDTX 23 Phụ lục 1 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN có thêm t li u tham kh o cho các giáo sinh s ph m và nh ng ng i ch a t ng công tác trong l nh v c GDTX mu n tìm hi u v công tác CNL trong trung tâm GDTX, tác gi gi i thi... khó kh n trong công tác CNL t i trung tâm GDTX mà mình ang công tác; xu t c nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác CNL trong các trung tâm GDTX THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN BIẾT Vài nét v th c tr ng c a công tác CNL trong trung tâm GDTX Công tác CNL và các n i dung trong công tác CNL trong các tr ng ph thông, các tr ng ào t o ã c nhi u chuyên gia giáo d c, các th y, cô giáo, CBQL quan tâm, nghiên c
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 23 một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 23 một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 23 một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên kiều thị bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập