Module giáo dục thường xuyên 36 giáo dục hoà nhập trong giáo dục thường xuyên đỗ thị bích loan

49 14 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:53

ĐỖ THỊ BÍCH LOAN MODULE GDTX 36 Gi¸o dôc hoµ nhËp gi¸o dôc th−êng xuyªn GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 51 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giáo d c th ng xuyên h th ng giáo d c ti p t c có s liên k t, liên thông, k t n i c ti n hành không t o n nh s an xen liên t c c a s h c m i ng i Giáo d c th ng xuyên t o c h i h c t p th hai cho nh ng ch a bao gi i h c ho c nh ng ng i b h c gi a ch ng lí ó Giáo d c th ng xuyên n i l i s t o n trình h c t p c a h , làm cho vi c h c t p l i c th c hi n ti p t c, li n m ch V i ch c n ng này, giáo d c th ng xuyên mang l i c h i h c t p mà qua ó, ng i làm cho v n kinh nghi m c a y h n, n ng l c ho t ng c nâng cao, s c kho c t ng c ng, nh ng ph m ch t nhân cách c phát tri n hài hoà hoàn ch nh h n Giáo d c th ng xuyên m t sách c a xã h i hi n i, coi h c t p quy n c a ng i ó có nh ng ng i b khuy t t t m b o s công b ng bình ng giáo d c, B Giáo d c t o xác nh giáo d c hoà nh p h ng i ch y u Mô hình giáo d c hoà nh p s gi i quy t c v n ng i khuy t t t c h ng ch ng trình giáo d c t ng ng ng i bình th ng m t môi tr ng h c t p t c m c tiêu ó vi c phát tri n ngu n nhân l c c bi t t o b i d ng th ng xuyên i ng giáo viên, cán b qu n lí giáo d c th ng xuyên m t yêu c u c p thi t c a ngành Giáo d c B MỤC TIÊU Module giúp cho giáo viên trung tâm giáo d c th ng xuyên: I KIẾN THỨC — Hi u c khái ni m c b n v giáo d c hoà nh p b n ch t c a giáo d c hoà nh p — L nh h i c ki n th c v c i m c b n c a m t s d ng khuy t t t làm quen v i ti t h c th c hi n theo mô hình hoà nh p II KĨ NĂNG — Bi t v n d ng có hi u qu n i dung giáo d c hoà nh p vào ho t ng giáo d c c s giáo d c th ng xuyên 52 | MODULE GDTX 36 — Có m t s k n ng c b n, c n thi t thi t k ho t ng giáo d c hoà nh p c s giáo d c th ng xuyên III THÁI ĐỘ Có thái tích c c i v i công tác giáo d c dành cho ng i khuy t t t C NỘI DUNG Nội dung 1: TRẢI NGHIỆM TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÁC Tr c b c vào th gi i khác nhau, b n s n sàng tr i nghi m nh ng kho nh kh c c bi t B n c n chu n b nh ng thi t b sau: — V t nút tai, b ng b t m t, xe l n — B ng hình v m t ti t h c hoà nh p, ó có tr ch m phát tri n trí tu — V n phòng ph m Trong tr ng h p mà b n tr i nghi m, b n ph i s ng v i m t c th c bi t khác v i bình th ng B n s có kho ng th i gian tr i nghi m thú v sau ây b n l u ý c g ng ghi nh l i c m giác ã tr i qua chia s v i m i ng i vào th i gian cu i c a ho t ng Hoạt động 1: Trải nghiệm bất động giới không ngừng vận động B n ng nghi p l n l t tr i nghi m th gi i c a ng i khuy t t t v n ng B n giao l u v i thành viên nhóm thông qua trò ch i Các thành viên l n l t ng i xe l n cho n bu i giao l u k t thúc Chú ý: Trò ch i có s di chuy n nhanh linh ho t Hoạt động 2: Trải nghiệm không gian im lặng B n óng vai h c sinh v i t t nghe (dùng nút b t tai) ti t h c liên quan t i v n b n Sau giáo viên gi ng gi i, b n ph i có nhi m v tóm t t c n i dung a nh n xét cá nhân GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 53 Hoạt động 3: Trải nghiệm giới thiếu ánh sáng B n óng vai h c sinh khuy t t t th giác ( eo b ng b t m t) m t ti t h c Sau ó thay i v trí c a ng i, ho c v t l p h c khác v i v trí tr c K t thúc ti t h c, b n ph i a nh n xét eo b ng b t m t, n u thay i v trí c a ng i ho c v t l p, b n có c m nh n c không? Hoạt động 4: Trải nghiệm kiên nhẫn Tình hu ng c xây d ng m t l p h c Có m t h c sinh r t ch m ch h c, c g ng h c nh ng kh n ng nh n th c r t th p so v i b n khác Khi g p nh ng nhi m v , v n r t n gi n i v i h c sinh khác h c sinh ó d ng nh l i khó kh n tìm cách gi i quy t Ng i giáo viên ph i dành nhi u th i gian h n gi i thích t m , h ng d n t ng chi ti t nh Là m t giáo viên l p h c nh v y, b n c n ph i áp ng c nhu c u chung c a t p th m t ph n nhu c u c a cá nhân Hoạt động 5: Trải nghiệm tính cách “bất thường” B n ng nghi p l n l t óng vai m t nhân v t có tính cách “ c bi t” sau: — Không s d ng l i nói giao ti p v i m i ng i — Không th hi n bi u hi n c m xúc (vui, bu n, au kh , nh ) — Không bi t cách di n t m t câu chuy n n gi n — Không làm theo l i h ng d n ng i khác, làm theo b n n ng — Luôn hành ng r p khuôn, máy móc Ng i có tính cách “ c bi t” có trách nhi m x lí tình hu ng th ng ngày cu c s ng, l p h c thành viên l i t o v i úng “tính cách” c tr ng c a Các thành viên ph i c g ng ng i có tính cách “ c bi t” hi u c nh ng ang di n xung quanh, thuy t ph c ng i tham gia vào ho t ng ho c hoàn thành m t s nhi m v n gi n Trên ây m t s c i m c b n th ng g p c a h c sinh khuy t t t trí tu Hãy chia s nh ng tr i nghi m c a “ng i cu c” 54 | MODULE GDTX 36 Các b n ã có th i gian tr i nghi m “h c sinh khuy t t t” v i nh ng c i m c b n nh t v d ng t t ó m t l p h c hoà nh p Ngoài d ng khuy t t t th ng g p nói nhi u i t ng h c sinh có nhu c u c bi t khác Nội dung 2: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CÁC DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT C n c vào d ng m khuy t, theo H i ng Giáo d c Hoa Kì, khuy t t t g m 11 d ng ó là: t k , i c — mù, i c, m thính, m th , r i lo n c m xúc, ch m phát tri n trí tu , có khó kh n v h c, a t t, khuy t t t th ch t, khuy t t t s c kho T i Vi t Nam, d a nh ng khó kh n mà i t ng m c ph i, khuy t t t bao g m d ng sau: (1) Khuy t t t v n ng; (2) Khuy t t t nghe, nói; (3) Khuy t t t nhìn; (4) Khuy t t t th n kinh, tâm th n; (5) Khuy t t t trí tu ; (6) Khuy t t t khác Tr i qua nhi u th p k c a giáo d c c bi t, Vi t Nam ã phát tri n c h th ng giáo d c c bi t h tr cho h c sinh m thính, m th ch m phát tri n trí tu ; ã b t u quan tâm n i t ng khuy t t t v ngôn ng giao ti p Hoạt động 1: Tìm hiểu dạng khuyết tật vận động NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây tr l i câu h i sau: — Th h c sinh khuy t t t v n ng? GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 55 — Nh ng tác nhân gây nên khuy t t t v n ng: — M t s khó kh n i li n khuy t t t v n ng THÔNG TIN CƠ BẢN — H c sinh khuy t t t v n ng nh ng h c sinh có c quan v n ng b t n th ng, bi u hi n u tiên có khó kh n ng i, n m, di chuy n, c m n m Do ó, h c sinh g p r t nhi u khó kh n sinh ho t cá nhân, vui ch i, h c t p lao ng Tuy v y, a s h c sinh có khó kh n v v n ng có b não phát tri n bình th ng nên em v n ti p thu c ch ng trình ph thông, làm c nh ng công vi c có ích cho b n thân, gia ình xã h i — Nh ng tác nhân gây h n ch v n ng: + Y u c : Khó v n ng m t b ph n c th theo cách bình th ng, g p khó kh n nhi u h n tìm hi u môi tr ng xung quanh h c thông qua v n ng + Co c ng c : M t ph n c th co c ng không v n ng c, c bi t vài t th nh t nh, có khuynh h ng v n ng theo nh ng m u hình không thay i + C kh p ph n h i kém: B não không nh n c thông tin c n thi t a nh ng i u ch nh c n thi t + Th ng b ng kém: Dáng i u th ng b ng n n t ng c a v n ng Các v n ây th ng t ng h p y u t k — Nh ng khó kh n i li n v i khuy t t t v n ng: + Khó kh n l i nói ngôn ng 56 | MODULE GDTX 36 + + + + + + + + + Khó kh n n u ng nu t Khi m thính Khi m th v n v tri giác th giác Nh n th c không gian v n v tri giác Các v n v t p trung thi u kh n ng ý B nh ng kinh M t m i th ng hay au y u S thay i gây khó kh n cho h c sinh Các v n v x ng kh p, th ng nh h ng n hông, c t s ng bàn chân Hoạt động 2: Tìm hiểu dạng khuyết tật nghe, nói NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây tr l i câu h i sau: — Th khuy t t t nghe? — Các m c gi m thính l c: — Nh ng khó kh n v ngôn ng giao ti p: GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 57 THÔNG TIN CƠ BẢN 2.1 Khuyết tật nghe (khiếm thính) — Khuy t t t có liên quan n vi c m t ho c h n ch kh n ng ti p nh n tín hi u âm c g i m thính Khi h c viên nghe khó t c h c viên m t kh n ng nghe m t cách k nh ng h v n có kh n ng vi t kh n ng nghe l i c phát huy nh vào thi t b tr giúp âm nh ng h th ng khuy ch i Ng i m thính r t ho c m t h n kh n ng nghe v y mà thi t b âm không tr giúp c D a m c khuy t t t mà h c viên m thính có th s d ng ngôn ng kí hi u, c s d ng nh ng ph ng ti n khác h tr cho vi c giao ti p Theo ngôn ng ph thông, i c m t thính giác hoàn toàn, không nghe c ho c gi m sút nhi u v thính giác, nghe không rõ ánh giá c s y t i c suy gi m ho c m t toàn b hay m t ph n s c nghe — Các m c gi m thính l c: Bình th ng — 20 dB Nh 20 — 40 dB i cm cI V a 40 — 70 dB i c m c II N ng 70 — 90 dB i c m c III Sâu > 90 dB i c m c IV — Các lo i i c: + i c dây th n kinh thính giác: Do b t n th ng t bào lông thính giác ho c dây th n kinh tai Nh ng ng i b i c dây th n kinh thính giác th ng b i c t m c nh cho n m c sâu Vi c m t thính l c lo i ch m t s gi i t n nh t nh ch không ph i t t c Nguyên nhân kh n ng ti p nh n âm b nh h ng c âm ã c khuy ch i Do v y m t ng i b i c dây th n kinh thính giác c ng không c i thi n c kh n ng nghe c eo máy tr thính 58 | MODULE GDTX 36 + i c h n h p: Do nh ng v n v tai ngoài, tai gi a tai gây Nh ng ng i th ng có m c i c sâu + i c trung ng: Do t n th ng dây th n kinh ho c t bào c a h th n kinh trung ng Nh ng ng i th ng có m c i c sâu — c i m c a ng i m thính: Ng i m thính b phá hu c quan phân tích thính giác m c hay m c khác C quan phân tích thính giác b phá hu làm cho không kh n ng tri giác th gi i âm vô phong phú c a môi tr ng xung quanh, c bi t âm ngôn ng , không b t ch c t hình thành ti ng nói c tr thành m t ngôn ng nói (câm) Nh v y, i v i ng i khuy t t t thính giác n ng ( i c) h u qu d n n câm, gây r t nhi u khó kh n trình giáo d c Tuy nhiên, n u c giáo d c t t, k p th i ng i m thính v n có th nghe, nói c, có th h c c v n hoá, ngh nghi p phát tri n tình c m, o c nh nh ng ng i bình th ng khác 2.2 Khuyết tật ngôn ngữ nói — ây m t s khuy t t t ph bi n Theo Van Riper (1978), l i nói b coi b t th ng “khi r t khác v i l i nói c a nh ng ng i khác, s khác bi t r t d nh n ra; làm nh h ng n giao ti p ho c n cho c ng i nói ng i nghe c m th y khó ch u” Nh ng khó kh n vi c giao ti p v i nh ng ng i xung quanh mà nguyên nhân không ph i b s ng h ng hay c quan c u âm b t n th ng có th k t lu n ó khuy t t t ngôn ng , l i nói Khuy t t t v nói ch y u bi u hi n khó kh n v kh n ng phát âm ho c vi c t o l i nói, c bi t tr nh M t s bi u hi n khác nh có v n v gi ng v trôi ch y (nh nói b ng t, l p b p) Tr có th b qua t nói, ho c phát âm sai nh ng t thông th ng Ngôn ng nói không ch bao g m vi c di n t n i dung thông i p c a ng i nói mà bao g m c vi c ti p nh n thông i p c a ng i nghe Tr có khó kh n v ngôn ng có th g p khó kh n m t hai trình ho c c hai trình Nhi u tr có bi u hi n phát tri n ngôn ng ch m m i m t, nhi u tr ch có bi u hi n g p khó kh n m t ho c m t vài khía c nh c th ó nh g p khó kh n v cú pháp, t v ng hay ng ngh a GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 59 Trong l p hoà nh p, h c viên có khó kh n v ngôn ng có nh ng nhu c u h c t p xã h i r t c bi t Ngoài vi c nh n c s h tr c a chuyên gia tr li u ngôn ng — l i nói, h c n c h tr k n ng v nghe, v t v ng, ng pháp ho c k n ng di n t b ng l i Trong l nh v c xã h i, ng i khuy t t t v nói r t khó kh n m i quan h liên cá nhân Nh ng ng i c n có s h tr có th tham gia th c s vào t ng tác xã h i l p h c, ch ng h n nh k t h p nhi u ph ng ti n giao ti p m t lúc nh vi c dùng ngôn ng b ng l i k t h p v i tranh nh ngôn ng kí hi u Hoạt động 3: Tìm hiểu dạng khuyết tật nhìn NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây tr l i câu h i sau: — Khuy t t t v nhìn th nào? — H c sinh khuy t t t v nhìn (khi m th ) có c i m gì? THÔNG TIN CƠ BẢN * Khuy t t t v nhìn vi c m t ho c h n ch kh n ng ti p nh n thông tin hình nh, c g i m th Theo T ch c Y t Th gi i, m th g m hai d ng mù nhìn Mù tình tr ng m t hoàn toàn kh n ng nhìn, nhìn tình tr ng m t th giác m t ph n ho c kh 60 | MODULE GDTX 36 + T ng c ng ng c h c t p, trình trao i làm n y sinh nh ng h ng thú m i em + T ng c ng k n ng xã h i nh thái , cách bi u t + T ng c ng s ph n h i c a em b ng nh ng hình th c khác (l i nói, ánh m t, c ch ) + Khích l m i thành viên tham gia + Phát tri n m i quan h g n bó yêu th ng — M i thành viên nhóm c phân công th c hi n m t vai trò nh t nh (các vai trò c luân phiên ho t ng h c t p khác nhau) m i cá nhân hi u r ng không th d a d m vào ng i khác Do ó, h p tác nhóm làm m i thành viên tr lên m nh h n M c tiêu c a h p tác h c t p phát huy t i a k t qu h c t p c a t ng thành viên — có th ho t ng cho m c tiêu chung, m i cá nhân c n có k n ng c b n sau: + Hi u hoàn toàn tin t ng + Cách trao i v i phù h p rõ ràng + Ch p nh n ng h l n + Gi i quy t mâu thu n nhóm tinh th n xây d ng — Tính hi u qu c a nhóm th ng c th hi n b ng vi c nh n xét c a nhóm v ho t ng c a nhóm N i dung nh n xét nhóm có th bao g m nh ng v n sau ây: + Ho t ng c a thành viên có l i cho nhóm + Hi u qu c a ph ng th c làm vi c c a nhóm, c n thay i th ho t ng c a nhóm có hi u qu h n + Có hai hình th c k ti p nh n xét nhóm: Nh n xét c a thành viên t ng nhóm nh n xét c a h c sinh hay giáo viên v ho t ng c a nhóm khác Hoạt động 4: Tìm hiểu khác phương pháp học nhóm truyền thống với học hợp tác nhóm NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây trao i ng nghi p nêu lên s khác gi a ph ng pháp h c nhóm truy n th ng v i h c h p tác nhóm GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 85 THÔNG TIN CƠ BẢN — H c h p tác nhóm d a vào tính c l p tích c c c a thành viên nhóm M c tiêu h c t p c c u trúc cho m i thành viên ph i quan tâm t i k t qu chung c a toàn nhóm c ng nh c a m i cá nhân Trong h c h p tác nhóm, m i cá nhân c n c giao nhi m v Trách nhi m cá nhân c a m i thành viên c n c rõ ràng vi c c giao nhi m v , ánh giá s ti n b Các thành viên nhóm u c phân tích, bi t rõ có th giúp , ng viên l n Trong h c h p tác nhóm, thành viên m t nhóm c l a ch n theo s a d ng v n ng l c, tính cách Trong ó nhóm truy n th ng thành viên c l a ch n theo s ng nh t — Trong h c h p tác nhóm, t t c thành viên u c l n l t có trách nhi m làm nhóm tr ng Trong nhóm truy n th ng, nhóm tr ng ã c ch n s n — Trong h c h p tác nhóm, trách nhi m h c t p c a m i thành viên c chia s M i thành viên u có trách nhi m giúp , ng viên l n hoàn thành nhi m v Trong h c nhóm truy n th ng, m i cá nhân ch ch u trách nhi m v công vi c c a mình, chia s kinh nghi m, ng viên l n — Trong h c h p tác nhóm, m c tiêu t p trung vào phát tri n t i a n ng l c c a m i thành viên trì quan h m m gi a thành viên nhóm Trong ph ng pháp d y h c truy n th ng, m i h c sinh ch t p trung vào nhi m v cá bi t c a 86 | MODULE GDTX 36 — Trong h c h p tác nhóm, k n ng xã h i c n d y cho h c sinh t p trung h p tác công vi c (k n ng làm nhóm tr ng, k n ng giao ti p, gi i quy t mâu thu n c a nhóm ) Trong ph ng pháp truy n th ng, nh ng k n ng ch a c gi i quy t Khi em h c h p tác nhóm, giáo viên quan sát nhóm, phân tích nh ng v n h c sinh g p ph i h c cho nh ng l i khuyên, ch b o cho nhóm nhóm có th hoàn thành công vi c c a Trong nhóm truy n th ng, giáo viên h u nh không ý t i vi c Trong h c h p tác nhóm, giáo viên thành viên phân tích k t qu h c t p rút kinh nghi m cho ho t ng sau Hoạt động 5: Tìm hiểu vai trò giáo viên thực hợp tác nhóm NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây trao i v i ng nghi p nêu vai trò c a giáo viên th c hi n h p tác nhóm l p h c hoà nh p THÔNG TIN CƠ BẢN 2.1 Xác định mục tiêu dạy Giáo viên c n xác nh rõ hai nhóm m c tiêu tr c ti n hành lên l p ki n th c k n ng c b n mà h c sinh c n t c sau gi h c, c n cân nh c n m c tiêu cá nhân cho phù h p v i n ng l c, nhu c u s thích c a t ng h c sinh Giáo viên c ng c n xác nh nh ng k n ng h p tác c n ph i rèn luy n cho h c sinh có nhu c u c bi t h c sinh th ng gi h c GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 87 2.2 Ra định — Th i gian n i dung cho ho t ng nhóm: + Th i gian cho m i ho t ng h p tác nhóm nên kéo dài t — phút tu thu c vào k n ng h p tác c a thành viên nhóm + N i dung cho trao i nhóm c n c l a ch n theo tiêu chí sau ây: • Hình thành m t k n ng h p tác ó cho h c sinh • Có th i gian ng não Vn a òi h i có s n l c chung c a nh t hai thành viên gi i quy t — Xác nh v s l ng thành viên nhóm 2.3 Lựa chọn thành viên vào nhóm Khi l a ch n thành viên vào m t nhóm, giáo viên c n ý b n v n sau: N u nhóm ng nh t, có th c t ch c v i m c tiêu cung c p m t s k n ng c bi t áp ng m c tiêu chuyên bi t ó N u nhóm ho t ng có hi u qu , nhóm có thành viên a d ng v trình nh n th c, thành ph n xu t thân, i u ki n kinh t gia ình, i u ki n môi tr ng s ng giáo viên c n có s cân nh c, xem xét toàn di n h n C n xác nh nhi m v c a toàn b thành viên nhóm t tr c N u t t c h c sinh ã c bi t tr c s ph i làm gì, h p tác nh th v i hi u qu c a nhóm s cao h n Giai o n u, giáo viên c n l a ch n nhóm cho h c sinh, nhiên c ng c n cân nh c ý ki n c a h c sinh Th i gian trì nhóm: Thông th ng nhóm c n c trì cho thành viên nhóm “hi u” có c k n ng c n thi t nh t nh, nh ng c ng không nên nhóm “quá hi u” d sinh tình tr ng trì tr , thi u n ng ng, d a d m vào Do v y, giáo viên c n cân nh c c n t o nhóm m i T t nh t nên trì theo t ng tu n, t ng ch môn h c, ch ho t ng c a l p h c — — — — 2.4 Tổ chức lớp học Giáo viên c n t ch c cho m i h c sinh nhóm ph i nhìn th y nhóm (t ng tác “m t i m t”) 88 | MODULE GDTX 36 2.5 Phân công nhiệm vụ nhóm Các thành viên nhóm c n có nhi m v , vai trò rõ ràng Sau m i ho t ng nhóm, thành viên thay i vai trò cho nhau, tránh m i thành viên óng m t vai trò lâu i v i c p trung h c c s , trung h c ph thông m i nhóm h p tác có nhi u h c sinh h n ó, c ng có nhi u vai trò h n 2.6 Giải thích nhiệm vụ Giáo viên c n ý n k n ng giao nhi m v sau: — Ngôn t ph i rõ ràng, ng n g n — Gi i thích m c tiêu c a h c yêu c u c n t c ng nh nh ng ki n th c, kinh nghi m mà h c sinh ph i v n d ng — Gi i thích nh ng khái ni m c n thi t h ng d n trình t h c sinh ph i t ti n hành; a ví d n u c n a câu h i nh m ki m tra vi c n m nhi m v c a h c sinh tr c ti n hành công vi c 2.7 Tổ chức hợp tác chặt chẽ nhóm C n nói rõ cho h c sinh r ng ánh giá k t qu theo nhóm, không theo cá nhân H c sinh c n nh n th y m i thành viên c n có trách nhi m óng góp, m i thành viên c n ph i hoàn thành công vi c, m i thành viên c n c l nh h i ki n th c Giáo viên có th theo dõi b ng cách thu m t s n ph m c a chung c nhóm, ki m tra b t kì thành viên c a nhóm ho c có th ng viên nhóm làm t t b ng ph n th ng 2.8 Nâng cao tính phụ thuộc tích cực Thông báo v i h c sinh r ng có m c tiêu chung c a c nhóm em c n ph i h p tác ch t ch v i Trong h c h p tác, m i h c sinh c n hi u r ng chúng c n ph i h p tác v i hoàn thành nhi m v ph i ch c ch n r ng m i thành viên hoàn thành nhi m v có hi u qu M t s bi n pháp giáo viên c n s d ng nh sau: — Yêu c u nhóm a m t s n ph m l u ý t i trách nhi m c a t ng cá nhân nhóm — Khen th ng cho c nhóm m t bi n pháp t ng c ng tính h p tác c a nhóm Tuy nhiên, lúc khuy n khích t ng c ng h p tác nhóm c ng c n nâng cao trách nhi m cá nhân GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 89 2.9 Xây dựng ý thức trách nhiệm thành viên M c tiêu c a h c h p tác nhóm nâng cao ý th c h c t p c a t ng thành viên H c nhóm không h p tác s x y thành viên nhóm thi u trách nhi m v i b n thân, không tham gia vào th c hi n nhi m v d a d m vào thành viên khác thành viên u tham gia vào ho t ng, giáo viên có th s d ng hình th c sau: — a th c hành ki m tra — H i ng u nhiên m t thành viên ó 2.l0 Nâng cao hợp tác nhóm Giáo viên có th cho i m th ng cho c l p t t c nhóm hoàn thành t t nhi m v Ho c c ng có th m t nhóm ó ã hoàn thành nhi m v c a mình, khuy n khích tr nhóm ó h tr nhóm khác 2.11 Giải thích tiêu chí thành công — ánh giá s thành công h c h p tác c n d a vào tiêu chí nh t nh Do v y, b t u gi h c, giáo viên c n gi i thích rõ h c sinh hi u tiêu chí ánh giá Các tiêu chí ph i c xây d ng cho nhóm có th t c, s khác bi t l n gi a nhóm Có th m t s nhóm c ánh giá b ng m t s tiêu chí nh M t s nhóm khác có th c ánh giá b ng tiêu chí khác Các tiêu chí a c n khó t t c tr nhóm ph i n l c h p tác m i có th t c Tuy nhiên, giáo viên c n ý n kh n ng c a t ng tr m i tr u có th thành công n u c g ng Các tiêu chí c a không ch cho t ng nhóm mà cho c l p ây ti n h c sinh có ý th c h p tác t p th không ch nhóm c a mà cho c l p Nh ng tiêu chí cho tr thông tin em ã th c hi n t t nhi m v ch không ph i cho em bi t có b n ã làm úng Nh ng bi u hi n c a h c h p tác là: M i thành viên c gi i thích hi u rõ làm th có câu tr l i M i thành viên ph i c chia s s v n d ng kinh nghi m, ki n th c ã có vào vi c l nh h i ki n th c, k n ng m i M i thành viên nhóm ph i hi u rõ nhi m v c a ng ý v i ph n làm c nhóm ã xây d ng M i thành viên u c tham gia, óng góp gi i quy t nhi m v — — + + + + 90 | MODULE GDTX 36 + H c sinh h c ý th c b n thân ch không ph i áp l c c a c nhóm hay ý ki n a s 2.12 Dạy kĩ hợp tác nhóm — + + + + + + K n ng giao ti p, t ng tác: Bi t trình bày ý ki n m t cách rõ ràng L ng nghe bi t th a nh n ý ki n ng i khác Bi t ng t l i m t cách h p lí Bi t ph n i m t cách l ch s áp l i ph n i Bi t thuy t ph c ng i khác áp l i s thuy t ph c Bi t th hi n thái quan tâm t i b n nhóm, h p tác có trách nhi m v i nhi m v chung — K n ng xây d ng ni m tin: Tránh t ti m c c m, nh t i t ng tr có nhu c u c bi t — K n ng gi i quy t mâu thu n: Trong th o lu n, trao i c n tránh nh ng t ng nh “ úng”, “sai” mà có th thay th b ng nh ng câu nói n gi n “nên làm th này”, “làm th s t t h n” — Tuy t i không ch trích tên ng i a ý ki n mà ch phân tích ý ki n — K n ng a quy t nh k p th i, phù h p: Trong trình chu n b ho t ng, giáo viên c n xác nh rõ: + K n ng c n d y? + K n ng y th hi n nh th nào? + Vì ph i d y k n ng ó? + T o t p, c h i th c hành cho tr ? + Quan sát, ánh giá sau m i ho t ng, gi h c, bu i h c Hoạt động 6: Hoạt động giáo dục lớp NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây trao i ng nghi p nêu ho t ng giáo d c gi lên l p i v i l p h c hoà nh p — Ho t ng nhà tr ng: GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 91 — Ho t ng t i c ng ng: THÔNG TIN CƠ BẢN 2.1 Hoạt động trường học — Khi t ch c ho t ng vui ch i, gi i trí, tham quan du l ch, c m tr i, th c hành h c sinh có nhu c u c bi t r t ng i tham gia, ho c em không hi u ho c hi u r t m c ích, ý ngh a c a ho t ng, ho c nh ng ho t ng không phù h p v i s thích c a tr M t khác, a s h c sinh có nhu c u c bi t tham gia g p nhi u khó kh n v vi c hi u c lu t ch i, cách ch i, d n n ng i giao l u hoà nh p Các em thích ch i m t mình, ho c tìm ki m nh ng trò ch i, nh ng ho t ng theo m c ích riêng c a S khác l i ho t ng m c, nh t h c sinh có tính cách hi u ng, không c b n bè a thích, nên c ng d b lo i kh i ho t ng vui ch i, h c t p, th c hành l p 92 | MODULE GDTX 36 — + + + • • • • + + — t ch c t t vi c ch m sóc, giáo d c thông qua ho t ng l p, t o i u ki n cho tr có nhu c u c bi t c ng c tham gia, giáo viên c n l u ý m t s i m sau: N m v ng c i m tâm sinh lí, cá tính, kh n ng, nhu c u s thích c a h c sinh có nhu c u c bi t Trên c s ó, b trí cho em tham gia nh ng ho t ng phù h p, giao cho em nh ng công vi c th t c th mà em thích có th làm c ng viên m i thành viên nhóm ch i ph i có tinh th n trách nhi m giúp , lôi cu n, t o i u ki n thu n l i b n có có nhu c u c bi t c ng c tham gia vui ch i T o môi tr ng thu n l i, phong phú, a d ng t ng i phù h p v i h c sinh có nhu c u c bi t em có c h i c tham gia nh : Ch i trò ch i, ch i theo t ng nhóm nh Sinh ho t trao i, th o lu n nhóm v m t s v n c th ó Ho t ng tham quan, ch m sóc c i khu v c sinh thái c a nhà tr ng Khám phá nh ng c nh quan tr ng a ph ng Giáo viên c ng nh t p th nhóm, l p ph i ý ng viên khuy n khích k p th i h c sinh có nhu c u c bi t hoàn thành m t nhi m v dù ch nh bé, bình th ng so v i h c sinh khác h c sinh t nguy n l a ch n tham gia vào ho t ng mà em a thích, h p kh n ng, tránh gò ép; t o cho em tâm th tho i mái, nh nhàng H c sinh có nhu c u c bi t c n c vui ch i, ho t ng l p nhi u t t nh m giúp em phát tri n k n ng giao ti p, ng x rèn luy n k n ng xã h i Qua ó, giúp em h n ch n m c t i a nh h ng tiêu c c c a khuy t t t i v i l nh v c phát tri n khác c a nh s nhanh nh n v n ng, ho t ng c th , ho t ng nh n th c, t duy, ngôn ng Các ho t ng l p giúp h c sinh c ng c phát tri n m t s ph m ch t nhân cách nh : lòng t tr ng, s t tin, tính c l p 2.2 Hoạt động cộng đồng Bên c nh nh ng ho t ng nhà tr ng, nh ng ho t ng cu c s ng h ng ngày t i c ng ng c ng óng m t vai trò quan tr ng GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 93 trình phát tri n c a tr em c bi t i v i h c sinh khuy t t t Tr em sinh l n lên c ng ng, v y c ng ng có vai trò quan tr ng s phát tri n c a tr Vai trò c a nhóm h tr c ng ng: Nhóm h tr c ng c ng nh ng thành viên t nguy n c ng ng dân c , góp công s c, v t ch t tinh th n h tr , giúp m t ho c nhi u tr khuy t t t v t khó kh n hoà nh p c ng ng Nhóm h tr c ng ng có nhi m v k n ng: Nâng cao nh n th c s tham gia c a cha m h c sinh: làm t t i u cán b c ng ng c n nh n th c rõ: Cha m h c sinh không ph i m t t p h p ng nh t M i gia ình có nh ng nhu c u, mong mu n kì v ng khác C n coi cha m h c sinh nh ng ng i tham gia óng góp nhi u ý ki n có giá tr vi c giáo d c em h Cha m ph i ng i a m i quy t nh c n tôn tr ng quy t nh c a h T n d ng nh ng u i m nh ng hi u bi t c a cha m v c a h C n bi t l ng nghe chia s trách nhi m v i cha m h c sinh T v n cho gia ình (h ng d n gia ình): Cán b h tr c ng ng c n h ng d n cho gia ình cách ch m sóc nuôi d ng tr ; ph ng pháp d y tr h c t i nhà; luy n t p ph c h i ch c n ng; thái cách i x v i tr ; cách x lí hành vi không phù h p tr ; cách t ch c ho t ng vui ch i t i gia ình cho phù h p v i s c kho d ng t t c a tr ; giúp cha m hi u c t m quan tr ng c a nhóm b n trang l a, h ng d n cách cho tr tham gia ch i b n, ng viên khuy n khích tr bình th ng tham gia giúp mình; ghi chép, theo dõi s ti n b c a tr ; cách c ng tác v i nhà tr ng v n ch m sóc, giáo d c Tìm ngu n h tr : xu t, v n ng oàn th , nhà t thi n giúp gia ình h c sinh khuy t t t Tuyên truy n b ng nhi u cách v n ng c ng ng tham gia làm công tác giáo d c tr khuy t t t — + • • • • • • + + • • 94 | MODULE GDTX 36 + Nhóm h tr c ng ng c n có k n ng c n thi t nh : • Bi t cách t ch c quan sát: Thông qua quan sát thu th p thông tin bi t x lí thông tin rút k t lu n khách quan, tránh sai sót • Bi t l ng nghe: T p trung vào ng i nói, nghe nhi u h n nói; bi t cách t o b u không khí tho i mái, d ch u v i thái thân thi n làm cho ng i nói bi u l h t tâm tr ng c a • Cách t câu h i: Câu h i c n ng n g n, rõ ràng, tránh dùng câu h i dài, m t lúc t nhi u câu h i s gây s b t c cho ng i tr l i H n ch dùng câu h i óng (có ho c không) nên t câu h i g i m C n ý n trình s hi u bi t c a i t ng c ph ng v n • Cách d n d t câu chuy n i t n gi n cho n tr ng tâm c a thông tin D n d t ki m soát c câu chuy n i úng h ng, phân ph i th i gian linh ho t • Ghi chép: C n ghi ng n g n, rõ ràng trung th c, có th ánh d u vào ô theo m u ã chu n b s n; c n rút k t lu n v cu c ph ng v n — Vai trò nhi m v c a nhóm b n c ng ng: Tr khuy t t t th ng có m c c m, t ti, nhút nhát, r t rè tham gia ch i h c t p v i b n bình th ng Do v y, môi tr ng hoà nh p, c bi t b c ti u h c, giáo viên c n xây d ng nhóm b n bè có th giúp tr h c t p, vui ch i Nhóm b n bè giúp có th nh ng em l p, ho c không h c mà ch thôn, xóm hay g n nhà c a Theo i u l tr ng h c, l p, t t ch c th c c a h c sinh t l p tr lên Ngoài ra, h c sinh nhà tr ng tham gia t ch c oàn th nh : i Thi u niên Ti n phong, Sao Nhi ng H ng ngày em h c, ch i, tham gia ho t ng thôn xóm nên em hi u c tình c m, nhu c u, nguy n v ng, s thích n ng l c c a T ch c l p, i c a h c sinh có vai trò tuyên truy n, giáo d c tr em bi t thông c m, chia s , yêu th ng hoà nh p v i b n khuy t t t s n sàng giúp b n kh c ph c nh ng khó kh n h c t p, sinh ho t h ng ngày l p, tr ng c ng ng Nh v y, nhóm b n bè l c l ng quan tr ng không th thi u giúp tr khuy t t t h c t p hoà nh p c ng ng Qua th c t cho th y nhóm b n có vai trò quan tr ng vi c giúp h c t p, giúp i l i sinh ho t Các em l c l ng tuyên truy n có nhi u hi u qu Các em c ng l c l ng tham gia l p k ho ch, a quy t c h tr b n khuy t t t GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 95 Vi c ph i h p quan h v i c ng ng công tác giáo d c tr ng hoà nh p giúp nâng cao nh n th c c a c ng ng v tr khuy t t t nh m nâng cao c i thi n c môi tr ng h c t p c a nhà tr ng, t ng c ng thêm m i quan h h p tác gi a nhà tr ng v i t ch c xã h i, t ch c oàn th a ph ng nh : H i Ph n , oàn Thanh niên Vì v y, nhà tr ng c n c bi t ph i nh n rõ c vai trò c a gia ình i v i công tác giáo d c h c sinh khuy t t t, t ó c ng tác c i m , t ng tr v i gia ình góp ph n nâng cao ch t l ng h c t p c a h c sinh khuy t t t Hoạt động 7: Tìm hiểu việc đánh giá kết giáo dục lớp học hoà nhập NHIỆM VỤ B n tham kh o thông tin d i ây trao i ng nghi p nêu n i dung ph ng pháp ánh giá k t qu giáo d c l p h c hoà nh p — N i dung ánh giá: — Ph ng pháp ánh giá: THÔNG TIN CƠ BẢN 2.1 Nội dung đánh giá — 96 ánh giá k t qu rèn luy n o c, l i s ng: Hi n vi c ánh giá o c c a h c sinh khuy t t t h c hoà nh p c ng c c th hoá b ng ánh giá h nh ki m tính n t, cách n m c c x v i m i ng i | MODULE GDTX 36 — — + + — + + ánh giá k t qu môn h c v n hoá: V i nh ng h c sinh khuy t t t nh c ánh giá nh tr bình th ng, h c sinh có khuy t t t n ng, tu theo d ng t t, m c t t ánh giá C n v n d ng m t cách linh ho t sáng t o ánh giá cho ng viên, khích l tr t k t qu ngày t t h n Ngoài nh ng môn h c nh h c sinh bình th ng h c, tr khuy t t t có nh ng môn h c riêng ph c h i ch c n ng Khi ánh giá k t qu ph c h i ch c n ng ta ph i xem xét kh n ng t ph c v b n thân c a h c sinh; nh ng vi c h c sinh ã tham gia t i gia ình; qua th i gian h c t p, h c sinh ã ti n b , kh c ph c c khó kh n nh th nào? ánh giá rèn luy n k n ng: K n ng giao ti p: Giao ti p ho t ng r t c n thi t cho h c sinh khuy t t t phát tri n Khi giao ti p h c sinh c n có ngôn ng di n t ngh , tình c m thái v i ng i khác Vì v y, trình giáo d c ph i ánh giá kh n ng giao ti p c a h c sinh v i m i ng i phát tri n m c Rèn luy n thói quen t ph c v nh v sinh cá nhân; thói quen lao ng n gi n nh d n d p nhà c a, công vi c n u n ng; thói quen h c t p nh : t p trung, ch m nghe gi ng, tham gia ho t ng c a nhóm c a l p, vui ch i v i b n bè ánh giá thái : Thái ng x : ánh giá qua hành vi, c ch , thái c a h c sinh (ph n ng, tán thành, th , nhanh nh n ho t bát ) Kh n ng h i nh p c ng ng: Xem xét thái , hành vi c a h c sinh quan h b n bè (ch i v i b n sao? Ti p nh n s giúp c a b n th nào? Có giúp b n không?); xem xét thái i v i m i ng i gia ình, thôn xóm, l p h c; xem xét thái , hành vi i v i nh ng ho t ng c a t p th 2.2 Phương pháp đánh giá — ánh giá qua quan sát: Nh m thu th p thông tin v h c sinh qua l nh v c c th : hành vi nh n th c, giao ti p, hoà nh p xã h i T ó, phát hi n m t tích c c khó kh n c a h c sinh l p k ho ch giáo d c, giúp h c sinh phát tri n n ng l c Quan sát c n c ti n hành m i ho t ng (h c t p, vui ch i, lao ng) m i lúc m i n i GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 97 — ánh giá qua ph ng v n: Ph ng v n nh m m c ích tìm ki m thông tin v h c sinh Qua ph ng v n, ta có th thu nh n nh ng thông tin sâu kín bên c a h c sinh nh suy ngh , tình c m, quan i m, thái mà b ng quan sát không th có c Trong ph ng v n, i u quan tr ng nh t ph i t p trung ý l ng nghe h c sinh tr l i, tránh áp t, bình t nh, kiên trì, c i m , t nhiên ánh giá qua s n ph m: Qua s n ph m c a h c sinh, ta th y c m c h c sinh ti p thu, v n d ng ki n th c th c hi n nhi m v , ng th i c ng ánh giá c m t m nh, m nh y u c a tr Qua s n ph m, giáo viên th y c nh ng khó kh n c a h c sinh, t ó tìm cách giúp h c sinh kh c ph c S n ph m c a h c sinh nh ng ki m tra, v ghi chép gi h c, v làm t p, nh ng s n ph m c a tr làm c gi th c hành Khi ánh giá s n ph m c a h c sinh, giáo viên ph i i chi u v i tiêu chu n, yêu c u ti n b c a tr nh th nào? ánh giá b ng ph ng pháp tr c nghi m t p: M c ích ki m tra nh n th c c a h c sinh ã thu c v n d ng nh ng ki n th c ó n m c ng th i, qua k t qu th c hi n t p c a h c sinh mà giáo viên hi u c hi u qu d y c a giáo viên Song, tu theo d ng t t, kh n ng nh n th c c a t ng tr mà giáo viên yêu c u cho phù h p M c ích cu i nh m ki m tra s ti n b c a h c sinh h c t p Ngay vi c cho i m i v i h c sinh khuy t t t c ng mang tính ng viên khuy n khích Ch y u c n c vào m c ti n b c a h c sinh xác nh cho i m m t cách thích h p T ánh giá: Sau th c hi n nhi m v ã ho c c giao, h c sinh t nh n xét, ánh giá vi c ã làm t n m c nào? T t hay ch a t t? Hoàn thành hay ch a? úng hay sai? Ph ng pháp giúp h c sinh t ki m tra l i nh ng ki n th c ã hi u m c nào? Ki m tra t ã làm c gì? N u tr ánh giá c úng kh n ng b n thân s giúp tr t tin c g ng th c hi n nhi m v t t h n T p th ánh giá: Là nh ng ý ki n nh n xét c a t ng cá nhân nhóm, t , l p i v i m t cá nhân ó trình giáo d c hoà nh p Trong trình giáo d c hoà nh p, t p th ánh giá m t cá nhân s quan tâm c a m i thành viên i v i cá nhân ó c ng ánh giá s hoà nh p vào c ng ng c a h c sinh ó Sau có ý ki n c a t p th , giáo viên nh n xét, t ng h p thành ý ki n chung c trao i t p th i n th ng nh t — — — — 98 | MODULE GDTX 36 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Ti n Thành — Tr n ình Thu n — Nguy n Xuân H i, S tay giáo d c hoà nh p h c sinh khuy t t t (dành cho giáo viên ti u h c), Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam, 2009 Nguy n Xuân H i, Giáo d c h c tr khuy t t t, Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam, 2009 Lê Ti n Thành — Lê V n T c — Tr n ình Thu n — Nguy n Xuân H i, Qu n lí giáo d c hoà nh p tr khuy t t t ti u h c, Nhà xu t b n Giáo d c, 2008 Nhi u tác gi , Qu n lí giáo d c hoà nh p, Nhà xu t b n Ph n , 2010 Tr n Th Thi p — Nguy n Xuân H i — Lê Th Thuý H ng, Giáo trình Giáo d c hoà nh p (dành cho h Cao ng S ph m), Nhà xu t b n Giáo d c, 2008 Cameron Crawford, Preparation for Inclusive Education, 2003 UNICEF, Examples of Inclusive Education India, 2003 Prof M.L Kou, Dr M.K Dash, In—Service Teacher Education on Inclusive Education, 2008 Kate Maclean, Inclusive Teaching guide, 2001 GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 99 [...]... n ng gi ng nhau nhau c h c trong m t nhóm c h c trong m t nhóm GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 75 Giáo d c hoà nh p i u ch nh ch ng trình, i m i cách d y h c và ánh giá M i h c sinh u là thành viên c a t p th L p h c có t l h c sinh h p lí M i h c sinh c h ng cùng m t ch ng trình giáo d c ph thông Giáo viên ph thông và chuyên bi t cùng chia s trách nhi m giáo d c m i i t ng h c sinh... n 80 | MODULE GDTX 36 Hoạt động 3: Tìm hiểu một số mô hình tổ chức các hoạt động đảm bảo sự tham gia tích cực của các thành viên trong lớp học hoà nhập 1 NHIỆM VỤ B n hãy tham kh o thông tin d i ây và trao i v i ng nghi p nêu m t s mô hình t ch c các ho t ng m b o s tham gia tích c c c a các thành viên trong l p h c hoà nh p — H c ganh ua: — H c cá nhân: GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN... n c a cu c s ng, th c ti n t ra Trong cu c s ng, s giúp l n nhau là t t y u, m i ng i nh n c s giúp lúc này và ph i giúp ng i khác khi c n Ch ng trình giáo d c cho th k XXI ch tr ng giáo d c cho m i tr em M t n n giáo d c hi u qu là n n giáo d c trong ó c n thay i ch ng trình, ph ng pháp d y h c, t ch c và th c hành (t ng c ng GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 73 h c t p theo nhóm, tr... n ch t c a giáo d c hoà nh p 72 | MODULE GDTX 36 2 THÔNG TIN CƠ BẢN — Giáo d c cho m i i t ng h c sinh là t t ng ch o, y u t u tiên th hi n b n ch t c a giáo d c hoà nh p Trong giáo d c hoà nh p, không có s tách bi t gi a h c sinh v i nhau M i h c sinh u c tôn tr ng và u có giá tr nh nhau — M i h c sinh u cùng c h ng m t ch ng trình giáo d c ph thông i u này v a th hi n s bình ng trong giáo d c v a... dung 4: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÙ HỢP TRONG LỚP HỌC HOÀ NHẬP Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thức tổ chức lớp học hoà nhập 1 NHIỆM VỤ B ng kinh nghi m b n thân, tham kh o thông tin d i ây và trao i v i ng nghi p gi i thi u v cách th c t ch c l p h c hoà nh p 76 | MODULE GDTX 36 2 THÔNG TIN CƠ BẢN ây là nh ng n i dung n gi n nh t mà m t giáo viên d y l p h c hoà nh p hoàn toàn có th áp d ng vào th... ho c thi t k các b ng ánh GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 77 chi n l c trong l p, có s h tr c a các ph ng ti n d yh c khác) cách c th , rõ ràng, m ch l c ng trong quá trình h ct p và các k n ng thi t y u hp (c s vt ch t và y u t tâm lí) m t cách phù h p vi mc ích, ch ng trình d y h c hoà nh p khác trong l p và các ngu n lc xung quanh (s n có) giá k t qu mc hoà nh p ã t c Hoạt động 2:... ng trong ó nh n m nh n nh ng i m m nh t ó hi u c nhu c u c a tr c ng nh tìm ra c nh ng cách th c khác nhau áp ng c nh ng nhu c u r t khác nhau và r t c bi t ó Nội dung 3: KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về giáo dục hoà nhập 1 NHIỆM VỤ B n hãy tham kh o thông tin d i ây và trao i cùng ng nghi p tr l i các câu h i sau: — Th nào là giáo d c hoà nh p? 70 | MODULE GDTX 36. .. phòng và khi trong nhóm, hãy ch rõ r ng b n ang nói chuy n v i tr ó m b o ánh sáng trong phòng h c Dùng nh ng màu t ng ph n nhau h p lí trong n, u ng và các ho t ng khác ý * — — — — — — * — — — — GIÁO DỤC HO NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 79 — Dùng cùng màu v i m t s v t nh t nh (Ví d : c ng ra vào, c a phòng n i trú ) — Tránh gây th ng tích b i c, cây tr ng ngoài tr i — ánh d u l i i trong nhà và... y rõ trách nhi m c a mình Nó c ng làm cho ng i l n g n g i nhau h n, có c h i h p tác v i nhau Sau ây là b ng so sánh vi c giáo d c hoà nh p v i vi c giáo d c không ph i là giáo d c hoà nh p Giáo d c hoà nh p Giáo d c không ph i là giáo d c hoà nh p Giáo d c m i i t ng h c sinh Giáo d c cho m t s i t ng h c sinh H c sinh c h c m t tr ng H c sinh khuy t t t c g i t i h c các thu c khu v c sinh s ng tr... 36 — T i sao giáo d c hoà nh p tr khuy t t t ph i d a trên quan i m xã h i? — M c ích chính c a giáo d c hoà nh p là gì? 2 THÔNG TIN CƠ BẢN — Giáo d c hoà nh p là ph ng th c giáo d c trong ó tr em khuy t t t h c cùng v i tr em bình th ng trong tr ng ph thông ngay t i n i các em sinh s ng ó, tr không b phân bi t i x , c h c t p, vui ch i và sinh ho t nh m i tr em bình th ng khác — Giáo d c hoà nh p d
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 36 giáo dục hoà nhập trong giáo dục thường xuyên đỗ thị bích loan , Module giáo dục thường xuyên 36 giáo dục hoà nhập trong giáo dục thường xuyên đỗ thị bích loan , Module giáo dục thường xuyên 36 giáo dục hoà nhập trong giáo dục thường xuyên đỗ thị bích loan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập