Module giáo dục thường xuyên 34 tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tô bá trượng

72 14 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:53

TRƯỢNG Module GDTX 34 HäC, BåI D¦ìNG §èI VíI GI¸O VI£N GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 117 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Nh ã bi t, th i i ngày c ánh giá th i i c a hoà bình phát tri n C nh tranh qu c t ch y u cu c c nh tranh phát tri n s c m nh t ng h p c a t n c l y kinh t làm c s , l y khoa h c – công ngh làm ng i d n ng Xu h ng y c a th k XXI ang tác ng không nh n giáo d c t o c a n c nói chung n c ta nói riêng, t t nhiên m i ph ng th c giáo d c dù giáo d c quy hay giáo d c th ng xuyên không th không ch u tác ng ó V i th i i ngày nay, v n nâng cao dân trí i u c n thi t ng i có nh ng k n ng s ng thi t y u m t xã h i ph c t p Phát tri n ngu n nhân l c có tay ngh cao áp ng yêu c u phát tri n n n kinh t tri th c xu th h p tác, c nh tranh c a toàn c u hoá T t c nh ng i u mu n có c u ph i thông qua giáo d c t o Trong m t xã h i v n ng nhanh a d ng, c nh tranh cao, ng i c n ph i n ng ng liên t c h c t p, h c th ng xuyên, h c su t i ti p c n c p nh t ki n th c thông tin m i nh m tránh b l c h u th i u t phát tri n ngu n l c không ch u t cho giáo d c tr em mà ph i u t t o phát tri n cho i ng cán b , công ch c nhà n c nh ng ng i lao ng hi n t i i u ng ngh a v i vi c xây d ng XHHT ó m i ng i u h c t p, h c th ng xuyên, h c su t i ây m t vi c mà giáo d c quy, giáo d c nhà tr ng nh ng tính ch t c a không th m nhi m c Vì v y, phát tri n GDTX, v i hình th c t h c, t b i d ng m t xu th t t y u s nghi p phát tri n giáo d c th gi i Do có l i th v tính a d ng, linh ho t, m m d o, c xây d ng phù h p v i nhu c u tâm sinh lí c a nhi u ng i h c, th hi n tính th c t cao “c n h c n y” Nó áp ng nhu c u c a ng i h c, cao cá nhân, ng th i c ng áp ng òi h i khách quan c a xu th phát tri n kinh t – xã h i, khoa h c công ngh th gi i Trong nh ng n m cu i c a th k tr c nh ng n m u c a th k XXI, vi c t h c, t b i d ng n c ta c ng ã hình thành phát tri n áp ng nhu c u h c t p th ng xuyên, liên t c c a m i ng i Hàng lo t hình th c h c t p c hình thành nh h c t p t xa, t h c có h ng d n i u ó xác nh v trí, vai trò quan tr ng c a vi c t h c, t b i d ng th i i ngày nay, c bi t vi c cung ng c h i 118 | MODULE GDTX 34 h c t p cho m i ng i, ti n t i xây d ng m t xã h i h c t p t n c Vi t Nam Dù b t c m t tr ng i h c hay tr ng chuyên nghi p nào, dù hi n i n âu c ng không th t o ng i có th ch h c m t l n mà có th làm vi c su t i Nh t th i i ngày nay, th i i mà KH – CN phát tri n nhanh không t ng t ng c, th i i c a h i nh p, c a “th gi i ph ng”, c a toàn c u hoá, c a kinh t trí th c Vì v y n u ó b ng lòng hôm nay, ngày mai h s tr thành l c h u i t t h u v phía sau N u ch d ng l i hai n ba ngày h mãi s ng i i cu i c a hàng quân mà không bao gi có th v t lên c Ng i cán b , công ch c hay GV, n u không th ng tr c ng i ý th c t h c, t b i d ng s tr thành ng i nh th ó H n n a, n u h mu n t c hi u qu công tác ph i luôn b i d ng n ng l c v m i m t c v o c ngh nghi p l n chuyên môn nghi p v Mu n nâng cao n ng l c chuyên môn, nghi p v ng khác ph i th ng xuyên xác nh cho m t nhi m v quan tr ng nh ng th ng tr c t h c, t b i d ng M i ng i u có m t chuyên môn riêng, m t ngh riêng, m t c ng v công tác riêng, không gi ng ai, c ng r t khó vi c làm m t ngh Ví d , ngh th y giáo, có ng i d y ti u h c, có th y d y THCS, l i có th y l i d y THPT Ngay d y THPT có th y d y môn V n — ti ng Vi t, có th y d y môn Toán, Lí hay Hoá Nh v y, m i ng i u có m t chuyên môn riêng, không th có m t tr ng hay l p có th b i d ng nh ng ki n th c nâng cao n ng l c nghi p v cho t t c th y giáo Vì v y, m i ng i ph i tìm cho cách, hay ph ng pháp nâng cao n ng l c chuyên môn c a Có l c ng ng khác ng t h c, t b i d ng Mu n t c k t qu vi c t h c, t b i d ng, m i ng i c n xác nh cho m t nhi m v th ng tr c ph i luôn t h c, t b i d ng; xác nh nh ng nhu c u công tác, nhu c u c p nh t ki n th c, nhu c u c i ti n ch t l ng vi c làm hay thay i vi c làm mà xác nh n i dung c n h c, c n b i d ng Trên c s ó mà xây d ng m t k ho ch t h c, t b i d ng kh thi TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 119 B MỤC TIÊU MỤC TIÊU CHUNG Trình bày c m t s v n lí lu n v t h c, t b i d ng; Nêu c th c tr ng c a công tác t h c, t b i d ng c s giáo d c th ng xuyên; Liên h , xu t c nhi m v , gi i pháp nâng cao hi u qu c a công tác t h c, t b i d ng i v i giáo viên giáo d c th ng xuyên; L p c k ho ch t h c, t b i d ng cho b n thân phù h p v i nhi m v công tác c giao; T ch c th c hi n k ho ch t h c, t b i d ng ánh giá k t qu t h c, t b i d ng MỤC TIÊU CỤ THỂ 2.1 Kiến thức — Phân bi t c th t h c t b i d ng; s gi ng khác gi a t h c t b i d ng — Phát bi u gi i thích c quan ni m khác v t h c, t b i d ng — Nêu phân tích c hình th c t h c, t b i d ng — Nêu c ý ngh a, t m quan tr ng c a vi c t h c, t b i d ng nói chung c a b n thân nói riêng — Nêu c th c tr ng vi c t h c, t b i d ng c a GV GDTX — Nêu c nguyên nhân h u qu c a vi c t h c t b i d ng c a GV Trung tâm GDTX — Nêu c m t s gi i pháp nâng cao hi u qu c a vi c t h c, t b i d ng — Nêu c k ho ch t h c, t b i d ng c a cá nhân — Nêu c vi c t h c, t b i d ng c a b n thân 2.2 Kĩ — — — — 120 Trình bày, gi i thích khái ni m t h c, t b i d ng V n d ng c m t s k n ng t h c, t b i d ng Xây d ng c k ho ch t h c, t b i d ng c a cá nhân T ch c c vi c t h c, t b i d ng c a b n thân | MODULE GDTX 34 2.3 Thái độ — Nghiêm túc vi c c nghiên c u lo i tài li u nâng cao nh n th c v t h c, t b i d ng — Có k ho ch t ch c th c hi n vi c t h c, t b i d ng cho b n thân C NỘI DUNG Nội dung TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG THÔNG TIN NGUỒN 1.1 Khái niệm tự học — — — — Trong tài li u, tác gi ã a nh ngh a khác v t h c, sau ây m t s nh ngh a c b n: Nhà tâm lí h c N ARubakin coi: T tìm l y ki n th c — có ngh a t h c T h c trình l nh h i tri th c, kinh nghi m xã h i, l ch s th c ti n ho t ng cá nhân b ng cách thi t l p m i quan h c i ti n kinh nghi m ban u, i chi u v i mô hình ph n ánh hoàn c nh th c t i, bi n tri th c c a loài ng i thành v n tri th c, kinh nghi m, k n ng, k x o c a b n thân Trong cu n H c t p h p lí R Retke ch biên: “T h c vi c hoàn thành nhi m v khác không n m l n t ch c gi ng d y” — Theo tác gi Lê Khánh B ng: t h c (self learning) t suy ngh , s d ng n ng l c trí tu , ph m ch t tâm lí chi m l nh m t l nh v c khoa h c nh t nh Theo ng V Ho t Hà Th c cu n Lí lu n d y h c i h c “T h c m t hình th c t ch c d y h c c b n i h c ó m t hình th c nh n th c c a cá nhân, nh m n m v ng h th ng tri th c k n ng ng i h c t ti n hành l p ho c l p, theo ho c không theo ch ng trình sách giáo khoa ã c quy nh” Theo Nguy n V n o: “T h c ph i công vi c t giác c a m i ng i nh n th c c úng vai trò quy t nh c a n s tích lu ki n TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 121 th c cho b n thân, cho ch t l ng công vi c m nhi m, cho s ti n b c a xã h i” — Theo Nguy n C nh Toàn: “T h c — t ng não, suy ngh , s d ng n ng l c trí tu (quan sát, so sánh, phân tích, t ng h p ) có c c b p (khi ph i s d ng công c ) ph m ch t c a mình, r i c ng c , tình c m, c nhân sinh quan, th gi i quan (nh tính trung th c, khách quan, có chí ti n th , không ng i khó, ng i kh , kiên trì, nh n n i, lòng say mê khoa h c, ý mu n thi , bi n khó kh n thành thu n l i ) chi m l nh m t l nh v c hi u bi t ó c a nhân lo i, bi n l nh v c ó thành s h u c a mình” T nh ng quan i m v t h c nêu trên, i n nh ngh a v t h c nh sau: T h c trình cá nhân ng i h c t giác, tích c c, c l p t chi m l nh tri th c m t l nh v c ó khoa h c c ng nh cu c s ng b ng hành ng c a nh m t c m c ích nh t nh 1.2 Các hình thức tự học Ho t ng t h c di n d i nhi u hình th c m c khác nhau: * Hình th c 1: Cá nhân t mày mò theo s thích h ng thú c l p sách s h ng d n c a giáo viên Hình th c g i t nghiên c u c a nhà khoa h c K t qu c a trình nghiên c u i n s sáng t o phát minh tri th c khoa h c m i, ây th hi n nh cao c a ho t ng t h c D ng t h c ph i c d a n n t ng m t ni m khao khát, say mê khám phá tri th c m i ng th i ph i có m t v n tri th c v a r ng, v a sâu T i trình t h c ng i h c không th y, không sách mà ch c xát v i th c ti n v n có th t ch c có hi u qu ho t ng c a * Hình th c 2: T h c có sách nh ng giáo viên bên c nh Hình th c t h c có th di n hai m c: Th nh t, t h c theo sách mà s h ng d n c a th y Tr ng h p ng i h c t h c hi u, th m ki n th c sách, qua ó s phát tri n v t duy, t h c hoàn toàn v i sách ích mà m i ng i ph i t n xây d ng m t xã h i h c t p th c hi n h c t p su t i Th hai, t h c có th y xa h ng d n M c dù th y xa nh ng v n có m i quan h trao i thông tin gi a th y trò b ng ph ng ti n 122 | MODULE GDTX 34 trao i thông tin thô s hay hi n i d i d ng ph n ánh gi i áp th c m c, làm bài, ki m tra, ánh giá, * Hình th c 3: T h c có sách, có th y giáp m t m t s ti t ngày, sau ó ng i h c v nhà t h c d i s h ng d n gián ti p c a giáo viên Trong trình h c t p l p, ng i th y có vai trò nhân t h tr , ch t xúc tác thúc y t o i u ki n trò t chi m l nh tri th c Trò v i vai trò ch th c a trình nh n th c: t giác, tích c c, say mê, sáng t o tham gia vào trình h c t p M i quan h gi a th y trò m i quan h gi a “N i l c Ngo i l c” Ngo i l c dù quan tr ng n m y c ng ch ch t xúc tác thúc y n i l c phát tri n Trong trình t h c nhà, ng i h c không giáp m t v i th y, nh ng d i s h ng d n gián ti p c a th y, ng i h c ph i phát huy tính tích c c, t giác, ch ng t s p x p k ho ch huy ng m i trí tu k n ng c a b n thân hoàn thành nh ng yêu c u giáo viên T h c c a ng i h c theo hình th c liên quan tr c ti p v i yêu c u c a giáo viên, c giáo viên nh h ng v n i dung, ph ng pháp t h c ng i h c th c hi n Nh v y hình th c t h c th ba trình t h c c a ng i h c có liên quan ch t ch v i trình d y h c, ch u s tác ng c a nhi u y u t , ó có y u t t ch c qu n lí trình d y h c c a GV trình t h c c a ng i h c Theo Lu t Giáo d c, h c t xa, v a h c v a làm, t h c có h ng d n thu c ph ng th c giáo d c không quy (M c d - i u 41 Lu t Giáo d c) Trong hình th c giáo d c này, ng i h c ch y u ph i t h c b ng sách giáo khoa, b ng lo i h c li u, b ng k ho ch i u ki n, ph ng ti n c a t c m t m c tiêu hay m t ch ng trình t o Ví d : “Giáo d c t xa m t t ng th ho t ng m t c s giáo d c m nhi m nh m khuy n khích s h c cho nh ng ngu i không t i tr ng h c ho c i u ki n t i tr ng h c” Nh v y b n ch t c a vi c h c t xa t h c, ng i h c ph i bi n trình t o thành trình t t o v i s tr giúp c a c s t o 1.3 Ý nghĩa tự học b t kì b c h c hay c p h c ho t ng t h c c ng có ý ngh a r t quan tr ng i v i k t qu h c t p, nhiên i v i cán b , GV ã có trình i h c l i thi t th c h n b i ho t ng t h c c a cán b , GV có nét c thù so v i HS, SV, th hi n ho t ng nh n th c c a TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 123 cán b GV m c cao h n, mang tính ch t c l p, t l c, t giác, sáng t o vi c ti p thu tri th c c ng nh vi c v n d ng tri th c vào tình hu ng c th Ph ng pháp h c t p c a cán b , GV c ng khác, mang tính ch t t h c, t nghiên c u nh ng i u ó c ng ngh a thi u vai trò c a ng i h ng d n Do ó có th nói ho t ng t h c m t khâu c a trình giáo d c, m t trình gia công, ch bi n t i u n theo úng m c tiêu giáo d c quy nh Nh có t h c ch b ng ng t h c, ng i h c m i có th n m v ng tri th c, thông hi u tri th c, b sung hoàn thi n tri th c c ng nh hình thành nh ng k n ng, k x o t ng ng i u ã c K Usinxki nói: ch có công tác t h c c a ng i h c m i t o i u ki n cho vi c thông hi u tri th c Và nh v y ho t ng t h c s quy t nh ch t l ng giáo d c – t o Ho t ng t h c c a cán b , GV không ch nâng cao n ng l c nh n th c, n ng l c chuyên môn, rèn luy n thói quen, k n ng, k x o v n d ng tri th c c a b n thân vào cu c s ng mà giáo d c tình c m nh ng ph m ch t o c c a b n thân Vì c s nh ng tri th c h ti p thu c có ý ngh a sâu s c n vi c giáo d c t t ng o c, l i s ng, ni m tin, rèn luy n phong cách làm vi c cá nhân c ng nh nh ng ph m ch t ý chí c n thi t cho vi c t ch c lao ng h c t p c a m i ng i; Bên c nh ó rèn luy n cho h cách suy ngh , tính t giác, c l p h c t p c ng nh rèn luy n thói quen ho t ng khác Nói cách khác ho t ng t h c h ng vào vi c rèn luy n phát tri n toàn di n nhân cách ng i M t khác ho t ng t h c không nh ng yêu c u c p bách, thi t y u c a cán b , GV h ti p nh n tri th c, nâng cao trình hi u bi t c a b n thân mà có ý ngh a lâu dài su t cu c i m i ng i, ó thói quen h c t p su t i, b i sau v n ph i ti p t c: H c, h c n a, h c s h c t p giai o n th hai quan tr ng h n g p b i l n s h c t p th nh t ang ng i gh nhà tr ng, hi u qu c a nó, nh h ng c a n cá nhân ng i n xã h i CÂU HỎI KIỂM TRA ĐẦU VÀO — B n hi u th t h c, t b i d ng? — Nh ng có th t h c, t b i d ng? B n có th tham gia t h c, t b i d ng c không? 124 | MODULE GDTX 34 — Theo b n có hình th c t h c nào, nh ng hình th c t h c mà thông tin ngu n ã a ra? B n có th trình bày hình th c t h c, t b i d ng ó c không? — Theo b n, b n có c n ph i t h c t b i d ng không? CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động Tìm hiểu khái niệm tự học, tự bồi dưỡng a Thời gian: tiết b Hoạt động — T ng cá nhân t nghiên c u tài li u ã h ng d n — Tóm t t n i dung c a khái ni m, l p thành phi u l u tr s d ng sau c Câu hỏi gợi ý — — — — hi u c khái ni m t h c, t b i d ng, b n tìm c tài li u tham kh o thông ngu n mà ã gi i thiêu Sau ây m t s g i ý b n tìm c tài li u d dàng h n Th t h c? Các ý ki n phát bi u v t h c? Th t b i d ng? S gi ng gi a t h c t b i d ng? Theo b n t h c t b i d ng c hi u nh th nào? d Thông tin phản hồi — Tr c h t nên hi u th t h c T h c t tìm tòi, h c h i hi u bi t thêm Có th y hay th y v n t h c c Ng i t h c hoàn toàn làm ch mình, mu n h c môn c ng c, mu n h c tu ý, mu n h c âu, h c lúc hoàn toàn l a ch n Ví d , SV sau lên l p, v nhà ph i t tìm thêm tài li u, sách v t c phân tích, t ng h p, ch t l c nh ng n i dung c n thi t cho môn minh ang h c Nh ng HV tham gia h c l p c a ch ng trình GDTX, th i gian c a h r t ít, c bi t l p h c bu i t i, v y v nhà h ph i t h c Các GS, TS, trình nghiên c u hay công tác, òi h i h ph i có nh ng hi u bi t thêm v l nh v c khoa h c khác, òi h i h ph i t tìm tòi nghiên c u thông qua tài li u sách v Nh ng ng i nông dân, trình s n xu t, mu n có n ng su t ho c có thu nh p cao h n, h bu c ph i TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 125 u t khoa h c k thu t vào s n xu t v y ph i h c h i kinh nghi m c a ng i khác ho c t h c, t nghiên c u rút c quy trình s n xu t cho n ng su t ch t l ng cao Nói tóm l i, t h c t l a ch n n i dung, ph ng th c h c, th i gian a i m cho phù h p v i m i ng i t c m c tiêu h c t p mà mong mu n Hoạt động Xác định hình thức tự học, tự bồi dưỡng a Thời gian: tiết b Hoạt động — T nghiên c u tài li u ã d n tìm hi u th c t vi c t h c, t b i d ng c a b n ng nghi p — Ghi tóm t t l i hình th c t h c t b i d ng mà b n cho phù h p v i i u ki n hoàn c nh hi n c Câu hỏi gợi ý Các b n th suy ngh trao i v i xem th c ti n có hình th c t h c? Chúng xin g i ý m t s v n b n ki m tra l i nh ng suy ngh c a mình: Ng i ta có th t h c ch b ng sách tài li u c không? Ng i ta t h c ch b ng gi ng c a GV c không? Ng i ta có th t h c v a có GV v a có tài li u hay không? Ng i ta có th t h c b ng cách sách, tài li u sách v không? H c sinh, sinh viên, cán b công ch c, nh ng ng i lao ng, nh ng ng i có trình th p ng i ta t h c b ng cách nào? — — — — — d Thông tin phản hồi — T h c không d nh ng c ng không ph i r t khó không t h c c Có th nói n u có ý chí, quy t tâm c ng t h c c, c ng có th i gian t h c, t h c b ng nhi u cách trình c ng t h c c (k c nh ng ng i m i bi t ch ) c ti u s danh nhân, th y tu i c ng t h c c, nhi u tu i c ng t h c c J.J Rousseau 12 tu i ã ph i i lang thang, ki m k sinh nhai, nh t h c mà sau tr thành m t v n hào c a n c 126 | MODULE GDTX 34 Yêu c u chu n Mã ngh Tên M c tiêu b i d ng nghi p module module c nb i d ng ph n Phân tích c th c m m d y tr ng c a ho t ng ng hc d ng công ngh thông tin trình d yh c; bi t cách thi t k giáo án i n t S d ng c m t s ph n m m d y h c ang ph bi n VIII GDTX i m i N m v ng hình th c 22 ki m tra, ki m tra; ph ng T ng c ng ánh giá pháp ánh giá k t qu n ng h c t p c a h c viên lc Giáo d c nh ng yêu c u s ph m ki m th ng c b n, nh ng nguyên xuyên tra, t c, quy trình ánh ánh giá k t qu h c t p c a h c viên; giá k t qu Phân tích c th c h ct p tr ng ch tr ng/ c ah c nh h ng i m i sinh ki m tra, ánh giá k t qu h c t p c a h c viên IX GDTX M t s Phân tích c vai trò 23 v n v c a công tác ch nhi m T ng c ng công tác l p ng i giáo viên n ng ch ch nhi m l p l c làm nhi m trung tâm giáo d c công l p th ng xuyên; Nêu c 174 | MODULE GDTX 34 Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành 10 10 3 Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng tác ch trung nhi m tâm giáo dc th ng xuyên M c tiêu b i d ng Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành nh ng n i dung c b n, c n thi t công tác ch nhi m l p trung tâm giáo d c th ng xuyên; Liên h c th c tr ng v công tác ch nhi m l p t i trung tâm giáo d c th ng xuyên n i công tác; xu t ph ng pháp, hình th c phù hp th c hi n n i dung công tác ch nhi m l p phù h p v i t ng nhóm i t ng h c viên trung tâm giáo d c th ng xuyên GDTX M t s k L p c k ho ch công 10 24 n ng c tác ch nhi m thù c a n m h c, khoá h c; Bi t công tác cách ti p c n, x lí ch nh ng mâu thu n n y nhi m sinh gi a h c viên lp l p h c bi t trung cách giáo d c thuy t tâm ph c h c viên cá bi t; GDTX Bi t xây d ng c ch ph i h p trì m i quan h v i gia ình t ch c xã h i TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 175 Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng X Nâng GDTX M t s 25 v n cao n ng chung v l ct Ch ng ch c trình th c giáo d c hi n áp ng Ch ng yêu c u trình ca giáo ng i dc h c, c p áp nh t ng yêu ki n c uc a th c, k ng i n ng, h c, chuy n cp giao nh t công ngh ki n 176 | MODULE GDTX 34 M c tiêu b i d ng Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành công tác ch nhi m; Bi t v n d ng thi t k c ch ng trình hành ng t ch c ho t ng c ng ng phù h p v i nhóm i t ng h c viên; Bi t phân tích, ánh giá s d ng h p lí k t qu t công tác ch nhi m l p Hi u c s c n thi t 10 ban hành Ch ng trình; Nêu c ý ngh a, vai trò c a Ch ng trình i v i vi c nâng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dân; Nêu c c u trúc t ng th nh ng n i dung ch y u v l nh v c ki n th c Ch ng trình; Nm c nh ng yêu c u c b n i v i vi c th c hi n Ch ng trình; Nêu c nh ng nét c thù c a Ch ng trình (ph m vi, tính Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng th c, k n ng, chuy n giao công GDTX M c ngh 26 tiêu, n i dung Ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u ca ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh M c tiêu b i d ng Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành ch t, i t ng ng i h c, ng i d y, ph ng pháp, hình th c t ch c h c t p, ); Trình bày c nh ng 14 m c tiêu c th c a Ch ng trình thành ph n c a Ch ng trình Giáo d c th ng xuyên áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh ; Nêu khái quát c nh ng nhóm n i dung c b n Ch ng trình: Ch ng trình giáo d c pháp lu t; Ch ng trình giáo d c v n hoá - xã h i; Ch ng trình giáo d c b o v môi tr ng; Ch ng trình giáo d c b o v s c kho GDTX M t s k Bi t t ch c kh o sát 10 27 n ng c n nhu c u h c t p c a thi t ng i dân xu t t ch c n i dung, biên so n tài li u; th c 1 TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 177 Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng hi n Ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u ca ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh M c tiêu b i d ng Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành Biên so n c tài li u phù h p v i yêu c u c a ng i h c c i m vùng mi n nh m thi t th c ph c v phát tri n kinh t – xã h i a ph ng; Bi t l a ch n ph ng pháp t ch c th c hi n Ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh phù h p i t ng; Bi t l a ch n hình th c t ch c th c hi n Ch ng trình giáo d c áp ng yêu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao công ngh phù h p i t ng XI GDTX N i dung Bi t t ch c hình 12 28 k Nâng th c t v n phù h p v i cao n ng t tình hình th c ti n c a n ng v n cho trung tâm h c t p c ng ng lc h trung tr c a tâm h c Trình bày c nh ng giáo t p c ng 178 | MODULE GDTX 34 Yêu c u chu n Mã ngh Tên M c tiêu b i d ng nghi p module module c nb i d ng ng viên n i dung c b n c n t i vi v n cho trung tâm h c t p c ng ng; trung tâm Bi t s d ng hi u qu hctp n i dung ph ng c ng pháp t v n phù h p v i ng yêu c u c a trung tâm h c t p c ng ng; GDTX Xây d ng Hi u c t m quan 29 ngu n tr ng c a ngu n h c li u h c li u, t ngu n khác phát (trung ng, a ph ng) tri n h ph c v vi c t ch c th ng ho t ng c a trung tâm thông tin h c t p c ng ng; qu n lí Bi t thi t l p s d ng trì có hi u qu h th ng b n v ng thông tin qu n lí trung trung tâm h c t p c ng ng tâm h c c a a ph ng; t p c ng N m c nguyên ng t c, ph ng pháp hình th c biên so n h c li u phù h p v i ng i h c Th c hành biên so n h c li u phù h p a ph ng công tác GDTX T ch c Bi t cách i u tra th c 30 t p hu n tr ng v n ng l c c a Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành 10 10 TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 179 Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng nâng cao n ng l c cho cán b qu n lí giáo viên trung tâm h c t p c ng ng XII Nâng cao n ng lc ho t ng 180 | GDTX M t s k 31 n ng c n thi t c a giáo viên GDTX tham gia ho t ng MODULE GDTX 34 M c tiêu b i d ng Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành i ng cán b qu n lí giáo viên c a trung tâm h c t p c ng ng; Xác nh c nhu c u c n t p hu n c a cán b qu n lí, giáo viên trung tâm h c t p c ng ng; Xác nh c n i dung c n b i d ng i v i cán b qu n lí giáo viên trung tâm h c t p c ng ng; Bi t thi t k ch ng trình t p hu n phù h p nhu c u c a cán b , giáo viên trung tâm h c t p c ng ng; Có k n ng t ch c ch ng trình t p hu n phù h p i u ki n th c t Trình bày c s c n 12 thi t ph i tham gia ho t ng tr – xã h i i v i giáo viên giáo d c th ng xuyên; Nêu c c i m, yêu c u c a ho t ng tr /xã h i a Yêu c u chu n Mã ngh Tên M c tiêu b i d ng nghi p module module c nb i d ng tr - xã tr ph ng; hi xã h i Nêu c mt s k n ng c n thi t tham gia ho t ng tr /xã h i V n d ng c k n ng c n thi t tham gia ho t ng tr /xã h i Có thái tích c c, có ý th c trách nhi m tham gia ho t ng tr /xã h i a ph ng XIII GDTX M t s Trình bày c nh ng 32 v n Nâng n i dung c b n c a cao chung v ph ng pháp NCKHSP n ng nghiên v GDTX; lc t c u khoa Nêu c mt s h c, t hc ph ng pháp NCKH nghiên trong GDTX; cu giáo d c N m c quy trình khoa th ng NCKH b c ti n hc xuyên hành ph bi n khoa h c GDTX Nêu c th c tr ng NCKH hi n t i TT GDTX, liên h v i b n thân v th c hi n nhi m v NCKH s Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 181 Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng GDTX K n ng 33 vi t báo cáo ph bi n k t qu nghiên c u khoa h c/sáng ki n kinh nghi m 182 | MODULE GDTX 34 M c tiêu b i d ng ph m v GDTX; Bi t cách ti p c n phát hi n nh ng v n n y sinh th c ti n c a GDTX, t ó xu t c nhi m v NC ho c a sáng ki n kinh nghi m thi t th c Bi t v n d ng lí lu n xu t bi n pháp gi i quy t v n n y sinh t th c ti n c a GDTX b ng m t tài KH ho c sáng ki n KN; Th c hi n c m t tài nghiên c u khoa h c s ph m ng d ng/sáng ki n kinh nghi m l nh v c GDTX N m c quy trình xây d ng, trình bày báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c/sáng ki n kinh nghi m; Bi t t ch c th c hi n ph bi n k t qu nghiên c u khoa h c/sáng ki n kinh nghi m v giáo d c Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành Yêu c u chu n Mã ngh Tên nghi p module module c nb i d ng GDTX T h c, 34 t bi d ng i vi giáo viên giáo d c th ng xuyên XIV Phát tri n GDTX Giáo d c 35 s phát M c tiêu b i d ng Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành th ng xuyên; Bi t h p tác, chia s v i ng nghi p nghiên c u ph bi n ng d ng k t qu nghiên c u vào th c ti n giáo d c th ng xuyên Trình bày c m t s 10 v n lí lu n v t h c, t b i d ng; Nêu c th c tr ng c a công tác t h c, t b i d ng c s giáo d c th ng xuyên;Liên h , xu t c nhi m v , gi i pháp nâng cao hi u qu c a công tác t h c, t b i d ng i v i giáo viên giáo d c th ng xuyên; L p c k ho ch t h c, t b i d ng cho b n thân phù h p v i nhi m v c giao Phân tích c khái 10 ni m c b n nh : phát tri n b n v ng; giáo d c 4 TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 183 Yêu c u chu n Mã ngh Tên M c tiêu b i d ng nghi p module module c nb i d ng n ng tri n b n s phát tri n b n v ng l ct v ng ch c Mô t n i dung c a giáo d c giáo d c s phát tri n ho t th ng b n v ng ng xuyên ng th c hi n giáo d c s giáo phát tri n b n v ng dc giáo d c th ng xuyên Th c hành n i dung giáo d c s phát tri n b n v ng c s giáo d c th ng xuyên GDTX Giáo d c Phân tích c khái 36 hoà ni m c b n c a giáo nh p d c hoà nh p phân tích y u t c a giáo giáo d c d c hoà nh p giáo th ng d c th ng xuyên; xuyên Xác nh c hình th c n i dung giáo d c hoà nh p v i i t ng c a giáo d c hoà nh p c s giáo d c th ng xuyên 184 | MODULE GDTX 34 Th i Th i gian h c gian t p trung (ti t) t h c Lí Th c (ti t) thuy t hành 10 IV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên c h ng d n, b sung h ng n m a) B Giáo d c t o h ng d n n i dung b i d ng 1, th ng xuyên b sung n i dung b i d ng b) S Giáo d c t o h ng d n n i dung b i d ng 2 Th i l ng th c hi n t ng n i dung b i d ng: a) M i giáo viên giáo d c th ng xuyên th c hi n ch ng trình b i d ng 120 ti t/n m h c — N i dung b i d ng 1: kho ng 30 ti t/n m h c; — N i dung b i d ng 2: kho ng 30 ti t/n m h c; — N i dung b i d ng 3: kho ng 60 ti t/n m h c b) Các c p qu n lí giáo d c có th thay i th i l ng b i d ng t ng n i dung b i d ng phù h p v i yêu c u nhi m v , k ho ch giáo d c c a a ph ng t ng n m h c nh ng không thay i t ng s th i gian b i d ng c a m i giáo viên n m h c (120 ti t/ n m h c) c) C n c n i dung b i d ng 3, giáo viên t l a ch n module c n b i d ng phù h p v i nhu c u cá nhân quy nh c a s giáo d c t o v th i l ng th c hi n kh i ki n th c t ng n m h c Ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên c th c hi n n m h c th i gian b i d ng hè h ng n m phù h p v i i u ki n th c t c a a ph ng c a cá nhân giáo viên Các trung tâm giáo d c th ng xuyên n v nòng c t vi c t ch c b i d ng giáo viên theo hình th c t h c cá nhân, h c t p theo t chuyên môn, h c t p theo nhóm giáo viên c a t ng trung tâm ho c c m trung tâm giáo d c th ng xuyên Các l p b i d ng t p trung (n u có) ch y u báo cáo viên gi i áp th c m c, h ng d n t h c, luy n t p k n ng cho giáo viên Tài li u h c t p giáo viên th c hi n ch ng trình b i d ng: a) Ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên c a B Giáo d c t o; b) Quy ch b i d ng th ng xuyên giáo viên m m non, ph thông giáo d c th ng xuyên c a B Giáo d c t o; TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 185 c) Các tài li u ph c v n i dung b i d ng theo h ng d n c a B Giáo d c t o; d) Các tài li u ph c v n i dung b i d ng theo h ng d n c a S Giáo d c t o, c a tài, d án; ) Các tài li u ph c v n i dung b i d ng theo h ng d n c a B Giáo d c t o Vi c ánh giá th c hi n Ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên c a a ph ng ánh giá k t qu b i d ng th ng xuyên c a giáo viên c th c hi n hàng n m theo quy nh c a B Giáo d c t o 186 | MODULE GDTX 34 F DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguy n Hi n Lê, T h c — M t nhu c u th i i, Nhà xu t b n V n hoá — Thông tin, Hà N i, 2003 Nguy n C nh Toàn, Tuy n t p Bàn v giáo d c Vi t Nam Nguy n C nh Toàn, Tuy n t p tác ph m T giáo d c, t h c, t nghiên c u (Ch ng IV, t p 2), Tr ng i h c S ph m Hà N i — Trung tâm Ngôn ng ông Tây Nguy n C nh Toàn, H c u i k p v t, Nhà xu t b n Lao ng, Hà N i, 12/2010 Nguy n H i Y n — V Qu c Chung, Ph ng pháp t h c hi u qu , Nhà xu t b n i h c S ph m, Hà N i, 2004 TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 187 188 | MODULE GDTX 34 [...]... nghi p v c a giáo viên giáo d c th ng xuyên, nâng cao m c áp ng c a giáo viên giáo d c th ng xuyên v i yêu c u phát tri n giáo d c th ng xuyên và yêu c u v ngh nghi p i v i giáo viên giáo d c th ng xuyên i t ng b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên áp d ng cho t t c cán b qu n lí c s giáo d c, giáo viên (sau ây g i chung là giáo viên) ang gi ng d y t i các c s giáo d c th ng xuyên trong... th c hi n BDTX theo Thông t s 33/2011/TT-BGiáo d c và ào t o ngày 08 tháng 5 n m 2011 v vi c Ban hành ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên c a B tr ng B Giáo d c và ào t o TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 131 Trong thông t ã nêu rõ m c ích c a ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên là c n c c a vi c qu n lí, ch o, t ch... th tham gia t h c, t b i d ng c không? — có th t h c, t b i d ng có hi u qu , b n th y c n ph i có nh ng k n ng gì? TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 139 3 CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1 Tự nghiên cứu hoặc thảo luận tổ, nhóm để xác định nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, GV ở các trung tâm GDTX a Thời gian: 1,5 tiết b Hoạt động Sau khi th o lu n, tr l i các câu h i trên,... giám sát c vi c t h c, t b i d ng c a mình a.3 Các bước xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng B c 1: Xác nh nhu c u, thu th p thông tin, d báo — Xác nh nhu c u t h c, t b i d ng c a b n thân lâu dài, trong n m h c này hay trong th i gian tr c m t (ngay trong tháng này, quý này) TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 145 — Nhu c u t h c, t b i d ng c n c c n c vào nhi m v c a trung... ti u lu n (trong kho ng 5-10 trang) v nh ng k n ng t h c, t b i d ng mà b n cho là tâm c nh t 142 | MODULE GDTX 34 Nội dung 4 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG CỦA BẢN THÂN 1 THÔNG TIN NGUỒN 1.1 Thông tin nguồn về việc xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng a.1 Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch K ho ch là thi t k tr c các b c i cho ho t ng t ng lai t... p không: TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 127 — Trong i u ki n phát tri n KHCN nh hi n nay, con ng i có c n ph i t h c h c th ng xuyên, h c su t i hay không? — Trong xu h ng h i nh p, toàn c u hoá có th áp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i, m i ng i chúng ta có c n ph i h c th ng xuyên, h c su t i không? — Trong tình hình t n c ta hi n nay nói chung và ngành giáo d c... viên m m non, ph thông và giáo d c th ng xuyên (BDTX) h ng n m, bao g m: n i dung, hình th c BDTX; ánh giá, công nh n k t qu BDTX; nhi m v , quy n l i c a GV h c t p BDTX; trách nhi m c a các n v , cá nhân tham gia th c hi n BDTX Quy ch này áp d ng i v i t t c GV ang gi ng d y ( ng l p) t i các c s giáo TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 129 d c m m non, tr ng ti u h c,... và b sung sách báo, tài li u cho vi c t h c, t b i d ng B o qu n tài li u, sách giáo khoa, trang thi t b , dùng h c t p Theo dõi chi tiêu tài chính và các ngu n l c khác T ch c, theo dõi các ho t ng c a các n i dung khác m t cách cân i, hài hoà V n ng, thuy t ph c các b n ng nghi p trong trung tâm giúp , h tr mình khi c n thi t TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 149 — i... c, l a ch n nh ng v n u tiên t h c, t b i d ng — K n ng xây d ng b trí k ho ch, s p x p th i gian t h c t b i d ng trong tháng, h c kì, n m h c ho c k ho ch h c t p lâu dài TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 141 — K n ng nghe gi ng, ghi chép, vi t tóm t t n i dung — K n ng phân tích, t ng h p, t ng k t ôn t p nh ng ki n th c thu nh n c — K n ng tham gia th o lu n, tranh... Các câu hỏi gợi ý — Vì sao cán b trung tâm GDTX l i không tham gia t h c, t b i d ng? — B n có th i gian t h c, t b i d ng không? — B n có tài li u t h c, t b i d ng không? TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 135 — — — — — Ban G trung tâm có khuy n khích b n t h c, t b i d ng không? Trung tâm có t ch c cho b n t h c, t b i d ng không? Trung tâm có kinh phí chi cho vi c t
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 34 tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tô bá trượng , Module giáo dục thường xuyên 34 tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tô bá trượng , Module giáo dục thường xuyên 34 tự học, tự bồi dưỡng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên tô bá trượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập