Module giáo dục thường xuyên 33 kĩ năng viết báo cáo và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa họcsáng kiến kinh nghiệm tô bá trượng

60 13 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:52

Tễ B TRNG Module GDTX 33 Kĩ NĂNG VIếT BáO CáO Và PHổ BIếN KếT QUả NGHIÊN CứU KHOA HọC/ SáNG KIếN KINH NGHIệM K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 57 A GII THIU TNG QUAN Nghiờn c u khoa h c giỏo d c l m t lo i hỡnh nghiờn c u nh m th c hi n tỏc ng ho c can thi p giỏo d c vo vi c ỏnh giỏ nh h ng c a cỏc tỏc ng hay can thi p ú Tỏc ng v can thi p cú th l vi c s d ng cỏc ph ng phỏp t ch c qu n lớ, i m i ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa, cỏc mụ hỡnh giỏo d c m i ho c thay i c ch chớnh sỏch cho phự h p v i i u ki n v hon c nh c th giai o n m i Ng i nghiờn c u (cỏn b qu n lớ, giỏo viờn) ỏnh giỏ nh h ng c a tỏc ng m t cỏch cú h th ng b ng ph ng phỏp nghiờn c u phự h p Nghiờn c u khoa h c giỏo d c (NCKHGD) s phỏt tri n t c a GV v cỏn b qu n lớ (CBQL) m t cỏch h th ng theo h ng gi i quy t v n mang tớnh ngh nghi p h ng t i s phỏt tri n giỏo d c; t ng c ng n ng l c gi i quy t v n v a cỏc quy t nh v chuyờn mụn m t cỏch chớnh xỏc; khuy n khớch GV, CBQL nhỡn l i quỏ trỡnh gi ng d y v t ỏnh giỏ k t qu gi ng d y h c t p c a mỡnh, cu i cựng l nú tỏc ng tr c ti p n k t qu d y h c v cụng tỏc qu n lớ giỏo d c GDTX l m t hai b ph n c u thnh c a h th ng giỏo d c qu c dõn, vỡ v y núi n nghiờn c u khoa h c giỏo d c l núi n nghiờn c u khoa h c c cho giỏo d c chớnh quy (GDCQ) v GDTX Trong nh ng n m qua, GDTX ó cú nh ng b c phỏt tri n, t c nhi u thnh t u quan tr ng vi c nõng cao dõn trớ, o t o ngu n nhõn l c, gúp ph n th c hi n cỏc m c tiờu phỏt tri n kinh t xó h i: i m i ch ng trỡnh sỏch giỏo khoa (SGK); t ng c ng c s v t ch t trang thi t b d y h c; xõy d ng mụ hỡnh giỏo d c m i; i m i cụng tỏc t ch c qu n lớ cỏc hỡnh th c t ch c h c t p M c dự v y, giỏo d c núi chung v GDTX cũn nhi u b t c p, ch a ỏp ng c nhu c u xó h i giai o n m i gúp ph n kh c ph c nh ng h n ch v thỳc y quỏ trỡnh i m i nõng cao ch t l ng GDTX, m i GV v CBQLGD c n tớch c c, ch ng sỏng t o vi c t h c, t b i d ng nõng cao trỡnh M t nh ng ho t ng mang l i hi u qu , nõng cao n ng l c chuyờn mụn cho GV, ú chớnh l ho t ng NCKH Hi n nay, cựng v i vi c i m i PPDH, nhi u GV ó cú nh ng sỏng ki n kinh nghi m (SKKN) c ng d ng cỏc trung tõm GDTX, gúp ph n nõng cao ch t l ng giỏo d c Tuy nhiờn, SKKN ch y u c d a trờn nh ng kinh nghi m c a m i cỏ nhõn, k t qu th ng c mụ t nh 58 | MODULE GDTX 33 tớnh, ch quan, thi u c n c v ch a theo ỳng quy trỡnh nghiờn c u mang tớnh khỏch quan khoa h c Do ú nhi u GV, CBQLGD cú nhi u sỏng t o cụng vi c nh ng r t ng i vi t thnh SKKN vỡ khụng bi t b t u t õu v di n gi i thuy t ph c ng i nghe, ng i c K t qu nghiờn c u khoa h c/sỏng ki n kinh nghi m ph i c a vo ỏp d ng th c ti n Mu n v y, k t qu NCKH hay SKKN ph i c trỡnh by cho m i ng i hi u, m i ng i v n d ng; M t b n bỏo cỏo k t qu NCKH hay SKKN c n trỡnh by nh ng n i dung c b n nh lớ ch n ti/v n nghiờn c u, n i dung nghiờn c u, nhi m v nghiờn c u, ph ng phỏp nghiờn c u, k t qu nghiờn c u v s n ph m thu c H n n a k t qu NCKH/SKKN ch cú giỏ tr v ch nú c t ch c thụng tin, ph bi n cho cỏc b n ng nghi p v cho m i ng i c bi t cú th v n d ng vo th c ti n Ti li u ny s giỳp cho GV, CBQLGD bi t c cỏch trỡnh by m t b n bỏo cỏo k t qu NCKHGD hay bỏo cỏo SKKN v bi t cỏch t ch c h i ngh , h i th o ph bi n nh ng k t qu ú B MC TIấU MC TIấU CHUNG Bi t quy trỡnh xõy d ng c ng v vi t c bỏo cỏo k t qu nghiờn c u khoa h c/sỏng ki n kinh nghi m Bi t t ch c h i ngh , h i th o ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c/sỏng ki n kinh nghi m v GDTX MC TIấU C TH 2.1 Kin thc Nờu c quy trỡnh xõy d ng c ng v vi t bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u khoa h c Nờu c quy trỡnh v vi t bỏo cỏo khoa h c thụng tin, ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c Nờu c quy trỡnh v vi t bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c Nờu c cụng tỏc xõy d ng k ho ch, chu n b v t ch c h i ngh , h i th o ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c v sỏng ki n kinh nghi m K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 59 Nờu c cỏch chu n b ti li u, bỏo cỏo khoa h c trỡnh by h i ngh , h i th o ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c Nờu c cỏch t ch c, i u hnh h i ngh , h i th o ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c, sỏng ki n kinh nghi m 2.2 K nng Vi t c bỏo cỏo t ng k t ti NCKH theo quy nh c a B Giỏo d c v o t o Vi t c bỏo cỏo k t qu NCKH ph bi n v ng d ng th c ti n GDTX Vi t c bỏo cỏo SKKN a vo ỏp d ng v ph bi n r ng rói cho ng nghi p Bi t cỏch xõy d ng k ho ch t ch c h i ngh , h i th o khoa h c, ph bi n k t qu nghiờn c u khoa h c v sỏng ki n kinh nghi m Bi t cỏch chu n b cỏc bỏo cỏo khoa h c, sỏng ki n kinh nghi m cỏc h i ngh , h i th o ph bi n k t qu nghiờn c u, sỏng ki n kinh nghi m Bi t cỏch i u hnh h i ngh , h i th o ph bi n k t qu nghiờn c u, sỏng ki n kinh nghi m 2.3 Thỏi Cú thỏi trung th c, th n tr ng vi c vi t bỏo cỏo khoa h c v sỏng ki n kinh nghi m Cú thỏi nghiờm tỳc vi c t ch c h i ngh , h i th o khoa h c, ph bi n k t qu nghiờn c u, sỏng ki n kinh nghi m 60 | MODULE GDTX 33 C NI DUNG Ni dung K NNG XY DNG, VIT BO CO TNG KT TI NGHIấN CU KHOA HC, BO CO TRAO I, PH BIN KT QU NGHIấN CU V BO CO SNG KIN KINH NGHIM THễNG TIN NGUN a Vit bỏo cỏo tng kt ti nghiờn cu K t qu nghiờn c u c a m t ti nghiờn c u khoa h c c th hi n hai b n bỏo cỏo Bỏo cỏo t ng k t v bỏo cỏo túm t t ti KHCN c p B l c s h i ng ỏnh giỏ k t qu nghiờn c u c a ti Bỏo cỏo t ng k t v bỏo cỏo túm t t ti ph i ph n ỏnh y n i dung, k t qu th c hi n ti (Cỏc bỏo cỏo ph i tuõn theo h ng d n c a B Giỏo d c v o t o) Hỡnh th c c a bỏo cỏo t ng k t ti: Bỏo cỏo t ng k t ti c ỏnh mỏy trờn gi y kh A4 (210 ì 297mm); s trang c a bỏo cỏo t ng k t ti t 80 trang n 150 trang (khụng tớnh m c l c, ti li u tham kh o v ph l c), font ch Time New Roman, c ch 13, paragraph 1,3 - 1,5 line; bỏo cỏo túm t t ti khụng quỏ 15 trang, font ch Time New Roman, c ch 11 - 12, paragraph 1,1 - 1,3 line C u trỳc bỏo cỏo t ng k t v bỏo cỏo túm t t ti: Bỏo cỏo t ng k t ti c trỡnh by theo trỡnh t sau: Trang bỡa (M u Ph l c II); Trang bỡa ph (M u Ph l c II); Danh sỏch nh ng thnh viờn tham gia nghiờn c u ti v n v ph i h p chớnh; M c l c; Danh m c b ng bi u; Danh m c cỏc ch vi t t t; Thụng tin k t qu nghiờn c u b ng ti ng Vi t v ti ng Anh; Ph n m u: T ng quan tỡnh hỡnh nghiờn c u thu c l nh v c ti v ngoi n c; Tớnh c p thi t; M c tiờu; Cỏch ti p c n; Ph ng phỏp nghiờn c u, i t ng v ph m vi nghiờn c u, n i dung nghiờn c u Ph n k t qu nghiờn c u: G m cỏc Ch ng 1, 2, 3, : Cỏc k t qu nghiờn c u t c (Cỏc k t qu nghiờn c u t c v ỏnh giỏ v cỏc k t qu ny, bao g m tớnh chớnh xỏc v tin c y c a k t qu , ý ngh a c a cỏc k t qu ) K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 61 K t lu n v ki n ngh : K t lu n v cỏc n i dung nghiờn c u ó th c hi n v ki n ngh v cỏc l nh v c nờn ng d ng hay s d ng k t qu nghiờn c u; nh ng nh h ng nghiờn c u t ng lai Ti li u tham kh o (tờn tỏc gi c x p theo th t abc); Ph l c; Cu i cựng l b n Thuy t minh ti ó c phờ t; Bỏo cỏo túm t t ti c trỡnh by theo trỡnh t nh 10 m c u c a bỏo cỏo t ng k t ti b Vit bỏo cỏo khoa hc v bỏo cỏo sỏng kin kinh nghim ( ph bin kt qu nghiờn cu khoa hc ti cỏc hi ngh khoa hc hay hi tho) B c c, n i dung c a bỏo cỏo khoa h c/SKKN: Sau ó xỏc nh n i dung ti, c n ph i xột ch n v s p x p cỏc chi ti t ph c v cho v n ó nờu; trỡnh by c n m b o ba thnh ph n c b n: t v n ; Nh ng bi n phỏp gi i quy t v n v K t qu t c (hi u qu c ph bi n ng d ng) t v n (lớ ch n ti): C n nờu ng n g n, ch n l c nh ng khú kh n, tr ng i, nh ng phỏt sinh mang tớnh c p thi t c n gi i quy t t th c ti n m t cỏch i n hỡnh õy l y u t ph i c nờu t th c ti n ho t ng cụng tỏc, l c s hỡnh thnh n i dung c a nh ng SKKN Khụng nờu nh ng khú kh n, tr ng i, hi u qu , h n ch thỡ n i dung ti c ng nh cỏc bi n phỏp nờu ph n sau s b h n ch v tớnh thuy t ph c h i ng khoa h c ti n hnh ỏnh giỏ, xột t Nh ng bi n phỏp gi i quy t v n : õy l y u t c b n, l n i dung ch y u cú tớnh ch t quy t nh ton b giỏ tr c a c i ti n, SKKN (C n nờu t t c nh ng bi n phỏp ó c ỏp d ng quỏ trỡnh ti n hnh cỏc ho t ng ch o, qu n lớ, GD, gi ng d y v ph i h p v i nhi m v cụng tỏc c a ng i vi t õy l yờu c u tr ng tõm quy t nh tớnh thuy t ph c c a SKKN; nờu c th quỏ trỡnh v cỏch gi i quy t t ng khú kh n, tr ng i M i bi n phỏp c n nờu rừ c s lớ lu n v th c ti n c a nh ng bi n phỏp y, nờu di n bi n c a quỏ trỡnh tỏc ng cỏc bi n phỏp v tỏc ng c a bi n phỏp; cú nhi u tr ng h p ch cú m t khú kh n, tr ng i nh ng ph i ỏp d ng r t nhi u bi n phỏp cựng lỳc gi i quy t Yờu c u c a ph n ny l lm cho ng i c hỡnh dung c cỏch lm theo m t trỡnh t nh t nh, h p lớ) K t qu v hi u qu ph bi n ng d ng n i dung vo th c ti n: Ph n ny c n nờu ng n g n nh ng ph i c th , rừ rng Tuy khụng ph i l ph n 62 | MODULE GDTX 33 tr ng tõm c a n i dung ti nh ng r t c n thi t khụng th thi u L c n c ch ng minh nh ng bi n phỏp ó c ỏp d ng trờn l ỳng n, cú c s khoa h c th c ti n v l y u t cu i cựng xỏc nh n giỏ tr c a SKKN; k t qu cú th nờu nhi u d ng khỏc nhau: S li u c th (nờn th ng kờ ho c s li u so sỏnh tr c v sau ỏp d ng bi n phỏp), nh ng bi u hi n c th , tỏc d ng i v i th c t v giỏ tr v cỏc m t (GD, chớnh tr , kinh t , xó h i) CU HI KIM TRA U VO B n cú nh n xột gỡ v s gi ng v khỏc c a lo i bỏo cỏo: Bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u khoa h c; Bỏo cỏo ph bi n k t qu nghiờn c u; Bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m? B n nờu m c ớch, yờu c u c a m i lo i c ng bỏo cỏo trờn B n gi i thớch vỡ ng i ta ph i xõy d ng c ng bỏo cỏo tr c vi t bỏo cỏo t ng h p? B n hóy nờu nh ng n i dung ch y u c a b n c ng bỏo cỏo khoa h c/sỏng ki n kinh nghi m B n hóy nờu cỏch vi t m i lo i bỏo cỏo trờn CC HOT NG Hot ng Xỏc nh mc ớch v ni dung ca loi bỏo cỏo: Bỏo cỏo tng kt ti nghiờn cu khoa hc; Bỏo cỏo ph bin kt qu nghiờn cu; Bỏo cỏo sỏng kin kinh nghim a Thi gian: tit b Hot ng T nghiờn c u ti li u ó h ng d n, sau ú b n cú th phõn lo i cỏc bỏo cỏo chu n b cho vi c vi t bỏo cỏo khoa h c Ghi l i cỏc n i dung c n thi t nh lo i bỏo cỏo khoa h c, m c ớch, n i dung, hỡnh th c v c u trỳc c a m i lo i bỏo cỏo c Cõu hi gi ý B n th phõn lo i xem cú cỏc lo i bỏo cỏo khoa h c no; Bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u gỡ; Bỏo cỏo t ng quan m t v n gỡ ú ó v ang di n c n ph i t ng quan l i; Bỏo cỏo khoa h c v m t v n gỡ ú m b n cựng m i ng i ang quan tõm hay bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m c a b n K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 63 M c ớch c a cỏc lo i bỏo cỏo khoa h c k trờn l gỡ? N i dung c a cỏc bỏo cỏo y l gỡ? Hỡnh th c c a cỏc lo i bỏo cỏo khoa h c trờn c n nh th no? C u trỳc c a cỏc lo i bỏo cỏo c n theo th t nh th no? Bỏo cỏo m b n vi t l lo i bỏo cỏo gỡ? M c ớch c a vi c vi t bỏo cỏo lm gỡ? d Thụng tin phn hi Thụng th ng ng i ta hay quan tõm n ba lo i bỏo cỏo: Bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u khoa h c cỏc c p: c p c s (c p tr ng, c p trung tõm ); c p B , c p t nh; c p nh n c Tu theo yờu c u c a ti m i c p m m c ớch, yờu c u cỏch vi t, cỏch trỡnh by hay c u trỳc c ng khỏc M c ớch i v i ti nghiờn c u khoa h c, ng i ta th ng vi t bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u nh m t ng k t l i ton b quỏ trỡnh nghiờn c u T nghiờn c u lớ lu n, nghiờn c u th c ti n n nh ng k t qu thu c hay nh ng gi i phỏp phỏt tri n v n v a nghiờn c u Lo i bỏo cỏo ny c vi t theo quy nh c a B Giỏo d c v o t o M c ớch c a lo i bỏo cỏo t ng quan, bỏo cỏo khoa h c nh m ph bi n, thụng tin, bn lu n v m t v n khoa h c c ng c n c vi t theo nh ng n i dung nh t nh: c s khoa h c c a ti l nh ng lớ gi i, lu n ch ng v lớ lu n, v th c ti n c a v n nghiờn c u (ph n ny nờn vi t ng n, g n, rừ rng) Ph n chớnh k t qu nghiờn c u ú l nh ng lu n ch ng m i, nh ng gi i phỏp hay nh ng bi n phỏp, nh ng ph ng phỏp m i thay th cho nh ng gi i phỏp, bi n phỏp hay ph ng phỏp c Bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m nh m gi i thi u cho m i ng i, cho cỏc b n ng nghi p v nh ng sỏng ki n kinh nghi m c a cỏ nhõn hay t p th quỏ trỡnh ho t ng gi ng d y hay cụng tỏc Vỡ v y, bỏo cỏo ny c n chỳ tr ng n vi c lớ gi i nh ng sỏng ki n, nh ng kinh nghi m m tỏc gi xu t 64 | MODULE GDTX 33 Hot ng Xỏc nh nhng ni dung chớnh ca bn cng bỏo cỏo a Thi gian: tit b Hot ng Cỏc b n nghiờn c u cỏc thụng tin, ti li u ó trỡnh by trờn, t ú hi u c cỏc n i dung c n thi t s trỡnh by b n c ng bỏo cỏo v cú th d dng vi t bỏo cỏo c Cõu hi gi ý M i lo i bỏo cỏo, cỏc b n c n nghiờn c u v tr l i c cỏc cõu h i: Bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u khoa h c Ph n m u (nh ng v n chung): Cỏc b n c n trỡnh by nh ng n i dung gỡ? C n cú bao nhiờu n i dung, tờn c a m i n i dung? Ph n k t qu nghiờn c u: Cỏc b n c n trỡnh by nh ng n i dung gỡ? Vi t theo ch ng hay theo m c? G m cú ớt nh t l bao nhiờu ch ng? N i dung c a m i ch ng? K t lu n v khuy n ngh : Cỏc b n c n k t lu n v ki n ngh nh ng gỡ? K t lu n nh ng v n gỡ? Khuy n ngh nh ng v n gỡ? V i ai? V i c p no? i v i bỏo cỏo khoa h c Ph n m u, cỏc b n c n trỡnh by nh ng n i dung gỡ? Ph n n i dung k t qu nghiờn c u cỏc b n c n trỡnh by nh ng n i dung gỡ? Ph n k t lu n v ki n ngh , cỏc b n c n trỡnh by nh ng gỡ? i v i bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m Ph n m u, cỏc b n c n trỡnh by nh ng n i dung gỡ? Ph n n i dung k t qu nghiờn c u cỏc b n c n trỡnh by nh ng n i dung gỡ? Ph n k t lu n v ki n ngh , cỏc b n c n trỡnh by nh ng gỡ? d Thụng tin phn hi V xõy d ng c ng c n thi t ph i Thu th p thụng tin, ti li u thu c ph m vi nghiờn c u ti: Ti li u c, h i kớ, ti li u d ch, cỏc n ph m, cỏc bỏo cỏo khoa h c, bỏo cỏo t ng k t th ng niờn c a c s , cỏc ti li u l u tr c quan, n v , th vi n; Cỏc k t qu th m dũ, kh o sỏt th c t ; cỏc k t qu th c nghi m, tr c K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 65 + + + + + + + + + + + + 66 | nghi m c a ti; cỏc ý ki n úng gúp c a cỏc nh khoa h c, cỏc chuyờn gia l nh v c nghiờn c u S p x p cỏc thụng tin theo m t trỡnh t nh t nh: Cỏc ti li u ph c v cho vi t c s lớ lu n; cỏc ti li u ph c v cho ph n ỏnh giỏ th c ti n; cỏc ti li u ph c v cho k t qu nghiờn c u hay cỏc gi i phỏp th c hi n Vỡ thụng th ng bỏo cỏo khoa h c u c trỡnh by cỏc ph n chớnh ú, ngoi cú th cú nh ng ti li u ph c v cho minh ho thờm, lm rừ thờm k t qu cú th s d ng ho c a vo ph n ph l c Xõy d ng c ng bỏo cỏo theo t ng lo i: c ng bỏo cỏo t ng k t ti; c ng bỏo cỏo khoa h c; c ng vi t bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m Thụng th ng b n c ng bỏo cỏo k t qu nghiờn c u khoa h c/sỏng ki n kinh nghi m g m ph n l n: Ph n m u, k t qu nghiờn c u v k t lu n ki n ngh Ph n gi i thi u chung (m u) cú nh ng n i dung gỡ v s p x p nh th no? Tờn ti? T ng quan tỡnh hỡnh nghiờn c u? Tớnh c p thi t (s c n thi t) c a ti? M c tiờu nghiờn c u? Cỏch ti p c n? Ph ng phỏp nghiờn c u? i t ng v ph m vi nghiờn c u? N i dung nghiờn c u? Ph n k t qu nghiờn c u cú nh ng n i dung gỡ v c s p x p nh th no? K t qu nghiờn c u lớ lu n? K t qu nghiờn c u th c ti n? Nh ng xu t tỏc ng cú k t qu h u hi u vo th c ti n? Nh ng k t qu c xỏc nh th c ti n? Ph n k t lu n v khuy n ngh cú n i dung gỡ? Ph n m c l c cỏc ti li u tham kh o c vi t nh th no? Ph n ph l c g m cỏc n i dung gỡ? S p x p nh th no? Sau õy, xin gi i thi u lo i c ng v b n bỏo cỏo: Bỏo cỏo t ng k t ti nghiờn c u khoa h c c p B (trớch ph n u- vỡ i u ki n khụng cho phộp nờn khụng th a ton v n bỏo cỏo c); Bỏo cỏo khoa h c MODULE GDTX 33 trỡnh thay i ho c i u ch nh, hon thi n, phỏt tri n nh ng quan ni m ny cho phự h p v i nh ng quan ni m khoa h c, ch khụng ph i l quỏ trỡnh ti p thu m t cỏch th ng nh ng tri th c, k n ng hon ton m i M t s c i m/ki u h c t p c thự c a NL, ú l NL s h c t t h n qua lm (Learning by doing), qua gi i quy t v n , cỏc tỡnh hu ng cú th t cu c s ng v s n xu t; NL s h c cú hi u qu nh t qua trao i, chia s kinh nghi m v i nh ng ng i khỏc v NL s h c t t khụng khớ h c t p vui v , tho i mỏi, tin t ng v tụn tr ng l n nhau, h c m th y ti n b h c t p, c m th y d hi u, d ti p thu, c ng viờn, khen th ng k p th i Xu t phỏt t xu th i m i quan ni m d y h c núi chung, t c i m c a HVNL, t b n ch t HT c a NL, ti ó kh ng nh DHNL khụng th ch p nh n ki u d y h c truy n th m t chi u, ki u d y h c th ng, ỏp t DHNL ph i tụn tr ng ng i h c v i t cỏch l NL, l nh ng ng i cú v n hi u bi t th c t v kinh nghi m s ng, s n xu t phong phỳ; DHNL ph i quan tõm t i nhu c u c a NL DHNL khụng th ỏp t DHNL ph i giỳp NL gi i quy t cỏc v n , tỡnh hu ng n y sinh cu c s ng v s n xu t c a h ; DHNL ph i phỏt huy tớnh tớch c c, ch ng c a NL, t o i u ki n cho NL t khỏm phỏ, t phỏt hi n v n , t gi i quy t v n , t t nhiờn d i s h ng d n, g i ý c a GV/NHD; DHNL ph i giỳp NL g n ki n th c m i v i nh ng hi u bi t, kinh nghi m ó cú c a mỡnh DHNL khụng ch l truy n th ki n th c m i, ó cú c a mỡnh, t ú ng i h c t xõy d ng/ki n t o nờn ki n th c c a riờng mỡnh; DHNL ph i chỳ ý t ng c ng giao l u, h p tỏc gi a GV-HV, gi a HV v i nhau, t o i u ki n cho NL c trao i, chia s , h c h i kinh nghi m l n V th c ti n K t qu nghiờn c u, kh o sỏt, i u tra tr ng c u ý ki n c a 205 GV/HDV tr c ti p DHNL TTHTC c a t nh Thỏi Bỡnh, Ho Bỡnh v qua vi c t ch c xin ý ki n c a 104 tr ng phũng, giỏm c cỏc trung tõm GDTX c a 14 t nh (B c Giang, H Nam, H N i, H Tõy, H i D ng, Ho Bỡnh, Lo Cai, Ninh Bỡnh, Thỏi Bỡnh, Thỏi Nguyờn, Khỏnh Ho, Tõy Ninh, Ti n Giang, C n Th ) ó mụ t th c tr ng DHNL, phỏt hi n m t s khú kh n, c n tr i v i i m i PPDHNL hi n c ng ng (nh nh n th c, hi u bi t c a cỏn b , GV, s h n ch v ch t l ng c a i ng GV, v c s v t ch t, v ch o, ỏnh giỏ v.v ) C th l: 102 | MODULE GDTX 33 T nh ng n m 90 tr l i õy, nhi u ch ng trỡnh, d ỏn c a cỏc t ch c qu c t , c a cỏc ban, ngnh on th , c a ngnh giỏo d c ó quan tõm i m i PPDHNL theo h ng phỏt huy tớnh tớch c c, ch ng, v n kinh nghi m s ng v t ng c ng s h p tỏc, giao l u gi a GV HV, gi a HV HV quỏ trỡnh d y h c Vi c b i d ng, t p hu n GV/HDV ó c coi tr ng M t s PPDH, k thu t d y h c m i ó c v n d ng v t phự h p v hi u qu i v i DHNL C Tuy nhiờn, vi c i m i PPDHNL C ch m i d ng khuụn kh c a d ỏn, ch ng trỡnh, m ch a c ph bi n r ng rói PPDHNL hi n c ng ng ch y u v n l thuy t trỡnh H c viờn ch y u th ng nghe, ghi chộp DHNL cũn mang tớnh ch t ỏp t, cũn ch u ỏnh h ng c a m t quan ni m gi n n v vi c h c c a NL, ch a chỳ ý ỳng m c t i c i m c a NL, cũn l y d y h c tr em lm chu n m c, ch a coi tr ng ỳng m c tớnh c l p, tớnh ch ng v v n kinh nghi m s ng v s n xu t c a h Cú t i 85,9% CB v 85,5% GV/HDV c h i u kh ng nh r ng PP thuy t trỡnh th ng xuyờn c s d ng DHNL C hi n PP thuy t trỡnh c ng ó c nhi u GV/HDV c i ti n, k t h p v i v n ỏp quỏ trỡnh thuy t trỡnh cho bu i h c sinh ng Tuy nhiờn, s v n ỏp ny ch mang tớnh ch t ch t v n, h i ỏp gi a GV - HV, ch hon ton khụng cú tớnh ch t th o lu n gi a cỏc HV v i Ngoi ra, PP th o lu n nhúm, PP tham quan th c t c ng ó b t u c m t s GV/HDV s d ng, nh ng khụng th ng xuyờn Cũn cỏc PPDH khỏc nh PP th c hnh v PP tham quan th c t , c bi t PP úng vai, PP ng nóo, PP nghiờn c u tỡnh hu ng, PP dựng phi u h c t p, cũn r t ớt c s d ng K t qu i u tra cũn cho th y nh ng PPDH th ng xuyờn c GV/HDV s d ng, khụng ph i l nh ng PPDH phự h p v cú hi u qu nh t i v i NL, m ch y u l nh ng PPDH d s d ng Vi c i m i PPDHNL C hi n cũn g p nhi u khú kh n, c n tr ú l: Ch a cú s ch o m nh m / Ki m tra, ỏnh giỏ th ng xuyờn; Ch a cú phong tro i m i PPDHNL; Nh n th c, n ng l c, nhi t tỡnh c a nhi u GV cũn h n ch ; b n thõn PP thuy t trỡnh d th c hi n h n, GV ch ng h n, khụng c n nhi u th i gian chu n b , khụng c n trang thi t b C s v t ch t, trang thi t b , kinh phớ nghốo nn Nhi u cỏn b ch o GDTX v c a GV/HDV tham gia DHNL C cũn cú quan ni m ch a ỳng v DH, c ng nh v PPDH, v c i m c a h c viờn ng i l n, c i m h tr ng i l n, v d y h c ng i l n K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 103 nh DH l d y ki n th c, r ng PPDH l cỏch GV truy n t ki n th c cho HV, MPPDH l thay cỏc PPDH hon ton m i, l ph nh n cỏc PPDH truy n th ng, D y h c theo nhúm l ph nh n tớnh tớch c c c a cỏ nhõn Nh n th c h n ch ny l c n tr h t s c quan tr ng i v i vi c i m i PPDHNL hi n C i ng GV/HDV tham gia DHNL C , cỏc trung tõm h tr c ng ng ch y u l nh ng ng i tỡnh nguy n viờn c a C , c a cỏc ban, ngnh, on th H l nh ng ng i nhi t tỡnh, cú hi u bi t, kinh nghi m v l nh v c no ú Tuy nhiờn, trỡnh v n hoỏ, chuyờn mụn v trỡnh s ph m c a h cũn r t h n ch Ch m t s r t ớt (kho ng 20%) l GV ng ch c ho c ó v h u c a cỏc tr ng ph thụng, c a cỏc Trung tõm GDTX; ch cú 20% GV/HDV c i u tra cú trỡnh i h c; ch cú 26% c o t o v s ph m K t lu n Vi c i m i PPDHNL C l c n thi t v c p bỏch nh m gúp ph n nõng cao ch t l ng DHNL c ng ng Th c ch t c a i m i PPDH núi chung v i m i PPDHNL núi riờng l i m i quan ni m v DHNL cho phự h p v i c i m c a NL c ng nh b n ch t h c t p c a h v phự h p v i xu th i m i quan ni m v d y h c núi chung hi n theo h ng L y ng i h c lm trung tõm Xu t phỏt t xu th i m i PPDH núi chung hi n nay, xu t phỏt t c i m c a NL, b n ch t h c t p ng i l n v quan ni m hi n v DHNL, PPDHNL C c n c i m i theo h ng sau: 1/Phỏt huy tớnh tớch c c, ch ng c a HVNL, t o i u ki n cho HVNL c tham gia, c ho t ng t phỏt hi n v n , t gi i quy t v n , t khỏm phỏ ki n th c m i d i s h ng d n, g i ý c a GV/HDV; 2/Khai thỏc t i a v n kinh nghi m, hi u bi t ó cú c a HV ng i l n; 3/T ng c ng cỏc ho t ng giao l u, h p tỏc gi a HV v i GV v gi a HV v i quỏ trỡnh d y h c, t o i u ki n cho HVNL c trao i, chia s kinh nghi m, c h c t p l n K t qu th nghi m ó b c u kh ng nh nh ng nh h ng i m i PPDH ng i l n m ti xu t l hon ton phự h p v cú kh n ng th c thi Vi c i m i PPDHNL theo h ng ny ó cú tỏc d ng vi c nõng cao h ng thỳ, c ng nh k t qu h c t p c a HVNL Cỏc khú kh n, thỏch th c l n nh t i m i PPDHNL C hi n l: 1/Trỡnh chuyờn mụn, s ph m c a i ng GV/HDV tham gia 104 | MODULE GDTX 33 DHNL C cũn b t c p, nh n th c c a h v ng i h c, v d y h c núi chung, v DHNL núi riờng cũn h n ch , th m cũn sai l m; 2/V n qu n lớ, ch o i m i PPDHNL núi chung v i m i PPDHNL C núi riờng cũn nhi u b t c p; 3/C s v t ch t, trang thi t b c a cỏc TTHTC cũn nghốo nn, l c h u Nh ng khú kh n ny th i gian t i khụng d gỡ kh c ph c, ch a th c i thi n c Tr c m t, c n t p trung vo vi c nõng cao nh n th c v n ng l c cho i ng GV b c u th c hi n i m i PPDHNL C b ng vi c c i ti n, hon thi n cỏc PPDH truy n th ng v b c u v n d ng m t s PPDH cú tớnh tham gia lm cho HV c tham gia nhi u h n, c trao i nhi u h n, c lm/th c hnh nhi u h n Ki n ngh cú th ti n hnh i m i PPDHNL C , c n: y m nh cụng tỏc tuyờn truy n nõng cao nh n th c v s c n thi t v t m quan tr ng c a i m i PPDHNL C i v i vi c nõng cao ch t l ng DHNL C , gúp ph n o t o ngu n nhõn l c ỏp ng yờu c u c a CNH, H H c a t n c, c a t ng a ph ng Ti n hnh m t cỏch ng b cựng v i i m i m c tiờu, ch ng trỡnh, n i dung, trang thi t b d y h c, o t o b i d ng GV, i m i ki m tra ỏnh giỏ, ú i ng GV gi vai trũ quan tr ng, cú tớnh ch t quy t nh nh t Cú k ho ch v kinh phớ cho vi c b i d ng nõng cao n ng l c núi chung v v PPDHNL núi riờng cho i ng GV/HDV tham gia DHNL C T ch c biờn so n v cung c p cỏc ti li u h ng d n, d i d ng S tay, H i - ỏp ho c C m nang GV/HDV tham kh o; T ng c ng c s v t ch t, trang thi t b ph c v d y v h c c a ng i l n c ng ng, t ng b c a cụng ngh thụng tin vo DHNL T ng c ng cụng tỏc ch o, giỏm sỏt, ki m tra, ỏnh giỏ i v i vi c i m i PPDHNL C i m i PPDH c n c coi l m t tiờu quan tr ng ỏnh giỏ GV, c n c coi l m t tiờu quan tr ng c a ch t l ng GDKCQ C n chỳ ý khu y ng phong tro, t ch c cỏc t thao gi ng, cỏc t thi GV d y chuyờn gi i hng n m, c n th ng xuyờn ki m tra, ỏnh giỏ, khen th ng, phờ bỡnh k p th i t o ng l c, phong tro/mụi tr ng khuy n khớch i m i PPDHNL C K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 105 Bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m Tờn ti sỏng ki n kinh nghi m: Nghiờn c u s t ng t quỏ trỡnh d y h c n m v ng ki n th c v t lớ ph thụng I t v n Trong i s ng sinh ho t, h c t p c ng nh cỏc l nh v c nghiờn c u khoa h c ta th ng b t g p nh ng s v t ho c hi n t ng di n gi ng v m t hỡnh th c ho c gi ng theo trỡnh t cú tớnh lụgớc, ta núi r ng nh ng v n ú cú s t ng t Chớnh v s t ng t ny m cỏc nh khoa h c t nh ng th k tr c ó khỏm phỏ nhi u quy lu t v th gi i t nhiờn, khỏi quỏt hoỏ c nhi u hi n t ng ph bi n D y h c núi chung, d y V t lớ núi riờng l m t quỏ trỡnh ho t ng c a GV v HV: GV thỡ luụn tỡm cỏch c i ti n v ph ng phỏp cho phự h p v i i t ng ng i h c, HV thỡ luụn ch ng tớch c c vi c l nh h i ki n th c M t nh ng y u t quan tr ng c a quỏ trỡnh d y h c l: ng i GV khụng nh ng ph i cú trỏch nhi m truy n th ki n th c cho HV m t cỏch d hi u nh t m cũn ph i nh h ng cho HV v ph ng phỏp v k n ng v n d ng ki n th c Trong r t nhi u cỏc ph ng phỏp khỏc t c m c tiờu d y h c thỡ ph ng phỏp t ng t quỏ trỡnh n m v ng ki n th c V t lớ l m t ph ng phỏp thớch h p, khụng nh ng giỳp cho HV d n m v ng c ki n th c t ng th m cũn giỳp cho h nh c nhi u n i dung ki n th c khỏc thụng qua s t ng t gi a chỳng, trờn c s ú HV cú c k n ng v n d ng Khụng ph i t t c nh ng n i dung ki n th c V t lớ u tỡm c s t ng t gi ng v hỡnh th c, nhiờn cỏc n i dung ki n th c cú s t ng t l khụng ớt N u ng i HV ý thỡ c ng cú th phỏt hi n c khỏ nhi u nh ng n i dung ki n th c m gi a chỳng cú s t ng t S t ng t ny cú ý ngh a r t quan tr ng i v i ng i h c, nh s t ng t m cỏc v n c a n i dung ki n th c s p ti p c n tr nờn n gi n, nh cú s t ng t m ng i h c cú th h c m t bi t hai, nh cú s t ng t m b nh c a ng i h c c gi m t i Gi a cỏc hi n t ng hay gi a cỏc quỏ trỡnh bi n i v t lớ no ú n u tỡm c s t ng t thỡ ng i h c cú th hon ton c l p ch ng l nh h i cỏc ki n th c m i d i s ch o c a GV ễn t p v c ng c ki n th c v t lớ cho HV l nhi m v quan tr ng, ng i GV ph i nh h ng cho HV t tỏi hi n l i nh ng ki n th c ó h c d i 106 | MODULE GDTX 33 nhi u hỡnh th c khỏc ú l: b ng, bi u, hỡnh v , s cõy, Ho t ng ny cú tỏc d ng giỳp cho ng i h c n m v ng l i ki n th c ó h c m t cỏch h th ng, trờn c s ú v n d ng ki n th c t ng h p vo bi t p v ng d ng gi i thớch cỏc hi n t ng th c t Gi a nh ng n i dung ki n th c n u cú s t ng t thỡ k n ng nh v v n d ng s c phỏt huy, gõy c h ng thỳ c bi t cho ng i h c HV núi chung ớt cú thúi quen tỡm tũi s c bi t v s t ng t quỏ trỡnh nh n th c, v y ng i GV ph i nh h ng nh th no kh i d y v phỏt huy tớnh tớch c c c a HV quỏ trỡnh h c t p b mụn V t lớ thụng qua s tỡm tũi v phỏt hi n s t ng t gi a cỏc n i dung ki n th c kh c sõu ki n th c v v n d ng II Nghiờn c u cỏc tr ng h p cú s t ng t Xõy d ng m t khỏi ni m, nh lu t c n quan tõm n s t ng t Nghiờn c u n i dung ki n th c m i V t lớ b t u t s ti p c n, sau ú l ho t ng cỏ nhõn cú s nh h ng c a GV S lụgớc v m t hỡnh th c c a n i dung ki n th c m i s giỳp cho ng i h c ti p c n m t cỏch d dng i u quan tr ng l ng i GV c n nh h ng cho HV v s t ng t t cỏc vớ d truy n t Vớ d 1: S t ng t gi a v n t c trung bỡnh, v n t c t c th i v i gia t c trung bỡnh, gia t c t c th i ch ng trỡnh l p 12 Nõng cao V m t ý ngh a c ng nh d ng bi u th c cú s t ng t gi a v n t c v i gia t c V n t c trung bỡnh v tb = x t V nt c V n t c t c th i v t = lim ( t 0) Gia t c trung bỡnh x = dx a = v t dt t tb Gia t c Gia t c t c th i a t = li m ( t0 ) v = dv t dt Vớ d 2: S t ng t v xõy d ng cụng th c h s n di v i h s n kh i c a v t r n Ch c n nờu cỏch xõy d ng h s n di t ú t ng t cho h s n kh i K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 107 H S N DI G i l h s n di = t H S N KH I G i l h s n kh i = V V o t o t o V t o H th ng hoỏ cỏc ki n th c c n nhỡn nh n v s t ng t H th ng hoỏ ki n th c l ho t ng t l c c a ng i h c theo s nh h ng c a GV M c tiờu c a vi c h th ng hoỏ ki n th c l ng i h c ph i n m c t ng th v m t h th ng ki n th c, nh n c s liờn quan lụgớc gi a cỏc n i dung, c bi t n u gi a cỏc n i dung ho c gi a cỏc d ng bi t p cú s t ng t Vớ d 1: ng h c chuy n ng trũn v chuy n ng th ng l p 10 Xõy d ng cụng th c c tr ng cho chuy n ng th ng v trũn cú s t ng t Chuy n ng u Chuy n ng th ng V n t c: v = x x = const t t t o o ng i: x = v t Ph ng trỡnh chuy n ng: x = x + vt t o Tc = = = const t t o t s = x = v t + at o 108 | t o V n t c t c th i: v = v ng MODULE GDTX 33 o o + at t t t o o V n t c t c th i: = + t t o i: Gúc quột: = t + t o x = x + v t + at 2 t o o Gia t c gúc: = = = const v v v = = const t t t Ph ng trỡnh chuy n ng o = + t Gia t c: a= t t to Gúc quay: = t Ph ng trỡnh chuy n ng: t Chuy n ng bi n i u Chuy n ng trũn gúc: = + t + t t o o 2 Liờn h c im 2.a.s = v2 v2 t = t2 o2 o nhanh d n u thỡ a.v > ch m d n u thỡ a.v < nhanh d n u thỡ . > ch m d n u thỡ . < Vớ d 2: H th ng hoỏ ki n th c v dao ng c v dao ng i n t LC Gi a dao ng i n t m ch LC v dao ng c i u ho cú s t ng t v m t hỡnh th c N I DUNG DAO NG C I U HO DAO NG I N T - M CH LC Ph ng trỡnh ng l c h c d ng Ph ng trỡnh d ng vi phõn m ch LC Ph ng vi phõn2 q + 2q = trỡnh x + x = '' '' Li : x = Acos(t + ) Cỏc c V n t c: tr ng v = x = A t + i n tớch: q Dũng i n: t ' t s i n ( t t os ( ) x xmax k ; m + v 2 vmax = f = = ; vmax = T + os t + + ( ) ; = = f LC a a ) gúc (dũng i n nhanh pha h n i n tớch gúc /2) v t + si n ( t (V n t c nhanh pha h n li /2) = ' t t Liờn h Cụng th c liờn h = qmax cos(t + ) i = q = A i = q c max ) v = A c t + + t 2 max = q 2 qmax + i 2 imax T = u ; 2 Umax + i 2 imax K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM = | 109 T ch c v h ng d n ng i h c khai thỏc s t ng t Th c hi n d y trờn l p: GV luụn tỡm s t ng t cú ph ng phỏp thớch h p Giao nhi m v v nh cho HV: Yờu c u HV t h th ng hoỏ ki n th c c a t ng v n Tỡm c s t ng t v hỡnh th c v lụgớc gi a cỏc n i dung GV nh n ph n h i t HV: Nh n xột v b sung, nờu h ng gi i quy t Trao i nhúm: Cỏc nhúm trao i h th ng hoỏ ki n th c cỏc chuyờn T ng k t cỏc chuyờn : Phỏt ti li u in; T ng nhúm lờn trỡnh by t ng chuyờn V n d ng n i dung t ng k t v ụn t p vo gi i bi t p v lm bi ki m tra K T LU N Nh ng k t qu ban u c a quỏ trỡnh v n d ng ph ng phỏp s t ng t quỏ trỡnh n m v ng ki n th c V t lớ ó t o cho h c sinh cú s say mờ v t tin h n h c t p Tuy nhiờn tớnh ph bi n c a ph ng phỏp ny ch a cao, r t mong cỏc b n ng nghi p tham gia úng gúp v b n bỏo cỏo kinh nghi m c a tụi Xin chõn thnh cỏm n Ti li u tham kh o Sỏch giỏo khoa V t lớ (l p 10, 11, 12), Nh xu t b n Giỏo d c Nguy n H i Chõu, Chu n b ki n th c ụn thi t t nghi p THPT v n sinh, Nh xu t b n Giỏo d c V Thanh Khi t, Ki n th c c b n nõng cao (2 t p), Nh xu t b n Giỏo d c Tờn Bỏo cỏo sỏng ki n kinh nghi m ti sỏng ki n: Kinh nghi m h ng d n h c sinh nghiờn c u v giao thoa súng c Nguy n V n Bớch, Vi n Khoa h c Giỏo d c Vi t Nam Khi h c bi "Giao thoa súng" (Bi 16, SGK V t lớ 12 nõng cao), h c sinh c n t c cỏc m c tiờu ch y u sau: 1) Vi t c ph ng trỡnh dao ng t ng h p c a m t i m n m vựng giao thoa c a hai súng k t h p Qua ph ng trỡnh ny nờu c bi u th c tớnh biờn v pha ban u c a dao ng t ng h p 110 | MODULE GDTX 33 2) Trờn c s bi u th c tớnh biờn c a dao ng t ng h p núi trờn, thi t l p c cụng th c xỏc nh v trớ cỏc i m dao ng v i biờn c c i v cỏc i m dao ng v i biờn c c ti u vựng giao thoa c a hai súng phự h p v i yờu c u v m c c a ch ng trỡnh, sỏch giỏo khoa ch a m t tr ng h p n gi n nh t ú l s giao thoa c a hai súng m t n c xu t phỏt t hai ngu n cú cựng t n s , cựng biờn v cựng pha: u1 = u2 = Acost (hai súng cú cựng b c súng) Dựng cỏc cụng th c l ng giỏc cú th tớnh c ph ng trỡnh dao ng t ng h p c a m t i m M vựng giao thoa c a hai súng trờn: u M = 2A cos (d2 Trong ú biờn A M = 2A cos d1 ) (d1 + cos f t d2 ) v pha ban u c a dao ng t ng h p l: (d2 d1 ) = (d1 + d2 ) V c ng t bi u th c tớnh AM thi t l p c cụng th c xỏc nh v trớ cỏc c c i v c c ti u giao thoa: cỏc c c i ng v i d2 - d1 = k v cỏc c c ti u ng v i d2 d1 = k + ỏp ng c yờu c u m r ng ki n th c c a nhi u h c sinh, giỏo viờn cú th h ng d n cho h bi t cỏch gi i cỏc bi toỏn v giao thoa súng c m t cỏch t ng quỏt h n v i hai ngu n súng k t h p cú l ch pha b t kỡ D i õy xin gi i thi u cỏch gi i bi toỏn t ng quỏt cựng nh ng ỏp d ng c th v vi c tỡm s c c i v s c c ti u vựng giao thoa Bi toỏn t ng quỏt T i hai i m S1, S2 trờn m t ch t l ng cỏch m t kho ng l cú hai ngu n súng k t h p u1 = acos2ft v u2 = acos(2ft + ) Bi t v n t c truy n súng trờn m t ch t l ng l v Coi biờn c a súng khụng i quỏ trỡnh truy n súng Trờn o n S1S2 (khụng k hai i m S1 v S2) cú bao nhiờu i m luụn dao ng v i biờn c c i v bao nhiờu i m luụn dao ng v i biờn c c ti u? K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 111 Bi gi i 1) Tỡm ph ng trỡnh dao ng t ng h p t i m t i m vựng giao thoa T ph ng trỡnh dao ng c a hai ngu n, ta cú ph ng trỡnh dao ng c a hai thnh ph n hai ngu n g i t i M n m vựng giao thoa c a hai súng (hỡnh 1): M d1 S1 u 2M S2 l Hỡnh 2d1 u 1M = acos(2ft d2 ) 2d = acos(2ft + ) Dao ng t ng h p t i M: u M = u 1M + u 2M d2 d1 cos 2ft d1 + d2 + u M = 2a cos V y biờn dao ng t i M l: A = 2a cos ( d2 d1 ) 2) Tỡm bi u th c tớnh hi u ng i c a cỏc i m cú biờn c c i ho c c c ti u: * Cỏc i m cú Amax = 2a ng v i cos ( d2 d1 ) = v nh v y d2 - d1 = k 112 | MODULE GDTX 33 T ú suy d2 d1 = (k + ) * Cỏc i m cú Amin = ng v i d2 d1 = (k + 2 (1) d2 cos ( d1 ) = v nh v y ) T ú suy d2 d1 = (k + ) + 2 (2) 3) p d ng vo m t s bi toỏn c th Vớ d V i bi toỏn t ng quỏt núi trờn, hai ngu n S1 v S2 cỏch m t kho ng l = 20cm Hai ngu n S1 v S2 dao ng v i ph ng trỡnh u1 = 2cos100t (mm) v u2 = 2cos(100t + ) (mm) T c truy n súng l v = 3 m/s Tỡm trờn o n S1S2 s i m cú biờn dao ng c c i v s i m cú biờn dao ng c c ti u H ng d n gi i õy = v = cm f a) Tớnh s i m dao ng v i biờn c c i trờn S1S2 Thay giỏ tr c a v vo ph ng trỡnh (1) núi trờn ta cú: d2 d1 = k + = (6k + 1) cm Vỡ S1S2 = l = 20cm nờn 20 < d2 d1 < 20 Hay 20 < 6k + < 20 T ú tớnh c 3,5 < k < 3,2 V y k = 3, 2, 1, 0, 1, 2, Trờn S1S2 cú i m dao ng v i biờn c c i b) Tớnh s i m dao ng v i biờn c c ti u trờn S1S2 p d ng ph ng trỡnh (2) trờn ta cú: K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 113 d d1 = k + + = (6k + 4)cm 2 Vỡ 20 < d2 d1 < 20 nờn 20 < 6k + < 20 Suy < k < 2,67 V y k = 3, 2, 1, 0, 1, Trờn S1S2 cú i m dao ng v i biờn c c ti u (b ng 0) Vớ d m t thoỏng c a m t ch t l ng cú hai ngu n A v B cỏch 20 cm, dao ng theo ph ng th ng ng v i ph ng trỡnh uA = 2cos40t v uB = 2cos(40t + ) (uA v uB tớnh b ng mm, t tớnh b ng s) Bi t t c truy n súng trờn m t ch t l ng l 30 cm/s Xột hỡnh vuụng AMNB thu c m t thoỏng ch t l ng S i m dao ng v i biờn c c i trờn o n BM l: A 19 B 18 C 17 D 20 ( thi n sinh i h c n m 2010 Mụn V t lớ kh i A Cõu 31 Mó thi 136) H ng d n gi i õy = v = 1,5 cm f V n ỏp d ng ph ng trỡnh (1) bi toỏn t ng quỏt, ta cú: d - d1 = k + 1,5 = k + 1,5 M N A B d - d1 = 1,5 k + 0,75 i m ang xột ch trờn ng MB (Hỡnh 2) Khi i m ny trựng v i M thỡ hi u ng i d2 d1 = MB MA = 20 20 = 8,28 Khi i m ny trựng v i B thỡ d d = 20 = 20 ' ' Nh v y ta cú 20 < d2 d1 < 8,28 hay 20 < 1,5 k + 0,75 < 8,28 suy 13,8 < k < 5,02 114 | MODULE GDTX 33 Hỡnh Nh v y k g m t t c cỏc s nguyờn (õm, d ng ho c b ng 0) t 13 n 5, t t c l 19 s Ch n ph ng ỏn A Ti li u tham kh o V t lớ l p 12, Nh xu t b n Giỏo d c Vi t Nam, H N i, 2010 Nguy n V n L , Cõu h i tr c nghi m v bi t p t lu n V t lớ 12, Nh xu t b n Giỏo d c, 2008 thi n sinh i h c mụn V t lớ kh i A t n m 1997 2011 K NNG VIT BO CO V PH BIN KT QU NGHIấN CU KHOA HC/SNG KIN KINH NGHIM | 115 F DANH MC TI LIU THAM KHO B Giỏo d c v o t o, Thụng t s 12/2010/TTB Giỏo d c v o t o ngy 29/3/2010, Ban hnh quy nh v qu n lớ ti khoa h c v cụng ngh c p B c a B Giỏo d c v o t o ng V Ho t H Th c, Ph ng phỏp lu n v cỏc ph ng phỏp nghiờn c u khoa h c giỏo d c, Ti u ban o t o nghiờn c u sinh, Vi n Khoa h c Giỏo d c, H N i, 1992 Ph m Vi t V ng, Ph ng phỏp nghiờn c u khoa h c giỏo d c, Nh xu t b n Giỏo d c, H N i, 2000 GL.RUZAVIN, Cỏc ph ng phỏp nghiờn c u khoa h c, Nh xu t b n Khoa h c v K thu t, H N i, 1983 Ph ng phỏp nghiờn c u khoa h c s ph m ng d ng D ỏn Vi t B , 2010 Tụ Bỏ Tr ng, H th ng giỏo d c th ng xuyờn nh ng th p k u c a th k XXI, ti tr ng i m c p B , Mó s : B20073733 T 116 | MODULE GDTX 33 [...]... tài nghiên c u khoa h c các c p ph i làm úng theo h ng d n c a B Giáo d c và ào t o t c u trúc, cách trình bày n yêu c u v font ch , c ch , cách dòng, các l trên, d i, ph i trái Vi t báo báo khoa h c hay báo cáo sáng ki n kinh nghi m c ng ph i m b o theo yêu c u c a c quan, t ch c yêu c u KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM | 71 vi t báo cáo Vì khi s d... p b ) — B n hãy xây d ng m t c ng báo cáo sáng ki n kinh nghi m báo cáo tr c H i ngh t ng k t sáng ki n kinh nghi m trung tâm GDTX 72 | MODULE GDTX 33 Nội dung 2 KĨ NĂNG TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỂ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1 THÔNG TIN Phương pháp và kĩ năng tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học I Khá i quát ch un g về... i th o a.3 K n ng i u hành h i ngh , h i th o báo cáo khoa h c KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM | 85 — Nêu c ch ng trình khai m c g m nh ng n i dung: tuyên b lí do; phát bi u khai m c; phát bi u chào m ng — Nêu c nh ng báo cáo và c s p x p theo th t hay theo t ng c m vn — B trí th i gian cho m i b n báo cáo Th i gian th o lu n b Xếp loạ i b.1 Lo i xu... nghi p c và góp ý ki n tr c khi g i báo cáo cho các c quan có th m quy n phê duy t c Câu hỏi gợi ý M i lo i báo cáo c ng có cách vi t và trình bày khác nhau, vì v y ph i chú ý n tính ch t, m c ích c a lo i báo cáo Các b n c g ng tr l i các câu h i g i ý sau hình dung c công vi c c a mình — B n vi t lo i báo cáo gì? Báo cáo t ng k t tài nghiên c u khoa h c, báo cáo khoa h c hay báo cáo sáng ki n kinh nghi... thế kỉ XXI KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM | 87 3 Tính mới và sáng tạo của đề tài nghiên cứu Xác nh c c u khung h th ng GDTX C c u c a các thành t c a h th ng v i quan i m y và t m nhìn có tính ch t chi n l c 4 Kết quả chính đạt được Sau hai n m nghiên c u, nhóm tài ã thu c nh ng k t qu chính sau: 4.1 V nghiên c u c s lí lu n c a h th ng GDTX Nghiên c... c C ng, Hà N i, 2009 2 Lu n v n Th c s Khoa h c giáo d c, Ng i th c hi n Nguy n Minh Ti n, Hà N i, 2009 5.3 Báo cáo Khoa h c: Báo cáo t ng k t và báo cáo tóm t t tài nghiên c u 6 Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng K t qu nghiên c u c a tài góp ph n xác nh ch c ch n h th ng GDQD bao g m giáo d c chính quy và giáo d c th ng xuyên, giúp cho các nhà ho ch nh chính... tâm, c s giáo d c — H i ngh NCKH c p liên trung tâm, c p t nh — H i ngh NCKH ngành: Ngành giáo d c th ng xuyên ho c ngành Giáo d c và ào t o 2 Ph ng pháp và k n ng t ch c H i ngh NCKH * B c 1: Xây d ng k ho ch t ch c K ho ch t ch c c n th hi n c các n i dung c b n sau: KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM | 73 — M c ích - yêu c u: Nêu rõ m c ích c b n và yêu... và di n gi Làm ch to m t phiên h p thành công là m t kinh nghi m cá nhân r t khó quên Hi v ng nh ng g i ý trên ây giúp các b n trong vi c làm ch to trong m t h i ngh trong t ng lai ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 — B n hãy xây d ng m t b n k ho ch t ch c h i ngh báo cáo sáng ki n kinh nghi m c a trung tâm hay c quan b n ang công tác KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM... m, ng l i giáo d c c a ng và Nhà n c — M c tiêu phát tri n h th ng GDTX KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM | 67 — V trí, vai trò c a GDTX trong h th ng GDQD — Các thành t trong h th ng GDTX và m i liên k t gi a các thành t Ch ng 2 Th c tr ng phát tri n h th ng GDTX trong và ngoài n c 1 H th ng GDTX m t s n c trong khu v c 2 Quá trình hình thành và phát... n ng ch y u: K n ng s d ng ngôn ng trong h i ngh và k n ng làm ch to h i ngh d.1 K ĩ năn g sử dụ ng n gôn n gữ ứ ng đáp tro ng hộ i ng hị M t báo cáo khoa h c lúc nào c ng có ph n v n áp (question — answer session) ây là ph n quan tr ng không kém ph n n i dung, vì nó có th KĨ NĂNG VIẾT BÁO CÁO VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM | 79 a di n gi lên vinh quang hay tiêu hu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 33 kĩ năng viết báo cáo và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa họcsáng kiến kinh nghiệm tô bá trượng , Module giáo dục thường xuyên 33 kĩ năng viết báo cáo và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa họcsáng kiến kinh nghiệm tô bá trượng , Module giáo dục thường xuyên 33 kĩ năng viết báo cáo và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa họcsáng kiến kinh nghiệm tô bá trượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập