Module giáo dục thường xuyên 30 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng đào duy thụ

43 13 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:52

O DUY TH MODULE gdtx 30 tổ chức tập huấn Nâng cao lực cho cán quản liá giáo viên trung tâm học tập cộng đồng XY DNG NGUN HC LIU, PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN L DUY TRè BN VNG CC TRUNG TM HC TP CNG NG | 117 A GII THIU TNG QUAN Mụ hỡnh trung tõm h c t p c ng ng (TTHTC ) ó c th nghi m v nhõn r ng n c ta t n m 1998 v ó c th ch hoỏ trờn ton qu c Tớnh n thỏng n m 2011, c n c ó cú 10.936 TTHTC c t ch c t i cỏc xó, ph ng, th tr n Th c t cho th y mụ hỡnh TTHTC l m t nh ng c s c a GDTX ngy cng c ỏnh giỏ cao l mụ hỡnh giỏo d c cú hi u qu vi c th c hi n m c tiờu Giỏo d c cho m i ng i v xõy d ng xó h i h c t p, l mụ hỡnh giỏo d c cú tỏc d ng gúp ph n nõng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dõn v gúp ph n phỏt tri n c ng ng b n v ng i ng cỏn b qu n lớ v GV tham gia t ch c, ho t ng TTHTC ngy cng c phỏt tri n v s l ng Tuy nhiờn, ch t l ng i ng cỏn b qu n lớ v GV/bỏo cỏo viờn cũn r t h n ch v n ng l c chuyờn mụn, nghi p v Nguyờn nhõn c a s b t c p v h n ch m t ph n l nh qu n lớ ch a n m b t k p th i th c tr ng nh ng n ng l c i ng cỏn b qu n lớ v GV cỏc TTHTC H cũn thi u h t v cỏc ki n th c, k n ng v ph ng phỏp t ch c cỏc ho t ng TTHTC Module ny s lm rừ cỏch i u tra th c tr ng ( i m m nh, i m y u) c a i ng cỏn b qu n lớ, i ng GV TTHTC hi n nay; nh ng v n c n t p trung b i d ng cho i ng ny Giỳp cho cỏn b qu n lớ, GV GDTX bi t thi t k v cú k n ng t ch c cỏc ch ng trỡnh t p hu n cho i ng cỏn b qu n lớ, GV/ bỏo cỏo viờn cỏc TTHTC 118 | MODULE GDT X 30 B MC TIấU MC TIấU CHUNG H c xong module ny GV (h c viờn t p hu n): Bi t cỏch i u tra th c tr ng v n ng l c i ng cỏn b qu n lớ v GV c a trung tõm h c t p c ng ng (TTHTC ) t ú xỏc nh c nhu c u c n b i d ng/t p hu n cho i ng ny Cú k n ng t ch c cỏc ch ng trỡnh t p hu n phự h p v i i u ki n th c t a ph ng MC TIấU C TH Kin thc Nờu c cỏc ph ng phỏp i u tra th c tr ng i ng cỏn b qu n lớ v GV c a TTHTC Nờu c th c tr ng i ng v nhu c u c n b i d ng c a t ng lo i cỏn b qu n lớ v GV c a TTHTC Xỏc nh c cỏc n i dung c n b i d ng v bi t thi t k cỏc ch ng trỡnh t p hu n phự h p nhu c u c a cỏn b , GV TTHTC K nng Bi t l p k ho ch v thi t k c m t s ch ng trỡnh b i d ng i ng cỏn b qu n lớ v GV c a TTHTC Bi t cỏch t ch c cỏc ch ng trỡnh t p hu n cho i ng cỏn b qu n lớ v GV c a TTHTC Thỏi Cú thỏi trung th c, th n tr ng vi c ỏnh giỏ th c tr ng v nhu c u b i d ng c a i ng cỏn b , GV TTHTC Cú thỏi nghiờm tỳc vi c t ch c cỏc ch ng trỡnh b i d ng cho i ng ny T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 119 C NI DUNG Ni dung THC TRNG V NNG LC I NG CN B QUN L V GIO VIấN CA TRUNG TM HC TP CNG NG Hot ng 1: Tỡm hiu cỏch thc iu tra thc trng i ng cỏn b qun lớ v GV TTHTC a Nhi m v Xỏc nh cỏc v n th c tr ng i ng cỏn b qu n lớ v GV TTHTC l m t vi c lm quan tr ng v c n thi t th c hi n ho t ng 1, b n hóy suy ngh t nh ng tr i nghi m c a b n thõn v nghiờn c u thụng tin, ti li u tr l i cỏc cõu h i sau: Lm th no xỏc nh c th c tr ng n ng l c i ng cỏn b qu n lớ v GV TTHTC ? Khi th c hi n t ng ph ng phỏp xỏc nh th c tr ng i ng cỏn b v GV nờn lm th no? B n hóy trao i v i cỏc b n ng nghi p t tr l i cõu h i trờn b Thụng tin ph n h i * Ph ng phỏp xỏc nh th c tr ng i ng cỏn b qu n lớ v GV TTHTC : C n s d ng nhi u ph ng phỏp khỏc xỏc nh th c tr ng i ng cỏn b qu n lớ v GV TTHTC nh : Nghiờn c u ti li u, s li u, bi u b ng th ng kờ; i u tra b ng phi u; Ph ng v n; Quan sỏt; To m, th o lu n nhúm; * Cỏch th c hi n t ng ph ng phỏp: Nghiờn c u cỏc bỏo cỏo, s li u: 120 | MODULE GDT X 30 + + + + + + + + Cú th nghiờn c u cỏc bỏo cỏo t ng k t, ph ng h ng c a ng u , u ban nhõn dõn xó, c a cỏc ban ngnh, on th nh giỏo d c, y t , nụng nghi p, ph n , h i nụng dõn, h i c u chi n binh, h i ng i cao tu i, h i khuy n h c Trong cỏc bỏo cỏo ú cú r t nhi u thụng tin v tỡnh hỡnh i ng cỏn b c ng ng, i ng cỏc tr ng h c, cỏc ban ngnh, h i V th c tr ng, nh h ng b trớ, s d ng th i gian t i c a a ph ng Ngoi ra, cú th s d ng cỏc bi u b ng th ng kờ, k t qu i u tra, cỏc s Tuy nhiờn nờn chỳ ý cỏc s li u, thụng tin m i nh t i u tra b ng phi u: i u tra b ng phi u c ti n hnh thụng qua vi c phõn phỏt phi u n t ng cỏn b , ng i dõn i n ho c ỏnh d u vo cõu h i cho s n i u tra b ng phi u cú tỏc d ng thu th p thụng tin c a nhi u ng i, m t th i gian ng n, giỳp cú c s li u nh l ng v v n c n i u tra Vi c xõy d ng phi u ũi h i ph i cú k n ng l p phi u, k thu t phõn tớch, x lớ phi u Khi xõy d ng phi u i u tra, cú th t cõu h i m ho c cõu h i úng Tuy nhiờn, c n chỳ ý t cõu h i n gi n, rừ rng N u cõu h i c n nhi u cõu tr l i thỡ nờn chia thnh nhi u cõu h i C n nờu rừ m c ớch, ý ngh a c a vi c i u tra (ngay phi u i u tra ho c tr c i u tra) ng i c h i hi u rừ m c ớch v l i ớch c a vi c i u tra, ch khụng ph i ỏnh giỏ, hay phờ phỏn h Ph ng v n: Khi ph ng v n nờn tu theo tỡnh hu ng c th m t cỏc cõu h i thớch h p Khụng nờn h i cỏc cõu h i quỏ i sõu vo i t , ho c nh ng cõu h i m ng i c ph ng v n s khụng bao gi tr l i; Khi ph ng v n ph i d a vo c ng ó c chu n b tr c Tuy nhiờn, cu c ph ng v n di n t nhiờn c n ph i linh ho t tu thu c vo tỡnh hỡnh th c t , trỏnh l thu c vo c ng, vo cỏc cõu h i ó cú s n Quan sỏt: Quan sỏt c n ph i cú m c ớch, c n phõn cụng rừ rng gi a nh ng ng i cựng quan sỏt T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 121 + + + + + + + Quan sỏt ph i kớn ỏo, t nhiờn Quan sỏt n u k t h p v i ch p nh cng t t To m, th o lu n nhúm: Cú th ti n hnh th o lu n nhúm v i cỏc nhúm i t ng khỏc nhau: niờn, ph n , nam/n , cỏn b lónh o Cú th ti n hnh th o lu n nhúm t i cỏc cu c h p, t i gia ỡnh, t i n i lm vi c ho c trờn ng i Trong th o lu n nhúm, ph i h t s c tụn tr ng ng i phỏt bi u, khuy n khớch m i ng i u phỏt bi u v ph i chỳ ý l ng nghe h C n ph i chu n b c ng th o lu n nhúm, c n ph i bỏm sỏt m c ớch th o lu n, trỏnh lan man, tranh l c Ngoi ra, c n k t h p v i cỏc thụng tin t cỏc cu c th o lu n t phỏt, t cỏc cu c núi chuy n gi a m i ng i v i lónh o Hot ng 2: Nhn dng i ng cỏn b qun lớ v GV TTHTC theo hng tra cu/nghiờn cu ti liu a Nhi m v th c hi n ho t ng 2, b n hóy suy ngh t nh ng tr i nghi m c a b n thõn v nghiờn c u thụng tin, ti li u tr l i cỏc cõu h i sau: Cỏn b qu n lớ TTHTC l nh ng ai? Giỏm c v phú giỏm c TTHTC cú nhi m v v quy n h n gỡ? GV tham gia d y h c/t ch c ho t ng TTHTC l nh ng ai, h cú nhi m v v quy n h n gỡ? Nh ng thu n l i v khú kh n c a i ng GV TTHTC ? B n hóy trao i v i cỏc b n ng nghi p lm sỏng t cỏc v n t b Thụng tin ph n h i * Cỏn b qu n lớ TTHTC bao g m: Giỏm c trung tõm v cỏc phú giỏm c: Giỏm c trung tõm l m t cỏn b qu n lớ c p xó (Ch t ch ho c phú ch t ch) kiờm nhi m Giỏm c TTHTC l ng i qu n lớ, i u hnh m i ho t ng c a trung tõm v ch u trỏch nhi m tr c phỏp lu t v c quan 122 | MODULE GDT X 30 * + + + + + + + + + + + + qu n lớ c p trờn v m i ho t ng c a trung tõm Giỏm c TTHTC ch t ch u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh trờn c s ngh c a u ban nhõn dõn c p xó Hai phú giỏm c l m t cỏn b c a h i khuy n h c v m t cỏn b lónh o c a tr ng ti u h c ho c trung h c c s c a xó kiờm nhi m Phú giỏm c TTHTC l ng i cú ph m ch t chớnh tr , cú n ng l c qu n lớ ch t ch u ban nhõn dõn c p huy n quy t nh theo ngh c a giỏm c TTHTC Nhi m v v quy n h n c a cỏn b qu n lớ TTHTC : Giỏm c TTHTC cú nh ng nhi m v v quy n h n sau: L p k ho ch v t ch c th c hi n cỏc nhi m v c a TTHTC Tuyờn truy n v n ng m i thnh viờn c ng ng tham gia cỏc ho t ng c a TTHTC Huy ng cỏc ngu n l c v ngoi c ng ng trỡ v phỏt tri n cỏc ho t ng c a TTHTC Qu n lớ ti chớnh, c s v t ch t c a TTHTC Xõy d ng n i quy ho t ng c a TTHTC Ki m tra, ỏnh giỏ v bỏo cỏo nh kỡ k t qu ho t ng c a TTHTC v i u ban nhõn dõn c p xó v cỏc c quan qu n lớ c p trờn c theo h c cỏc l p chuyờn mụn, nghi p v v c h ng cỏc ch ph c p trỏch nhi m v khen th ng theo quy nh hi n hnh c a Nh n c Phú giỏm c cú nh ng nhi m v v quy n h n: Giỳp vi c cho giỏm c vi c qu n lớ v i u hnh cỏc ho t ng c a trung tõm Tr c ti p ph trỏch m t s l nh v c cụng tỏc theo s phõn cụng c a giỏm c v gi i quy t cỏc cụng vi c giỏm c giao Khi gi i quy t cụng vi c c giỏm c giao, phú giỏm c thay m t giỏm c v ch u trỏch nhi m tr c giỏm c v k t qu cụng vi c c giao Thay m t giỏm c i u hnh ho t ng c a trung tõm c u quy n c h c theo cỏc l p chuyờn mụn, nghi p v v c h ng cỏc ch ph c p v khen th ng theo quy nh hi n hnh c a Nh n c T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 123 * GV c a TTHTC : GV c a TTHTC g m: + GV c phũng giỏo d c v o t o bi t phỏi d y ch ng trỡnh xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c + Bỏo cỏo viờn d y cỏc chuyờn ; cỏc c ng tỏc viờn, h ng d n viờn v nh ng ng i tỡnh nguy n tham gia h ng d n h c t p t i TTHTC theo h p ng th a thu n v i giỏm c trung tõm GV c a TTHTC cú nhi m v : + Gi ng d y theo n i dung, ch ng trỡnh v vi t ti li u ph c v gi ng d y h c t p theo quy nh + Ch u s giỏm sỏt c a cỏc c p qu n lớ v ch t l ng, n i dung v ph ng phỏp d y h c + H ng d n, giỳp ng i h c + Rốn luy n t t ng, o c, tỏc phong, l i s ng GV c a TTHTC cú cỏc quy n sau: + c TTHTC t o i u ki n th c hi n nhi m v c giao + GV d y xoỏ mự ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c c h ng cỏc ch theo quy nh hi n hnh c a Nh n c + GV d y cỏc ch ng trỡnh khỏc c h ng cỏc ch theo quy nh c a TTHTC Hot ng 3: Lp bng so sỏnh (im mnh im yu): Mt vớ d thc t i ng cỏn b qun lớ v GV TTHTC mt a phng a Nhi m v B n ó hi u rừ m t s nh ng i m c b n v ch c n ng, nhi m v , quy n h n c a i ng cỏn b qu n lớ v GV/bỏo cỏo viờn TTHTC , nh ng vi c quan tr ng l b n bi t cỏch phõn tớch, so sỏnh nh ng i m m nh i m y u c a i ng cỏn b qu n lớ v GV TTHTC T ú, xỏc nh nh ng n i dung/v n c n b i d ng cho i ng ny 124 | MODULE GDT X 30 b Thụng tin ph n h i * * B n cú th c v tỡm hi u thụng tin v th c tr ng i ng cỏn b qu n lớ v GV TTHTC c a t nh Ho Bỡnh c trỡnh by ph l c c i m i ng cỏn b qu n lớ v GV cỏc TTHTCC : i ng cỏn b qu n lớ, GV, h ng d n viờn c a TTHTC nhỡn chung cú c i m sau: Trỡnh chuyờn mụn, nghi p v r t khỏc i u ki n, hon c nh c ng r t khỏc nhau: Nh ng ng i ang cụng tỏc, lm vi c t i cỏc c quan, on th , doanh nghi p b n cụng vi c chuyờn mụn, ớt cú th i gian tham gia vo cụng tỏc kiờm nhi m t i TTHTC Nh ng ng i ngh h u th ng s c kho y u Nh ng ng i cú s c kho , ch a cú cụng vi c lm n nh ho c th t nghi p h cũn ph i lo tỡm vi c lm n nh ki m s ng Thi u ki n th c, nghi p v qu n lớ TTHTC ; h u h t ch a cú nghi p v d y h c ng i l n nờn g p nhi u khú kh n qu n lớ v t ch c cỏc chuyờn M t s cỏn b qu n lớ theo ch c danh b u c kiờm giỏm c, phú giỏm c TTHTC nh : ch t ch xó, phú ch t ch xó, ch t ch h i khuy n h c th ng thay i theo nhi m kỡ b u c i m m nh c a cỏn b qu n lớ v GV cỏc TTHTC : i v i cỏn b qu n lớ TTHTC nhỡn chung u l cỏn b ch ch t xó/ph ng; nhi t tỡnh m i cụng vi c; cú m t s cú quy n l c nh t nh ng, chớnh quy n, on th i v i GV/bỏo cỏo viờn: Nhỡn chung nhi t tỡnh, cú tinh th n trỏch nhi m tr c c ng ng Cú m t s cú kinh nghi m vi c t ch c, v n ng qu n chỳng tham gia ho t ng c ng ng * i m y u c a cỏn b qu n lớ v GV cỏc TTHTC : i v i cỏn b qu n lớ TTHTC kiờm nhi m nờn b n nhi u cụng vi c chung nờn ớt th i gian tham gia qu n lớ TTHTC Nhỡn chung thi u ki n th c, nghi p v qu n lớ GD c ng ng Cỏn b qu n lớ TTHTC th ng thay i theo nhi m kỡ b u c i v i GV/bỏo cỏo viờn: H u h t ch a cú nghi p v d y h c ng i l n nờn g p nhi u khú kh n qu n lớ v t ch c cỏc chuyờn M t s GV ngh h u nhi t tỡnh nh ng s c kho y u T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 125 Ni dung NI DUNG CN BI DNG CHO I NG CN B QUN L V GIO VIấN TRUNG TM HC TP CNG NG Hot ng 1: Xỏc nh nhng ni dung cn bi dng cho i ng cỏn b qun lớ v GV TTHTC a Nhi m v B n ó hi u rừ th c tr ng i ng cỏn b qu n lớ v GV/bỏo cỏo viờn TTHTC Nh ng vi c quan tr ng v c n thi t l b n ph i xỏc nh c nh ng n i dung c n b i d ng cho i ng ny nh th no Ngh a l b n ph i i tỡm l i gi i ỏp cho cỏc cõu h i sau õy: Lm th no xỏc nh v phõn lo i nhúm i t ng tham gia b i d ng, t p hu n? M c tiờu, yờu c u v n i dung b i d ng, t p hu n cho cỏc nhúm i t ng nh th no? Nh ng ki n th c, k n ng c n b i d ng cho t ng nhúm i t ng l gỡ? B n hóy trao i v i ng nghi p v nghiờn c u cỏc ti li u liờn quan, cựng suy ng m a cỏc cõu tr l i y v th c t nh t b Thụng tin ph n h i * + + + + + + + + 126 Nh ng g i ý ph l c s giỳp b n tỡm nờu trờn N i dung b i d ng/t p hu n: c cõu tr l i cho cõu h i i v i ban giỏm c TTHTC : Huy ng c ng ng Ch c n ng, nhi m v , quy n h n c a ban giỏm c L p v th c hi n k ho ch ỏnh giỏ nhu c u Giỏm sỏt v ỏnh giỏ T o v qu n lớ ngu n l c Xõy d ng m ng l i v liờn k t Thu th p v ph bi n t li u | MODULE GDT X 30 Th c hnh s d ng h c li u a ph ng biờn gi so n ti li u Sỏng: Th c hnh s d ng ti li u a ph ng h ng gi 30 d n m t bu i h c t i c ng ng Chi u: Cỏc nhúm bỏo cỏo k t qu th c hnh, trao i, gi chia s kinh nghi m T ng k t l p h c v xõy d ng k ho ch hnh ng ti p theo gi Ch ng trỡnh t p hu n v ph ng phỏp d y h c tớch c c TTHTC dnh cho ban qu n lớ c a TTHTC (Th i gian ngy) Ngy Sỏng N i dung Th i gian Gi i thi u, lm quen 10 phỳt Gi i thi u m c tiờu v ch ng trỡnh khoỏ t p hu n phỳt Chia s nh ng thu n l i/khú kh n c a cỏc GV/h ng 30 phỳt d n viờn d y h c ng i l n TTHTC c i m, thu n l i, khú kh n c a ng i l n gi h c t p í ngh a v tỏc d ng c a ph ng phỏp d y h c tớch 30 gi c c M t s ph ng phỏp tớch c c th ng c s d ng gi 15 d y h c ng i l n c ng ng M t s k n ng c n thi t i v i GV/HLV d y 20 phỳt h c ng i l n c ng ng Th c hnh ph ng phỏp tớch c c th ng c s gi Chi u d ng d y h c ng i l n c ng ng 30 gi Th o lu n, chia s kinh nghi m 10 phỳt T ng k t l p t p hu n T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 145 PH LC Cỏc k n ng c n thi t i v i GV t p hu n a K n ng t ch c th o lu n nhúm * M c ớch: Nhúm nh c s d ng khi: C n khuy n khớch s tham gia suy ngh v phỏt bi u tớch c c c a m i thnh viờn l p h c C n th o lu n sõu s c v k l ng, s d ng nhi u ki n th c, kinh nghi m ỏnh giỏ, k t lu n m t v n hay sỏng t o ý t ng m i * M t s cỏch chia nhúm Theo s th t (trong danh sỏch l p ho c t p hu n viờn m) Theo v trớ ng i Theo tu i Theo vựng a lớ (thụn/xúm/b n/ p) Theo s thớch Theo gi i tớnh Theo v trớ cụng tỏc Theo chuyờn mụn, nghi p v Theo c i m ngo i hỡnh * c i m c a m t cu c th o lu n t t: M i ng i u tham gia M i ng i chia s kinh nghi m v i (ch khụng ph i ch v i ng i h ng d n) Khụng khớ vui v , nh nhng, tho i mỏi Khụng l n ỏt Khụng cú s ch trớch hay tra xột cỏc ý ki n c a M i ng i cú ý th c h c h i l n Khụng l c Cú k t lu n, túm t t nh ng i u ó bn b c Cú k ho ch ti p theo 146 | MODULE GDT X 30 * t ch c th o lu n nhúm cú hi u qu , GV c n chỳ ý m t s v n sau: B o m t t c m i ng i u tham gia, u c phỏt bi u, th o lu n, khụng tr m t ai; trỏnh tỡnh tr ng ch m t s ng i phỏt bi u B o m cỏc ý ki n u c chỳ ý l ng nghe v tụn tr ng; trỏnh tỡnh tr ng nhi u ng i núi cựng m t lỳc, khụng nghe ai, trỏnh c t ngang l i, trỏnh thỏi phờ phỏn, gi u c t B o m cỏc ý ki n nờu u c c nhúm th ng nh t, ch p nh n Khụng nờn coi ý ki n c a m t ng i l ý ki n c a c nhúm B o m th o lu n i ỳng h ng, ỳng tr ng tõm; trỏnh lan man, l c ch B o m khụng khớ th o lu n vui v , nh nhng, tho i mỏi; trỏnh c ng th ng, mõu thu n khụng c n thi t B o m th i gian cho th o lu n nhúm; trỏnh hỡnh th c B o m cu i th o lu n c n cú túm t t, k t lu n v xõy d ng k ho ch ti p theo b K n ng t cõu h i * í ngh a: K n ng t cõu h i cú ý ngh a quan tr ng i v i GV t p hu n, c bi t D y h c tham gia, vi c t ch c th o lu n nhúm * M c ớch t cõu h i nh m: Hi u ng i h c, hi u quan ni m, suy ngh v kinh nghi m c a h H ng d n, g i ý, d n d t t p hu n viờn phỏt hi n v n , gi i quy t v n v t rỳt k t lu n H ng d n t p hu n viờn liờn h bi h c v i th c ti n ng viờn t p hu n viờn chia s kinh nghi m Tỡm hi u, ỏnh giỏ xem t p hu n viờn hi u bi h c nh th no Giỳp t p hu n viờn ụn t p, c ng c bi h c Thu hỳt s chỳ ý c a t p hu n viờn ng viờn, khuy n khớch t p hu n viờn suy ngh , phỏt bi u T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 147 * Cỏc lo i cõu h i: D a vo cõu tr l i, cú lo i cõu h i: Cõu h i úng v cõu h i m + Cõu h i úng th ng l nh ng cõu h i th ng nh n c cõu tr l i Cú ho c Khụng ho c Võng, R i, Ch a Vớ d cõu h i úng anh/ch i h c cú khú kh n khụng? + Cõu h i m th ng b t u b ng cỏc t T i sao?, Nh th no? Cõu h i m th ng thu c nhi u thụng tin h n v khuy n khớch cõu chuyờn di n t nhiờn h n, thõn m t h n Vớ d cõu h i m anh/ch i h c cú khú kh n gỡ? D a vo n i dung bi h c cú th cú: + Cõu h i v n i dung + Cõu h i liờn h th c t + Cõu h i v c m ngh D a vo m c nh n th c cú th cú: + Cõu h i nh l i + Cõu h i phõn tớch, ỏnh giỏ + Cõu h i ng d ng + D a vo m c ớch cú th cú: + Cõu h i ki m tra, ỏnh giỏ + Cõu h i d n d t g i ý * Yờu c u chung t cõu h i: M c ớch h i rừ rng Cõu h i n gi n, c th , ng n g n, d hi u T ng phự h p v i c i m l a tu i, trỡnh nh n th c, hi u bi t v kinh nghi m s ng c a ng i h c Phự h p v i n i dung bi h c/ch , v i th c t c a ng i h c Ph i mang tớnh g i ý, kớch thớch t suy ngh c a ng i h c Ch nờn h i m t ý 148 | MODULE GDT X 30 c K n ng l ng nghe K n ng l ng nghe cũn c g i l k n ng giao ti p khụng l i Giao ti p khụng l i t c l khụng dựng l i núi, m ch c n i u b , c ch , (g t u, m m c i) t th , v m t, ỏnh m t th hi n Vớ d , t th ng ph i th ng; m t nhỡn th ng, ch m chỳ; kho ng cỏch ph i g n, thỏi khụng v i vng Vai trũ, ý ngh a + Bi t l ng nghe l m t nh ng k n ng quan tr ng c a GV t p hu n; khụng bi t l ng nghe khụng th tr thnh GV t p hu n c + Bi t l ng nghe l t tụn tr ng, quan tõm t i ng i h c + Bi t l ng nghe s khuy n khớch ng i khỏc ti p t c trũ chuy n t nhiờn + Bi t l ng nghe giỳp GV hi u c nh ng suy ngh , quan ni m, kinh nghi m c a ng i h c t ú cú th phỏt huy ho c i u ch nh N i dung l ng nghe: + L ng nghe cỏi u: l ng nghe suy ngh , quan i m, ý ki n, kinh nghi m, thụng tin + L ng nghe trỏi tim: cú ngh a l l ng nghe tỡnh c m c m xỳc, tr ng thỏi, kinh nghi m + L ng nghe ụi chõn: cú ngh a l l ng nghe ng c , ý chớ, ng l c, lớ Bi u hi n c a l ng nghe: L ng nghe l ho t ng cú ch ý c a GV L ng nghe l ch ng ch khụng ph i th ng L ng nghe khụng th th c hi n c cựng v i cỏc ho t ng khỏc Khụng th v a l ng nghe v a suy ngh vi c khỏc, c ng nh khụng th v a l ng nghe v a núi M t ng i l ng nghe ng i khỏc núi th ng cú bi u hi n qua dỏng i u, v m t, ỏnh m t, hnh ng sau: + T th : ph i th ng u + M t: ph i ch m chỳ, nhỡn th ng vo ng i núi chuy n + Kho ng cỏch: ph i g n + Thỏi : khụng v i vó, m m c i, g t u T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 149 + Qua vi c s d ng nh ng l i m n gi n nh Th , R i n a + Qua vi c nh c l i quan i m, suy ngh c a h , khụng dựng t cú tớnh ch t ỏp t v t ng tỡnh, ng h Vớ d , h c viờn núi: Chỏu nh tụi i ngoi Ch hng xúm b o khụng nờn cho n th t m ch n chỏo loóng thụi GV cú th núi l i ngay: Ch hng xúm núi ch khụng c cho chỏu n th t ? Ch th y nh th no? l ng nghe cú hi u qu c n chỳ ý: + Gi yờn l ng + Th hi n r ng b n mu n nghe v ang nghe + Th hi n s ng c m v tụn tr ng + Kiờn trỡ + Ki m ch , khụng tranh l i h c viờn + Hóy khuy n khớch h c viờn núi nhi u b ng cỏc cõu h i g i ý + Khi l ng nghe khụng nờn: + L óng, coi th ng cõu chuy n c a h + Nhỡn ng h , t nụn núng + C t ngang l i núi ho c gi c ng i núi k t thỳc cõu chuy n c a h + Núi tranh ph n cũn l i ng i núi ang c g ng trỡnh by ti p ho c ang tỡm cỏch di n t + Phỏn xột, a nh n xột, cói l i, tranh lu n ch a nghe h t cõu chuy n + a nh ng l i khuyờn ng i núi khụng yờu c u + cho c m xỳc c a ng i núi tỏc ng quỏ m nh n tỡnh c m c a mỡnh + p t suy ngh , kinh nghi m v ni m tin c a mỡnh + Nghe i khỏi + d K n ng trỡnh by Trỡnh by v n l m t nh ng k n ng quan tr ng i v i b t kỡ GV no, c d y h c tham gia/d y h c l y ng i h c lm trung tõm 150 | MODULE GDT X 30 M t bi trỡnh by c a GV cú u i m l cú th cung c p m t l ng thụng tin, ki n th c l n, cú h th ng m t th i gian ng n; GV cú th ch ng hon ton v n i dung v th i gian Tuy nhiờn, h c viờn s th ng, s m t m i, c ng th ng; h c viờn khụng cú i u ki n tham gia, trao i, chia s kinh nghi m; GV khụng hi u kinh nghi m, hi u bi t ó cú c a h c viờn, khụng n m c m c ti p thu c a h c viờn Vỡ v y, k n ng trỡnh by c n ph i c c i ti n, hon thi n theo h ng k t h p v i v n ỏp, k t h p v i tr c quan Chu n b m t bi trỡnh by: cú m t bi trỡnh by n gi n, d hi u, h p d n v thuy t ph c, GV c n chu n b theo cỏc b c sau B c 1: Xỏc nh thụng tin, n i dung c n trỡnh by: xỏc nh n i dung, thụng tin c n trỡnh by c n xu t phỏt t cỏc c s sau õy: M c ớch c a bi trỡnh by Nhu c u, ki n th c v kinh nghi m ó cú c a h c viờn v v n trỡnh by Th i gian th c t B c 2: Thu th p thụng tin, chu n b n i dung: Thụng tin, n i dung c n trỡnh by cú th thu th p t cỏc ngu n sau õy: Tỡm, m n, phụtụ ti li u, sỏch, bỏo v v n c n trỡnh by Liờn h v i cỏc c quan, t ch c, ch ng trỡnh, d ỏn cú thụng tin v v n c n trỡnh by (Y t , nụng nghi p, t phỏp, v n hoỏ thụng tin, h i ph n , on niờn, h i nụng dõn, h i khuy n nụng lõm, h i ngnh ngh ) Trao i v i cỏc cỏ nhõn (cỏn b , GV, b i, k s ng ch c ho c ó v h u, nh ng ng i hi u bi t, cú kinh nghi m c ng ng: gi lng, tr ng b n/thụn, ng i s n xu t gi i, ngh nhõn) B c 3: T ch c thụng tin Bi trỡnh by nờn theo c u trỳc sau: : + + + + + + T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 151 + Ph n gi i thi u (m u) + Ph n trỡnh by + Ph n túm t t, k t lu n B c 4: Chu n b d ng c tr c quan + Tr c quan s gúp ph n quan tr ng lm cho bi trỡnh by sinh ng, nhm chỏn, h c viờn s h ng thỳ h n, m t m i, c ng th ng, ng th i s nh nhanh h n v lõu h n + dựng tr c quan cú th l v t, tranh, nh, b ng bi u, s , b n + dựng tr c quan cú th s u t m t sỏch, bỏo, t p chớ, cú th m n c a cỏc tr ng ph thụng, cỏc ban, ngnh, on th ho c GV cú th t v , t thi t k , t lm d a vo v t li u s n cú a ph ng + dựng tr c quan ph i h p d n thu hỳt s chỳ ý c a h c viờn + dựng tr c quan ph i n gi n, rừ rng h c viờn cú th quan sỏt c, hi u c + N u cú i u ki n cú th s d ng phim ốn chi u/mỏy chi u qua u/ mỏy chi u a n ng + Tuy nhiờn, n u quỏ l m d ng tr c quan, h c viờn s phõn tỏn, khụng t p trung vo nh ng i m quan tr ng B c 5: Chu n b cỏc t nh c + T nh c cú vai trũ c c kỡ quan tr ng, c bi t i v i GV ch a cú nhi u kinh nghi m, cũn lỳng tỳng trỡnh by/thuy t trỡnh + T nh c giỳp GV khụng quờn, khụng b sút n i dung c n trỡnh by, giỳp GV t tin h n, ch ng h n Ngay c i v i GV ó cú kinh nghi m vi c chu n b t nh c c ng khụng th a + GV nờn s d ng cỏc t m bỡa nh vi t cỏc t quan tr ng v cỏc ý chớnh vo ú + GV dựng t nh c ti n theo dừi quỏ trỡnh trỡnh by, ch t nhiờn khụng ph i c Yờu c u i v i m t bi trỡnh by: 152 | MODULE GDT X 30 + Bi trỡnh by ph i ng n g n, sỳc tớch, khụng nờn kộo di (ch 15 20 phỳt l ) Ng i nghe ch cú th t p trung 20 phỳt u Sau 20 phỳt, ng i nghe m t m i, khụng t p trung, khụng hi u qu , c bi t ng i l n c ng ng + C u trỳc bi trỡnh by ph i m ch l c, rừ rng, bao g m ph n chớnh: Ph n m u: õy l ph n ng n (kho ng phỳt) nh ng cú vai trũ quan tr ng nh m thu hỳt s chỳ ý, nh h ng h c viờn vo v n s trỡnh by Ph n m u ph i ng n g n, h p d n, n t ng, ph i lm n i b t m c ớch/m c tiờu c a bi trỡnh by Ph n m u cú th m u b ng m t s ki n, i u gỡ ú ó x y (Vớ d ) ho c kớch thớch s tũ mũ b ng m t s ki n, s li u b t th ng Ph n m u c ng cú th th c hi n thụng qua quan sỏt v t, hi n v t ho c tranh nh Ph n trỡnh by: õy l ph n quan tr ng nh t, chi m nhi u th i gian nh t (kho ng 10 15 phỳt) õy l ph n GV thuy t trỡnh, gi ng gi i, gi i thớch ho c cung c p thụng tin bi trỡnh by cú s c thuy t ph c c n d n ch ng, l p lu n ch t ch , lụgớc, c n cú ch ng c , s li u c th , cú vớ d th c t , cõu chuy n cú th c (ng i th c, vi c th c) ho c d n cỏc cụng trỡnh c a cỏc chuyờn gia, cỏc nh khoa h c, cỏc cõu núi c a nh ng ng i n i ti ng, nh ng ng i cú uy tớn a ph ng H c viờn c ng r t h ng thỳ c cung c p thờm cỏc thụng tin cỏc a ph ng khỏc c n c v cỏc n c khỏc Trong quỏ trỡnh trỡnh by nờn s d ng ph ng phỏp so sỏnh t ng t , nờn liờn h v i th c t c a ng i h c v h i ng i h c xem h ó cú kinh nghi m gỡ trao i, chia s , b sung Ph n k t thỳc: Bi trỡnh by ch thnh cụng ph n k t thỳc rừ rng T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 153 + + + + + + + + + + + + + GV c n túm t t l i v n v a trỡnh by, c n ch l i ớch, tỏc d ng v yờu c u th c hnh, v n d ng Yờu c u trỡnh by: Ki m tra phũng, ch ng i, cỏc trang thi t b c n thi t, v cỏc t nh c Cỏch trỡnh by ph i ng n g n Ch ch n nh ng ý quan tr ng trỡnh by Hóy chu n b k , ch trỡnh by t 15 20 phỳt S d ng cõu n gi n, rừ rng, d hi u Ngụn ng sinh ng, giu hỡnh nh Trỏnh gi ng u u, khụng cú xỳc c m C n ph i thay i ng i u trỡnh by C n k t h p v i i u b , c ch trỡnh by (ỏnh m t, nột m t) Khụng thuy t giỏo, tr nh th ng, ỏp t Nờn hi h c m l ng v a T c v a ph i Nhỡn vo m i ng i Khụng nhỡn vo ti li u C n thay i v trớ trỡnh by Khụng nờn ng yờn m t ch , ch ng trờn b c gi ng ho c ch ng trung tõm hay u bn e K n ng t ch c kh i ng, trũ ch i * Kh i ng: M c ớch, ý ngh a + Kh i ng l b c u tiờn quan tr ng, khụng th thi u c b t kỡ m t bu i h c no c a ng i l n c ng ng + M c ớch c a b c kh i ng nh m chu n b tõm th cho HV b c vo bu i h c cú hi u qu + i v i cỏc l p h c c a ng i l n, kh i ng l i cng cú vai trũ quan tr ng, vỡ nú t o khụng khớ h c t p vui v , nh nhng sau m t ngy lao ng v t v , m t m i, nh t l i v i ph n 154 | MODULE GDT X 30 + + + + + + + + + + + + + + + + + i v i nh ng h c viờn ng i l n m c c m, t ti, kh i ng s giỳp xoỏ b kho ng cỏch tõm lớ gi a GV v h c viờn, gi a h c viờn v i nhau, giỳp h m nh d n h n, t tin h n Yờu c u: Kh i ng ph i m b o cỏc yờu c u sau: Ti n hnh th i gian ng n (5 15 phỳt) Cú n i dung, hỡnh th c a d ng n gi n, d th c hi n Vui v , nh nhng, tho i mỏi Thu hỳt c nhi u ng i tham gia Phự h p v i c i m, phong t c, t p quỏn v v n hoỏ c a ng i h c Cỏch t ch c kh i ng: Kh i ng cú th c t ch c m t cỏch khỏc nhau, tu thu c vo kh n ng c a GV, c a h c viờn v phong t c t p quỏn c a a ph ng Cú th cú cỏc hỡnh th c sau: Hỏt cỏ nhõn hay t p th Hỏt thi, hỏt i gi a cỏc nhúm vui K chuy n ti u lõm Thụng bỏo cho l p tin quan tr ng v a x y a ph ng ho c v a c trờn bỏo T ch c cỏc trũ ch i t p th Xem b ng hỡnh Ch i bi ch Ti u ph m h c viờn chu n b Chỳ ý: Tr c m i bu i h c nờn quan tõm, h i th m tỡnh hỡnh s n xu t, gia ỡnh, cỏi, chuy n vui bu n c a h c viờn T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 155 * T ch c trũ ch i: M c ớch: Trũ ch i cú vai trũ r t quan tr ng d y h c ng i l n: + T o khụng khớ h c t p vui v , nh nhng tho i mỏi + Giỳp ng i l n h c h ng thỳ h n, d nh , d hi u v nh lõu h n + Giỳp h c viờn m nh d n, nõng cao lũng t tin + Chu n b tõm th cho h c viờn b c vo bu i h c Yờu c u: + Cỏc trũ ch i ph i mang tớnh ganh ua lnh m nh + Khụng nờn kộo di, kho ng 10 15 phỳt + n gi n, d th c hi n + Cú tớnh t p th , thu hỳt nhi u ng i tham gia + Phự h p v i tõm lớ l a tu i, c i m phong t c t p quỏn v v n hoỏ c a ng i h c + Mang tớnh ch t h c t p, ph c v n i dung h c + Mang tớnh ch t dõn gian, a ph ng PH LC Cỏc b c xõy d ng, t ch c cỏc ho t TTHTC ng ng d ng CNTT Ban giỏm c TTHTC ch u trỏch nhi m t ch c cỏc ho t ng ng d ng CNTT TT TTHTC tr n khai cụng vi c ny, ban qu n lớ cú th thnh l p ti u ban CNTT TT n u th y c n thi t m t cỏn b thụng tin ph trỏch (ho c cỏn b c a ban giỏm c TTHTC cú trỡnh v CNTT TT) Vi c cú thnh l p ti u ban riờng hay ban giỏm c TTHTC phõn cụng ng i ph trỏch c n c n c vo tỡnh hỡnh th c t t i a ph ng Cỏn b ph trỏch cỏc ho t ng CNTT TT c n ph i ch ng l p k ho ch phỏt tri n theo b c sau õy: 156 | MODULE GDT X 30 Xỏc nh m c tiờu Khi xỏc nh m c tiờu c n l u ý: Trang thi t b c n thi t: phũng h c, mỏy tớnh, ng truy n internet, cỏc trang web liờn quan Ngu n l c c n thi t: cỏn b cú n ng l c, kinh phớ t ch c ho t ng ng d ng CNTT TT N ng l c v CNTT TT m cỏc cỏn b TTHTC ph i t c B c 2: Phõn tớch tỡnh hỡnh kinh t xó h i t i a ph ng v yờu c u th c t v ỏp d ng CNTT TT õy l b c n n t ng c quỏ trỡnh th c hi n cỏc m c tiờu quan b c 1, xỏc l p k ho ch hnh ng h p lớ, phự h p v i cỏc i u ki n kinh t xó h i c a a ph ng B c 3: Xỏc nh nh ng khú kh n, v ng m c cú th g p ph i th c hi n k ho ch thnh cụng c n ph i xỏc nh th t u tiờn cỏc cụng vi c, cỏc v n khú kh n cú th g p ph i nờu B c 4: Xỏc nh chi n l c v k ho ch cụng vi c B c ny l t p h p danh m c cỏc cụng vi c v ho t ng u tiờn c xỏc l p b c xõy d ng k ho ch th c hi n C n xỏc nh chi ti t nh sau: K ho ch cụng vi c c th cho t ng ho t ng v i th i h n rừ rng C cỏn b ph trỏch cụng vi c Xỏc nh chi ti t kinh phớ ph i chi cho t ng ho t ng, s l ng gi ng viờn, h c viờn, ti li u, mỏy tớnh c n thi t t ch c khoỏ h c B c 5: L p k ho ch th c hi n cỏc ho t ng CNTT TT B c ny bao g m: L p k ho ch s d ng v phõn b ngu n l c t ch c l p h c Xỏc nh ph ng phỏp t ch c khoỏ h c v t p hu n cho gi ng viờn M l p v chiờu sinh h c viờn theo nhúm i t ng xỏc nh B c 1: T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 157 m b o th i gian trờn l p cõn i, phự h p v khụng nh h ng n th i gian, cụng vi c c a h c viờn B c 6: Nõng cao n ng l c CNTT TT Trong b c ny c n ph i ỏp d ng cỏc ph ng phỏp d y v h c cho h c viờn ng i l n cỏc TTHTC nh m ph c v vi c ti p thu k n ng CNTT m t cỏch hi u qu B c 7: Giỏm sỏt v ỏnh giỏ k t qu d y v h c R t nhi u cụng vi c ó c th c hi n cỏc b c trờn m b o thnh cụng c a khoỏ h c Giỏm sỏt v ỏnh giỏ khoỏ h c l vi c quan tr ng cỏc cỏn b qu n lớ TTHTC , cỏn b , gi ng viờn rỳt kinh nghi m v m b o nõng cao ch t l ng cho cỏc khoỏ h c ti p theo Giỏm sỏt v ỏnh giỏ bao g m cỏc cụng vi c sau: Ho t ng d y v h c cỏc k n ng c n c nhỡn nh n v ỏnh giỏ gúc gi ng viờn, h c viờn v ng i qu n lớ K t qu h c t p c a h c viờn c xem xột v phõn lo i giỳp xỏc nh cỏch th c nõng cao ch t l ng d y v h c m t cỏch liờn t c 158 | MODULE GDT X 30 F DANH MC TI LIU THAM KHO B Giỏo d c v o t o, Quy t nh s : 09/2008/Q -BGD T ngy 24 thỏng n m 2008 c a B tr ng B Giỏo d c v o t o Ban hnh Quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng t i xó, ph ng, th tr n B Giỏo d c v o t o, Thụng t s 40/2010/TT-BGD T ngy 30 thỏng 12 n m 2010 c a B tr ng B Giỏo d c v o t o v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch t ch c v ho t ng trung tõm h c t p c ng ng xó, ph ng, th tr n V n phũng UNESCO Khu v c chõu Thỏi Bỡnh D ng: T p VIII S tay v phỏt tri n cỏc trung tõm h c t p c ng ng (Ti li u t p hu n c a APPEAL cho cỏn b giỏo d c th ng xuyờn) B Giỏo d c v o t o v Hi p h i Qu c gia cỏc t ch c UNESSCO Nh t B n (NJFUAJ), Phỏt tri n Trung tõm h c t p c ng ng (Ti li u tham kh o dựng hu n luy n cỏn b giỏo d c th ng xuyờn v trung tõm h c t p c ng ng) ACTIONAID VIET NAM, Xõy d ng m ng l i liờn k t t ng c ng hi u qu ho t ng c a trung tõm h c t p c ng Thỏi Th Xuõn o, Ti li u h t p c ng ng ng d n phỏt tri n mụ hỡnh trung tõm h c ng Thỏi Th Xuõn o, o Duy Th v m t s tỏc gi khỏc, B ti li u: Giỏo d c vỡ s phỏt tri n b n v ng cho cỏc trung tõm h c t p c ng v cỏc tr ng ng liờn k t Vi n Khoa h c Giỏo d c Vi t Nam Trung tõm Nghiờn c u Giỏo d c khụng chớnh quy, S tay phỏt tri n b n v ng cỏc TTHTC dnh cho cỏn b trung tõm ngu n v TTHTC / T CH C T P H U N NNG C A O NNG L C CHO C N B Q U N L V G V T R UN G T M H C T P C N G NG | 159 [...]... phía h c viên Nh ng ý ki n ó s giúp TTHTC trong vi c: — ánh giá k t qu h c viên t c — L p k ho ch cho các ho t ng ti p theo — Rút kinh nghi m t ch c l p hu n luy n t ch c các khoá h c khác hi u qu h n B c 7: Nội dung 3 MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Hoạt động 1: Nhận biết một số kĩ năng cần thiết để tổ chức tập huấn cho đội... n thi t Trung tâm h c t p c ng ng Giám c, phó giám c Cán b th ng tr c T tr ng/tr ng ti u ban chuyên môn, nghi p v H ng d n viên Ch nhi m câu l c b trung tâm h c t p c ng ng/l p tr ng l p chuyên Nhóm tr ng nhóm c ng ng i v i vi c xây d ng k ho ch t p hu n t ch c m t l p t p hu n, b i d ng nâng cao n ng l c cho i ng cán b , GV/h ng d n viên c a các TTHTC , cán b qu n lí c p s , phòng Giáo d c và ào t... ng n c u ng ho c n tr a ) Báo cáo viên, hu n luy n viên c a các l p t p hu n, b i d ng: V i ch c n ng là trung tâm ngu n, các trung tâm GDTX s ch u trách nhi m chính trong vi c t ch c các l p t p hu n, b i d ng cho cán b , GV/h ng d n viên c a các TTHTC trong huy n, s c GV c a mình tr c ti p t p hu n Ngoài ra, trung tâm c n và có th m i các báo cáo viên, hu n luy n viên t các ban, ngành, oàn th , các... v qu n lí i u hành + Tình nguy n viên: • Giúp vi c t ch c và qu n lí trung tâm • V n ng h c viên tham gia vào các ho t ng c a trung tâm • D y xoá mù ch và sau xoá mù ch • T ch c và i u hành các di n àn th o lu n, các cu c h p • Khuy n khích h c viên c sách; h tr các ho t ng xã h i, v n ngh , th thao • Ch n l a và qu n lí các a i m v tinh • Th c hi n ch c n ng tr giáo • Tuy n m nh ng ng i tình nguy... khích h c viên t h c và khai thác kinh nghi m ã có c a h c viên, có th chia h c viên thành các nhóm nh có trình t ng i ng u cùng nhau h c t p B c 5: Chu n b ngu n l c TTHTC c n ph i xem xét có các ngu n nhân l c và tài l c hay không Tài li u h c t p có y và phù h p v i trình h c viên hay không N u c n thi t huy ng thêm ngu n l c t các t ch c khác nh trung tâm GDTX, trung tâm d y ngh , các t ch c giáo d... gi — T ng k t l p t p hu n — 30 phút Hoạt động 3: Thực hành lập kế hoạch cho chương trình tập huấn/ huấn luyện a Nhi m v Ho t ng này nh m b i d ng, t p hu n GV bi t cách xây d ng k ho ch và l a ch n m t vài ch ng trình t p hu n cho các nhóm i t ng phù h p v i tình hình c i m c a a ph ng T p hu n viên s c t ng c ng k n ng l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch Cho h c viên t p hu n c tài li u trong... c 2 Xây d ng k ho ch b i d ng cho i ng GV/báo cáo viên v : “ i m i ph ng pháp d y h c ng i l n TTHTC ” TỔ CH ỨC T ẬP H UẤ N NÂNG C A O NĂNG LỰ C CHO C ÁN B Ộ Q UẢ N LÍ V À G V T R UN G T ÂM H Ọ C T ẬP C ỘN G Đ Ồ NG | 137 E PHỤ LỤC, TÀI LIỆU BỔ SUNG PHỤ LỤC 1 c i m i ng cán b qu n lí, GV, h ng d n viên các TTHTC c a t nh Hoà Bình: * V s l ng và c c u: S l ng và c c u v cán b qu n lí TTHTC b trí nh sau:... máy chi u a n ng ho c tivi, u video, ài và b ng video, cattset Ngoài ra chu n b thêm gi y A0, A4, gi y màu, bút d , dao, kéo, h , b ng dính, c p s t ph c v cho th o lu n nhóm, làm vi c cá nhân ho c t ch c các trò ch i | MODULE GDT X 30 PHỤ LỤC 3 Gi i thi u m t s ch ng trình t p hu n/b i d ng nâng cao n ng l c cho i ng cán b , GV/h ng d n viên c a các trung tâm h c t p c ng ng Xu t phát t nhu c u,... suy ngh và kinh nghi m c a h — H ng d n, g i ý, d n d t t p hu n viên phát hi n v n , gi i quy t v n và t rút ra k t lu n — H ng d n t p hu n viên liên h bài h c v i th c ti n — ng viên t p hu n viên chia s kinh nghi m — Tìm hi u, ánh giá xem t p hu n viên hi u bài h c nh th nào — Giúp t p hu n viên ôn t p, c ng c bài h c — Thu hút s chú ý c a t p hu n viên — ng viên, khuy n khích t p hu n viên suy... nhi m v c a GV, h ng d n viên, tình nguy n viên: + GV, h ng d n viên: • T ch c các ho t ng h c t p (k c hu n luy n k n ng) • T ch c các ho t ng xã h i (Ví d : các câu l c b ) • Góp ph n vào các d ch v thông tin, t v n và ch d n • T ch c các ho t ng thao di n • T ch c và h ng d n tham quan th c t , du l ch; các ho t ng v n ngh , th thao TỔ CH ỨC T ẬP H UẤ N NÂNG C A O NĂNG LỰ C CHO C ÁN B Ộ Q UẢ N LÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 30 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng đào duy thụ , Module giáo dục thường xuyên 30 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng đào duy thụ , Module giáo dục thường xuyên 30 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm học tập cộng đồng đào duy thụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập