Module giáo dục thường xuyên 11 chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình

44 9 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:10

KIU TH BèNH MODULE GDTX 11 CHĂM SóC Và TRợ GIúP TÂM Lí CHO HọC VIÊN GIáO DụC THƯờNG XUYÊN CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 49 A GII THIU TNG QUAN hon thnh t t nhi m v c giao, gúp ph n nõng cao ch t l ng giỏo d c ton di n, ng i giỏo viờn khụng nh ng ph i cú n ng l c chuyờn mụn, cú o c t t, bi t cỏch t ch c, qu n lớ l p h c hi u qu , m r t c n ph i cú nh ng n ng l c c thự, nh ng t ch t nh ng i cha/m , ng i anh/ch , ng i b n thõn, ng i tham v n, ng i ng hnh trờn ng l nh h i tri th c, k n ng v hỡnh thnh, phỏt tri n nhõn cỏch ng i h c Ngoi ra, ng i giỏo viờn c n cú nh ng k n ng t ng ng lm t t nh ng vai trũ trờn M t s ú l k n ng ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho ng i h c su t quỏ trỡnh h c t p giỳp h v t qua cỏc khú kh n, ro c n cú th nh h ng tiờu c c n vi c h c i v i giỏo d c th ng xuyờn, h c viờn tham gia h c t p cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ph n l n l nh ng ng i l n tu i, khụng ho c ớt cú c h i ti p c n v i giỏo d c chớnh quy Ph n l n s h l nh ng ng i lao ng nụng thụn, lm vi c cỏc khu cụng nghi p, lng ngh , v n chi ho c ng i lao ng thu c cỏc thnh ph n kinh t khỏc H l nh ng ng i luụn g n bú v i quờ h ng v ớt cú i u ki n ti p xỳc v i nh ng ti n b khoa h c, cụng ngh hi n i, tõm lớ t ti, m c c m, b o th , trỡ tr , thi u ng l c ph n u v n lờn h c t p l ph bi n Vỡ v y, ũi h i ng i giỏo viờn ph i cú nh ng ki n th c v k n ng c b n, c n thi t ch m súc, tr giỳp tõm lớ phự h p v i i t ng h c viờn Module ny c biờn so n nh m h ng d n giỏo viờn giỏo d c th ng xuyờn t tỡm hi u m t cỏch h th ng h n v nh ng khú kh n, ro c n tõm lớ m h c viờn giỏo d c th ng xuyờn th ng g p v m t s ph ng phỏp, k n ng c b n cú th v n d ng vi c ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho h c viờn N ng l c ch m súc, h tr tõm lớ c a giỏo viờn i v i h c viờn giỏo d c th ng xuyờn th hi n nh ng l nh v c c thự nh : am hi u tõm, sinh lớ i t ng h c viờn giỏo d c th ng xuyờn v nh ng khú kh n h th ng g p h c t p: xõy d ng m i quan h thõn thi n v i h c viờn; tr giỳp h c viờn cỏc tỡnh hu ng kh ng ho ng tõm lớ; ng viờn, 50 | MODULE GDTX 11 khuy n khớch h c viờn t ng c ng ng l c h c t p; tr giỳp h c viờn ng phú v i c ng th ng tõm lớ thi c ho c cỏc quan h cỏ nhõn Module g m cỏc n i dung ch y u sau: M t s v n chung v ch m súc, tr giỳp tõm lớ ( cỏc khỏi ni m, quan ni m, thu t ng liờn quan n ch m súc, h tr tõm lớ; m c ớch, ý ngh a, yờu c u c a vi c ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho h c viờn giỏo d c th ng xuyờn) Nh ng y u t nh h ng t i tõm lớ h c viờn (hon c nh b n thõn v gia ỡnh, tu i tỏc, m c ớch, ng c h c t p; i u ki n, mụi tr ng h c t p v nh ng tỏc ng khỏc) v m t s ro c n tõm lớ m h c viờn giỏo d c th ng xuyờn th ng g p c n c ch m súc, h tr (thi u t tin, thi u b n l nh, ch a t ỏnh giỏ kh n ng c a b n thõn; khụng cú ng c h c t p, b o th , c c oan, thi u ý th c t giỏc, khụng coi tr ng vi c h c; chỏn n n h n ch v kh n ng ti p thu, th ng khụng hon thnh nhi m v h c t p; t ti, m c c m v thõn ph n, v gi i, v y u t vựng mi n ho c nh h ng tiờu c c t hon c nh gia ỡnh v i u ki n kinh t ; hoang mang mụi tr ng h c t p cú s e ho c ỏp l c khỏc ) M t s n i dung c b n v ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho h c viờn giỏo d c th ng xuyờn (v t qua ro c n c a s t ti, v t qua nh mỡnh; v t qua tr ng thỏi tinh th n u o i, m t m i vỡ ph i v a h c, v a lm ho c n ng l c h c t p h n ch ; thay i quỏn tớnh nh n th c; t o mụi tr ng h c t p an ton, thõn thi n v giỳp ng i h c c m nh n c s an ton, thõn thi n; xõy d ng ng c h c t p ỳng n) M t s k n ng c b n, c n thi t ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho nh ng h c viờn giỏo d c th ng xuyờn c n s tr giỳp (k n ng tỡm hi u, phỏt hi n, nh n bi t; k n ng t ng tỏc, ng x tỡ nh hu ng; k n ng giao ti p hi u qu ; k n ng xõy d ng lũng tin, t o l p, trỡ m i quan h thõn thi n, tớch c c v i h c viờn; k n ng t v n tõm lớ v tr giỳp h c viờn cỏc tỡnh hu ng kh ng ho ng, kh n c p; nhúm k n ng ng viờn, khớch l t ng c ng ng l c h c t p; k n ng tr giỳp h c viờn ng phú v i c ng th ng (stress) thi c ho c cỏc v n cỏ nhõn; k n ng theo dừi, ỏnh giỏ ng i c tr giỳp sau can thi p ) CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 51 M t s tr ng h p/ tỡnh hu ng c th c n s ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho h c viờn t i n i h c t p M t s tr ng h p, c th c n s ch m súc, tr giỳp v tõm lớ cho h c viờn giỏo d c th ng xuyờn n i h c t p (H c viờn g p kh ng ho ng v tỡnh c m, tõm lớ v v t ch t nh ng lớ khỏc nhau; H c viờn b tr m c m lm vi c quỏ s c, m t m i ho c cú c m giỏc bu n bó au kh m t th i gian di; H c viờn c m th y khụng lm ch c cu c s ng c a mỡnh, b m t ph ng h ng; H c viờn g p khú kh n quan h , giao ti p v i b n bố; khụng ho h p c v i b n bố, cú c m giỏc b cụ l p tr c t p th ; H c viờn thi u t tin vỡ k t qu h c t p kộm; H c viờn cú v n nghiờm tr ng liờn quan n k t qu h c t p, mu n b h c; H c viờn b c ng th ng th n kinh ỏp l c thi c ; H c viờn l n n nhõn c a s phõn bi t i x ho c b o l c trong/ngoi nh tr ng ho c n n nhõn c a t i ỏc ho c hỡnh th c l m d ng no ú; H c viờn m c m t ch ng nghi n no ú v khú lũng thoỏt ra) B MC TIấU 52 | K t thỳc vi c h c t p, nghiờn c u module ny, ng i h c: Hi u c cỏc quan ni m v ch m súc tõm lớ, tr giỳp tõm lớ v m c ớch, ý ngh a, yờu c u c a vi c ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho h c viờn giỏo d c th ng xuyờn Xỏc nh c nh ng y u t nh h ng n tõm lớ h c viờn giỏo d c th ng xuyờn Nờu c nh ng khú kh n, ro c n v tõm lớ m h c viờn giỏo d c th ng xuyờn c n c ch m súc, tr giỳp Nờu c cỏc k n ng c b n ch m súc, h tr tõm lớ cho nh ng h c viờn giỏo d c th ng xuyờn, nh ng n i dung c b n c n t v n cho h c viờn giỏo d c th ng xuyờn xu t c m t s tỡ nh hu ng c th c n ch m súc, tr giỳp v tõm lớ cho h c viờn giỏo d c th ng xuyờn n i cụng tỏc v gi i phỏp ch m súc, tr giỳp t ng ng MODULE GDTX 11 C NI DUNG I CC N I DUNG Ni dung MT S VN CHUNG V CHM SểC, TR GIP TM L Ho t ng Tỡm hi u quan ni m v ch m sú c, tr giỳp tõm lớ Nhi m v B n hóy hon thnh phi u h c t p sau: Phi u h c t p B n hóy nờu quan ni m c a mỡnh vi c ch m súc tõm lớ B n hóy th hi n quan i m c a mỡnh v h tr tõm lớ v tr Theo b n, hai thu t ng ny cú g n ngh a v i khụng? giỳp tõm lớ CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 53 í ki n khỏc: Thụng tin c b n * Quan ni m v ch m súc tõm lớ : Ch m súc tõm lớ l s quan tõm, tỏc ng cú ch nh c a ch th n i t ng nh m giỳp i t ng v t qua c nh ng ro c n v tõm lớ cu c s ng c ng nh tham gia ho t ng m t l nh v c no ú giỳp i t ng c i thi n c tỡnh tr ng cú tr ng thỏi tõm lớ t t h n Quỏ trỡnh ch m súc tõm lớ c d a trờn n n t ng c a s hi u bi t v tỡnh c m gi a ng i th c hi n ho t ng ch m súc ( ch th tỏc ng) v ng i c ch m súc ( i t ng tỏc ng) qua ú ch th tỡ m hi u, phỏt hi n nh ng v ng m c/ro c n tõm lớ c a i t ng t ú cú nh ng tỏc ng can thi p phự h p Vỡ v y, vi c ch m súc tõm lớ cú hi u qu , ng i th c hi n ho t ng ch m súc tõm lớ ph i am hi u v tõm lớ l a tu i c a i t ng v cú y cỏc c i m, yờu c u nh i v i ng i 54 | MODULE GDTX 11 h ng d n, t v n; c bi t c n cú thỏi v yờu c u h p lớ t o c quan h t t v i i t ng c ch m súc tõm lớ Ch m súc tõm lớ cú n i hm r t phong phỳ, bao g m c ho t ng h ng d n v t v n nh m th c hi n nh ng can thi p tớch c c trờn l nh v c thỏi , tỡnh c m c a ng i c ch m súc Nhỡn chung, ch m súc tõm lớ th ng l nh ng tỏc ng c a giỏo viờn i v i h c viờn, giỳp h v t qua nh ng tr ng thỏi tõm lớ khụng tớch c c nh s c ng th ng, s t c gi n, nh ng ro c n, nh ng khú kh n v i u ki n, hon c nh, v trớ tu , o c i v i h c viờn giỏo d c th ng xuyờn, ch m súc tõm lớ cũn l s quan tõm n tr ng thỏi t ti, m c c m, s b o th , trỡ tr , thi u ng l c ph n u v n lờn cu c s ng; cú th l s quan tõm n v n vi c lm, nh ng m i quan h riờng t , nh ng khỳc m c t phớa gia ỡ nh, gi a b n bố v i nh m giỳp h v t qua nh ng khú kh n, ro c n phỏt tri n b n thõn m t cỏch b n v ng * Quan ni m v h tr /tr giỳp tõm lớ: H tr tõm lớ: Ti p c n theo tỏc ng gi a ch th v i t ng thỡ thu t ng "h tr " c hi u l s giỳp l n ( cú cho v cú nh n), ụi giỳp ng i c ng chớnh l giỳp mỡnh, c hai bờn cựng cú l i Trờn th c t , nhi u s h tr cú ngh a l s giỳp m t chi u (cú cho m khụng nh n), nh ng c di n t m t cỏch t nh theo ngụn ng ngo i giao, trỏnh s m c c m, s m t th di n c a ng i c nh n Vớ d "h tr " n n nhõn l l t, "h tr " ng i nghốo Tr giỳp tõm lớ: l ho t ng giỳp m t ng i ang g p khú kh n v tõm lớ h th c hi n c i u m h mong mu n cu c s ng Theo ngh a ny thỡ ho t ng h tr tõm lớ v ho t ng tr giỳp tõm lớ cú n i hm c b n gi ng nhau, cựng m c tiờu l a n s t t lnh "lm phỳc" cho ng i c tr giỳp s "lm phỳc" khụng ph i t c a c i, v t ch t m l tinh th n, tỡ nh c m, l ng tõm v trỏch nhi m Nh ng quan ni m trờn cho th y gi a ch m súc tõm lớ v tr giỳp tõm lớ cú m i quan h h u c v cựng h ng t i vi c th c hi n m c tiờu chung ú l giỳp i t ng v t qua c nh ng khú kh n, ro c n v tõm lớ cu c s ng phỏt tri n hon thi n h n Ngay cỏc ho t ng ch m súc tõm lớ ó th hi n/bao hm/l ng ghộp c ho t ng h tr /tr giỳp tõm lớ; ho t ng tr giỳp tõm lớ c ng l ho t ng ch m súc tõm lớ CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 55 Ho t ng Tỡm hi u m t s thu t ng cú liờn quan n ch m sú c v tr giỳ p tõm lớ Nhi m v B n hóy hon thnh phi u h c t p sau: Phi u h c t p B n hóy nờu nh ng thu t ng cú liờn quan ho c g n ngh a v i cỏc thu t ng : "Ch m súc tõm lớ", "h tr tõm lớ", "tr giỳp tõm lớ" 56 | MODULE GDTX 11 Thụng tin c b n * + + + + + * M t s thu t ng liờn quan n ch m súc v tr giỳp tõm lớ: T v n tõm lớ l ho t ng gi a ng i tr giỳp chuyờn nghi p v i ng i c n c giỳp , ú, nh t v n cung c p s giỳp cho ng i c n c giỳp (g i t t l i tỏc) vi c xỏc nh v gi i quy t cỏc v n khú kh n hay ro c n v tõm lớ c i thi n cu c s ng Tham v n tõm lớ l quỏ trỡnh giỳp cho i tỏc t ch u trỏch nhi m v i cu c i mỡnh, t tỡm cỏch gi i quy t c i thi n v n c a mỡnh Trong ho t ng ny, nh tham v n ch úng vai trũ l ng i soi sỏng v n , giỳp thụng tin; gi i to c m xỳc gõy nh h ng tiờu c c n quy t nh c a i tỏc; khụng a l i khuyờn hay quy t nh h cho i tỏc i t ng c a tham v n l i tỏc v v n khú kh n m i tỏc c n s tr giỳp, tham v n M c ch chung c a tham v n nh m c i ti n, c ng c (s c kho , tinh th n) giỳp i tỏc s ng t t h n; ng n ch n trỏ nh x y v n t i t ; giỳ p i tỏc gi i quy t v n nh m thay i hnh vi v nhõn cỏch t t h n M c tiờu c th c a tham v n giỳp gi m b t c m xỳc tiờu c c; giỳp t ng thờm hi u bi t v b n thõn v hon c nh ch p nh n, i m t v i v n nan gi i; h ng d n v giỳp i tỏc a quy t nh sỏng su t Nhi m v chung c a tham v n l xỏ c nh v n v nguyờn nhõn gõy v n ; chu n oỏn, ỏnh giỏ, phõn lo i v n Nhi m v c th c a tham v n l lm th gión c m xỳc c a i tỏc; giỳp i tỏc nh n di n c v n , c i thi n nh ng suy ngh tiờu c c, khụng h p lớ; giỳp thõn ch a quy t nh u tiờn v cú k ho ch thay i hnh vi theo h ng tớ ch c c M t s i u c n trỏnh tham v n: a l i khuyờn cú tớnh ỏp t; ch t v n quỏ nhi u; quỏ chỳ tr ng n v n nan gi i c a i tỏc; thuy t ph c cú tớ nh ỏp t tham v n cú hi u qu , nh tham v n c n hi u rừ c i m cỏc c kh ng ho ng v tõm lớ m i giai o n phỏt tri n giỳp i tỏc t xỏc nh r ng mỡnh ang c kh ng ho ng no cú cỏch ng phú hi ho gi a vi c ỏp ng nhu c u cỏ nhõn v i nhu c u xó h i CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 57 Theo thuy t Phỏt tri n tõm lớ xó h i c a Erik Erickson, cỏc giai o n phỏt tri n l a tu i u n y sinh cỏc mõu thu n gi a nhu c u cỏ nhõn v i s ỏp ng c a xó h i ễng cho r ng, cú giai o n kh ng ho ng l n c a cu c i (xem ph l c) N u c gi i quy t, s lm cho nhõn cỏch ng i phỏt tri n t t, b ng khụng s ng c l i T n th ng tõm lớ tr i qua ho c ch ng ki n m t s ki n gõy s c d n n s s hói d d i, s vụ v ng ho c kinh hong Khi ú nh tham v n nờn can thi p t u giai o n t n th ng v can thi p t ng tỏc v n hoỏ Ho t ng Tỡm hi u lớ do, m c ớch v ý ngh a c a vi c ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho h c viờn Nhi m v B n hóy hon thnh cỏc phi u h c t p sau: Phi u h c t p Theo b n, vỡ ph i ch m súc, tr giỳp tõm lớ cho ng i h c? V i h c viờn giỏo d c th ng xuyờn, cú c n ph i ch m súc, tr giỳp tõm lớ khụng? 58 | MODULE GDTX 11 + + + + + 78 | Ki m soỏt nh n th c ngh v s ki n m t cỏch khỏc i v m t cỏch xõy d ng Ki m soỏt quy t nh cú kh n ng quy t nh trờn nh ng hnh ng thay th Ki m soỏt ng x th c hi n nh ng hnh ng nh m lm gi m n i au v n i kh s ki n stress gõy Tỡm s h tr t mụi tr ng bờn ngoi: H tr xó h i ch nh ng ngu n l c xó h i c ng i khỏc mang l i, cung c p thụng tin r ng ng i c yờu th ng, c ch m súc, c tụn tr ng, c g n bú v i nh ng ng i khỏc m t m ng l i giao l u v c ng cú ngh a v i v i Ngoi h tr v m t tỡnh c m, nh ng ng i khỏc cú th mang n s h tr th c ch t (ti n b c, chuyờn ch , nh ) v h tr thụng tin (l i khuyờn, ph n h i cỏ nhõn, thụng tin) T ng c ng s b n l nh v ki m soỏt c m xỳc: Khi c ng th ng chỳng ta th ng tỡm s h tr t y u t bờn ngoi Tuy nhiờn, y u t ny luụn thay i v b t n Vỡ v y, cỏch ng phú mang tớnh hi u qu nh t l t ng c ng s b n l nh v ki m soỏt c m xỳc Theo Ellis, nh ng ý ngh v ph n ng v i stress cú th chia thnh lo i: Ki u suy ngh t i hoỏ Tr m tr ng hoỏ, quan tr ng hoỏ v n T ỏm th mỡnh khụng cú kh n ng ch u ng th t b i Khỏi quỏt hoỏ m t cỏch v i vó, thỏi quỏ C m giỏc vụ tớch s , vụ giỏ tr c a b n thõn Vỡ v y, chỳng ta c n nh n di n nh ng ý ngh d a trờn nh ng ni m tin khụng h p lớ, tỡm b ng ch ng ph n bỏc l i nh ng ni m tin phi lớ ú v n y sinh nh ng ý m i d a trờn ni m tin h p lớ, nh ng mong mu n th c t N u ang l p h c, giỏo viờn c n ph i thay i khụng khớ l p h c b ng cỏch cho c l p ch i m t trũ ch i n gi n mang tớnh t p th ho c v n ng t p th gi m stress; c ng cú th k m t cõu chuyờn vui cú tớnh gõy c i m nh ho c cõu chuyờn vui liờn quan n thi c i v i nh ng h c viờn cú tỡnh tr ng c ng th ng m nh h n, giỏo viờn nờn tr c ti p g p riờng, an i MODULE GDTX 11 Th gión: Th gión l m t tr ng thỏi tõm, sinh lớ ú bao g m s th thỏi v tinh th n v gión m m v c b p õy l m t nh ng ph ng phỏp hoỏ gi i stress cú hi u qu nh t Th gión lm chuy n hoỏ c b n, ti t ki m n ng l ng n mỏu v tim t t h n v nhi u h n Th gión giỳp t p trung t t ng, c ch v nóo, ng t b nh ng kớch thớch bờn ngoi giỳp tinh th n b t c ng th ng, lm ch c giỏc quan v c m xỳc Th gión giỳp d p t t nh ng ph n x cú h i cho c th Khi ng i th gión, chỳng ta th c hnh vi c t o nờn nh ng suy ngh tớch c c nh s bỡnh an, h nh phỳc Trong tr ng thỏi th gión ny, s nh p tim p, huy t ỏp, t c t v vi c tiờu th ụxi u gi m Nh v y, tõm trớ ta cú c m giỏc c lm t i m i l i (xem bi t p th gi n 1, bi tõp th gión t i ph l c c a ti li u ny) T p th gi m stress (xem bi t p th 1, bi t p th 2, bi t p th v bi t p th gi m stress t i p h l c c a ti li u ny) Túm l i: C ng th ng l m t tr ng thỏi d n y sinh ng i h c v ng nghi p Giỏo viờn c n h ng d n ng i h c v ch n u ng ngh ng i; tham gia cỏc ho t ng th d c, th thao v v n ng khỏc; bi t ki m soỏt c m xỳc, thay i nh n th c v luy n t p th gión; c bi t c n h ng d n ng i h c bi t chia s v i th y cụ giỏo, b n h c v nh ng ng i thõn c a mỡnh * Sỏu l, h c viờn ang l n n nhõn c a s phõn bi t i x ho c n n nhõn c a tỡnh tr ng b o l c ho c n n nhõn c a t i ỏc hay hỡnh th c l m d ng no ú bờn trong/ngoi nh tr ng Gi i phỏp c b n: giỏo viờn nờn khộo lộo tỡm hi u bi t rừ h n v v n m h c viờn ang ph i i m t (n u h c viờn ng i ho c khụng trỡnh by, hóy yờu c u h c viờn vi t gi y t t c nh ng gỡ h c viờn ang b ỏm nh) tỡm gi i phỏp giỳp Trong tr ng h p c n thi t, giỏo viờn cú th c n t i s tr giỳp c a cỏc l c l ng ho c c quan ch c n ng (l ónh o trung tõm, on Thanh niờn, b o v , cụng an) k p th i ng n ch n v ng n ch n b n v ng, gi i to tõm lớ s hói ỏm nh h c viờn V i h c viờn, hóy m b o h yờn tõm r ng, khụng cũn m i e i v i h , luụn quan tõm n tỡnh tr ng s c kho , tinh th n c a h c viờn cho n h th c s tho i mỏi CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 79 * y l, h c viờn m c m t ch ng nghi n no ú v khú lũng thoỏt (ma tỳy, trũ ch i i n t , r u bia, thu c lỏ) Tr c tiờn c n ph i kh ng nh, ng i h c ó m c ch ng nghi n, ngh a l tỡnh tr ng s d ng cỏc t n n trờn ó cú quỏ trỡnh lõu di V n nh h ng khụng ch l v m t tõm lớ m cũn l v n s c kho (sinh lớ) Vỡ v y vi c h tr , ch m súc c n cú s k t h p m i hi u qu Nh ng tr ng h p ny r t nan gi i v c n ph i cú s h p tỏc ch t ch , khộo lộo gi a nhi u l c l ng: giỏo viờn, gia ỡnh, ng i thõn, b n bố, cỏc t ch c on th , cỏc l c l ng xó h i khỏc m i cú th giỳp h c viờn cú th thoỏt kh i tỡnh tr ng trờn V i t cỏch l nh giỏ o d c, giỏo viờn c n g n g i, quan tõm dựng tỡnh c m ng viờn, khớch l theo ki u g n c, kh i trong, ph i lm cho h th y r ng b n thõn h v n cũn cú ớch n u h quy t tõm t b cỏc t n n ú ng th i, giỏo viờn ph i bi t xõy d ng m t t p th thnh mụi tr ng khụng cú s kỡ th m cú y p tỡ nh th ng yờu, tụn tr ng ú, nh ng b n bố luụn c i m v giang r ng vũng tay chia s , ng viờn, giỳp h v t qua tr ng thỏi khụng bỡnh th ng tr thnh nh ng ng i bỡnh th ng II PH B L C Ph l c 1: K n ng giao ti p l p h c Giao ti p l s trao i thụng tin, l quỏ trỡnh truy n v nh n thụng i p gi a ng i núi v ng i nghe Giao ti p ch y u dựng thi t l p s ti p xỳc v t o nờn m i quan h gi a ng i núi v ng i nghe Trong ch m súc, h tr tõm lớ, giao ti p thi t l p nờn m i quan h t ng h gi a ng i ch m súc, h tr (giỏo viờn) v i ng i c ch m súc, h tr (ng i h c) v úng vai trũ quan tr ng vi c d n d t cỏc ho t ng c tr ng c a giao ti p l p h c a Tớnh l ng c c c a ng i tham gia Giao ti p l p h c hi n i cú xu th t o nờn s trao i gi a ng i d y v ng i h c, khụng th c th c hi n m t chi u vỡ cỏc c tớnh c a nú bao hm s t ng tỏc v trao i Chớnh vỡ v y, c ng i d y v ng i h c luụn luõn phiờn nhau, lỳc úng vai trũ ng i nh n, lỳc úng vai trũ ng i phỏt Ho t ng d y h c c th c hi n s giao ti p 80 | MODULE GDTX 11 t ng h l ng c c i u ny lm nờn s khỏc bi t c b n gi a d y h c hi n i v d y h c truy n th ng tr c õy Trong l p h c hi n i, ng i d y truy n t thụng tin n ng i h c Lỳc ny ng i d y úng vai trũ ng i phỏt tin thi t l p m i quan h v i ng i h c Trong s t ng tỏc, ng i h c c ng úng vai trũ ng i phỏt tin cú thụng tin ph n h i Ngh thu t c a ng i d y l hi u ch nh thụng i p c a mỡnh n ton b l p h c m t cỏch y v th ng nh t b Tớnh c thự c a ng i tham gia Giao ti p l p h c hi n i lm xu t hi n nh ng ng i tham gia v i vai trũ c gi i h n r t rừ Ng i d y, ho t ng nh ng i h ng d n, ng i h c l ng i th c hi n Ng i d y, v i t cỏch ng i phỏt tin truy n n ng i h c nh ng thụng i p ki n th c, l i g i ý, m t l i ng viờn d i d ng ng i h ng d n Khi lm ch c n ng ng i nh n, ng i d y ch p nh n thỏi c a ng i c ng tỏc ang c n n s giỳp Ng i h c v i t cỏch l ng i nh n tin, c g ng thớch nghi v i l i truy n t c a ng i d y, gi i mó, ỏnh giỏ c p hi u, khoanh vựng nh ng ph n khú hi u, s n sng tham d nh m t ng i phỏt b ng cỏch t cõu h i ho c nh ng l i bỡnh lu n cỏ nhõn Ng i h c v i ch c n ng kộp v a l nh n v a l phỏt ph i th hi n c trỏch nhi m c a ng i h c Thụng tin c a ng i phỏt v ng i nh n nhi u cú s khụng t ng ng Ng i d y cú nhi m v nh m t ng i h ng d n gi i b ng vi c lm gi i thớch rừ thụng i p c a mỡnh trỏnh b t c m t s thu nh n thụng tin sai l ch no, b t c m t s hi u l m ỏng ti c no Giao ti p d y h c hi n i, ng i phỏt v ng i nh n p h i th hi n tớnh c thự vai trũ ng i h c v ng i d y Ngụn ng giao ti p d y h c Trong d y h c, ng i d y v ng i h c truy n tin cho thụng qua tớn hi u ngụn ng d i d ng l i núi g i l giao ti p b ng l i v c ch , ỏnh m t g i l giao ti p khụng l i a Giao ti p b ng l i Trong d y h c, tớ n hi u c s d ng u tiờn l ngụn ng núi Tuy nhiờn ngh a c a t cú m t bi u thỏi lm cho cỏch th c giao ti p ny cú nhi u s c thỏi khỏc i u quan tr ng l ng i d y ph i chỳ ý s d ng CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 81 nh ng t ng m ng i h c bi t ngh a c a nú thỡ m i hi u c thụng i p, ph i trỏnh dựng nh ng t ng a ph ng, nh ng t m i khú hi u Trong giao ti p b ng l i, y u t quan tr ng nhi u t o nờn ý ngh a cho l i núi ú l ng i u Bờn c nh ú cũn cú õm s c, nh p c a gi ng núi Khi ti p nh n m t thụng i p, ng i nghe r t nh y c m v ng i u Thụng th ng, m t ng i u quỏ m nh s gõy m t c m giỏc khụng thi n c m, t o s ph n ng cú xu th khỏng c l i ng i núi, d gõy s b t h p tỏc giao ti p Nh p i u v s chuy n gi ng c ng l nh ng khớa c nh c n chỳ ý giao ti p b ng l i Cỏch di n t v i nh p i u a d ng nh ng phự h p v i s thay i chuy n gi ng c ng gúp ph n kh i d y v trỡ s chỳ ý c a ng i h c Ng c l i, nh p u u, n i u d gõy nờn s th ng v nhm chỏn Ngụn t c a ng i d y ph i sỏng v cú s cõn nh c v nh p s lm cho s ti p nh n c a ng i h c tho i mỏi, d ch u h n, d trỡ s chỳ ý c a ng i h c Ti thuy t ph c v ngh thu t xỳc c m l nh ng h tr r t cú giỏ tr lm cho giao ti p tr nờn hi ho b Giao ti p khụng l i Giao ti p khụng l i l nh ng y u t i kốm ngụn ng cú tỏc d ng lm cho l i núi sinh ng v h p d n h n Nh ng y u t nh c ch , ỏnh m t, n c i, tỡ nh c m c bi u th trờn g ng m t c g i l ngụn ng khụng l i Nh ng y u t ú i kốm v i ngụn ng gúp ph n t ng thờm ý ngh a cho ngụn t Ng i h c ti p thu m t cỏch khụng ý th c cỏc y u t khụng l i ny v cú nh ng ph n ng nh t nh Vớ d , giỏo viờn cú nh ng c ch nh quay ng i, nghiờng ng i, bi u th m t thỏi nhi t tỡnh c a ng i d y M t cỏi nhỡ n ch m chỳ h ng v ng i núi th hi n m t s quan tõm lm ng i núi nhi t tỡnh h n Bi t c nột m t v hi u c s bi u th c a y u t i kốm s t ng thờm s c m nh c a giao ti p Núi chung, ng i d y c n ph i h c cỏch lm quen v i ton b cỏc ng tỏc, c ch giao ti p gi a ng i d y v ng i h c c t t Nguyờn t c th c hi n giao ti p i u quan tr ng l lm th no giao ti p cú hi u qu Dự lm t ng h ng thỳ cho ng i h c ho c h ng d n, h tr quỏ trỡnh h c, 82 | MODULE GDTX 11 ng i d y c n d n d t ho t ng b ng giao ti p hi u qu nh t Ng i d y cú cỏc k n ng giao ti p c b n s t c m c ớch: xõy d ng ni m tin i v i ng i nghe v n i dung giao ti p; thi t l p m i quan h v i ng i h c; t o s phự h p c a ba y u t c b n giao ti p, ú l l i núi, gi ng i u v dỏng v N u l i truy n t phự h p v i c ba y u t k t h p v i s nhi t tỡnh c a ng i núi c bi u th trờn nột m t v c th ph n ỏnh s t tin, tin ch c vo nh ng gỡ ó núi, n c m hoỏ v thuy t ph c c ng i nghe Trong l p h c, giao ti p ph i t o nờn m i quan h t ng tỏc gi a cỏc i t ng: ng i d y v i cỏ nhõn ng i h c, v i nhúm ng i, v i ton th l p h c Vỡ v y, mu n giao ti p cú hi u qu , ng i d y nh t thi t ph i cú k n ng giao ti p c b n l p h c: Giao ti p cú k ho ch: Khi chu n b bi d y, giỏo viờn ph i d oỏn c l ng thụng tin c n truy n t m t gi d y, t ú phõn ph i l ng thụng tin theo b c c bi h c M i ph n nh v y, giỏo viờn c ng c n d ki n ph ng phỏp trỡnh by, thi t b d y h c c n s d ng C n c vo k ho ch bi gi ng ó d ki n, giỏo viờn th c hi n gi d y c a mỡnh Tuy nhiờn, gi h c th c t , cú nh ng tỡnh hu ng ngoi d ki n x y ra, ng i giỏo viờn c n n s linh ho t x lớ tỡnh hu ng ú Giao ti p t p trung: giao ti p d y h c cú hi u qu , nh ng ng i tham gia ph i ch p nh n cỏch th c ho t ng c a ng i d n d t vi c truy n thụng i p Ng i d y ph i chỳ ý v quan tõm t i cỏch s d ng t ng , quan tõm t i thỏi ng i h c i u ch nh l i núi cho phự h p Ng i d y c n t c i m , khụng ng i h c tr ng thỏi ch i lõu, ph i oỏn bi t c v n s ng c a ng i h c k t h p ki n th c m i v i v n kinh nghi m s n cú c a h c viờn Giao ti p t p trung ũi h i ng i d y ph i theo dừi nh ng ph n ng nh nh t c a ng i h c nh l i núi, c ch , thỏi kh ng nh hi u qu c a thụng i p ho c nghi ng tớnh khụng hi u qu c a nú giao ti p cú hi u qu , ng i d y ph i di n t cho ng i h c d hi u, trỏnh suy di n sai, nh m l n ngh a c a t , quỏ t i thụng tin, cung c p thụng tin khụng ỳng th i i m Yờu c u giao ti p V gi ng núi: Gi ng núi c a ng i trỡnh by c n m b o: CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 83 + m l ng rừ rng, kh n ng cho t t c ng i nghe nghe rừ, k c nh ng ng i ng i xa nh cu i phũng h c + Ng i u phự h p, lỳc nh n lỳc l t, lỳc cao lỳc h th p, khụng nờn núi u u, n i u + Ng t gi ng ỳng lỳc nh cu i cõu, cu i o n, h t m t ý t ng Trỏnh thúi quen ng t gi ng b ng nh ng ch ờ, a kộo di gõy khú ch u cho ng i nghe + T c núi c ng t o hi u qu cho bi h c, cho nờn giỏo viờn ph i bi t i u ch nh cho phự h p + Cỏch phỏt õm ph i chu n xỏc, b t k tớnh vựng mi n, k c phiờn õm ti ng n c ngoi, giỏo viờn nờn t p c cỏc t khú tr c trỡnh by V ngụn ng : Ng i giao ti p ph i: + S d ng ngụn ng sỏng, d hi u, phự h p v i ng i h c + Dựng t chớnh xỏc, thớch h p v i tỡnh hu ng h c t p + Gi i thớch cỏc t ng chuyờn mụn c n thi t + Trỏnh ho c gi m t i thi u cỏc t m, cỏc t l p kho ng tr ng V y u t kốm ngụn ng : Ng i d y c n cú k n ng di n t c khụng ch nh ng i u mỡnh ang núi m c n di n t c nh ng i u khụng núi b ng ngụn t m t cỏch lụi cu n v phự h p v i gi ng núi + T th tho i mỏi, gi ng i luụn ng th ng + C ch t nhiờn, khụng gũ bú c ng nh c, khụng thay i b t ng th t th ng, trỏnh nh ng hnh vi gõy khú ch u cho ng i nghe nh ch tay vo m t, b u mụi, nh n m t ng i h c núi sai + Di n m o, trang ph c ph i phự h p, l ch s khụng nờn lũe lo t, l l ng b i ng i h c khụng ch nghe l i m cũn nhỡn t t c di n m o c a giỏo viờn + nh m t c ng l y u t quan tr ng giao ti p B i vỡ giao ti p b ng m t s thi t l p v xõy d ng m i quan h Ng i d y c n nhỡn bao quỏt c l p, ú v n cú th d ng nhỡn ng i h c no ú giõy t ng c ng hi u qu giao ti p + V m t c a ng i d y th hi n s nhi t tỡnh v t tin M m c i, t i vui s t o s quy n r truy n t, t o h ng thỳ cho ng i h c 84 | MODULE GDTX 11 + Thỏi c a ng i d y ph i th hi n s õn c n, tụn tr ng i v i ng i h c V ki m soỏt c m xỳc: Khi giao ti p tr c ỏm ụng, thụng th ng ng i núi cú c m xỳc h i h p, lo l ng gi d y t hi u qu , giỏo viờn ki m soỏt nh ng c m xỳc b ng cỏch: + Chu n b n i dung bi d y th t t t theo dn ý v nh ng i m chớnh c n nh n m nh, d ki n cỏc ph ng phỏp gi ng d y, chu n b cỏc thi t b d y h c thớch h p, ki m tra s v n hnh c a chỳng k cng + Hớt th sõu, t o s bỡnh t nh nh ng phỳt ban u tr c m u bi d y + Chu n b l i m u n t ng, gõy chỳ ý cho ng i h c Ph l c 2: K n ng + + + + + + + + + ng viờn, khớch l Cỏc nguyờn t c khớch l : Khớch l v s vi c cú th t v c th G i tờn m t ph m ch t c th Chõn thnh Luụn l i c m xỳc tớ ch c c Khen ng i k p th i i v i nh ng hnh vi tớ ch c c M t s k n ng khớch l : K n ng th hi n s hi u bi t, c m thụng v ch p nh n/ghi nh n (Th y, cụ bi t r ng em ó r t c g ng ) K n ng t p trung vo i m m nh c a h c viờn (Vớ d : Th y, cụ r t vui em ó nh n khuy t i m/l i l m c a mỡnh) K n ng tỡm i m tớch c c, nhỡn nh n tỡnh hu ng theo cỏch khỏc (Vớ d : Th y, cụ ngh r ng sau s vi c v a qua, em ó rỳt m t i u gỡ ú) K n ng t p trung vo nh ng i m c g ng m i, ti n b m i c a h c viờn ý: Tựy theo m i nhúm h khớch l khỏc L u c viờn cú c i m khỏc nhau, m cú cỏch CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 85 Khen th ng Khớch l Th c hi n sau t c k t Th c hi n tr c b t tay vo hnh qu ng Trao cho nh ng ng i t thnh Ai c ng c nh n (cú th coi l mún tớch c th qu mi n phớ) Ng i khỏc ỏnh giỏ H c viờn t ỏnh giỏ Mong ch thỏi c a ng i b ỏnh giỏ mang tớnh tụn tr ng trờn Tuõn ph c, nghe l i th y, cụ, cha ng c m m Khen th ng ụi kốm theo Cú tỏc d ng lm cho ng i c i u ki n S mua chu c khớch l , ph n ch n vỡ nh ng c g ng c a b n thõn Ph l c 3: M t s k n ng m m Sau õy l danh sỏch nh ng tớnh cỏch m m c tr ng nh t v cỏch th c hon thi n chỳng Cú m t quan i m l c quan T t c chỳng ta ó t ng nghe l i khuyờn, hóy nhỡn c c n c cũn y m t n a t t h n l nhỡn nú ó v i i m t n a n i lm vi c, cỏch ngh l c quan ny cú th giỳp b n phỏt tri n trờn m t ch ng ng di T t c m i cỏi nhỡn l c quan u d n n m t thỏi l c quan v cú th l m t v n quý mụi tr ng lm vi c, ỏnh b i thỏi y m th v bi quan Chỡa khoỏ cú m t thỏi l c quan l b n gi i quy t m t s tr ng i hay thỏch th c nh th no g p ph i Vớ d , thay vỡ than phi n v kh i l ng cụng vi c gõy stress, hóy ngh v nú nh m t c h i th hi n kh n ng lm vi c tớch c c v hi u qu c a b n Ho ng v i t p th Ho ng v i t p th khụng cú ngh a l ch cú tớnh c ng tỏc m cũn th hi n c kh n ng lónh o t t cú th i i m thớch h p Cú th t i m t lỳc no ú, s xung t xu t hi n t p th c a b n, hóy t ch ng dn x p Khi b n th y t p th c a mỡnh ang b sa l y m t d ỏn, hóy c g ng xoay chuy n tỡnh th , a cỏch gi i quy t theo 86 | MODULE GDTX 11 m t h ng khỏc B n lm gỡ n u bỡnh th ng b n khụng lm vi c m t nhúm? Hóy c g ng t s n sng h p tỏc cụng vi c v thi t l p nờn cỏc m i quan h cụng vi c v i m i ng nghi p n u cú th H c cỏch núi nh ng i u b n ngh nh th no v th hi n b ng ngụn ng c ch Giao ti p hi u qu K n ng giao ti p t t l m t th m nh i v i b t c cụng vi c Giao ti p l ph ng ti n cho phộp b n xõy d ng c u n i v i ng nghi p, thuy t ph c ng i khỏc ch p nh n ý ki n c a b n v by t c nhu c u c a b n Nhi u i u nh nh t b n ó t ng th c hi n h ng ngy cú th cú nh ng i u b n khụng t ng ngh n l i cú m t s nh h ng r t l n t i k n ng giao ti p c a b n T thỏi t tin Trong h u h t cỏc tr ng h p, b n mu n gõy n t ng v i m t ú, s t tin l m t thỏi r t hi u qu N u s khiờm nh ng b n nh n c l i tỏn d ng l r t quan tr ng thỡ s th a nh n th m nh c a mỡnh c ng quan tr ng khụng kộm Hóy tin ch c r ng b n cú s nh n bi t v k n ng cú th by t c s t tin c a mỡnh Luy n k n ng sỏng t o Tớnh sỏng t o v l i suy ngh thụng minh c ỏnh giỏ cao b t c cụng vi c no Th m cụng vi c mang tớnh k thu t nh t c ng ũi h i kh n ng suy ngh thoỏt kh i khuụn kh Vỡ v y, ng bao gi ỏnh giỏ th p s c m nh c a vi c gi i quy t v n theo cỏch sỏng t o Th a nh n v h c h i t nh ng l i phờ bỡnh õy l m t nh ng k n ng mang tớnh th thỏch nh t v c ng chớnh l k n ng gõy n t ng nh t i v i ng i n d ng Kh n ng ng x tr c l i phờ bỡnh ph n ỏnh r t nhi u v thỏi s n sng c i thi n c a b n ng th i cú kh n ng ỏnh giỏ, nh n xột mang tớnh xõy d ng i v i cụng vi c c a nh ng ng i khỏc c ng mang ý ngh a quan tr ng khụng kộm Hóy xem b n ph n ng nh th no tr c nh ng l i nh n xột tiờu c c ng bao gi nộm ỏ vo nh ng l i phờ bỡnh mang tớnh xõy d ng m khụng nh n th y r ng ớt nh t nú c ng cú ớch m t ph n Khi b n a l i nh n xột v i ng i khỏc, hóy th hi n cho th t khộo lộo v CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 87 chõn thnh C g ng d oỏn tr c ph n ng c a ng i nghe d a vo tớnh cỏch c a h cú cỏch núi phự h p nh t Thỳc y chớnh mỡnh v d n d t ng i khỏc M t i u r t quan tr ng i v i nh n d ng l lm bi t c b n cú l ng i n ng ng, hay cỏc sỏng ki n hay khụng? i u ny cú ngh a l b n liờn t c tỡm nh ng gi i phỏp m i cho cụng vi c c a mỡnh n cho nú h p d n h n th m i v i c nh ng cụng vi c mang tớnh l p i l p l i S sỏng t o cú vai trũ r t l n vi c thỳc y s phỏt tri n Nú n b n d ng c m theo u i m t ý t ng v n b m c k t suy ngh v cu i cựng l b n v t qua c nú Ng i lónh o luụn d n d t nh ng ng i khỏc theo cựng m t h ng t m t m c ớch chung Ng i lónh o gi i l ng i cú th lónh o c ng i khỏc b ng chớnh t m g ng c a mỡnh a n ng v u tiờn nh ng vi c c n lm danh sỏch c a b n cụng s ngy nay, m t nhõn viờn t t l m t nhõn viờn cú kh n ng kiờm nhi m thờm m t s cụng vi c khỏc, hay nhi u d ỏn cựng m t lỳc Li u b n cú th theo dừi c ti n trỡnh c a cỏc d ỏn khỏc hay khụng? B n cú bi t l a ch n u tiờn nh ng vi c quan tr ng nh t khụng? N u cú th , b n c g i l ng i a n ng ng than phi n r ng b n ph i lm thờm cỏc cụng vi c khỏc Hóy th hi n kh n ng a k n ng c a b n Ch c ch n cỏi b n nh n l i s l r t l n nh kinh nghi m hay cỏc m i quan h m i Cú cỏi nhỡn t ng quan Cú cỏi nhỡn t ng quan v cụng vi c cú ngh a l cú kh n ng xỏc nh c cỏc y u t d n t i thnh cụng i u ny c ng cú ngh a l nh n cỏc nguy c ti m n vo th i i m nú x y Vớ d , b n lm vi c l nh v c qu ng cỏo, ph i xõy d ng m t chi n d ch qu ng cỏo cho m t nhón hi u x bụng N u nhỡn m t cỏch t ng th , b n cú th nh n th y r ng m c ớch khụng ch l bỏn c hng, m cũn lm th a v thuy t ph c khỏch hng v ch t l ng s n ph m Thờm vo ú, b n cũn ph i t o thờm giỏ tr cho cụng ti c a b n b ng cỏch ch ng minh r ng tớnh sỏng t o c nh t ch b n m i cú th t o 88 | MODULE GDTX 11 Trong khỏm phỏ v xõy d ng nh ng k n ng m m, b n khụng nờn b qua nh ng k n ng c ng Chỡa khoỏ d n n thnh cụng th c s l b n ph i bi t k t h p c hai k n ng ny Ph l c 4: M t s bi t p gi m stress Bi t p th gión 1: Tụi ng i tho i mỏi Tụi th sõu v buụng trụi m i c ng th ng c th v tõm trớ tụi Tụi ngh v ụi bn chõn mỡnh Tụi buụng l ng cỏc c trờn ụi bn chõn Cho phộp chỳng cú c c m giỏc nh nhng v tho i mỏi Tụi ngh v ụi chõn tụi Tụi ngh v d dy tụi Tụi cho phộp cỏc c d dy tụi th gión v t nh l ng Tụi t p trung vo l ng ng c c a tụi Tụi c m nh n mỡnh ang th H i th tụi tr nờn ờm v d dng V i m i h i th , tụi c m th y mỡnh bỡnh an v th thỏi h n Th l ng vai v tay Tụi tõm trớ v c th mỡnh th gión hon ton C th tụi tr nờn nh nhng khụng tr ng l ng Tõm trớ tụi t nh l ng v bỡnh an Tụi t n h ng c m giỏc th gión ny Bi t p th gión 2: ( õy l m t bi t p c bi t, giỳp thay i cỏch c x khụng mong mu n c a b n thõn) Ng i tho i mỏi v th gión c th Th sõu v buụng trụi m i c ng th ng tõm trớ Hóy hỡnh dung m t tỡnh hu ng m b n th ng hay gi n d hay khú ch u Quan sỏt tỡnh hu ng y v ngh xem b n s ph n ng Ngh v m t ph m ch t m i hay m t cỏch ph n ng khỏc thay th cỏch c x tiờu c c ú Bõy gi hóy tỏi hi n tỡnh hu ng ny v ph n ng theo cỏch m b n cú s d ng ph m ch t m i ú Hóy kiờn nh s d ng ph m ch t m i ú v cỏch ph n ng m i ny cu c s ng hng ngy c a b n Bi t p th 1: Khi lo s i u gỡ, chỳng ta th ng nớn th , quờn c th ho c th ng n, th khụng sõu Khi b stress chỳng ta c ng ph n ng nh v y Nớn th ho c th g p cú th d n n nh ng hi n t ng nh m t m i, nh c u, c ng c b p M t nh ng cỏch gi m stress l t p th ỳng cỏch Hóy lm theo nh ng b c sau: t tay lờn b ng v hớt vo th t sõu Khi b n hớt vo nh v y thỡ b ng b n s y khớ v c ng lờn Khi th ra, b ng b n s co l i, ộp vo CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 89 õy l ph ng phỏp th ỳng nh t N u hớt th vo m b ng b n co l i v ng c b n ch a y khớ l b n th nụng, i u ú s n c , vai b m i v au u Bi t p th 2: Hớt vo th t sõu Khi b n hớt vo, hóy hỡnh dung mỡnh ang hớt th s bỡnh an v th gión d i ỏnh sỏng vng d u nh C m nh n cỏc c b p d n d n c th l ng Khi b n th ra, hóy th th t di Hóy ngh r ng b n ang xua tan i m i c ng th ng c th v tõm trớ B t c no b n lõm vo tỡnh tr ng stress, th c hnh cỏch th nh trờn Bi t p th 3: Vi t gi y t t c nh ng i u n b n cú c m giỏc b stress, chia chỳng lm hai c t M t c t l nh ng i u b n cú th ki m soỏt c v m t c t l nh ng i u b n khụng th ki m soỏt c V i nh ng gỡ khụng ki m soỏt c, b n hóy h c cỏch ch p nh n chỳng v g t chỳng kh i tõm trớ V i nh ng gỡ b n cú th ki m soỏt, hóy t p trung th i gian v n ng l ng c a b n vo ú B n s th y d ch u, t tin h n Bi t p th 4: Th ng thỡ c ng th ng b t u t nh ng vi c nh , r i chỳng l n d n theo th i gian v cu i cựng n cho chỳng ta th y n ng n v b stress M t cỏch v t qua chuy n ú l th c hnh buụng trụi chỳng theo nh ng b c sau: Khi g p m t hon c nh hay m t v n no ú, hóy ngh r ng Tụi cú th h c c i u gỡ t nú? Ho c b n c m th y mỡnh cú l i m t tỡnh hu ng no ú, hóy t h i Lm th no gi i quy t nú c t t h n t ng lai? T nh mỡnh, hóy cho tỡnh hu ng ú qua i: Tụi ó h c h i c t nú r i, bõy gi thỡ tụi cho nú kh i tõm trớ, r i tụi c m th y nh nhừm Ph l c 5: M t s ph m ch t c a ng i ch m sú c, h tr tõm lớ Trung th c (cú s h p nh t gi a ý th c, hnh vi v xỳc c m) Th u hi u: l s tr i nghi m i u m ng i h c ang tr i nghi m, hi u c ý ngh v tỡnh c m bờn c a h , hi u h b ng trỏi tim v kh i úc 90 | MODULE GDTX 11 Ng i giỏo viờn c n hi u r ng th u hi u khụng ng ngh a v i ng c m, t ú, h tr tõm lớ nờn cú s tỏ ch bi t c m xỳc riờng c a mỡnh v i c m xỳc c a h c viờn c n ch m súc, h tr Cú n ng l c chuyờn mụn trỏnh s ph n c m, gõy tõm lớ chỏn n n cho h c viờn Khụng nh ki n: khụng cú thỏi cú s n, m t chi u nhỡn nh n ng i khỏc theo quan i m cỏ nhõn Tin t ng vo b n thõn: bi t ỏnh giỏ ý ki n ng i khỏc v ti p nh n ý ki n ng i khỏc v i s cõn nh c k l ng Cú tinh th n kho m nh: s c kho tinh th n cú th tỏc ng tớ ch c c ho c tiờu c c n i t ng c n ch m súc, h tr tõm lớ Kh n ng h p tỏc: tớnh liờn k t, tớnh ch p nh n c a giỏo viờn v i i t ng c n ch m súc, h tr tõm lớ Ph l c Tỏm giai o n phỏt tri n c a cu c Giai o n I II III IV tu i i Bi u hi n kh ng ho ng tõm lớ S tin t ng > < s khụng tin t ng Bi u hi n s lo s , h t h ng c ho c khụng c tho 12 thỏng nhu c u sinh lớ tr m t mỏt lũng tin khụng c ỏp ng nhu c u ho c ỏp ng khụng ỳng (l n x n) T ch > < hoi nghi N u ch c giỳp lm ch , tr s t ch , t ki m soỏt v hỡnh thnh ý 12 36 thỏng cth th c c l p S giỏm h thỏi quỏ s d n t i s h th n, hoi nghi, m t t ch v l thu c ểc sỏng ki n > < m c c m t i l i õy l th i kỡ phỏt n b n thõn N u c ng i l n ng h , tr s tu i tri phỏt tri n kh n ng sỏng t o N u b c n tr , tr s tr nờn cam ch u, m c c m t i l i Cú n ng l c > < s t ti, kộm c i Luy n cho tr tớnh thớch lm vi c, h c h i s t o cho tr c m giỏc 12 tu i ham thnh cụng, ham thớch lm vi c t t N u khụng c h c h i, tr s c m th y kộm c i, nhỳt nhỏt CHM SểC V TR GIP TM L CHO HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 91 Giai o n V VI VII VIII tu i Bi u hi n kh ng ho ng tõm lớ B ns c> < s cụ l p õy l giai o n tỡm ki m 18 40 tu i tỡnh yờu, vi c lm, gia ỡnh Ng c l i, s d n n t cỏch li xó h i, thu mỡnh, xa lỏnh S phỏt tri n > < s trỡ tr S phỏt tri n th hi n kh sỏng t o, quan tõm n th h ti p theo 40 60 tu i nN ng u ng c l i s tr thnh c ng nh c, trỡ thúi quen c Hon thnh > < s th t v ng Hon thnh s em l i 60 tu i tr lờn c m giỏc h nh phỳc, viờn Ng c l i l c m giỏc th t v ng v b n thõn D TI LIU THAM KHO Ch ng trỡnh b i d ng th ng xuyờn giỏo viờn giỏo d c th ng xuyờn, Ban hnh theo Thụng t S 33/2011/TTBGD T, ngy 08/8/2011 c a B Giỏo d c v o t o) K n ng tham v n tõm lớ, Ph m M nh H: http://www.slideshare.net truy c p ngy 16/4/2013 M t s bi vi t c a ng nghi p (khai thỏc trờn m ng internet) 92 | MODULE GDTX 11 [...]... vi c ch m sóc, tr giúp tâm lí cho h c viên giáo d c th ng xuyên CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 59 2 Thông tin c b n * C n ph i quan tâm ch m sóc, tr giúp tâm lí vì: Ch m sóc, tr giúp tâm lí t t là li u thu c quý i v i c th Nh ng nghiên c u y khoa cho th y, kho ng 75 — 90% các ch ng b nh thu c v th ch t có ngu n g c t r i lo n tâm th n (tinh th n) và tâm lí Nói cách... c viên có khó kh n v phá t tri n trí tu , v o c Quan tâm n nh ng m i quan h riêng t gi a nh ng h c viên v i nhau, h tr h giúp nhau v t qua nh ng khó kh n trong h c t p và cu c s ng làm t t vi c ch m sóc, h tr cho h c viên, tr c h t, giáo viên ph i bi t t ch m sóc tâm lí cho chính mình CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 61 Nội dung 2 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÂM LÍ VÀ... nh n các ý ki n c a h c viên v i thái c i m , trân tr ng + T o c h i cho h c viên b c l nh ng kh n ng c a mình + cao và h ng ng các ý t ng h p lí c a h c viên 68 | MODULE GDTX 11 Nội dung 3 MỘT S Ố NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ KĨ NĂNG CHĂM SÓ C, TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ho t ng 1 Tìm hi u m t s n i dung c cho h c viên giáo d c th b n ch m sóc, tr giúp tâm lí ng xuyên 1 Nhi m v B n hãy... h p c th mà b n cho r ng h c viên c n c ch m sóc, tr giúp tâm lí Theo b n, t ng ng v i m i tì nh hu ng, c n có gi i pháp ch m sóc, tr giúp nh th nào? CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 73 2 Thông tin c * * — — 74 | b n Nh ng h c viên c n s ch m sóc, tr giúp tâm lí t i n i h c t p (l p h c) th ng là nh ng ng i ang ho c v a tr i qua tình tr ng tâm lí b t bình th ng, ch ng... TÂM LÍ VÀ CÁC RÀO CẢN VỀ TÂM LÍ MÀ HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THƯỜNG GẶP CẦN ĐƯỢC CHĂM SÓC, TRỢ GIÚP Ho t ng 1: Tìm hi u nh ng y u t giáo d c th nh h ng t i tâm lí c a h c viên ng xuyên 1 Nhi m v B n hãy hoàn thành phi u h c t p sau: Phi u h c t p B n hãy cho bi t nh ng y u t nh h ng n tâm lí ng i h c: a Nhóm h c viên trong tu i: b Nhóm h c viên là ng i l n: 62 | MODULE GDTX 11 2 Thông tin c b n *... m v h c t p Tâm lí t ti, m c c m v thân ph n, c m th y thi u s tôn tr ng c a b n bè nh h ng tiêu c c t hoàn c nh và i u ki n kinh t c a gia ình… CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 65 * Rào c n do khách quan a l i th ng là: — Giáo viên gây m t h ng thú cho h c viên, hay ng t l i h c viên khi h ang trì nh bày — Giáo viên hay ch trí ch, trách ph t, l i cho h c viên mà không... thay i v tâm lí c a h c viên CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 67 * Nh ng yêu c u v thái : — Ph i tôn tr ng các nguyên t c x th c b n: tin t ng, tôn tr ng, kiên nh n, t nguy n, khách quan… — Ph i làm cho h c viên c m th y an toàn, c th là: + Giáo viên c n ph i khoan dung, l ng, bi t phân nh r ch ròi úng — sai, ph i — trái và bi t nh h ng suy ngh , hành ng úng cho h c viên. .. tìm hi u v n liên quan n h c t p mà h c viên ang ph i i m t là gì, có th c s nghiêm tr ng hay ch là c m giác ám nh, n u nghiêm tr ng thì n m c nào N u h c viên ng i nói, giáo viên có th cho h vi t ra gi y nh ng lo s và c nh ng mong mu n c giúp … t ó, giúp h c viên cách tháo g Ví d , h c viên th y r ng H CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 75 * — — — — — — 76 | k t qu h c... v i giáo viên trong vai trò ng ch m sóc, tr giúp tâm lí cho h c viên giáo d c th i ng xuyên 1 Nhi m v B n hãy hoàn thành phi u h c t p sau: Phi u h c t p Theo b n, khi m nh n vai trò ch m sóc, h tr tâm lí cho h c viên, ng i giáo viên c n m b o nh ng yêu c u nào v thái ? ánh d u vào các ô t ng ng trong b ng d i ây: Các yêu c u c n m b o — Ph i làm cho h c viên c m th y an toàn — Ph i làm cho h c viên. .. ti p có l i và không l i; s d ng ngôn ng c th hi u qu CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 71 — K n ng xây d ng lòng tin i v i h c viên, t o l p, duy trì m i quan h thân thi n, tích c c v i h c viên — K n ng t v n tâm lí và tr giúp h c viên trong các tình hu ng kh ng ho ng, kh n c p — Nhóm k n ng ng viên, khích l h c viên nh m nâng cao lòng t tr ng, t tin, t o d ng ng c h
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 11 chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 11 chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 11 chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập