Module giáo dục thường xuyên 9 hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình

40 13 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:10

KIỀU THỊ BÌNH MODULE GDTX H¦íNG DÉN, T¦ VÊN CHO HäC VI£N GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Bên c nh nh ng c thù v ch c n ng, nhi m v c a trung tâm giáo d c th ng xuyên, c thù c a ch ng trình giáo d c hì nh th c t ch c h c t p, i t ng ng i h c trung tâm giáo d c th ng xuyên c ng h t s c a d ng Tr c nh ng yêu c u m i v phát tri n mô hình ho t ng c a trung tâm giáo d c th ng xuyên theo h ng a n ng, a nhi m v nh m em l i nh ng c h i t t cho ng i dân c h c t p th ng xuyên, liên t c, su t i, yêu c u phát tri n n ng l c ngh nghi p c a ng i giáo viên trung tâm giáo d c th ng xuyên theo h ng a n ng c ng c t b c thi t Ngoài vi c th c hi n nhi m v nh m t giáo viên c p h c tr ng ph thông, ng i giáo viên trung tâm giáo d c th ng xuyên ph i ng i h ng d n, ng i t v n, ng i ng hành ng l nh h i tri th c, k n ng hình thành, phát tri n nhân cách ng i h c phù h p v i m c tiêu giáo d c th ng xuyên làm t t nh ng vai trò ó, ng i giáo viên trung tâm giáo d c th ng xuyên c n ph i c b i d ng nh ng ki n th c c b n nh ng k n ng c n thi t th c hi n vai trò h ng d n, t v n cho h c viên nh m giúp ng i h c v t qua nh ng khó kh n, thách th c bi t l a ch n sáng su t m c tiêu phát tri n cá nhân h c t p, lao ng t ch c cu c s ng Module c biên so n nh m h tr giáo viên giáo d c th ng xuyên vi c b i d ng/t b i d ng nh ng ki n th c, k n ng c b n v h ng d n, t v n có th v a làm t t vai trò c a ng i giáo viên, v a làm t t vai trò h ng d n viên, t v n viên cho h c viên giáo d c th ng xuyên v l nh v c i s ng h c t p, lao ng, rèn luy n k n ng s ng phát tri n hoàn thi n nhân cách Module g m nh ng n i dung sau: M t s v n chung (các khái ni m, quan ni m, thu t ng liên quan n h ng d n, t v n; m i quan h gi a h ng d n v i t v n…) M t s n i dung h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên (v giáo d c/h c t p, v nh h ng ngh nghi p, v ng x gi a cá nhân v i xã h i) 10 | MODULE GDTX M t s hình th c, ph ng pháp h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên M t s yêu c u, k n ng c n thi t i v i giáo viên vai trò h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên B MỤC TIÊU — — — — — — — Sau k t thúc vi c h c t p, nghiên c u module này, ng i h c: Phân bi t khái ni m h ng d n, t v n, m i quan h gi a h ng d n t v n; nh n bi t m t s ch c n ng h ng d n t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên Trình bày c nh ng n i dung c b n c n h ng d n, t v n phù h p v i nhóm i t ng h c viên giáo d c th ng xuyên Bi t s d ng hi u qu ph ng pháp, hình th c h ng d n, t v n phù h p v i t ng i t ng h c viên Xác nh c vai trò, trách nhi m c a m t ng i giáo viên v i vai trò h ng d n viên, t v n viên cho h c viên giáo d c th ng xuyên Hi u c nh ng yêu c u/tiêu chu n t i thi u c a m t ng i h ng d n viên, t v n viên cho h c viên giáo d c th ng xuyên Nêu bi t s d ng hi u qu nh ng k n ng c b n h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên xu t c m t s tình hu ng c n h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên liên h n i công tác C NỘI DUNG I CÁC N I DUNG Nội dung MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG Ho t ng Tìm hi u quan ni m v gi a h ng d n v i t h ng d n, t v n m i quan h v n Nhi m v HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 11 — B n nêu quan ni m cá nhân c a v h ng d n, t v n phi u h c t p sau: Phi u h c t p 1 B n quan ni m nh th nà o h ng d n? Th Theo b n, hai thu t ng nà có o t v n? nà y quan h v i nh th o? nà Ý ki n khác: — B n bày t ý ki n riêng c a l a ch n phi u h c t p này: Phi u h c t p 1) B n cho bi t ý ki n c a qua s l a ch n vào m t ô cho s n d i ây Quan i m gi 12 | MODULE GDTX nh (trong giáo d c) úng Sai — Trong h ng d n có t v n: — Trong t v n có h ng d n: — H ng d n mà t v n s làm m t kh n ng ch ng l a ch n c a ng i c h ng d n: — T v n mà h ng d n s làm cho ng i c t v n lúng túng l a ch n: 2) Ý ki n khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… — M i ng i nêu quan ni m riêng c a v h ng d n, t v n; v m i quan h gi a h ng d n, t v n Sau ó t p h p nhóm, th o lu n a quan ni m chung nh t — M i h c viên c n c l p a c nh ng quan ni m c a b n thân v h ng d n, t v n u có ki n tham gia th o lu n M i ng i nêu c nh t m t ví d v h ng d n, m t ví d v t v n, tìm th y nét chung hai ví d , có nh ng quan ni m m i c xu t phân tích Thông tin c b n * Quan ni m v h ng d n: H ng d n trình tác ng có ch nh c a ch th n trình phát tri n t nhiên c a i t ng c h ng d n, giúp nh m cung c p cho h nh ng thông tin, tri th c, k n ng mà ng i ó ch a bi t, làm cho ng i ó hi u, ch p nh n s d ng c nh ng n ng l c, kh n ng t n m c tiêu ph i th c hi n (m c tiêu ng i ó t t ho c c t t bên nh ng ng i ó ph i t c) Trong l nh v c giáo d c, có th coi h ng d n trì nh tác ng có ch nh c a giáo viên n trình ho t ng (h c t p, rèn luy n, phát tri n nhân cách toàn di n) c a h c viên, giúp h hoàn thành nhi m v c giao ho c v t qua c nh ng khó kh n hi n t i chi m l nh m c tiêu giáo d c HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 13 Ví d , m t h c viên g p khó kh n vi c gi i m t t p ó Giáo viên c n a nh ng g i ý d n d t t xa n g n h c viên nh n c h ng gi i t p ho c giáo viên a m t ví d c th g n v i t p v i h c viên tìm l i gi i T vi c g i ý, d n d t ho c c tham gia gi i t p t ng t , h c viên s tìm c cách gi i t p, t c ã hoàn thành c m t nhi m v h c t p c th Trong tr ng h p này, ng i giáo viên ã óng vai ng i h ng d n giúp h c viên hoàn thành nhi m v Ti p c n v m t xã h i, h ng d n có th c xem nh m t s nh ng d ch v tr giúp ng i d a nhu c u c a m i cá nhân Nó giúp cho ta hi u v nh ng di n môi tr ng xung quanh, v nh h ng c a nh ng y u t c a môi tr ng n m i cá nhân v nh ng c i m riêng c a môi tr ng Ho t ng h ng d n c thi t l p giúp m i ng i i u ch nh theo môi tr ng, phát tri n kh n ng t nh ng m c tiêu thi t th c cho b n thân hoàn thi n k ho ch t ng th c a V i t cách m t trình, ho t ng h ng d n không ph i m t vi c làm n gi n mà bao g m hàng lo t hành ng n i ti p b c ti n hành theo c p t ng d n h ng v m t m c ích xác nh Ho t ng h ng d n bao gi c ng ho t ng mang tính t ng tác gi a ng i h ng d n/h ng d n viên ng i c h ng d n Trong l nh v c giáo d c, c s giáo d c, s h ng d n h c viên, v i t cách ki n t o giáo d c, ki n t o trình phát tri n t duy, nh n th c, hoàn thi n nhân cách ng i h c, òi h i ph i có nh ng giáo viên có nhi u kinh nghi m nh m giúp cho h c viên, c bi t h c viên h n ch v nh n th c, v kh n ng ti p thu t hi u c (t ánh giá), bi t v n lên h c t p, rèn luy n; bi t ch p nh n mình, bi t l a ch n gi i pháp phù h p phát tri n b n thân i u ó c ng giúp cho nh ng ng i c giúp có c nh ng kinh nghi m s ng, kinh nghi m ho t ng kinh nghi m v m i quan h xã h i mà h tham gia s ng m t cách có ích môi tr ng ho t ng c a h * Quan ni m v t v n: T v n m t trình tác ng có nh h ng c a ng i t v n n thân ch (ng i c t v n) nh m a nh ng g i m , nh h ng, ph ng án gi i quy t khác Trên c s ó, ng i c t v n có th t tin l a ch n ph ng án, cách gi i quy t tình hu ng phù h p nh t v i b n thân nh m gi i quy t nh ng khó kh n c a nhi m v t 14 | MODULE GDTX Ví d , m t h c viên A l p 12, c ph bi n k ho ch l p h s d thi i h c, ang r t khó kh n, lúng túng vi c l a ch n ngành, ngh tr ng n p h s d thi H c viên em chuy n tâm s v i giáo viên ch nhi m l p Ng i giáo viên ã h i han thêm v nguy n v ng u tiên c a h c viên, hoàn c nh gia ình, nh h ng cho h c viên cách ti p c n l a ch n ng th i giáo viên ó ã cung c p thêm cho h c viên nh ng thông tin v xu th phát tri n c a t n c, quê h ng; nh ng nhu c u phát tri n ngu n nhân l c l nh v c ngành ngh ; nh ng thu n l i, khó kh n liên quan n tr ng, nh ng ngành ngh mà h c viên ang a vào ph m vi l a ch n Giáo viên ã phân tích m t cách khách quan v v n có liên quan, c bi t n ng l c h c t p s tr ng c a h c viên Trên c s ó, h c viên A ã l a ch n m t ph ng án t i u cho quy t làm h s d thi i h c Trong tr ng h p này, ng i giáo viên ch nhi m ó óng vai trò nhà t v n T v n, c xem nh m t cu c nói chuy n hay trao i ý ki n mà m t bên (ng i c n t v n/khách hàng hay g i thân ch ) mu n tìm gi i pháp cho nh ng v n khó kh n mà b n thân ch a t tin a quy t nh, phía bên (nhà t v n) c xem ng i có kh n ng giúp v l nh v c mà khách hàng ang quan tâm * Ch c n ng c a t v n: — Ch c n ng u tiên c a công vi c t v n cung c p thông tin Ch c n ng c th c hi n m i l nh v c t v n nh t v n xây d ng, t v n pháp lu t, t v n hôn nhân gia ình, t v n tiêu dùng, t v n s c kho Thân ch tìm n nhà t v n h thi u thông tin c n thi t gi i quy t nh ng công vi c mà mu n làm — Ch c n ng th hai, t v n giúp gi i quy t khó kh n c a khách hàng/thân ch M i thân ch mu n c t v n c n mang nh ng th c m c, tâm t nguy n v ng, c n gi i quy t nh ng khó kh n ang g p ph i M t cu c t v n t t m t cu c t v n k t thúc, thân ch gi i quy t nh t m t ph n nh ng th c m c, c m th y trút c gánh n ng nh ng lo âu t T v n tâm lí c xem trình t ng tác gi a hai hay nhi u ng i làm cho thân ch c h tr có th t quy t nh vi c gi i quy t nh ng khó kh n g p ph i phát tri n c nh ng ti m n ng c a b n thân h HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 15 T v n tâm lí bao g m vi c l ng nghe thân ch v v n c a h , qua ó giúp h gi i thoát kh i nh ng gánh n ng tâm lí tìm c nh ng gi i pháp cho v n ó T v n tâm lí giúp cho thân ch nh n bi t nh ng suy ngh tình c m c a h rõ ràng h n, giúp h t tin h n vào b n thân có th t quy t nh hành ng theo nh ng quy t nh ó i v i nhà t v n tâm lí, i u quan tr ng không ph i khuyên b o thân ch nên làm mà l ng nghe tích c c, giúp thân ch nâng cao nh n th c v b n thân b ng s c m nh c a b n thân, h s t gi i quy t v n khó kh n c a — V quan h gi a h ng d n v i t v n: T nh ng quan ni m ây cho th y, h ng d n t v n có quan h m t thi t v i th c hi n m c ích t o c h i cho m t ng i ó th y c nhi u ph ng án l a ch n sau ó giúp cho ng i ó có c s l a ch n sáng su t H ng d n t v n th ng có quan h v i hoàn c nh i u ki n môi tr ng Ho t ng t v n th ng c th y d i d ng giúp cá nhân nh m t c s ý th c rõ ràng v nhân cách Ho t ng t v n, h ng d n nh n m nh vào vi c l p k ho ch h p lí, cách gi i quy t v n giúp cá nhân ng u v i nh ng áp l c c a hoàn c nh T v n t p trung vào giúp cá nhân, ng u v i nh ng nhi m v phát tri n nh s t quy t nh, tính c l p Nh ng g i ý, nh h ng a nh m làm rõ nh ng s tr ng, k n ng, i m m nh ti m n ng cá nhân c a m t ng i liên quan n vai trò cá nhân c a h Nh v y, t v n h ng d n có nh ng i m gi ng nhau, cung c p thông tin cho ng i c h ng d n/t v n, giúp cho h gi i quy t c nh ng v n c a mà n u s h ng d n/t v n cá nhân ó không gi i quy t c ho c gi i quy t không hi u qu Ti p c n theo quan i m c th , gi a h ng d n v i t v n c ng có m t vài i m khác bi t S khác bi t ó c th hi n c th nh sau: H ng d n H ng d n trình mang tính tr c ti p, th ng di n t i th i i m xác nh mà ó c n có m t ph ng án gi i quy t r t 16 | MODULE GDTX T T v n trình mang tính khái quát, không b h n ch v không gian, th i gian (Ví d : T v n l a ch n ngh , t v n s d ng s n ph m, t v n H ng d n c th (Ví d : h ng d n ng i, h ng d n du l ch, h ng d n gi i t p, h ng d n so n giáo án…) H ng d n ch c cách làm c th , ng i c h ng d n hoàn toàn tuân theo i n k t qu T ch m sóc nuôi d y cái, t v n ch m sóc s c kho ) T v n ch a nh ng g i ý, nh ng nh h ng, nh ng ph ng án có th th c hi n nh ng ng i c t v n t a ph ng án gi i quy t, nói cách khác, ng i c t v n không b t bu c ph i tuân theo hoàn toàn nhà t v n Trong th c t , trình h ng d n có ã bao hàm c t v n trình t v n ã bao hàm c h ng d n Nhi u tr ng h p n u h ng d n s t v n ng ngh a v i “b t tay ch vi c”, ng i c h ng d n s r t th ng, tuân th m t cách máy móc vi c th c thi gi i pháp Ng c l i, n u t v n mà s h ng d n, nh ng ví d c th ng i c t v n nhìn th y k t qu (m c dù ch gi nh có c s ) ng i c t v n s r t khó l a ch n gi i pháp, t v n hi u qu M t khác, t v n h ng d n giúp cho ng i c h ng d n ch p nh n s h ng d n có c s , có ni m tin, có cách ti p c n m i t ó h có th t thân v n ng tìm ki m gi i pháp t i u h n cho Trong i s ng xã h i, vi c tách b ch h ng d n, t v n ch d a k t qu có tính th i s /t c th i ( ví d : h ng d n ng i, h ng d n s d ng thu c ) Trong l nh v c giáo d c, t c m c tiêu giúp ng i h c phát tri n toàn di n, ho t ng h ng d n t v n ph i i kèm M c n ng, nh v hàm l ng, t tr ng c a h ng d n/t v n tùy thu c vào t ng tình hu ng c th c bi t, i v i giáo d c th ng xuyên, i t ng ng i h c a d ng v tu i tác, hoàn c nh, h c l c, nhu c u, ng c h c t p, nên h ng d n t v n bao gi c ng ph i i kèm Theo cách ti p c n này, t v n h ng d n th ng c g p l i v i HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 17 thông qua m t thu t ng chung s h ng d n, ó t v n m t ho t ng n m ho t ng h ng d n Ho t ng 2: Tìm hi u thu t ng Nhi m v — B n c k nh ng thông tin ki n kèm theo s lí gi i c a liên quan t i h ng d n, t v n c cung c p d i ây cho bi t ý Phi u h c t p B n cho bi t ý ki n c a qua s l a ch n vào m t ô cho s n d i ây Quan i m gi nh (trong giáo d c) Có liên quan Không liên quan — Ho t ng ánh giá: — Ho t ng thông tin: — Ho t ng t v n: — Ho t ng l p k ho ch: Ý ki n khác: ………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………… — xu t ho t ng có liên quan n trình h ng d n, t v n Thông tin c b n — Các khái ni m có liên quan: Các khái ni m sau ây góp ph n xác hoá n i hàm c a h ng d n, t v n l nh v c giáo d c: + Ho t ng ánh giá c thi t l p thu th p, phân tích s d ng d li u ch quan khách quan v tính cách, tâm lí quan h xã h i c a m i cá nhân hi u rõ h n v h ng th i giúp h hi u rõ h n v b n thân 18 | MODULE GDTX — — — — — — — ng viên h c viên tham gia vào ho t ng t p th nh m phát huy n ng l c c a h ho t ng cá nhân c ng ng Th hi n s quan tâm giúp h c viên vi c l p k ho ch h c t p, phát tri n m i quan h gi a cá nhân xã h i Giúp h c viên t ánh giá, t hi u bi t t nh h ng, t o cho h kh n ng a quy t nh phù h p v i nh ng m c tiêu tr c m t lâu dài Giúp h c viên phát tri n s c l c, thái giá tr tích c c Giúp h c viên có c s hi u bi t t t h n v l nh v c h c t p, ho t ng thông qua vi c thu l m k n ng thái làm vi c ho c tham gia vào ho t ng t p th Khuy n khích h c viên l p k ho ch s d ng t t ho t ng gi i trí Giúp h c viên hi u c nh ng i m m nh, i m y u, s thích, giá tr , ti m n ng nh ng h n ch c a b n thân Giáo viên h ng d n, t v n th c s thành công h giúp cho h c viên c a thoát kh i tì nh tr ng khó kh n t c s mong mu n m t cách nhanh chóng v i th i gian phù h p Th c o s thành công c a giáo viên tr ng thái tinh th n c a h c viên sau c h ng d n t v n l a ch n có d báo hi u qu “ ng hành m i ng i, s ng h c h i t h , b t u b ng nh ng h bi t, gây d ng t nh ng th h ang có h n h t công vi c c hoàn thành, m i ng i nói r ng ã th c hi n công vi c” (Lão T , Trung Hoa, n m 700 TCN) Ho t ng Tìm hi u m t s d n, t v n cho Nhi m v h nguyên t c x c viên giáo d c th — B n hoàn thành phi u h c t p sau: 34 | MODULE GDTX th ng xuyên ho t ng h ng Phi u h c t p Theo b n, v i vai trò ng i h ng d n, t v n, giáo viên c n ph i m b o nh ng nguyên t c x th ho t ng h ng d n, t v n? — B n i chi u v i thông tin i u ch nh, b sung c cung c p, phát hi n s chênh l ch, Thông tin c b n HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 35 * Nguyên t c x th c a giáo viên h ng d n t v n: M t s quy t c ng x mang tính nguyên t c d i ây s ch o ph ng pháp ho t ng h ng d n, t v n c a ng i giáo viên h ng d n, t v n cho h c viên i u c n l u ý là, nh ng nguyên t c không ch áp d ng cho giáo viên v i t cách ng i h ng d n, t v n mà có tác d ng i u ch nh v i c nh ng ng i c h ng d n, t v n (h c viên): — S tin c n: S tin c n c t lên hàng u nhi u tr ng h p, thông tin cá nhân c a ng i c t v n c ng nh nh ng v n trao i nh ng l i khuyên a c n ph i c gi bí m t c bi t c n l u ý không em v n mà h c viên A xin t v n k ho c ví d i v i h c viên B — S tôn tr ng: Trong su t trình t v n, h ng d n, giáo viên ph i th hi n thái tôn tr ng h c viên c a ó s chân thành, ch p nh n h nh m t ng i có giá tr riêng, b t k a v , o c, tình c m, hành vi tích c c hay tiêu c c h Giáo viên có th không tán thành m t hành vi tiêu c c ó c a h c viên nh ng ph i t thái tôn tr ng h s c m hoá c h m i thay i c h theo h ng tí ch c c Tôn tr ng c s cho s i tho i không phê phán, không ánh giá i u ó s không t o s phòng v , i phó c a h c viên trình h ng d n, t v n — S kiên nh n: Giáo viên ph i kiên nh n nghe h c viên trình bày v nh ng v n c a h Giáo viên kiên nh n thu c nhi u thông tin t h B ng s kiên trì, ng i giáo viên s có y thông tin t ó a l i khuyên nh ng gi i pháp t t nh t (t v n t t) — Tính t nguy n: H c viên hoàn toàn có quy n l a ch n ng i h ng d n, t v n cho h N u ng i giáo viên mu n h n v i mình, c n có c lòng tin t h Giáo viên không c d a vào th m nh c a (v kinh nghi m nh ng l i th ) áp t s giúp i v i h c viên — Tính khách quan: Giáo viên c n khách quan a nh ng quan i m h ng d n, t v n cho h c viên i u không d th c hi n ôi quan i m mà giáo viên a cho h c viên b chi ph i b i thái ho c nh ng l i ích có liên quan n h c viên mà b n ang h ng d n, t v n C n m nhóm nguyên t c t n t i m t ch th (ng i t v n/giáo viên) chúng có quan h m t thi t v i Vì v y, 36 | MODULE GDTX h ng d n, t v n, giáo viên c n ph i coi tr ng c n m nhóm nguyên t c N u xem nh m t n m nhóm nguyên t c ó, vi c h ng d n, t v n s hi u qu Tin cn ch quan Tôn ng Khá tr Nguyên t c x th T nguy n Kiên nh n S tôn tr ng tri t nh ng nguyên t c ây y u t m b o thành công c a h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên H c viên h ng n xu h ng tích c c c ng nh nh ng l i ích có liên quan n v n h có nhu c u h ng d n, t v n H n n a, vi c a quy t nh cu i i v i nh ng v n ó vi c c a h c viên Giáo viên g i ý l a ch n có th , ch rõ nh ng u i m nh ng nh c i m c a l a ch n ó dành s quy t nh cho h c viên L u ý: Hi n v n quan i m cho r ng ch nh ng ng i c t o, hu n luy n chuyên nghi p v h ng d n, t v n m i có th tham gia h ng d n, t v n cho h c viên Trong ó, tr ng t o, v n thi u v ng khoá t o th c v h ng d n, t v n; thi u v ng nh ng ng i làm công tác h ng d n, t v n chuyên nghi p HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 37 i u ã h n ch n ch t l ng, hi u qu ph m vi c a ho t ng h ng d n, t v n trung tâm giáo d c th ng xuyên R t có th nhi u giáo viên ch a c qua t o, hu n luy n v h ng d n, t v n nh ng h c viên yêu c u c h ng d n, giáo viên ó ã t v n cho h c viên r t hi u qu Tuy nhiên, m b o s “an toàn” h ng d n, t v n, giáo viên ch nên h ng d n, t v n cho h c viên v l nh v c mà có nhi u kinh nghi m i u mà t v n cho h c viên ph i xác v thông tin, gi i pháp g i ý ph i có c s , kh thi có tính d báo hi u qu i u ki n th c t Nh ng l nh v c/v n mà b n thân giáo viên ch a am hi u, ch a có c s ch c ch n không t v n, không “l n sân” Ho t ng 3: Tìm hi u m t s vai trò h ng d n, t k n ng c n thi t v n cho h i v i giáo viên c viên giáo d c th ng xuyên Nhi m v — B n hoàn thành hai phi u h c t p sau: Phi u h c t p Theo b n, v i vai trò ng i h ng d n, t v n, giáo viên c n ph i có nh ng k n ng nào? 38 | MODULE GDTX HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 39 Phi u h c t p Theo b n, ng i giáo viên v i vai trò h ng d n, t v n c n có nh ng k n ng nào? Xin vui lòng l a ch n b ng cách ánh d u vào ô t ng ng: Các k n ng Cn — K n ng t o d ng ni m tin i v i h c viên — K n ng l ng nghe tích c c t câu h i giao ti p — K n ng phân tích c i m tâm sinh lí c a ng i h c — K n ng thu th p, s p t, phân tích thông tin qua giao ti p — K n ng t o d ng m i quan h tích c c, thân thi n — B n i chi u v i thông tin sau, phát hi n s chênh l ch, b sung Thông tin c b n Không i u ch nh, t ng h ng d n, t v n ho t ng t ng tác gi a ng i c t v n v i nhà t v n Vì v y, trình h ng d n, t v n t hi u qu , ng i giáo viên v i vai trò h ng d n, t v n c n ph i h i t nhi u nhóm k n ng nh k n ng c ng k n ng m m, c bi t nhóm k n ng t o m i quan h thân thi n, tích c c giao ti p Sau ây m t s k n ng mà ng i giáo viên c n có có th th c hi n ho t ng h ng d n, t v n cho h c viên giáo d c th ng xuyên: — K n ng t o d ng ni m tin i v i h c viên: T o d ng lòng tin i v i h c viên c th hi n qua: + Ch p nh n: Giáo viên c n hi u ch p nh n h c viên th hi n cho h bi t i u ó i u s n h c m th y quan tr ng có giá tr + Chia s m c tiêu: Giáo viên c n chia s m c ích c ng nh m c tiêu c a ho t ng h c viên hi u c t i l i th c hi n nh ng vi c ang làm i u n cho m i ng i làm vi c có nh h ng hi u qu h n Ho 40 | MODULE GDTX + Chia s thông tin: Giáo viên c ng c n ph i trao i thông tin h c viên bi t c nh ng thông tin có liên quan n v n ang c n gi i quy t Ngoài vi c chia s thông tin mang ý ngh a nh n bi t s h u + Cùng quy t nh: Giáo viên c n t o cho h c viên c m giác c tin t ng bàn b c quy t nh — K n ng l ng nghe tí ch c c t câu h i giao ti p: M t nh ng kinh nghi m tr thành ng i h ng d n, t v n t t bi t l ng nghe tích c c Giáo viên h ng d n, t v n c n phát tri n k n ng cho b n thân thông qua ó phát tri n k n ng cho c h c viên trì t t p m i quan h h c cách l ng nghe tích c c, ng i giáo viên c n ph i: + Luôn ý t i ng i nói (h c viên) + Tránh vi c suy ngh i áp ph i t v n + Tránh xen ngang h c viên ang trình bày, chia s + Bi t tóm l c l i nh ng ã c nghe tìm gi i pháp h ng d n, t v n cho h c viên — K n ng thu th p, s p t phân tích thông tin qua giao ti p c th hi n qua kh n ng bi t l a ch n thông tin t ho t ng giao ti p, t ng tác v i h c viên, s p t theo trình t , theo nhóm tiêu chí c th nh m làm rõ nh ng v n , n i dung liên quan n v n c n h ng d n, t v n Thông qua ó phân tí ch, ánh giá, a l a ch n t v n — K n ng phân tích c i m tâm, sinh lí c a ng i h c th hi n kh n ng bi t k t h p gi a tính cách, n ng l c, s tr ng, n ng u, thái , s c kho c a h c viên v i nh ng mong mu n c a h h ng d n, t v n cho phù h p — K n ng t o d ng m i quan h tích c c, thân thi n xây d ng c m i quan h tích c c c ng gi ng nh vi c gieo h t sau ó s n y m m thành M i quan h tích c c c ng c n c gây d ng, ch m sóc nuôi d ng Trong ho t ng h ng d n, t v n, n u không t o c m i quan h tích c c s khó t o d ng ni m tin quan h t ng tác s s c i m ; thông tin chia s s thi u chí nh xác; vi c h ng d n, t v n s không t hi u qu HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 41 II CÂU H I VÀ BÀI T P TÌNH HU NG Câu h i Câu h i C ó quan i m cho r ng: H ng d n t v n hai khái ni m ng ngh a B n có ng ý không? Hãy cho bi t ý ki n c a Câu h i Theo b n, ng i giáo viên v i vai trò h ng d n, t v n c n ph i làm th h c viên tin t ng hoàn toàn, s n sàng chia s , giãi bày tâm s xin c h ng d n, t v n? Câu h i ho t ng h ng d n, t v n có hi u qu , ng i giáo viên v i vai trò h ng d n, t v n c n ph i h i t c nh ng ph m ch t, n ng l c nào? Câu h i h ng d n, t v n hi u qu , ng i giáo viên h ng d n, t v n c n ph i tuân th nh ng nguyên t c nào? Nguyên t c gi vai trò quy t nh? Câu h i h ng d n, t v n hi u qu , ng i giáo viên v i vai trò h ng d n, t v n c n ph i có nh ng k n ng nào? Bài t p tình hu ng Bài t p M t s h c viên không ph i l p c a b n gi ng d y ho c ch nhi m n ngh b n h ng d n, t v n v h c t p B n có s n sàng h ng d n, t v n không? Lí do? B n th oán xem t i h c viên ó không mu n n ch giáo viên ang gi ng d y hay ch nhi m h c h ng d n, t v n Bài t p M t s giáo viên em nh ng cu c nói chuy n riêng tr c ây gi a h v i h c viên làm ví d v h ng d n, t v n t p trung B n có tán thành v i cách ng x c a giáo viên ó không? T i sao? Bài t p L p b n ch nhi m có h c viên A (nam) h c viên B (n ) th ng hay ganh ua v i v thành tích h c t p A th ng hay phàn nàn (nói x u) v B v i b n mu n b n s t v n, giúp h c gi i h n B B n x s th nào? 42 | MODULE GDTX III PH Ph l L C c Nh ng câu h i liên quan nt v nh ng nghi p Câu h i Trong ti n trình h ng nghi p, i u làm nên s khác bi t gi a ng i thành công ng i ch a thành công ? Tr l i: Ng i ch a thành công hôm nay, h có th thành công ngày mai Ng c l i, ng i ã thành công hi n r t có th s g p th t b i t ng lai, dù không mu n Vì v y, ch nên v ch s khác bi t gi a thành công ch a thành công c a m t công vi c (ch không ph i c a m t cá nhân) Th c t ã ch ng minh r ng, công vi c ch a t t i thành công công vi c ó ch a c s u t úng m c úng cách mà òi h i Câu h i Có ph i m c (hoài bão) ph i i u c n t tr c l p trình cho vi c h ng nghi p thành công c a m i ng i hay không? Tr l i: Có hoài bão t t, trân tr ng Nh ng ã có nhi u tr ng h p “m ” ch “ c”, mà không th c hi n c V y, ch a g n “m ” v i “l c” L c ó ph i th c l c Cho nên, i u c n xác nh tr c l p trình cho h ng nghi p, cho c m ph i tính n th c l c, thay ch “mu n” Ph i c n c vào th c l c xác nh c m ng i n c b c hành trình bi n m c thành hi n th c Ph i g n c m v i th c t th c l c m i hi v ng thành công h ng nghi p vào i Câu h i a) Nên nói nên ngh “ng i ch n ngh ” hay “ngh ch n ng i”? Tr l i: C hai cách hi u ó u có lí riêng c a Nói “ng i ch n ngh ” nói tính ch ng s sáng su t c a ng i ( óng vai trò ch th ) Nói “ngh ch n ng i” nói tính khách quan s kén ch n c a ngh (v i yêu c u b t bu c mà ng i ph i theo) C hai phía (ng i v i ngh ) ph i có “c duyên” (m t bên duyên i tìm, bên duyên c g p) m i “k t” thành “n ” v i nhau, eo bám B i duyên n di u kì y nên m i có l i nguy n “B c ng i ch không c ngh mà mu n s ng ch t v i nó” ó l i nguy n chung thu thiêng liêng c a nh ng ng i ã may m n c ngh ch n bén duyên “Trong i, c ngh bén duyên c ng m t phúc l n mà không m y ng i có c” (Jack Canfield) HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 43 b) Cho m t ví d v tr ng h p có duyên n gi a ng i v i ngh ? Tr l i: Nói chung, nh ng ã thành công su t i v i m t ngh ã ch n, u có duyên n nh th Trên tu n báo “Sài gòn Gi i phóng th 7” (tr.22—23) ngày 20/10/2007, có nói n n doanh nhân kiêm di n viên i n nh Ph m Linh an Trong báo, Linh an ã t b ch v duyên n ngh nghi p c a Cô có qu c t ch Pháp, g c Vi t, n m 18 tu i óng phim “ ông D ng” n m 30 tu i óng phim “Trái tim l i nh p” C hai phim ó ã em v cho n c Pháp hai gi i César n i ti ng Th i gian 12 n m gi a hai kì o t gi i, cô l i m t doanh nhân, t ng i nhi u n c th gi i lo chuy n buôn bán c ng thành t th ng tr ng Nh ng, “máu” di n viên h p l c c a i n nh v n sôi s c huy t qu n ã thúc cô b ngh kinh doanh tr l i v i phim tr ng Cô ã óng hàng lo t vai di n n t ng hai n m 2007 — 2008 Tr l i ph ng v n c a báo chí “Có th nói, i n nh ch n Linh an hay Linh an ch n i n nh?”, cô ã c i r t t i áp: “Chúng ã ch n nhau” Cô nói ti p: “T n m nay, ã b h n l nh v c th ng m i ch chuyên tâm cho i n nh i n nh ã không ph tôi” c) Có “duyên n ” v i — ngh m t lúc không? Tr l i: Có, có nhi u Thông th ng, ó nh ng ngh h tr cho nhau, không “ch i” Ví d , ngày 14/10/2007, tu n báo “Tu i tr cu i tu n” (tr.31) a tin nhà nhi p nh Tam Thái t ch c tri n lãm “Kí c mi n quê” v i hàng tr m nh ngh thu t ch n l c, hàng tr m bút kí phóng s y xúc c m… xu t hi n nh nh ng “tr m tích” c a quãng i 30 n m l n l n v i ngh Xu t thân t m t làng quê nghèo khó Qu ng Nam, Tam Thái vào Sài Gòn l p nghi p v i ngh “phó nhòm” nghi p d , lang thang kh p ch n, v a vi t v a ch p Ch p cho ngh thu t ã khó, hành ngh cho t t khó h n B b a vây tr c m t r ng nhi p nh gia dày d n, c nh tranh gay g t nh ng Tam Thái v n t o c m t ch ng v ng vàng ngh Anh ã c ng tác nh phóng s v i c ch c t báo t p chí Có ng i h i anh ã lúc làm c ngh ? Anh áp: “Ba ngh : Ch p, vi t và… i” V i anh, “ i” c ng m t ngh , n u ó i du kh o, du kh o có s n ph m tuôn t tâm trí B i v y, “ngh du kh o” c ng ph i h c, t h c Ph i h c cách du kh o vi t c, ch p c nh ng “pha” có giá sáng giá 44 | MODULE GDTX Câu h i a) Có th cho r ng, t thi n ho c t t nghi p d u hi u c a s hi n vinh h ng nghi p, b phóng thành công ti p t c ng i không? Tr l i: Ch a h n th Có không ng i không t (nhi u tr t hoài) mà sau ó l i thành t, hi n vinh n a Nói nh v y không ph i khuy n khích chuy n thi r t, mà hi u k t qu thi ch t ng i t m th i H n thua không ph i m nh b ng, mà s n l c ý chí s dùi mài tâm trí H ng nghi p âu c ph i chuy n i thi, không ch chuy n t Không th c n c vào vi c y mà lu n anh hùng C ng không th vin vào s thi r t mà lu n nhân cách C g ng v t qua c kì thi c n, r t c n Nh ng n u thi , ng ch quan; n u thi r t, ng bi quan B t lu n tr ng h p c ng không m t ý chí khí phách c a k s Ph i c g ng liên t c m i hi v ng thành công liên t c Ch t b m i c g ng th t b i m i “ ón chào” b) Có ph i i u c b n nh t quan tr ng nh t ti n trình h ng nghi p là… s thành công? Tr l i: ti c là… ch a ph i th ây m t nh ng i u then ch t c a t h ng nghi p Trong não b não tr ng, c n ý u t ý t ng này: thành công ã quý, thành nhân quý h n tr ng h n Trong th c t , có nhi u ng i ã r t thành công (v m t m t ó) nh ng ti c thay, h ch a thành nhân (vì có nh ng chuy n lình xình, b v ng vào lao lí ch ng h n) Khi b n thành công, i u ó ã t t, nh ng ch a ph i quan tr ng nh t Quan tr ng h n b n ch a t t i thành công mà ang bi t cách d n thân chuyên tâm, bi t cách làm vi c h t h ng t i m c tiêu c a công vi c Quan tr ng h n n a b n không quên nuôi d ng tâm h n làm ng i x ng ng v thành công Trong m c tiêu ó, nhi u ng i ã có m t tâm ni m cao p r t th c t : dù ch a thành công c ng ph i thành nhân M t khác, n u thành công, ph i xét k xem k t qu thành công ó ã c ti n hành b ng cách có t hào b i cách y không ó m t nh ng nét son c a s thành nhân Câu h i C n hi u v n “h ng nghi p” “ u t cho h ng nghi p”nh th cho úng Tr l i: N u nói n h ng nghi p: ng ch n l m ngh HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 45 N u u t cho h ng nghi p: nên u t úng ch u t nh m ch , ch ng nh ng b tr giá, làm h ng t ng lai! u t cho trí tu minh m n, tài n ng chuyên nghi p tâm h n cao nh ng th u t t g c M i th u t khác ch ph n ng n (Trích Quang D ng www.tuvanhuongnghiep.vn) Ph l c H c ngh theo h ng thi công, th c hành Tôi không thích thú v i nh ng ki n th c lí thuy t sâu xa dài dòng, dù h p d n v i nhi u ng i h c t o ngh Nh ng r t say mê v i nh ng k n ng th c hành ho t ng thi công Trong l nh v c ó, th y c phát huy ti m l c, nh t sau c t o tr ng Trung h c Công nghi p ra, làm vi c t i m t công tr ng thi công xây d ng V y xin h i, h c ngh theo h ng th c hành — thi công, li u có mài s c c trí tu n ng l c hành ngh hay không? Tri n v ng c a nh h ng t o có giúp c nhi u cho s ti n thân c a h c viên so v i cách t o b n l y lí thuy t làm tr ng? Không ch b c trung h c ngh , mà b c cao ng hay i h c c ng r t quan tâm n vi c t o tr ng nâng cao k n ng tác nghi p, t c nâng c p n ng l c th c hành — thi công nghi p v chuyên môn ó xu h ng t o nói chung ng nhiên, b c t o cao t l gi lí thuy t v n ph i nhi u h n gi th c hành, t o n n móng v khoa h c c b n cho sinh viên vi c tìm tòi, nghiên c u, nh m nâng cao kh n ng thi t k l p trình chính, ch không ph i th c hành thi công ây c ng ch khác c n b n gi a trình c a k s thi t k v i k s th c hành, gi a t o i h c v i t o cao ng ho c trung c p Quan i m xuyên su t c a vi c t o ngh m i c p l y lí thuy t làm c s nghiên c u, l y th c hành làm ph ng ti n t p d t nâng cao, không coi nh bên Ngay vi c l p trình hay thi t k c ng ph i tr ng th c hành (th c hành l p trình, th c hành thi t k ) Ng i thi công hay th c hành mu n gi i h n, mu n m nh h n v kh n ng sáng t o, không th không nghiên c u lí thuy t B n có th không thích i sâu vào lí thuy t, nh ng ra, c n n m ch c c nh ng lí thuy t c n b n n u mu n th c hành úng b n có thêm c s nh n th c phát huy ti m n ng sáng t o hành ngh Trên th c t , gi ng nh b n, có nhi u ng i h c lí thuy t “khó vô” nh ng h c b ng th c hành r t nh y bén, ch ng nh ng “mau vô” mà 46 | MODULE GDTX thú v Tuy nhiên, n u không ti p t c sâu lí thuy t n m t lúc ó, kh n ng th c hành sáng t o s b d ng l i, khó ti n xa ó nói chung V i b n, rào c n y ch c không l n l m, có th v t c n u qua th c hành thi công t ch t l ng hi u qu cao, b n rút t a c nhi u i u b sung cho lí thuy t c s T y, d n d n b n s có thêm h ng thú v i lí thuy t, nh t nh ng lí thuy t ã c ki m nghi m qua th c hành Vì th , h c ngh theo h ng th c hành — thi công v n có th mài s c c trí tu n ng l c hành ngh , nh t nh ng i u ki n c t ch c th c hành thi công theo khoa h c, có b n, không tùy ti n V i h ng ó, hi n nay, nhi u tr ng cao ng trung h c chuyên nghi p ( i u Tr ng Trung h c ngh Lý T Tr ng — TP H Chí Minh) ã quan tâm n vi c t o k s th c hành i u v a áp ng c nhu c u c a h c viên có s tr ng th c hành thi công, v a áp ng c òi h i c a gu ng máy kinh t — k thu t l nh v c ng d ng tri n khai Ngoài di n k s th c hành xây d ng, có k s th c hành c khí, i n khí, c i n, quang i n, i n t , tin h c, môi tr ng, hoá sinh nói chung m i l nh v c công ngh ây c ng h ng m t o liên thông nâng c p trình n ng l c cho nh ng công nhân k thu t cán b k thu t có s tr ng có chí khí ti n thân ngh nghi p, không ch làm th mà có th làm th y có b ng c p cao h n Và n lúc ó, b n s th y giá tr to l n c a vi c k t h p ch t ch gi a lí thuy t v i th c hành t o ngh Nh v y, n u b n th c s có ti m n ng sau v n b ng trung c p, v n có th h c lên i h c có b ng k s , sau b ng k s th c hành v n có th h c ti p thành k s thi t k Nh ng ng i c t o nh th v a làm th y gi i, v a làm t t ch c n ng c a ng i th gi i Có ngh a, h “ngh tinh” vào i, i âu làm ngh ó c ng phát huy c tác d ng, c ng vinh hi n nh ngh V phía xã h i, k s th c hành m t d ng nhân l c nòng c t, c u n i gi a k s thi t k th c t thi công hi n tr ng t o k s th c hành m t yêu c u lâu dài s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá Cho nên, nh ng h c viên xu t s c tr ng trung h c ngh v n có nhi u c h i, r ng ng ti n thân t kh ng nh ngh nghi p mà theo u i (Trích Quang D ng www.tuvanhuongnghiep.vn) HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 47 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Ch ng trình b i d ng th ng xuyên giáo viên giáo d c th ng xuyên, Ban hành theo Thông t s : 33/2011/TT—BGD T, ngày 08/8/2011 c a B Giáo d c t o) Vi n Khoa h c giáo d c Vi t Nam, Giáo d c h c ng i l n — M t s v n lí lu n c b n ( tài B 2009—37—75 n m 2009) Ph m M nh Hà, K n ng tham v n tâm lí, http://www.slideshare.net truy c p ngày 16/4/2013 M t s vi t c a ng nghi p (khai thác m ng internet) 48 | MODULE GDTX [...]... CẦN THIẾT ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG VAI TRÒ HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ho t ng 1: Tìm hi u m t s h ng d n, t v n cho h yêu c u i v i giáo viên trong vai c viên giáo d c th trò ng xuyên HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 31 1 Nhi m v B n hãy hoàn thành phi u h c t p sau: Phi u h c t p Theo b n, v i vai trò là ng i h ng d n, t v n, ng i giáo viên c n có nh ng... gi a giáo viên và h c viên h ng d n, t v n cho h c viên Khi h ng d n, t v n cho h c viên, giáo viên c n l u ý: Giúp h c viên bi t cách i u ch nh thói quen, hành vi trong cu c s ng HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 33 — — — — — — — ng viên h c viên tham gia vào các ho t ng t p th nh m phát huy n ng l c c a h trong các ho t ng cá nhân và c ng ng Th hi n s quan tâm và giúp h c viên. .. trò h ng d n, t k n ng c n thi t v n cho h i v i giáo viên trong c viên giáo d c th ng xuyên 1 Nhi m v — B n hãy hoàn thành hai phi u h c t p sau: Phi u h c t p 1 Theo b n, v i vai trò là ng i h ng d n, t v n, giáo viên c n ph i có nh ng k n ng nào? 38 | MODULE GDTX 9 HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 39 Phi u h c t p 2 Theo b n, ng i giáo viên v i vai trò h ng d n, t v n c n có... các giáo viên ph i nh n th c c vai trò quy t nh c a mình trong ho t ng h ng d n ng x xã h i cho h c viên HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 27 * — — — Nh v y, n i dung chính c a h ng d n, t v n cho h c viên v ng x xã h i là giúp h tháo g nh ng v ng m c riêng t có liên quan n nh ng nhu c u cá nhân, nh ng quan h và ho t ng mà h tham gia trong quá trình h c t p Vai trò c a giáo viên. .. trong h c t p c n c viên giáo d c th ng xuyên 1 Nhi m v B n hãy hoàn thành phi u h c t p sau: HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 19 Phi u h c t p — Theo b n, h c viên giáo d c th ng xuyên th ng g p ph i nh ng khó kh n nào trong h c t p? — xu t ý ki n khác: 2 Thông tin c b n Xác nh c s n i dung h ng d n, t v n trong l nh v c giáo d c là nh ng khó kh n mà h c viên th ng g p ph i trong... n, giáo viên c n xác nh rõ âu là nh ng khó kh n mà h c viên ang ph i i m t, ti p theo là tìm cách ti p c n nó m t cách h th ng h ng d n, t v n cho phù h p Ho t ng 2: Tìm hi u ý ngh a c a vi c h ng d n, t v n h c t p cho h c viên 1 Nhi m v B n hãy hoàn thành phi u h c t p sau: Phi u h c t p Theo b n, h ng d n, t v n h c t p cho h c viên có ý ngh a nh th nào? HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG... ng d n, t v n cho h c viên Trong khi ó, trong các tr ng ào t o, v n còn thi u v ng các khoá ào t o chính th c v h ng d n, t v n; thi u v ng nh ng ng i làm công tác h ng d n, t v n chuyên nghi p HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 37 i u này ã h n ch n ch t l ng, hi u qu và ph m vi c a ho t ng h ng d n, t v n trong các trung tâm giáo d c th ng xuyên R t có th nhi u giáo viên ch a c... ng x xã h i Nhi m v c a giáo viên trong vai trò h ng d n, t v n cho h c viên là giúp h c viên bi t i m t m t cách tích c c v i nh ng khó kh n ho c lo l ng mang tính cá nhân hay nhóm khi tham gia các ho t ng xã h i Nội dung 3 MỘT SỐ HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN PHÙ HỢP VỚI HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ho t ng: Tìm hi u m t s giáo d c th 1 Nhi m v hì nh th ch ng xuyên — B n hãy hoàn thành... khoa h c) m i hi v ng giúp b n t hi u chính xác v mình HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 25 — Cung c p nh ng thông tin có liên quan n s l a ch n ngh nghi p c a h c viên nh xu th phát tri n c a t n c, c a khu v c và nhu c u v ngu n l c lao ng các l nh v c ngành ngh , các trì nh ào t o — B ng cách khéo léo, giáo viên giúp cho h c viên l a ch n c ngành ngh phù h p v i n ng l c, trình... s chênh l ch, 2 Thông tin c b n HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 35 * Nguyên t c x th c a giáo viên trong h ng d n và t v n: M t s quy t c ng x mang tính nguyên t c d i ây s ch o ph ng pháp ho t ng h ng d n, t v n c a ng i giáo viên khi h ng d n, t v n cho h c viên i u c n l u ý là, nh ng nguyên t c này không ch áp d ng cho giáo viên v i t cách ng i h ng d n, t v n mà còn có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 9 hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 9 hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình , Module giáo dục thường xuyên 9 hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập