Module giáo dục thường xuyên 8 xây dựng môi trường học tập cho học viên giáo dục thường xuyên nguyễn thị thu thủy

35 13 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:10

NGUYỄN THỊ THU THUỶ Module GDTX X©y dùng m«i tr−êng häc tËp cho häc viªn gi¸o dôc th−êng xuyªn XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 161 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Trong trình d y h c, m i giáo viên có th t nh ng câu h i nh : T i m t gi d y, m t s h c viên t k t qu t t, m t s khác l i ch a t t? i u làm cho h c viên c m th y bu n chán ho c không thích h c l p h c? Làm th bi t c h c viên ã h c c nh ng gì? M i quan tâm kh n ng h c t p c a h c viên gì? Và chi n l c gi ng d y c n a gi i quy t nh ng câu h i nh v y? tr l i câu h i này, c n tìm hi u nguyên nhân t y u t nh h ng t i trình d y — h c Nh ng y u t g m y u t v v t ch t, tâm lí, xã h i, trí tu , t n t i môi tr ng di n vi c d y h c, có nh h ng n s hình thành phát tri n ho t ng h c t p c a ng i h c L p k ho ch gi ng c n th n s giúp b n thi t k ho t ng có ý ngh a t o môi tr ng h c t p nâng cao ch t l ng hi u qu d y — h c Module cung c p cho b n ki n th c v môi tr ng h c t p nh ng nh h ng c a t i ho t ng d y h c Trên c s ó h ng d n cho b n l a ch n ph ng pháp s ph m thích h p tích h p vào trình d y h c nh m làm cho ho t ng d y — h c ngày m t hi u qu h n Module ”Xây d ng môi tr ng h c t p cho h c viên GDTX” m t module t h c có h ng d n Các n i dung c thi t k theo m t c u trúc th ng nh t giúp ng i h c ti p c n d dàng Các ho t ng t ng n i dung d n d t ng i h c i t nh ng kinh nghi m ã có n ti p thu nh ng m i b ng cách t nghiên c u thông tin c cung c p k t h p v i trao i, th o lu n v i ng nghi p Nh ng câu h i, t p thông tin ph n h i c cung c p xuyên su t tài li u nh m giúp ng i h c tích c c h c t p, c ng c , b sung, c p nh t ki n th c rèn luy n k n ng áp d ng c nh ng ki n th c ã h c vào th c t d y h c v i vai trò t o d ng môi tr ng h c t p thu n l i cho h c viên GDTX h c t p thành công 162 | MODULE GDTX B MỤC TIÊU I MỤC TIÊU CHUNG Module GDTX nh m b c u trang b cho b n nh ng n i dung, k thu t m t s công c giúp b n có th v n d ng i u ki n d y h c c a t o c môi tr ng h c t p thu n l i nh t cho h c viên GDTX II MỤC TIÊU CỤ THỂ 2.1 Về kiến thức — Trình bày c c i m h c t p c a h c viên GDTX, môi tr ng h c t p tác ng c a môi tr ng h c t p vào ho t ng d y h c cho h c viên GDTX — Phân tích c y u t nh h ng t i môi tr ng h c t p c a h c viên GDTX; bi t l a ch n ph ng pháp d y h c phù h p vi c tác ng t i y u t c a môi tr ng t o c môi tr ng h c t p thu n l i cho h c viên GDTX h c t p thành công 2.2 Về kĩ — Cung c p m t s k thu t s d ng ph ng pháp d y h c tác ng kích thích h c viên GDTX h c hi u qu thành công — Hình thành n ng l c ánh giá tác ng c a môi tr ng h c t p t i h c viên GDTX — V n d ng, c i thi n nh ng ph ng pháp s ph m thông qua sáng ki n gi ng d y t ng lo i môi tr ng h c t p khác nhau, cho khuy n khích t o i u ki n cho ng i h c ti n b 2.3 Về thái độ Có nh n th c úng n v t m quan tr ng c a vi c t o d ng môi tr ng h c t p kích thích c h c viên GDTX h c hi u qu thành công KHUNG TH I GIAN Th i gian c n thi t h c module 15 ti t, ó có ti t lí thuy t ti t th c hành C th nh sau: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 163 STT Tên h c Tìm hi u v môi tr ng h c t p hi u s nh h ng c a môi tr ng h c t p t i Tìm trình d y h c c hành xây d ng môi tr ng h c t p cho h c viên Th GDTX T ng c ng Th i gian (ti t) 15 ÁNH GIÁ B n c n tr l i câu h i, làm t p m i n i dung c a module H NG D N S D NG MODULE Trong c module, b n s th ng xuyên g p câu h i t p ph n h i t cá nhân Tr l i cho nh ng câu h i s giúp b n bi t rõ ã hi u n i dung ho c khía c nh có liên quan t i n i dung module c ng nh t o liên k t gi a n i dung gi ng th c ti n ngh nghi p c a b n u tiên, ngh b n nên th c hi n ho t ng h c t p n i dung c a module mang tính cá nhân ghi ng n câu tr l i c a b n Sau ó, so sánh th o lu n câu tr l i c a b n nh ng b n kho n (n u có) v i ng nghi p c a b n bu i sinh ho t chuyên môn nh kì t i n v c a b n Ph n cu i c a module, b n s c yêu c u th c hi n m t s t p làm t t i u này, khuyên b n nên b t u c tài li u tr l i câu h i cá nhân Sau ó, so sánh th o lu n v câu tr l i c a b n v i ng nghi p hoàn thành t p Trong tr ng h p nh ng i u ch a rõ, r t vui lòng tr l i ho c ch d n thêm cho b n giúp b n hoàn thành nhi m v b i d ng th ng xuyên trình phát tri n chuyên môn liên t c c a 164 | MODULE GDTX C NỘI DUNG Nội dung TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP * M c tiêu Nh m nâng cao s hi u bi t c a b n v môi tr ng h c t p nh ng t ng tác gi a môi tr ng h c t p v i ng i d y ng i h c * N i dung − Tìm hi u v môi tr ng h c t p − Tìm hi u v t ng tác gi a môi tr ng h c t p v i ng i d y ng i h c Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường học tập THÔNG TIN NGUỒN Nh ng canh tân l nh v c giáo d c th k XIX n a u th k XX h ng n m c ích chung làm cho nhà tr ng ho t ng c tr ng c a — d y h c − th c s h u ích v i ng i h c Trong b i c nh giáo d c ngày kh ng nh nh h ng to l n c a i v i s phát tri n tính hi u qu c a c quan tâm c xem xét m t cách k l ng Các công trình nghiên c u ã thi t l p c s lí lu n v môi tr ng h c t p m t cách toàn di n i u c th hi n qua nh ng nghiên c u v môi tr ng h c t p theo quan i m, lí thuy t c ng nh tr ng phái d y h c khác Theo Jean — Marc Denommé Madeleine Roy, cách ti p c n s ph m c a h v i trình d y h c ph ng pháp s ph m t ng tác t p trung vào b ba nhân t c b n c a trình d y h c ng i d y, ng i h c môi tr ng T t ng c t lõi c a quan i m s ph m “ng i d y ng i h c phát tri n v i nh ng tính cách cá nhân m t môi tr ng r t c th nh h ng n ho t ng c a h , nên môi tr ng tr thành m t tác nhân tham gia t t y u” (6, tr.18) vào trình d y h c Quan i m v môi tr ng quan i m s ph m t ng tác dành s quan tâm c bi t cho s tác ng qua l i gi a ng i d y, ng i h c môi tr ng Ng i h c có ti m n ng c n thi t hoàn thành m t ph ng pháp h c t ch cá nhân, nh ng ph ng pháp c ti n hành nh vào ng i d y, ng i gi vai trò ch o Ng i h c c coi XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 165 ng i ch u trách nhi m v ph ng pháp h c c a mình, không theo h ng thú t ng lúc Ng i d y ng i h ng d n ng i h c theo nh ng m c tiêu xác nh ch ng trình h c b ng ki n th c kinh nghi m c a Môi tr ng c ng i d y ng i h c ph i h p t ch c Quan i m s ph m t ng tác xây d ng c s xác nh y u t , thao tác t ng tác t n t i ho t ng giáo d c ó là: — Ng i h c: Khái ni m ng i h c có ngu n g c t ti ng Latinh (studium) v i ý ngh a “c g ng h c t p” Theo ngh a r ng, thu t ng có hàm ngh a cam k t trách nhi m Trong quan i m s ph m t ng tác, khái ni m ng i h c dùng ch t t c nh ng có tham gia (th c hi n) ho t ng h c Ng i h c c xác nh ch th c a ho t ng h c, ng i mà v i n ng l c cá nhân c a tham gia vào m t trình thu l m m t tri th c m i — Ng i d y: Quan i m s ph m t ng tác xác nh n vi c gi ng d y công vi c t t y u bình th ng c a ng i d y th c hi n s m nh c a b n thân Tuy nhiên, quan ni m v vi c gi ng d y c a quan i m nh n m nh n ho t ng t ch c h ng d n làm n y sinh tri th c (cho) ng i h c Do v y gi ng d y không ph i m t s truy n t ki n th c n thu n theo ki u c thu c lòng m t gi ng tr c h c trò hay theo ki u ph bi n khoa h c cho ng i h c Ch c n ng c a ng i d y giúp ng i h c, h c hi u — Môi tr ng: Ho t ng c a ng i d y ng i h c di n không gian th i gian xác nh v i nh h ng c a r t nhi u y u t bên bên khác ó môi tr ng d y — h c Môi tr ng d y — h c c ng i d y ng i h c ph i h p t ch c Theo quan i m s ph m t ng tác, “ng i d y ng i h c không ph i nh ng sinh v t tr u t ng, xung quanh h th gi i v t ch t v n hoá C ng i d y ng i h c u có tính cách rõ r t giá tr cá nhân c phát tri n m t t n c có nh ng c ch tr , gia ình nhà tr ng mà chúng t t y u có nh h ng ó n h T t c y u t này, bên c ng nh bên t o thành môi tr ng c a ng i d y ng i h c” (6, tr 19) Môi tr ng h c t p t p h p y u t t i n i mà ho t ng h c t p c a ng i h c c th c hi n Nhi m v c a giáo viên t o d ng môi tr ng h c t p thu n l i hình thành phát tri n ho t ng h c t p cho ng i h c 166 | MODULE GDTX NHIỆM VỤ B n k tên ba nhân t c b n c a trình d y h c m i quan h t ng tác gi a ba nhân t y trung tâm GDTX CHIA SẺ NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP Hoạt động 2: Tìm hiểu mối tương tác môi trường học tập với người dạy người học THÔNG TIN NGUỒN T ng tác s tác ng qua l i tr c ti p gi a y u t m t c u trúc ho c gi a c u trúc v i m t không gian, m t th i gian c th Quan i m s ph m t ng tác c p n khái ni m s t ng tác d a m i quan h t ng h gi a ba y u t : ng i d y, ng i h c môi tr ng Ba y u t quan h v i cho m i y u t ho t ng ph n ng d i nh h ng c a hai y u t S t ng tác c mô t nh sau: Ng i h c Ng i d y Môi tr ng Hình Các t ng tác t ng h c a ba nhân t c b n quan i m s ph m t ng tác — Ng i h c: thông qua ph ng pháp h c (t h p hành ng h c) tác ng n ng i d y h thông tin d i d ng câu h i, l i bình lu n ho c m t suy ngh Ph ng ti n truy n thông tin có th b ng thái , c ch , cách ng x hay l i nói áp l i tác ng t phía ng i h c, ng i d y tác ng n ng i h c b ng thông tin nh câu tr l i, s ng viên; nh ng thông tin b sung… Trong s t ng tác trên, ng i h c hành ng, ng i d y ph n ng ó s tác ng qua l i gi a ng i d y ng i h c — Ng i d y: b ng ph ng pháp s ph m c a ã tác ng n ng i h c thông qua nh ng g i ý v h ng i nh ng ph ng ti n c n s d ng i v i ng i h c h có th t c m c tiêu h c t p ã XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 167 áp l i tác ng c a ng i d y, ng i h c i theo ng mà ng i d y ã v ch ho c g i ý ng i h c l a ch n Khi ng c ng i h c l a ch n giúp h t c m c tiêu, ng i h c s có nh ng xúc c m d ng tính d dàng có thi n c m v i ng i d y Trong tr ng h p ng c l i, n u ng i h c c m th y n n lòng ho c thi u h ng thú n t ng c a h v i ng i d y có th x u i Trong quan h “ng i d y ã hành ng ng i h c ph n ng” (6, tr.20) Nói cách khác, ng i d y tác nhân gây nh ng ph n ng c a ng i h c nh n c nh ng tác ng tr l i t phía ng i h c — Môi tr ng: V i t cách m t tác nhân s tác ng t i ng i d y ng i h c thông qua s tác ng n ph ng pháp ho t ng c a h Quan ni m ph ng pháp s ph m t ng tác nh m t o ng i h c s tham gia, h ng thú trách nhi m Nó g n cho ng i d y vai trò xây d ng k ho ch, h ng d n ho t ng h p tác Nó g n cho môi tr ng nh h ng quan tr ng n ph ng pháp riêng c a ng i h c ng i d y Trong trình d y h c, s t ng tác s tác ng qua l i tr c ti p gi a cá nhân ng i h c gi a ng i h c v i giáo viên m t không gian (ví d l p h c) th i gian (ví d ti t h c) nh m th c hi n nhi m v h c t p m c tiêu d y h c ã xác nh Ph ng ti n th c hi n t ng tác có th ph ng ti n ngôn ng ho c phi ngôn ng N i dung c a s t ng tác v n thu c nhi m v h c t p S t ng tác d y h c nhìn chung c n c xác nh v m c ích c t ch c v i s phân công trách nhi m c bi t ph i di n hai chi u S tham gia tích c c c a m i thành viên vào ho t ng t ng tác s thúc y ho t ng chung c a l p, c a ng i h c nhanh chóng t c m c tiêu ã nh, ng th i em l i s tho mãn v nhu c u g n bó gi a thành viên NHIỆM VỤ — Các y u t c a môi tr ng h c t p có nh h ng t i ho t ng d y — h c l p h c c a b n nh th nào? — B n có cho r ng xây d ng môi tr ng h c t p l p h c s nh h ng l n t i hi u qu d y h c không? T i sao? CHIA SẺ NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP 168 | MODULE GDTX THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO NỘI DUNG G i ý th c hi n nhi m v Ho t ng Ba t ng tác óng vai trò quan tr ng trình d y h c t i l p h c cho h c viên GDTX là: ① Giáo viên ↔ H c viên ② H c viên ↔ H c viên ③ H c viên ↔ Môi tr ng h c t p G i ý th c hi n nhi m v c a Ho t ng G i ý th c hi n nhi m v c a Ho t ng B n xem khái ni m v môi tr ng h c t p k t h p v i kinh nghi m d y h c c a b n làm t p Vi c xây d ng môi tr ng h c t p l p h c có nh h ng quan tr ng t i d y h c hi u qu , giúp ng i h c h c t p thành công H c t p ho t ng c a ng i h c ng i h c th c hi n, th thay th c h Trong trình tham gia h c t p, ng i h c tuân th lu t c a môi tr ng: h th n kinh c a ng i h c, t nh ng giác quan n i thu nh n thông tin n n i sinh h ng thú, ho c trí nh , n i cho phép nh l i nh ng ã thu nh n, t t c u b nh h ng c a y u t môi tr ng Nh ng y u t có th thu c b n thân ng i h c (tri th c, tình c m, v n hoá, o c, tinh th n v.v ), có th y u t bên ng i h c (xã h i, b i c nh, nhà tr ng v.v ) nh ng chúng có tác ng tr c ti p ho c gián ti p n ho t ng h c, có tác ng qua l i v i trình hình thành phát tri n ho t ng h c c a ng i h c Nội dung TÌM HIỂU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC * M c tiêu Nh m giúp b n tìm hi u s nh h ng c a môi tr ng h c t p t i trình d y h c, ng th i giúp b n bi t cách phân lo i lo i môi tr ng có th a tác ng phù h p vi c l a ch n ph ng pháp d y h c phù h p t o d ng môi tr ng h c t p thu n l i cho h c viên GDTX h c t p thành công XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 169 * N i dung — Tìm hi u s nh h ng c a môi tr ng h c t p t i trình d y h c; — Các lo i môi tr ng h c t p Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng môi trường học tập tới trình dạy học THÔNG TIN NGUỒN S tác ng c a môi tr ng h c t p ng th i v i c ng i d y ng i h c h ti n hành ho t ng ó ph ng pháp s ph m (ng i d y) ph ng pháp h c (ng i h c) c tri n khai m i quan h m t thi t v i Ng c l i, ng i d y ng i h c c ng tác ng tr l i môi tr ng thông qua s tác ng làm thay i y u t (bên ho c bên ngoài) c a môi tr ng n cho môi tr ng bi n i Ng i h c — ng i làm vi c ch ng (worker): Ng i h c c xác nh ng i óng vai trò quy t nh trình d y h c i u c lí gi i b i lí do: (i) Th nh t, ng i h c ch th c a ph ng pháp h c Ho t ng h c c th c hi n nh th ph thu c vào ng i h c b i h tác nhân u tiên th c hi n ph ng pháp h c t u cho n k t thúc trình h c; (ii) Th hai, ng i h c ng i quy t nh nh ng thay i c a v ph ng di n kinh nghi m cá nhân Vì th ch có ng i h c m i quy t nh s c n thi t có nh ng thay i hay không ch h m i t o c thay i ó V i cách hi u nêu trên, ph ng pháp h c c a ng i h c ph i d a ti m n ng c a ng i h c ch u nh h ng k c a h ng thú, s kì v ng tính tích c c c a ng i h c B ng vi c khai thác nh ng kinh nghi m ã có c a b n thân (tri th c, k n ng, thái ) d a y u t ng i h c v n có (h th ng th n kinh, giác quan — nh ng b máy có kh n ng l nh h i s n sinh nh ng tri th c m i), ng i h c hoàn toàn có kh n ng ki n t o tri th c, thay i kinh nghi m c a b n thân Góp ph n vào trình h ng thú, ý th c trách nhi m c a ng i h c T t c nh ng i u ó giúp cho ng i h c th c hi n trình h c c a b ng cách t o cho m t hình th c c áo liên quan t i tính cách c a “Không nghi ng gì, ng i h c, b n thân ã có nh ng n ng l c c n thi t, có kh n ng ho t ng nh m i ng i th trình h c c a mình” (tr 27) C ng th “B ng cách gán cho ng i h c vai trò tác nhân chính, ph ng pháp s ph m t ng tác − 170 | MODULE GDTX N i dung Nh ng ch d n cho b n B ng t ánh giá Nhu c u h c t p Nh ng n ng l c c n có Trung Th p Cao bình Ví d v Ki n th c (Làm nh ng b n c n bi t) Hi u nh ng khái ni m liên quan nv n h ct p c ab n Nh n th c v nh ng quy ph m, công c có liên quan t i n i dung h c t p Ki n th c v nh ng ph ng pháp quy trình áp d ng phân tích v n i dung h ct p Liên k t giá tr khác Ví d v Các k n ng (Nh ng b n c n làm c) Kh n ng ti n hành xác nh v n h c t p liên quan t i tr ng h c & c ng ng Kh n ng áp d ng v n ãh c Kh n ng ch n l c áp d ng gi i pháp phù h p h c t p Làm th c p t i cách h c khác c a ng i h c Làm th t o môi tr ng thân thi n v i ng i h c? Kh n ng lên k ho ch ánh giá ho t ng liên quan n v n h ct p Các k n ng giao ti p Các k n ng xã h i Các k n ng v n ng XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 181 N i dung Nh ng ch d n cho b n Thái (quan i m) Phát tri n nh n th c v v n h c t p Mu n có nh ng vai trò m i trách nhi m c a giáo viên Thi t b — Chu n b b n phô tô t ánh giá cho m i h c viên d y h c — C n có b ng ho c máy chi u máy tính cho m i nhóm ánh giá chu n b trình bày k t qu c a nhóm Cu i ho t ng, suy ngh m r ng ho t ng c a nhóm v v n sau: — B n ã h c t ho t ng? — T i t p l i quan tr ng? — B n mu n c h c t p v nh ng v n c n thi t nh t cho b n thân? — Theo b n, ho t ng nên thay i nh th nào? NHIỆM VỤ — B ng kinh nghi m c a ho c tham kh o n i dung b i d ng nh ng module khác thu c Ch ng trình BDTX giáo viên GDTX, b n cho bi t n i dung sau ây c coi c i m h c t p c a h c viên GDTX (B n ánh d u × vào hàng, c t mà b n ch n gi i thích lí t i sao.) TT N i dung H c không ph i ho t ng ch y u H c có b ng c p, ch ng ch , ti p t c h c lên c có ki n th c, k n ng s ng H làm vi c t t h n 182 H c có m c ích rõ ràng H c th ng Luôn i chi u so sánh v i kinh nghi m ã có c a b n thân | MODULE GDTX úng Không úng Gi i thích lí — B n trình bày c i m h c t p c a nhóm h c viên GDTX sau ây: TT Nhóm h c viên GDTX h c viên ng i l n Nhóm h c viên GDTX h c sinh ph thông — B n ghi lí t i có tình hu ng sau xu t hi n d y h c Tình hu ng Ng i h c không ý t i gi ng, ng c h c, t nh t Ng i h c không t p trung, m t m i, bu n ng , mu n k t thúc s m Giáo viên nói nh ng h c viên không quan tâm, th v i gi ng Nhi u h c viên i kh i l p Không nói bu i th o lu n nhóm Lí — B n vi t ti p vào ch tr ng tìm hi u xem h c viên c a b n h c nh th ① H c viên GDTX h c nhanh nh t ② H c viên GDTX h c ch m nh t ③ H c viên GDTX thích thú h c ④ H c viên GDTX h c m t m i nh t ⑤ H c viên GDTX không thích h c H c viên GDTX c m th y tho i mái, t tin phát bi u nh t CHIA SẺ NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 183 Hoạt động 2: Lựa chọn phương pháp sư phạm thích hợp để tạo dựng môi trường học tập cho học viên GDTX THÔNG TIN NGUỒN Khi ã xác nh c nh ng y u t môi tr ng h c t p c n tác ng, chi n l c t o d ng môi tr ng h c t p l p h c d y h c viên GDTX b n c n tìm hi u v ph ng pháp h c c a h c viên GDTX l a ch n ph ng pháp s ph m kích thích c nh ng y u t tích c c tri t tiêu c nh ng y u t có nh h ng tiêu c c t i ho t ng h c c a h c viên GDTX giúp h h c t p thành công — Ph ng pháp h c: “Ph ng pháp h c khái ni m miêu t ng mà ng i h c ph i theo b ng cách a hành ng h c” Nh v y, ph ng pháp h c bao g m toàn b trình mà ng i h c ti n hành chi m l nh tri th c, hình thành cho b n thân k n ng, k x o Trong trình này, ng i h c th c hi n hành ng h c t p t ng ng v i i t ng h c t p Do ó, ng i h c h c b ng hành ng c a N i l c c a ng i h c xu t phát i m c ng l c y bên c a nh ng hành ng c ng i h c th c hi n K t qu th c hi n hành ng h c t p, ng i h c s a c nh ng tri th c v n t n t i khách quan v i b n thân vào h th ng tri th c ã có c a mình, ng th i có th hoà nh p c v i tình hu ng th c ti n ho t ng h c c di n Khi ó, ng i h c ã ng hoá c m t tri th c m i Nh v y, theo quan i m s ph m t ng tác, ph ng pháp h c v b n ch t khái ni m mô t v ng giúp cho ng i h c ng hoá c nh ng tri th c mà h ph i l nh h i — Ph ng pháp s ph m: Khái ni m ph ng pháp s ph m c s d ng quan i m s ph m t ng tác dùng thu t ng s ph m theo ngh a h p v i ý ngh a ch m t trình b ph n c a trình s ph m t ng th — trình d y h c “V i gi i h n này, ph ng pháp s ph m c hi u toàn b can thi p c a ng i d y m c ích h ng ng i h c th c hi n ph ng pháp h c” (6, tr.20) Ph ng pháp s ph m c a ng i d y c kh i ng b i nh ng mong mu n c a ng i d y vi c t o nên m t không khí thu n l i cho ng i h c, có ý ngh a giúp ng i h c th c hi n c hành ng h c c a b n thân m t cách hi u qu nh t Trong ph ng pháp s ph m, y u t thu c ch th ng i d y có vai trò r t quan tr ng Có th k n y u t nh tri th c, kinh nghi m, ph m ch t s ph m c a ng i d y … Ph ng pháp 184 | MODULE GDTX s ph m c ng h i t nh ng y u t thu c môi tr ng, thu c ng i h c Nh ng y u t c ng i d y nh n th c s t o nên m t khách quan ph ng pháp s ph m Theo quan i m s ph m t ng tác, ”Ng i d y — Ng i h c — Môi tr ng” y u t tham gia tr c ti p n trình d y h c Môi tr ng nh h ng n ng i d y, ng i h c ng i d y ph i t o c môi tr ng h c t p thu n l i cho ng i h c Môi tr ng di n ho t ng d y h c nhân t có tác ng kích thích ho c c n tr trình d y — h c Vi c xây d ng môi tr ng h c t p óng vai trò quy t nh n tính hi u qu hi u su t c a trình d y h c cho h c viên GDTX ây b c khó kh n trình l p k ho ch d y, òi h i s sáng t o c a ng i d y, n ng l c chuyên môn, s ph m, kh n ng d báo tình hu ng phát sinh c ng nh hi u bi t th u áo v i t ng ng i h c l p h c Vì ng i h c tác nhân c a trình d y — h c ho t ng h c nên m i h c viên GDTX ng i th c thi ho t ng t u cho n k t thúc ho t ng d y h c H c viên GDTX h c t p cho tr c tiên Ho t ng h c c a h c viên GDTX d a vào ti m n ng c a m i ng i T b n thân m i h c viên GDTX ã có s n m t s kh n ng c n thi t h c c H có th khai thác nh ng tr i nghi m, nh ng ki n th c ã có khám phá tri th c m i B n c n liên h ch t ch v i h c viên GDTX nhi m v l nh h i ki n th c m i B n có th c coi ng i h ng d n cho h c viên GDTX M i tác ng c a b n ph i m t s giúp t n tình i v i h c viên GDTX trình h c t p Là ng i quan tâm n vai trò tác nhân c a ng i h c trình h c t p, b n ph i xem xét y u t nh h ng c a môi tr ng h c t p i v i h Trong b ng cách ó, b n l u tâm n vi c làm th tr thành ng i d n d t, ng i t o i u ki n ng i giao ti p i v i ng i h c h c viên GDTX có ng c b n v ng h c t p, giúp h th c hi n vi c ánh giá trình m i h c i u ch nh ph ng pháp d y h c theo nh p cá nhân c a t ng ng i Các y u t c u thành lo i môi tr ng h c t p c a h c viên GDTX có liên quan ch t ch n nh ng c i m, nhu c u h c c ng nh nh ng nguyên t c phong cách h c t p c a h Khi môi tr ng h c t p tác ng n ho t ng h c c a h c viên GDTX b n h c viên có th i u ch nh S i u ch nh nh m giúp h c viên có h ng thú, tích XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 185 c c có trách nhi m v i trình h c c a h Trong trình h c t p, ng i h c th ng xuyên thông i p n ng i d y b ng l i, thông qua bình ph m, suy ngh ho c t câu h i, b ng c ch , hành ng ng tình hay không ng tình ng i d y thông tin cho h c viên nh ng thông tin c n thi t, tr l i th c m c ho c ng viên ng i h c h c t t h n ho c i tho i làm sáng t thông tin i u c ng giúp ng i d y có thêm nh ng g i ý ho c i u ch nh cho gi ng m i Trong ho t ng c a mình, b n ch ng t o i u ki n thu n l i cho h c viên GDTX B n tìm hi u xem, n u h theo ng b n v ch s n h có thích thú tho mãn hay không, hay h c m th y khó kh n ho c chán n n B n ki m tra l i nh ng ho t ng b n cho h u ích có tho mãn c nhu c u c a ng i h c v m c tiêu b n hay không N u b n m b o r ng nhu c u c a ng i h c c tho mãn b i nh ng ho t ng mà b n ã l a ch n cho h c b n suy ngh v nh ng ph ng pháp s ph m kích thích ho c h n ch y u t c a môi tr ng h c t p nh h ng n ho t ng d y h c mà nh ng ho t ng c th c hi n B ng sau ây h ng d n s d ng m t s ph ng pháp s ph m giúp b n v n d ng vi c t o môi tr ng h c t p thu n l i cho ng i h c Ph ng pháp H ng d n s d ng Làm vi c nhóm — Giáo viên c n có k n ng t ch c ti n trình tr giúp t t; — Giáo viên gi i thi u th c hi n ho t ng nhóm b ng cách cung c p y thông tin, h ng d n thành viên nhóm v i ngu n thông tin y — Ch n s l ng thành viên nhóm phù h p theo nhi m v Chú ý nhóm không c v t 10 — 12 thành viên thúc y s t ng tác th c s gi a thành viên nhóm, ch — thành viên m t nhóm phù h p — m b o r ng thành viên nhóm hi u quy t c làm vi c c a nhóm Ví d , m i ng i s h có th óng vai trò khác nhau; vai có th thay th nhau, thành viên c a nhóm ph i c tôn tr ng — m b o ti n th i gian làm vi c c a nhóm — m b o vai trò nhóm nh c phân công m t cách công b ng linh ho t (ví d lãnh o, i u ph i; 186 | MODULE GDTX Ph ng pháp H ng d n s d ng báo cáo viên; thành viên) — m b o nhóm hi u nhi m v c a mình, nh n th c c m c tiêu ho t ng; bi t thu th p kinh nghi m h c t p, tôn tr ng nh ng thành viên khác — Khuy n khích thành viên nhóm s d ng ph ng ti n khác t p hu n, bao g m c cách th hi n b ng l i, b ng v n b n, âm nh c, b n v bi u hi n phi ngôn ng — Các nhóm có th trình bày k t qu c a h b ng, hình máy chi u, thông qua áp phích, b n v t r i, có th t ch c thông tin d i d ng "gian hàng" v.v… — Cho phép có th i gian t ng tác th c t trao i chuyên sâu v n , tình hu ng có th x y (ví d , ho t ng t i thi u c a m t gi ho c m t gi r i) — Khuy n khích thành viên c a nhóm nh h n tranh lu n, th ng l ng, tho hi p t c s nh t trí v v n nhóm ã trình bày nh ý ki n c a nhóm — m b o r ng nhóm nh trình bày k t qu c a h cho nhóm khác, t ó, d a so sánh k t qu khác nhau, có th xác nh c khía c nh liên quan nh t cho vi c h c t p Làm vi c ghép — i v i m t s ho t ng, hai ng i có th làm vi c ôi/c p ôi thành c p (th ng áp d ng i v i ho t ng kh i ng, trao i, ng não) — Làm vi c c p ôi có th c s d ng cho nhóm nh Ví d , m i nhóm xu t nhi m v khác thành viên c a nhóm ph i c chia thành t ng c p gi i quy t v n khác Trò ch i óng — Cá nhân h c viên, c p nhóm có th c yêu c u vai ho c k ch mô ph ng tình hu ng, câu chuy n, vai trò, ho t ng óng vai, óng k ch — H c viên c n c khuy n khích s d ng ho c sáng t o công c h tr c ng nh vi c s d ng công ngh thông tin d y h c XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 187 Ph ng pháp H ng d n s d ng Trò ch i h c t p — Thành viên c a nhóm, tu theo nhi m v , có th tham gia vào trò ch i khác nhau, nh câu hay "ch i th " — H c viên c n c khuy n khích t ng t ng vi c t o trò ch i s d ng cho riêng h H c t p theo — Là m t cách c a t p hu n t ng tác t ch c ho t d án ho t ng theo nh h ng Các h c viên có th c yêu c u ng nh h ng ho c th c hi n mô ph ng công vi c theo d án (ví d c ng ng nghiên c u khía c nh khác v i quan i m gi i quy t v n ) ho t ng nh h ng d ch v c ng ng (ví d xác nh nhu c u cho hành ng h tr c ng ng, làm vi c h p tác v i n v , cá nhân có liên quan gi i quy t v n tìm gi i pháp) — Giáo viên c n ph i ch c ch n r ng h c viên hi u rõ nhi m v c a mình; nhi m v chia s công b ng, h p tác v i theo h ng xây d ng, có kh n ng c h i truy c p thông tin y , ng th i có kh n ng x lí thông tin c l p trung th c Ph ng pháp — Xác nh ho t ng kh i ng th ng xuyên d a vào “phá tan t ng s hi u bi t l n gi a nhóm gi a h c viên b ng” B n dành th i gian thi t l p, t o s quan tâm l n gi a ng i h c t h tham gia h c t p, tránh t o s h c theo cách mi n c ng i v i h — M c ích s d ng ph ng pháp phá tan t ng b ng : + Cung c p cho ng i d y thông tin v h c viên; + Cung c p cho ng i h c thông tin gi a h v i nhau; + Giúp t o nhóm làm vi c NHIỆM VỤ B ng kinh nghi m c a mình, b n cho bi t nh ng n i dung sau nên hay không nên s d ng th ng xuyên ho t ng d y h c có c môi tr ng thu n l i cho h c viên GDTX i n d u × vào ô t ng ng nêu lí t i 188 | MODULE GDTX TT N i dung Cho h c viên GDTX th y s c n thi t c a gi h c T o trì h ng thú cho h c viên GDTX Khuy n khích h c viên GDTX n lc t c thành công ánh giá khen th ng h c viên GDTX úng m c Khen ng i, tránh l i cho h c viên GDTX Tránh ph n ng theo c m tính T o tính chuyên nghi p thu n th c M c tiêu gi ng rõ ràng Cung c p y ph ng ti n ngu n c n thi t 10 Giao m t ph n trách nhi m cho h c viên GDTX 11 Tôn tr ng h c viên GDTX Nên Không nên Lí CHIA SẺ NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP THÔNG TIN PHẢN HỒI NỘI DUNG G i ý th c hi n nhi m v c a Ho t ng — Nhi m v 1, 2, 3: B n tham kh o n i dung b i d ng thu c Module GDTX GDTX Ch ng trình BDTX giáo viên GDTX hoàn thành n i dung theo yêu c u — Nhi m v 4: Môi tr ng h c t p vui v , tho i mái, tin t ng, tôn tr ng l n có th giúp h c viên GDTX h c t t h n, h c thành công h n nh ng lí nh : XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 189 H c m th y t tin, c m giác s s t, ng i ngùng, x u h H c ng viên, khen th ng k p th i H c h c không khí vui v , nh nhàng, tho i mái Giáo viên nhi t tình, thông c m, g n g i H c h c qua b n h c chia s h p tác + + + + + G i ý th c hi n nhi m v c a Ho t TT N i dung Cho h c viên GDTX th y s c n thi t c a gi h c T o trì h ng thú cho h c viên GDTX Nên × × Khuy n khích h c viên GDTX n lc t c thành công × 190 | MODULE GDTX ng Không nên Lí Không nên cho r ng h c viên GDTX nh n th c c t m quan tr ng c a gi h c Nên ch cho h th y m c c n thi t c a gi h c i v i h nh th Bày t s tâm trình gi ng nh t nhi t tình, dùng nhi u hình nh, d n ch ng minh ho , dùng ph ng ti n tr gi ng có hi u qu , có óc hài h c bi t cách d ng úng lúc Khuy n khích ng i h c tham gia làm th c t p nh ng d án phù h p v i h S thành công s t o ng c thúc y h c t p, t o nh ng n l c Thành công c ng thành t u Thành t u mang l i s tho mãn, t tin khuy n khích s n l c h n n a Nh ng th t b i giai o n u th ng làm nh t chí d p t t ng c h c t p TT N i dung ánh giá khen th ng h c viên GDTX úng m c Nên × Khen ng i, tránh l i cho h c viên GDTX × Tránh ph n ng theo c m tính × T o tính chuyên nghi p thu n th c × Không nên Lí ánh giá m t cách thành th t i v i nh ng h c viên GDTX hoàn thành t t công vi c khen th ng úng m c Hãy cho h c viên GDTX c th hi n nh ng h bi t ng làm cho nh ng ng i h c ch m tr nên lúng túng Khen ng i m t ph n th ng s khuy n khích i v i nh ng công vi c c làm t t S l i s xoá b t t c Hãy a nh ng l i khuyên có tính ch t xây d ng v i m t thái nhã nh n, tích c c, b t u t nh ng u i m c a h c viên GDTX, sau ó m i a nh ng góp ý c i ti n t t h n Ph n ng theo c m tính làm cho h c viên GDTX t c gi n ho c s hãi, gây m t t p trung, nh h ng n h c t p làm gi m ng c h c t p Khi giáo viên t n tình gi ng d y h c viên GDTX c ng s h c m t cách nhi t tình L u ý: Ph ng pháp gi ng d y không h p lí, ph ng ti n gi ng d y nghèo nàn, cách qu n lí l p h c c ng nh quan h t ng tác làm gi m ng c h c t p c a h c viên GDTX XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 191 TT N i dung M c tiêu gi ng rõ ràng Nên × Cung c p y ph ng ti n ngu n c n thi t × 10 Giao m t ph n trách nhi m cho h c viên GDTX × 11 Tôn tr ng h c viên GDTX Không nên × Lí h c viên GDTX hi u c nh ng mà giáo viên ang truy n th bi t ph i làm h c viên GDTX t th c hi n nh ng vi c mong mu n i u giúp t o tính t tin t ng thêm ng c h c t p Giao cho h c viên GDTX t ch u trách nhi m v m t ph n vi c ó, giúp t ng tính t tin t o ng c h c t p cho h c viên GDTX Tôn tr ng h c viên GDTX Nh n bi t khuy n khích kh n ng cá nhân Quan tâm t i nhu c u c a t ng h c viên GDTX H ng d n, ch b o úng n Bài tập kiểm tra đánh giá toàn module a ý ki n c a b n v nh ng v n sau ây: a) Khi d y cho h c viên GDTX, i u b n quan tâm nh t t i thành qu h c t p c a h gì? b) B n có cho h c viên ua tài v i ng u l p không? 192 | MODULE GDTX t danh hi u ng i c) B n có ánh giá k t qu h c t p c a ng i h c theo m t danh sách x p theo th t không? d) B n xu t m t ho t ng t o nh ng nh h ng t t v thái h c t p c a m i h c viên l p h c c a b n t nh ng phút u tiên c a bu i h c e) Trong cu c th o lu n nhóm, có m t h c viên th ng xuyên át h n m i ng i cu c th o lu n b ng vi c tr l i h u h t câu h i, ng t l i ng i khác ch nh o nh ng ý ki n khác v i ý ki n c a anh/ ch ta B n có c m nh n r ng h c viên khác c m th y không tho i mái v i i u c m giác r ng b u không khí chung c a nhóm, l p s b c ng th ng su t bu i h c? B n s làm c i thi n b u không khí nh v y? XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 193 D TÀI LIỆU THAM KHẢO ng V Ho t, Hà Th Ng (1998), Giáo d c h c (t p 1, 2), NXB Giáo d c ng Thành H ng (2002), D y h c hi n i, lí lu n, bi n pháp k thu t, NXB i h c Qu c gia Hà N i Bùi V n Quân (2004), Quan ni m v ho t ng h c t p, T p chí Khoa h c i h c S ph m, Hà N i Madeleine Roy, Jean—Marc Denomé (2009), S ph m t ng tác — m t ti p c n khoa h c th n kinh v h c d y, NXB i h c Qu c gia Hà N i Guy Palmade (1996), Các ph ng pháp s ph m, NXB Th gi i Jean—Marc Denommé Madeleine Roy, Ti n t i m t ph ng pháp s ph m t ng tác, NXB Thanh niên Tài li u h ng d n giáo d c ng i tr ng thành giáo d c th ng xuyên (1999), D án Vi t — B Robert J Marzano, Debra J Pickering Jane E Pollock (2005), Các ph ng pháp d y h c hi u qu , NXB Giáo d c Rudolf Batliner and John Collum, SFSP Teaching Methodology Handbook (1999), Agriculture Publishing House Creating Effective Teaching and Learning Environments, Teaching And Learning International Survey, OECD 2009 11 Petter Skarheim (2005), The Learning Environment in Schools and Training Establishments 10 194 | MODULE GDTX XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 195 [...]... H c viên GDTX c m th y tho i mái, t tin phát bi u nh t khi 3 CHIA SẺ NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 183 Hoạt động 2: Lựa chọn phương pháp sư phạm thích hợp để tạo dựng môi trường học tập cho học viên GDTX 1 THÔNG TIN NGUỒN Khi ã xác nh c nh ng y u t môi tr ng h c t p c n tác ng, chi n l c t o d ng môi tr ng h... m ng c h c t p c a h c viên GDTX XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 191 TT N i dung 8 M c tiêu bài gi ng rõ ràng Nên × 9 Cung c p y các ph ng ti n và ngu n c n thi t × 10 Giao m t ph n trách nhi m cho h c viên GDTX × 11 Tôn tr ng h c viên GDTX Không nên × Lí do h c viên GDTX hi u c nh ng gì mà giáo viên ang truy n th và bi t mình ph i làm gì h c viên GDTX t th c hi n nh... ng thu c Module GDTX 3 và GDTX 4 trong Ch ng trình BDTX giáo viên GDTX hoàn thành các n i dung theo yêu c u — Nhi m v 4: Môi tr ng h c t p vui v , tho i mái, tin t ng, tôn tr ng l n nhau có th giúp h c viên GDTX h c t t h n, h c thành công h n vì nh ng lí do nh : XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 189 H c m th y t tin, không có c m giác s s t, ng i ngùng, x u h H c ng viên, ... u t c u thành các lo i môi tr ng h c t p c a h c viên GDTX có liên quan ch t ch n nh ng c i m, nhu c u h c c ng nh nh ng nguyên t c và phong cách h c t p c a h Khi môi tr ng h c t p tác ng n ho t ng h c c a h c viên GDTX thì b n và h c viên có th i u ch nh nó S i u ch nh này nh m giúp h c viên có h ng thú, tích XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 185 c c và có trách nhi... Làm th nào t o ra môi tr ng thân thi n v i ng i h c? Kh n ng lên k ho ch và ánh giá các ho t ng liên quan n các v n h ct p Các k n ng giao ti p Các k n ng xã h i Các k n ng v n ng XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 181 N i dung Nh ng ch d n cho b n Thái (quan i m) Phát tri n nh n th c v các v n h c t p Mu n có nh ng vai trò m i và trách nhi m c a giáo viên Thi t b — Chu... l i r t có l i c thi t l p gi a các tác nhân c a ph ng pháp s ph m t ng tác: môi tr ng gây nên m t s c ép thu n l i ho c không thu n l i n ng i h c và ng i d y; ng i d y và ng i h c ph n ng b ng cách tìm ra cái l i c a nh ng nh h ng t t c a môi tr ng ho c b ng cách XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 173 i u ch nh ho c bi n i các nh h ng tiêu c c Ít nh t là ng i d y và... nh vi c s d ng công ngh thông tin trong d y và h c XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 187 Ph ng pháp H ng d n s d ng 4 Trò ch i h c t p — Thành viên c a các nhóm, tu theo nhi m v , có th tham gia vào các trò ch i khác nhau, nh câu hay "ch i th " — H c viên c n c khuy n khích t ng t ng trong vi c t o ra các trò ch i s d ng cho riêng h 5 H c t p theo — Là m t cách c a t p... ch ta B n có c m nh n r ng các h c viên khác c m th y không tho i mái v i i u này và c m giác r ng b u không khí chung c a nhóm, l p s b c ng th ng trong su t các bu i h c? B n s làm gì c i thi n b u không khí nh v y? XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 193 D TÀI LIỆU THAM KHẢO ng V Ho t, Hà Th Ng (19 98) , Giáo d c h c (t p 1, 2), NXB Giáo d c ng Thành H ng (2002), D y h... c C n tác ng y u t môi tr ng V t lí Xã h i Tâm lí Trí tu XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 177 — B n s làm gì giúp các h c viên c m th y tho i mái v s tham gia c a h và không th y b lo i ra hay coi th ng theo b t kì cách nào trong các ho t ng h c t p c a h t i l p h c? 3 CHIA SẺ NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ THỰC HIỆN VỚI ĐỒNG NGHIỆP THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO NỘI DUNG 2 G i ý... nh ng l i ng viên và nh h ng khi c n Nhìn chung, trong vai trò XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 171 h ng d n c a mình, ng i d y th ng ph i gia t ng c h i trong vi c bày t s chú ý c a mình v i ng i h c hoàn thành nhi m v kép nêu trên, theo quan i m s ph m tích h p “ng i d y thông th ng ph i c trang b t t ào t o ngh nghi p c a anh ta th t s ã cho phép anh ta thu l m t p
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 8 xây dựng môi trường học tập cho học viên giáo dục thường xuyên nguyễn thị thu thủy , Module giáo dục thường xuyên 8 xây dựng môi trường học tập cho học viên giáo dục thường xuyên nguyễn thị thu thủy , Module giáo dục thường xuyên 8 xây dựng môi trường học tập cho học viên giáo dục thường xuyên nguyễn thị thu thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập