Module giáo dục thường xuyên 7 kỹ năng làm việc với cộng đồng nguyễn hữu tiến

68 7 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:10

NGUYỄN HỮU TIẾN Module GDTX KÜ N¡NG LµM VIÖC VíI CéNG §åNG KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 93 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN T sau Lu t Giáo d c (2005) c ban hành, Giáo d c th ng xuyên (GDTX) tr thành m t b ph n h th ng giáo d c qu c dân Các c s c a GDTX có m t h u kh p vùng mi n c a c n c, t o i u ki n thu n l i cho m i ng i dân có c h i c h c t p th ng xuyên, h c t p su t i Ch tính riêng lo i hình Trung tâm h c t p c ng ng (TTHTC ), t i th i i m tháng 12 n m 2011, ã có g n 10.700 trung tâm kh p xã/ ph ng/ th tr n c n c Mu n t k t qu cao công tác GDTX, giáo viên c n ph i có k n ng làm vi c v i c ng ng Module có n i dung ch y u là: C ng ng c i m c a c ng ng; V n c ng ng ph ng pháp ti p c n gi i quy t v n c ng ng; Nh ng k n ng c n thi t giáo viên GDTX làm vi c v i c ng ng Module s giúp cho giáo viên GDTX xác nh c k n ng ch y u hình thành k n ng c n thi t làm vi c v i c ng ng Có c k n ng nói trên, giáo viên GDTX s có nhi u thu n l i h n ti p c n c ng ng k t qu làm vi c v i c ng ng s cao h n B MỤC TIÊU I MỤC TIÊU CHUNG Xác nh c lí s c n thi t làm vi c v i c ng ng Phân tích th c hành c k n ng c b n làm vi c v i c ng ng ᅳ ᅳ II MỤC TIÊU CỤ THỂ Về kiến thức Xác nh c lí do, trình bày c s c n thi t c a làm vi c v i c ng ng Xác nh c v n c a c ng ng ph ng pháp ti p c n gi i quy t v n c ng ng ᅳ ᅳ Về kĩ Nêu c c i m c a c ng ng Nêu c m t s k n ng c n thi t làm vi c v i c ng ng V n d ng c k n ng c n thi t làm vi c v i c ng ng ᅳ ᅳ ᅳ Về thái độ Có thái 94 | tích c c có ý th c trách nhi m làm vi c v i c ng ng MODULE GDTX C NỘI DUNG C1 THÔNG TIN NGUỒN (PHẦN VĂN BẢN ĐỌC) Nội dung CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM I K HÁI NI ỆM C ỘN G ĐỒN G Khái niệm cộng đồng C ng ng (community) c hi u chung nh t là: “m t c th s ng/ c quan/ t ch c n i sinh s ng t ng tác gi a v i khác” Trong khái ni m này, i u ý, c nh n m nh: c ng ng “c th s ng”, “có s t ng tác” c a thành viên C ng ng ng i có tính a d ng, tính ph c t p h n nhi u so v i ho t ng sinh v t khác Trong i s ng xã h i, khái ni m c ng ng có nhi u n ngh a khác C ng ng c ng i t ng nghiên c u c a nhi u ngành khoa h c khác nh Xã h i h c, Dân t c h c, Y h c Khi nói t i c ng ng, ng i ta th ng nh c n nh ng “nhóm xã h i” có m t hay nhi u c i m c b n ó, nh n m nh n c i m chung c a nh ng thành viên c ng ng Theo quan i m mácxít, c ng ng m i quan h qua l i gi a cá nhân, c quy t nh b i s c ng ng hoá l i ích gi ng c a thành viên, v i u ki n t n t i ho t ng c a nh ng ng i h p thành c ng ng ó, bao g m ho t ng s n xu t v t ch t ho t ng khác c a h , s g n g i gi a cá nhân v t t ng, tín ng ng, h giá tr chu n m c c ng nh quan ni m ch quan c a h v m c tiêu ph ng ti n ho t ng Quan ni m v c ng ng theo quan i m mácxít quan ni m r t r ng, có tính khái quát cao, mang c thù c a kinh t — tr D u hi u c tr ng chung c a nhóm ng i c ng ng “ i u ki n t n t i ho t ng”, “l i ích” chung, “t t ng”, “giá tr ” chung Th c ch t ó c ng ng mang tính giai c p, ý th c h D u hi u/ c i m phân bi t c ng ng v i c ng ng khác có th i u ó thu c v ng i xã h i loài ng i: màu da, c tin, KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 95 tôn giáo, l a tu i, nhu c u, s thích, ngh nghi p Nh ng c ng có th v trí a lí c a khu v c ( a v c), n i sinh s ng c a nhóm ng i ó nh làng, xã, qu n huy n, qu c gia, châu l c Nh ng d u hi u nh ng ranh gi i phân chia c ng ng S l ng thành viên c a c ng ng có th vài ch c ng i, hàng tr m ng i, c ng có th hàng tri u ng i, t ng i C ng ng nh ng ng i dân s ng chung m t thôn, xóm, làng, xã, m t qu c gia, có th toàn th gi i, chia s v i m nh t sinh s ng g i c ng ng th Có nhi u c ng ng ng i, không s ng chung m t a v c, nh ng l i có chung nh ng c i m, s thích, nhu c u ó lo i c ng ng ó c coi c ng ng tính M i ng i, m t lúc có th thu c nhi u c ng ng khác nhau: v a thành viên c a c ng ng ph ng, xã thu c c ng ng ng i Vi t Nam (s ng t Vi t Nam), ng th i thành viên c a c ng ng nh ng ng i da vàng, c ng ng yêu chu ng hoà bình, u tranh hoà bình Tóm l i, i s ng xã h i, c ng ng danh t chung ch m t t p h p ng i nh t nh ó, v i hai d u hi u quan tr ng: 1) h t ng tác, chia s v i nhau; 2) có chung v i m t ho c vài c i m v t ch t hay tinh th n ó Cá nhân cộng đồng Khi xem xét c ng ng, không th không k n cá nhân Cá nhân c ng ng hai m t c a v n : cá nhân không th có c ng ng, ng c l i, c ng ng nh ng cá nhân Con ng i v i b n ch t xã h i c a t ng tác: t ng tác v i t nhiên, v i xã h i v i t n t i phát tri n V m i quan h c a cá nhân v i c ng ng, M Scott Peck ã di n t m t cách hình t ng nh sau: “Không có r i ro không gây s t n th ng; c ng ng s t n th ng, suy ra, s s ng n m c ng ng” i u kh ng nh r ng m i quan h cá nhân v i c ng ng m i quan h t t y u, không th thi u c, nh cá c n n c, nh ng i c n không khí M i cá nhân u thu c v m t c ng ng nh t nh ó m i cá nhân u mang m t “d u n” c ng ng ó 96 | MODULE GDTX Trong phát tri n c ng ng, ng i ta nghiên c u, c p n cá nhân hai khía c nh Khía c nh th nh t: cá nhân c ng ng thành viên c a c ng ng; ch thông qua s t ng tác c a cá nhân c ng ng m i t o c ng ng S t ng tác ó không ch t o ý th c c ng ng m i cá nhân, mà nh ng hành vi t t trình t ng tác s c c ng ng khuy n khích, tích l y qua th i gian tr thành phong t c, t p quán c a c ng ng, góp ph n làm nên truy n th ng v n hoá c ng ng Ng i ta c ng nghiên c u vai trò c a m t s cá nhân trình t ng tác v i thành viên khác c ng ng Khía c nh th hai, phát tri n c ng ng, nói t i “v n ” c a c ng ng, ng i ta không ch c p n “v n c a m t t ch c/ c quan/ m t “th c th ” chung, mà ng i ta c p n v n c a m t s cá nhân/ thành viên c ng ng Sự khác biệt “cộng đồng” “xã hội” Theo quan ni m c a nhà xã h i h c James M Henslin, “xã h i” “t p h p ng i chia s v i v v n hoá a lí” “C ng ng” c ng nh ng t p h p ng i c ng có th chia s v i a v c ho c chia s v i nh ng c tính, giá tr khác, ó có v n hoá M t i u quan tr ng ph i tìm c s khác gi a c ng ng xã h i Ch nh n c s khác bi t gi a c ng ng v i xã h i m i có nhìn th u áo v quan i m phát tri n c ng ng Thu t ng “c ng ng” thu t ng “xã h i” g n ngh a v i nhau, b i chúng có nhi u i m gi ng nhau, giao thoa v i nhau, nhi u nhóm xã h i m t c ng ng, nhi u c ng ng m t xã h i S l ng ng i, quy mô c a “c ng ng”, “xã h i” không ph i d u hi u ch s khác bi t c a ph m trù S khác bi t c a ph m trù d u hi u th hai, ó m c / m c “s t ng tác/ tác ng qua l i” Theo nhà xã h i h c ng i c Ferdinand Tonnies, s khác c b n c a ph m trù “s liên k t gi a thành viên” Theo ông, gi a c ng ng xã h i có m t s cách bi t nh t nh Xã h i khái ni m r ng l n h n, c ng ng n m xã h i, nh ng c ng ng có s g n k t ch t ch h n, b n v ng h n Thành viên c ng ng th ng th ng nh t v i b i ý chí, nguy n v ng (unity of will) KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 97 Phân loại cộng đồng Tu theo m c ích nghiên c u mà ng i ta phân lo i c ng ng theo nh ng d u hi u khác Trong m t s tài li u, ng i ta chia c ng ng theo ba nhóm nh sau: * Nhóm c ng ng theo a v c: thôn xóm, làng b n, khu dân c , ph ng xã, qu n huy n, th xã, thành ph , khu v c, châu th ho c toàn c u Theo quy mô t nh, thành ph n c ta hi n có 64 t nh, thành ph Theo quy mô xã ph ng ta có ch c ngàn xã ph ng Theo quy mô thôn xóm, khu dân c (nh h n xã ph ng) có hàng tr m ngàn c ng ng * Nhóm c ng ng theo n n v n hoá: Nhóm bao g m c ng ng theo h t t ng, v n hoá, ti u v n hoá, a s c t c, dân c thi u s Nhóm c ng có th bao g m c c ng ng theo nhu c u b n s c, nh c ng ng ng i khuy t t t, c ng ng ng i cao tu i * Nhóm c ng ng theo t ch c: c phân lo i t t ch c không th c nh t ch c gia ình, dòng t c, h i cho n nh ng t ch c th c ch t ch h n nh t ch c oàn th , t ch c tr , t ch c hành nhà n c, t ch c kinh t , t ch c hi p h i ngh nghi p, xã h i T ph m vi nh m t n v ho c ph m vi qu c gia, cho n ph m vi qu c t Có th phân lo i c ng ng theo c i m khác bi t v kinh t — xã h i: c ng ng khu v c ô th ; c ng ng nông thôn Trong “phát tri n c ng ng” ng i ta th ng không h n ch khái ni m c ng ng V m t nguyên lí, ph ng pháp phát tri n c ng ng u gi ng nhau, nhiên, cách áp d ng ph ng pháp có th khác nhau, ph thu c nhi u vào c i m c u k t c ng ng Trong chuyên này, “c ng ng” c hi u t p h p ng i dân chung s ng m t v trí a lí c p c s , có quan h v i nhau, g n k t v i b ng tình làng ngh a xóm, chia s v i nh ng nhu c u chung, nh ng m i quan tâm chung Trong b i c nh Vi t Nam, c ng ng c hi u m t ch nh th th ng nh t bao g m nh ng ng i dân sinh s ng n v hành c s (dân c ): xã/ph ng hay n v hành d i xã/ph ng thôn/ làng/b n t dân c /khu dân c v i h th ng oàn th , t ch c tr — xã h i, t ch c kinh t , t ch c ngh nghi p mà nh ng ng i dân ó thành viên, d i s lãnh o c a ng s qu n lí c a Nhà n c 98 | MODULE GDTX Theo khái ni m này, c ng ng m t n v hành chính, kinh t — xã h i có tính c l p t ng i so v i c ng ng khác m t qu c gia Trong m i c ng ng có thành viên c ng ng cá nhân ho c gia ình ang sinh s ng a bàn, có nh ng t ch c hành nhà n c, t ch c xã h i mà thành viên c ng ng tham gia sinh ho t a bàn dân c ; t ch c kinh t , d ch v mà thành viên c ng ng tham gia làm vi c (c ng có th có nh ng thành viên không làm vi c ó) Vi t Nam hi n nay, t ch c tr — xã h i ó có th t ch c kh i M t tr n T qu c xã ph ng: oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph ng/ xã; H i/ Chi h i Ph n ; H i/ Chi h i Ng i cao tu i; H i/ Chi h i C u chi n binh; H i Nông dân ( a bàn nông thôn); t ch c tôn giáo (n u có) T ch c quy n: y ban nhân dân; H i ng nhân dân; m t s t ch c kinh t a ph ng Các n v s nghi p a bàn nh tr m y t xã/ ph ng, tr ng ti u h c, THCS, nhà m u giáo, nhà tr ; ng b ; Chi b ng Khi nói n s c m nh c ng ng nói t i s c m nh c a ng i dân c a t ch c, thi t ch có c ng ng, theo m t th th ng nh t II VA I TRÒ C ỦA C ỘN G Đ ỒN G Đối với cá nhân C ng ng n v xã h i g n g i nh t c a ng i C ng ng l i “d u n” m i thành viên c a nó: Ngoài gia ình, ng i c n có môi tr ng xã h i giao ti p, ti p nh n ki n th c, kinh nghi m áp d ng i s ng xã h i C ng ng môi tr ng g n nh t v i m i ng i, t a tr r i kh i mái nhà, i m u giáo khu dân c , r i i h c tr ng ti u h c, THCS a ph ng ; nh ng d u n v cha m , v b n bè, v nh ng ng i thân, v a, mái ình C s c a tình yêu quê h ng, t n c tình yêu c ng ng Tình c m c ng ng c hình thành th i gian Nhi u ng i c may m n, sinh l n lên, tr ng thành, i h c sau c t o ã tr v làm vi c, c ng hi n a ph ng quê h ng C ng ng n i mà m i ng i, m i công dân th hi n nh m t cá th nh m t thành viên xã h i M i ng i m t thành viên c a m t ho c nhi u t ch c ó c ng ng: h i viên H i Ph n , h i viên H i Nông dân, xã viên h p tác xã ti u th công nghi p V i t ch c ó, thành viên có quy n b u c , ng c vào c p lãnh KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 99 o, có quy n tham gia ý ki n, ng ý hay không ng ý v m t v n ó Các thành viên c gia nh p tham gia ho t ng theo s thích c ng ng, c óng góp kh n ng c a cho s phát tri n chung c a c ng ng mà không b coi r , b phân bi t, b lãng quên Thông qua ho t ng t ng tác c ng ng mà m i cá th hình thành phát tri n n ng l c, tính cách, o c c a m t ng i công dân C ng ng n i nuôi d ng c m , hi v ng c a ng i n i th c hi n c m , hi v ng ó ng th i c ng ng n i áp ng nh ng nhu c u, mong mu n c a ng i c m , mong mu n, nhu c u xu t hi n m i ng i trình ng i ó t ng tác v i t nhiên, v i xã h i, v i cu c s ng c a C ng ng môi tr ng làm n y sinh nh ng mong mu n, nhu c u t s t ng tác v i xã h i, v i t nhiên, v i công vi c di n hàng ngày t i c ng ng C ng ng nâng hi n th c hoá nh ng c m , nhu c u ó tu vào tính tích c c n ng l c th c t c a m i ng i V i nh ng ng i có khó kh n, c ng ng t o i u ki n không ch b ng tinh th n mà b ng c v t ch t Ví d , hi n Vi t Nam, m i c ng ng u có qu “khuy n h c, khuy n tài” nh m khen th ng, ng viên nh ng h c sinh h c t t tr giúp cho nh ng h c sinh nghèo v t khó v n lên ây m t hình th c r t thi t th c giúp nh ng tài n ng c a t n c C ng ng n i ch che, b o v thành viên c a kh i nh ng t n n xã h i n i ng i c tha th , c ón nh n tr l i ng i ó l m ng, l c l i tr v Không có n i t t h n gia ình, nh ng ng i thân thích, c ng ng b o v l n tr c nh ng nguy c hi m ho , nh ng r i ro b t th ng cu c s ng C ng t ng t nh v y, ng i có nh ng l i l m ó, n i u tiên ng i ta có th tr v mong c tha th , ó gia ình c ng ng Ng i Vi t Nam có câu “ ánh k ch y i ch không ánh ng i quay l i” i u nói lên lòng v tha c a c ng ng Có nh ng ng i m c t n n xã h i ho c ph i vào tù, nh ng tù c gia ình c ng ng giúp ã h i c i tái hoà nh p c ng ng Đối với đất nước – quốc gia M i c ng ng m t t bào c a t n c, làm c a c i v t ch t, óng góp chung vào s phát tri n kinh t chung c a xã h i Không có c ng ng, t n c; c ng ng không lành m nh, không th có t n c m nh 100 | MODULE GDTX V khía c nh kinh t , c ng ng n v kinh t t ng h p, có th nông nghi p, d ch v , công nghi p Kinh t c ng ng óng góp chung vào n n kinh t — xã h i nuôi s ng ng i C ng ng th tr ng tiêu th hàng hoá, s n ph m, d ch v , s tiêu dùng ó ng l c, s kích thích s n xu t V khía c nh v n hoá xã h i, m i c ng ng mang m t b n s c v n hoá riêng Nh ng c thù c t cách c a c ng ng không hoàn toàn trùng l p v i c ng ng khác S khác bi t ó làm nên tính a d ng v n hoá c a t n c, “ a d ng th ng nh t” V khía c nh hành nhà n c, an ninh qu c phòng, c ng ng n v hành cung c p d ch v công cho nhân dân, b o v tr t t , tr an cho dân, ng th i n v cung c p ngu n l c, m b o an ninh qu c gia, b o v t n c c n thi t III CÁC YẾU TỐ TẠO THÀN H C Ộ NG Đ Ồ N G C ng ng c hình thành d i tác ng c a nhi u y u t , bao g m: a v c c trú; kinh t v n hoá Yếu tố địa vực Nói n c ng ng nói n m t t p h p ng i nh c m t vùng t nh t nh, ó y u t a v c Y u t a v c bao g m y u t v trí a lí, i u ki n t nhiên c a khu v c ây c ng y u t có giá tr tinh th n t o nên s g n k t t p th Y u t a v c c xác nh trình l ch s , c s ta phân bi t công ng v i c ng ng khác ng phân chia ranh gi i th ng l y m t s m c c a t nhiên nh sông núi, ng sá Tuy nhiên, th c t c ng có nhi u n i ng phân chia ranh gi i ch ng vô hình c c ng ng tho thu n ch p nh n Ý th c v a v c m t nh ng ý th c sâu s c lâu b n c a ng i l ch s , m t h t nhân t o nên tâm th c chung c a c ng ng Ch ng h n, tình c m ng h ng c a nh ng ng i ã t ng sinh chung s ng m t a v c nh t nh th ng r t sâu n ng, dù h có ó hay ã r i n m t n i m i nh ng h v n r t d g n g i quan h Xu t phát t s khác bi t a d ng v ngh nghi p gi a c ng ng nông thôn c ng ng ô th nên y u t a v c c a hai d ng c ng ng khác nông thôn, cu c s ng g n li n v i thiên nhiên, ru ng t, sông, núi nên ý th c v a v c r t sâu s c Trong ó, ho t ng KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 101 phi nông nghi p c ng ng thành th không t o nên s g n k t ch t ch gi a thành viên c ng ng v i a v c c trú Yếu tố kinh tế Y u t kinh t ây ch y u nói t i ho t ng kinh t hay ngh nghi p Nó không ch t o cho c ng ng m t s b o m v v t ch t m i ng i t n t i mà có ý ngh a khác sau: Vi c có m t ngh hay vài ngh c ng ng s liên quan n s t ng ng v y u t a v kinh t , s h u, cách th c làm n, th tr ng nguyên li u, s n ph m tiêu th chung, cho n vi c th chung m t ông t làng ngh ã a n cho c ng ng m t l p v liên k t v tinh th n Các làng ngh ti u th công nghi p xã h i nông thôn n c ta, ph ng h i ô th c nh ng ki u liên k t c ng ng d a c s kinh t Khi có chung ngh nghi p l i ích kinh t c g n ch t h th ng s n xu t, v n, s c lao ng, t li u s n xu t Các y u t ã g n ch t thành viên c ng ng v i Y u t ngh nghi p nông thôn bi u hi n s g n k t c ng ng rõ r t h n thành th thành th , s g n k t theo ngh nghi p không ch t ch ngh nghi p a d ng, s chuy n ngh c ng d dàng Do ó, s liên k t h u nh ch x y nhóm có công vi c Yếu tố văn hoá, xã hội Y u t v n hoá c ng ng g m ba y u t chính: t c ng i, tôn giáo — tín ng ng h giá tr chu n m c T c ng i: g m t c ng i ch th m t qu c gia t c ng i thi u s Nhóm t c ng i ch th không ch óng vai trò liên k t t c ng i ó, mà ph i th hi n vai trò liên k t t c ng i thi u s khác v i h Ch ng h n, Vi t Nam, ng i Kinh (Vi t) chi m a s , vi c t o m i liên k t nhóm ng i Kinh vi c t o m i liên k t gi a ng i Kinh ng i thu c dân t c thi u s khác m i liên k t gi a dân t c thi u s v i c tr ng t o m i liên k t c ng ng dân t c Vi t Nam Trên bình di n qu c gia, h t t ng, giá tr chu n m c nghi l v n hoá c a t c ng i ch th Các dân t c thi u s khác, m t m t h có ý th c theo nghi l chung, nh ng m t khác h v n gi nghi l riêng c a h , ó b n s c v n hoá riêng 102 | MODULE GDTX — H c viên c hình thành n ng l c quan sát, c rèn luy n k n ng nh n xét, ánh giá hành vi — B ng trò ch i, vi c h c t p c ti n hành m t cách nh nhàng, sinh ng, không khô khan, nhàm chán H c viên c lôi cu n vào trình h c t p t nhiên, h ng thú, gi m c nh ng m t m i, c ng th ng h c t p — Giúp t ng c ng k n ng giao ti p, t o s g n g i, g n bó gi a h c viên v i h c viên, gi a h c viên v i giáo viên, t o không khí vui v , c i m l p h c C2 THỜI GIAN THỰC HIỆN TT N i dung S c n thi t c a k n ng làm vi c v i c ng ng i v i giáo viên GDTX C ng ng c i m c a c ng ng Vi t Nam V n c ng ng ph ng pháp ti p c n gi i quy t v n c ng ng Các k n ng c n thi t i v i giáo viên GDTX làm vi c v i c ng ng “Hành ng phát tri n” c ng ng Th i gian ti t ti t ti t ti t ti t C3 NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung SỰ CẦN THIẾT CỦA KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG Hoạt động: Động não (theo câu hỏi gợi ý), xác định lí giáo viên GDTX phải có kĩ làm việc với cộng đồng MỤC TIÊ U Tr l i câu h i: T i giáo viên GDTX ph i có k n ng làm vi c v i c ng ng? THÔN G TI N CƠ BẢ N Các c s c a GDTX ã có m t h u kh p vùng mi n c n c, t o i u ki n thu n l i cho m i ng i dân có c h i c h c t p th ng 146 | MODULE GDTX xuyên, h c t p su t i i t ng tham gia h c t p c s c a GDTX ch y u ng i dân c ng ng Mu n t k t qu cao công tác GDTX, giáo viên c n ph i có k n ng làm vi c v i c ng ng Nội dung CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM Hoạt động 1: Đọc hiểu tài liệu, thảo luận cặp đôi thảo luận nhóm (nếu có điều kiện): Tìm hiểu khái niệm, vai trò, yếu tố tạo thành,các yếu tố tác động đặc điểm cộng đồng MỤC TIÊ U Tr l i câu h i: — C ng ng gì? Vai trò c a c ng ng? — Các y u t t o thành c ng ng? Nh ng y u t tác ng n s h i nh p c a c ng ng? THÔN G TI N PHẢ N H ỒI — C ng ng danh t chung ch m t t p h p ng i ó, v i hai d u hi u quan tr ng: 1) h t ng tác/ chia s v i nhau; 2) có chung v i m t ho c vài c i m v t ch t hay tinh th n ó Theo quan i m mácxít, c ng ng m i quan h qua l i gi a cá nhân, c quy t nh b i s c ng ng hoá l i ích gi ng c a thành viên, v i u ki n t n t i ho t ng c a nh ng ng i h p thành c ng ng ó, bao g m ho t ng s n xu t v t ch t ho t ng khác, s g n g i gi a cá nhân v t t ng, tín ng ng, h giá tr chu n m c c ng nh quan ni m ch quan c a h v m c tiêu ph ng ti n ho t ng — C ng ng có vai trò c bi t quan tr ng v i m i cá nhân v i t n c — qu c gia C ng ng n v xã h i g n g i nh t c a ng i, l i “d u n” m i thành viên c a C ng ng n i mà m i ng i, m i công dân th hi n nh m t cá th nh m t thành viên xã h i Thông qua ho t ng t ng tác c ng ng mà m i cá th hình thành phát tri n n ng l c, tính cách, o c ng i công dân C ng ng n i nuôi d ng c m , hi v ng n i th c hi n c m , hi v ng ó ng th i c ng ng n i áp ng nh ng nhu c u, mong mu n c a ng i C ng ng n i ch che, b o v thành viên c a kh i nh ng t n n xã h i KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 147 M i c ng ng m t t bào c a t n c, làm c a c i v t ch t, óng góp chung vào s phát tri n kinh t chung c a xã h i Không có c ng ng, t n c; c ng ng không lành m nh, không th có t n c m nh V khía c nh kinh t , c ng ng n v kinh t t ng h p V khía c nh v n hoá xã h i, m i c ng ng mang m t b n s c v n hoá riêng V khía c nh hành nhà n c, an ninh qu c phòng, c ng ng m t n v hành cung c p d ch v công cho nhân dân, b o v tr t t , tr an cho dân, ng th i n v cung c p ngu n l c, m b o an ninh qu c gia, b o v t n c c n thi t — C ng ng c hình thành d i tác ng c a nhi u y u t , bao g m: a v c c trú; kinh t v n hoá Y u t a v c bao g m y u t v trí a lí, i u ki n t nhiên c a khu v c ây c ng y u t có giá tr tinh th n t o nên s g n k t t p th Y u t kinh t ây ch y u nói t i ho t ng kinh t hay ngh nghi p Nó không ch t o cho c ng ng m t s b o m v v t ch t h t n t i mà có ý ngh a khác Y u t v n hoá c ng ng g m ba y u t chính: t c ng i, tôn giáo — tín ng ng h giá tr chu n m c — S h i nh p c a c ng ng ây c hi u s g n k t c a ng i riêng bi t l i v i t o nên m t “th c th th ng nh t” hay m t “t ng th b n ch t” Nh ng y u t a v c t nhiên, kinh t v n hoá ã nh ng i u ki n tác ng hình thành c ng ng Sau ây m t s y u t tác ng n s c u k t c a nhóm xã h i/c ng ng: + oàn k t c ng ng s g n k t gi a thành viên c ng ng v i nhau, gi a thành viên v i lãnh o, gi a t ch c v i thành viên c a mình, gi a t ch c v i m t m c ích chung ó Ý th c c ng ng ý chí tình c m c a nh ng thành viên c ng ng có nh ng m i liên h v m t huy t th ng ho c m i liên h láng gi ng Ý th c c ng ng oàn k t c ng ng hai y u t g n ch t v i nhau, b tr cho N u ng i dân có ý th c c ng ng không th s oàn k t c ng ng Ch c ng ng có oàn k t t t h m i có ý th c c ng ng + Nhu c u c a c ng ng m t nh ng ngu n g c n i t i c n b n thúc y ho t ng c a c ng ng, n y sinh tính tích c c c a c ng ng + Các thi t ch c ng ng bao g m gia ình, dòng h , t ch c th c không th c c a c ng ng, c th t ch c hành chính, t ch c kinh t , t ch c xã h i, t ch c ngh nghi p, s thích 148 | MODULE GDTX + Qu n lí lãnh o c ng ng m t trình tác ng có m c ích c a ng i lãnh o c ng ng nh m ng viên, khuy n khích t o không khí hoà thu n, oàn k t, s n sàng th c hi n m c tiêu v i hi u qu cao nh t Ng i lãnh o c ng ng gi i ng i bi t s d ng tình c m c ng ng, tinh th n c ng ng, truy n th ng c ng ng k t h p v i h th ng lu t pháp v n ng, phát huy dân ch , tài n ng c a ng i dân áp ng nhu c u c a c ng ng, th c hi n t t trách nhi m n v kinh t — xã h i c a t n c, làm cho c ng ng phát tri n t n c phát tri n Hoạt động 2: Đọc hiểu tài liệu, thảo luận cặp đôi: Tìm hiểu đặc điểm cộng đồng Việt Nam NHIỆM V Ụ — Nêu nh ng c i m c b n c a c ng ng nông thôn Vi t Nam — Nêu nh ng c i m c b n c a c ng ng ô th Vi t Nam THÔN G TI N PHẢ N H ỒI — M t s c i m c a c ng ng nông thôn Vi t Nam: + Cách t ch c c a c ng ng: T ch c nông thôn theo huy t th ng gia ình gia t c; T ch c nông thôn theo a bàn c trú xóm làng; T ch c nông thôn theo ngh nghi p s thích + c tr ng c b n c a c ng ng nông thôn Vi t Nam “tính c ng ng tính t tr ” Vi c t ch c nông thôn ng th i theo nhi u nguyên t c khác t o nên tính c ng ng làng xã Tính c ng ng nh n m nh vào s ng nh t Nông thôn Vi t Nam c t ch c theo ki u bi t l p, khép kín k c m t v trí t cho n s qu n lí xã h i Tính t tr tr ng nh n m nh vào s khác bi t S khác bi t c s c a tính t tr , t o nên tinh th n t l p c ng ng Tính c ng ng tính t tr hai c tr ng c b n, ngu n g c s n sinh hàng lo i u i m nh c i m tính cách c a ng i Vi t Nam — Trong quan h v i qu c gia, ô th Vi t Nam có ba c i m: Xét v ngu n g c, ph n l n ô th Vi t Nam nhà n c s n sinh V ch c n ng, ô th Vi t Nam th c hi n ch c n ng hành ch y u, ô th có b ph n làm qu n lí b ph n làm kinh t V m t qu n lí, ô th Vi t Nam u nhà n c qu n lí V m i quan h gi a ô th Vi t Nam v i nông thôn, s c m nh c a truy n th ng v n hoá nông nghi p, nông thôn không t chuy n thành ô th nên Vi t Nam, KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 149 có nh ng làng xã nông thôn th c hi n ch c n ng kinh t c a ô th /làng công th ng nh làng Bát Tràng, làng B i Ngày nay, tác ng c a kinh t th tr ng, h i nh p qu c t , giao l u v n hoá , v i nhi u sách phát tri n kinh t , giáo d c, v n hoá, t t ng b m t c ng ng nông thôn c ng ng thành th , i s ng kinh t , tâm lí, xã h i c a ng i dân c nông thôn thành th ã thay i nhi u, chuy n bi n theo h ng phát huy truy n th ng v n hoá tích c c Nội dung VẤN ĐỀ CỘNG ĐỒNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỘNG ĐỒNG Hoạt động 1: Đọc hiểu tài liệu, động não vấn đề cộng đồng phương pháp tiếp cận giải vấn đề cộng đồng MỤC TIÊ U Tr l i câu h i: Th v n c ng ng? Phân lo i v n c ng ng nhóm v n c ng ng ᅳ ᅳ THÔN G TI N PHẢ N H ỒI — V n c ng ng nh ng khó kh n, nh ng tr ng i, nh ng rào c n ti n trình th c hi n nhu c u áng, h p pháp l nh v c i s ng kinh t , v n hoá, qu n lí, xã h i , ng n c n trình phát tri n c a c ng ng — V n c ng ng có th c phân lo i theo b n ch t v n , theo quy mô tác ng c a v n hay theo tính pháp lí c a v n C ng ng nh v n c th — V n c ng ng có th c phân lo i theo nh ng bi u hi n sau ây: Nhóm v n c ng ng liên quan n quan h gi a ng i v i ng i; Nhóm v n c a c ng ng liên quan n i u ki n c s h t ng th p kém, thi u d ch v xã h i c b n; Nhóm v n c a c ng ng liên quan n b t bình ng xã h i quy n l c Hoạt động 2: Đọc hiểu tài liệu, thảo luận cặp đôi tìm hiểu phương pháp tiếp cận giải vấn đề cộng đồng MỤC TIÊ U Tr l i câu h i: 150 | MODULE GDTX — Th gi i quy t v n c ng ng? — Anh (ch ) hi u nh th v ba mô hình gi i quy t v n c ng ng? — Hãy trình bày khái ni m nh ng n i dung c a phát tri n c ng ng THÔN G TI N PHẢ N H ỒI — — + + + — + Gi i quy t v n c ng ng t c gi i quy t nh ng khó kh n, mâu thu n, nh ng thách th c t ra, t o nên s n nh, s cân i, hài hoà nh v n có Có th a ba mô hình gi i quy t v n c ng ng nh sau: Mô hình gi i quy t v n c ng ng b ng ph ng pháp hành (do c quan hành nhà n c, c ng có th doanh nghi p, t ch c phi ph th c hi n theo “h p ng”, theo “ch ng trình/ d án”) Mô hình gi i quy t v n c ng ng b ng bi n pháp kinh t Bên c nh nh ng d ch v xã h i truy n th ng nhà n c cung c p nh y t , giáo d c, an sinh xã h i, có h th ng d ch v t nhân, th tr ng cung c p, m nhi u c h i áp ng nhu c u r ng rãi c a t ng l p dân c u i m c a h th ng d ch v tính chuyên nghi p cao, ti n l i, không t n nhi u th i gian, th t c hành chính, ch t l ng d ch v theo yêu c u c a khách hàng Nh c i m chi phí cao, v i ng i có ti n ây lo i d ch v thu n ti n nh t, v i ng i ti n ây s b t bình ng xã h i ti p c n d ch v , s cám d v i m t s ng i c n ph i làm m i cách, k c b t h p pháp ki m ti n ph c v cho nhu c u c a Mô hình gi i quy t v n c a c ng ng b ng phát tri n c ng ng, c s phát tri n b t u c p th p nh t Sáng ki n, s sáng t o n ng l c c a qu n chúng c s d ng c i thi n cu c s ng c a h thông qua nh ng ti n trình dân ch nh ng n l c t nguy n Khái ni m m t s n i dung v phát tri n c ng ng Hi n có r t nhi u khái ni m v phát tri n c ng ng Chúng ta hi u phát tri n c ng ng ti n trình gi i quy t m t s v n , khó kh n áp ng nhu c u c a c ng ng, h ng t i s phát tri n không ng ng v i s ng v t ch t, tinh th n c a ng i dân thông qua vi c nâng cao n ng l c, t ng c ng s tham gia oàn k t, ph i h p ch t ch gi a ng i dân v i nhau, gi a ng i dân v i t ch c gi a t ch c v i khuôn kh lao ng V i khái ni m trên, có th coi phát tri n c ng ng nh : m t ch ng trình ho t ng xã h i; m t KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 151 phong trào ho t ng xã h i; m t ph ng pháp ho t ng xã h i; m t trình xã h i; m t l nh v c nghiên c u; m t quan i m/ tri t lí xã h i; m t h th ng lí lu n + B n ch t c a phát tri n c ng ng: M c tiêu c a s phát tri n c ng ng tr c h t m c tiêu ng i M c ích chung c a phát tri n c ng ng là: C i thi n, cân b ng v v t ch t tinh th n c a ng i thông qua nh ng chuy n bi n, ti n b , phát tri n xã h i; C ng c thi t ch v v t ch t xã h i t o i u ki n thu n l i cho chuy n bi n xã h i s t ng tr ng; B o m s tham gia t i a c a ng i dân vào ti n trình phát tri n; y m nh công b ng xã h i b ng cách t o i u ki n cho nhóm thi t thòi nh t nói lên nguy n v ng c a tham gia vào ho t ng phát tri n Phát tri n c ng ng m t ti n trình/l trình c th c hi n theo k ho ch, phù h p v i i u ki n th c t c a m i n c mà c ng ng thành viên i u ki n th c t ây bao g m nh n th c, kinh nghi m c a ng i dân, môi tr ng kinh t , tr — xã h i truy n th ng v n hoá c a t n c Ti n trình a c ng ng t y u kém, th c t nh hành ng cho n phát tri n b n v ng Ti n trình phát tri n c ng ng i u ki n, b i c nh n c ta hi n nh h ng XHCN, ti n trình làm cho ng i dân th c s làm ch , b máy nhà n c ph i th c s “c a dân”, “do dân” “vì dân” Các oàn th , t ch c xã h i ph i th c s t ch c hành ng c a ng i dân, tr ng h c, n i th hi n quy n làm ch th c s c a ng i dân Ph ng pháp phát tri n c ng ng t p trung vào vi c t o quy n/trao quy n cho ng i dân b ng cách cung c p cho h nh ng ki n th c, nh ng k n ng c n thi t h tham gia, quy t nh hành ng T ng c ng m i quan h , s t ng tác gi a ng i dân v i ng i dân; gi a ng i dân v i t ch c; t ng c ng s tham gia c a ng i dân t t c l nh v c i s ng xã h i B n ch t c a ph ng pháp phát tri n c ng ng ph ng pháp chuy n hoá nh ng t t ng v phát tri n c ng ng thành nh ng hành ng, bi n nh ng nguyên t c, yêu c u c a phát tri n c ng ng thành nhu c u c a ng i dân Ch th c a cách m ng xã h i liên minh giai c p công nhân, nông dân, trí th c t t c m i ng i lao ng yêu n c Ch th c a phát tri n c ng ng t ng l p nhân dân, thành viên c ng ng, thi t ch c a c ng ng, c a ng i dân 152 | MODULE GDTX Nội dung CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GDTX ĐỂ LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG Hoạt động 1: Đọc hiểu tài liệu, thảo luận cặp đôi, tìm hiểu kĩ MỤC TIÊ U ᅳ ᅳ Tr l i câu h i: T i giáo viên GDTX c n ph i có k n ng s d ng công ngh thông tin, ngo i ng ? Giáo viên GDTX c n h c t p t trình s d ng công ngh thông tin ngo i ng t i thi u m c nào? THÔN G TI N PHẢ N H ỒI Ngày nay, s phát tri n c a công ngh thông tin ã mang n cho ng i nh ng thành qu vô to l n Công ngh thông tin ã thâm nh p vào m i l nh v c c a i s ng ng i Ngo i ng c ng công c , ph ng ti n giao ti p, nh ng nh p c u n i giúp cho ng i vùng mi n, qu c gia, n n v n hoá khác hi u bi t h n, g n g i h n Ngo i ng t o c h i cho m i ng i c bi t nh ng ng i làm công tác GDTX v t kh i t m nhìn h n h p m t c ng ng, m t qu c gia, m t dân t c có th v n cao, v n xa hoà nh p v i c ng ng qu c t Chính th ng i giáo viên không ch c n có k n ng bi t ch mà ph i bi t s d ng ph ng ti n h u ích c a công ngh thông tin nh vi tính c gi i phóng s c lao ng ngày hoàn thi n b n thân h n Giáo viên GDTX c n h c t p t trình s d ng công ngh thông tin ngo i ng t i thi u trình B Hoạt động 2: Đọc hiểu tài liệu, thảo luận cặp đôi, xác định phân tích kĩ chung để làm việc với cộng đồng MỤC TIÊ U Tr l i câu h i: — T i giáo viên GDTX c n có nh ng k n ng nh n bi t s ng v i mình? Nêu nh ng k n ng c b n thu c nhóm KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 153 — T i giáo viên GDTX c n có nh ng k n ng nh n bi t s ng v i ng i khác? Nêu nh ng k n ng c b n thu c nhóm — T i giáo viên GDTX c n có nh ng k n ng quy t nh m t cách hi u qu ? Nêu nh ng k n ng c b n thu c nhóm THÔN G TI N PHẢ N H ỒI — Các k n ng nh n bi t s ng v i Giáo viên GDTX c n có k n ng nh n bi t s ng v i b i ng i c n nh n bi t b n thân, nh ng m t m nh, m t y u, v trí c a xã h i có kh n ng l a ch n nh ng phù h p v i i u ki n s n có c a b n thân, c a xã h i mà h s ng S t nh n th c s a n lòng t tr ng giáo viên nh n th c c n ng l c ti m tàng c a b n thân v trí c a c ng ng Xác nh c nh ng mà cho quan tr ng, úng n, có ý ngh a i v i b n thân, có tác d ng nh h ng cho suy ngh , tình c m, ni m tin, thái , ki n, hành ng c a b n thân cu c s ng Kiên nh s giúp nh n bi t c nh ng mu n ho c không mu n nh ng hoàn c nh c th K n ng ng u v i c m xúc giúp nh n bi t, làm ch c nh ng c m xúc c a nh ng tình hu ng c th có nh ng quy t nh úng n Giáo viên c ng c n ph i có kh n ng nh n bi t s c ng th ng, nguyên nhân, h u qu c ng nh bi t cách ng phó v i t c nh ng i u mà mu n th c hi n, mu n t t i — g i m c tiêu Nhóm k n ng nh n bi t s ng v i g m có k n ng: t nh n th c, t tr ng, xác nh giá tr , kiên nh, ng u v i c m xúc, ng phó v i c ng th ng, t m c tiêu — Các k n ng nh n bi t s ng v i ng i khác Giao ti p b n ch t c a m i quan h c a ng i Do v y, m t nh ng k n ng s ng quan tr ng nh t có kh n ng giao ti p có hi u qu v i m i ng i Có c m thông m i có th hi u coi tr ng hoàn c nh c a ng i khác nh c a tìm cách chia s , gi m b t gánh n ng v i ng i ó Có ng v ng tr c áp l c tiêu c c c a ng i khác m i có th b o v nh ng giá tr , ni m tin c a b n thân ph i ng u v i nh ng ý ngh ho c vi c làm trái ng c c a ng i khác N u k n ng t b o v , có th b t n th ng v danh d , nhân ph m, thân th , s c kho , tính m ng t b o v mình, giáo viên c n ph i nh n d ng c tình hu ng có nguy c bi t ng phó b l i d ng ho c 154 | MODULE GDTX xâm h i Mu n thành công, ph i có k n ng th ng l ng K n ng h p tác giúp giáo viên có kh n ng chia s trách nhi m, bi t cam k t làm vi c v i nh ng thành viên khác nhóm, giúp cá nhân t c s hài hoà tránh c xung t v i ng i khác Nhóm k n ng nh n bi t s ng v i ng i khác g m k n ng c th : giao ti p có hi u qu , c m thông v i ng i khác, ng v ng tr c áp l c tiêu c c c a ng i khác, t b o v , th ng l ng, h p tác — Các k n ng quy t nh m t cách hi u qu a c nh ng quy t nh phù h p, c n có kh n ng phân tích, phê phán v n , thông tin ph c t p mà môi tr ng s ng a t i T sáng t o k n ng s ng quan tr ng b i ng i th ng b t vào nh ng hoàn c nh b t ng không bình th ng, hoàn c nh ó òi h i ng i ph i có t sáng t o ng phó m t cách phù h p H ng ngày, m i ng i u ph i quy t nh, ph i ý th c c tình hu ng có th x y s l a ch n c a mình, ph i l ng c nh ng h u qu tr c a quy t nh Ch có qua th c hành vi c quy t nh gi i quy t v n giáo viên m i có th có s l a ch n t t nh t b t kì hoàn c nh mà h g p ph i cu c s ng K n ng gi i quy t mâu thu n s giúp giáo viên nh n th c c v n n y sinh mâu thu n gi i quy t nh ng mâu thu n ó v i thái tích c c, không dùng b o l c Nhóm k n ng quy t nh m t cách hi u qu g m có k n ng c th : t phê phán, t sáng t o, quy t nh, gi i quy t v n , gi i quy t mâu thu n Hoạt động 3: Đọc hiểu tài liệu, phân tích phương pháp/kĩ tổ chức hoạt động có tham gia người dân/người học MỤC TIÊ U ᅳ ᅳ Tr l i câu h i: Th ph ng pháp ho t ng có s tham gia? Hãy trình bày nh ng n i dung c b n c a ph ng pháp ho t ng có s tham gia THÔN G TI N PHẢ N H ỒI — Trong làm vi c/t ch c h c t p c ng ng, ng i ta th ng ý s d ng ph ng pháp ti p c n tham gia, s t p trung ch y u h ng vào ho t ng c a ng i dân/ng i h c ch không ph i t p trung KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 155 vào ho t ng c a h ng d n viên Trong d y h c tham gia, m i ng i u có th m t ngu n thông tin Vai trò ch y u c a h ng d n viên t ch c, ng viên, h ng d n, g i ý, h tr ng i dân/ng i h c tìm ngu n thông tin thích h p t khám phá, t phát tri n gi i quy t v n Ho t ng tham gia t o nên s tin t ng, tôn tr ng ng i dân/ng i h c, cao kinh nghi m hi u bi t ã có c a h Ng i dân/ng i h c c tham gia tích c c vào ho t ng h c t p h ng d n viên thi t k d a m c tiêu, n i dung, tính ch t c a ch ho t ng/h c t p — Các ho t ng v i c ng ng ho c giáo d c c ng ng r t phong phú, a d ng, có th th o lu n, x lí tình hu ng, phân tích tr ng h p i n hình, óng vai, ch i trò ch i, bày t ý ki n, thái v v n có liên quan i u quan tr ng làm th ng i dân/ng i h c có th tham gia m t cách tho i mái, t tin H ng d n viên c n xây d ng b u không khí c i m , thân thi n, hi u bi t, tôn tr ng l n l p h c, c n t ng c ng khen ng i, ng viên khích l ng i dân/ng i h c; tránh thái phê phán, coi th ng, không quan tâm ý n ý ki n c a ng i dân/ng i h c C n s d ng t t ph ng pháp t o s t ng tác vai trò tham gia c a ng i dân/ng i h c ho t ng C n l u ý v n d ng nguyên t c l y ng i h c làm trung tâm, d a vào kinh nghi m s ng nhu c u c a ng i dân/ng i h c, v i m c ích nh m nâng cao nh n th c c a ng i dân/ ng i h c, h có c k n ng quy t nh x lí v n t hi u qu Khi ti n hành làm vi c ho c t ch c ho t ng cho ng i dân/ng i h c c ng ng, c n ý m t s v n sau: C n tôn tr ng h v i t cách ng i l n ã có nh ng kinh nghi m hi u bi t th c t v cu c s ng, s n xu t; C n ph i thông c m, chia s v i hoàn c nh khó kh n c a h , giúp h gi i quy t nh ng khó kh n, v ng m c, c n tr vi c h c t p c a h ; C n cung c p cho h nh ng n i dung h c t p thi t th c, nh ng ki n th c, k n ng s ng c n thi t h m ng t t vai trò c a th i i ngày nay; C n t o i u ki n t i a cho h c tham gia, c phát bi u, c trao i, chia s kinh nghi m; C n t o không khí h c t p vui v , nh nhàng, th ng xuyên ng viên khuy n khích h ; Hình th c h c t p ph i r t linh ho t, a d ng, có th là: l p t p hu n, chuy n giao khoa h c k thu t; l p h c chuyên , h c u b ; câu l c b ; sinh ho t nhóm, sinh ho t t p th ; sinh ho t v n hoá, v n ngh , th d c, th thao; tham quan, th c t ; thi bi u di n v n ngh , ti u ph m, thi n u n, c m hoa 156 | MODULE GDTX M t s ph ng pháp có th giúp ng i dân/ng i h c ch ng tham gia m t cách tích c c ho t ng là: th o lu n nhóm; ng não, óng vai, nghiên c u tình hu ng, tranh lu n, dùng phi u th m dò, k chuy n, trò ch i M i ph ng pháp u có nh ng tác ng riêng Do v y, s d ng ph ng pháp c n ý ph i k t h p chúng Có nh v y, vi c h c t p th c hành m i th c s có hi u qu Hoạt động 4: Thực hành số kĩ cần thiết để làm việc với cộng đồng — Cùng m t h c viên TTHTC óng vai th c hành k n ng kiên nh vi c v n ng, quy t nh xây d ng nhà tiêu h p v sinh gia ình — Cùng m t h c viên TTHTC óng vai th c hành k n ng ng u v i c m xúc ng i v b ch ng b o hành — Cùng m t h c viên TTHTC óng vai th c hành k n ng ng phó v i c ng th ng nghe tin b b n x u lôi kéo b nhà, b h c i b i — Cùng m t h c viên TTHTC óng vai th c hành k n ng giao ti p có hi u qu v n ng ng i dân tham gia v sinh thôn xóm — Cùng m t h c viên TTHTC óng vai th c hành k n ng th ng l ng v i m t gia ình nh ng t cho TTHTC làm v n th c hành Nội dung KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Hoạt động: Thực hành xây dựng khung “Hành động phát triển” tham gia làm việc với cộng đồng NHIỆM V Ụ D a vào thông tin ngu n hi u bi t c a b n thân, b n xây d ng khung “Hành ng phát tri n” tham gia làm vi c c ng ng THÔN G TI N PHẢ N H ỒI Khung k ho ch tham gia v i c ng ng (giáo viên c n c vào i u ki n, kh n ng c a b n thân nhu c u c a c ng ng xây d ng k ho ch cho sát h p) KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 157 S TT Th i gian, N i dung tham gia a im t i ng Ph ng pháp, k n ng D ki n k t qu Ki m tra ánh giá: TT N i dung ki m tra ánh giá im ánh giá (100 i m) T i giáo viên GDTX ph i có k n ng làm vi c v i c ng ng? Anh/ch trình bày khái ni m c ng ng c i m c a c ng ng Vi t Nam Anh/ch phân tích v n c ng ng ph ng pháp ti p c n gi i quy t v n c ng ng Anh/ch nh n th y nh ng k n ng c n thi t i v i giáo viên GDTX làm vi c v i c ng ng? T i sao? Hãy ch n th c hành k n ng C n c vào th c t c ng ng, i u ki n kh n ng c a mình, anh/ch l p k ho ch “Hành ng phát tri n” c ng ng th i gian t i 158 | MODULE GDTX 10 20 20 40 10 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 Tài li u hu n luy n c a APPEAL cho cán b giáo d c th ng xuyên, t p 8, S tay v phát tri n trung tâm h c t p, V n phòng UNESCO, khu v c châu Á — Thái Bình D ng, B ngc c, 1995 V Giáo d c th ng xuyên, B Giáo d c t o Hi p h i Qu c gia t ch c UNESCO Nh t B n (NFUAJ), Phát tri n trung tâm h c t p c ng ng, 2004 Vi n Chi n l c Ch ng trình Giáo d c, B Giáo d c t o, UNESCO Hà N i, H ng d n giáo d c k n ng s ng Trung tâm h c t p c ng ng, Hà N i, 2006 Vi n Chi n l c Ch ng trình Giáo d c, B Giáo d c t o, UNESCO Hà N i, Giáo d c k n ng s ng cho tr em có hoàn c nh khó kh n, NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i, 2006 Vi n Chi n l c Ch ng trình Giáo d c, B Giáo d c t o, K t qu ng, i u tra th c tr ng giáo d c k n ng s ng Trung tâm h c t p c ng tài c p B , mã s 2005-80-28 Nguy n Tr ng S tay h ng d n viên h ng d n h c t p hi u qu , Hi p h i Qu c gia t ch c UNESCO Nh t B n (NFUAJ), 2003 B H ng H nh, Quan ni m v ch t l ng hi u qu giáo d c k n ng s ng Trung tâm h c t p c ng ng, tài nghiên c u cá nhân, 2009 Nguy n Mai Hà, B c u tìm hi u m t s c i m tâm lí — xã h i c a h c viên ng i l n Trung tâm h c t p c ng ng, tài nghiên c u cá nhân, 2009 Lê Th Dung, Bài gi ng ho t ng thông tin tuyên truy n t i c s , NXB Lao ng — Xã h i, 2008 Nguy n Th Thái Lan, Giáo trình công tác xã h i nhóm, NXB Lao ng — Xã h i, 2008 Nguy n Th Thái Lan, Bùi Th Xuân Mai Giáo trình Công tác xã h i cá nhân gia ình, NXB Lao ng — Xã h i, 2011 KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG | 159 12 Nguy n Th Kim Liên, Giáo trình phát tri n c ng ng, NXB Lao ng — Xã h i, 2010 Nguy n Mai Hà, Giáo d c k n ng s ng giáo d c không quy t i m t s n c vùng châu Á — Thái Bình D ng, T p chí Thông tin khoa h c, s 112/2004 Thái Xuân ào, Giáo d c k n ng s ng giáo d c không quy, T p chí Thông tin khoa h c, s 112/2005 13 14 160 | MODULE GDTX
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 7 kỹ năng làm việc với cộng đồng nguyễn hữu tiến , Module giáo dục thường xuyên 7 kỹ năng làm việc với cộng đồng nguyễn hữu tiến , Module giáo dục thường xuyên 7 kỹ năng làm việc với cộng đồng nguyễn hữu tiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập