Module giáo dục thường xuyên 6 phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên

44 4 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:10

NGUYN TH HNG LAN NGUYN BCH LIấN Modul GDTX PHƯƠNG PHáP, Kĩ THUậT Để XáC ĐịNH VấN Đề CộNG ĐồNG Và NHU CầU CủA NGƯờI HọC PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 49 A GII THIU TNG QUAN Vi c xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c xõy d ng ch ng trỡnh h c, n i dung h c v t ch c d y h c t i cỏc Trung tõm h c t p c ng ng (TTHTC ) ỏp ng nhu c u c a c ng ng v cỏ nhõn ng i h c l c n thi t, quan tr ng Hi n nay, vi c xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c c ng l m t thỏch th c l n Chớnh vỡ vi c xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c ch a c chỳ ý nờn vi c xõy d ng cỏc n i dung h c t p cho ng i dõn c ng ng ch a th t s ỏp ng c nhu c u a d ng, phong phỳ, c n gỡ h c n y c a m i ng i dõn Vỡ th , n i dung h c t p ch a th t s ỏp ng c yờu c u c a c ng ng, a ph ng, ng i dõn Khỏc v i nh tr ng chớnh quy, TTHTC , ch ng trỡnh v n i dung h c t p th ng l cỏc a ph ng, cỏc TTHTC t xõy d ng trờn c s yờu c u phỏt tri n kinh t xó h i c a a ph ng, c a c ng ng v nhu c u h c t p c a ng i dõn, tr m t s ch ng trỡnh giỏo d c qu c gia l y v n b ng, ch ng ch Ng i h c TTHTC l hon ton t nguy n, h c theo nhu c u, s thớch Trong ú, m i c ng ng l i cú nh ng c i m, i u ki n phỏt tri n riờng nờn khụng th cú m t ch ng trỡnh chung, phự h p v i t t c cỏc TTHTC Chớnh vỡ v y, n i dung h c t p c a t ng TTHTC ph i h t s c thi t th c, phự h p v i nhu c u c a ng i h c, ph i giỳp ng i h c gi i quy t c cỏc v n b c xỳc, nh ng khú kh n i s ng, lao ng s n xu t c a chớnh ng i dõn c ng ng ú Nh v y, quỏ trỡnh t ch c th c hi n cỏc ho t ng TTHTC , vi c xỏc nh c cỏc n i dung h c t p phự h p l r t quan tr ng v c n thi t Khi cú n i dung h c t p thi t th c, phự h p, TTHTC m i thu hỳt v huy ng c nhi u ng i dõn tham gia h c t p, gúp ph n nõng cao ch t l ng v hi u qu ho t ng c a TTHTC Tuy nhiờn, th i gian qua, vi c xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c ch a c cỏc TTHTC chỳ tr ng Nguyờn nhõn l m t s TTHTC ỏp t cỏc n i dung h c t p t trờn xu ng, khụng quan tõm n nhu c u c a c ng ng v nguy n v ng c a ng i dõn M t s TTHTC thỡ d a vo cỏc n i dung ho t ng c a cỏc ban ngnh, on th a ph ng l p k ho ch cho mỡnh, M t nguyờn nhõn n a l s hi u bi t ch a y k n ng s d ng cỏc ph ng phỏp v k thu t c ng ng c a ban qu n lớ TTHTC Vỡ v y, vi c cung c p cho giỏo viờn nh ng ph ng phỏp v k thu t xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c l r t c n 50 MODULE GDTX | thi t Module ny giỳp cho giỏo viờn hi u rừ h n v nh ng ph ng phỏp v k thu t xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Module g m nh ng n i dung chớnh sau: S c n thi t ph i s d ng ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Cỏc ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c M t s k n ng c n thi t i v i ng i thu th p thụng tin Nh ng c i m chớnh c a ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c i m m nh, i m y u c a cỏc ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Th c hnh m t s ph ng phỏp v k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c B MC TIấU Sau h c xong module ny, giỏo viờn cú th : V kin thc Nh n th c c s c n thi t ph i s d ng ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Trỡnh by c cỏc ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Nh n bi t c cỏc k n ng c n thi t c a ng i thu th p thụng tin Nờu c nh ng c i m chớnh c a ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Nh n bi t c nh ng i m m nh, i m y u c a cỏc ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c V k nng S d ng c ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c Cú c nh ng k n ng c n thi t i u tra, kh o sỏt xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 51 V thỏi Cú ý th c s d ng cỏc ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c quỏ trỡnh xõy d ng cỏc ch ng trỡnh, k ho ch, t ch c d y h c C NI DUNG N i dung S CN THIT PHI S DNG PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC Hot ng: Tỡm hiu s cn thit phi s dng phng phỏp, k thut xỏc nh ca cng ng v nhu cu ca ngi hc MC TIấU Sau ho t ng ny, giỏo viờn GDTX nờu c s c n thi t ph i s d ng ph ng phỏp, k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c THễNG TIN C BN Trong th c t hi n nay, vi c xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c ch a c chỳ ý v ti n hnh m t cỏch ng b , bi b n K n ng c ng nh nh ng hi u bi t v cỏc ph ng phỏp v k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c c a giỏo viờn/h ng d n viờn cỏc TTHTC ch a y , nờn nhi u cú nh ng cỏch lm khụng ỳng ho c cú lm nh ng qua loa Th c tr ng hi n r t nhi u n i, vi c xõy d ng k ho ch, t ch c cỏc ho t ng ch y u l t trờn xu ng ch ch a cú s quan tõm chỳ ý n vi c xỏc nh v n , nhu c u ng i h c Chớnh vỡ th n i dung h c ch a th t s ỏp ng c yờu c u c a ng i h c Xỏc nh cỏc v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c l m t vi c lm quan tr ng v c n thi t xõy d ng k ho ch v t ch c cỏc ho t ng Bờn c nh ú cũn t o i u ki n ng i h c cú c h i trao i, tỡm hi u thụng tin, ki n th c, chia s kinh nghi m v cu c s ng c a cỏ nhõn v c ng ng, t ú cú th xõy d ng v phỏt tri n d a trờn n i l c c a chớnh c ng ng 52 MODULE GDTX | TR LI CU HI B n cho bi t vỡ ph i xỏc nh v n ng i h c? c a c ng ng v nhu c u c a CHIA S CU TR LI VI NG NGHIP TRONG TRUNG TM HOC T CHUYấN MễN Ni dung CC PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG, NHU CU CA NGI HC V K NNG CA GIO VIấN/ HNG DN VIấN TRONG VIC IU TRA, THU THP THễNG TIN Hot ng 1: Tỡm hiu cỏc phng phỏp xỏc nh ca cng ng v nhu cu ca ngi hc MC TIấU Sau ho t ng ny, giỏo viờn GDTX n m v n v nhu c u c a ng i h c c cỏc ph ng phỏp xỏc nh THễNG TIN C BN 2.1 Nghiờn cu cỏc bỏo cỏo, s liu Cú th nghiờn c u cỏc bỏo cỏo t ng k t, ph ng h ng c a ng u , UBND xó, c a cỏc ban ngnh, on th nh Giỏo d c, Y t , Nụng nghi p, H i Ph n , H i Nụng dõn, H i C u chi n binh, H i Ng i cao tu i, H i Khuy n h c Trong cỏc bỏo cỏo ú cú r t nhi u thụng tin v tỡnh hỡnh phỏt tri n kinh t , v n hoỏ, xó h i c a a ph ng, v nh h ng phỏt tri n th i gian t i c ng nh nhu c u c a ng i dõn, c a a ph ng Ngoi ra, cú th s d ng cỏc bi u b ng thụng kờ, k t qu i u tra, cỏc s , b n , Tuy nhiờn nờn chỳ ý cỏc s li u, thụng tin m i nh t 2.2 iu tra bng phiu i u tra b ng phi u c ti n hnh thụng qua vi c phõn phỏt phi u n t ng h gia ỡnh ho c n t ng ng i c i u tra i n ho c ỏnh d u vo cõu h i cho s n PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 53 i u tra b ng phi u cú tỏc d ng thu th p thụng tin c a nhi u ng i, m t th i gian ng n, giỳp cú c s li u nh l ng v v n c n i u tra Vi c xõy d ng phi u ũi h i ph i cú k n ng l p phi u, k thu t phõn tớch, x lớ phi u Khi xõy d ng phi u i u tra, cú th t cõu h i m ho c cõu h i úng Tuy nhiờn, c n chỳ ý t cõu h i n gi n, rừ rng N u cõu h i c n nhi u cõu tr l i thỡ nờn chia thnh nhi u cõu h i C n nờu rừ m c ớch, ý ngh a c a vi c i u tra (ngay phi u i u tra ho c tr c i u tra) ng i dõn hi u rừ m c ớch v l i ớch c a vi c i u tra, ch khụng ph i ỏnh giỏ hay phờ phỏn h 2.3 Phng Khi ph ng v n nờn tu theo tỡnh hu ng c th m t cỏc cõu h i thớch h p Núi chung nờn b t u b ng cỏc cõu h i v i s ng, gia ỡnh, cụng vi c ng ỏng, sau ú m i n nh ng v n chớnh c n ph ng v n Khụng nờn h i cỏc cõu h i quỏ i sõu vo i t , ho c nh ng cõu h i m ng i c ph ng v n s khụng bao gi tr l i Khi ph ng v n ph i d a vo c ng ó c chu n b tr c Tuy nhiờn, cu c ph ng v n di n t nhiờn c n ph i linh ho t tu thu c vo tỡnh hỡnh th c t , trỏnh l thu c vo c ng, vo cỏc cõu h i ó cú s n 2.4 Quan sỏt Quan sỏt l cỏch thu th p thụng tin t ng i ph thụng v d th c hi n Nú c d a trờn k thu t quan sỏt v thu th p thụng tin b ng cỏch quan sỏt tr c ti p hay b ng cỏc ph ng ti n k thu t (mỏy múc), cú phi u ghi chộp (cũn g i l minh ch ng) h tr s khỏch quan, tin c y c a k t qu thu c Quan sỏt c s d ng t ng i ph bi n vỡ nú phự h p v i m i l a tu i, m i i t ng ng i h c Cú th t p trung vo m t vi y u t (quan sỏt i m) ho c tr i t ng i ton di n (quan sỏt m r ng) tu theo m c ớch l y thụng tin Nh ng yờu c u t cho quan sỏt l: Quan sỏt cú m c ớch, cú h th ng, c n phõn cụng rừ rng gi a nh ng ng i cựng quan sỏt; Quan sỏt c n ph i cú m c ớch; Quan sỏt ph i kớn ỏo, t nhiờn; Ghi chộp trung th c, cú th qu n lớ c; 54 MODULE GDTX | Quan sỏt n u k t h p v i ch p nh cng t t thu th p c nh ng thụng tin khỏch quan, cú tin c y, c n xỏc nh rừ m c ớch quan sỏt (quan sỏt lm gỡ), i t ng quan sỏt (quan sỏt ai), ớch quan sỏt (quan sỏt cỏi gỡ), th i i m quan sỏt (quan sỏt vo no), k ho ch quan sỏt (quan sỏt sao, t n s quan sỏt nh th no), cỏch th c quỏn sỏt (quan sỏt t v trớ no, tr c ti p hay giỏn ti p qua ph ng ti n, ghi chộp sao) m t cỏch th c s khoa h c, rừ rng 2.5 To m, tho lun nhúm Cú th ti n hnh th o lu n nhúm v i cỏc nhúm i t ng khỏc nhau: niờn, ph n , nam/n , ch h ho c cỏn b lónh o Cú th ti n hnh th o lu n nhúm t i cỏc cu c h p, t i gia ỡnh, t i n i lm vi c ho c trờn ng i Trong th o lu n nhúm, ph i h t s c tụn tr ng ng i phỏt bi u, khuy n khớch m i ng i u phỏt bi u v ph i chỳ ý l ng nghe h C n ph i chu n b c ng th o lu n nhúm, c n bỏm sỏt m c ớch th o lu n, trỏnh lan man, trỏnh l c Ngoi ra, c n k t h p v i cỏc thụng tin t cỏc cu c th o lu n t phỏt, t cỏc cu c núi chuy n gi a m i ng i v i lónh o 2.6 Phng phỏp tham gia mi õy l ph ng phỏp th ng c dựng cho cu c i th c t c a nhúm i u tra Nhúm i u tra cựng xu ng c s , quan sỏt, ph ng v n, thu th p phi u i u tra ho c cựng d to m, th o lu n v i ng i dõn, v i lónh o a ph ng T ng cỏ nhõn nhúm i u tra ghi l i 10 v n c a c ng ng m h cho l quan tr ng nh t trờn 10 m u gi y Cỏc m u gi y c a t t c m i ng i c thu th p v chia theo t ng l nh v c L nh v c no cú nhi u phi u nh t s l l nh v c u tiờn s Ti p theo l v n u tiờn s 2, 3, 4, Ph ng phỏp ny cú u i m l ch c n ti n hnh m t th i gian ng n v thu hỳt c s tham gia c a t t c cỏc thnh viờn Nhu c u, v n c a c ng ng c xỏc nh m t cỏch khỏch quan Tuy nhiờn, c n ph i chu n b k v cú s phõn cụng rừ rng M i thnh viờn u ph i cú trỏch nhi m xu t trờn c s quan sỏt, i u tra c a b n thõn PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 55 TR LI CU HI Cõu h i 1: K tờn cỏc ph ng phỏp xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c m b n bi t Cõu h i 2: Trỡnh by khỏi quỏt v cỏc ph ng phỏp xỏc nh v n c ng ng v nhu c u c a ng i h c ca CHIA S CU TR LI VI NG NGHIP Hot ng 2: Tỡm hiu cỏc cụng c k thut xỏc nh ca cng ng v nhu cu ca ngi hc MC TIấU Sau ho t ng ny, giỏo viờn GDTX n m c cỏc k thu t xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c THễNG TIN C BN 2.1 Mt s cụng c k thut xỏc nh ca cng ng v nhu cu ca ngi hc Vi c s d ng cỏc cụng c k thu t cú s tham gia c a ng i dõn vo vi c xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c t o c h i cho s tham gia tớch c c c a c ng ng, cho phộp thu th p c thụng tin sõu v th c t v s thay i cu c s ng c a ng i dõn c ng ng t chớnh quan i m c a h Vi c s d ng nhi u cụng c k thu t khỏc t o i u ki n cho nhi u ng i tham gia, s d ng cỏc v t li u s n cú a ph ng, xõy d ng c cỏc s , bi u theo cỏch c a h Vi c xõy d ng cỏc s , bi u v i vai trũ l tõm i m cho th o lu n nhúm, cho phộp ng i thu th p thụng tin khai thỏc cỏc khớa c nh khỏc c a v n Qua ú ng i dõn cú c h i trao i, tỡm hi u thụng tin, chia s kinh nghi m v cu c s ng c a cỏ nhõn v c ng ng, t ú cú th xõy d ng c k ho ch phỏt tri n d a trờn n i l c c a chớnh c ng ng Ngoi cũn cú th s d ng k t qu l p k ho ch phỏt tri n, ỏnh giỏ nhu c u c a c ng ng; phõn tớch tớnh kh thi c a m t k ho ch hnh ng, xỏc nh cỏc u tiờn, giỏm sỏt vi c th c hi n, Tu theo c i m c a t ng a ph ng, tu t ng i t ng v trỡnh c a ng i dõn, c n v n d ng cỏc cụng c cho phự h p s d ng t t cụng c k thu t, trỏnh m t nhi u th i gian quỏ trỡnh i u tra, thu th p thụng tin, ng i i u hnh/ng i thu th p thụng tin nờn chu n b tr c m t s v t li u, dựng nh : m t s kớ hi u n 56 MODULE GDTX | gi n, cỏc hỡnh v minh ho (c 8cm ì 12cm); gi y, bỳt d nhi u mu, th c k , bỳt chỡ, h , b ng dớnh Vớ d m t s kớ hi u v cụng vi c c a ph n /tr em gỏi: Ly nc Vớ d v m t s hỡnh v Quột nh n gi n: Ngụi nh n b Cú th n c Rau, khoai lang, , lc Ru Qun ỏo PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 57 Vớ d m t s b nh th ng g p: St rột Tiờu chy au u M t s kớ hi u v cõy tr ng, v t nuụi, hoa qu : 58 MODULE GDTX | THễNG TIN C BN 2.1 im mnh a ý ki n c a i di n nhúm: Cỏc thnh viờn nhúm tranh lu n, th o lu n v sau ú th ng nh t ý ki n S d ng ngu n l c a ph ng lm cho cỏc thnh viờn c m th y tho i mỏi M i ng i thớch ti n hnh cỏc cụng c k thu t, h xem chỳng nh m t trũ ch i M i ng i tr nờn quan tõm v tớch c c tham gia vo ho t ng, vỡ v y r t cú th cỏc ý ki n v quan i m ớch th c c a h s c a Mang tớnh tham gia h n l m t cu c kh o sỏt Cỏc k t qu thu c theo hỡnh th c d hi u i v i ng i h c 2.2 im yu Khi s d ng cỏc cụng c k thu t ũi h i nhi u th i gian N u vi c th o lu n kộo di quỏ thỡ nh ng ng i tham d cú th s khụng tr l i th t trỏnh thờm cõu h i v thờm th i gian Ng i thu th p thụng tin cú th ch núi nh ng i u m ng i h c thớch nghe cỏc thu th p thụng tin cú hi u qu , c n cú m i liờn h th ng xuyờn v i ng i h c Khú so sỏnh cỏc k t qu t cỏc nhúm khỏc Cú th khụng th c s tham gia v m c tham gia ph thu c vo k n ng c a h ng d n viờn 2.3 Mt s hn ch v nguy c Gõy mong i, nh ng can thi p khụng ỏp ng c nh ng nhu c u u tiờn Mong mu n cú c s li u nh l ng, th ng kờ cú tớnh tin c y Mong mu n cú m t cỏch ti p c n g m m t b k ho ch hon ch nh Khụng phõn bi t vi c s d ng cỏc cụng c Chuy n nh ng phõn tớch bi u thnh bỏo cỏo chu n Cho r ng s k t thỳc s , bi u ó c v Th c t s n ph m v m i ch m v n th o lu n sõu v i cỏc thnh viờn v cỏc thụng tin c th hi n trờn s , bi u S thnh cụng c a cu c i u tra, xỏc nh v n c a c ng ng v nhu c u c a ng i h c ph thu c vo ng i thu th p thụng tin vi c khuy n khớch thỏi , ý ki n v quan 78 MODULE GDTX | + + + + + + + i m c a m i ng i tham gia v b n m h v a m i lm Vỡ v y, c n l u ý nh ng v n sau: S tham gia c a cỏc thnh viờn Tụn tr ng cỏc thnh viờn Chỳ ý nh ng gỡ m h núi, bi t, th hi n v lm Kiờn nh n: khụng v i vó v khụng ng t l i L ng nghe Khiờm t n Quan tõm t i t t c cỏc thnh viờn Cỏc i u ki n c n thi t cho s thnh cụng bao g m: T t c nh ng ng i tham gia, k c cỏn b qu n lớ c n hi u v h tr cỏc nguyờn t c v ph ng phỏp ỏnh giỏ cú s tham gia c a ng i h c C n phõn b th i gian h p lớ cho vi c ỏnh giỏ m b o gi i quy t cỏc v n n i lờn, k c nh ng i u khụng mong i Cỏc ph ng phỏp c s d ng c n phự h p v i nh ng ng i tham gia v v n hoỏ, kinh nghi m, trỡnh giỏo d c, Cỏc thnh viờn nhúm c n ph i cú s hi u bi t k n ng v cỏc ph ng phỏp tham gia TR LI CU HI Cõu h i 1: Nờu nh ng i m m nh, i m y u c a cỏc ph ng phỏp, k thu t xỏc nh cỏc v n v nhu c u c a ng i h c Cõu h i 2: Nờu s c n thi t cho s thnh cụng thu th p thụng tin v cỏc v n v nhu c u c a ng i h c CHIA S CU TR LI VI NG NGHIP PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 79 Ni dung THC HNH MT S PHNG PHP V K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC Hot ng: Xõy dng mt s phng phỏp v k thut xỏc nh ca cng ng v nhu cu ca ngi hc MC TIấU Sau ho t ng ny giỏo viờn GDTX n m c ph ng phỏp, k thu t xõy d ng b ng h i, s hỡnh cõy xỏc nh cỏc v n v nhu c u c a ng i h c THễNG TIN C BN 2.1 Bng hi Vi n Chi n l c v Ch ng trỡnh giỏo d c Trung tõm Nghiờn c u chi n l c v Phỏt tri n ch ng trỡnh Giỏo d c khụng chớnh quy PHI U PH NG V N LAO NG N NễNG NGHI P nõng cao vai trũ c a l c l ng lao ng n nụng nghi p hi n nay, xin ch ỏnh d u X vo phự h p v i ý ki n c a ch Xin chõn thnh cỏm n ch ! Ph n I: Thụng tin v b n thõn a ch : Thụn Xó Huy n Tu i: Dõn t c: ó h c h t l p : Tỡnh tr ng hụn nhõn: ang cú ch ng Ch a cú ch ng Goỏ Li d N u ang cú ch ng: 6.1 Tu i ch ng: 6.2 Ngh nghi p c a ch ng: Nụng nghi p thu n tuý Cụng nhõn Buụn bỏn Ngh nghi p khỏc Nụng nghi p v buụn bỏn 80 MODULE GDTX | 6.3 Hi n ch ng c a ch ang : Cựng v i ch : i ki m s ng n i khỏc: Th ng xuyờn Theo v Xin ch vui lũng cho bi t s c a hai v ch ng: Xin ch vui lũng cho bi t s ng i gia ỡnh: Kinh t gia ỡnh ch thu c d ng no xó? Nghốo ; Trung bỡnh ; Khỏ Giu 10 Cụng vi c chớnh hi n c a ch s n xu t nụng nghi p: Ch n nuụi C th gỡ? Th c y Tr ng tr t C th cõy gỡ? Th cy Nuụi thu s n C th gỡ? Th g t Cụng nhõn c khớ nụng nghi p Ngh khỏc, nờu c th 11 Ngu n thu nh p chớnh c a gia ỡnh ch t : Nụng nghi p (ch n nuụi, tr ng tr t, ) L ng/ ph c p/ tr c p Ngh ph / lm thuờ Ngu n khỏc (Nờu c th : ) 12 M t n m, ch cú kho ng m y thỏng nụng nhn: Lỳc nụng nhn ch lm gỡ d i õy: Ngh ph : c th ngh gỡ Ch i Ch y ch Ra thnh ph ki m s ng Vi c khỏc (Nờu c th : ) Ph n II Cõu 1: Theo ch , cỏc n i dung s n xu t nụng nghi p d i õy c n thi t nh th no i v i ch hi n nay? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) TT N i dung K thu t s n xu t ch n nuụi, tr ng tr t (vớ d : cỏch phũng tr d ch b nh gia sỳc, gia c m, bún phõn cho cõy tr ng, ) B o qu n nụng s n sau thu ho ch t C n V a c n thi t ph i thi t 3 PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 81 T ch c v h ch toỏn kinh t s n xu t nụng nghi p Thụng tin v th tr ng Hi u bi t v tớn d ng, vay v n Xõy d ng th ng hi u cho s n ph m nụng nghi p Ti p th s n ph m nụng nghi p ch tr ng, chớnh sỏch c a ng, Nh n c liờn Cỏc quan n phỏt tri n s n xu t nụng nghi p N i dung khỏc: 1 1 2 2 3 3 3 Cõu 2: Ch th ng g p nh ng khú kh n nh th no cỏc n i dung v s n xu t nụng nghi p d i õy? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) TT Nh ng khú kh n 10 11 12 13 N ng su t lao ng th p Thi u v n Thi u nhõn cụng Thi u hi u bi t v k thu t s n xu t m i Khụng bi t tớnh toỏn/h ch toỏn kinh t Thi u hi u bi t v th tr ng Thi u t canh tỏc t canh tỏc nh , manh mỳn Thi u ph ng ti n s n xu t (cụng c , mỏy múc) Thi u n c canh tỏc Khụng bi t cỏch b o v h th ng t i tiờu S n ph m khụng tiờu th c S n ph m khụng b o qu n c thnh u vo cao (phõn bún, i n, 14 Giỏ n c, ) 82 MODULE GDTX | Khú kh n nh t V a ph i t khú kh n 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 a bi t cỏch t ch c s n xu t hng hoỏ 15 Ch nụng ph m a i u ki n t ch c s n xu t hng hoỏ 16 Ch nụng ph m Khú kh n khỏc: 3 Cõu 3: Cỏc n i dung v s c kho d i õy c n thi t nh th no i v i ch ? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) TT Cỏc n i dung Cỏch nuụi n u ng ch t cho gia ỡnh Ch m súc s c kho ng i gi Phũng v ch a m t s b nh thụng th ng Cõy thu c nam ch a b nh V sinh thõn th An ton th c ph m Tiờm ch ng m r ng Phũng, trỏnh cỏc b nh truy n nhi m (lao, viờm gan, HIV/AIDS ) Phũng trỏnh cỏc b nh khụng truy n nhi m(cao huy t ỏp, ti u ng, bộo phỡ, tim m ch, kh p, ) Ch m súc s c kho sinh s n Hi u bi t v gi i tớnh - tỡnh d c Phũng trỏnh tai n n th ng tớch gia ỡnh N i dung khỏc: 10 11 12 13 14 C n thi t V a ph i t c n thi t 3 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC 3 3 3 3 | 83 Cõu 4: Cỏc n i dung v v n hoỏ xó h i d i õy c n thi t nh th no i v i ch ? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) TT Cỏc n i dung V n hoỏ ng x , giao ti p v i lng xó, thụn xúm Quan h gia ỡnh D y cỏi T ch c cu c s ng gia ỡnh Tham gia cỏc ho t ng xó h i t i c ng ng Hi u bi t v dõn s , k ho ch hoỏ gia ỡnh Phũng ch ng cỏc t n n xó h i (r u chố, c b c, ma tuý, m i dõm, buụn bỏn ph n v tr em ) An ton giao thụng Ngh thu t truy n th ng Bỡnh ng gi i Vai trũ, v trớ v truy n th ng ph n Vi t Nam Kh n ng c a ph n Giỏ tr cụng vi c c a ph n Giỏo d c ph n v tr em gỏi Gia ỡnh v n hoỏ Hi u bi t v l ch s , phong t c, t p quỏn truy n th ng c a a ph ng N i dung khỏc: 10 11 12 13 14 15 16 C n thi t V a ph i t c n thi t 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Cõu 5: Trong cu c s ng gia ỡnh, ch th ng g p nh ng khú kh n gỡ? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) 84 MODULE GDTX | STT Cỏc khú kh n Tớnh toỏn thu chi gia ỡnh Quan h v i b , m ch ng, gia ỡnh nh ch ng Quan h v i lng xúm Cỏch nuụi v d y Ch m súc s c kho gia ỡnh Phũng v ch a m t s b nh thụng th ng (s t, c m cỳm, ho, s m i ) Phũng trỏnh thai, sinh cú k ho ch T ch c cu c s ng gia ỡnh C x gi a v v ch ng bn b c, quy t nh nh ng cụng vi c 10 Cựng quan tr ng gia ỡnh N i dung khỏc: Khú kh n nh t V a ph i t khú kh n 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 Cõu 6: V i t cỏch l ng i v gia ỡnh, ch g p khú kh n gỡ m i quan h v ch ng? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) M c STT Nh ng khú kh n Ch Ch Ch Ch Ch Ch ng gia tr ng, ỏp t ng khụng chia s cụng vi c n i tr ng khụng ng h i h c ng khụng ng h tham gia cỏc ho t ng xó h i ng khụng ng h cỏch lm n m i c a ch ng khụng quan tõm n vi c nuụi d y cỏi Khú t V a kh n khú ph i nh t kh n 1 1 1 2 2 2 PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC 3 3 3 | 85 Ch ng hay ỏnh p Ch ng hay ch i m ng Ch ng khụng quan tõm h i han, chuy n trũ ng khụng h i ý ki n, khụng bn b c quy t nh 10 Ch nh ng cụng vi c quan tr ng gia ỡnh Khú kh n khỏc: 1 2 3 3 Cõu 7: Theo ch , cỏc n i dung v mụi tr ng d i õy c n thi t nh th no i v i ch hi n nay? (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) STT Cỏc n i dung B o v ngu n n c cho sinh ho t B o v ngu n n c cho s n xu t Ch ng ụ nhi m khụng khớ B o v v tr ng r ng, cõy xanh X lớ rỏc th i sinh ho t X lớ rỏc th i s n xu t V sinh nh V sinh lng xúm / mụi tr ng xung quanh t ki m n ng l ng sinh ho t (c i, Ti than, i n, n c ) 10 Ti t ki m n ng l ng s n xu t (c i, than, i n, n c ) 11 Phũng ch ng thiờn tai (h n hỏn, bóo, l l t ) N i dung khỏc: C n thi t V a ph i t c n thi t 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Cõu 8: Khi tham gia cụng tỏc xó h i, ch cú th g p nh ng khú kh n gỡ d i õy? ( ỏnh d u ì vo ý ch ch n.) 86 MODULE GDTX | Trỡnh by ý ki n c a mỡnh tr c ỏm ụng B n ch m súc cỏi v gia ỡnh Cỏc ho t ng t ch c vo th i gian bn Khụng s c kho tham gia cụng tỏc Ng i, x u h tham gia Khụng c ch ng ng h Huy ng s tham gia c a b (ng i dõn) B n thõn khụng cú nhu c u tham gia Khụng i u ki n v kinh t tham gia B gia ỡnh ng n c n B n ki m s ng Khú kh n khỏc Cõu 9: Trong cu c s ng, ch th y mỡnh nờn c h c (bi t) nh ng i u gỡ sau õy? Nõng cao trỡnh h c v n (h c lờn cao h n) S d ng mỏy tớnh c tin t c, tỡm hi u thụng tin qua m ng Ngo i ng Internet Cỏch t ch i v b o v b n thõn tr c nh ng Cỏch giao ti p v i m i ng i tỡnh hu ng x u cu c s ng Cỏch cựng lm vi c, sinh ho t v i m i ng i Cỏch nh n bi t v mỡnh Nh ng c n thi t khỏc: Cõu 10: Theo ch , ph n ngy cú nh ng quy n gỡ d i õy? H ct p Lm kinh t T sinh Ngh ng i, vui ch i Tham gia cụng tỏc xó h i Th a k ti s n Khụng b ỏnh p Khụng b ộp bu c v tỡnh d c T k t hụn Cú tờn gi y ch ng nh n ti s n c a v ch ng Ch ng chia s cụng vi c n i tr Ra quy t nh v i nh ng cụng vi c quan tr ng c a gia ỡnh Cỏc quy n khỏc PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 87 Cõu 11: Trong gia ỡnh ch , l ng i cú ti ng núi quy t nh cỏc cụng vi c sau: (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) TT Cỏc cụng vi c Thay i c c u v t nuụi, cõy tr ng Cỏc cụng vi c liờn quan n s n xu t nụng nghi p (tr ng cõy, ch n nuụi, mua, bỏn ) Vay v n s n xu t nụng nghi p cụng vi c liờn quan n thu l i nh o kờnh, Cỏc m ng Xõy d ng nh c a Mua s m c t ti n Cỏc kho n chi tiờu hng ngy S d ng bi n phỏp trỏnh thai S v th i gian sinh 10 Cỏc quan h ngoi gia ỡnh (ma chay, c i xin ) 11 Tham gia ho t ng xó h i c a ph n gia ỡnh 12 Hụn nhõn c a cỏi Cỏc vi c khỏc: C ch ng v v Ch ng V 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Cõu 12: Trong gia ỡnh ch , th ng lm chớnh cỏc cụng vi c sau: (M i dũng ch khoanh vo m t s t ng ng v i m c m ch l a ch n.) STT Cỏc cụng vi c Ch ng V N i tr ( i ch , n u c m, quột d n nh c a, ch m súc v ng i thõn, d y h c ) Th m vi ng h hng, ma chay, c i C ch ng v v 3 88 MODULE GDTX | Tham gia cụng vi c c ng ng S a ch a dựng gia ỡnh Ch n nuụi l n g c a nh Ch m súc ru ng rau c a nh Ch m súc ru ng ngoi ng Ch n nuụi gia sỳc trang tr i Ton b cỏc cụng vi c s n xu t nụng nghi p núi chung Cỏc vi c khỏc: 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 Cõu 13: M t ngy ch cú bao nhiờu th i gian r i ngh ng i (nhn r i) (khụng tớnh th i gian ng )? Khụng cú th i gian D i ti ng T n ti ng T n ti ng T n ti ng Trờn ti ng Cõu 14: Trong th i gian ngh ng i, ch th ng lm gỡ cỏc ho t ng d i õy? Xem tivi, nghe i Tham gia ho t ng c ng ng, sinh ho t v n hoỏ th thao a ph ng Trũ chuy n v i b n bố, hng xúm Trũ chuy n v i ng i thõn i ch i, th m phong c nh, ng i T p th d c th m m , khiờu v thõn Ng c sỏch bỏo v v n hoỏ, xó h i Cỏc ho t ng khỏc c sỏch bỏo v k thu t s n xu t M t l n n a xin chõn thnh c m n ch ! 2.2 Xõy d ng s hỡ nh cõy R cõy: Nguyờn nhõn c a nghốo Cnh cõy: H u qu c a nghốo PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 89 Thiu Khụng bit k thut sn xut S p x p th t u tiờn cỏc nguyờn nhõn: A Ng i tr l i B C D E F 2 B nh t t 7 Khụng bi t tớnh toỏn 6 Thiờn tai d ch b nh Mự ch Nguyờn nhõn ụng Thi u v n, khụng bi t k thu t s n xu t Khụng cú ngh ph = r t khú kh n, c n tr 90 MODULE GDTX | X p lo i T ng s im 25 26 32 34 27 3 12 14 = ớt khú kh n, c n tr nh t 5 TR LI CU HI Cõu h i 1: Nờu c u trỳc c a m t b ng h i v cỏc d ng cõu h i b ng h i Cõu h i 2: Nờu cỏch xõy d ng s c u c a ng i h c hỡnh cõy xỏc nh cỏc v n v nhu CHIA S CU TR LI VI NG NGHIP PHNG PHP, K THUT XC NH VN CA CNG NG V NHU CU CA NGI HC | 91 D TI LIU THAM KHO Actionaid Vi t Nam v Vi n Chi n l c v Ch ng trỡnh Giỏo d c, Trung tõm NCCL&PTCTGD khụng chớnh quy (6/2007), Ph ng phỏp ti p c n giỏo d c phỏt tri n c ng ng (Ti li u tham kh o) B Giỏo d c v o t o &UNESCO H N i (2005), H ng d n biờn so n ti li u cỏc Trung tõm h c t p c ng ng B Giỏo d c v o t o (2008), Quy ch v t ch c v ho t ng c a trung tõm HTC xó, ph ng, th tr n D ỏn giỏo d c THCS vựng khú kh n nh t (2011), S tay h ng d n tuyờn truy n nõng cao nh n th c c a c ng ng v giỏo d c Nguy n Th Mai H (2008), Tỡm hi u nhu c u h c t p c a lao ng n nụng nghi p t nh Ninh Bỡnh, Mó s : V2007-15 Nguy n H u Ti n, T p Giỏo d c v xó h i, s thỏng 9/2011 v s thỏng 10/2011, S d ng cụng c k thu t c ng ng (PRA) t ng c ng hi u qu c a cỏc ch ng trỡnh giỏo d c c ng ng Trung tõm Nghiờn c u Giỏo d c khụng chớnh quy, Vi n Khoa h c Giỏo d c Vi t Nam, (2009), S tay phỏt tri n trung tõm h c t p c ng ng b n v ng 92 MODULE GDTX |
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 6 phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên , Module giáo dục thường xuyên 6 phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên , Module giáo dục thường xuyên 6 phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học nguyễn thị hương lan, nguyễn bích liên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập