Module giáo dục thường xuyên 5 giáo dục thường xuyên và phát triển cộng đồng thái thị xuân đào

40 2 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:10

THÁI THỊ XUÂN Đ O Modul GDTX GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N Vµ PH¸T TRIÓN CéNG §åNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Giáo d c th ng xuyên (GDTX) m t hai b ph n c u thành ngày quan tr ng c a h th ng giáo d c qu c dân Khác v i giáo d c ph thông giáo d c quy, GDTX b ph n giáo d c mang tính xã h i cao, b ph n giáo d c nh y c m h n, g n bó v i xã h i, v i c ng ng h n GDTX ch có th t n t i phát tri n n u nh bi t tìm nh a s ng t c ng ng, bi t d a vào c ng ng, xu t phát t nhu c u c ng ng ph c v t ng c ng ng; ng c l i c ng ng ph i có trách nhi m tham gia, óng góp, làm GDTX Th c t phát tri n GDTX t bình dân h c v (BDHV), b túc v n hoá (BTVH) cho n ã cho th y phong trào BDHV/BTVH/GDTX có nh ng lúc th ng, lúc tr m, có nh ng lúc thành công nh ng c ng có lúc b e xoá b BDHV/BTVH/GDTX thành công g n ch t áp ng nhi m v tr xã h i, c toàn xã h i, c ng ng ch m lo, c c p lãnh o a ph ng quan tâm nh chi n d ch xoá mù ch (XMC) BDHV sau Cách m ng tháng Tám, sau hoà bình l p l i 1954 mi n B c sau gi i phóng mi n Nam, th ng nh t hoàn toàn t n c n m 1975 Ng c l i, BDHV/BTVH/GDTX m t giai o n ó hay m t n i, m t a ph ng ó b lâm vào kh ng kho ng, có nguy c b tan rã c ng nh c, không áp ng nhu c u ng i h c, xa r i c ng ng, không ph c v yêu c u phát tri n kinh t , v n hoá, xã h i c a t n c, c a t ng a ph ng, t ng c ng ng, không c c ng ng c p lãnh o a ph ng ng h có th t n t i phát tri n th i gian t i, ch ng trình, n i dung ho t ng c a GDTX c n ph i a d ng, linh ho t m m d o, c n ph i xu t phát t nhu c u v n c a c ng ng, c n ph i g n ch t ph c v c ng ng Giáo viên tham gia GDTX không ch c n ph i n m ch c chuyên môn, nghi p v s ph m GDTX, mà ph i am hi u v c ng ng n i dung ho t ng gi ng d y GDTX áp ng v n , nhu c u c a c ng ng thi t th c, h p d n i v i ng i h c Vì v y Module r t c n thi t i v i m i giáo viên tham gia GDTX Module c p t i ba n i dung ch y u sau: — M t s khái ni m có liên quan: “C ng ng” “Phát tri n c ng ng”, “Phát tri n b n v ng” “C ng ng phát tri n b n v ng” — M i quan h gi a GDTX phát tri n c ng ng — Cách tìm hi u xác nh nhu c u v n c a c ng ng 10 MODULE GDTX | B MỤC TIÊU I MỤC TIÊU CHUNG Module s giúp giáo viên GDTX hi u c m t s khái ni m có liên quan nh “C ng ng”, “Phát tri n c ng ng”; “Phát tri n c ng ng b n v ng” vai trò c a GDTX i v i phát tri n c ng ng, giúp ng i h c ý th c c s c n thi t ph i quan tâm, tìm hi u nhu c u v n c a c ng ng GDTX có th g n ch t góp ph n phát tri n c ng ng m t cách hi u qu nh t II MỤC TIÊU CỤ THỂ Sau h c xong Module này, giáo viên GDTX có th : Về kiến thức — Trình bày ng phát tri — Phân tích c ng ng — Trình bày h c t p c ng Về kĩ c khái ni m “C ng ng”, “Phát tri n c ng ng” “C ng n b n v ng” c m i quan h tác ng qua l i gi a GDTX phát tri n c vai trò trách nhi m c a Trung tâm GDTX, Trung tâm ng i v i phát tri n c ng ng Bi t v n d ng m t s ph ng pháp i u tra, kh o sát nhu c u v n c a c ng ng xác nh Về thái độ Ý th c c vai trò nhi m v c a giáo viên vi c làm cho GDTX thi t th c, áp ng v n nhu c u c a c ng ng GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 11 C NỘI DUNG Nội dung MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN: “CỘNG ĐỒNG” VÀ “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG”, “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” VÀ “CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm “cộng đồng”, “phát triển cộng đồng” MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c có th nêu lên c n i hàm c a khái ni m nh “C ng ng” “Phát tri n c ng ng” THÔNG TIN CƠ BẢN * “C ng ng” Theo Bách khoa toàn th m Wikipedia: “C ng ng” m t nhóm xã h i c a c th s ng chung m t môi tr ng, th ng có m i quan tâm chung Trong c ng ng ng i, ó k ho ch, ni m tin, m i u tiên, nhu c u, nguy c m t s i u ki n khác có th có nh h ng n c tr ng s th ng nh t c a thành viên c ng ng C ng ng toàn th nh ng ng i s ng có nh ng c i m gi ng nhau, g n bó thành m t kh i sinh ho t xã h i Theo nh ngh a này, ng i ta phân lo i c ng ng: c ng ng ngôn ng , c ng ng t c ng i, c ng ng dân c “C ng ng” Module c s d ng v i ngh a “C ng ng dân c ” V y c ng ng dân c gì? C ng ng dân c t p h p nh ng cá nhân c g n k t b i nhi u m i quan h v tr , kinh t , v n hoá, xã h i, qu c phòng, an ninh, dân s , môi tr ng m t a gi i nh t nh nh m trì s t n t i phát tri n c a t ng thành viên c a c c ng ng Nhi u cá nhân h p thành c ng ng Các c ng ng t n t i bên nhau, ho c t o thành c ng ng l n h n nh c ng ng xóm p, c ng ng làng xã, khu ph , c ng ng a ph ng, c ng ng qu c gia, c ng ng khu v c, c ng ng qu c t Theo a bàn, ng i ta chia “C ng ng nông thôn” “C ng ng thành th ” 12 MODULE GDTX | “C ng ng nông thôn” c ng ng dân c s ng khu v c nông thôn ây lo i c ng ng t ng i n gi n thu n tuý nh t v m t xã h i Ho t ng kinh t ch y u c a c ng ng s n xu t nông nghi p “C ng ng thành th ” c ng ng dân c s ng ô th ây lo i c ng ng không thu n nh t v m t xã h i Ho t ng kinh t ch y u d a vào s n xu t công nghi p th ng m i, d ch v * “Phát tri n c ng ng” Phát tri n c ng ng trình t ng tr ng kinh t c ng ng v i ti n b c ng ng theo h ng hoàn thi n giá tr chân, thi n, m Nói m t cách khác, phát tri n c ng ng làm cho c ng ng thay i theo chi u h ng t t p, ch t l ng cu c s ng c a m i thành viên toàn th c ng ng ngày c c i thi n c v v t ch t tinh th n, t ch c qu n lí c ng ng ngày hoàn thi n theo h ng ti n b TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu h i 1: Chúng ta th ng hay nghe ho c nói v c ng ng ngôn ng , c ng ng ng i Vi t, c ng ng Pháp ng , c ng ng t c ng i, c ng ng dân c , c ng ng nông thôn, c ng ng ô th v.v V y theo cách hi u c a b n, th “C ng ng”? Câu h i 2: C ng ng dân c Vi t Nam có c i m gì? (Tham kh o ph l c 1) Liên h th c t hi u rõ h n c i m c a c ng ng dân c a ph ng Câu h i 3: B n hi u th “Phát tri n c ng ng”? M t c ng ng nh th c coi c ng ng phát tri n hay c ng ng ho c không phát tri n? Hãy nêu ví d ho c liên h th c t a ph ng CHIA SẺ CÂU TRẢ LỜI VỚI ĐỒNG NGHIỆP TRONG TRUNG TÂM HOẶC TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 13 Hoạt động 2: Nghiên cứu tìm hiểu “Phát triển bền vững” “Cộng đồng phát triển bền vững”, phát vấn đề đặt phát triển bền vững cộng đồng đề xuất công việc cần phải làm MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c có th : — Nêu lên c ba y u t quan tr ng t o nên s phát tri n b n v ng c a m t c ng ng, qu c gia (kinh t , v n hoá — xã h i môi tr ng) — Phân bi t c “C ng ng phát tri n b n v ng” “C ng ng phát tri n không b n v ng” — Nêu lên c v n t i v i s phát tri n b n v ng hi n c a qu c gia nói chung c a a ph ng nói riêng THÔNG TIN CƠ BẢN * “Phát tri n b n v ng” Không ph i s phát tri n c ng b n v ng “Phát tri n b n v ng” s phát tri n cân i, hài hoà gi a phát tri n kinh t , phát tri n v n hoá — xã h i b o v môi tr ng Nhi u n c ã ang ph i tr giá cho s phát tri n kinh t thu n tuý mà không ý t i v n v n hoá - xã h i, c bi t v n b o v môi tr ng Ô nhi m môi tr ng, bi n i khí h u ý th c ho t ng c a ng i ã ang gây nhi u h u qu n ng n v ng i c a, nh h ng t i s phát tri n b n v ng c a c ng ng, qu c gia Ngoài nói t i phát tri n b n v ng ng i ta ý t i m i quan h gi a hi n t i t ng lai “Phát tri n b n v ng” phát tri n áp ng nhu c u hi n t i, nh ng không gây ph ng h i n i u ki n sinh t n phát tri n c a th h t ng lai V ý này, nguyên Th t ng Võ V n Ki t ã t ng nói: “Không ph i th a h ng trái t này, t n c c a v ti n b i, mà ang m n tr c c a th h mai sau” * “C ng ng phát tri n b n v ng” M t c ng ng không th phát tri n b n v ng n u ch phát tri n kinh t mà không quan tâm t i v n v n hoá - xã h i, n u nhi u d ch b nh, nhi u t n n xã h i, nhi u ng i nghèo, nhi u tr em ng i l n th t h c, n u m t dân ch , nhi u b o l c gia ình b t bình ng gi i M t c ng ng c ng không th phát tri n b n v ng n u tài nguyên b khai thác c n ki t, môi tr ng b ô nhi m, t b suy thoái 14 MODULE GDTX | — — — — — M t c ng ng c coi phát tri n b n v ng n u có s cân i, hài hoà gi a phát tri n kinh t , phát tri n v n hoá - xã h i b o v môi tr ng M t c ng ng phát tri n b n v ng không ch ý áp ng nhu c u hi n t i, mà không gây ph ng h i n i u ki n sinh t n phát tri n c a th h t ng lai Vì v y m t c ng ng phát tri n b n v ng không ch quan tâm t i thu nh p bình quân u ng i (GDP) mà c n quan tâm t i Ch s phát tri n ng i (HDI), ph n ánh tình tr ng bi t ch , trình v n hoá c a ng i dân ch s phát tri n gi i (GDI) Các qu c gia hi n ã khuy n cáo i u c n tránh t ng tr ng là: T ng tr ng nh ng không m t vi c làm T ng tr ng nh ng không m t dân ch T ng tr ng nh ng không m t l ng tâm T ng tr ng nh ng không m t g c r T ng tr ng nh ng không m t t ng lai T ng tr ng nh ng không m t vi c làm có ngh a t ng tr ng kinh t nh ng v n m b o cho m i ng i lao ng u có vi c làm, không ng i lao ng th t nghi p không trình áp ng s thay i nhanh chóng c a khoa h c k thu t công ngh s n xu t i u ó òi h i ph i quan tâm n giáo d c nâng cao trình v n hoá th ng xuyên giáo d c nâng cao ngh nghi p, c p nh t ki n th c ng i dân không b l c h u T ng tr ng nh ng không m t dân ch có ngh a quy n ng i, quy n dân ch c a nhân dân v n c b o m Có nh v y m i n nh c tr T ng tr ng nh ng không m t l ng tâm có ngh a s t ng tr ng kinh t ph i i i v i trì o c, giá tr , truy n th ng t t p c a xã h i nh lòng nhân ngh a, nhân ái, lòng khoan dung l ng, giúp l n nhau, “Lá lành ùm rách” Có nh v y m i trì, n nh c tr t t xã h i T ng tr ng nh ng không m t g c r có ngh a t ng tr ng kinh t ph i i ôi v i trì b n s c v n hoá dân t c, hoà nh p nh ng không hoà tan Có nh v y m i trì c nét v n hoá c a dân t c, c a qu c gia GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 15 Cu i cùng, t ng tr ng nh ng không m t t ng lai có ngh a phát tri n cho c t ng lai ch không ph i ch cho ngày hôm nay, không ch bi t tr c m t mà b t ch p h u qu lâu dài cho th h mai sau Phát tri n không c hu ho i, phá v môi tr ng M t c ng ng mu n phát tri n b n v ng ph i quan tâm t i ch “Dân” sau ây: Dân sinh c c i thi n Dân trí c m mang Dân s n nh Dân c lành Dân quy n c tôn tr ng — — — — — * Phát tri n b n v ng hi n nay: Th c tr ng, nguyên nhân gi i pháp T ti n hành công cu c i m i (1986), Vi t Nam ã t c nh ng thành qu to l n phát tri n kinh t - xã h i b o v môi tr ng — N n kinh t ã t ng b c chuy n i t kinh t k ho ch hoá t p trung sang kinh t th tr ng theo nh h ng xã h i ch ngh a — V phát tri n xã h i, Vi t Nam ã t c nhi u thành t u quan tr ng nh u t c a nhà n c cho l nh v c xã h i ngày t ng, c bi t cho xoá ói, gi m nghèo, gi i quy t vi c làm, giáo d c - t o, d y ngh , ch m sóc s c kho nhân dân, phòng ch ng t n n xã h i Nhi u ch ng trình m c tiêu qu c gia ã ang c tri n khai t hi u qu xã h i cao (nh Ch ng trình xoá ói gi m nghèo; Ch ng trình gi i quy t vi c làm; Ch ng trình dân s - k ho ch hoá gia ình; Ch ng trình phòng ch ng HIV/AIDS; Ch ng trình toán m t s b nh xã h i b nh d ch nguy hi m; Ch ng trình n c s ch v sinh môi tr ng nông thôn; Ch ng trình tiêm ch ng m r ng; Ch ng trình xoá mù ch ph c p giáo d c ti u h c; Ch ng trình phòng ch ng t n n xã h i v.v ) — V b o v môi tr ng, Vi t Nam ã có nhi u n l c nh m kh c ph c h u qu môi tr ng chi n tranh l i, ã ban hành nhi u sách quan tr ng v qu n lí, s d ng tài nguyên thiên nhiên b o v môi tr ng Công tác giáo d c truy n thông v môi tr ng ang c y m nh Tuy nhiên, v n phát tri n b n v ng (PTBV) v n ch a c quan tâm úng m c k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t n c, c a ngành, a ph ng v n m t s t n t i ch y u sau: 16 MODULE GDTX | — V nh n th c: Quan i m PTBV ch a c th hi n m t cách rõ r t nh t quán Các sách KT-XH thiên v t ng tr ng nhanh kinh t n nh xã h i, mà ch a quan tâm y , úng m c n tính b n v ng khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên b o v môi tr ng C ch qu n lí giám sát s PTBV ch a c thi t l p rõ ràng có hi u l c — i u ki n b o m PTBV h n ch , ch y u u t cho công trình mang l i l i ích tr c m t, u t cho tái t o ngu n tài nguyên thiên nhiên b o v môi tr ng — S c ép dân s ti p t c gia t ng Tình tr ng thi u vi c làm ngày m t b c xúc T l h nghèo v n cao Ch t l ng ngu n nhân l c th p (c c u ngành ngh , k n ng trình c a lao ng k thu t ch a áp ng yêu c u c a th tr ng lao ng) Kho ng cách giàu nghèo phân t ng xã h i có xu h ng gia t ng nhanh chóng Mô hình tiêu dùng c a dân c ang di n bi n theo truy n th ng c a qu c gia phát tri n, tiêu t n nhi u nguyên v t li u, n ng l ng th i nhi u ch t th i ch t c h i M t s t n n xã h i nh nghi n hút, ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS, tham nh ng ch a c ng n ch n có hi u qu , gây th t thoát, t n ngu n c a c i, t o nguy c m t n nh xã h i phá ho i s cân b ng sinh thái — Hi n t ng khai thác b a bãi s d ng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây nên suy thoái môi tr ng làm m t cân i h sinh thái ang di n ph bi n — M t s c s s n xu t, kinh doanh, d ch v , b nh vi n gây ô nhi m nghiêm tr ng — Quá trình ô th hoá t ng lên nhanh chóng kéo theo s khai thác m c ngu n n c ng m, ô nhi m ngu n n c m t, không khí ng ch t th i r n c bi t, khu v c giàu a d ng sinh h c, r ng, môi tr ng bi n ven bi n ch a c ý b o v , ang b khai thác m c — Tuy ho t ng b o v môi tr ng ã có nh ng ti n b k nh ng m c ô nhi m, s suy thoái suy gi m ch t l ng môi tr ng v n ti p t c gia t ng * Nguyên nhân: PTBV ã c ng Nhà n c quan tâm, nhiên nhi u nguyên nhân, s phát tri n n c ta v n ch a b n v ng GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 17 — Qu n lí nhà n c v môi tr ng m i ch y u th c hi n c p Trung ng, ngành, t nh; ch a ho c có r t c p qu n, huy n, ch a có c p xã, ph ng, th tr n — Ch a có c ch b t bu c, ch a có ch tài x ph t nghiêm i v i hành vi vi ph m v.v — Nhi u ng i dân t ch c, c s s n xu t ch y theo l i ích kinh t tr c m t mà ch a nhìn th y h u qu v xã h i môi tr ng, ch a th y h u qu lâu dài c ng nh h u qu i v i m i ng i xung quanh, c i v i b n thân mình, gia ình — Ng i dân nhìn chung ch a có ý th c, ch a có hi u bi t v pháp lu t, v v n kinh t , v n hoá xã h i môi tr ng — v.v * Ch tr ng PTBV c a ng Nhà n c: PTBV ch tr ng l n c a ng Nhà n c ta t u n m 1990 tr l i ây ã c th hi n nhi u v n b n quan tr ng nh Ngh quy t c a ng, “K ho ch qu c gia v môi tr ng PTBV giai o n 1991 - 2000”, Ch th 36/1998/CTTW c a B Chính tr v t ng c ng công tác b o v môi tr ng ngh quy t c a i h i ng v.v T n m 2000 n nay, PTBV l i c nh n m nh nhi u v n b n quan tr ng c a ng Nhà n c: — Ngh quy t i h i X (2006) ã m c tiêu t ng quát phát tri n kinh t - xã h i n 2010 nh sau: “ y nhanh t c t ng tr ng kinh t , t c b c chuy n bi n quan tr ng v nâng cao hi u qu tính b n v ng c a s phát tri n, s m a n c ta kh i tình tr ng phát tri n.” — Chi n l c phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001 - 2010 ã a quan i m phát tri n là: “Phát tri n nhanh, hi u qu b n v ng, t ng tr ng kinh t i ôi v i th c hi n ti n b , công b ng xã h i b o v môi tr ng”; “Phát tri n kinh t - xã h i g n ch t v i b o v c i thi n môi tr ng, b o m s hài hoà gi a môi tr ng nhân t o v i môi tr ng t nhiên, gi gìn a d ng sinh h c.” — nh h ng Chi n l c phát tri n b n v ng Vi t Nam (còn g i Ch ng trình Ngh s 21 c a Vi t Nam) ban hành theo Quy t nh s 153/2004/Q -TTg c a Th t ng Chính ph ngày 17/8/2004 ã a nh ng nh h ng l n làm c s pháp lí B , ngành, a ph ng, t ch c, cá nhân có liên quan tri n khai th c hi n ph i h p ho t 18 MODULE GDTX | THÔNG TIN CƠ BẢN Xác nh v n nhu c u c a c ng ng m t vi c làm quan tr ng, c n thi t xây d ng k ho ch t ch c ho t ng GDTX thi t th c, phù h p v i nhu c u ng i h c góp ph n phát tri n c ng ng * Các ph ng pháp i u tra th ng s d ng c a c ng — — — — — — + + + + + + ng xác nh nhu c u c a dân v n c a c ng ng, có th s d ng nhi u ph ng pháp khác nh : Nghiên c u tài li u, s li u, bi u b ng th ng kê; i u tra b ng phi u; Ph ng v n; Quan sát; To àm, th o lu n nhóm; S d ng m t s k thu t c ng ng có s tham gia c a ng i dân nh : V b n thôn/b n v tình hình dân s , giáo d c, b nh t t, ch n nuôi Xây d ng s v nguyên nhân, h u qu c a m t v n ó (th c tr ng mù ch , sinh không k ho ch, s b t bình ng gi a nam n ) Xây d ng lo i l ch (l ch nông nghi p, l ch b nh t t ) Xây d ng ma tr n; S p x p th h ng; v.v • Ph ng pháp nghiên c u báo cáo, s li u: • Ph ng pháp i u tra b ng phi u: — Có th nghiên c u báo cáo t ng k t, ph ng h ng c a ng u , UBND xã, c a ban ngành, oàn th nh Giáo d c, Y t , Nông nghi p, Ph n , h i Nông dân, h i C u chi n binh, h i Ng i cao tu i, h i Khuy n h c Trong báo cáo ó có r t nhi u thông tin v tình hình phát tri n kinh t , v n hoá, xã h i c a a ph ng, v nh h ng phát tri n th i gian t i c ng nh nhu c u c a ng i dân, c a a ph ng Ngoài ra, có th s d ng bi u b ng thông kê, k t qu i u tra, s , b n , Tuy nhiên nên ý s li u, thông tin m i nh t i u tra b ng phi u c ti n hành thông qua vi c phân phát phi u n t ng h gia ình ho c n t ng ng i c i u tra i n ho c ánh d u vào câu h i cho s n 34 MODULE GDTX | xác nh nhu c u v n — i u tra b ng phi u có tác d ng thu th p thông tin c a nhi u ng i, m t th i gian ng n, giúp có c s li u nh l ng v v n c n i u tra — Vi c xây d ng phi u òi h i ph i có k n ng l p phi u, k thu t phân tích, x lí phi u — Khi xây d ng phi u i u tra, có th t câu h i m ho c câu h i óng Tuy nhiên, c n ý t câu h i n gi n, rõ ràng N u câu h i c n nhi u câu tr l i nên chia thành nhi u câu h i — C n nêu rõ m c ích, ý ngh a c a vi c i u tra (ngay phi u i u tra ho c tr c i u tra) ng i dân hi u rõ m c ích l i ích c a vi c i u tra, ch không ph i ánh giá hay phê phán h • Ph ng pháp ph ng v n: • Ph ng pháp quan sát: • Ph ng pháp to àm, th o lu n nhóm: — Khi ph ng v n nên tu theo tình hu ng c th mà t câu h i thích h p Nói chung nên b t u b ng câu h i v i s ng, gia ình, công vi c ng áng, sau ó m i n nh ng v n c n ph ng v n — Không nên h i câu h i i sâu vào i t , ho c nh ng câu h i mà ng i c ph ng v n s không bao gi tr l i — Khi ph ng v n ph i d a vào c ng ã c chu n b tr c Tuy nhiên, cu c ph ng v n di n t nhiên c n ph i linh ho t tu thu c vào tình hình th c t , tránh l thu c vào c ng, vào câu h i ã có s n — Quan sát c n ph i có m c ích, c n phân công rõ ràng gi a nh ng ng i quan sát — Quan sát ph i kín áo, t nhiên — Quan sát n u k t h p v i ch p nh t t — Có th ti n hành th o lu n nhóm v i nhóm i t ng khác nhau: niên, ph n , nam/n , ch h ho c cán b lãnh o — Có th ti n hành th o lu n nhóm t i cu c h p, t i gia ình, t i n i làm vi c ho c ng i — Trong th o lu n nhóm, ph i h t s c tôn tr ng ng i phát bi u, khuy n khích m i ng i u phát bi u ph i ý l ng nghe h — C n ph i chu n b c ng th o lu n nhóm, ph i bám sát m c ích th o lu n, tránh lan man, tránh l c GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 35 — Ngoài ra, c n k t h p v i thông tin t cu c th o lu n t phát, t cu c nói chuy n gi a m i ng i v i lãnh o • Ph ng pháp tham gia m i: ây ph ng pháp th ng c dùng cho cu c i th c t c a nhóm i u tra — Nhóm i u tra xu ng c s , quan sát, ph ng v n, thu th p phi u i u tra ho c d to àm, th o lu n v i ng i dân, v i lãnh o a ph ng — T ng cá nhân nhóm i u tra ghi l i 10 v n c a c ng ng mà h cho quan tr ng nh t 10 m u gi y — Các m u gi y c a t t c m i ng i c thu th p chia theo t ng l nh v c L nh v c có nhi u phi u nh t s l nh v c u tiên s Ti p theo v n u tiên s 2, 3, 4, Ph ng pháp có u i m ch c n ti n hành m t th i gian ng n thu hút c s tham gia c a t t c thành viên Nhu c u, v n c a c ng ng c xác nh m t cách khách quan Tuy nhiên, c n ph i chu n b k có s phân công rõ ràng M i thành viên u ph i có trách nhi m xu t c s quan sát, i u tra c a b n thân • ᅳ ᅳ M t s k thu t c ng ng có s tham gia c a ng i dân: Xây d ng b n : B n m t mô hình n gi n, trình bày v trí/s phân b /s p x p c a h gia ình, thôn, ng sá giao thông, c s y t , tr ng h c, sông/ngòi/kênh/r ch, ru ng/v n/ i núi, nh ng gia ình có ng i mù ch , có tr th t h c, có tr b suy dinh d ng, gia ình có gi ng n c, có nhà v sinh, có mái ngói, có nuôi l n, gà, trâu bò, thôn ho c xã giúp cho ng i dân d th y, d quan sát d th o lu n, t rút nh ng k t lu n c n thi t Xây d ng s hình cây: S hình c g i bi u hình Trong ó b ph n r mô t nguyên nhân c a v n , thân mô t v n cành li t kê h u qu c a v n S hình giúp ng i dân th o lu n, phân tích m i quan h , nguyên nhân h u qu c a v n c a a ph ng, c a c ng ng, c a b n thân ng i h c 36 MODULE GDTX | ᅳ + + + + + + + + + + + ᅳ ᅳ S hình có th mô t nguyên nhân h u qu c a n n mù ch , c a ói nghèo, c a tình tr ng tr em d i tu i suy dinh d ng, c a n n ô nhi m môi tr ng, ch tiêu k ho ch gia ình Xây d ng l ch: Xây d ng lo i l ch giúp ng i dân xác nh c tháng c n t p trung s c lao ng, tháng d x y d ch b nh ho c th i gian c n phòng ch ng d ch b nh cho tr ng, v t nuôi Các lo i l ch có th c s d ng ch rõ ho t ng chính, s ki n, d ch b nh, th i v , thay i th i ti t di n theo th i gian, m t ngày/m t n m d i d ng bi u c th hi n gi y Có th có lo i l ch sau: Th i v lo i tr ng; K ho ch gieo tr ng, thu ho ch lo i tr ng; Sâu b nh c a hoa màu; Ch n nuôi gia súc; B nh c a gia súc; Giá c , th tr ng B nh t t; Tiêm ch ng Ngày l , t t Khí h u, th i ti t V.v Xây d ng ma tr n: Ma tr n công c th ng c s d ng nh m giúp ng i dân phát hi n c th c tr ng c ng nh tìm c gi i pháp cho m t s v n ó thông qua ý ki n tham gia c a m i ng i Có th xây d ng c nhi u lo i ma tr n, ch ng h n nh ma tr n v s d ng lo i thu c nam ch a b nh khác nhau, ma tr n v bi n pháp ch a m t s b nh thông th ng S p x p th t u tiên: Ph ng pháp cho phép xác nh th t u tiên v n , nhu c u c ng ng m t cách khách quan d a ý ki n ánh gia c a t t c m i ng i GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 37 + + + + Ph ng pháp c th c hi n nh sau: Li t kê t t c v n , nhu c u c a c ng ng v m t l nh v c ó T ng ng i s s p x p th t v n ó theo ý ki n riêng c a T p h p ý ki n c a t t c m i ng i V n nh n c i m cao nh t ho c th p nh t (tu theo quy nh) s v n u tiên nh t Sau ây ví d v cách x p lo i khó kh n s n xu t Ng i tr l i Khó kh n H n hán Sâu b nh Gi ng Thi u v n Thi u lao ng = r t quan tr ng A, B, C, : Tên ng A B 5 i C D 5 4 2 = quan tr ng nh E F t T ng s im 27 25 18 11 X p lo i * S p x p th t u tiên v n nhu c u h c t p c a c ng ng nh th nào? Trên th c t không ph i nhu c u c a c ng ng c ng c áp ng ngay, mà tu thu c vào kh n ng, i u ki n th c t c a t ng TTHTC (v kinh phí, v tài li u, v báo cáo viên /giáo viên /h ng d n viên ) Vì v y, c n ph i phân lo i s p x p th t u tiên nhu c u ã xác nh Các nhu c u có th phân lo i theo l nh v c Ví d : — L nh v c s n xu t, t ng thu nh p (k thu t s n xu t, d y ngh , th tr ng, tín d ng ) — L nh v c s c kho (b nh t t, dinh d ng, ch m sóc s c kho gia ình, tr em, ng i già, v sinh n u ng, sinh ho t ) — L nh v c dân s — môi tr ng (các bi n pháp tránh thai, b o v ngu n n c, b o v r ng, x lí rác th i sinh ho t ) 38 MODULE GDTX | — L nh v c v n hoá — xã h i (ch tr ng, sách, pháp lu t, v n xã h i: truyên th ng dân t c, n p s ng v n hoá, xây d ng gia ình v n hoá, làng b n v n hoá, phòng tr t n n xã h i ) — v.v Các nhu c u có th phân lo i /s p x p theo th t u tiên Ví d , có th phân lo i theo nhóm: — Nhóm “C n ph i bi t” nhóm nhu c u u tiên s — Nhóm “Nên bi t” nhóm nhu c u u tiên s — Nhóm “Bi t t t” nhóm nhu c u u tiên s Trên c s ó, TTHTC có th xây d ng k ho ch tr c m t, k ho ch lâu dài K ho ch c n ph i t p trung áp ng nhóm nhu c u “C n ph i bi t” Sau ó n u th i gian, n u có ngu n l c có th xem xét t i nhu c u thu c nhóm th 2, th N u ch a có i u ki n ho c ch a có th i gian có th l i tháng, quý ho c n m ti p theo TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu h i 1: C n tìm hi u v n c a c ng ng có th h tr c ng ng phát tri n b n v ng? (G i ý: D a vào y u t c a PTBV) Câu h i 2: Khi tìm hi u v n , nhu c u c ng ng, b n th ng g p nh ng khó kh n gì? Câu h i 3: Làm th xác nh c v n , nhu c u c a c ng ng? CHIA SẺ CÂU TRẢ LỜI VỚI ĐỒNG NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 39 Phụ lục CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở VIỆT NAM Cơ cấu tổ chức xã hội cộng đồng dân tộc, vùng miền Vi t Nam m t qu c gia a dân t c, bao g m 54 dân t c Trong ti n trình phát tri n c a l ch s h n b n nghìn n m d ng n c gi n c, dân t c Vi t Nam ã hình thành nh ng c ng ng dân c v i nh ng a gi i, tên g i, ngành ngh , phong t c, t p quán, b n s c v n hoá, truy n th ng riêng L ch s truy n th ng c a c ng ng dân c ã t o nên l ch s v vang truy n th ng hào hùng c a dân t c ta Trong t ch c xã h i Vi t Nam c ng ng làng, xã, ph ng (thôn, p, b n, t dân ph ) n v c b n M i ph ng có hàng ch c t dân ph m i vùng, m i dân t c, c c u t ch c xã h i c ng ng th hi n nh ng nét c thù a d ng D i ây m t s mô hình t ch c xã h i c a m t s vùng c a c ng ng dân t c Vi t Nam 1.1 Đố i với cộ ng đồ ng dâ n tộ c th iểu số Do s ng s n xu t gi a r ng núi mênh mông, núi cao ho c vùng sâu, vùng xa h o lánh v i nhi u nguy hi m rình r p, dân t c thi u s bu c ph i oàn k t, ùm b c, n ng t a vào t n t i phát tri n M t thành viên không th t n t i c l p i u ki n s ng kh c nghi t n u b c ng ng lo i tr Chính v y gi a thành viên c ng ng có m i liên h v i r t ch t ch T ch c xã h i c ng ng m i dân t c thi u s có nh ng c i m khác bi t song có i m chung m b o cho thành viên c ng ng g n k t v i thành m t kh i s c ch ng ch i v i thiên nhiên Vùng Tây Nguyên, c ng ng dân t c thi u s có t ch c xã h i c b n c g i buôn (bon, plây) — bao g m nhi u gian ình, nhà b trí theo hình vành khuyên, b u d c, x p theo ki u ng ph , th m chí theo nhà dài M i buôn có m t nhà công c ng (nhà rông c a ng i Ba na, Gia rai) hay ph n gar m i nhà dài c a ng i Ê ê n i h i h p, sinh ho t c ng ng, n i ti n hành nghi l M i buôn có ranh gi i t r ng rú ng u buôn tr ng buôn Tr ng buôn ng i sáng l p buôn ho c c ng i dân buôn b u th ng ng i ng u dòng h giàu có nh t buôn Tr ng buôn i di n cho buôn vi c quan h v i buôn khác, làm ch gi i quy t v mâu thu n buôn, quy t nh s di chuy n n i 40 MODULE GDTX | nh c c a buôn T t c buôn u có già làng Già làng th ng ng i có tu i, hi u bi t nhi u v l ch s , phong t c, t p quán c a dân t c có uy tín c ng ng Già làng ph trách công vi c cúng t giúp tr ng buôn i u hành công vi c buôn Ông c ng ng i quy t nh v trí t n ng, làm r y ho t ng s n xu t Tr c ây, dân t c thi u s Tây Nguyên th ng s ng nhà dài M i có m t ôi v ch ng m i c i, h l i n i thêm vào nhà c m t gian nhà dài ng u nhà dài ch nhà dài c ng ng i ng u dòng h Trong m t nhà dài có nhi u h gia ình M i h u có b p riêng n u n có r y riêng s n xu t Theo ch m u h , ng i ph n ch gia ình Tuy nhiên công vi c làm n giao d ch xã h i l i ng i àn ông m nh n Mi n núi phía B c nói chung, b n m ng n v t ch c xã h i truy n th ng c b n c a dân t c nh Thái, Tày, Nùng, M ng ng u m i b n tr ng b n B n th ng t ch c theo dòng h M t b n có t - dòng h Dòng h l n th ng có ng i làm tr ng b n i u hành công vi c b n C ng ng ng i Kh me c trú vùng t phù sa c c a ng b ng sông C u Long M t dân c th a th t M i phum ( p) ch có kho ng 10 gia ình Ng i ng u phum truy n th ng th ng mê phum (m c a phum) Nhi u phum h p thành sóc (m i sóc có kho ng 10 phum) ng u sóc mê sóc c n t nh ng mê phum Sóc n v kinh t có tính t cung, t c p c ng n v tôn giáo 1.2 Đố i với cộ ng đồ ng n gười Việt ( K i nh) vùng ng b ng B c B , làng xã n i ng i Vi t (Kinh) c trú, c hình thành n nh t hàng nghìn n m Làng xã i n hình c a c ng ng dân c ng i Vi t c Tr c ây m i làng u có m t khu v c c trú có lu tre xanh bao b c m t khu v c canh tác Không gian m i làng g m khu c a h gia ình khu sinh ho t t p trung nh ình, chùa, n, mi u M i làng th ng có ch trao i hàng hoá Trong làng th ng chia làm nhi u xóm M i xóm th ng có quy mô 10 - 30 h gia ình Làng không ch bao g m gia ình (nhà) có quan h huy t th ng hay láng gi ng, mà lòng ch a ng hình th c t ch c xã h i ph bi n h n nh dòng h , giáp, ph ng h i M i làng th ng có nhi u dòng h M i h có m t tr ng h (t c tr ng) Nh ng h l n th ng có nhà th h (t ng) n i th cúng t tiên c ng n i sinh ho t t p th c a thành viên h Tr ng h GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 41 không ch có vai trò h ng ho mà gi i quy t nhi u vi c liên quan n dòng h , ôi tham gia vào vi c b u bán ch c s c làng Giáp m t t p h p ng i (nam gi i) theo l a tu i theo huy t th ng M i giáp g m su t inh, t m i l t lòng n cao tu i, tu theo tu i c x p thành h ng inh Giáp gi vai trò khác làng nh vi c chia ru ng t công, t ch c t t , s u d ch c a làng Ph ng h i t ch c t p h p theo nh ng ngh nghi p l i ích riêng nh ph ng h i th công, ph ng h i tín d ng, ph ng hi u Các xã, p Nam B m i hình thành m y tr m n m g n ây a ph n ng i nghèo phiêu tán, binh lính, nhà nho c hàn tìm t m i l p nghi p Nh ng ng i dân mang theo v n hoá truy n th ng làng xã t B c B h i nh p v i v n hoá t n , Kh me C dân th ng d ng nhà ch y dài theo kênh r ch, ng giao thông Ranh gi i gi a xã p không rõ r t nh làng xã mi n B c Do bão t , giá rét nh B c nên nhà c a th ng không c n kiên c Phía sau nhà ng ru ng Quy mô di n tích xã p l n h n nhi u so v i ng b ng sông H ng mi n Trung Nh v y làng xã mi n B c n nh, khép kín, làng xã Nam B m theo kênh r ch i v i làng xã Nam B s c k t không ch t ch , giao l u m nh h n kinh t hàng hoá phát tri n s m h n Còn làng xã mi n Trung s k t h p gi a làng xã B c B p xã Nam B C dân làng xã mi n Trung th ng B c h c vào Nam l p nghi p Do v y h th ng di ng h n khép kín Dân ánh cá vùng ven bi n h i o c ng ng c a h làng v n chài g m chòm v n chài h gia ình v n chài H gia ình v n chài nh ng ng i h ho c ng h ng nh ng c n b n nh t có chung m t cách s d ng ng c ánh b t m t ng tr ng c th H v n chài tìm c ng tr ng m i u tiên s ng i ng u c a chòm v n chài ô th , c ng ng dân c th ng t ch c theo ph ng, h i S g n bó gi a thành viên c ng ng ngh nghi p Trong trình phát tri n, ph ph ng tr nên a d ng, không ch làm m t ngh mà làm nhi u ngh , không ch s n xu t mà kinh doanh, buôn bán, d ch v H u h t c ng ng dân c ô th g m thành viên t r t nhi u a ph ng khác sinh s ng làm vi c Các h th ng s ng bi t l p v i c n h Quan h gi a thành viên c ng ng ch y u quan h láng gi ng, quan h làm n, không ph i quan h h t c nh c ng ng làng b n nên s c 42 MODULE GDTX | k t gi a thành viên c ng ng c ng l ng l o h n Ranh gi i gi a c ng ng c ng không phân nh m t cách rõ r t c nh nh làng b n nông thôn M t dân s c ng ng ô th cao h n nông thôn s tách bi t v i thiên nhiên c ng l n h n Tổ chức quản lí cộng đồng dân cư T sau Cách m ng tháng Tám n m 1945, vi c qu n lí c ng ng dân c c t ch c nh sau: — Xã n v quy n c s (t ng ng th tr n (1951) ph ng (1976) H i ng Nhân dân ( i di n cho dân) UBND ( i di n cho quy n nhà n c c p trên) qu n lí — Các làng, thôn, p, b n (hay g i xóm) n v dân c d i xã v i hình th c qu n lí “hành chính” ho c “t qu n” M i làng/thôn có m t tr ng thôn ( Nam B g i tr ng p, mi n núi g i tr ng b n) Ch c danh thay cho già làng, nh ng ôi già làng tr ng b n m t — Khi ti n hành xây d ng h p tác xã nông nghi p (HTXNN) quy mô toàn xã, ch c danh tr ng thôn, xóm b bãi b thay b ng thành viên ban v n hoá xã ph trách thôn xóm thông qua i tr ng i s n xu t Tuy nhiên, i tr ng i s n xu t ch m ng c vi c i u hành s n xu t, vi c qu n lí hành ch làm c m t s vi c nh ôn c xã viên làm ngh a v công dân, làm ngh a v quân s B c sang th i kì i m i, n n kinh t chuy n t c ch bao c p sang c ch th tr ng, h tr thành n v kinh t t ch , HTXNN nông thôn c chuy n i sang làm nhi m v ch y u d ch v Ch c danh tr ng thôn/xóm/ p c thi t l p l i N m 1998, Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch c s (theo Ngh nh s 29/N -CP ngày 11/5/1998) ã quy nh nh ng vi c quy n ph i thông tin công khai cho dân bi t, nh ng vi c dân có th bàn quy t nh tr c ti p nh ng vi c dân có th giám sát, ki m tra Các v n b n c ng quy nh th c vi c t ch c dân c , xây d ng thôn/làng/ p/b n v i nh ng nh ch h i ngh thôn/làng, tr ng thôn/b n, h ng c Nh v y t ng b c vi c qu n lí thôn b n ã c h p pháp hoá chung m c toàn qu c ây i u ki n t t cho vi c phát huy tính t qu n c a c ng ng dân c V i s khuy n khích h tr c a Nhà n c, nhi u t ch c kinh t , xã h i, ngh nghi p dân t l p nh HTX, h i, hi p h i, câu l c b giúp s n xu t i s ng, b o v quy n l i c a cá nhân c ng ng GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 43 Vai trò vị trí cộng đồng dân cư C ng ng dân c c u n i không th thi u gi a h gia ình v i c p quy n nh m b o m công tác qu n lí nhà n c c thông su t t Trung ng n t ng ng i dân C ng ng dân c a bàn s n xu t c a c i v t ch t cho xã h i nh l ng th c, th c ph m, hàng tiêu dùng, nguyên li u cho công nghi p kèm theo ó d ch v ph c v s n xu t i s ng C ng ng dân c , nh t c ng ng làng xã, n i thành viên g n bó, h p tác v i s n xu t i s ng, ch ng ch i v i thiên tai, th m ho , xây d ng k t c u h t ng c s nh m b o m cu c s ng v t ch t tinh th n c a c c ng ng c a m i thành viên C ng ng dân c c ng n i xây d ng gi gìn thu n phong, m t c, b o t n, l u gi di s n v n hoá dân t c, ch ng t n n xã h i, b o v môi tr ng sinh thái, c nh quan thiên nhiên C ng ng dân c nhân t h t s c quan tr ng b o m an ninh tr , tr t t an toàn xã h i 44 MODULE GDTX | Phụ lục KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG KHU VỰC TRONG VIỆC HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA, LÀM CHỦ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Có th nói GDTX ã có t r t s m, d i nhi u hình th c khác Song th c s c quan tâm t sau H i ngh v Giáo d c ng i l n th gi i l n th nh t c t ch c t i Elsinor, an M ch, n m 1949 c bi t, t u n m 70, th k XX, n c ph ng Tây ã b t u coi tr ng phát tri n m nh m GDTX/GDKCQ ti n t i xây d ng “xã h i h c t p” — xã h i mà ó t t c l c l ng xã h i u tham gia làm giáo d c t t c m i ng i xã h i u c h c th ng xuyên, h c su t i 20 n m sau, t c vào cu i nh ng n m 80, u 90, GDTX/ GDKCQ m i c b t u quan tâm n c ang phát tri n Các n c ngày ý th c c r ng u t vào ngu n nhân l c c coi u t cho phát tri n u t vào ngu n nhân l c không ch n gi n u t cho giáo d c ph thông tr em, mà ph i u t vào vi c t ng ki n th c n ng l c cho i ng lao ng hi n hành Ngày nay, GDTX c t b i c nh toàn th gi i có nh ng thay i sâu s c ch a t ng th y t t c l nh v c kinh t , tr , v n hoá trình toàn c u hoá, s phát tri n nh v bão c a khoa h c công ngh s thay i m t tr t t kinh t m i S xu t hi n c a “n n kinh t tri th c”, c a “xã h i thông tin” ã ang t o nh ng c h i, nh ng ng th i c ng t o nh ng thách th c to l n i v i s phát tri n c a GDTX t t c n c ã phát tri n c ng nh ang phát tri n GDTX c n thi t quan tr ng h n bao gi h t nh m gi i quy t nh ng v n c a th i i nh s gia t ng c a n n th t nghi p, ô nhi m môi tr ng, s cách bi t gi a nhóm xã h i khác v v n hoá, s c t c, gi i, tôn giáo thu nh p Chính v y, GDTX c coi chìa khoá b c vào th k XXI nhi u nhà khoa h c ã d báo th k XXI th k c a GDTX Cách làm, cách phát tri n GDTX r t khác tu theo i u ki n, kh n ng t ng qu c gia Tuy nhiên, XHH v n cách làm GDTX ph bi n n c V n XHHGDTX không ch c quan tâm n c nghèo, n c ang phát tri n mà c ng c n c phát tri n coi tr ng Có th nói xã h i hoá giáo d c m t xu th mang tính ch t toàn c u Tuy th ch tr khác nhau, m c ích tính ch t c a n n GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 45 — — — — — — giáo d c m i qu c gia khác nhau, nh ng nét chung quan i m giáo d c liên t c, giáo d c su t i, giáo d c c ng ng h ng ch o chi ph i xu th phát tri n Các n c u tr ng phát tri n giáo d c, m r ng quy mô, chuy n h ng giáo d c t ch ch y u ph c v cho thi u s sang n n giáo d c i chúng cho m i ng i “Giáo d c cho m i ng i”, “xã h i h c t p” ang m c tiêu ph n u c a nhi u qu c gia th c hi n “giáo d c cho m i ng i”, bên c nh vi c không ng ng nâng cao ngân sách nhà n c u t cho giáo d c, n c ã có nhi u ch tr ng, sách, bi n pháp huy ng ngu n l c cho giáo d c, huy ng “m i ng i cho giáo d c” H i ngh Th gi i v “Giáo d c cho m i ng i” Jômchieng, Thái Lan (1990) Daka, B ngladesh (2000) ã kêu g i s cam k t c a qu c gia, c a t ch c phi ph , t ch c phi giáo d c có trách nhi m tham gia th c hi n “Giáo d c cho m i ng i” Kinh nghi m n c th gi i khu v c c ng ã kh ng nh vai trò c a s tham gia làm ch c a c ng ng i v i giáo d c nói chung c bi t GDTX nói riêng C ng ng ph i th c s làm ch , ph i coi vi c Giáo d c nâng cao dân trí trách nhi m c a a ph ng, ch không ph i c a riêng ngành Giáo d c m c lí t ng, c ng ng ph i c n n s giúp c a ngành giáo d c, ch không ph i ngành Giáo d c c n ph i tham m u, thuy t ph c, tranh th s giúp , ng h c a nhà lãnh o a ph ng Vi c phát tri n GDTX/GDKCQ hi n n c khu v c ang di n theo xu th sau: T t p trung hoá sang phi t p trung hoá; T xu th áp t t xu ng sang xu th ch ng t d i lên; T xu th Nhà n c hoá sang xu th c ng ng hoá; T xu th quy hoá sang phi quy; T c ng nh c sang m m d o, linh ho t; T ch giáo d c ph i ch ng sang c ng ng ph i ch ng Các n c khu v c không ch giao trách nhi m làm GDTX cho c quan có ch c n ng giáo d c nh B Giáo d c nhà tr ng, mà khuy n khích nhi u t ch c, c quan ch c n ng giáo d c nh t ch c kinh t , B , ngành khác, t ch c xã h i v.v có trách nhi m cung ng/t o c h i h c t p th ng xuyên, su t i cho m i ng i dân c ng ng Các n c ã huy ng c nhi u t ch c, l c l ng xã h i, ph ng ti n khác tham gia vào GDTX nh ph ng ti n thông tin i chúng: truy n thanh, truy n hình, 46 MODULE GDTX | ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ b o tàng, th vi n, c s tôn giáo v.v huy ng t t c l c l ng tham gia làm GDTX, n c ã thành l p U ban ph i h p c p qu c gia/c p t nh/c p huy n v GDTX ho c H i ng qu c gia v GDTX bao g m i di n c a t t c c quan ph có liên quan Ch c n ng c a U ban là: nh h ng GDTX ph c v phát tri n kinh t , v n hoá, xã h i c a qu c gia, c a a ph ng Xây d ng k ho ch GDTX phù h p v i nhu c u c a ng i h c nhu c u c a a ph ng T ch c biên so n, in n h c li u Xây d ng ch ng trình t o, b i d ng i ng cán b , giáo viên GDTX t ch c t o, b i d ng Xây d ng k ho ch m ng l i ph i h p Trong th p k cu i c a th k XX, v i s h tr v tài k thu t c a UNESCO, n c khu v c ã t ch c thí i m mô hình Trung tâm H c t p C ng ng nh m t o c h i h c t p thu n l i cho m i ng i dân c ng ng t o i u ki n phát huy s tham gia, làm ch c a c ng ng i v i GDTX/GDKCQ ây mô hình giáo d c c a c ng ng, c ng ng c ng ng Mô hình ã th c hi n m t nguyên t c giáo d c toàn b v n giáo d c ph i b t ngu n t c ng ng, quay tr l i ph c v c ng ng v y mô hình có hi u qu b o m s tham gia, làm ch c a c ng ng i v i giáo d c m t cách y nh t Mô hình ã c Ông T ng giám c UNESCO khu v c châu Á - Thái Bình D ng ánh giá cao nh công c , c ch mà th gi i ang tìm ki m th c hi n “Giáo d c cho m i ng i” “M i ng i cho giáo d c” Hi n nay, mô hình ang c khuy n khích phát tri n m nh m n c khu v c, ó có Vi t Nam GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG | 47 D TÀI LIỆU THAM KHẢO V GDTX, B GD- T Hi p h i qu c gia t ch c UNESCO Nh t B n (NFUAJ) — Phát tri n TTHTC (Tài li u hu n luy n cán b GDTX TTHTC ), NXB Giao thông v n t i, 2004 Nha ti u h c Giáo d c c ng ng, Giáo d c c ng ng, Trung tâm h c li u xu t b n, 1971 Tô Bá Tr ng - V ình Ruy t - Thái Xuân - Nghiêm Xuân L ng, Giáo d c th ng xuyên — Th c tr ng nh h ng phát tri n Vi t Nam, NXB i h c Qu c gia Hà N i, 2001 Ban Khoa giáo Trung ng, Nh ng nhân t m i v giáo d c công cu c i m i, NXB Giáo d c, 1996 ng Qu c B o, Báo cáo t ng k t tài c p B “C ch qu n lí s nghi p giáo d c a bàn c p xã, ph ng: V n gi i pháp”, Hà N i, 1997 Thái Xuân ào, Báo cáo t ng k t tài c p B “Xây d ng mô hình thí i m v TTHTC c p xã nông thôn mi n B c”, Mã s B99-49-79 H i Khuy n h c Vi t Nam, Phát tri n r ng kh p TTHTC — Công c thi t y u xây d ng xã h i h c t p c s , Hà N i, 11/2003 UNESCO/PROAP, “Continuing Education, New Policies and Directions” (ATLP-CE Volume I) UNESCO/PROAP, “A Manual for the Development of Learning Centres” (ATLP-CE Volume VIII) 48 MODULE GDTX |
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 5 giáo dục thường xuyên và phát triển cộng đồng thái thị xuân đào , Module giáo dục thường xuyên 5 giáo dục thường xuyên và phát triển cộng đồng thái thị xuân đào , Module giáo dục thường xuyên 5 giáo dục thường xuyên và phát triển cộng đồng thái thị xuân đào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập