Module giáo dục thường xuyên 4 hoạt động học tập của người lớn thái thị xuân đào

36 4 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:09

THÁI THỊ XUÂN ĐÀO MODULE gDTX th ng xuyên Ho¹t ®éng häc tËp cña ng−êi lín | 127 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN — — — — — i t ng h c viên c a giáo d c th ng xuyên trung tâm giáo d c th ng xuyên, trung tâm h c t p c ng ng, trung tâm tin h c, ngo i ng … r t a d ng v tu i, v trình v n hoá, v hoàn c nh gia ình, v v n kinh nghi m hi u bi t v n hoá xã h i Tuy nhiên, ph n l n h c viên c a giáo d c th ng xuyên ng i l n V i t cách ng i l n, h c viên giáo d c th ng xuyên ho t ng h c t p c a h có nhi u c i m khác bi t so v i tr em Vì v y, cách d y, cách t ch c cho ng i l n h c không th gi ng hoàn toàn v i cách d y cách t ch c d y h c tr em GV giáo d c th ng xuyên c n ph i n m rõ c i m khác bi t c a ng i l n có nh ng ph ng pháp d y h c phù h p, giúp ng i l n h c có h ng thú hi u qu Module s c p t i nh ng n i dung sau ây: c i m khác bi t c a ng i l n so v i tr em c i m ho t ng h c t p c a h c viên ng i l n Nh ng thu n l i khó kh n c a ng i l n tham gia h c t p Nguyên t c, hình th c ph ng pháp giáo d c ng i l n M t s ph m ch t, n ng l c k n ng c n thi t i v i GV tham gia giáo d c ng i l n B MỤC TIÊU MỤC TIÊU CHUNG Module nh m cung c p cho GV c a giáo d c th ng xuyên m t s hi u bi t v c i m khác bi t c a ng i l n so v i tr em c i m ho t ng h c t p c a h t ó GV giáo d c th ng xuyên có th khái quát c m t s nguyên t c giúp ng i l n h c có hi u qu , c ng nh m t s ph m ch t, n ng l c k n ng c n thi t i v i GV tham gia giáo d c ng i l n 128 | MODULE GDTX MỤC TIÊU CỤ THỂ Sau h c xong module này, ng i h c có th : 2.1 VỀ KIẾN THỨC — Nêu c m t s c i m khác bi t c a ng i l n so v i tr em — Mô t c c i m h c t p c a ng i l n c n l u ý t ch c cho ng i l n h c — Phân tích c nh ng thu n l i khó kh n c a ng i l n tham gia h c t p xu t c cách kh c ph c, h n ch nh ng khó kh n ó — Trình bày c m t s nguyên t c giúp ng i l n h c có hi u qu — Li t kê c m t s ph m ch t, n ng l c k n ng c n thi t i v i GV tham gia giáo d c ng i l n 2.2 VỀ KĨ NĂNG Bi t phát huy i m m nh c a ng i l n bi t giúp ng i l n kh c ph c m t s khó kh n/h n ch tu i tác ho c v a h c, v a làm 2.3 VỀ THÁI ĐỘ Có thái tôn tr ng, tin t ng i v i h c viên ng i l n C NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm khác biệt người lớn so với trẻ em MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c có th nêu lên c m t s c i m khác bi t c a ng i l n so v i tr em nh ng thu n l i khó kh n c a ng i l n tham gia h c t p THÔNG TIN CƠ BẢN a) c i m chung Khác v i tr em, ng i l n có m t s c i m sau c n l u ý: — Là nh ng ng i ã tr ng thành v tâm sinh lí tr ng thành v m t xã h i HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 129 — H có kh n ng t l p, t quy t nh t ch u trách nhi m không nh ng i v i b n thân, mà i v i nh ng ng i khác (con cái) — Lao ng s n xu t ki m s ng ho t ng ch o H c t p th y u — H u h t ã có gia ình — Là ng i lao ng chính, ch gia ình, công dân c a xã h i — Có v n kinh nghi m s ng hi u bi t xã h i phong phú — Có ng c , m c ích h c t p rõ ràng H c áp ng yêu c u c a công vi c — … b) c i m c a ng i l n v i t cách h c viên * K t qu nghiên c u c a nhà khoa h c n c c ng nh kinh nghi m th c ti n giáo d c ng i l n n c ta cho th y m t s c i m c thù c a ng i l n v i t cách h c viên c n c ý ó là: — Ng i l n nh ng ng i t l p, có lòng t tr ng cao H t giác, t nguy n h c t p mà không c n b o ban nh c nh nhi u Trong h c t p c ng nh cu c s ng, ng i l n mu n c th hi n ng i t l p, ch ng Ng i l n không mu n b l nh, ép bu c, áp t Ng i l n ý th c c h c n h c gì? H c làm gì? Ng i l n h c ho c không h c u có ch nh Tuy nhiên, ng i l n v i t cách h c viên r t d t n u b xúc ph m, n u kinh nghi m c a không c tôn tr ng, cao — Ng i l n có v n kinh nghi m s ng, s n xu t hi u bi t xã h i phong phú V n kinh nghi m, hi u bi t có ý ngh a sâu s c i v i h Kinh nghi m i v i ng i l n m t ó kh ng nh b n thân Vì v y, n u kinh nghi m c a ng i l n không c coi tr ng ho c b lãng quên, h cho r ng i u ó không ch ph nh n kinh nghi m c a h , mà ph nh n h V n kinh nghi m c a ng i l n nh ng t li u th c t r t có giá tr , có tác d ng giúp trình nh n th c c a ng i l n nhanh h n, d dàng h n nh lâu h n so v i tr em Tuy nhiên, c ng v n kinh nghi m ó mà ng i l n th ng có tính b o th cao, có tâm lí “t tôn” Kinh nghi m th ng t o cho ng i l n “c m giác bi t r i” — m t nh ng c n tr tâm lí l n i v i vi c h c t p C m giác làm cho h không mu n nghe, không mu n ti p thu, không mu n i sâu vào b n ch t v n 130 | MODULE GDTX — Ng i l n h c ph c v cho s n xu t, công tác cu c s ng hi n t i H h c làm t t vai trò xã h i c a mình: vai trò ng i s n xu t, ng i v , ng i ch ng, ng i cha, ng i m , ng i công dân Ng i l n nhu c u, i u ki n th i gian h c nh ng ki n th c lí thuy t, xa r i th c ti n, không v n d ng Ng i l n mu n h c nh ng thi t th c, có th v n d ng c H mu n áp d ng vào ngày mai nh ng h c h c ngày hôm nay, ch không ph i cho t ng lai Vì v y, ng i l n mu n h c theo v n h n theo môn h c nh tr em * V s khác bi t gi a ng i l n tr em ã c nhi u nghiên c u kh ng nh: — Howard Clusky cho r ng: Nh ng s li u t nhi u ngu n khác ang c s ngày làm n i b t m t h tâm lí khác bi t c a ng i l n — Theo M Knowles: “Tr em tr c tiên coi hoàn toàn ph thu c Trong ý th c ban u cho r ng hoàn toàn ph thu c vào th gi i ng i l n ã nuôi d ng quy t nh m i vi c cho Trong tu i th u tu i tr s ph thu c ó c c ng c ng i khác quy t nh thay nhi u i u lúc nhà, tr ng, nhà th , sân ch i hay m i n i Nh ng n lúc ó vui s ng t ã có c nh ng quy t nh Là ng i l n t c ph i ho t ng t thân Khi thay i xu t hi n, s có nhu c u tâm lí sâu xa c ng i khác b n thân nh n th c nh m t ng i t l p hoàn toàn ây quan ni m c t lõi c a Giáo d c h c ng i l n Giáo d c h c ng i l n ph i quán tri t sâu s c r ng nhu c u sâu xa nh t c a m t ng i l n ph i c coi tr ng c coi m t ng i c l p v i ng i khác Giáo d c h c ng i l n l y ng i h c làm trung tâm nh h ng vào v n c a h ” M Knowles kh ng nh r ng ng i l n không ch khác tr em ch thân th c a h không phù h p v i bàn gh c a tr em, mà nh ng nhu c u kinh nghi m c a h khác tr em t i m c c n ph i có ch ng trình, n i dung tài li u riêng, c n ph i có ph ng pháp hình th c t ch c giáo d c khác — J Kidd cho r ng ch ng trình h c c a ng i l n ph i ó kéo dài su t 20, 30, 40 n m; coi ng i l n ng i l n ch không coi h tr em ph thông; m t ó mà h có th làm t nguy n; ó phù HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 131 h p v i ng i l n tu i ho c nh ng ng i tr ng thành Ông ã phê phán quan ni m sai l m hi n v giáo d c ng i l n: tr ng ph thông tr ng i h c v n quen v i vi c coi ng i h c tr em Vì v y, n u cho r ng ang làm giáo d c, n u m t ng i l n ó mu n c giáo d c, ng i ó c ng c n ph i h c ó Th c t nhi u n m, ng i l n không ch ph i h c theo m t ch ng trình so n cho tr em, nh ng GV ch có kinh nghi m d y tr em h ng d n, mà ph i ng i nh ng bàn gh dùng cho tr em Ngày nay, ph n l n nh ng nhà giáo d c nh t trí r ng, ch ng trình ph ng pháp gi ng d y ph i phù h p v i nh ng m c ích giáo d c v i c nh ng nhu c u c a ng i h c… Ông ã kh ng nh r ng, ngày có thêm nhi u b ng ch ng kh ng nh s c n thi t ph i có cách ti p c n c bi t i v i vi c h c c a ng i l n c) Kh n ng h c t p c a ng i l n M t th i gian dài ng i ta không ý, quan tâm t i h c t p c a ng i l n, th m chí b “lãng quên” nh tên c a m t cu n sách c a M Knowles H c t p ng i l n b “lãng quên” b i ng i ta cho r ng vi c h c ch dành riêng cho tr em, r ng ng i l n kh n ng h c t p Nhi u nh ki n v kh n ng h c t p c a ng i l n ã v n ang t n t i cho n ngày J Kidd tác ph m Ng i l n h c nh th nào? ã phê phán m t s quan ni m, nh ki n sai l m sau v kh n ng h c t p c a ng i l n — Quan ni m “B n ch t ng i không th thay i c” Quan ni m cho r ng ng i ta ó c h u, ngh a b n ch t không th thay i c Vì v y, m i c g ng u vô ích n u mu n xoá b tình tr ng nô l , hay mu n bi u tình ch ng chi n tranh, mu n xoá b bóc l t lao ng tr em ho c xoá b s b t bình ng v gi i, s c t c, màu da Th c t cho th y nhân cách ng i có th hình thành phát tri n d i tác ng c a môi tr ng, c a giáo d c ho t ng c a b n thân ng i Ng i châu Á, châu Phi t u th k bây gi ã có nhi u thay i — Quan i m “B n không th d y chó già làm trò m i c” L i ám ch cho r ng ng i l n không th h c c Nh ng ng i yêu quý chó 132 | MODULE GDTX — — — — ã nhanh chóng ph nh n i u không úng, ch nh ng ng i ch ng hi u v chó m i nói nh v y Quan ni m “l h ng u” v h c t p: Quan ni m cho r ng u óc c a tr em nhi u l h ng ch a b nh i nhét t p ch t qua n m tháng nh ng i l n v y có s c ch a m t ó n a, có kh n ng h c, ng i l n không Quan ni m “trí óc” h c t p Quan ni m cho r ng h c hoàn toàn công vi c c a trí óc, mà trí óc c a ng i l n th ng b coi phát tri n Tu i trí tu c a ng i l n bình th ng ch b ng a tr 12 tu i Quan ni m cho r ng ng i l n ch “c u bé to l n” Tuy nhiên, ng i l n không ch m t c u bé to l n, nh ng t bào c a c th ã khác nh ng kinh nghi m c ng r t khác Tu i ng i l n th i kì “hoá v tâm lí”: Nh ng nh ki n v kh n ng h c t p ng i l n kéo dài nhi u th k c n tr to l n i v i vi c nghiên c u lí lu n d y h c ng i l n Tuy nhiên, cho n cu i nh ng n m 20 c a th k XX, cu n sách Vi c h c c a ng i l n c a Thorndike i (1928), nh ng nh ki n v kh n ng h c t p ng i l n ã b t u xoay chuy n Ti p theo, k t qu c a nhi u công trình nghiên c u th c nghi m nghiêm túc c a nhà khoa h c M , ph ng Tây Liên Xô c (Herbert Sorenson, Harold E Jones, Herbert S Conrad; W.R Miles, John Deway, B.G Ananhev, E.I Schepanôva, E.P Tônkônôga, U.I.N Kuliukin…) u kh ng nh r ng tu i tác có nh h ng t i s gi m sút kh n ng h c t p c a ng i l n, nh ng không ph i y u t quy t nh Quá trình h c t p tr c ây, trình rèn luy n, ho t ng tích c c c a t ng ng i, v n kinh nghi m nh ng y u t có nh h ng m nh h n, quy t nh h n i v i n ng l c k t qu h c t p c a ng i l n so v i y u t tu i tác th l c Thorndike, t n m 1928, cu n sách Vi c h c c a ng i l n c a ã ch r ng, tu i tác không ph i m t y u t có ý ngh a l m i v i vi c h c t p, r ng t t c m i ng i, nam c ng nh n u có th h c c Thorndike ã kh ng nh r ng “Nói chung, d i 40 l i không t c g ng h c l y m t ó tin hay s r ng già kh n ng h c c Anh ta c ng không dùng s hãi ó nh m t HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 133 c không h c mà b t bu c ph i h c N u không h c c, n u có ch ng vi c kh n ng l i tu i già Vi c giáo d c c a ng i l n tu i không m c ph i c n tr bí n tu i tác c a ng i h c” W.R Miles c s t ng k t công trình nghiên c u c a Thordiker t k t qu nghiên c u c a ã k t lu n r ng “Tu i tác ý ngh a i v i h c t p b t kì giai o n su t cu c i” T nh ng n m 30 c a th k XX, nhi u nghiên c u ph ng Tây ã kh ng nh r ng ng i l n có th h c nh sinh viên i h c quy, th m chí có tr ng h p t t h n Herbert Sorenson (1933) ã nghiên c u t m kh n ng h c t p ng i l n ã nh n xét nh sau “K t qu o c cho th y r ng nh ng kh n ng c a nh ng sinh viên khoa t i ch c t p trung ngang m t vài tr ng i h c, ng i h c khoa t i ch c có kh n ng h n m t s tr ng khác sinh viên quy có tr i h n nh ng b t kì tr ng h c s khác bi t không l n l m” G n 20 n m sau, John Deway nêu lên r ng h c viên ng i l n lo i c ng h c t t b ng ho c h n sinh viên lo i s ng i m c trung bình c hai lo i g n nh ngang Nhi u s li u c ng cho th y nhi u n c Tây Âu, ng i ta quan tâm c bi t u tiên cho nh ng h c viên ng i l n, có kinh nghi m s n xu t nông — công nghi p ngành d ch v Toàn b i u ó d ng nh kh ng nh m t i u r ng m i ng i u có th hoàn thành t t công vi c, m c dù có nh ng khác bi t cá nhân k v n ng l c ng c Có nh ng s li u ý Anh nhi u n c Tây Âu v k t qu h c t p c a h c viên t i ch c, c bi t n i có nh p làm vi c h c t p c t ch c m t cách thích h p Th c t t i khoa i h c m tr ng i h c B c M ti p t c cho th y i m s c a nh ng sinh viên ng i l n l p i h c b ng ho c cao h n i m trung bình c a sinh viên “chính khoá” kì thi cu i khoá, nh ng sinh viên t i ch c chi m v trí u b ng h n so v i sinh viên t p trung n th p k 70 c a th k XX, J Kidd nghiên c u v h c t p c a ng i l n l i ti p t c kh ng nh r ng “Không nh ng tu i 45 t t nh 134 | MODULE GDTX mà có th tu i 75” ông ã l y d n ch ng k t lu n c a B Lao ng M “N ng l c t m c cao nh t nh ng n m 45 tu i n 65 tu i” Liên Xô c , B.G Ananhep nhóm c ng tác viên ã nghiên c u s phát tri n c a ch c n ng tâm lí qua giai o n l a tu i khác B ng vi c s d ng máy móc hi n i xác v i tinh th n làm vi c nghiêm túc, t m , khoa h c kiên trì nhi u n m, k t qu nghiên c u c a ông ã kh ng nh “Các ch c n ng tâm lí ý, trí nh , t không h b gi m sút tu i 18 — 40” i u ó ch ng t ng i l n v n có kh n ng h c t p t t, b i kh n ng h c t p c hi u n ng l c ti p thu thông tin, ghi nh l u gi chúng trí nh x lí chúng gi i quy t v n khác T t nhiên, k t qu h c t p không ch ph thu c vào trình tâm lí riêng l , mà ph thu c vào toàn b nhân cách, vào ng c h c t p K t qu nghiên c u c a B.G Ananhep nhóm c ng tác viên c a ông cho th y, ch c n ng khác phát tri n không ng u không vào m t th i gian Ví d , giai o n trí nh phát tri n nhanh, giai o n khác t ( ây s l ch pha c a phát tri n.) K t qu th c nghi m c ng cho th y tu i cao ch c n ng có liên quan v i nhau, g n li n v i m t t ng th th ng nh t i u cho phép ng i có kh n ng bù tr nh c i m c a m t ch c n ng (ví d trí nh ) b ng s phát tri n cao h n c a ch c n ng khác (ví d t duy) E.P Tônkônôga, nhà giáo d c ng i l n c a Liên Xô (c ) cho r ng s phát tri n l a tu i ng i l n mang tính khác bi t cao, r ng “s phát tri n ch c n ng tâm lí không ch hi n t ng thu n tuý v l a tu i, mà ch y u ph thu c vào trình v n hoá, kinh nghi m s ng, ho t ng ngh nghi p, vào tính tích c c xã h i, vào s rèn luy n c a m i ng i Vì v y r t khó khái quát” Tuy nhiên, k t qu nghiên c u c a bà cho th y m t s h n ch tu i tác, nhìn chung ng i l n có m t s c i m chung sau: V ý: Nh ng thu c tính ph m ch t c a ý th ng c hoàn thi n h n nh tính b n v ng, s phân b ph m vi c a ý Ng i l n có th t p trung ý th i gian dài nghe nh ng v n lí HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 135 lu n tr u t ng Ph m vi ý c a ng i l n th ng l n h n — l n so v i ph m vi ý c a tr em Ng i l n có th tri giác t — i t ng khác m c rõ ràng Ng i l n th ng c n th i gian h n tri giác hàng lo t i t ng trình h c t p i v i ng i l n, ý ch nh phát tri n i u ó cho phép ng i l n có th tho i mái t p trung lâu dài c n thi t Nghiên c u cho th y 30 — 35 tu i, không th y có s gi m b t ph m vi, tính di chuy n, tính b n v ng, tính l a ch n c a ý Tuy m t vài ch c n ng c a ý có gi m, nh ng không nhi u l m, nh h ng l m n trình h c t p c a ng i l n V trí nh nhìn chung i v i ng i l n thiên v trí nh h n h p b ng hình nh, âm thanh, c bi t hình nh Trí nh ý ngh a chi m u th Nh ng ng i l n có trình h c v n cao, th ng xuyên luy n t p s có trí nh phát tri n t t h n tr em Ng c l i, nh ng ng i không i h c bao gi l i h n tr em V t duy, tu i ng i l n có s khác bi t l n, ph thu c vào y u t xã h i h n tu i tác T c a ng i h c không h n lôgic ch t ch mà thiên v t hình nh, t c th Nhà tâm lí h c I.U.N Kuliutkin (Liên Xô c ) kh ng nh r ng “Nhân cách ng i l n v n ti p t c phát tri n D y h c v n có th tác ng t i s phát tri n nhân cách c a ng i l n Tuy nhiên, s phát tri n tu i ng i l n c n ph i c nhìn nh n d i góc khác S phát tri n tu i ng i l n không ch s t ng thêm m t ki n th c c th ó, không ph i s phát tri n m t ch c n ng ó, mà ch y u s phát tri n tính c l p, nhu c u, h ng thú, quan i m, thái , th gi i quan, nhân sinh quan” K t qu nghiên c u c a Tr n Tr ng Thu , Lê Quang Long Ngô Nh t Quang v c i m tâm lí c a h c viên BTVH ã kh ng nh: — S ý c a ng i l n di chuy n ch m, nh ng có kh n ng t p trung lâu b n Tuy nhiên, ý ch nh t ng i phát tri n H có th t p trung ý hàng gi n u v n thi t th c, có ý ngh a — ng i l n, ghi nh máy móc b gi m sút, nh ng ghi nh ý ngh a c a h v n t t H d nh nh lâu nh ng thi t th c, g n g i c v n d ng vào s n xu t i s ng 136 | MODULE GDTX * Kinh nghi m giáo d c s c kho c ng ã khái quát m t s nguyên t c nh phù h p v i nhu c u, trình c a ng i dân; thi t th c; tham gia, tr c quan, th c hành; v n d ng; môi tr ng d ch u, tho i mái… Tóm l i, khác v i tr em, h c viên ng i l n có lòng t tr ng, tính c l p ch ng cao H mu n c i x tôn tr ng v i t cách ng i l n c l p, có nhi u kinh nghi m s ng kinh nghi m gi ng d y H c viên ng i l n không mu n b áp t, b i u n H mu n c chia s kinh nghi m, mu n c t phát hi n, gi i quy t v n , t i n k t lu n… H h c không th ng, mà i chi u nh ng i u c h c v i kinh nghi m c a b n thân Vì v y, t ch c l p h c cho ng i l n, GV c n ý quán tri t m t s nguyên t c sau: a) Nguyên t c tôn tr ng ng i h c H c viên ng i l n s t b coi th ng, b ép bu c ho c b phê bình, nh t tr c m t m i ng i Ng c l i, h c viên ng i l n s c m th y tho i mái t tin không s e ng i hay x u h m i ng i thông c m, c i m , tôn tr ng l n có ý th c h c h i giúp h c t p b) Nguyên t c tham gia/Ho t ng H c t p c a ng i l n s có k t qu h c tham gia, c t phát hi n v n , t gi i quy t v n t rút k t lu n, t t nhiên d i s h ng d n, g i ý d n d t c a GV H c viên ng i l n s h c t t h n h t nh n th y c sai, ch a xác, ch a y nh n th c, kinh nghi m tr c ây c a Vì v y, ph i t o i u ki n ng i l n nói c nh ng suy ngh , kinh nghi m tr c ây c a Có nh v y GV h c viên khác m i có th hi u, có th trao i, góp ý M t khác, h c viên ng i l n s c m th y ph n kh i h n, t tin h n, h c trao i, chia s kinh nghi m c a mình, kinh nghi m c a c m i ng i l ng nghe, tôn tr ng c) Nguyên t c thi t th c N i dung l p h c cho ng i l n ph i thi t th c, ph i xu t phát t nhu c u c a ng i h c GV c n ph i t p trung vào nh ng mà “Ng i h c c n” h n nh ng mà “GV có” N i dung h c ph i ng i 148 | MODULE GDTX h c l a ch n nh m gi i quy t nh ng v n không ph i v n GV áp t hi n t i c a h , ch d) Nguyên t c phù h p N i dung ph ng pháp d y h c cho ng i l n ph i phù h p v i kh n ng t c nh n th c c a ng i l n, phù h p v i i u ki n v a h c v a làm c a h H c c a ng i l n òi h i t c d y h c ch m h n, c n có nhi u th i gian h n cho ôn t p, luy n t p l p h nhi u th i gian h c l p c ng nhi u th i gian t h c, t nghiên c u, c sách nhà e) Nguyên t c h c g n li n v i hành H c c a ng i l n s t t h n có hi u qu h n h c thông qua th c hành, qua hành ng h n qua quan sát ho c nghe th ng Vì v y, d y h c ng i l n ph i ý t o i u ki n cho h c viên ng i l n c th c hành nhi u h n Ng i l n s nh t t h n c th c hành, c v n d ng nh ng ki n th c ã h c vào công vi c c a Ng i l n không th h c v t, h c thu c lòng mà ch ng hi u c , ch ng bi t làm g) Nguyên t c tr c quan — c th ây nguyên t c ã có t r t lâu m t nguyên t c chung d y h c “Tr m nghe không b ng m t th y Tr m th y không b ng m t hành” i v i h c viên ng i l n, nguyên t c l i quan tr ng h n, b i s giúp h d nh nh lâu h n i u ki n h nhi u th i gian l p, c ng nh v nhà h) Nguyên t c vui v , nh nhàng, tho i mái ây nguyên t c c c kì quan tr ng i v i l p h c c a ng i l n h c viên ng i l n m t m i ph i v a làm v a h c CÂU HỎI — Xu t phát t c i m c a ng i l n, c i m ho t ng h c t p c a h nh ng thu n l i, khó kh n c a h , có th rút nguyên t c c b n có th giúp ng i l n h c có hi u qu ? — Liên h th c t v vi c th c hi n nguyên t c Có thu n l i, khó kh n gì? HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 149 Hoạt động 5: Động não điều kiện để người lớn học có hiệu MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c có th nêu lên l n có th h c có hi u qu c i u ki n ng i THÔNG TIN CƠ BẢN — — — — — — — — — — — — — — — — — Xu t phát t c i m c thù c a ng i l n, t nh ng khó kh n, thu n l i c a ng i l n t nh ng nguyên t c c b n, h c viên ng i l n ch h c t t nh t ch khi: H c m th y c tôn tr ng, c i x bình ng H th y kinh nghi m ý ki n c a c cao, ý l ng nghe H c tham gia, c phát bi u, trao i chia s kinh nghi m T phát hi n v n , gi i quy t v n t rút k t lu n, không b áp t B i ng i ta ch nh : 20% nh ng i u c nghe, 40% nh ng i u nghe th y, 80% nh ng i u h t phát hi n, khám phá T th y c ch a úng, ch a xác, ch a y nh n th c, kinh nghi m tr c ây c a H c m th y t tin, không c m giác s s t, ng i ngùng, x u h H c ng viên, khen th ng k p th i H c h c không khí vui v , nh nhàng, tho i mái N i dung h c thi t th c, phù h p có th v n d ng c Giáo viên nhi t tình, thông c m, g n g i Ph ng pháp gi ng d y phù h p, d hi u, h p d n c tr c quan c h c qua ng i th c, vi c th c, qua b n bè c th c hành c ôn t p, c ng c th ng xuyên L p h c ng i Th i gian h c phù h p 150 | MODULE GDTX Khác v i tr em, h c viên ng i l n có v n kinh nghi m phong phú, h không nghe th ng mà i chi u nh ng i u c nghe, c h c v i kinh nghi m ã có c a Nhi m v c a GV l p h c c a ng i l n không ch truy n th , cung c p ki n th c m i, mà ch y u giúp h c viên ng i l n i u ch nh, thay i ho c phát tri n nh ng kinh nghi m, quan ni m ã có c a Vì v y, h ng d n ng i l n h c, GV c n ý t i vi c ng viên, t ch c, h ng d n h c viên ng i l n h c t p, trao i kinh nghi m, t phát hi n, gi i quy t v n h n ban phát, cung c p ki n th c CÂU HỎI — Khi nào, âu v i hình th c ng i l n h c t t nh t? — T i d y h c tham gia phù h p có hi u qu i v i ng i l n? — Th c hành tr c quan có ý ngh a quan tr ng nh th i v i ng i l n? T i sao? — GV c n có thái , ng x l u ý d y ng i l n? Hoạt động 6: Tìm hiểu phẩm chất, lực kĩ cần thiết giáo viên tham gia giáo dục người lớn MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c có th nêu lên c m t s ph m ch t, n ng l c k n ng c n thi t i v i GV tham gia giáo d c ng i l n THÔNG TIN CƠ BẢN GV m t thành t quan tr ng b o m ch t l ng, hi u qu c a giáo d c ng i l n Vì v y, v n GV giáo d c ng i l n ã ang v n quan tâm c a nghiên c u, sách, báo, tài li u tr c ây ngày i ng GV tham giáo d c ng i l n a d ng v tu i, v thành ph n, v trình v n hoá, chuyên môn nghi p v s ph m H có th là: — Nh ng tình nguy n viên c ng ng nh già làng, tr ng b n/thôn/xóm, ngh nhân, ng i s n xu t gi i, nh ng ng i có kinh nghi m nuôi kho , d y ngoan, cán b ph n , niên, cán b h i nông dân, h i HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 151 ng i cao tu i, h i c u chi n binh, h i khuy n h c, h i ngành ngh (H i Làm v n, H i V.A.C, H i nuôi ong ) — Nh ng cán b , GV, k s , b i ng ch c ho c ã v h u c a ban, ngành xã/ph ng ho c t nh huy n (ngành Giáo d c, Nông nghi p, Y t , V n hoá, T pháp, Công an, Quân i ) — Cán b c a t ch c, doanh nghi p, công ti, c a ch ng trình, d án c ng ng Ph n l n h nh ng ng i nhi t tình, t nguy n, am hi u v chuyên môn, có kinh nghi m hi u bi t v c ng ng Tuy nhiên, ph n l n h không c t o v nghi p v s ph m, c bi t s ph m giáo d c ng i l n ây m t thách th c l n i v i ch t l ng giáo d c ng i l n hi n Theo M Knowles, GV giáo d c ng i l n c n th c hi n vai trò kép, v i t cách h ng d n viên h n GV “GV giáo d c ng i l n óng vai trò nh ng i h ng d n, nh cán b ngu n h n ng i d y “ u tiên quan tr ng nh t i v i m t h ng d n viên vai trò c a ng i thi t k , ng i t ch c, h tr ng i h c tìm hi u n i dung Vai trò th hai c a h ng d n viên ng i h ng d n, t v n ngu n n i dung Ng i l n không ch h c t giáo viên, mà ch y u h c t b n bè, t nh ng ng i có ki n th c kinh nghi m c ng ng, t tài li u truy n thông khác t kinh nghi m th c ti n M t nh ng trách nhi m c a nhà giáo d c ng i l n c n ph i bi t v t t c ngu n h ng d n cho ng i l n h c” T c i m khác bi t c a h c viên ng i l n, M Knowles ngh GV tham gia giáo d c ng i l n “c n t o i u ki n, ng viên ng i l n c ch ng vi c h c c a mình, t xác nh m c tiêu, n i dung, hình th c th i gian h c, t phát hi n, t gi i quy t v n , t rút k t lu n c t ánh giá k t qu h c t p c a mình; c n th hi n s tôn tr ng c a i v i h c viên ng i l n thông qua vi c khai thác, s d ng tôn tr ng kinh nghi m c a h ; c n ý giúp h c viên ng i l n liên h , v n d ng ki n th c, k n ng gi i quy t nh ng v n cu c s ng s n xu t, hi n t i c a h ” V vai trò t m quan tr ng c a nh ng ng i tham gia giáo d c bình dân c ng ã c V ình Hòe kh ng nh “Công vi c giáo hoá dân 152 | MODULE GDTX m t vi c r t quan tr ng r t khó kh n, c n n nh ng ng i có tài n ng l i l c chuyên môn…” ho c “nh ng ng i có trách nhi m giáo hu n dân quê c n ph i có m t h c v n chuyên môn hòa h p v i nh ng kinh nghi m th c t , có tài di n gi ng cho nh ng ng i m t trình tinh th n th p kém” Nh v y, GV l p bình dân vi c c n n m chuyên môn c n ph i có kinh nghi m, có ph ng pháp s ph m, c n ph i bi t trình bày nh ng n gi n, quen thu c h ng ngày thành nh ng v n h p d n quan tr ng i v i ng i h c ây yêu c u không n gi n không ph i c ng làm c V ình Hòe ã nêu rõ yêu c u i v i GV l p bình dân “Tr c h t c n ph i nh ng ng i chuyên môn có m t h c ch c ch n Ta ng nên t ng r ng nh ng gi ng ch nh ng i u gi n d thông th ng công vi c c a gi ng viên d dàng âu Trái l i th , ngh s ph m gi ng nh ng kì l d , ch làm cho ng i nghe th u rõ s quan tr ng, s ích l i, thú v c a nh ng i u thông th ng t khó, ph i hi u th u áo v i khoa d y có tài riêng v môn s ph m Sau n a nh ng ng i chuyên môn không nh ng ch c n có ki n th c ã thuy t ph c, mà c n ã th c hành s h c, ã kinh nghi m tài chuyên môn c a Ví d , mu n truy n bá vài ki n th c m i v khoa canh nông ph i ng i không nh ng ã h c k tài chuyên môn c a v môn ó, l i ph i ã em áp d ng hi u qu hi n nhiên nh ng i u s c v nh ng i u nói v cách bón ru ng ch ng h n, m i có tính cách thi t th c, m i có nh ng chi ti t quý giá c a kinh nghi m th c hành Ta không nên bao gi quên r ng ch nh ng chi ti t c a kinh nghi m th c hành m i có l i cho ng i lao ng bình dân m i có th h p d n c s ch m c a h … Ngoài ra, ng i gi ng, h c lí thuy t ch c ch n vi c th c hành có hi u qu , l i ph i am hi u i s ng tâm lí dân quê” Ng i lao ng bình dân ch y u s ng s n xu t b ng kinh nghi m không ph i lúc c ng th t b i H r t tin vào kinh nghi m ã có c a mình, th m chí t i m c b o th Mu n thuy t ph c h thay i cách ngh , cách làm tr c ây c a ng i l n không n gi n H ch thay i HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 153 cách ngh , cách làm tr c ây c a n u h t nh n th y c sai, ch a y , xác kinh nghi m tr c ây c a Vì v y, theo V ình Hoè, ng i GV c n “ph i am hi u tinh t ng th y c nh ng ch ph i b khuy t ho c nh ng ch hay ph i l a ch n làm m nh thêm M c ích a vào l l i c truy n m t ch t ph ng pháp khoa h c nh ng ph ng di n m i c a khoa canh nông mà n c tiên ti n ã dùng có hi u qu …” Theo ông, “ i v i ng i lao ng bình dân nh ng ý ki n cao xa to r ng không làm h ý b ng nh ng chi ti t th c hành h th y d hi u d th y s ích l i…” “ch c n kê rõ cho nh ng ng i nghe nh ng ch h l m l c, nh ng ch h ph i bi t thêm Và i u c n nh t ph i làm th cho h ph i tin ph c ngay” Các nghiên c u v giáo d c ng i l n g n ây ã i n k t lu n xu t phát t c i m c a ng i l n b n ch t h c t p c a h , GV giáo d c ng i l n không ch có nhi m v truy n th , cung c p ki n th c m i, mà ch y u giúp h c viên ng i l n nh n th c c ch a úng, ch a xác, ch a y nh n th c, kinh nghi m tr c ây c a t ó i u ch nh, thay i ho c phát tri n nh ng kinh nghi m, quan ni m ã có c a cho phù h p v i quan ni m khoa h c GV giáo d c ng i l n c n ph i t o i u ki n cho ng i l n c nói c nh ng suy ngh , kinh nghiêm tr c ây c a làm c i u ó, GV giáo d c ng i l n t o i u ki n cho ng i l n c trao i, chia s kinh nghi m c a thông qua th o lu n nhóm, ng não ph ng pháp, k thu t d y h c tích c c khác H n n a, vi c t o i u ki n cho h c viên ng i l n c th o lu n, trao i, chia s kinh nghi m v i c n thi t b i ng i l n h c hi u qu h n qua ng i th c, vi c th c, qua h c kinh nghi m c a h c viên khác Trong giáo d c ng i l n th d y ai, không h c m t mình, m i ng i h c, h c l n Ngoài ra, GV giáo d c ng i l n có th kinh nghi m b ng h c viên Vì v y vi c t o i u ki n cho h c viên c trao i, h c t p l n c n thi t Tóm l i, giáo d c ng i l n, GV c n ý t i vi c ng viên, t ch c, h ng d n ng i l n h c t p, trao i kinh nghi m, t phát hi n, gi i 154 | MODULE GDTX — — — — — — — — — — — — — — — — — — quy t v n h n thuy t trình, cung c p ki n th c H c viên ng i l n h c s hi u qu h n, s d nh nh lâu h n t phát hi n v n , t gi i quy t v n t rút k t lu n GV giáo d c ng i l n ph i t p trung vào vi c t ch c cho ng i l n h c, th o lu n, trao i kinh nghi m, h c t p góp ý l n ch không ph i ch t p trung vào vi c d y, cung c p ki n th c m i Vì v y, GV giáo d c ng i l n ph i gi vai trò ng i: T ch c ng viên H ng d n g i ý ôi ng i tr ng tài Th c hi n vai trò i u không d dàng i v i GV giáo d c ng i l n h ng d n ng i l n h c có hi u qu , GV giáo d c ng i l n c n có m t s k n ng c b n sau: K n ng t câu h i K n ng l ng nghe K n ng t ch c kh i ng K n ng t ch c trò ch i K n ng s d ng ph ng ti n d y h c K n ng ánh giá Ngoài ra, tham gia giáo d c ng i l n, GV c n có m t s ph m ch t sau ây Bi t thông c m ng c m v i h c viên ng i l n Nhi t tình có trách nhi m Có tác phong qu n chúng Có hi u bi t r ng có v n kinh nghi m s ng Hi u phong t c t p quán ngôn ng a ph ng Bi t kiên trì Bi t l ng nghe Bi t ng viên Bi t trình bày ng n g n d hi u , , , , , , , HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 155 — Bi t t câu h i d n d t g i ý — Bi t t o không khí h c t p vui v nh nhàng tho i mái — Bi t x lí tình hu ng — , , , CÂU HỎI — Nh ng ph m ch t, n ng l c c n thi t i v i GV tham gia giáo d c ng i l n? — GV tham gia giáo d c ng i l n c n có nh ng k n ng nào? Hoạt động 7: Tổng kết MỤC TIÊU Sau ho t ng này, ng i h c có th ki m tra l i ki n th c, hi u bi t c a có liên quan t i module THÔNG TIN CƠ BẢN Sau ây m t s câu h i tr c nghi m giáo viên có th tham kh o t ki m tra hi u bi t c a v h c viên ng i l n c i m h c t p c a ng i l n Câu 1: Sau ây m t s nh n nh v h c viên ng i l n Xin b n cho bi t ý ki n c a b ng cách ánh d u X vào c t t ng ng M t s nh n nh Ng i l n không c n khen, ng viên nh tr em Nhìn chung ng i l n có kh n ng h c t p h n tr em, v y c n ph i gi ng gi i k Ng i l n không th t khám phá, tìm tòi ki n th c, t h c, t nghiên c u Ng i l n th ng ng i, x u h , không thích ho t ng, phát bi u, trao i th o lu n mà ch thích ng i nghe 156 | MODULE GDTX ng Không Phân ý ng ý vân ng Không Phân ý ng ý vân M t s nh n nh Ng i l n d t Ng i l n th ng hay b o th , khó thay i c kinh nghi m hi u bi t ã có Ng i l n h c th ng, b o nghe n y, d dàng ch p nh n nh ng i u GV nói/ h ng d n Câu 2: Sau ây m t s nh n nh v c i m h c t p c a ng i l n Xin b n cho bi t ý ki n c a b ng cách ánh d u X vào c t t ng ng ng Không Phân ý ng ý vân M t s nh n nh Vi c h c c a ng i l n có tính m c ích rõ ràng, ch h c, ch nghe, ch nh , ch v n d ng nh ng h cho c n, có th v n d ng c Có th b t bu c, áp t ng i l n h c t p nh i v i tr em Ng i l n ti p thu, ch p nh n ki n th c m i không th ng mà i chi u, so sánh v i kinh nghi m, hi u bi t ã có c a D y h c ng i l n không c n ý t i kinh nghi m hi u bi t ã có c a h c viên M c ích c a d y h c ng i l n làm thay i ho c phát tri n kinh nghi m ã có c a ng i h c Câu 3: Theo b n, ph ng pháp d i ây phù h p hi u qu i v i giáo d c ng i l n? PPDH d th c hi n? ánh d u X vào c t t ng ng HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 157 Ph ng pháp Phù h p Hi u qu D th c hi n Thuy t trình/gi ng gi i H i áp Tr c quan T ch c cho h c viên th o lu n nhóm/l p T ch c cho h c viên tranh lu n T ch c cho h c viên óng k ch T ch c trò ch i h c t p T ch c thu th p ý ki n nhanh c a h c viên xây d ng h c (Ph ng pháp ng não) S d ng phi u h c t p T ch c cho h c viên t nghiên c u cá nhân T ch c cho h c viên th c hành Tham quan th c t H c t p g ng i n hình Câu 4: Sau ây m t s nh n nh v kh n ng d y h c tham gia i v i ng i l n Xin b n cho bi t ý ki n c a b ng cách ánh d u X vào ô t ng ng M t s nh n nh T p hu n tham gia không phù h p v i ng i l n 158 | MODULE GDTX ng Không ý ng ý Phân vân ng Không ý ng ý M t s nh n nh Phân vân Ng i l n ch quan tâm t i n i dung, không quan tâm t i ph ng pháp t p hu n D y h c tham gia i v i ng i l n có nhi u thu n l i h n D y h c tham gia i v i ng i l n khó kh n ng i l n cho r ng ch phù h p v i tr D y h c tham gia i v i ng i l n khó kh n ng i l n th ng ng i phát bi u trao i, th o lu n, không thích ho t ng D y h c tham gia i v i ng i l n khó kh n ng i l n nhi u th i gian Ý ki n khác: ………………………………………………………… ………………………………………………………… Câu 5: Xin b n cho bi t nguyên nhân d i ây nh h ng nh th i v i i m i ph ng pháp d y h c ng i l n? ánh d u X vào ô t ng ng Nguyên nhân Rt quan tr ng Quan tr ng Không quan tr ng Ch a có ch o Không có phong trào Không ki m tra, ánh giá HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 159 Nguyên nhân Rt quan tr ng Quan tr ng Không quan tr ng Ph ng pháp d y h c truy n th ng (thuy t trình) n gi n, d làm Ph ng pháp thuy t trình cung c p nhi u thông tin h n, th i gian ng n h n Ph ng pháp t p hu n tham gia c n nhi u th i gian chu n b GV ch a c t p hu n v ph ng pháp d y h c ng i l n GV ng i c i ti n, i m i Trình GV h n ch GV tài li u h ng d n L p h c không trang thi t b d y h c L p h c ông L p h c th i gian Ý ki n khác: ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Ngoài ra, b n có ngh nâng cao ch t l ng giáo d c ng i l n? 160 | MODULE GDTX CÂU HỎI — Ki m tra ki n th c c a qua câu h i tr c nghi m — Hãy liên h th c t c a b n thân hay c a ng nghi p v nh ng kinh nghi m t t v d y h c ng i l n HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA NGƯỜI LỚN | 161 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Nh t Quang, M t s c i m c a h c viên m t s v n giáo d c b túc v n hoá, 1976 Thái Th Xuân ào, c i m ho t ng h c t p c a ng i l n tu i, T p chí Nghiên c u Giáo d c, s chuyên v ch ng n n th t h c, 1991 V V n T o, M t vài c i m v h c t p c a ng i l n, T p chí Nghiên c u giáo d c, s 70, 2003 Tr n Tr ng Thu , M t s c i m nh n th c c a ng i l n, T p chí Giáo d c, s 67, 2003 Thái Th Xuân ào, i m i ph ng pháp d y h c nh m nâng cao ch t l ng d y h c ng i l n c ng ng, T p chí Thông tin Khoa h c Giáo d c, s 97, 2003 ng Thành H ng, Ph ng pháp d y h c giáo d c ng i l n, T p chí Thông tin Khoa h c Giáo d c, s 98, 2003 Vi n Chi n l c Ch ng trình giáo d c, K y u H i th o “ i m i ph ng pháp d y h c ng i l n”, Hà N i, Mã s B2002 — 49 — 34 Thái Th Xuân ào, Báo cáo t ng k t tài c p B “Nghiên c u i m i ph ng pháp d y h c ng i l n giáo d c không quy, Mã s B2002 — 49 — 34 Thái Xuân — Tr n Ái Hoa — B H ng H nh, H ng d n ng i l n h c nh th nào?, Hà N i, 5/2006 10 Iu.N Kulutkin, Tâm lí h c d y h c ng i l n 11 E.P Tônkônôga, D y h c tr ng bu i t i, t p I, II 12 A.V Darinxki, Tr ng bu i t i, T p I, II 13 J Kidd, Ng i l n h c nh th nào? (Tài li u d ch c a Trung tâm Nghiên c u Chi n l c Phát tri n ch ng trình giáo d c không quy), Vi n Chi n l c Ch ng trình giáo d c, 2002 14 Malcolm Knowles, H c viên ng i l n — i t ng b lãng quên, (Tài li u d ch c a Trung tâm Nghiên c u Chi n l c Phát tri n ch ng trình giáo d c không quy), Vi n Chi n l c Ch ng trình giáo d c, 2002 15 Alan Roger, D y h c ng i l n, (Tài li u d ch c a Trung tâm Nghiên c u Chi n l c Phát tri n ch ng trình giáo d c không quy), Vi n Chi n l c Ch ng trình giáo d c, 2002 162 | MODULE GDTX
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 4 hoạt động học tập của người lớn thái thị xuân đào , Module giáo dục thường xuyên 4 hoạt động học tập của người lớn thái thị xuân đào , Module giáo dục thường xuyên 4 hoạt động học tập của người lớn thái thị xuân đào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập