Module giáo dục thường xuyên 3 đặc điểm của đối tượng giáo dục thường xuyên hoàng thị kim thúy

32 11 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:09

HONG TH KIM THUí MODULE gdtx đặc điểm đối tợng giáo dục thờng xuyên | 95 A GII THIU TNG QUAN B c vo thiờn niờn k th hai c a th k XXI, m t nh ng nhõn t quy t nh, thỳc y quỏ trỡnh h i nh p qu c t l ch t l ng ngu n nhõn l c c a m i qu c gia Vi t Nam, ho ch nh chi n l c phỏt tri n kinh t xó h i, ng v Nh n c ó r t chỳ tr ng n nhõn t ng i, coi s phỏt tri n ng i v a l m c tiờu, v a l ng l c chớnh c a phỏt tri n xó h i Trong cỏc v n ki n c a i h i ng l n th XI ó kh ng nh phỏt tri n v s l ng v ch t l ng ngu n nhõn l c l m t nh ng gi i phỏp t phỏ phỏt tri n kinh t xó h i Giỏo d c v o t o c xem l c s phỏt huy ngu n l c ng i Hi n nay, Vi t Nam ang quỏ trỡnh xõy d ng v phỏt tri n m t xó h i h c t p n i m i ng i dõn u c trang b ki n th c, k n ng v tay ngh cao; c h c th ng xuyờn, liờn t c v su t i H th ng giỏo d c th ng xuyờn Vi t Nam ó tr thnh cụng c m r ng t o c h i h c t p cho m i ng i v xõy d ng xó h i h c t p Chi n l c phỏt tri n giỏo d c giai o n 2001 2010 v d th o chi n l c giỏo d c giai o n 2011 2020 ch rừ quan i m: xõy d ng xó h i h c t p, t o i u ki n cho m i ng i, m i l a tu i, m i trỡnh c h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i Bỏo cỏo chớnh tr t i i h i ng ton qu c l n th IX c a ng C ng s n Vi t Nam c ng ch tr ng y m nh phong tro h c t p nhõn dõn b ng nh ng hỡnh th c giỏo d c chớnh quy v giỏo d c khụng chớnh quy, th c hi n giỏo d c cho m i ng i, c n c tr thnh m t xó h i h c t p Th c t cho th y, nhu c u h c t p th ng xuyờn ó tr thnh i u thi t y u i v i nhi u ng i dõn Cỏc lo i hỡnh giỏo d c v o t o v hỡnh th c h c c a ng húa nh m ỏp ng nhu c u h c ngy cng t ng c a xó h i Cỏc c s giỏo d c th ng xuyờn chớnh l n i t o c h i h c t p th ng xuyờn, liờn t c, h c t p su t i cho m i i t ng xó h i v nú ó c ỏnh giỏ l mụ hỡnh giỏo d c r t quan tr ng v cú hi u qu vi c th c hi n xó h i hoỏ giỏo d c, giỏo d c cho m i ng i, gúp ph n nõng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dõn v phỏt tri n c ng ng m t cỏch b n v ng Theo th ng kờ, nh ng n m g n õy, 96 | MODULE GDTX cỏc c s giỏo d c th ng xuyờn khụng ch cỏc tr ng l p BTVH, trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p t nh, huy n, cỏc c quan Xớ nghi p m cũn cú cỏc trung tõm h c t p c ng ng h u h t cỏc xó ton qu c ó gúp ph n khụng nh vi c th c hi n m c tiờu giỏo d c cho m i ng i Theo Lu t Giỏo d c 2005, giỏo d c th ng xuyờn l m t hai b ph n c a h th ng giỏo d c qu c dõn Giỏo d c th ng xuyờn v i ph ng th c giỏo d c linh ho t, v i n i dung h c t p thi t th c, hỡnh th c h c t p a d ng, th t c tham gia h c t p n gi n Nú giỳp cho m i ng i, nh t l nh ng ng i l n cú nhu c u, cú i u ki n, kh n ng u cú th t ch n cho mỡnh m t n i dung h c t p v i hỡnh th c h c phự h p nh m nõng cao tri th c s ng v lm vi c ngy cng t t h n v cú th thớch nghi c v i nh ng thay i th ng xuyờn, liờn t c c a i s ng xó h i Cựng v i giỏo d c chớnh quy, giỏo d c th ng xuyờn gúp ph n nõng cao dõn trớ c ng ng, t o thờm v tỏi t o ngu n l c cho s phỏt tri n kinh t v n húa xó h i v th c hi n cụng b ng giỏo d c C ng theo Lu t Giỏo d c n m 2005, giỏo d c th ng xuyờn cú lo i ch ng trỡnh giỏo d c: Ch ng trỡnh xoỏ n n mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch ; Ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng; Ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u ng i h c; Ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng c a h th ng giỏo d c qu c dõn theo hỡnh th c v a h c v a lm, h c t xa, t h c cú h ng d n M i lo i ch ng trỡnh u c xỏc nh: m c ớch, n i dung, ph ng phỏp, ỏnh giỏ M i lo i ch ng trỡnh ch ph c v giỏo d c cho m t lo i i t ng nh t nh, vỡ h cú nh ng nhu c u riờng, m c ớch riờng, i u ki n h c t p khỏc nhau, kh n ng nh n th c khỏc v c bi t cụng vi c khỏc nờn h h c c ng r t khỏc H c viờn h c giỏo d c th ng xuyờn th ng l ng i l n tu i H h c cho hụm nay, h c lm c n gỡ h c n y ch khụng ph i h c cho t ng lai, cho mai sau Th c t c ng cú nhúm i t ng l thi u niờn, nh ng hon c nh v i u ki n h khụng th theo h c t i cỏc tr ng ph thụng m h ph i tham gia h c giỏo d c th ng xuyờn cú C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 97 th th c hi n c c m l c h c t p ph n u tr thnh ng i lao ng cú ki n th c, cú k n ng Nhúm i t ng ny cú nh ng c i m tõm lớ, tỡnh c m, nh n th c c ng khỏc vỡ v y c i m h c t p c a h c ng khỏc Núi túm l i, m i lo i ch ng trỡnh u cú i t ng th c hi n riờng bi t, cú nhu c u, ng c riờng, cú n ng l c nh n th c riờng v cú nh ng i u ki n hon c nh h c t p riờng nờn xem xột ph i phõn lo i cú nh ng nh n nh ỳng m t ch c th c hi n t t n i dung, ph ng phỏp c a cỏc lo i ch ng trỡnh ú B MC TIấU MC TIấU CHUNG Hi u, phỏt bi u c nh ng c i m yờu c u c a cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn (theo Lu t Giỏo d c n m 2005) N m v ng c cỏc lo i i t ng h c viờn t ng ng v i cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn (theo Lu t Giỏo d c n m 2005) Phõn tớch c c i m c a cỏc nhúm i t ng h c viờn giỏo d c th ng xuyờn MC TIấU C TH 2.1 V KIN THC Nờu c cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn theo quy nh c a Lu t Giỏo d c n m 2005: + Ch ng trỡnh xoỏ n n mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch ; + Ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng; + Ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u ng i h c; + Ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng c a h th ng giỏo d c qu c dõn theo hỡnh th c v a h c v a lm, h c t xa, t h c cú h ng d n Nờu c m c ớch, n i dung, ph ng phỏp, ỏnh giỏ c a m i lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ó núi trờn 98 | MODULE GDTX Nờu c m i ch ng trỡnh l i cú nh ng lo i i t ng khỏc Vớ d : tham gia ch ng trỡnh h c t p ch ng trỡnh ỏp ng yờu c u ng i h c cú cỏc lo i i t ng l ng i tr tu i hay ng i l n tu i; cú nh ng ng i h c chuy n giao khoa h c cụng ngh , nh ng l i cú ng i h c d ng sinh, s c kh e Nờu c m i lo i ch ng trỡnh giỏo d c ch cú th ỏp ng nhu c u h c t p c a m i nhúm i t ng nờn ph i cú cỏch gi ng n i dung, ph ng phỏp giỏo d c riờng Nờu c c i m h c t p c a cỏc nhúm i t ng tham gia cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn: nhu c u, ng c , i u ki n, kh n ng h c t p Bi t c nh ng khú kh n, thu n l i h c viờn tham gia t ng lo i ch ng trỡnh h c t p Bi t c i u ki n, kh n ng c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn ỏp ng nhu c u h c t p c a cỏc lo i i t ng giỳp h c viờn h c t p t t 2.2 V K NNG Phõn tớch c nguyờn nhõn vỡ m giỏo d c th ng xuyờn cú lo i ch ng trỡnh trờn M c tiờu c a cỏc lo i ch ng trỡnh y l gỡ? Bi t phõn tớch t ng lo i ch ng trỡnh ỏp ng cho t ng lo i i t ng h c t p, trờn cú s ú m xỏc nh c nh ng n i dung, cỏch th c t ch c h c t p thớch h p Bi t phõn tớch c i m h c t p c a h c viờn l a ch n nh ng n i dung v ph ng phỏp thớch h p giỳp h c viờn t k t qu h c t p 2.3 V THI Trõn tr ng v i k t qu t c c a m i lo i ch ng trỡnh vi c nõng cao dõn trớ, o t o nhõn l c v b i d ng nhõn ti cho t n c Th hi n tinh th n trỏch nhi m d y v h c cỏc lo i ch ng trỡnh trờn Khi xem xột cỏc lo i i t ng c n phõn tớch th n tr ng, t m cú nh ng gi i phỏp thớch h p vi c giỏo d c Thụng c m, chia s v i c i m khú kh n v thu n l i c a h c viờn h c t p C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 99 C NI DUNG Ni dung CC LOI CHNG TRèNH GIO DC THNG XUYấN HIN NAY (Chng trỡnh giỏo dc thng xuyờn theo Lut Giỏo dc nm 2005) Hot ng Tho lun cỏc loi chng trỡnh theo Lut Giỏo dc nm 2005: mc tiờu, ni dung, phng phỏp, ỏnh giỏ kt qu CU HI M c tiờu c a ch ng trỡnh xúa mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch l gỡ? Nờu n i dung c a ch ng trỡnh M c tiờu c a ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng l gỡ? Nờu m t s n i dung c b n c a lo i ch ng trỡnh ny M c tiờu c a ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u ng i h c l gỡ? Nờu m t s n i dung c b n c a ch ng trỡnh M c tiờu c a lo i ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng c a h th ng giỏo d c qu c dõn l gỡ? Nờu m t s n i dung c a lo i ch ng trỡnh ny THễNG TIN PHN HI 2.1 Cỏc loi chng trỡnh ang thc hin giỏo dc thng xuyờn * Hi n nay, cỏc ch ng trỡnh sau õy ang c th c hi n giỏo d c th ng xuyờn: Ch ng trỡnh xoỏ mự ch , sau xoỏ mự ch Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p ti u h c Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p THCS (b tỳc THCS) Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p THPT (b tỳc THPT) Ch ng trỡnh v a h c v a lm trỡnh trung h c chuyờn nghi p, trung h c ngh , cao ng, i h c Ch ng trỡnh b i d ng ngo i ng Ch ng trỡnh b i d ng tin h c ng d ng 100 | MODULE GDTX Cỏc ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng v nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng, chu n húa cỏc lo i trỡnh Cỏc ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u c a ng i h c Trong cỏc ch ng trỡnh trờn thỡ a s cỏc c s giỏo d c th ng xuyờn u th c hi n, ú l cỏc ch ng trỡnh b tỳc THPT (chi m t l h n 92%), ch ng trỡnh b i d ng ngo i ng (h n 60%), ch ng trỡnh b i d ng tin h c ng d ng (g n 70%) M t s c s giỏo d c th ng xuyờn cũn m cỏc l p chuyờn giỳp ng i dõn nõng cao thu nh p, c i thi n ch t l ng cu c s ng (g n 37%); cỏc l p b i d ng c p nh t ki n th c v qu n lớ, phỏp lu t, kinh t v xó h i cho cỏn b qu n/huy n, xó/ph ng (28,9%); cỏc khoỏ o t o, o t o l i, b i d ng nõng cao trỡnh v chuyờn mụn, nghi p v , qu n lớ, lớ lu n chớnh tr , tin h c, ngo i ng cho cỏn b , GV, cụng ch c, viờn ch c cỏc c quan Nh n c (g n 41%); cỏc l p d y ngh (g n 40%) * Theo i u tra c a ti khoa h c c p b tr ng i m: H th ng giỏo d c th ng xuyờn nh ng th p k u c a th k XXI, cho chỳng ta th y th t u tiờn c a cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ang th c hi n cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn nh sau (xem b ng 1.1): B ng 1.1 Th t u tiờn c a cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn hi n TT Cỏc lo i ch ng trỡnh Ch ng trỡnh xoỏ mự ch Ch ng trỡnh giỏo d c ti p t c sau xoỏ mự ch Ch ng trỡnh b tỳc ti u h c Ch ng trỡnh b tỳc THCS Ch ng trỡnh b tỳc THPT Ch ng trỡnh b i d ừng tin h c ng d ng Ch ng trỡnh b i d ng ngo i ng Giỏo d c t xa % TT u tiờn 20,4 19,6 5,3 48,4 92,3 69,6 60,1 31,1 10 11 13 C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 101 TT Cỏc lo i ch ng trỡnh % TT u tiờn Chuyờn giỳp ng i dõn nõng cao thu nh p, c i 36,9 thi n ch t l ng cu c s ng 10 Ch ng trỡnh b i d ng c p nh t ki n th c v qu n lớ, phỏp lu t, kinh t , xó h i cho cỏn b 28,9 qu n/huy n, xó/ph ng 11 Cỏc khoỏ o t o, o t o l i, b i d ng nõng cao trỡnh v chuyờn mụn, nghi p v , qu n lớ, lớ lu n chớnh tr , tin h c, ngo i ng cho cỏn b , giỏo 40,6 viờn, cụng ch c, viờn ch c cỏc c quan Nh n c, cỏc chuyờn chớnh tr xó h i v chuy n giao k thu t 12 Ch ng trỡnh d y ngh 37,3 13 Cỏc ch ng trỡnh khỏc 19,0 12 * ỏnh giỏ m c quan tr ng c a cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ang th c hi n l y v n b ng, ch ng ch c a h th ng giỏo d c qu c dõn v khụng l y v n b ng ch ng ch (xem b ng 1.2): B ng 1.2 Xột theo lo i giỏo d c l y v n b ng v giỏo d c khụng c n l y v n b ng, ch ng ch c a h th ng giỏo d c qu c dõn í ki n tr l i TT Lo i hỡnh giỏo d c th ng xuyờn Lo i hỡnh giỏo d c l y v n b ng, ch ng ch c a giỏo d c qu c dõn Lo i hỡnh giỏo d c khụng l y v n b ng, ch ng ch c a giỏo d c qu c dõn 102 | MODULE GDTX R t quan tr ng Quan tr ng Khụng quan tr ng T ng 52,6 43,3 4,1 100 22,0 53,8 24,2 100 Nh v y theo k t qu i u tra v m t h c t p, c nh n v n b ng ch ng ch c a h th ng giỏo d c q c dõn l r t quan tr ng v quan tr ng chi m 95,9%, Xột v m t i m trung bỡnh c a lo i hỡnh ny l 2,48/3 Lo i hỡnh h c t p khụng c n l y v n b ng ch ng ch thỡ r t quan tr ng v quan tr ng l 75,8%, i m trung bỡnh l 1,98/3 i u ú cú ngh a l hi n ng i i h c r t c n cú b ng, cú ch ng ch vỡ nhu c u vi c lm, vỡ cỏc c quan n d ng lao ng cũn coi n ng v b ng c p m ch a n ch n ng i lao ng cú n ng l c th c s M t khỏc Nh n c cũn ch a cú nh ng chớnh sỏch thớch h p t o i u ki n cho ng i h c cú ki n th c th c s v s d ng nhõn ti thụng qua n ng l c c a h * Xem xột m c nhu c u l y v n b ng ch ng ch v khụng l y v n b ng, ch ng ch c a cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn nh sau (xem b ng 1.3): B ng 1.3 Xột theo trỡnh o t o c nh n v n b ng, ch ng ch í ki n tr l i TT Lo i hỡnh giỏo d c th ng xuyờn l y v n b ng, ch ng ch R t quan tr ng Quan tr ng L y ch ng nh n hon thnh xoỏ mự ch L y ch ng nh n h t ti u h c L y ch ng nh n h t b tỳc THCS L y b ng t t nghi p b tỳc THPT L y b ng t t nghi p trung h c chuyờn nghi p v a lm v a h c L y b ng t t nghi p trung h c k thu t, trung h c ngh v a lm v a h c L y b ng t t nghi p cao ng v a lm v ah c 19,1 43,6 37,2 100 18,8 33,0 59,6 41,7 45,8 56,4 39,4 51,0 35,4 10,6 1,0 7,3 100 100 100 100 40,6 52,1 7,3 100 40,6 52,1 7,3 100 Khụng quan T ng tr ng C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 103 í ki n tr l i TT Lo i hỡnh giỏo d c th ng xuyờn l y v n b ng, ch ng ch L y b ng t t nghi p cao ng ngh v a lm v a h c L y b ng t t nghi p i h c t i ch c 10 L y ch ng ch ngo i ng 11 L y ch ng ch tin h c Cỏc lo i hỡnh giỏo d c khỏc (nờu tờn) 12 Chuyờn lu t giao thụng, giỏo d c chớnh quy, gi y phộp lỏi xe cỏc lo i i m trung bỡnh theo trỡnh TT o t o Lo i hỡnh giỏo d c th ng xuyờn v n b ng, ch ng ch R t quan tr ng Quan tr ng 38,9 53,7 7,4 100 43,3 21,4 21,9 12,5 49,5 57,1 56,3 45,0 7,2 21,4 21,9 42,5 100 100 100 100 c nh n v n b ng, ch ng ch l y L y ch ng nh n hon thnh xoỏ mự ch L y ch ng nh n h t ti u h c L y ch ng nh n h t b tỳc THCS L y b ng t t nghi p b tỳc THPT L y b ng t t nghi p trung h c chuyờn nghi p v a lm v a h c L y b ng t t nghi p trung h c k thu t, trung h c ngh v a lm v a h c L y b ng t t nghi p cao ng v a lm v a h c L y b ng t t nghi p cao ng ngh v a lm v ah c 104 | MODULE GDTX Khụng quan T ng tr ng TB 1,82 1,83 2,22 2,67 2,34 2,33 2,33 2,32 Thang i m : R t quan tr ng : Quan tr ng : Khụng quan tr ng TT C quan, ban ngnh cung c p cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn Ch ng trỡnh l y v n b ng, ch ng ch Ch ng trỡnh khụng l y v n b ng, ch ng ch T ng 17,9 82,1 100 16,0 84,0 100 17 H i Ngnh ngh Cỏc lo i ch ng trỡnh d ỏn 18 qu c gia Cỏc ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng ch ng ch h u h t l B Giỏo d c v o t o cung c p (99%), r i n cỏc B Y t , B T Phỏp, B Thu s n, B Lao ng Th ng binh v Xó h i Ng c l i, cỏc ch ng trỡnh khụng c n v n b ng, ch ng ch ch y u cỏc cỏc on th , cỏc h i nh H i Ng i cao tu i (97,%), H i Khuy n h c (91,%), H i Thanh niờn (91,%), H i Ph n (88,0%), H i Nụng dõn (84,5%), on Thanh niờn C ng s n H Chớ Minh (79,%) cung c p * Xem xột cỏc hỡnh th c t ch c h c t p ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn nh sau (xem b ng 1.9): B ng 1.9 Xột cỏc hỡnh th c t ch c h c t p TT Hỡnh th c h ct p H c t p trung 60,0 10,0 30,0 H c n a t p trung 36,5 41,9 21,6 V a lm v a h c 30,3 37,1 32,6 H c t xa 19,3 66,3 14,5 112 | MODULE GDTX Hi n t i T ng lai C hi n t i v t ng lai T ng 190 100 174 100 189 100 183 Hỡnh th c h ct p Hi n t i T h c cú h ng dn 17,1 61,0 22,0 T h c khụng cú h ng d n 3,6 80,4 16,1 Hỡnh th c khỏc 11,1 88,9 TT T ng lai C hi n t i v t ng lai T ng 100 182 100 156 100 109 100 V cỏc hỡnh th c h c t p hi n nay, ch y u h c t p trung, n a t p trung l chớnh, r i n v a lm v a h c, cũn t ng lai thỡ hỡnh th c t h c khụng cú h ng d n v h c t xa l ch y u Nh v y, xem xột cỏc lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn hi n ang th c hi n cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, chỳng ta ỏnh giỏ m t s khớa c nh th c hi n c a ch ng trỡnh nh : Cỏc lo i ch ng trỡnh ang th c hi n; m c u tiờn c a cỏc lo i ch ng trỡnh; nhu c u h c t p cỏc lo i ch ng trỡnh; nhu c u b ng c p hay khụng b ng c p; nh ng khú kh n hay thu n l i; cỏc hỡnh th c h c trờn c s ú cú cỏi nhỡn t ng th v vi c th c hi n cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn hi n BI TP Anh/ch hóy trỡnh by khỏi quỏt m c tiờu, n i dung c b n c a ch ng trỡnh ỏp ng theo nhu c u ng i h c Anh/ch trỡnh by khỏi quỏt m c tiờu, n i dung c b n c a ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng (Anh/ch vi t thnh ti u lu n kho ng 10 trang kh A4) C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 113 Ni dung XC NH CC NHểM I TNG HC VIấN TNG NG VI CC CHNG TRèNH GIO DC THNG XUYấN Hot ng Tho lun phõn loi cỏc nhúm i tng tham gia hc cỏc loi chng trỡnh giỏo dc thng xuyờn CU HI i v i ch ng trỡnh xúa mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , h c viờn l nh ng ng i nh th no? i v i ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng, h c viờn l ng i nh th no? i v i ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u ng i h c, h c viờn l ng i nh th no? i v i ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng c a h th ng giỏo d c qu c dõn, h c viờn l ng i nh th no? THễNG TIN PHN HI K t qu i u tra th c t cho th y i t ng c a giỏo d c th ng xuyờn th ng l: Nh ng ng i ch a bao gi c i h c cỏc nh tr ng chớnh quy Nh ng ng i ph i b h c d ch ng cỏc c p b c h c khỏc c bi t cỏc thnh ph l n nh H N i, TP H Chớ Minh, i t ng tham gia h c t p cũn l thi u niờn nh p c , khụng cú h kh u nờn ph i h c t i cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn Nh ng ng i ó v ang cụng tỏc mu n h c thờm hon thi n ki n th c, chu n húa, v nõng cao n ng l c lm t t h n cụng vi c ho c h c ngh tỡm ki m vi c lm cú thu nh p cao h n T 2000 n nay, s h c viờn theo h c cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn khỏc t ng lờn m t cỏch ỏng k , c bi t m ng l i cỏc trung tõm h c t p c ng ng xó/ph ng/th tr n phỏt tri n r ng kh p c n c (xem b ng 2.1) 114 | MODULE GDTX B ng 2.1 Cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn t 2002 2003 n 2007 2008 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 Xoỏ mự ch 47.909 41.760 65.454 52.621 75.896 78.570 Sau xoỏ 183.514 183.514 43.092 39.095 43.814 54.470 mự ch B tỳc 51.770 49.750 ti u h c 31.288 37.543 42.293 39.856 B tỳc 151.667 165.616 248.609 209.170 143.163 154.158 THCS B tỳc 264.090 311.398 351.281 380.171 389.611 475.859 THPT Chuyờn 416.667 2.333.656 4.114.994 6.297.194 10.217.048 12.780.540 Ngo i ng , 303.094 550.000 526.321 807.225 1.089.280 1.970.580 tin h c H c t xa 90.000 100.000 79.602 127.768 206.527 307.159 (Ngu n: Th ng kờ giỏo d c v o t o, B Giỏo d c v o t o v V Giỏo d c Th ng xuyờn Bỏo cỏo t ng k t hng n m) c bi t t 2000 n nay, h ng n m giỏo d c th ng xuyờn ó m nhi u l p b tỳc THCS cho kho ng 150.000 200.000 h c viờn v ó gúp ph n tớch c c vi c ph c p giỏo d c THCS H c viờn b tỳc THCS t ng t n m 2000 n n m 2005, sau ú b t u cú xu th gi m Ng c l i, h c viờn b tỳc THPT cú xu th t ng nh ng n m cu i v s t ng m nh h n sau 2010 gúp ph n ph c p giỏo d c b c THPT Cựng v i s phỏt tri n nhanh chúng v r ng kh p mụ hỡnh trung tõm h c t p c ng ng c p xó/ph ng/th tr n, giỏo d c th ng xuyờn ó t o c h i cho ụng o ng i lao ng c ti p t c h c t p, o t o l i, c b i d ng ng n h n, nh kỡ v th ng xuyờn theo cỏc ch ng trỡnh giỏo d c, C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 115 cỏc ch ng trỡnh k n ng ngh nghi p phự h p v i nhu c u nõng cao n ng su t lao ng, t ng thu nh p v chuy n i ngh nghi p S l t ng i c h c cỏc chuyờn cỏc trung tõm h c t p c ng ng t ng t bi n, t 200.000 l t ng i (n m h c 2000 2001) lờn t i 12.780.540 l t ng i (n m h c 2008 2009), t ng h n 60 l n Ngoi ra, h ng n m, giỏo d c th ng xuyờn ó t ch c cho hng tri u l t h c viờn theo h c cỏc l p ngo i ng , tin h c ng d ng v s l ng h c viờn n m h c 2007 2008 t ng h n l n so v i n m h c 2000 2001 V i s li u th ng kờ k trờn, cho th y xu h ng chung l quy mụ giỏo d c th ng xuyờn cỏc t nh ngy cng phỏt tri n Giỏo d c th ng xuyờn ó t o c h i cho nhi u ng i dõn c h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i, b ng nhi u hỡnh th c phong phỳ, a d ng, theo cỏc n i dung khỏc nõng cao dõn trớ, gúp ph n o t o i ng cỏn b v l c l ng lao ng cú v n hoỏ, cú chuyờn mụn, tham gia ỏng k vo phỏt tri n kinh t xó h i c a a ph ng K t qu phi u xin ý ki n cho th y cú 82,4% s cỏn b qu n lớ giỏo d c v GV nh n nh hi n t i, lo i i t ng c a giỏo d c th ng xuyờn l thi u niờn v ng i l n tu i (nh ng ng i lao ng, cỏn b , cụng nhõn, ) thỡ t l thi u niờn l cao h n, chi m kho ng 75%, nh ng sau n m 2010 n 2020 i t ng ch y u c a giỏo d c th ng xuyờn s l ng i l n tu i, chi m t l cao h n kho ng 65% H cho r ng n n m 2020, hon thnh ph c p giỏo d c THPT nờn i t ng thi u niờn s gi m d n v vi c phỏt tri n ngy cng nhi u cỏc lo i hỡnh tr ng THPT (ngoi cụng l p) s thu hỳt nhi u thi u niờn theo h c (xem b ng 2.2.) B ng 2.2 T l tu i c a h c viờn h c giỏo d c th ng xuyờn hi n t i v t ng lai Cỏc lo i it ng T 15 21 tu i Trờn 21 tu i (ng i lao b , cụng nhõn viờn ) 116 | MODULE GDTX ng, cỏn 2008 2010 (%) 2015 2020 (%) 75 35 25 65 BI TP B n hóy nờu cỏc lo i i t ng cú nhu c u tham gia h c t p lo i ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn theo Lu t Giỏo d c n m 2005 v cỏc lo i ch ng trỡnh khỏc m hi n cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn ang th c hi n (Vi t kho ng 10 trang ỏnh mỏy kh A4) Ni dung C IM NG C HOT NG HC TP CA CC NHểM I TNG HC CC CHNG TRèNH GIO DC THNG XUYấN Hot ng Phõn tớch ng c, nhu cu hc tp, iu kin hc ca cỏc nhúm i tng hc cỏc chng trỡnh giỏo dc thng xuyờn CU HI Phõn tớch ng c , nhu c u u vo h c t p c a cỏc nhúm i t ng h c cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn THễNG TIN C BN H c viờn tham gia h c ch ng trỡnh xúa mự ch v giỏo d c sau bi t ch bi t c, bi t vi t, cú th th c hi n nh ng k n ng s ng t t h n nh : d y cỏi h c hnh, c cỏc n thu c ch a b nh hay thu c b o v v t nuụi cõy tr ng ho c tham gia vo cỏc l p chuy n giao khoa h c k thu t nõng cao n ng su t v t nuụi cõy tr ng Núi chung i u ki n h c t p c a h c viờn r t khú kh n H c viờn tham gia h c ch ng trỡnh o t o b sung, tu nghi p nh kỡ, b i d ng nõng cao trỡnh , c p nh t ki n th c, k n ng lm t t cụng vi c ang lm, ho c nõng cao trỡnh ti p t c h c lờn b c cao h n i u ki n h c t p c a h núi chung khụng c thu n l i, nh t l th i gian h c t p H c viờn tham gia ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u ng i h c c p nh t, b sung ki n th c k n ng s ng c n thi t, gúp ph n nõng cao hi u bi t, nõng cao ch t l ng cu c s ng c a b n thõn, gia ỡnh, c ng ng v gúp ph n phỏt tri n c ng ng b n v ng i u ki n h c t p c a h khụng cú khú kh n l m C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 117 H c viờn tham gia ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng c a h th ng giỏo d c qu c dõn theo hỡnh th c v a lm v a h c, h c t xa, t h c cú h ng d n nõng cao trỡnh , cú th ti p t c h c lờn cỏc c p b c h c trờn, ho c c ng cú th tham gia lao ng s n xu t v cú b ng c p b ng b n bố i u ki n h c t p c a h c viờn h c cỏc ch ng trỡnh l y v n b ng ch ng ch c ng cú nhi u khú kh n nh t l v a lm v a h c Hot ng Tho lun, phõn tớch nng lc nhn thc ca cỏc nhúm i tng hc giỏo dc thng xuyờn CU HI Phõn tớch k n ng nh n th c c a cỏc nhúm th ng xuyờn i t ng h c giỏo d c THễNG TIN C BN M c ớch h c t p c a hai lo i i t ng cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cú khỏc nhau: i v i nh ng niờn/thi u niờn, h u h t u cú m c ớch tỡm ki m c h i ti p t c h c lờn b c cao h n (m c dự cỏc i u ki n h c t p khụng m y thu n l i), xin i h c ngh ki m vi c lm, i lm ho c tham gia lao ng s n xu t i v i nh ng ng i lao ng l n tu i, m c ớch h c t p ch y u l lm t t h n cụng vi c ang lm, chuy n i cụng vi c cú thu nh p cao h n, ỏp ng yờu c u chu n hoỏ i ng cỏn b v m t s ng i cú m c ớch t o c h i ti p t c h c lờn b c h c cao h n b ng ph ng th c khụng chớnh quy (t i ch c ho c t h c, h c t xa ) Kh o sỏt v ng c , nhu c u h c t p c a cỏc lo i i t ng giỏo d c th ng xuyờn, cú 80,5% s cỏn b qu n lớ giỏo d c v giỏo viờn cho r ng ng c , nhu c u c a h c viờn n giỏo d c th ng xuyờn l cú thay i t ng lai i v i i t ng l nh ng niờn/thi u niờn, h u h t u cú m c ớch tỡm ki m c h i ti p t c h c lờn b c cao h n ho c l y b ng c p, vỡ v y t l lo i i t ng ny chi m u th h n (70%) nh ng t sau 2010 n 2020, m i t ng 118 | MODULE GDTX ch y u c a giỏo d c th ng xuyờn l nh ng ng i lao ng l n tu i m c ớch h c t p ch y u c a h l lm t t h n cụng vi c ang lm, chuy n i cụng vi c cú thu nh p cao h n ho c b sung, hon thi n ki n th c chi m n 60% (xem b ng 3.1) B ng 3.1 T l ng c v nhu c u h c t p c a h c viờn hi n t i v t ng lai TT ng c , nhu c u h c t p Hi n t i 2010 (%) 2015 2020 (%) Theo nhu cu l y b ng c p 70 35 Khụng c n b ng c p 30 65 H c lờn b c cao h n 60 40 Theo Tham gia lao ng s n xu t ng c ho c b sung, hon thi n 40 60 ki n th c lm t t h n cụng vi c ang lm N u xột theo nhu c u h c l y cỏc lo i v n b ng, ch ng ch c a giỏo d c th ng xuyờn hay giỏo d c chớnh quy, h c viờn c ng cú nh ng nhu c u khỏc (xem b ng 3.2) C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 119 B ng 3.2 Xột nhu c u c n cỏc lo i v n b ng, ch ng ch Cỏc lo i v n b ng ch ng ch B ng chớnh Lo i B ng quy, hỡnh B ng giỏo Ch ng b ng TT giỏo chớnh d c ch giỏo d c quy th ng d c (LHGD) xuyờn th ng xuyờn LHGD l y ch ng ch h t ti u h c LHGD l y ch ng ch h t THCS ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn LHGD l y b ng t t nghi p giỏo d c th ng xuyờn c p THPT B ng chớnh quy v ch ng ch B ng B ng chớnh giỏo quy, d c giỏo th ng d c T ng xuyờn th ng v xuyờn ch ng v ch ch ng ch 18,0 5,6 62,9 6,7 4,5 2,2 100 18,1 34,0 26,6 13,8 5,3 2,1 100 26,5 49,0 4,1 17,3 1,0 2,0 100 120 | MODULE GDTX Cỏc lo i v n b ng ch ng ch B ng chớnh Lo i B ng quy, hỡnh B ng giỏo Ch ng b ng TT giỏo chớnh d c ch giỏo d c quy th ng d c (LHGD) xuyờn th ng xuyờn LHGD l y b ng t t nghi p trung h c chuyờn nghi p v a lm v ah c (h c t i ch c) LHGD l y b ng t t nghi p trung h c k thu t, trung h c ngh v a lm v ah c LHGD l y b ng t t nghi p B ng chớnh quy v ch ng ch B ng B ng chớnh giỏo quy, d c giỏo th ng d c T ng xuyờn th ng v xuyờn ch ng v ch ch ng ch 17,0 52,1 7,4 13,8 1,1 2,1 6,4 100 23,4 50,0 4,3 9,6 5,3 7,4 100 31,2 45,2 3,2 11,8 5,4 3,2 100 C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 121 Cỏc lo i v n b ng ch ng ch B ng chớnh Lo i B ng quy, hỡnh B ng giỏo Ch ng b ng TT giỏo chớnh d c ch giỏo d c quy th ng d c (LHGD) xuyờn th ng xuyờn B ng chớnh quy v ch ng ch cao ng v a lm v ah c LHGD l y b ng t t nghi p cao ng ngh v a lm v ah c LHGD l y b ng t t nghi p i h c v a lm v ah c LHGD l y ch ng ch ngo i ng B ng B ng chớnh giỏo quy, d c giỏo th ng d c T ng xuyờn th ng v xuyờn ch ng v ch ch ng ch 24,7 51,6 2,2 14,0 5,4 2,2 100 38,7 36,6 4,3 15,1 3,2 2,2 100 13,7 24,2 50,5 3,2 1,1 7,4 100 122 | MODULE GDTX Cỏc lo i v n b ng ch ng ch B ng chớnh Lo i B ng quy, hỡnh B ng giỏo Ch ng b ng TT giỏo chớnh d c ch giỏo d c quy th ng d c (LHGD) xuyờn th ng xuyờn LHGD l y 10 ch ng ch tin h c Cỏc LHGD khỏc (nờu tờn: 11 h c t xa, trờn m ng, ngh nhõn) B ng chớnh quy v ch ng ch B ng B ng chớnh giỏo quy, d c giỏo th ng d c T ng xuyờn th ng v xuyờn ch ng v ch ch ng ch 12,2 23,3 52,2 2,2 1,1 8,9 100 6,3 18,8 62,5 0 6,3 6,3 100 Khi c h i cỏc lo i ch ng trỡnh c a giỏo d c th ng xuyờn c n c c p v n b ng, ch ng ch c a h th ng giỏo d c chớnh quy hay h th ng giỏo d c th ng xuyờn thỡ h u h t u tr l i dựng b ng c a giỏo d c th ng xuyờn Ch ng trỡnh giỏo d c ti u h c l y ch ng ch , ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p THCS, c p THPT l y b ng t t nghi p giỏo d c th ng xuyờn Ch riờng cú ch ng trỡnh giỏo d c i h c v a lm v a h c thỡ yờu c u l y b ng t t nghi p chớnh quy õy l m t th c t ũi h i ph i i xin vi c lm c a ng i h c v cỏc c quan n d ng lao ng ũi ph i cú b ng t t nghi p i h c h chớnh quy N u cú C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 123 th thay i chớnh sỏch n d ng lao ng l lo i v n b ng no c ng ch p nh n thỡ ng i h c c ng s ch p nh n b ng giỏo d c th ng xuyờn i u ú ch ng t h c viờn khụng ũi h i b ng ch ng ch c a giỏo d c th ng xuyờn hay giỏo d c chớnh quy mi n l v n b ng y ph i c xó h i th a nh n, ph i c bỡnh ng cụng vi c, n d ng Do ú, i v i giỏo d c th ng xuyờn, v n t lỳc ny l ph i lm nõng cao c ch t l ng giỏo d c theo yờu c u c a xó h i D KIM TRA, NH GI TON B MODULE Bi Phõn tớch m c tiờu, n i dung, ch ng trỡnh v ỏnh giỏ ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c ph thụng a) Yờu c u ỏnh giỏ Nờu c m c tiờu c a ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c ph thụng Nờu c nh ng n i dung c b n c a ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c ph thụng Nờu c nh ng yờu c u c b n c a chu n ki n th c, k n ng, thỏi c a ch ng trỡnh Nờu c cỏch ỏnh giỏ ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c ph thụng Nờu c nh ng khú kh n, thu n l i vi c th c hi n ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c ph thụng b) V x p lo i * Lo i Xu t s c (A): Nờu c y n i dung trờn * Lo i Khỏ (B): Nờu c cỏc n i dung nh c a lo i A, nh ng ph n nờu cỏc khú kh n, thu n l i khụng c y * Lo i Trung bỡnh (C): Nờu c n i dung trờn 124 | MODULE GDTX * Lo i khụng t yờu c u (D): Cỏc n i dung trờn u trỡnh by khụng y , khụng chớnh xỏc Bi Phõn tớch nhu c u, ng c h c t p c a cỏc nhúm i t ng tham gia h c t p ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p THPT a) Yờu c u ỏnh giỏ Nờu c nhu c u v ng c h c t p c a i t ng tham gia h c t p ch ng trỡnh xúa mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch Nờu c nhu c u v ng c h c t p c a i t ng tham gia h c t p ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p THCS Nờu c nhu c u v ng c h c t p c a i t ng tham gia h c t p ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p THPT Nờu c nhu c u v ng c h c t p c a i t ng tham gia h c t p ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u c a ng i h c; c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh Nờu c nhu c u v ng c h c t p c a i t ng tham gia h c t p ch ng trỡnh o t o, b i d ng v nõng cao trỡnh v chuyờn mụn, nghi p v b) V x p lo i * Lo i Xu t s c (A): Nờu c y n i dung trờn * Lo i Khỏ (B): Nờu c n i dung trờn ho c nờu c c n i dung, nh ng trỡnh by khụng c y * Lo i Trung bỡnh (C): Nờu c n i dung trờn ho c nờu c c n i dung, nh ng trỡnh by khụng c y , thi u chớnh xỏc * Lo i Khụng t yờu c u (D): Cỏc n i dung trờn u trỡnh by khụng y , khụng chớnh xỏc C IM CA I TNG HC VIấN GIO DC THNG XUYấN | 125 E TI LIU THAM KHO K ho ch hnh ng qu c gia v giỏo d c cho m i ng i 2003 2015, H N i, thỏng 6/2003 Lu t Giỏo d c s a i, NXB Chớnh tr Qu c gia, H N i, 2005 Quy t nh 112 c a Th t ng Chớnh ph v vi c phờ t ỏn Xõy d ng xó h i h c t p, ngy 18/5/2005 Thỏi Th Xuõn o, Bỏo cỏo t ng k t ti c p B nh h ng phỏt tri n giỏo d c khụng chớnh quy giai o n m i, Mó s B20058027 Nguy n Th Mai H, Bỏo cỏo t ng k t ti c p b Nghiờn c u ng c v cỏc y u t tỏc ng t i ng c h c t p c a ng i l n giai o n hi n Mó s B20103780 Ngụ Nh t Quang, c i m c a h c viờn v m t s v n d y h c b tỳc v n húa, NXB Giỏo d c, H N i Tụ Bỏ Tr ng (Ch biờn), Giỏo d c th ng xuyờn (th c tr ng v nh h ng phỏt tri n Vi t Nam), NXB i h c Qu c gia H N i, 2001 Tụ Bỏ Tr ng, Bỏo cỏo t ng k t ti c p B tr ng i m H th ng giỏo d c th ng xuyờn Vi t Nam nh ng th p k u c a th k XXI, Mó s B20073764 T M t s bi bỏo vi t v c i m c a i t ng h c viờn giỏo d c th ng xuyờn c a cỏc tỏc gi ó ng t p Giỏo d c, t p Khoa h c Giỏo d c v m t s t p khỏc 126 | MODULE GDTX [...]... MODULE GDTX 3 B ng 2.1 Các ch ng trình giáo d c th ng xuyên t 2002 — 20 03 n 2007 — 2008 02 — 03 03 — 04 04 — 05 05 — 06 06 — 07 07 — 08 Xoá mù ch 47.909 41.760 65.454 52.621 75.896 78.570 Sau xoá 1 83. 514 1 83. 514 43. 092 39 .095 43. 814 54.470 mù ch B túc 51.770 49.750 ti u h c 31 .288 37 .5 43 42.2 93 39.856 B túc 151.667 165.616 248.609 209.170 1 43. 1 63 154.158 THCS B túc 264.090 31 1 .39 8 35 1.281 38 0.171 38 9.611... thành ti u lu n kho ng 7 — 10 trang kh A4) ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 1 13 Nội dung 2 XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Hoạt động Thảo luận phân loại các nhóm đối tượng tham gia học tập các loại chương trình giáo dục thường xuyên 1 CÂU HỎI — i v i ch ng trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau bi t ch , h c viên là... trình l y ch ng ch tin h c 108 | MODULE GDTX 3 8,1 14,1 25 ,3 38,4 14,1 100 6,1 7,9 19,4 17,8 34 ,7 32 ,7 37 ,8 2,0 100 30 ,7 10,9 100 3, 3 26,1 43, 5 15,2 12,0 100 2,2 25,0 45,7 20,7 2,2 37 ,0 37 ,0 12,0 12,0 100 2,2 29 ,3 41 ,3 14,1 13, 0 100 7,7 31 ,9 35 ,2 12,1 13, 2 100 6,1 22,4 40,8 26,5 4,1 100 8,2 20,6 53, 6 15,5 2,1 100 6,5 100 M c TT (%) Các lo i ch ng trình Giáo d c th ng xuyên R t Thu n Bình Khó R t thu... ch tin h c Ch ng trình giáo d c l y v n b ng ch ng ch khác TB 2,64 5 4 2,90 3 2,81 2 1 2, 93 Thang i m : r t thu n l i : thu n l i : bình th ng : khó kh n : r t khó kh n 2,96 3, 05 2, 93 3,09 3, 00 3, 18 2,82 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 109 Bi u mô t v thu n l i, khó kh n trong vi c th c hi n các lo i ch ng trình giáo d c th ng xuyên hi n nay Ch ng trình giáo d c l y v n b ng,... tr ng T ng 31 ,5 41 ,3 31,5 100 36 ,5 54,2 9,4 100 50,0 40,4 9,6 100 57 ,3 38,5 4,2 100 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 105 Ý ki n tr l i TT Lo i hình giáo d c th ng xuyên không l y v n b ng, ch ng ch 5 Nâng cao tay ngh , h c ngh m i B i d ng chuyên môn, nghi p v 6 cho cán b , công ch c Giáo d c, truy n thông c a các B , 7 Ban ngành (B Lao ng, Th ng binh, Xã h i; B Y t ) Giáo d c,... 10 trang ánh máy kh A4) Nội dung 3 ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Hoạt động 1 Phân tích động cơ, nhu cầu học tập, điều kiện học tập của các nhóm đối tượng học các chương trình giáo dục thường xuyên 1 CÂU HỎI Phân tích ng c , nhu c u u vào h c t p c a các nhóm i t ng h c các ch ng trình giáo d c th ng xuyên 2 THÔNG TIN CƠ BẢN — H c... n b ng, ch ng ch c a giáo d c th ng xuyên hay giáo d c chính quy, h c viên c ng có nh ng nhu c u khác nhau (xem b ng 3. 2) 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 119 B ng 3. 2 Xét nhu c u c n các lo i v n b ng, ch ng ch Các lo i v n b ng ch ng ch B ng chính Lo i B ng quy, hình B ng giáo Ch ng b ng TT giáo chính d c ch giáo d c quy th ng d c (LHGD) xuyên th ng xuyên 1 LHGD l y ch ng... ch ng và ch ch ng ch 17,0 52,1 7,4 13, 8 1,1 2,1 6,4 100 23, 4 50,0 4 ,3 9,6 0 5 ,3 7,4 100 31 ,2 45,2 3, 2 11,8 0 5,4 3, 2 100 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 121 Các lo i v n b ng ch ng ch B ng chính Lo i B ng quy, hình B ng giáo Ch ng b ng TT giáo chính d c ch giáo d c quy th ng d c (LHGD) xuyên th ng xuyên B ng chính quy và ch ng ch cao ng v a làm v ah c 7 LHGD l y b ng t t nghi... trình giáo d c th ng xuyên 3 LHGD l y b ng t t nghi p giáo d c th ng xuyên c p THPT B ng chính quy và ch ng ch B ng B ng chính giáo quy, d c giáo th ng d c T ng xuyên th ng và xuyên ch ng và ch ch ng ch 18,0 5,6 62,9 6,7 0 4,5 2,2 100 18,1 34 ,0 26,6 13, 8 0 5 ,3 2,1 100 26,5 49,0 4,1 17 ,3 0 1,0 2,0 100 120 | MODULE GDTX 3 Các lo i v n b ng ch ng ch B ng chính Lo i B ng quy, hình B ng giáo Ch ng b ng TT giáo. .. ch ng ch ngo i ng B ng B ng chính giáo quy, d c giáo th ng d c T ng xuyên th ng và xuyên ch ng và ch ch ng ch 24,7 51,6 2,2 14,0 0 5,4 2,2 100 38 ,7 36 ,6 4 ,3 15,1 0 3, 2 2,2 100 13, 7 24,2 50,5 3, 2 1,1 7,4 0 100 122 | MODULE GDTX 3 Các lo i v n b ng ch ng ch B ng chính Lo i B ng quy, hình B ng giáo Ch ng b ng TT giáo chính d c ch giáo d c quy th ng d c (LHGD) xuyên th ng xuyên LHGD l y 10 ch ng ch tin h
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 3 đặc điểm của đối tượng giáo dục thường xuyên hoàng thị kim thúy , Module giáo dục thường xuyên 3 đặc điểm của đối tượng giáo dục thường xuyên hoàng thị kim thúy , Module giáo dục thường xuyên 3 đặc điểm của đối tượng giáo dục thường xuyên hoàng thị kim thúy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập