Module giáo dục thường xuyên 2 sự hình thành và phát triển các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên ở việt nam hoàng thị kim thúy

38 13 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:09

HONG TH KIM THUí MODULE gdtx Sự hình thành phát triển mÔ hình sở giáo dục thờng xuyên việt nam | 57 A GII THIU TNG QUAN C s giỏo d c l n v hnh chớnh cu i cựng c a m t h th ng giỏo d c ú, h ng ngy, h ng gi di n quỏ trỡnh giỏo d c, o t o nh m nõng cao dõn trớ, o t o ngu n nhõn l c, b i d ng nhõn ti cho t n c i v i giỏo d c chớnh quy, mụ hỡnh giỏo d c l cỏc lo i hỡnh tr ng, h c vi n, vi n, nh cỏc lo i tr ng m m non, tr ng ti u h c, tr ng trung h c c s , tr ng trung h c ph thụng, tr ng dõn t c n i trỳ, tr ng bỏn trỳ dõn nuụi, tr ng cao ng, tr ng i h c, h c vi n v cỏc vi n nghiờn c u cú tham gia o t o nghiờn c u sinh i v i giỏo d c th ng xuyờn, mụ hỡnh giỏo d c g m cỏc tr ng l p b tỳc v n húa (BTVH), trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cỏc c p, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn h ng nghi p d y ngh , cỏc trung tõm ngo i ng , tin h c v cỏc trung tõm h c t p c ng ng S hỡnh thnh v phỏt tri n cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn c g n li n v i quỏ trỡnh phỏt tri n kinh t xó h i c a t n c c bi t g n v i quỏ trỡnh th c hi n cỏc nhi m v chớnh tr c a quan tr ng c a h th ng giỏo d c th ng xuyờn t ng giai o n nh t nh M i m t c s giỏo d c th ng xuyờn u cú nh ng ch c n ng nhi m v c thự ỏp ng nhu c u h c t p th ng xuyờn cho nh ng ng i khụng cú hon c nh n tr ng ph thụng Trong i u ki n hi n nay, ng v Nh n c ta ch tr ng ti n t i xõy d ng xó h i h c t p Vỡ v y, c s giỏo d c c a giỏo d c th ng xuyờn ph i c nh h ng hon thi n a d ng, a ch c n ng, thu n ti n cho ng i h c ỏp ng nhu c u h c t p a d ng, th ng xuyờn, liờn t c c a m i ng i dõn c ng ng ỏp ng nhu c u phỏt tri n c a giỏo d c th ng xuyờn n n m 2020 58 | MODULE GDTX B MC TIấU MC TIấU CHUNG Trỡnh by c quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt tri n cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn ỏnh giỏ c nh ng u i m v nh ng h n ch c a cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn hi n Phõn tớch c nh ng yờu c u c n hon thi n mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn nh m ỏp ng yờu c u phỏt tri n c a giỏo d c th ng xuyờn n n m 2020 MC TIấU C TH 2.1 V KIN THC Nờu c s hỡnh thnh cỏc lo i hỡnh, cỏch th c t ch c cỏc l p h c xoỏ mự ch th i kỡ u tiờn Nh n c Vi t Nam m i c c l p mụ hỡnh u tiờn c a c s giỏo d c th ng xuyờn: m c ớch, n i dung, i t ng, hỡnh th c t ch c cỏc ho t ng Nh ng u v h n ch c a lo i c s giỏo d c th ng xuyờn lo i hỡnh ny Nờu c s hỡnh thnh v phỏt tri n lo i hỡnh cỏc l p BTVH, cỏc tr ng BTVH cỏc c p t xó, huy n v t nh; cỏc tr ng BTVH cụng nụng; tr ng BTVH trung ng: m c ớch, n i dung, i t ng, hỡnh th c t ch c cỏc ho t ng; phõn tớch c nh ng u i m v h n ch c a cỏc lo i mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn lo i hỡnh ny Nờu c s hỡnh thnh v phỏt tri n t tr ng BTVH sang cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn a ch c n ng c p huy n, t nh: m c ớch, n i dung, i t ng, hỡnh th c t ch c cỏc ho t ng, quy ch t ch c qu n lớ Phõn tớch c nh ng u i m v h n ch c a lo i mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, trung tõm giỏo d c th ng xuyờn h ng nghi p d y ngh , trung tõm ngo i ng tin h c, cỏc lo i trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c a cỏc tr ng i h c, cao ng Nờu c s hỡnh thnh v phỏt tri n cỏc trung tõm h c t p c ng ng c p lng, xó: m c ớch, n i dung, i t ng, hỡnh th c t ch c cỏc ho t ng, quy ch t ch c qu n lớ cỏc trung tõm h c t p c ng ng Hi u c vai trũ tỏc d ng c a cỏc l p xoỏ mự ch , cỏc tr ng l p b tỳc v n húa v cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, trung tõm ngo i ng tin h c v trung tõm h c t p c ng ng S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 59 Hi u c nh ng h n ch c a cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn Hi u c i ng GV v nh ng ng i tham gia xoỏ mự ch , b tỳc v n húa v giỏo d c th ng xuyờn Phõn tớch c nh ng c i m nhu c u c a ng i h c, c i m phỏt tri n kinh t xó h i c a t ng a ph ng, s c n thi t ph i hon thi n cỏc mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn v trung tõm h c t p c ng ng nh m t o i u ki n giỏo d c th ng xuyờn ngy cng phỏt tri n xu t c mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn v trung tõm H c t p c ng ng th i gian t i ỏp ng c nhu c u o t o ngu n nhõn l c cho cụng nghi p hoỏ hi n i hoỏ t n c Hi u c yờu c u phỏt tri n giỏo d c s nghi p cụng nghi p hoỏ hi n i hoỏ v xõy d ng xó h i h c t p ú c n ph i hon thi n cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn 2.2 V K NNG Phõn tớch c nh ng k t qu to l n chi n d ch: ch ng n n mự ch n m 1945 1946; quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt tri n cỏc l p, tr ng b tỳc v n húa, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, trung tõm ngo i ng tin h c v trung tõm h c t p c ng ng Phõn tớch c quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt tri n cỏc mụ hỡnh giỏo d c th ng xuyờn, t cỏc l p, tr ng b tỳc v n húa, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, trung tõm ngo i ng tin h c n trung tõm h c t p c ng ng Phõn tớch c cỏc yờu c u c n c hon thi n c s giỏo d c th ng xuyờn nh ng th p k u c a th k XXI 2.3 V THI Trõn tr ng v i nh ng thnh qu m cha ụng chỳng ta ó ginh c cụng cu c xoỏ mự ch v giỏo d c cho m i ng i Trõn tr ng v i nh ng thnh qu m cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn ó t c Th hi n tinh th n trỏch nhi m vi c hon thi n mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn Th hi n tinh th n trỏch nhi m d y v h c, cụng tỏc giỏo d c th ng xuyờn 60 | MODULE GDTX C NI DUNG Ni dung S HèNH THNH V PHT TRIN CA CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN Hot ng: Nghiờn cu s hỡnh thnh cỏc loi mụ hỡnh c s giỏo dc thng xuyờn qua cỏc thi kỡ: trng, lp BTVH; trung tõm giỏo dc thng xuyờn; trung tõm hc cng ng; trung tõm ngoi ng tin hc CU HI B n bi t gỡ v chi n d ch Ch ng n n mự ch Ch t ch H Chớ Minh phỏt ng? K t thỳc chi n d ch ch ng n n mự ch , chỳng ta ó m c bao nhiờu l p xoỏ mự ch ? K t qu chỳng ta ó xoỏ mự ch cho bao nhiờu ng i chi n d ch ch ng n n mự ch t n m 1945 1946? Vỡ khụng trỡ cỏc tr ng, l p b tỳc v n húa m thnh l p cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cỏc c p (huy n/th xó, t nh)? Ch c n ng, nhi m v c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cỏc c p? Vỡ ph i thnh l p trung tõm h c t p c ng ng? Ch c n ng nhi m v c a trung tõm h c t p c ng ng GI í HOT NG T nghiờn c u ti li u, c ng cú th t ch c th o lu n t , nhúm xỏc nh s hỡnh thnh mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn qua cỏc th i kỡ Ghi l i nh ng n i dung ó nghiờn c u c xỏc nh c s hỡnh thnh cỏc c s giỏo d c th ng xuyờn qua cỏc th i kỡ t thnh l p n c t i THễNG TIN C BN Cỏch m ng thỏng Tỏm thnh cụng Ngy 2/9/1945 t i Qu ng tr ng Ba ỡnh, Ch t ch H Chớ Minh c b n Tuyờn ngụn c l p khai sinh n c Vi t Nam Dõn ch C ng ho Trong b n Tuyờn ngụn, Ng i ó lờn ỏn v t cỏo chớnh sỏch ngu dõn c a th c dõn Phỏp v i vi c chỳng l p nh tự nhi u h n tr ng h c C ng ngy y, i t ng Vừ Nguyờn Giỏp nguyờn B tr ng B N i v c di n v n v chớnh sỏch i n i, S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 61 i ngo i c a Chớnh ph lõm th i, tuyờn b N n giỏo d c m i ang th i kỡ t ch c, ch c ch n b c s h c s c ng bỏch Trong th i h n r t ng n s ban hnh l nh b t bu c h c ch qu c ng ch ng n n mự ch n tri t Ch m t ngy sau, ngy 3/9/1945, bu i h p u tiờn c a H i ng Chớnh ph , vi c c p bỏch c n lm, Ch t ch H Chớ Minh x p vi c ch ng n n mự ch l nhi m v th hai, ch sau vi c ch ng n n Ng i cũn ch r ng: M t dõn t c d t l m t dõn t c y u Vỡ v y tụi ngh m m t chi n d ch Ch ng n n mự ch th c hi n l i kờu g i c a Bỏc, ngy 8/9/1945, Chớnh ph ban hnh ba s c l nh Trong cựng m t ngy, ba s c l nh v ch ng n n mự ch ó c kớ ban hnh S c l nh 17 t m t bỡnh dõn h c v ton cừi Vi t Nam M t bỡnh dõn h c v l m t n n giỏo d c bỡnh dõn cho t t c m i ng i M t n n giỏo d c khụng cao siờu, khụng kinh vi n M t n n giỏo d c khụng ch dnh cho m t s ớt ng i nh tr c õy m l cho t t c m i ng i Cú th núi õy s l m t n n giỏo d c i chỳng, n n giỏo d c cho ton dõn v c bi t l cho t t c nh ng ng i nụng dõn v th thuy n, nh ng ng i lao ng c n c Xỏc nh m t n n giỏo d c bỡnh dõn bu i u c a Nh n c non tr l c n thi t v th c t v i i u ki n lỳc ny, S c l nh 19 ó kh ng nh: Trong ton cừi n c Vi t Nam s thi t l p cho nụng dõn v th thuy n nh ng l p h c bỡnh dõn bu i t i nhanh chúng xúa mự ch cho 95% ng i khụng bi t c bi t vi t Th c hi n nhi m v ú, S c l nh s 20 kh ng nh: Vi c h c ch Qu c ng l b t bu c v khụng m t ti n cho t t c m i ng i Cú th núi, chi n d ch Ch ng n n mự ch chớnh th c c phỏt ng t ngy 8/9/1945, sau cỏc s c l nh trờn c ban hnh Ngy 18/9/1945, Nha Bỡnh dõn h c v c thnh l p V a thnh l p, Nha bỡnh dõn h c v ó t ch c khúa hu n luy n cỏn b bỡnh dõn h c v u tiờn t i H N i mang tờn H Chớ Minh Ngy 04/10/1945, Ch t ch H Chớ Minh ó g i l i kờu g i Ch ng n n th t h c t i ton th qu c dõn ng bo: Mu n gi v ng n n c l p, mu n lm cho dõn m nh n c giu, m i ng i Vi t nam ph i hi u bi t quy n l i c a mỡnh, b n ph n c a mỡnh, ph i cú ki n th c m i cú th tham gia vo cụng cu c xõy d ng n c nh v tr c h t, ph i bi t c, bi t vi t ch Qu c ng 62 | MODULE GDTX Nh ng ng i ó bi t ch hóy d y cho nh ng ng i ch a bi t ch , hóy gúp s c vo bỡnh dõn h c v Nh ng ng i ch a bi t ch hóy g ng s c m h c cho bi t i H ng ng l i kờu g i c a Ch t ch H Chớ Minh, phong tro Ch ng n n mự ch c tri n khai v nhanh chúng lan r ng kh p c n c, n sõu vo t ng thụn lng, ngừ xúm Ch ng n n mự ch ó tr thnh m t phong tro qu n chỳng nhõn dõn th c s v i nh ng hỡnh th c t ch c h t s c linh ng, thớch nghi v i i u ki n sinh ho t c a nhõn dõn lao ng Ng i h c l t t c , t nh ng em bộ, n nh ng c gi, t nh ng ng i nụng dõn n nh ng ng i th ang lm vi c cỏc cụng x ng; khụng phõn bi t sang hốn, khụng phõn bi t giu nghốo, khụng phõn bi t ng phỏi, tụn giỏo, dõn t c N u ó l ng i Vi t Nam thỡ ph i i h c v c h c xúa mự ch Giỏo viờn d y xúa mự ch l cỏc th y giỏo ó d y h c tr c õy, l nh ng ng i t m i t ng l p nhõn dõn, t nh ng ng i v a thoỏt n n mự ch , c thụng vi t th o u cú th tr thnh giỏo viờn d y xúa mự ch Ng i bi t ch d y ng i ch a bi t ch ; v khụng bi t ch thỡ ch ng d y; b khụng bi t ch thỡ d y; ng i n, ng i lm, sen, ch a bi t ch thỡ ch nh d y L p h c l nh c ng ng, l tr s c a cỏc c quan chớnh quy n, doanh tr i quõn i, nh c a t nhõn, ỡnh, chựa Nhi u n i lỏ chu i, mo nang c em dựng thay cho gi y; g ch non, s n khụ, than c i thay cho ph n vi t; m t t, t ng nh, vỏch ỏ, l ng trõu, nong nia thay cho b ng en Ch sau m t n m ngy phỏt ng phong tro Ch ng n n mự ch ó t ch c c 75.000 l p h c v i trờn 95.000 giỏo viờn; trờn 2.500.000 ng i bi t c, bi t vi t ch Qu c ng M i phong tro b c sang m t giai o n m i, Ch t ch H Chớ Minh l i ch o cho cỏn b v giỏo viờn nh ng cụng vi c c n ph i lm T sau ngy ton qu c khỏng chi n, phong tro Ch ng n n mự ch ó t c nh ng k t qu ỏng khớch l , bỡnh dõn h c v nh n thờm nhi m v m i, v a ch ng mự ch , v a y m nh khỏng chi n v i kh u hi u M i l p h c bỡnh dõn l m t t tuyờn truy n khỏng chi n Trong th g i cho cỏn b v giỏo viờn bỡnh dõn h c v khu III, Ng i ch rừ: Cỏc l p bỡnh dõn h c v ch ng nh ng d y cho ng bo h c ch , lm tớnh m l i d y thờm v cụng cu c khỏng chi n c u n c, t ng gia s n xu t, giỳp ụng binh s , giỳp ng bo t n c S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 63 N m 1948, v i phong tro thi ua yờu n c m Ch t ch H Chớ Minh ra, bỡnh dõn h c v chuy n sang m t giai o n m i Ng i ch rừ h ng i ti p theo c a bỡnh dõn h c v : Trong phong tro thi ua ỏi qu c, tụi mong cỏc b n c ng h ng hỏi xung phong Vựng no cũn sút n n mự ch thỡ cỏc b n c g ng thi ua di t cho h t gi c d t m t th i gian mau chúng Vựng no ó h t n n mự ch , thỡ cỏc b n thi ua ti n lờn m t b c n a, b ng cỏch d y cho ng bo: Th ng th c v sinh, dõn b t m au; th ng th c khoa h c, b t mờ tớn nh m; b n phộp tớnh lm n quen ng n n p; l ch s v a d n c ta (v n t t b ng th ho c ca) nõng cao lũng yờu n c; o c c a cụng dõn, tr thnh ng i cụng dõn ng n (Trong th g i cho anh ch em bỡnh dõn h c v nhõn d p phỏt ng phong tro thi ua ỏi qu c v k ni m ngy c l p 2/9/1948) Phong tro Ch ng n n mự ch ( c s quan tõm, ch o k p th i c a Ch t ch H Chớ Minh, c a ng v Chớnh ph ), ngy cng phỏt tri n T 2,5 tri u ng i thoỏt n n mự ch n m 1946 t i n m 1948 l tri u ng i v n n m 1952 l 10 tri u ng i, chi n d ch xoỏ n n mự ch c b n c hon thnh i ụi v i vi c di t gi c d t, vi c BTVH c ng c s c thụng, vi t th o c a nh ng ng i ó thoỏt n n mự ch ct ch c v y m nh, trỡnh v n hoỏ c a cỏn b v nhõn dõn lao ng c ng c nõng lờn Bỡnh dõn h c v l y l p h c l c s d y h c/giỏo d c theo tinh th n l p bỡnh dõn c g ng tỡm n ng i h c a i m l p h c khụng ch t cỏc tr ng cụng, tr ng t cú s n, m t cỏc ỡnh, chựa, n, mi u, i m canh v cỏc nh dõn t ng i r ng rói r i rỏc kh p cỏc ng ph , xúm ngừ h c viờn õu thỡ h c y cho thu n ti n Bỡnh dõn h c v cũn m cỏc l p h c riờng cho cỏc n v b i, t v , c nh v , cụng an, cụng nhõn, t ng ni, ng i bỏn hng, ng dõn v cho c ph m nhõn trỡnh b tỳc bỡnh dõn tr lờn, b i d ng h c viờn l y tr ng t p trung v t i ch c lm c s d y h c/giỏo d c Cu i n m 1947, liờn khu V m tr ng ti u h c bỡnh dõn N m 1948, Nam B m cỏc tr ng ti u h c bỡnh dõn c p t nh, trung h c bỡnh dõn c p khu u n m 1949, ngnh quõn gi i, hỡnh thnh cỏc tr ng BTVH m i xớ nghi p N m 1951, Tr ng Ph thụng Lao ng Trung ng c thnh l p C ng th i gian ny, cỏc khu v t nh ó m c 20 tr ng ph 64 | MODULE GDTX thụng lao ng Cu i n m 1954, H N i, cỏc tr ng BTVH t i ch c c t ch c theo h th ng c a liờn hi p cụng on cỏc c quan trung ng v H N i Sau ú, phong tro b tỳc v n húa t i ch c nhanh chúng lan r ng cỏc thnh ph , th xó, th tr n N m 1956, Tr ng B tỳc Cụng nụng Trung ng c thnh l p N m 1958, cỏc tr ng BTVH t p trung c p huy n c thnh l p Cỏc lo i tr ng trờn u cú quy ch quy nh rừ: m c tiờu, i t ng c a tr ng; ch ng trỡnh h c; t ch c l p v ch h c t p; t ch c qu n lớ, ki m tra; ch bỏo cỏo; giỏo viờn, h c viờn; ki m tra lờn l p v thi h t c p; khen th ng, k lu t; ti chớnh v c s v t ch t Nh v y, BTVH ó xõy d ng c m ng l i c s giỏo d c c a mỡnh M ng l i ny c v n hnh theo nh ng quy nh riờng phự h p v i BTVH Th c hi n Ch th 17/CT c a B Giỏo d c, m ng l i c s d y h c/giỏo d c theo mụ hỡnh M i tr ng cú nhi u ch c n ng c a giỏo d c b tỳc Cỏc tr ng BTVH v a h c v a lm, cỏc tr ng BTVH cú d y ngh c trỡ c ng c , phỏt tri n nh ng n i dõn c t p trung, cú nhu c u h c t p l n nh thnh ph , th xó; cỏc tr ng BTVH t p trung c chuy n d n thnh lo i tr ng nhi u ch c n ng ph c v nhi u lo i i t ng trờn m t a bn Duy trỡ tr ng BTVH t p trung nh ng n i cũn i u ki n v cú nhu c u T n m h c 1992 1993, trờn c s phỏt tri n h th ng cỏc tr ng BTVH nhi u ch c n ng, m t s trung tõm giỏo d c th ng xuyờn ó i v ngy cng phỏt tri n m nh: N m h c 1992 1993 m i cú 30 trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p qu n, huy n, c m xó, nh ng n m h c 1993 1994 ó cú 160 trung tõm giỏo d c th ng xuyờn qu n/huy n V xõy d ng trung tõm h c t p c ng ng Cú th núi r ng trung tõm h c t p c ng ng khụng ph i l mụ hỡnh hon ton m i Vi t Nam tr c õy ó cú cỏc thi t ch v n hoỏ giỏo d c c ng ng nh Nh Rụng, ỡnh lng õy l n i h i h p, l a i m sinh ho t chung c a c ng ng, l n i chuy n giao, ti p nh n cỏc kinh nghi m v n hoỏ, xó h i Trung tõm h c t p c ng ng l s k th a, phỏt huy cỏc y u t tớch c c cỏc thi t ch truy n th ng Tuy nhiờn, õy l b c phỏt tri n m i v ch t, c thi t k hon thi n h n, phự h p h n v i i u ki n, hon c nh hi n nay, v i ý t ng c a th i i S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 65 V i s quan tõm c a ng v Nh n c, s n l c c a B Giỏo d c v o t o, c a H i Khuy n h c Vi t Nam v cỏc a ph ng T 2000 n nay, mụ hỡnh trung tõm h c t p c ng ng xó, ph ng, th tr n ó phỏt tri n nhanh chúng v r ng kh p c n c N m h c 2000 2001 m i ch cú 155 trung tõm h c t p c ng ng, nh ng n n m h c 2009 2010 s ny lờn t i 9.999 trung tõm h c t p c ng ng trờn t ng s 11.059 xó (chi m t l 90,04% s xó ph ng, th tr n c n c) Ngoi ra, cũn cú cỏc c s o t o khỏc nh cỏc khoa, phũng o t o t i ch c thu c cỏc tr ng i h c, cao ng; cỏc tr ng BTVH cỏc qu n huy n ch a chuy n i; cỏc tr ng b i d ng t i ch c c a cỏc ban ngnh; m t s c s o t o c a h th ng giỏo d c chớnh quy BI TP Anh/ch hóy trỡnh by khỏi quỏt nguyờn nhõn no ó d n n vi c hỡnh thnh cỏc mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn Nờu vai trũ c a trung tõm h c t p c ng ng vi c xõy d ng xó h i h ct p c s Ni dung THC TRNG CA CC C S GIO DC THNG XUYấN Hot ng: Phõn tớch nhng mt mnh, hn ch ca cỏc c s giỏo dc thng xuyờn CU HI B n bi t gỡ v hỡnh th c t ch c cỏc l p chi n d ch: ch ng n n mự ch , cỏc l p, tr ng BTVH, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn v trung tõm h c t p c ng ng Nh ng h n ch c a tr ng BTVH l gỡ? Vỡ ph i xõy d ng trung tõm giỏo d c th ng xuyờn? Vỡ ph i xõy d ng cỏc trung tõm h c t p c ng ng? THễNG TIN C BN * Thnh t u: Bỡnh dõn h c v l y l p h c l c s d y h c/giỏo d c theo tinh th n l p bỡnh dõn c g ng tỡm n ng i h c Theo l i kờu g i c a Ch t ch 66 | MODULE GDTX b) Khi gi i quy t cụng vi c c giỏm c giao, phú giỏm c thay m t giỏm c v ch u trỏch nhi m tr c giỏm c v k t qu cụng vi c c giao; c) Thay m t giỏm c i u hnh ho t ng c a trung tõm c u quy n c theo h c cỏc l p chuyờn mụn, nghi p v v c h ng cỏc ch ph c p v khen th ng theo quy nh hi n hnh c a Nh n c i u 14 K toỏn, th qu K toỏn, th qu c a trung tõm h c t p c ng ng k toỏn, th qu c a u ban nhõn dõn c p xó kiờm nhi m, c h ng ch ph c p H i ng nhõn dõn xó quy nh trờn c s t cõn i ngõn sỏch a ph ng Ch ng III CC HO T NG GIO D C i u 15 Ch ng trỡnh giỏo d c, k ho ch h c t p Trung tõm h c t p c ng ng th c hi n cỏc ch ng trỡnh giỏo d c quy nh t i kho n i u c a Quy ch ny Giỏm c trung tõm h c t p c ng ng xõy d ng k ho ch d y h c v th i gian bi u c th phự h p v i t ng ch ng trỡnh giỏo d c i u 16 Ti li u h c t p Trung tõm h c t p c ng ng s d ng ti li u cỏc B , ngnh, cỏc c quan ch c n ng cú liờn quan biờn so n, cỏc ti li u a ph ng s giỏo d c v o t o v cỏc c quan chuyờn mụn cú th m quy n quy nh ho c ti li u cỏc nh chuyờn mụn cú kinh nghi m biờn so n i u 17 T ch c l p h c C n c vo tỡnh hỡnh th c t c a a ph ng, cỏc l p xúa mự ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c c t ch c t i trung tõm h c t p c ng ng ho c t i cỏc p, thụn, b n cú i u ki n t ch c l p h c Cỏc l p h c khỏc tu theo n i dung ch ng trỡnh giỏo d c c t ch c t i cỏc a i m v th i gian phự h p i u 18 Cụng nh n k t qu h c t p H c h t ch ng trỡnh xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch quy nh t i kho n i u c a Quy ch ny, n u i u ki n theo quy nh c a B tr ng B Giỏo d c v o t o thỡ c giỏm c trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n c p ch ng ch H c h t cỏc ch ng trỡnh khỏc quy nh t i kho n i u Quy ch ny thỡ tựy theo n i dung, th i gian h c, giỏm c trung tõm h c t p c ng ng xỏc nh n k t qu h c t p (n u ng i h c cú nhu c u) 80 | MODULE GDTX Ch ng IV GIO VIấN, H C VIấN i u 19 Giỏo viờn Giỏo viờn tham gia gi ng d y t i trung tõm h c t p c ng ng bao g m: a) Giỏo viờn c phũng giỏo d c v o t o bi t phỏi d y ch ng trỡnh xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c; b) Bỏo cỏo viờn d y cỏc chuyờn ; cỏc c ng tỏc viờn, h ng d n viờn v nh ng ng i tỡnh nguy n tham gia h ng d n h c t p t i trung tõm h c t p c ng ng theo h p ng tho thu n v i giỏm c trung tõm Giỏo viờn cú nhi m v : a) Gi ng d y theo n i dung, ch ng trỡnh v vi t ti li u ph c v gi ng d y h c t p theo quy nh; b) Ch u s giỏm sỏt c a cỏc c p qu n lớ v ch t l ng, n i dung v ph ng phỏp d y h c; c) H ng d n, giỳp ng i h c; d) Rốn luy n t t ng, o c, tỏc phong, l i s ng Giỏo viờn cú quy n: a) c trung tõm h c t p c ng ng t o i u ki n th c hi n nhi m v c giao; b) Giỏo viờn d y xoỏ mự ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c c h ng cỏc ch theo quy nh hi n hnh c a Nh n c; c) Giỏo viờn d y cỏc ch ng trỡnh khỏc c h ng cỏc ch theo quy nh c a trung tõm h c t p c ng ng Khen th ng v k lu t: a) Giỏo viờn cú thnh tớch s c khen th ng theo quy nh; b) Giỏo viờn cú hnh vi vi ph m thi hnh nhi m v thỡ tu theo tớnh ch t, m c vi ph m s b x lớ k lu t, x ph t vi ph m hnh chớnh ho c truy c u trỏch nhi m hỡnh s ; n u gõy thi t h i thỡ ph i b i th ng theo quy nh c a phỏp lu t i u 20 H c viờn H c viờn cú nhi m v : a) Th c hi n y cỏc quy nh c a trung tõm h c t p c ng ng; b) Gi gỡn, b o v ti s n c a trung tõm h c t p c ng ng; S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 81 c) úng h c phớ y v ỳng h n theo quy nh c a trung tõm h c t p c ng ng H c viờn cú quy n: a) c ch n ch ng trỡnh h c, hỡnh th c h c phự h p v i kh n ng, i u ki n c a b n thõn v c a trung tõm h c t p c ng ng; b) c cung c p y thụng tin v vi c h c t p c a b n thõn; c) c tr c ti p ho c thụng qua i di n úng gúp ý ki n v n i dung h c t p, ph ng phỏp gi ng d y c ng nh cỏc ho t ng khỏc c a trung tõm; d) H c viờn trung tõm h c t p c ng ng c cụng nh n k t qu h c t p theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch ny Khen th ng v k lu t: a) H c viờn cú thnh tớch h c t p c khen th ng theo quy nh hi n hnh; b) H c viờn vi ph m cỏc quy nh quỏ trỡnh h c t p, tu theo tớnh ch t, m c vi ph m m b x lớ k lu t theo quy nh c a phỏp lu t Ch ng V C S V T CH T, THI T B V TI CHNH i u 21 C s v t ch t, thi t b Trung tõm h c t p c ng ng cú c s v t ch t v cỏc thi t b c n thi t ỏp ng c yờu c u ho t ng c a trung tõm trờn c s u t , trang b m i ho c t n d ng cỏc c s v t ch t s n cú trờn a bn c p xó i u 22 Ti chớnh c a trung tõm h c t p c ng ng Ngu n ti chớnh c a trung tõm h c t p c ng ng bao g m: a) Ngõn sỏch nh n c h tr ; b) Kinh phớ huy ng t cỏc ngu n khỏc, thụng qua ho t ng thi t th c, cú hi u qu trờn a bn: Kinh phớ huy ng t cỏc ch ng trỡnh khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n lõm, khuy n ng , cỏc d ỏn, ch ng trỡnh t i a ph ng liờn quan n n i dung ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng; Ti tr c a cỏc cỏ nhõn v cỏc t ch c kinh t xó h i, cỏc n v s n xu t kinh doanh, doanh nghi p, cỏc on th v ngoi n c (n u cú); H c phớ (n u cú) 82 | MODULE GDTX 2 Ngu n ti chớnh c a trung tõm h c t p c ng ng c chi nh sau: a) Chi cỏc ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng; b) Chi trang b c s v t ch t, thi t b d y h c v ti li u h c t p; c) Chi ph c p cho cỏn b qu n lớ, giỏo viờn c a trung tõm h c t p c ng ng; d) Cỏc kho n chi khỏc theo quy nh c a phỏp lu t Vi c qu n lớ thu, chi t cỏc ngu n ti chớnh c a trung tõm h c t p c ng ng ph i tuõn theo cỏc quy nh c a Nh n c; ch p hnh y cỏc ch k toỏn, th ng kờ v bỏo cỏo nh kỡ theo quy nh Ngõn sỏch nh n c h tr cho ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng th c hi n theo h ng d n c a B Ti chớnh Ch ph c p kiờm nhi m i v i cỏn b qu n lớ trung tõm h c t p c ng ng th c hi n theo h ng d n c a B N i v Ch ng VI T CH C TH C HI N i u 23 Trỏch nhi m c a s giỏo d c v o t o Tham m u cho h i ng nhõn dõn, u ban nhõn dõn t nh, thnh ph tr c thu c Trung ng (sau õy g i chung l c p t nh) ban hnh cỏc v n b n ch o v cỏc chớnh sỏch c th c a a ph ng; xu t cỏc gi i phỏp h tr c a Trung ng xõy d ng v phỏt tri n b n v ng cỏc trung tõm h c t p c ng ng trờn a bn; ph i h p v i cỏc s , ban, ngnh, cỏc t ch c xó h i t nh m cỏc l p h c chuyờn , cỏc l p t p hu n thu c ch ng trỡnh, d ỏn cú liờn quan; t ch c biờn so n ti li u ph c v cỏc ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng; t ch c cỏc l p b i d ng nõng cao n ng l c qu n lớ trung tõm h c t p c ng ng cho i ng cỏn b c t cỏn t nh Ph i h p v i u ban nhõn dõn c p huy n v H i Khuy n h c c p t nh, ch o cỏc ho t ng giỏo d c c a trung tõm h c t p c ng ng phự h p v i tỡnh hỡnh th c t c a a ph ng i u 24 Trỏch nhi m c a H i Khuy n h c c p t nh Ph i h p v i s giỏo d c v o t o vi c tham m u cho c p u ng, chớnh quy n c p t nh v ch tr ng, gi i phỏp v c ch chớnh S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 83 sỏch phự h p v i i u ki n c a a ph ng trỡ ho t ng cú hi u qu v phỏt tri n b n v ng cỏc trung tõm h c t p c ng ng trờn a bn t nh Ch o H i Khuy n h c cỏc c p ph i h p v i cỏc c s giỏo d c, cỏc cỏ nhõn, t ch c, on th xó h i vi c v n ng ng i h c, h tr ti chớnh, c s v t ch t, trang thi t b h c t p cho cỏc trung tõm h c t p c ng ng, tham gia gi ng d y t i cỏc trung tõm h c t p c ng ng i u 25 Trỏch nhi m c a phũng giỏo d c v o t o c p huy n Tham m u cho c p u ng, chớnh quy n c p huy n v ch tr ng, bi n phỏp, t o i u ki n thu n l i cho cỏc trung tõm h c t p c ng ng ho t ng cú hi u qu , gúp ph n th c hi n t t cỏc m c tiờu phỏt tri n kinh t , v n hoỏ, xó h i c a a ph ng Ch o v n i dung v cỏc hỡnh th c ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng H tr ngu n nhõn l c cho cỏc trung tõm h c t p c ng ng T ch c t p hu n v chuyờn mụn, nghi p v cho i ng cỏn b qu n lớ, giỏo viờn c a cỏc trung tõm h c t p c ng ng Bỏo cỏo nh kỡ cho u ban nhõn dõn c p huy n v s giỏo d c v o t o v cụng tỏc qu n lớ v ho t ng c a cỏc trung tõm h c t p c ng ng úng trờn a bn i u 26 Trỏch nhi m c a cỏc c s giỏo d c Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n v cỏc tr ng ti u h c, trung h c c s cú trỏch nhi m t v n; ch n, i u ng giỏo viờn tham gia gi ng d y v h ng d n v chuyờn mụn nghi p v ; biờn so n ti li u cho trung tõm h c t p c ng ng Giỏm c trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n c p ch ng ch theo quy nh t i kho n i u 18 c a Quy ch ny i u 27 Trỏch nhi m c a u ban nhõn dõn c p xó Tham m u cho h i ng nhõn dõn c p xó vi c cõn i ngõn sỏch a ph ng u t xõy d ng v phỏt tri n trung tõm h c t p c ng ng, k c ch ph c p trỏch nhi m cho cỏn b qu n lớ, giỏo viờn trung tõm h c t p c ng ng 84 | MODULE GDTX 2 Tr c ti p qu n lớ v t ch c, nhõn s , n i dung v k ho ch ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng T o i u ki n trung tõm h c t p c ng ng ho t ng theo nhi m v v quy n h n c giao Ph i h p v i cỏc tr ng ti u h c, trung h c c s , h i khuy n h c c p xó, cỏc t ch c kinh t xó h i, cỏc on th qu n chỳng trờn a bn v cỏc t ch c khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n lõm, khuy n ng h tr ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng II CC HOT NG Hot ng Nghiờn cu chc nng, nhim v ca cỏc mụ hỡnh c s giỏo dc thng xuyờn ỏp ng nhu cu hc hin ca hc viờn giỏo dc thng xuyờn CU HI B n cho bi t v trớ vai trũ, ch c n ng v nhi m v c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p t nh v huy n B n cho bi t v trớ, vai trũ, ch c n ng v nhi m v c a trung tõm h c t p c ng ng h th ng giỏo d c th ng xuyờn Nh ng khú kh n v thu n l i ho t ng c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn v trung tõm h c t p c ng ng hi n l gỡ? THễNG TIN C BN * C n c vo nhu c u, i u ki n c a h c viờn, ch c n ng nhi m v c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c quy nh nh sau: Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn l c s giỏo d c th ng xuyờn c a h th ng giỏo d c qu c dõn Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn bao g m trung tõm giỏo d c th ng xuyờn qu n, huy n, th xó, thnh ph thu c t nh (sau õy g i chung l trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n), trung tõm giỏo d c th ng xuyờn t nh, thnh ph tr c thu c Trung ng (sau õy g i chung l trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p t nh) Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cú t cỏch phỏp nhõn, cú d u v ti kho n riờng S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 85 Nhi m v c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn: + T ch c th c hi n cỏc ch ng trỡnh giỏo d c: Ch ng trỡnh xúa mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch ; Ch ng trỡnh giỏo d c ỏp ng yờu c u c a ng i h c, c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh ; Ch ng trỡnh o t o, b i d ng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghi p v bao g m: ch ng trỡnh b i d ng ngo i ng , tin h c ng d ng, cụng ngh thụng tin truy n thụng; ch ng trỡnh o t o, b i d ng nõng cao trỡnh chuyờn mụn; ch ng trỡnh o t o, b i d ng nõng cao nghi p v ; ch ng trỡnh d y ti ng dõn t c thi u s cho cỏn b , cụng ch c cụng tỏc t i vựng dõn t c, mi n nỳi theo k ho ch h ng n m c a a ph ng; Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c c s v trung h c ph thụng + i u tra nhu c u h c t p trờn a bn, xỏc nh n i dung h c t p, xu t v i s giỏo d c v o t o, chớnh quy n a ph ng vi c t ch c cỏc ch ng trỡnh v hỡnh th c h c phự h p v i t ng lo i i t ng + T ch c cỏc l p h c theo cỏc ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn c p trung h c c s v trung h c ph thụng quy nh t i i m d kho n c a i u ny dnh riờng cho cỏc i t ng c h ng chớnh sỏch xó h i, ng i tn t t, khuy t t t, theo k ho ch h ng n m c a a ph ng + T ch c d y v th c hnh k thu t ngh nghi p, cỏc ho t ng lao ng s n xu t v cỏc ho t ng khỏc ph c v h c t p + Nghiờn c u, t ng k t rỳt kinh nghi m v t ch c v ho t ng nh m nõng cao ch t l ng giỏo d c gúp ph n phỏt tri n h th ng giỏo d c th ng xuyờn * C n c vo nhu c u, i u ki n c a h c viờn, ch c n ng nhi m v c a Trung tõm ngo i ng tin h c c quy nh nh sau: Trung tõm ngo i ng tin h c l lo i hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn chuyờn v o t o, b i d ng ngo i ng , tin h c c a h th ng giỏo d c qu c dõn Trung tõm ngo i ng tin h c cú t cỏch phỏp nhõn, cú d u, cú ti kho n riờng Ch c n ng c a trung tõm ngo i ng tin h c: 86 | MODULE GDTX + Trung tõm ngo i ng tin h c cú ch c n ng o t o, b i d ng ngo i ng th c hnh v tin h c ng d ng theo hỡnh th c v a lm v a h c, h c t xa, t h c cú h ng d n + Cỏc hỡnh th c h c t p c a trung tõm ngo i ng tin h c r t a d ng, linh ho t, mang tớnh xó h i hoỏ cao, d ch v thu n l i, nh m gúp ph n nõng cao dõn trớ, nõng cao trỡnh hi u bi t, k n ng s d ng ngo i ng , tin h c cho m i t ng l p nhõn dõn, ỏp ng nhu c u nõng cao ch t l ng ngu n nhõn l c cho s nghi p cụng nghi p húa, hi n i húa t n c Nhi m v c a trung tõm ngo i ng tin h c: + i u tra nhu c u h c t p ngo i ng , tin h c, cụng ngh thụng tin truy n thụng trờn a bn, trờn c s ú xu t v i c quan qu n lớ c p trờn k ho ch m l p o t o, b i d ng, ỏp ng nhu c u c a ng i h c + T ch c th c hi n cỏc ch ng trỡnh giỏo d c: Ch ng trỡnh ngo i ng trỡnh A, B, C Ch ng trỡnh tin h c ng d ng trỡnh A, B, C Ch ng trỡnh giỏo d c th ng xuyờn ng d ng cụng ngh thụng tin truy n thụng Cỏc ch ng trỡnh b i d ng ngo i ng , tin h c khỏc ỏp ng nhu c u c a ng i h c T ch c cỏc l p b i d ng nh m nõng cao trỡnh ngo i ng , tin h c, cụng ngh thụng tin truy n thụng cho giỏo viờn c a trung tõm v cỏc c s giỏo d c khỏc trờn a bn cú nhu c u Th c hi n cỏc cụng vi c khỏc cú liờn quan n ngo i ng nh biờn d ch, phiờn d ch ho c liờn quan n tin h c nh l p trỡnh, ci t ph n m m T ch c ki m tra, c p ch ng ch cho cỏc h c viờn c a trung tõm ó hon thnh ch ng trỡnh theo quy nh c a B Giỏo d c v o t o Liờn k t v i cỏc trung tõm, cỏc c s ngo i ng tin h c khỏc t ch c o t o, b i d ng, ki m tra v c p ch ng ch ngo i ng , tin h c, cụng ngh thụng tin truy n thụng; Nghiờn c u, t ng k t, rỳt kinh nghi m v t ch c v ho t ng c a trung tõm, nh m nõng cao ch t l ng o t o, b i d ng ngo i ng , tin h c, cụng ngh thụng tin truy n thụng S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 87 * C n c vo nhu c u, i u ki n c a h c viờn, ch c n ng nhi m v c a Trung tõm h c t p c ng ng c quy nh nh sau: Ch c n ng c a trung tõm h c t p c ng ng: Ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng nh m t o i u ki n thu n l i cho m i ng i m i l a tu i c h c t p th ng xuyờn, h c t p su t i; c ph bi n ki n th c v sỏng ki n kinh nghi m s n xu t v cu c s ng gúp ph n xoỏ gi m nghốo, t ng n ng su t lao ng, gi i quy t vi c lm; nõng cao ch t l ng cu c s ng c a t ng ng i dõn v c c ng ng; l n i th c hi n vi c ph bi n ch tr ng, chớnh sỏch, phỏp lu t n v i m i ng i dõn Nhi m v c a trung tõm h c t p c ng ng: + T ch c th c hi n cú hi u qu cụng tỏc xoỏ mự ch v giỏo d c ti p t c sau bi t ch , c ng c ch t l ng ph c p giỏo d c; t ng c ng cụng tỏc tuyờn truy n, ph bi n ki n th c nh m m r ng hi u bi t, nõng cao nh n th c v c i thi n ch t l ng cu c s ng c a nhõn dõn c ng ng; ph i h p tri n khai cỏc ch ng trỡnh khuy n cụng, khuy n nụng, khuy n ng v cỏc d ỏn, ch ng trỡnh t i a ph ng + T ch c cỏc ho t ng giao l u v n hoỏ, v n ngh , th d c th thao, c sỏch bỏo, t v n khuy n h c, giỏo d c cho em nhõn dõn a ph ng, phũng ch ng t n n xó h i + i u tra nhu c u h c t p c a c ng ng, xõy d ng n i dung v hỡnh th c h c t p phự h p v i i u ki n c th c a t ng nhúm i t ng + Qu n lớ ti chớnh, c s v t ch t, trang thi t b c a trung tõm theo quy nh c a phỏp lu t Hot ng Nghiờn cu v phõn tớch nhng yờu cu cn hon thin mụ hỡnh trung tõm giỏo dc thng xuyờn CU HI Nh ng i t ng no s tham gia h c t p trung tõm giỏo d c th ng xuyờn t nh/huy n; trung tõm ngo i ng tin h c; trung tõm h c t p c ng ng? 88 | MODULE GDTX H c viờn h c cỏc trung tõm ny cú nhu c u h c nh ng n i dung ch ng trỡnh gỡ? H c viờn mong mu n c h c t p mụi tr ng nh th no? Anh/ch hóy xu t ch c n ng nhi m v cho mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn th i gian t i: trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, trung tõm ngo i ng tin h c; trung tõm h c t p c ng ng THễNG TIN C BN * V mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn vi c liờn k t o t o, b i d ng ngu n nhõn l c cho s nghi p CNH H H: o t o nhõn l c l m t nh ng n i dung c n b n c a m c tiờu giỏo d c n c ta B c vo th i kỡ y m nh cụng nghi p hi n i hoỏ t n c, v n o t o nhõn l c c ng v Nh n c c bi t quan tõm Vo gi a th p niờn u tiờn th k XXI, s nghi p cụng nghi p hoỏ hi n i hoỏ t n c ó thu c nhi u k t qu quan tr ng, i h i ng ton qu c l n th X (thỏng 9/2006) nh n m nh i m i ton di n giỏo d c v o t o, phỏt tri n ngu n nhõn l c ng i i h i ng ton qu c l n th XI ti p t c nh n m nh o t o nhõn l c: Phỏt tri n ngu n nhõn l c ch t l ng cao, c bi t i ng cỏn b lónh o gi i, qu n lớ gi i; i ng cỏn b khoa h c, cụng ngh , v n hoỏ u n; i ng doanh nhõn l lao ng lnh ngh y m nh o t o ngh theo nhu c u phỏt tri n xó h i; cú c ch v chớnh sỏch thi t l p m i liờn k t ch t ch gi a cỏc doanh nghi p v i c s o t o Xõy d ng v th c hi n cỏc ch ng trỡnh, ỏn o t o nhõn l c cho cỏc ngnh, l nh v c m i nh n, ng th i chỳ ý o t o ngh cho ng i dõn, c bi t i v i ng i b thu h i t; nõng cao t l lao ng qua o t o h u h t cỏc t nh, thnh ph , v n o t o nhõn l c th ng xuyờn c cỏc c p u ng, chớnh quy n c bi t quan tõm Th c t t n m 2005 n 2010, lao ng qua o t o ó t ng lờn rừ r t (vớ d , H i D ng t ng t 26,6% lờn 40%) So v i nhu c u cụng nghi p hoỏ hi n i hoỏ v xõy d ng nụng thụn m i, s l ng trờn ch a ỏp ng quy ho ch phỏt tri n nhõn l c cỏc a ph ng S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 89 Ton b h th ng giỏo d c u tham gia vo quỏ trỡnh o t o ngu n nhõn l c v i nh ng nhi m v c th khỏc Núi chung, cú th chia thnh giai o n o t o l giai o n chu n b cỏc i u ki n, giai o n o t o tr c ti p ngh nghi p v giai o n b sung, o t o l i Giai o n chu n b b t u t b c h c m m non n h t ph thụng, cú th chia thnh hai th i o n l h t THCS v THPT Giai o n l giai o n c o t o ngh m t c s o t o, t c s o t o ngh nghi p, n cỏc tr ng i h c Giai o n khụng cú k t thỳc ng i lao ng v n cũn lm vi c c i m c a giai o n ny l tớnh t nguy n v ý cao c a ng i lao ng C n chỳ ý l c giai o n ny luụn ph i h p, b sung cho cựng m t h th ng Trong giỏo d c v o t o, ngnh h c ph thụng núi chung khụng tr c ti p o t o ngh nghi p Lu t Giỏo d c 2005 ghi rừ: Giỏo d c trung h c ph thụng nh m giỳp HS c ng c v phỏt tri n nh ng k t qu c a giỏo d c THCS, hon thi n h c v n ph thụng v nh ng hi u bi t thụng th ng v k thu t v h ng nghi p Nh v y, vi c o t o tr c ti p ngh nghi p c giao cho cỏc c s o t o ngh nghi p v trung tõm giỏo d c th ng xuyờn Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cú ch c n ng v nhi m v tham gia liờn k t o t o v b i d ng ngh cho HS sau THCS, THPT v ng i lao ng * L i th c a cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n/th xó vi c liờn k t o t o nhõn l c HS cú nhi u c h i l a ch n ngh nghi p v ti p t c h c lờn H u h t HS v gia ỡnh u cú nguy n v ng vo h c cỏc tr ng i h c, cao ng Trong th c t i u ny hụng th th c hi n c V n l ph i tỡm cỏc gi i phỏp t v n, giỳp HS, gia ỡnh ch n l a ph ng th c thớch h p v i i u ki n v h c l c, kinh t v nhu c u xó h i Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n cú ch c n ng th c hi n ch ng trỡnh giỏo d c l y v n b ng c a h th ng giỏo d c qu c dõn, l i cú ch c n ng liờn k t o t o ngh nghi p n trỡnh trung c p HS t t nghi p THCS vo h c trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, cú th v a cú b ng trung c p chuyờn nghi p, trung h c ngh i lm ngay, v a cú b ng t t nghi p THPT Nh v y, phỏt tri n ph ng th c giỏo d c ny s t o cho HS nhi u c h i tham gia lao ng v i b ng trung c p chuyờn nghi p, trung h c ngh , cú th h c liờn thụng lờn cao ng, i h c k 90 | MODULE GDTX thu t; cú b ng t t nghi p THPT cú th thi vo cỏc tr ng cao ng, i h c khỏc V trớ a lớ thu n l i: Cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn ph n l n u phõn b trung tõm dõn c nụng thụn HS t t nghi p THCS núi chung tõm lớ khụng mu n xa nh vo h c t i cỏc tr ng trung c p chuyờn nghi p, trung c p ngh H c ngh g n nh l m t thu n l i v a lớ c a cỏc trung tõm Hi n nay, r t nhi u huy n u cú cỏc d ỏn khu cụng nghi p v c m cụng nghi p, c bi t l cỏc thnh ph v cỏc t nh vựng ng b ng, trung du B c B v Nam B Cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n cú i u ki n liờn k t v i cỏc nh mỏy xớ nghi p trờn a bn quỏ trỡnh o t o v cung c p ti p nh n lao ng sau o t o ú l ch a k m ng l i s n xu t nụng nghi p, s n xu t hng húa v d ch v c ng c n lao ng k thu t phõn b kh c cỏc a ph ng Bờn c nh vi c liờn k t o t o trung c p chuyờn nghi p, trung c p ngh , trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c ng c n liờn k t o t o, b i d ng v nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghi p v , c p nh t ki n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh cho ng i lao ng Ng i lao ng t i cỏc huy n, c bi t trờn l nh v c s n xu t nụng nghi p r t c n c o t o t i ch v ng i d y l nh ng ngh nhõn, doanh nhõn, k s , c nhõn cỏc c quan doanh nghi p trờn a bn S liờn k t ny s ti t ki m c nhi u chi phớ o t o v cú tớnh th c ti n cao Tớnh k th a c a vi c liờn k t o t o nhõn l c t i cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n Trong th i gian n m, HS sau THCS vo h c t i cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn theo hỡnh th c liờn k t cú th cú hai b ng l b ng t t nghi p THPT (h v a lm v a h c) v b ng trung c p chuyờn nghi p hay trung c p ngh Vỡ g n nh nờn HS gi m c chi phớ i l i, d ch v n ngh Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn v c s giỏo d c ngh nghi p t n d ng c c s v t ch t k thu t v i ng GV, cụng nhõn viờn Ch ng h n, GV d y v n húa c a trung tõm, cú th d y v n húa cho ch ng trỡnh trung c p chuyờn nghi p Phũng h c c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn ng th i l phũng h c lớ thuy t ch ng trỡnh trung c p chuyờn nghi p hay trung c p ngh S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 91 Th c hi n c xó h i hoỏ cao quỏ trỡnh o t o, b i d ng Liờn k t o t o nhõn l c, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n s g n bú v i a ph ng, cỏc c s s n xu t v nh n c s giỳp c a ton xó h i Quỏ trỡnh liờn k t o t o nhõn l c, cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n tham gia h ng nghi p phõn lu ng HS sau THCS v THPT, quan h ch t ch v i h th ng giỏo d c a ph ng, g n bú v i cỏc xó, cỏc xớ nghi p, nh mỏy Trong m i quan h hai chi u, trung tõm giỏo d c th ng xuyờn nh n c s ph i h p o t o v b i d ng, ng th i l giỳp , t o i u ki n thu n l i cho trung tõm phỏt tri n khụng ng ng ú chớnh l l i th quan tr ng giỳp trung tõm ti p t c th c hi n liờn k t o t o cú ch t l ng v b n v ng Trong h th ng giỏo d c v o t o, trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n cú nhi u l i th vi c liờn k t o t o nhõn l c L i th ú xu t phỏt t c i m phỏt tri n dõn s , nhõn l c, nhu c u lao ng qua o t o, phõn b v quy mụ phỏt tri n cỏc ngnh kinh t c n c T m ng l i trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n, nh ng thu n l i ch c n ng nhi m v , n i dung ch ng trỡnh, v trớ a lớ v th c ti n liờn k t o t o nhõn l c c a cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn nh ng n m qua cho th y õy s l m t ph ng th c o t o quan tr ng nh t phỏt huy tớnh u vi t c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p huy n vi c o t o nhõn l c BI TP Ngoi mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn c p t nh, huy n, anh/ch cho bi t cú th cú mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn no khỏc khụng? Ch c n ng, nhi m v c a nú l gỡ? Vỡ sao? (vớ d trung tõm giỏo d c th ng xuyờn vựng, mi n, trung tõm giỏo d c th ng xuyờn cỏc cụng ti, xớ nghi p, nh ng c s s n xu t kinh doanh) 92 | MODULE GDTX D KIM TRA, NH GI TON B MODULE Bi ki m tra th c hnh Anh/ch hóy vi t m t b n ti u lu n trỡnh by nh ng yờu c u c b n hon thi n mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn hi n * Yờu c u ỏnh giỏ: Nờu c xu h ng c a th i i: S phỏt tri n khoa h c cụng ngh , s hỡnh thnh v phỏt tri n n n kinh t tri th c; s h i nh p v ton c u húa; Cỏc v n mang tớnh ton c u (mụi tr ng, bi n i khớ h u, HIV/AIDS ) Nờu c khỏi quỏt s phỏt tri n kinh t xó h i c a t n c ta hi n Nờu c nh ng nhu c u c p bỏch v nõng cao trỡnh h c v n c a m i ng i ỏp ng s phỏt tri n kinh t xó h i c a t n c Nờu c ch c n ng v nhi m v c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn, nh ng khú kh n v thu n l i quỏ trỡnh th c hi n nhi m v giỏo d c o t o cỏc trung tõm giỏo d c th ng xuyờn hi n xu t c ph ng h ng v gi i phỏp hon thi n mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn hi n * V x p lo i: Lo i xu t s c (A): Nờu c y n i dung trờn Lo i khỏ (B): Nờu c cỏc n i dung nh c a lo i A, nh ng ph n cỏc gi i phỏp hon thi n mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn núi ch a y Lo i trung bỡnh (C): m b o nh lo i khỏ, riờng n i dung khụng xu t c cỏc gi i phỏp hon thi n mụ hỡnh trung tõm giỏo d c th ng xuyờn Lo i khụng t yờu c u (D): Cỏc n i dung trờn u trỡnh by khụng y , khụng chớnh xỏc S HèNH THNH V PHT TRIN CC Mễ HèNH C S GIO DC THNG XUYấN VIT NAM | 93 E TI LIU THAM KHO B Khoa h c Cụng ngh v Mụi tr ng, Chi n l c phỏt tri n giỏo d c 2001 2010, D th o t m nhỡn Vi t Nam 2020, NXB Giỏo d c, H N i 2002 Lu t Giỏo d c s a i, NXB Chớnh tr Qu c gia, H N i, 2005 Quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn n m 1992, n m 1997, n m 2000 v quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm giỏo d c th ng xuyờn n m 2007 Quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng t i xó, ph ng, th tr n s 09/2008/Q BGD T ngy 24/3/2008 Thỏi Th Xuõn o, Bỏo cỏo t ng k t ti c p B , Xõy d ng mụ hỡnh trung tõm h c t p c ng ng c p xó nụng thụn, Mó s B994979 Thỏi Th Xuõn o, Bỏo cỏo t ng k t ti c p B , nh h ng phỏt tri n giỏo d c khụng chớnh quy giai o n m i, Mó s B20058027 Tụ Bỏ Tr ng (Ch biờn), Giỏo d c th ng xuyờn Th c tr ng v nh h ng phỏt tri n Vi t Nam, NXB i h c Qu c gia, H N i, 2001 Tụ Bỏ Tr ng, Bỏo cỏo t ng k t ti c p B tr ng i m H th ng giỏo d c th ng xuyờn Vi t Nam nh ng th p k u c a th k XXI, Mó s B20073764 T M t s bi bỏo vi t v mụ hỡnh c s giỏo d c th ng xuyờn c a cỏc tỏc gi ng T p Giỏo d c, T p Khoa h c giỏo d c v m t s t p khỏc 94 | MODULE GDTX [...]... m i c a cách m ng N m 1994, B ã yêu c u: phát tri n các trung tâm giáo d c th ng xuyên c p t nh, huy n và t i các tr ng chính quy áp ng yêu c u h c t p c a m i ng i SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 67 Trong ch th n m h c 1995 — 1996, B kh ng nh và yêu c u: Ti p t c c ng c và phát tri n các trung tâm giáo d c th ng xuyên; m r ng ch c n ng c a các trung... n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là trung tâm giáo d c th ng xuyên c p huy n), trung tâm giáo d c th ng xuyên t nh, thành ph tr c thu c Trung ng (sau ây g i chung là trung tâm giáo d c th ng xuyên c p t nh) — Trung tâm giáo d c th ng xuyên có t cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 85 — Nhi... là trung tâm giáo d c th ng xuyên huy n) + Trung tâm giáo d c th ng xuyên thu c t ch c chính tr — xã h i, t ch c kinh t , l c l ng v trang nhân dân (g i t t là trung tâm giáo d c th ng xuyên thu c các t ch c ) SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 69 + Trung tâm ngo i ng — tin h c * H n ch : n n m 20 01, c n c ã có 405 trung tâm giáo d c th ng xuyên huy n,... cho c p u ng, chính quy n c p t nh v ch tr ng, gi i pháp và c ch chính SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 83 sách phù h p v i i u ki n c a a ph ng duy trì ho t ng có hi u qu và phát tri n b n v ng các trung tâm h c t p c ng ng trên a bàn t nh 2 Ch o H i Khuy n h c các c p ph i h p v i các c s giáo d c, các cá nhân, t ch c, oàn th xã h i trong vi c v n ng ng... Trung tâm ngo i ng — tin h c do s giáo d c và ào t o thành l p; SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 75 b) Trung tâm ngo i ng — tin h c thu c các tr ng trung c p chuyên nghi p có tr s óng t i a ph ng; c) Trung tâm ngo i ng — tin h c thu c các b , ban, ngành, các t ch c xã h i, t ch c xã h i — ngh nghi p có tr s óng t i a ph ng; 2 Các i h c, tr ng i h c, h c vi... khai các ch ng trình khuy n công, khuy n nông, khuy n ng và các d án, ch ng trình t i a ph ng SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 77 2 T ch c các ho t ng giao l u v n hoá, v n ngh , th d c th thao, c sách báo, t v n khuy n h c, giáo d c cho con em nhân dân a ph ng, phòng ch ng t n n xã h i 3 i u tra nhu c u h c t p c a c ng ng, xây d ng n i dung và hình. .. các SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 73 ch ng trình ph i h p ho t ng nh m h tr , t o i u ki n thu n l i cho m i ng i, thu c m i l a tu i, thành ph n kinh t c tham gia h c t p 2 Khuy n khích các t ch c và cá nhân ng h v t ch t và tinh th n cho trung tâm giáo d c th ng xuyên, tham gia xây d ng phong trào h c t p th ng xuyên, h c t p su t i và xây d ng xã... i D ng t ng t 26 ,6% lên 40%) So v i nhu c u công nghi p hoá — hi n i hoá và xây d ng nông thôn m i, s l ng trên ch a áp ng trong quy ho ch phát tri n nhân l c trong các a ph ng SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 89 — Toàn b h th ng giáo d c u tham gia vào quá trình ào t o ngu n nhân l c v i nh ng nhi m v c th khác nhau Nói chung, có th chia thành 3 giai... Phòng h c c a trung tâm giáo d c th ng xuyên ng th i là phòng h c lí thuy t ch ng trình trung c p chuyên nghi p hay trung c p ngh SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 91 — Th c hi n c xã h i hoá cao trong quá trình ào t o, b i d ng Liên k t ào t o nhân l c, các trung tâm giáo d c th ng xuyên c p huy n s g n bó v i a ph ng, các c s s n xu t và nh n c s giúp c... có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a) Giúp vi c cho giám c trong vi c qu n lí và i u hành các ho t ng c a trung tâm Tr c ti p ph trách m t s l nh v c công tác theo s phân công c a giám c và gi i quy t các công vi c do giám c giao; SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VIỆT NAM | 79 b) Khi gi i quy t công vi c c giám c giao, phó giám c thay m t giám c và ch u trách nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: Module giáo dục thường xuyên 2 sự hình thành và phát triển các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên ở việt nam hoàng thị kim thúy , Module giáo dục thường xuyên 2 sự hình thành và phát triển các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên ở việt nam hoàng thị kim thúy , Module giáo dục thường xuyên 2 sự hình thành và phát triển các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên ở việt nam hoàng thị kim thúy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập