Module TH 14 thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực xuân thị nguyệt hà

51 13 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:08

XUÂN THỊ NGUYỆT HÀ MODULE TH 14 Thùc hµnh thiÕt kÕ kÕ ho¹ch bµi häc theo h−íng d¹y häc tÝch cùc | 77 A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN — — — — 78 | D a k n ng l p k ho ch h c ã có module TH 13 (K n ng l p k ho ch h c theo h ng d y h c tích c c), module giúp ng i h c th c hành thi t k k ho ch h c phù h p v i lo i h c, i u ki n d y h c i t ng h c sinh ti u h c Khi h c Module TH 14, h c viên c n có tài li u tham kh o c n thi t Tài li u Th c hành thi t k k ho ch h c theo h ng d y h c tích c c c biên so n theo Ch ng trình b i d ng th ng xuyên cho giáo viên ti u h c (ban hành theo Thông t s 32/2011/TT-BGD T ngày 08/8/2011 c a B tr ng B Giáo d c t o) nh m giúp giáo viên ti u h c v n d ng c c s lí lu n vào thi t k k ho ch h c theo h ng d y h c tích c c Module TH 14 g m có n i dung sau: Th c hành thi t k k ho ch h c cho hình thành ki n th c m i theo h ng d y h c tích c c Th c hành thi t k k ho ch h c cho th c hành theo h ng d y h c tích c c Th c hành thi t k k ho ch h c cho ôn t p theo h ng d y h c tích c c Module trình bày d i hình th c t h c v i s h tr c a ph ng ti n d y h c s h p tác c a b n h c Ng i h c phát huy tính tích c c c a ho t ng nh n th c: c, suy ngh , ghi nh , liên h v i nh ng hi u bi t ã có, v n d ng Module c biên so n c s v a cung c p thông tin, v a t ch c cho ng i h c ho t ng t chi m l nh ki n th c Module nh “ng i h ng d n” h c t p yêu c u ng i h c ti n hành ho t ng nh : Suy ngh phân tích v m t v n ó MODULE TH 14 — Th o lu n v i b n h c — Liên h i u ã h c v i th c ti n — T ki m tra, ánh giá — Vi t m t thu ho ch sau h c Thông tin ph n h i sau ho t ng giúp ng i h c ánh giá k t qu ho t ng c a hoàn thi n m t cách xác, khoa h c ki n th c thu nh n c qua ho t ng Vi c ki m ch ng k t qu h c t p c a h c sinh c ph n ánh qua thông tin ph n h i Thông tin ngu n (n u có tr c ho t ng) nh ng ki n th c m i c n c trang b tr c h c sinh tham gia ho t ng B MỤC TIÊU Tài li u giúp ng i h c có kh n ng: — Thi t k k ho ch h c cho hình thành ki n th c m i t ch c d y h c lo i h c theo h ng d y h c tích c c — Thi t k k ho ch h c cho th c hành t ch c d y h c lo i h c theo h ng d y h c tích c c — Thi t k k ho ch h c cho ôn t p t ch c d y h c lo i h c theo h ng d y h c tích c c THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 79 C NỘI DUNG Nội dung THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHO BÀI HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Hoạt động Phân tích kế hoạch học hình thành kiến thức theo hướng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ D i ây m t s k ho ch h c cho hình thành ki n th c m i B n nghiên c u k m t s k ho ch h c a nh n xét c a theo yêu c u sau: + M c tiêu h c + dùng d y h c + Các ho t ng d y h c B n có th trao i v i b n ng nghi p nh ng ý ki n c a (Th i gian dành cho ho t ng kho ng 30 phút) D i ây m t vài ví d minh ho : Môn Ti ng Vi t (L p 1) HỌC VẦN Bài 47 EN, ÊN (2 ti t) I M C TIÊU H c xong này, h c sinh có kh n ng: — Nh n bi t c v n m i en, ên — c c: v n en, ên, ti ng sen, nh n; t câu ng d ng — Vi t c: en, ên, sen, nh n — Nói c — câu theo ch : bên ph i, bên trái, bên trên, bên d 80 | MODULE TH 14 i II DÙNG D Y H C — B ch H c v n th c hành b ch H c v n bi u di n — Th ch b ng nhóm: + b th t ng b ng nhóm: M i b th t ng g m th : ch n, m n m n, c n m a, s n ca, b n r n, b i l i + — — + + — M i b ng nhóm c chia thành hai c t, có ghi s n v n ôn ho c v n n m i c t Các th : en, ên, sen, nh n, áo len, khen ng i, m i tên, n n nhà B ng ph chép s n c ng d ng (bài 46 47) Tranh: Tranh: sen, nh n, tranh cho c ng d ng (nh SGK Ti ng Vi t — t p 1, trang 96, 97) Tranh cho luy n nói ( th c hành): nh SGK Ti ng Vi t — t p 1, trang 97 V t th t (n u có): h p ph n, l hoa ( th c hành luy n nói) III CÁC HO T NG D Y H C Tiết Ho t ng Kh i ng T ch c trò ch i ôn luy Chu n b n “Ai nhanh, úng”? — Chia l p thành nhóm — GIÁO VIÊN phát cho m i nhóm: + b g m th t ng : ch n, m n m n, c n m a, s n ca, b n r n, b i l i + b ng nhóm chia thành hai c t, có ghi s n v n ôn ho c v n n m i c t THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 81 T ch c trò ch i — Các nhóm c th o lu n: + Chia th t ng thành nhóm: th có v n ôn th có v n n + Dán m i th t ng vào c t phù h p v i v n ghi s n b ng nhóm — Khi có hi u l nh, nhóm c h c sinh dán b ng nhóm lên b ng l p ánh giá M i nhóm c b n giáo viên nh n xét, ánh giá theo lu t ch i (M i th t ng dán úng c i m Nhóm c nhi u i m nh t nhóm th ng cu c.) Ho t ng H ng d n h c sinh ôn luy n 46 c l i v n, ti ng, t — Dán lên b ng th ch : ôn, n, ôn bài, s b n, c n m a — Yêu c u h c sinh c ch b ng c l i ng d ng — Dán lên b ng c ng d ng: Sau c n m a, c nhà cá b i i b i l i b n r n — Yêu c u h c sinh c b ng Ho t ng Gi i thi u Gi i thi u v n en — Yêu c u h c sinh l y b ch H c v n th c hành ch e, ch n ghép e ng tr c, n ng sau — Giáo viên h i: Các em v a ghép c v n gì? ( ây câu h i t o tình hu ng, có th h c sinh không tr l i c.) — Giáo viên gi i thi u: Các em v a ghép c v n en (Dán lên b ng th ch en.) Gi i thi u v n ên (t ng t nh gi i thi u v n en) Giáo viên gi i thi u khái quát: Hôm nay, s h c hai v n m i en, ên 82 | MODULE TH 14 Ho t i H ng d n h c sinh nh n bi t v n en, ghép c ti ng sen, t khoá sen a H ng d n h c sinh nh n bi t, ghép c v n “en” — Dán th v n en lên b ng — H i: V n en có âm ng tr c, âm ng sau? — ánh v n c m u, yêu c u h c sinh làm theo: e-n -en/en — Yêu c u h c sinh ghép v n en, gi th c (Giáo viên giúp nh ng em ghép sai ho c c sai s a l i cho úng.) b H ng d n h c sinh c phân tích ti ng “sen” — Dán tranh sen lên b ng, ch tranh (ho c cho h c sinh xem sen), h i: ây gì? — Gi i thi u: Ti ng Vi t g i sen (Dán th sen lên b ng) — H i: Ti ng có v n en? — Gi i thi u: Ti ng sen có v n en — H i: Ta c n thêm âm vào tr c en có ti ng sen? — Yêu c u h c sinh l y s, ghép v i en có ti ng sen — Yêu c u h c sinh gi th ánh v n ti ng sen (s -en-sen/sen) (Giúp nh ng em ghép sai ho c c sai s a l i cho úng.) — Dán lên b ng th ch sen, h i: Ti ng sen g m có âm, v n nào? — ánh v n c m u, yêu c u h c sinh làm theo: s -en-sen/sen (HS ánh v n c ng thanh, cá nhân.) c H ng d n h c sinh c t khoá “lá sen” — G i m t s h c sinh c sen, s a phát âm cho em — H i: Trong t sen, ti ng có v n en? ng H ng d n h c sinh nh n bi t v n, ghép c ti ng, t m THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 83 d H ng d n h c sinh luy n c l i v n m i, ti ng khoá, t khoá Ch b ng, c m u cho h c sinh sen, en/en, sen, sen c theo nhi u tr t t khác nhau: sen, H ng d n h c sinh nh n bi t v n ên, ghép c ti ng nh n, t khoá nh n (Th c hi n t ng t nh d y v n en.) Chú ý h ng d n h c sinh nêu i m gi ng khác gi a v n ên v n en Ho t ng 5: Th c hành H ng d n h c sinh c tìm hi u ngh a c a t ng d ng a H ng d n ct ng d ng — Dán lên b ng th ch áo len, khen ng i, m i tên, n n nhà — Yêu c u h c sinh c t ng b ng (cá nhân, nhóm, c l p) — G i m t s h c sinh c, s a phát âm cho em b Gi i ngh a t ng d ng (n u c n thi t) (Sau gi i ngh a t , h ng d n h c sinh c H ng d n h c sinh tìm luy n “en”, v n “ên” c t ng c ng thanh, c cá nhân) ng d ng ch a ti ng có v n * H — — — — ng d n h c sinh tìm luy n c t ng ng d ng ch a ti ng có v n en: H i: T ch a ti ng có v n en? Ti ng có v n en? Yêu c u h c sinh ánh v n ti ng len, khen (HS ánh v n cá nhân ho c theo nhóm 2: l -en-len/len; kh -en-khen/khen.) Ch b ng, ánh v n c m u cho h c sinh c theo: áo len, khen ng i (l -en-len/len /áo len; kh -en-khen/khen/khen ng i) * H ng d n h c sinh tìm luy n c t ng ng d ng ch a ti ng có v n ên: (Làm t ng t nh h ng d n tìm luy n c t ng ng d ng ch a ti ng có v n en) 84 | MODULE TH 14 H ng d n h c sinh t p vi t a H ng d n h c sinh t p vi t b ng * Vi t m u, h ng d n cách vi t ch en, sen: + G n th ch en lên b ng: + ch en th b ng th c, k t h p h ng d n quy trình vi t + Vi t ch en lên b ng l p khung ô li phóng to h ng d n quy trình vi t, ý i m b t u, i m k t thúc, cách n i ch e ch n + H ng d n h c sinh vi t ch en vào b ng + Làm hi u cho h c sinh gi b ng, nh n xét, giúp h c sinh s a nh ng ch ch a úng — Vi t m u, h ng d n cách vi t ch sen: (Các b c th c hi n nh h ng d n vi t ch en Chú ý h ng d n cách n i ch s — e — n) * Vi t m u, h ng d n cách vi t ch ch ên, nh n (Các b c th c hi n nh h ng d n vi t ch en, sen Chú ý h ng d n cách n i ch n — h — e — n, cách vi t d u ph c a ê cách vi t d u n ng.) b H ng d n h c sinh t p vi t v H ng d n h c sinh t p vi t v T p vi t theo Chu n ki n th c, k n ng (Nh c h c sinh ý i m t bút i m d ng bút, kho ng cách gi a ch ) Tiết Ho t ng 5: Th c hành (ti p) H ng d n h c sinh luy n c l i v n, ti ng, t khoá, t ng d ng ã h c — H i: Ti t tr c, h c nh ng v n m i nào? — Yêu c u h c sinh c ch b ng theo nhóm — Giáo viên ch ch b ng không theo tr t t c nh cho h c sinh c THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 85 H ng d n h c sinh c ng d ng Gi i thi u c — Gi i thi u c dán lên b ng c ng d ng — Ch b ng, c m u toàn c: Nhà D Mèn bãi c a non Nhà Sên tàu chu i H ng d n c ng d ng — Ch b ng cho h c sinh c ng t ng dòng, sau ó c c c ng d ng — H ng d n h c sinh c trang 97 SGK (H c sinh c theo nhóm 2) — Ch nh ho c cho h c sinh xung phong c tr c l p — H i: + Ti ng có v n v a h c? + Ti ng có v n en? + Ti ng có v n ên? — Yêu c u h c sinh ánh v n ti ng mèn, sên, — Yêu c u h c sinh c b ng l p (G i h c sinh c cá nhân, s a l i phát âm cho em.) b H ng d n luy n nói a Gi i thi u luy n nói H ng d n h c sinh luy n nói theo ch H ng d n h c sinh luy n nói theo tranh: Dán tranh lên b ng Yêu c u h c sinh xem tranh nghe giáo viên h c sinh h i — áp (m u) Ví d : giáo viên h i — h c sinh áp (sau ó i vai): Con mèo ng âu? — Con mèo ng bàn Con chó ng âu? — Con chó ng d i bàn b * — — + + 86 | MODULE TH 14 Môn Ti ng Vi t (L p 1) Bài 67 ÔN T P (2 ti t) I M C TIÊU Giúp h c sinh: — c c v n có k t thúc b ng m — c c t ng , câu ng d ng t 60 n 67 — Vi t c v n, t ng ng d ng t 60 n 67 — Nghe hi u t p k c m t o n truy n theo tranh truy n k i tìm b n II DÙNG D Y H C * Th ch , b ng ph : — th l i k cho tranh k chuy n (4 b cho nhóm ch i ghép th d i tranh): + L i k cho tranh 1: Sóc Nhím ôi b n thân Hai b n th ng vui ùa, hái hoa, c + L i k cho tranh 2: Mùa ông n M t hôm, Sóc ch y i tìm Nhím nh ng không th y Nhím âu V ng b n, Sóc bu n l m + L i k cho tranh 3: Sóc h i Th có th y b n Nhím âu không Th nói không th y Sóc bu n thêm R i Sóc l i ch y i tìm Nhím kh p n i + L i k cho tranh 4: Mùa xuân n Sóc g p l i Nhím H i Nhím, Sóc m i bi t là: c mùa ông n, h nhà Nhím l i ph i i tìm ch tránh rét — Th ch ghi v n: om, am, m, âm, ôm, m, em, êm, im, um, iêm, yêm, uôm, m — Th ch ghi t ng ng d ng: cánh bu m, àn b m ( ki m tra c ), li m, xâu kim, nhóm l a ( ôn m i) THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 113 — B ng ph chép s n c ng d ng: + Bài c ng d ng c a 66 ( ki m tra c ) + Bài c ng d ng c a 67 ( ôn m i): * Tranh (cho ph n k chuy n): — tranh k chuy n (trang 137 SGK) III CÁC HO T NG D Y H C CH Y U Tiết Ho t ng 1: Kh i ng — H ng d n h c sinh tái hi n v n có âm cu i “m” T ch c trò ch i “Hái hoa, hái qu ”: — Các h c sinh n i ti p nhau: + Hái hoa ho c qu có vi t s n m t v n am, m, âm, om, ôm, m, um, im, em, êm, im, iêm, yêm, uôm, m + Dán “hoa”/“qu ” lên b ng + c âm/v n hoa/qu — Giáo viên d a vào nh ng v n “hoa”, “qu ” nh c l i v n mà h c sinh ã bi t: am, m, âm, om, ôm, m, um, im, em, êm, im, iêm, yêm, uôm, m Ho t ng 2: H ng d n h c sinh tách ti ng tìm v n có âm cu i “m” T ch c trò ch i “Tách ti ng tìm v n”: — Dán lên b ng th ti ng ch a v n có âm cu i m (th có th tháo r i b ph n âm u, v n, d u thanh) Ví d : cam, t m, mâm, xóm, tôm, c m, chum, kim, xem, êm, li m, nhu m — Yêu c u h c sinh: + Tách m i ti ng thành âm u v n (Ví d : Tách ti ng cam thành âm c v n am.) + ánh v n v n v a tách c (Ví d : c a-m -am/am.) 114 | MODULE TH 14 — Yêu c u nhóm h c sinh th o lu n tìm i m gi ng gi a v n m i tách c (Các v n am, m, âm, uôm, m u có âm cu i m) — Gi i thi u v n c n ôn Ho t ng 3: H ng d n h c sinh ghép âm, v n T ch c trò ch i “Cùng tr t b ng chuy n”: — Chu n b b ng chuy n (nh s d i), g m: + M t b ng c nh có vi t s n âm a, + M t th tr t có vi t s n âm cu i m a , â, o, ô, , u, e, ê, i, iê, yê, ua, â o ô u e ê i iê yê uô m t b ng c nh cho t ng âm a, , â, o, ô, , u, , e, ê, i, iê, yê, ua, k t h p v i âm m t o thành m t v n (Ví d : âm m th tr t ch y n d ng b ng c nh vi t s n âm a t o thành v n am) — Yêu c u h c sinh c/ ánh v n t ng v n (Ví d : m — am/am) — Cho ch y th tr — Vi t v n lên b ng m i v n ã ghép (Ví d : vi t am) — H i: Các v n ã c có gi ng nhau? ( u có âm cu i m.) — Gi i thi u n i dung ôn t p: ôn v n có âm cu i m THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 115 Ho t ng 4: Luy n ghép c ti ng/v n b ng ôn — Dán b ng ôn t p lên b ng l p a m â o ô u — e ê i iê yê uô m c m u v n b ng ôn: ch th c vào ô b ng ôn t p c v n (Ví d : a-m -am/am, -m - m/ m) — Ch vào t ng ch b ng ôn t p cho h c sinh ghép v n c v n khác (Ví d : a-m -am/am, -m - m/ m, -m - m/ m) — H i v s gi ng gi a v n ã ôn Tiết Ho t ng 5: H ng d n h c sinh c t ng ng d ng Gi i ngh a t ng ng d ng (n u c n thi t) H ng d n h c sinh c t ng ng d ng — H ng d n c t ng t li m, xâu kim, nhóm l a theo b c sau: Ch b ng cho h c sinh c ng thanh; Ch b ng cho h c sinh c n i ti p; Cho h c sinh c theo nhóm ( c t ng phi u h c phát cho h c sinh.) — H i: Ti ng có v n v a ôn? ó v n nào? — Yêu c u h c sinh ánh v n v n im, iên, om ti ng li m, kim, nhóm 116 | MODULE TH 14 Ho t ng 6: H ng d n h c sinh t p vi t H ng d n h c sinh t p vi t b ng * Vi t m u, h ng d n cách vi t ch kim: — Dán th ch kim lên b ng — Dùng th c ch kim b ng, k t h p h ng d n quy trình vi t — Vi t ch kim lên b ng l p khung ô li phóng to h ng d n quy trình vi t, ý i m b t u, i m k t thúc, cách n i ch k-i-m — H ng d n h c sinh vi t ch kim vào b ng con; nh n xét, u n n n cách vi t cho h c sinh — Làm hi u cho h c sinh gi b ng sau vi t; giúp h c sinh s a l i * Vi t m u, h ng d n cách vi t ch li m: Làm t ng t nh v i ch kim H ng d n h c sinh t p vi t vào v H ng d n h c sinh vi t vào v T p vi t theo Chu n ki n th c, k n ng (Chú ý u n n n cho h c sinh t th ng i, cách c m bút, v , kho ng cách t m t n v ) Ho t ng 7: H ng d n h c sinh c ng d ng Gi i ngh a t ng c ng d ng c m u l n 1: — Dán lên b ng c ng d ng — c ch m c l n 1, d ng l i sau c m i dòng th g ch d i t ng c n gi i ngh a H ng d n h c sinh luy n c ng d ng — Ch b ng, c m u làm hi u cho h c sinh c ng theo m u: c t ng khó; c nhi u l n t ng dòng; — Gi i thi u s l c v n i dung c: Bà c toàn dành chùm cam ngon n t n cu i mùa cho cháu — H ng d n h c sinh c trang 137 SGK theo nhóm THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 117 H ng d n h c sinh tìm c ng d ng ti ng ch a âm, v — H i: Ti ng có v n v a ôn? ó v n nào? — Yêu c u h c sinh: + ánh v n ti ng vòm, chùm, cam + c b ng l p (G i h c sinh c cá nhân, s a l i phát âm cho em.) — H i v n i dung c VD: Bà dành cam cho ai? n c n ôn Ho t ng 8: H ng d n h c sinh k chuy n Gi i thi u câu chuy n K chuy n — K chuy n l n gi i ngh a t ng (n u c n thi t) — K chuy n l n — K chuy n l n 3: giáo viên k t ng o n, k t h p ch tranh (k xong m i o n, giáo viên có th d ng l i, t câu h i gây ý cho h c sinh Ví d : Sau k o n 3, có th h i: Các em oán xem bác Voi có bi t b n Nhím âu không?) H ng d n h c sinh tìm l i k t ng ng v i tranh T ch c trò ch i “Dán l i k phù h p v i tranh” — Chia l p thành nhóm — Phát cho m i nhóm b l i k — Yêu c u nhóm th o lu n: c l i k m i th tìm tranh phù h p v i th — Th o lu n theo yêu c u c a giáo viên — H ng d n cách ch i: + Dán th phù h p v i tranh • M i nhóm c b n lên dán th phù h p v i tranh • Nhóm dán úng nhanh nh t s c ghi i m cao nh t + Dán th phù h p v i m i tranh 2, 3, 118 | MODULE TH 14 — Cùng h c sinh ch n nhóm th ng cu c (Nhóm c nhi u i m h n nhóm th ng cu c.) H ng d n h c sinh d a vào tranh l i k g i ý t p k t ng o n c a câu chuy n — H ng d n h c sinh t p k theo nhóm — H ng d n h c sinh t p k tr c l p — H ng d n h c sinh nh n xét, ánh giá, bình ch n b n k hay nh t — H ng d n h c sinh tìm hi u n i dung câu chuy n (Giáo viên g i ý tu theo trình h c sinh) G i ý: Trong câu chuy n có nh ng b n nào? Tên b n câu chuy n có v n m i ôn? ó v n nào? Khi g p l i Nhím, Sóc hi u i u gì? Ho t ng : C ng c , ng d ng C ng c T ch c trò ch i “Tìm tên v t hay tên v t có ti ng ch a v n v a ôn” ng d ng Giáo viên nh c nh h c sinh: T p k l i m t o n c a câu chuy n cho ng i thân nghe Môn T nhiên Xã h i (L p 3) Bài 69 — 70 ÔN T P: T NHIÊN I M C TIÊU Sau h c xong này, h c sinh có kh n ng: — H th ng l i nh ng ki n th c ã h c v ch t nhiên — Yêu phong c nh thiên nhiên c a quê h ng — Có ý th c b o v thiên nhiên II DÙNG D Y H C — Tranh nh v phong c nh thiên nhiên, c i, v t c a quê h ng — Gi y kh A0 ho c A4 THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 119 III HO T NG D Y H C Ho t ng 1: Quan sát (c l p) M c tiêu — HS nh n d ng c m t s d ng a hình a ph ng — HS bi t c m t s c i v t a ph ng Cách ti n hành Ph ng án 1: N u có i u ki n, giáo viên d n h c sinh i tham quan thiên nhiên quan sát m t s d ng a hình b m t Trái t (Ví d : núi, i, ng b ng ho c sông, su i…), tìm hi u m t s c i v t a ph ng Ph ng án 2: B c 1: Giáo viên t ch c cho h c sinh quan sát tranh nh v phong c nh thiên nhiên, v c i, v t c a quê h ng theo nhóm (tranh nh giáo viên h c sinh s u t m) dán vào t gi y A0 theo cách thi t k c a m i nhóm B c 2: Các nhóm i chéo nh ng s n ph m v a dán cho nhau, có th c i di n c a nhóm mô t phong c nh c dán tranh theo cách hi u c a nhóm Ho t ng 2: V tranh theo nhóm ho c t ng n v phong c nh thiên nhiên quê h ng M c tiêu Giúp h c sinh tái hi n phong c nh thiên nhiên quê h ng Cách ti n hành B c 1: H c sinh li t kê nh ng em ã quan sát c t th c t ho c t tranh nh nhóm B c 2: H c sinh v tranh tô màu theo g i ý c a giáo viên Ví d : ng ru ng tô màu xanh cây, i núi tô màu da cam… B c 3: — Các s n ph m v a v 120 | MODULE TH 14 c dán lên t ng cho c l p quan sát bình lu n — HS hoàn thi n tranh c a theo ý ki n góp ý bình lu n c a b n l p Ho t ng 3: Làm vi c cá nhân M c tiêu Giúp h c sinh c ng c ki n th c v Cách ti n hành ng v t B c 1: — HS k b ng nh trang 133 SGK vào v ho c gi y A4 (nh ng n i có i u ki n, giáo viên có th làm thành phi u t p phát cho h c sinh) — HS hoàn thành b ng theo h ng d n c a giáo viên B c 2: H c sinh i ki m tra chéo cho B c 3: — Giáo viên g i m t s em trình bày tr c l p — Giáo viên ho c h c sinh khác b sung, hoàn thi n câu tr l i Ho t ng 4: Ch i trò ch i “Ai nhanh, úng” M c tiêu Giúp h c sinh c ng c ki n th c v th c v t Cách ti n hành B c 1: — Giáo viên chia l p thành m t s nhóm ho c i ch i M i l n i ch i, m i i t n h c sinh (các h c sinh khác làm c ng viên) — Giáo viên chia b ng thành c t H ng d n h c sinh c a i ng thành hàng d c t ng ng v i c t — + + + B c 2: Giáo viên theo dõi th i gian phát l nh Hãy i n vào c t sau nh ng cây: Có thân m c ng Có thân leo Có r chùm THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 121 — H c sinh t ng i l n l t lên vi t tên vào c t, em ng tr c lên vi t xong quay l i, ch m tay vào em ng u hàng r i v ng vào cu i hàng, em v a c ch m vào tay ti p t c lên b ng vi t — Khi giáo viên ng ng phát l nh báo h t gi i ch i d ng l i B c 3: — Giáo viên yêu c u h c sinh nh n xét ánh giá sau m i l t ch i — i vi t nhanh, nhi u tên cây, úng i ó th ng cu c II THÔNG TIN PHẢN HỒI B n có th i chi u nh n xét c a b n v k ho ch d y h c v i m t s nh n xét d i ây: V m c tiêu c a h c: M c tiêu c a h c ã nêu nh ng yêu c u h c sinh c n t c sau h c Trong ó, ghi c th m c h c sinh c n t c Cách vi t m c tiêu ã s d ng ng t cho có th l ng hoá, ki m tra ánh giá c nh ng k n ng mà h c sinh thu nh n c V dùng d y h c: dùng d y h c phong phú, li t kê t t c dùng d y h c c n ph i có t ch c ti t d y dùng d y h c không ch dành cho giáo viên mà ph i quan tâm n dùng h c sinh h c t p (bao g m c dùng c a cá nhân h c sinh dùng cho nhóm h c sinh) dùng d y h c c giáo viên h c sinh chu n b V ho t ng d y h c: Bài h c c chia thành ho t ng ch y u Các ho t ng c s p x p theo th t , logic h p lí Các ho t ng h c c thi t k theo h ng tích c c hoá ho t ng h c t p c a h c sinh, úng c tr ng c a lo i h c ôn t p, ó giáo viên h ng d n, t ch c cho h c sinh h th ng l i ki n th c ã h c nh ng h c tr c Giáo viên không a s n ki n th c, k n ng c n ôn t p t i h c sinh mà thông qua ho t ng — + + — + + + — 122 | MODULE TH 14 th c hành, luy n t p, h c sinh t c ng c l i ki n th c, k n ng ã h c, th hi n c th h c nh sau: * V ho t ng d y h c k ho ch h c môn Ti ng Vi t l p (Bài 67 H c v n: Ôn t p) — Các ho t ng 1, 2, c t ch c qua trò ch i nh : trò ch i “Hái hoa, hái qu ”; Trò ch i “Tách ti ng tìm v n”; Trò ch i “Cùng tr t b ng chuy n” nh m giúp h c sinh tái hi n l i v n có ch a âm cu i m, tìm v n có âm cu i m ghép âm, v n mà h c sinh ã c h c tu n tr c Vi c t ch c trò ch i nh ng ho t ng s gi m b t áp l c v n i dung ki n th c, k n ng c a ôn t p i v i h c sinh, n cho gi ôn t p nh nhàng, tho i mái, giúp h c sinh nhanh nh n, h c t p h ng thú tích c c h n — Ho t ng (Luy n ghép c ti ng, v n b ng ôn): h c sinh quan sát s (b ng ôn), nh n xét c u t o c a v n lo i, c ng c cách c v n b ng cách th c hành ghép v n có âm ghi c t d c k t thúc ghi dòng ngang — Ho t ng (H ng d n c t ng ng d ng): D a nh ng ki n th c v a c ôn t p, h c sinh v n d ng vào vi c th c hành luy n c t ng v i nhi u hình th c: c ng thanh, c n i ti p, c theo nhóm — Ho t ng (H ng d n h c sinh t p vi t): h c sinh th c hành luy n vi t b ng v T p vi t theo h ng d n c a giáo viên — Ho t ng (H ng d n h c sinh c ng d ng): h c sinh th c hành luy n c t d n khó: c t ng , c c m t , c câu, v i nhi u hình th c nh c ng thanh, c theo nhóm t t c h c sinh l p u c c — Ho t ng (H ng d n h c sinh k chuy n): Ho t ng giúp h c sinh th c hành, luy n t p k n ng nghe — nói Vì k chuy n không ph i yêu c u d v i h c sinh l p 1, nên h c sinh có h ng thú nghe giáo viên k chuy n r i k l i, tr c h t, giáo viên giúp h c sinh làm quen v i THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 123 câu chuy n qua tranh minh ho H c sinh c tái hi n l i n i dung câu chuy n qua trò ch i “Dán l i k phù h p v i tranh” H c sinh c th c hành k t ng o n c a câu chuy n theo nhóm d a vào tranh l i k g i ý d i tranh — Ho t ng (C ng c , ng d ng): h c sinh c th c hành, v n d ng nh ng ki n th c, k n ng ã h c qua trò ch i “Tìm tên v t hay tên v t có ti ng ch a v n v a ôn” * V ho t ng d y h c k ho ch h c môn T nhiên Xã h i l p (Bài 69 — 70 Ôn t p: T nhiên): V i m c tiêu giúp h c sinh h th ng hoá l i nh ng ki n th c ã h c v ch t nhiên, ho t ng h c c t ch c thông qua ng th c hành, luy n t p nh m phát huy tính tích c c, sáng t o c a h c sinh — Ho t ng c t ch c linh ho t v i ph ng án tu thu c vào i u ki n c a tr ng, l p trình c a h c sinh (H c sinh quan sát tranh, nh ho c quan sát th c t ) Vi c s d ng ph ng pháp quan sát — ph ng pháp c tr ng th ng c s d ng môn T nhiên Xã h i, k t h p v i th o lu n ho t ng r t phù h p giúp h c sinh nh n d ng c m t s d ng a hình m t s c i, v t a ph ng — Ho t ng 2: H c sinh c tái hi n phong c nh thiên nhiên c a quê h ng qua ho t ng v tranh theo nhóm ho c t ng n v phong c nh thiên nhiên quê h ng Ho t ng ho t ng ti p n i ho t ng Vì v y, có th d dàng th c hi n yêu c u, c n có b c u tiên, h c sinh c n li t kê nh ng em ã quan sát c t th c t ho c t tranh nh nhóm Sau ó, em m i v tranh ho c tô màu theo g i ý c a giáo viên K t qu c a h c sinh c trân tr ng chia s em dán s n ph m lên t ng — Ho t ng 3, 4: Ho t ng cá nhân trò ch i giúp h c sinh c ng c , h th ng hoá ki n th c ã h c v ng v t ho c th c v t Bên c nh ó, em c phát tri n t so sánh, khái quát hoá, kh c sâu ki n th c ã h c 124 | MODULE TH 14 Hoạt động Thiết kế kế hoạch học cho ôn tập theo hướng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ — B n thi t k m t k ho ch h c (môn Ti ng Vi t, Toán ho c Khoa h c ) cho ôn t p theo h ng d y h c tích c c — Trao i v i b n ng nghi p v k ho ch h c c a b n — T s a ch a l i k ho ch h c (Th i gian dành cho ho t ng kho ng 45 phút) II THÔNG TIN PHẢN HỒI thi t k m t k ho ch h c cho ôn t p theo h ng d y h c tích c c, có th tham kh o m t s g i ý d i ây: — Tr c h t, ph i chu n b k n i dung tr ng tâm c n h ng d n h c sinh ôn t p, c ng c d a yêu c u c a ôn t p, d a vào trình h c sinh l p ng th i nên xác nh rõ ki n th c c n c ng c , k n ng c n ôn luy n h c — M c tiêu c a ôn t p không nh m cung c p ki n th c, k n ng m i mà giúp h c sinh c ng c , h th ng hoá nh ng ki n th c, k n ng ã h c nh ng tr c ó Vì v y, ho t ng gi ôn t p ho t ng luy n t p, th c hành c a h c sinh v i s t ch c, h ng d n c a giáo viên (Tham kh o thông tin ph n h i cho ho t ng — N i dung 2) gi h c di n nh nhàng, em l i hi u qu thi t th c, nên thi t k ho t ng a d ng, phong phú v i nhi u hình th c t ch c khác nhau, t o i u ki n cho h c sinh c luy n t p, th c hành m t cách tích c c, phát huy cao nh t v n kinh nghi m, v n ki n th c, k n ng em ã h c Hoạt động Thực dạy thử kế hoạch học cho ôn tập theo hướng dạy học tích cực soạn I NHIỆM VỤ — B n th c hi n d y th k ho ch h c ã so n cho c nhóm d — B n t ánh giá d y c a — Cùng b n nhóm rút kinh nghi m v d y c a b n THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 125 — D gi d y th c a ng nghi p góp ý ki n cho d y (Th i gian dành cho ho t ng kho ng 60 phút) II THÔNG TIN PHẢN HỒI B n có th ánh giá rút kinh nghi m d y th d a tiêu chí d y h c phát huy tính tích c c c a h c sinh c ghi b ng sau: Giáo viên Cao M c Trung bình Th p Coi tr ng vi c t ch c ho t ng h c t p c a h c sinh T o i u ki n h c sinh th c hành, c ng c ki n th c, k n ng T o i u ki n h c sinh ch ng, tích c c tham gia vào ho t ng h c t p Chú ý hình thành kh n ng t h c c a h c sinh Phát huy quan h h p tác c a h c sinh h c D TỰ ĐÁNH GIÁ 1) B n cho bi t c n l u ý nh ng thi t k k ho ch h c cho hình thành ki n th c m i theo h ng d y h c tích c c? 2) B n cho bi t c n l u ý nh ng thi t k k ho ch h c cho th c hành theo h ng d y h c tích c c? 3) B n cho bi t c n l u ý nh ng thi t k k ho ch h c cho ôn t p theo h ng d y h c tích c c? — Ph n h i cho câu h i t ánh giá: 126 | MODULE TH 14 Câu 1: Xem thông tin ph n h i cho ho t Câu 2: Xem thông tin ph n h i cho ho t Câu 3: Xem thông tin ph n h i cho ho t ng — n i dung ng — n i dung ng — n i dung D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH D án Phát tri n giáo viên ti u h c, ti u h c, NXB Giáo d c, 2006 B Giáo d c t o, Ph NXB Giáo d c, 2007 B Giáo d c t o, NXB Giáo d c, 2007 B Giáo d c t o, NXB Giáo d c, 2007 B Giáo d c t o, NXB Giáo d c, 2007 B Giáo d c t o, NXB Giáo d c, 2007 B Giáo d c t o, NXB Giáo d c, 2007 i m i ph ng pháp d y h c ng pháp d y môn h c ti u h c, Ph ng pháp d y môn h c l p 1, Ph ng pháp d y môn h c l p 2, Ph ng pháp d y môn h c l p 3, Ph ng pháp d y môn h c l p 4, Ph ng pháp d y môn h c l p 5, D án Vi t — B , D y h c tích c c — M d y h c, NXB i h c S ph m, 2010 ts ph ng pháp k thu t THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 127 [...]... bình Th p Nội dung 2 TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHO BÀI TH C HÀNH THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Hoạt động 1 Phân tích kế hoạch bài học của bài th c hành theo hướng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ D i ây là m t s k ho ch bài h c cho bài th c hành B n hãy nghiên c u k m t trong s k ho ch bài h c này và a ra nh n xét theo các yêu c u sau: — M c tiêu bài h c — dùng d y h c — Các ho t ng d y h c B n có th. .. Toán ho c Khoa h c ) cho bài th c hành theo h ng d y h c tích c c — Trao i v i b n ng nghi p v k ho ch bài h c c a b n TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 109 — T s a ch a l i k ho ch bài h c (Th i gian dành cho ho t ng này kho ng 45 phút) II TH NG TIN PHẢN HỒI thi t k m t k ho ch bài h c cho bài th c hành theo h ng d y h c tích c c, b n có th tham kh o m t s g i ý d i... n t p trong bài Trò ch i giúp h c sinh k t th c ti t h c m t cách vui v — Quy trình t ch c các ho t ng th c hành c thi t k rõ ràng t ng b c nh : giúp h c sinh n m c yêu c u th c hành, t ch c cho h c sinh th c hành, t ch c cho h c sinh báo cáo k t qu th c hành Hoạt động 2 Thiết kế một kế hoạch bài học cho bài th c hành theo hướng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ — B n hãy thi t k m t k ho ch bài h c (môn... n b TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 107 — V các ho t ng d y h c: Bài h c c chia th nh các ho t ng ch y u Các ho t ng này c s p x p theo th t , logic h p lí Các ho t ng trong bài h c c thi t k theo h ng tích c c hoá ho t ng h c t p c a h c sinh, úng c tr ng c a lo i bài h c th c hành Giáo viên không nói nhi u, không làm thay, làm h h c sinh H c sinh c h c t p tích c... Nội dung 3 TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHO BÀI ÔN TẬP THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Hoạt động 1 Phân tích kế hoạch bài học của bài ôn tập theo hướng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ D i ây là m t s k ho ch bài h c cho bài ôn t p B n hãy nghiên c u k m t trong s k ho ch bài h c này và a ra nh n xét theo các yêu c u sau: — M c tiêu bài h c — dùng d y h c — Các ho t ng d y h c B n có th trao i v i các b... c: Bài h c c chia th nh các ho t ng ch y u Các ho t ng này c s p x p theo th t , logic h p lí Các ho t ng trong bài h c c thi t k theo h ng tích c c hoá ho t ng h c t p c a h c sinh, úng c tr ng c a lo i bài h c hình th nh ki n th c m i Giáo viên không áp t, không th ng báo ki n th c có s n mà h ng d n h c sinh t tìm tòi, phát hi n, ch ng t chi m l nh TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY... hướng dạy học tích cực đã soạn I NHIỆM VỤ — — — — Th c hi n d y th k ho ch bài h c ã so n cho c nhóm cùng d B n hãy t ánh giá bài d y c a mình Cùng các b n trong nhóm rút kinh nghi m v bài d y c a b n D gi d y th c a ng nghi p và góp ý ki n cho bài d y (Th i gian dành cho ho t ng này kho ng 60 phút) TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 111 II TH NG TIN PHẢN HỒI B n có th. .. ánh sáng vào gi i th ch nh ng hi n t ng n gi n trong cu c s ng T ó, khêu g i s tò mò khoa h c, th i quen t câu h i, tìm câu gi i th ch c a h c sinh và giúp h c sinh bi t v n d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c t cu c s ng MODULE TH 14 Hoạt động 2 Th c hành thiết kế một kế hoạch bài học cho bài hình th nh kiến th c mới theo hướng dạy học tích cực I NHIỆM VỤ — B n hãy thi t k m t k ho ch bài h c (môn Ti... không b ch n ) Ti n hành th nghi m nh hình 4 trang 91 SGK: — Giáo viên yêu c u h c sinh d a vào kinh nghi m, hi u bi t s n có a ra các d oán; sau ó, ti n hành th nghi m so sánh k t qu v i d oán và rút ra k t lu n TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 93 — HS ghi k t qu vào b ng sau: Các b c ti n hành th nghi m M t có nhìn th y v t không? D oán K t qu th nghi m 1 Ch a b... vào c 3: G i m t s em gi i thi u s v m i quan h h hàng v a v Ho t ng 4: Ch i trò ch i “X p hình” 1 M c tiêu: C ng c hi u bi t c a h c sinh v m i quan h h hàng 2 Cách ti n hành: Cách 1: N u có nh t ng ng i trong gia ình các th h khác nhau th giáo viên chia nhóm, h ng d n h c sinh trình bày trên gi y kh A0 theo TH C HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEOHƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC | 103 cách c a m i nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Module TH 14 thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực xuân thị nguyệt hà , Module TH 14 thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực xuân thị nguyệt hà , Module TH 14 thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực xuân thị nguyệt hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập