Module TH 13 kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực phùng như thuy

48 15 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:08

PHNG NH THY MODULE TH 13 Kĩ lập kế hoạch học theo hớng dạy học tích cực Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 29 A GII THIU TNG QUAN L p k ho ch bi h c l m t cụng vi c quan tr ng c a ngh d y h c Cụng vi c ny cú th vớ v i cụng vi c thi t k c a ng i k s L p k ho ch bi h c l m t y u t quan tr ng d y h c phỏt huy tớnh tớch c c v t ng tỏc c a h c sinh Module ny s lm rừ cỏch phõn lo i, tri n khai v thi t k m i lo i bi h c theo h ng phỏt huy tớnh tớch c c h c t p c a h c sinh N i dung ch ng trỡnh giỏo d c c th hi n c th nh t v y nh t cỏc bi h c v ho t ng giỏo d c Do v y, gi ng d y t t n i dung giỏo d c, giỏo viờn ph i chu n b k k ho ch d y h c, hay cũn g i l thi t k giỏo ỏn K ho ch d y h c l b n thi t k s ph m cho m t bi h c, ú th hi n n i dung v ph ng phỏp d y h c, m c tiờu, ý s ph m c a giỏo viờn K ho ch d y h c l s n ph m s ph m c ỏo c a giỏo viờn; qua k ho ch d y h c, cú th nh n bi t c trỡnh khoa h c, kinh nghi m s ph m v ý th c ngh nghi p c a giỏo viờn K ho ch d y h c l cụng c giỏo viờn lờn l p S thnh b i c a gi d y ph thu c r t nhi u vo vi c chu n b k ho ch d y h c c a giỏo viờn, cho nờn cú k ho ch d y h c t t l thnh cụng m t n a c a gi d y Vi c l p k ho ch d y h c theo h ng d y h c tớch c c v n ch a c m t s giỏo viờn chỳ tr ng M t s giỏo viờn ch a bi t cỏch xỏc nh ỳng m c tiờu bi d y, m c tiờu bi d y l k t qu m h c sinh ph i t c sau h c xong bi d y ch khụng ph i l m c tiờu vi t cho giỏo viờn M t s giỏo viờn xỏc nh m c tiờu bi d y ch a bỏm sỏt vo Chu n ki n th c, k n ng ch ng trỡnh nờn cú nh ng m c tiờu quỏ n ng so v i trỡnh c a h c sinh M t s giỏo viờn ch a bi t cỏch xỏc nh n i dung v c u trỳc bi d y, ch a bi t cỏch xỏc nh ngu n g c thụng tin ph c v cho ho t ng d y h c M t s giỏo viờn ch a bi t cỏch l a ch n ph ng phỏp d y h c theo h ng d y h c tớch c c 30 | MODULE TH 13 Vỡ v y, vi c h ng d n giỏo viờn l p k ho ch d y h c theo h ng d y h c tớch c c l h t s c c n thi t Module ny s giỳp giỏo viờn bi t cỏch l p k ho ch d y h c m t bi h c c th theo h ng d y h c tớch c c Module g m n i dung chớnh sau: Khỏi ni m chung v l p k ho ch d y h c theo h c c h c t p c a h c sinh Cỏc b c thi t k k ho ch bi h c theo h h c t p c a h c sinh ng phỏt huy tớnh tớch ng phỏt huy tớnh tớch c c Cỏch tri n khai lo i bi xõy d ng ki n th c m i Cỏch tri n khai lo i bi luy n t p Th c hnh thi t k m t s bi mụn Toỏn ti u h c B MC TIấU H c xong module ny, h c viờn cú kh n ng: Phõn bi t c cỏc lo i bi h c ti u h c v yờu c u c a m i lo i bi h c Bi t cỏch tri n khai m i lo i bi h c trờn l p theo h huy tớnh tớch c c c a h c sinh ng d y h c phỏt Nờu c cỏc b c, yờu c u thi t k k ho ch bi h c theo h huy tớnh tớch c c h c t p c a h c sinh ng phỏt Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 31 C NI DUNG Ni dung KHI NIM CHUNG V LP K HOCH DY HC THEO HNG DY HC PHT HUY TNH TCH CC HC TP CA HC SINH Hot ng: Tỡm hiu khỏi nim chung v lp k hoch dy hc theo hng dy hc phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh I NHIM V B n ó t ng l p k ho ch d y h c, ho c cú th ó c nh ng ti li u v l p k ho ch d y h c theo h ng d y h c tớch c c Hóy nh l i, trao i v i ng nghi p th c hi n m t s nhi m v sau: K ho ch d y h c l gỡ? í ngh a c a l p k ho ch d y h c Phõn bi t k ho ch d y h c theo h ng d y h c tớch c c v i giỏo ỏn truy n th ng Yờu c u c a m t b n k ho ch d y h c theo h ng d y h c tớch c c II THễNG TIN PHN HI Khỏi nim v lp k hoch dy hc K ho ch d y h c (hay cũn g i l thi t k giỏo ỏn) l k ho ch (hay giỏo ỏn) c a m t ti t h c th hi n tinh th n c b n c a ch ng trỡnh mụn h c, th hi n c m i liờn h h u c gi a m c tiờu, n i dung, ph ng phỏp v k t qu , c g i l thnh t c b n c a bi h c L p k ho ch d y h c l xõy d ng k ho ch d y h c cho m t bi h c c th , th hi n m i quan h t ng tỏc gi a giỏo viờn v i h c sinh, gi a h c sinh v i h c sinh nh m giỳp h c sinh t c nh ng m c tiờu c a bi h c 32 | MODULE TH 13 í ngha ca lp k hoch dy hc B t kỡ m t bi h c no c ng c n th i gian chu n b , c sỏch giỏo khoa hay ti li u c a bi h c ngy hụm ú ó cú s n thỡ th i gian l p k ho ch d y h c c ng v n úng m t vai trũ r t quan tr ng vi c ng d ng nh ng ngu n ti li u y vo bi gi ng m t cỏch khoa h c L p k ho ch d y h c cú m t vai trũ c bi t quan tr ng, b i nú giỳp giỏo viờn qu n lớ th i gian dnh cho m i n v bi h c c t t h n Quan tr ng h n, l p k ho ch d y h c cú tỏc d ng v ch rừ rng n v bi h c c n c chỳ tr ng ph n tr ng tõm m h c sinh b t bu c ph i bi t t ú giỏo viờn s d dng h n vi c i u ch nh khung th i gian, t ng gi m n i dung gi ng d y phũng cỏc tr ng h p thi u th i gian, th a th i gian M t k ho ch d y h c t t s cung c p cho giỏo viờn m t h ng i rừ rng Nú nh m t th i khoỏ bi u v b n d n ng cho h ng i c a m t ti t h c v y K ho ch d y h c cung c p cho giỏo viờn m t ngu n tham kh o K ho ch d y h c ch n i dung c a bi h c v giỳp m b o tr t t khoa h c c a thụng tin, a k n ng h c t p c s d ng gi v cỏc ph ng ti n h tr c n thi t theo yờu c u Vi c cung c p thụng tin theo m t tr t t khoa h c s giỳp h c sinh hi u v nh nh ng thụng tin ú m t cỏch khoa h c L p k ho ch d y h c theo h ng d y h c tớch c c giỳp cho gi h c phỏt huy c tớnh tớch c c, t giỏc, ch ng, sỏng t o c a c giỏo viờn v h c sinh nh m nõng cao tri th c, b i d ng n ng l c h p tỏc, n ng l c v n d ng tri th c vo th c ti n, b i d ng ph ng phỏp t h c, tỏc ng tớch c c n t t ng, tỡnh c m, em l i h ng thỳ h c t p cho ng i h c Phõn bit k hoch dy hc theo hng dy hc tớch cc vi giỏo ỏn truyn thng D y v h c tớch c c ũi h i ng i giỏo viờn ph i úng vai trũ l ng i thi t k , t ch c, h ng d n cỏc ho t ng c l p ho c theo nhúm nh h c sinh t l c chi m l nh n i dung h c t p, ch ng t c cỏc Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 33 m c tiờu ki n th c, k n ng, thỏi theo yờu c u c a ch ng trỡnh Tr c kia, theo mụ hỡnh d y h c th ng, giỏo viờn úng vai trũ thụng bỏo, gi ng gi i ki n th c, truy n th m t chi u, s d ng ph ng phỏp d y h c thuy t trỡnh l chớnh, giỏo viờn ch y u c tho i; cũn h c sinh th ng ti p thu b ng cỏch ghi nh mỏy múc, h c thu c lũng i m i ph ng phỏp d y h c theo h ng tớch c c hoỏ ho t ng nh n th c c a h c sinh ũi h i h c sinh ph i t tỡm ki m, khỏm phỏ ki n th c d i s t ch c, h ng d n c a giỏo viờn thụng qua vi c ph i h p cỏc ph ng phỏp d y h c truy n th ng v i cỏc ph ng phỏp d y h c tớch c c, s d ng cỏc ph ng ti n d y h c hi n i cú ng d ng cụng ngh thụng tin Chớnh vỡ v y, cỏch l p k ho ch d y h c theo h ng i m i ph ng phỏp d y h c c ng cú nhi u i m i: Ph ng phỏp truy n th ng Xỏc nh m c tiờu M c tiờu gi ng d y M c tiờu chung M c tiờu mong mu n t t i So n n i dung T p trung vo ho t ng c a giỏo viờn Ho t ng d y ho t ng h c Thụng tin t giỏo viờn h c sinh Trờn l p i m i theo h ng tớch c c Xỏc nh m c tiờu M M M M c tiờu h c t p c tiờu phỏt tri n c tiờu phõn hoỏ c tiờu kh thi, c n c ỏnh giỏ So n n i dung T p trung vo ho t ng c a h c sinh Ho t ng h c ho t ng d y Giỏo viờn h c sinh ki n th c + ph ng phỏp H c sinh h c sinh Trờn l p Giỏo viờn ho t ng l chớnh H c sinh ho t ng l chớnh Giỏo viờn thuy t trỡnh, gi ng gi i H c sinh th c hi n cỏc cụng vi c c l p/ H c sinh th ng nghe, ghi theo nhúm Giỏo viờn t ch c, h ng d n cỏc ho t ng c a h c sinh 34 | MODULE TH 13 Yờu cu ca mt k hoch dy hc theo hng dy hc tớch cc + Th hi n + Chỳ ý c m c tiờu c a ch ng trỡnh n vi c phỏt huy tớnh tớch c c c a h c sinh + Th hi n c c ng c a n i dung bi gi ng + Th hi n c vi c t ch c ho t ng c a h c sinh gi h c + Ph i s d ng d dng lờn l p + Ph i mang tớnh ch t m Ni dung CC BC THIT K K HOCH BI HC THEO HNG PHT HUY TNH TCH CC HC TP CA HC SINH MC TIấU: Sau hon thnh n i dung ny, ng i h c cú kh n ng: N m c cỏc b c thi t k k ho ch m t bi h c N m c m c tiờu d y h c tớch c c Bi t cỏch chu n b d y h c tớch c c Bi t cỏch t ch c cỏc ho t ng d y h c tớch c c TIN TRèNH: Hot ng 1: Tỡm hiu mc tiờu bi hc I NHIM V B n hóy nghiờn c u ti li u (K ho ch m t bi h c, Sỏch giỏo viờn ) v a m t s thụng tin sau: M c tiờu c a bi h c l gỡ? T i ph i vi t m c tiờu bi h c? Phõn bi t m c tiờu d y h c tớch c c v d y h c th B n cú th trao iv i ng ng nghi p v nh ng ý ki n c a mỡnh Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 35 II THễNG TIN PHN HI + + + + + 36 | Vi c xỏc nh m c tiờu c a bi h c c n ph i c n c vo Chu n ki n th c, k n ng ó c quy nh ch ng trỡnh g m ki n th c, k n ng v thỏi c n hỡnh thnh h c sinh sau bi h c Tuy nhiờn, xỏc nh m c tiờu bi h c, c n phõn bi t c m c ớch v m c tiờu M c ớch v m c tiờu u mu n núi t i k t qu h ng n c a m t quỏ trỡnh th c hi n m t cụng vi c no ú M c ớch l mu n núi t i k t qu h ng n m t cỏch khỏi quỏt, di h n, cú tớnh chi n l c Vớ d : m c ớch c a n n giỏo d c Vi t Nam t n n m 2020 M c tiờu l mu n núi t i m t k t qu c th , ng n h n, cú th t c th i gian ng n, cỏ nhõn ho c t p th nh th c hi n, vớ d : m c tiờu bi h c, m c tiờu ch ng Núi cỏch khỏc, m c tiờu l núi v vi c ng i h c s nh th no ho c cú kh n ng lm c gỡ sau k t thỳc bi h c Theo quan i m cụng ngh thỡ m c tiờu l u ra, l s n ph m, t c c ng l cỏi ớch c th c a m t quỏ trỡnh hay m t cụng o n s n xu t M c tiờu l c s ỏnh giỏ k t qu cu i cựng, vỡ v y c n ph i xỏc nh m c tiờu c th , rừ rng, phự h p Theo quan i m d y h c h ng vo h c sinh thỡ m c tiờu l cho h c sinh ch khụng ph i cho giỏo viờn Vỡ v y, ph i vi t: H c xong bi ny, h c sinh ph i: Xỏc nh c , khụng vi t: D y bi ny, giỏo viờn ph i: Xỏc nh c Khi l p k ho ch m t bi d y, c n xỏc nh m c tiờu c a bi, b i l : Giỳp ỏnh d u cho quỏ trỡnh d y t i m kh i u n i m k t thỳc Giỳp ng i d y cú th l a ch n ph ng phỏp v k thu t d y h c phự h p T o i u ki n cho vi c chu n b giỏo ỏn c t t h n Giỳp cho vi c ỏnh giỏ k t qu bi d y, hay vi c ỏnh giỏ l i m c tiờu c a bi d y M c tiờu c th : C n ph i cú ba y u t c u thnh: Lm gỡ: Mụ t hnh ng m ng i h c cú kh n ng lm c sau c truy n t ki n th c (cu i bi h c) MODULE TH 13 + + + di n t i u ny, ph i dựng cỏc ng t hnh ng cú th quan sỏt c ho c o l ng c i u ki n: Nờu cỏc i u ki n v gi i h n quy nh cỏc hnh vi s di n Tiờu chu n: S d ng tiờu hay tiờu chu n th c hi n ũi h i ng i h c ph i t c m c no thỡ ch p nh n c M c tiờu c th dnh vi t cho ng i h c: ú l nh ng ch ý s ph m miờu t k t qu mong i ú l hi u qu mong i c a nh qu n lớ i v i giỏo viờn v h c sinh Th ng c di n t d i d ng ki n th c c n t, thỏi mong i, n ng l c cú c sau m i bi h c Vớ d : Sau h c xong, h c sinh c n t c nh ng ki n th c, n ng l c m i l nh v c M c tiờu chung vi t cho ng i d y hay nh qu n lớ: Quy t c vi t m c tiờu SMART: S C th M o c A t c R Th c t /phự h p T Gi i h n v th i gian C n phõn bi t rừ m c tiờu d y h c th ng v m c tiờu d y h c tớch c c, c th l: M c tiờu d y h c th ng M c tiờu d y h c tớch c c Nờu nhi m v v cụng vi c c n lm L ớch c a bi h c, h c sinh c n t c a giỏo viờn v h c sinh c v ki n th c, k n ng, thỏi v sau h c bi h c M c tiờu bi h c c xỏc nh m t M c tiờu c a bi h c c xỏc nh cỏch chung chung c n c vo n i c n c vo Chu n ki n th c, k n ng v yờu c u v thỏi c n c hon dung sỏch giỏo khoa thnh ch ng trỡnh giỏo d c Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 37 M c tiờu d y h c th ng M c tiờu d y h c tớch c c Cỏc m c tiờu c n t c c a h c Cỏc m c tiờu c bi u t b ng cỏc sinh ch a c l ng hoỏ, khú quan ng t hnh ng c th , cú th l ng sỏt c v khụng cõn, ong, o, hoỏ v quan sỏt, o, m c m c Hot ng 2: Tỡm hiu phng tin dy hc I NHIM V B n hóy nghiờn c u ti li u v cho bi t m t s thụng tin sau: Li t kờ m t s ph ng ti n d y h c th ng dựng ti u h c a m t vi ph ng ti n d y h c t lm m giỏo viờn cú th s d ng bi h c B n cú th trao i v i ng nghi p v nh ng ý ki n c a mỡnh II THễNG TIN PHN HI Cỏc ph ng ti n v h c li u c ho ch nh theo ba tiờu c b n sau: + Cú nh ng y u t m i, khụng ngang b ng v cng khụng c nghốo nn h n tỡnh tr ng thụng th ng Cỏc ph ng ti n thụng th ng ph i cú b t c lỳc no, b t c mụn v bi h c no nh b ng, sỏch giỏo khoa, th c tớnh, cỏc d ng c h c t p bao g m th c k , bỳt, v , gi y thỡ ng nhiờn ph i chu n b Nh ng thi t k bi h c thỡ tr ng tõm l ho ch nh nh ng ph ng ti n v h c li u c thự c a bi ú + c xỏc nh v ch c n ng m t cỏch c th Ngh a l m i th hm ch a giỏ tr gỡ v s d ng thỡ nú cú tỏc d ng gỡ Ch c n ng c quy nh thnh nhúm: h tr giỏo viờn, h tr h c sinh, h tr ng th i c giỏo viờn v h c sinh Trong m i nhúm nh v y, c n phõn bi t nh ng ch c n ng c th h n n a Ch ng h n, cỏc ph ng ti n h tr giỏo viờn g m cỏc lo i: cung c p t li u tham kh o, h ng d n gi ng d y, tr giỳp lao ng th ch t, h tr giao ti p v t ng tỏc gi a th y v trũ, t o l p mụi tr ng v i u ki n s ph m Nh ng ph ng ti n h tr h c sinh c ng 38 | MODULE TH 13 II DNG D Y H C III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn nờu yờu c u ki m tra Nờu cỏch nhõn, chia m t h n H c sinh lờn b ng trỡnh by; l p vi t vo nhỏp H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ s v i m t phõn s B Bi m i Gi i thi u bi N i dung Giỏo viờn gi i thi u bi, ghi u bi H c sinh nờu yờu c u c a bi t p H c sinh t lm bi vo v , sau ú nờu k t qu v nờu th t th c hi n cỏc b c tớnh bi u th c H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Tỡm s trung bỡnh c ng H c sinh nờu yờu c u c a bi t p; nờu cỏch tỡm s trung bỡnh c ng (SGK 177) h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v a) 33; b) 3,1 H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Gi i toỏn (SGK 177) H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh d ng toỏn, nờu h ng gi i ỏp s : 47,5% v 52,5% H c sinh: nờu cỏch tỡm t s ph n tr m c a hai s h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Gi i toỏn (SGK 177) H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i ỏp s : 8.640 quy n sỏch Giỏo viờn h ng d n h c sinh a v d ng toỏn Tỡm hai s bi t t ng v hi u c a hai s ú * Bi Tớnh (SGK 177) a) 0,08; b) gi 39 phỳt 62 | MODULE TH 13 N i dung Cỏch th c ti n hnh h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Gi i toỏn (SGK 177) H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , nờu ỏp s : 23,5km/gi ; 4,9km/gi h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh nh c l i n i dung bi C ng c d n dũ Giỏo viờn c ng c l i bi Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau LUY N TON: ễN LUY N V NHN M T S TH P PHN V I M T S T NHIấN I M C TIấU Giỳp h c sinh c ng c k n ng th c hnh phộp nhõn m t s th p phõn v i m t s t nhiờn HS cú thúi quen c n th n tớnh toỏn II DNG D Y H C III CC HO T NG D Y H C N i dung Gi i thi u bi ễn luy n * Bi t tớnh r i tớnh 4,6 ì 9; 2,87 ì 3; 0,425 ì 2,35 ì 7; 32,8 ì 16; 0,5 ì 251 Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn gi i thi u bi; ghi u bi H c sinh nờu yờu c u c a bi t p H c sinh nờu quy t c nhõn m t s th p phõn v i m t s t nhiờn h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 63 N i dung * Bi Vi t s thớch h p vo ụ tr ng Th a s 4,23 9,03 0,67 41,912 Th a s 28 100 Tớch 12,69 54,18 18,76 4191,2 * Bi Gi i toỏn May m t b qu n ỏo h t 3,25m v i H i may 20 b qu n ỏo nh th thỡ c n bao nhiờu m v i? (65m) * Bi Thay a, b b ng cỏc ch s thớch h p m i phộp tớnh: a) 1,01 ì ab = 8b,a4 (a = 8, b = 4) b) a,b ì = 3a,b (a = 7, b = 5) C ng c d n dũ Cỏch th c ti n hnh H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh nờu yờu c u c a bi t p H c sinh lm bi vo v sau ú c k t qu H c sinh v giỏo viờn nh n xột, ch a bi H c sinh c bi; phõn tớch ; nờu h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi; phõn tớch ; nờu h ng gi i H c sinh lm bi vo v , sau ú c k t qu v trỡnh by cỏch lm H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi Giỏo viờn c ng c l i bi Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau LUY N T P CHUNG (Ti t phõn ph i ch ng trỡnh: 173) I M C TIấU Giỳp h c sinh ụn t p, c ng c v : + T s ph n tr m v gi i bi toỏn v t s ph n tr m + Tớnh di n tớch v chu vi c a hỡnh trũn Phỏt tri n trớ t ng t ng khụng gian c a h c sinh II DNG D Y H C Phi u h c t p cỏ nhõn (ph n 1) 64 | MODULE TH 13 III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn: nờu yờu c u ki m tra Vi t cụng th c tớnh di n tớch, chu h c sinh lờn b ng vi t; l p vi t vo nhỏp vi c a hỡnh trũn H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ B Bi m i Gi i thi u bi N i dung Giỏo viờn gi i thi u bi v ghi u bi * Bi Gi i toỏn (SGK 178) ỏp s : 48.000 ng H c sinh c bi toỏn, phõn tớch v nờu h ng gi i Giỏo viờn g i ý h c sinh t ng t ng hỡnh ghộp t ph n ó tụ mu H c sinh lm bi vo v , sau ú h c sinh c bi lm c a mỡnh H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi toỏn v phõn tớch Giỏo viờn g i ý h c sinh vi t c t s c a hai s v xỏc nh c d ng toỏn h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh nh c l i n i dung bi Giỏo viờn c ng c l i bi Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau Ph n Hóy khoanh vo ch t tr c cõu tr l i ỳng * Bi (SGK 178): Khoanh vo C * Bi (SGK 178): Khoanh vo C * Bi (SGK 178): Khoanh vo D Ph n * Bi Gi i toỏn (SGK 179) ỏp s : a) 314cm2 b) 62,8cm C ng c d n dũ H c sinh nờu yờu c u c a ph n H c sinh lm bi phi u, sau ú m t s h c sinh nờu ỏp ỏn v gi i thớch cỏch lm H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 65 II THễNG TIN PHN HI + + + thi t k m t k ho ch bi h c cho bi luy n t p theo h ng d y h c tớch c c, c n l u ý cỏc b c ti n hnh thi t k k ho ch bi h c cho bi luy n t p theo h ng d y h c tớch c c: Giao vi c cho h c sinh: nh m giỳp t t c h c sinh l p u n m v ng yờu c u c n luy n t p (k t h p v i m i thụng tin c b n, quan tr ng khỏc, n u cú) N i dung c th l: Cho h c sinh trỡnh by yờu c u c a cõu h i, bi t p SGK (HS t c thnh ti ng ho c c th m; giỏo viờn khụng lm thay, ch nờu yờu c u, gi i thớch tr ng h p c n thi t) H c sinh cú th c nguyờn v n cõu h i, bi t p Sau ú, giỏo viờn ngh cỏc em nờu túm t t yờu c u c a cõu h i, bi t p y Cho h c sinh th c hi n m t ph n cõu h i, bi t p SGK (lm th , lm m u), n u nhi m v t nh ng cõu h i, bi t p y l khú ho c m i v i h c sinh L u ý: Trong tr ng h p giỏo viờn lm m u thỡ t t nh t l giỏo viờn v a lm m u v a k t h p v i gi i thớch cho h c sinh hi u Sau ú, giỏo viờn t ch c ch a bi giỳp h c sinh n m c cỏch lm Túm t t nhi m v , nờu nh ng i m h c sinh c n chỳ ý lm bi Giỳp h c sinh ch a m t ph n bi t p (n u c n thi t) T ch c cho h c sinh luy n t p: + HS cú th luy n t p cỏ nhõn ho c theo nhúm ph thu c vo n i dung c a ti t h c + C n l u ý ki m tra h c sinh nh m m c ớch: Xem h c sinh cú lm vi c khụng, n u h c sinh khụng ch u lm vi c thỡ c n tỡm hi u lớ do, ng viờn cỏc em lm vi c m b o yờu c u tớch c c hoỏ ho t ng c a ng i h c Tỡm cỏch h tr phự h p t ng i t ng h c sinh cỏc em cú th t mỡnh hon thnh nhi m v (n u ho t ng cỏ nhõn) ho c h p tỏc hi u qu v i b n (n u ho t ng nhúm) Xem h c sinh cú hi u vi c ph i lm khụng, n u h c sinh khụng hi u vi c ph i lm thỡ c n gi i thớch, h ng d n l i cho h c sinh lm ho t ng c a cỏc em t c m c ớch ( õy l th i gian giỏo viờn cú th 66 | MODULE TH 13 quan tõm nhi u h n n nh ng h c sinh y u kộm, giỳp cỏc em th c hi n ỳng yờu c u c a bi t p cỏc em t tin, ti n b ) Tr l i th c m c c a h c sinh (n u cú) T ch c cho h c sinh bỏo cỏo k t qu tr c l p: Cỏc hỡnh th c cú th l: bỏo cỏo tr c ti p v i giỏo viờn; bỏo cỏo nhúm; bỏo cỏo tr c l p Cỏc bi n phỏp cú th l: bỏo cỏo b ng mi ng ho c b ng b ng con, b ng l p, phi u h c t p ; thi ua gi a cỏc nhúm ho c trỡnh by cỏ nhõn L u ý: Bỏo cỏo k t qu lm bi l ho t ng c a h c sinh Giỏo viờn chỳ ý khụng bỏo cỏo thay h c sinh, khụng lm thay h c sinh nh ng vi c h c sinh cú th t lm T ch c cho h c sinh ỏnh giỏ k t qu : Cỏc hỡnh th c ỏnh giỏ cú th l: h c sinh t ỏnh giỏ, h c sinh ỏnh giỏ nhúm; h c sinh ỏnh giỏ tr c l p; giỏo viờn ỏnh giỏ h c sinh Ni dung THC HNH THIT K MT S BI TRONG MễN TON TIU HC NHM PHT HUY TNH TCH CC HC TP CA HC SINH MC TIấU: Sau hon thnh n i dung ny, ng i h c cú kh n ng: L p c k ho ch d y h c m t bi h c theo h ng phỏt huy tớnh tớch c c h c t p c a h c sinh Gi i quy t m t s v n n y sinh quỏ trỡnh d y h c TIN TRèNH: Hot ng: Tỡm hiu vic thc hnh thit k mt s bi mụn Toỏn tiu hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh NHIM V B n hóy tham kh o m t s bi ti li u v th c hnh thi t k m t ti t d y mụn Toỏn ti u h c Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 67 Ti n hnh d y th rỳt kinh nghi m Sau õy l m t s bi thi t k d y h c nh m phỏt huy tớnh tớch c c c a h c sinh mụn Toỏn ti u h c: LUY N T P CHUNG (Ti t phõn ph i ch ng trỡnh: 163) I M C TIấU Giỳp h c sinh ụn t p, c ng c ki n th c v k n ng tớnh di n tớch, th tớch m t s hỡnh ó h c HS tớch c c, t giỏc h c t p II DNG D Y H C III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn nờu yờu c u ki m tra Vi t cụng th c tớnh di n tớch c a h c sinh lờn b ng vi t; l p vi t vo nhỏp hỡnh ch nh t, hỡnh tam giỏc H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ B Bi m i Gi i thi u bi N i dung * Bi Gi i toỏn (SGK 169) ỏp s : 2.250kg * Bi Gi i toỏn (SGK 169) ỏp s : 30cm 68 | MODULE TH 13 Giỏo viờn gi i thi u bi, ghi u bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i Giỏo viờn g i ý h c sinh tớnh chi u di hỡnh ch nh t bi t chu vi v chi u r ng h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i Giỏo viờn g i ý h c sinh tớnh chi u cao c a hỡnh h p ch nh t bi t chi u di, chi u r ng v di n tớch h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi N i dung * Bi Gi i toỏn (SGK 170) ỏp s : 170m; 1.850m C ng c d n dũ Cỏch th c ti n hnh H c sinh c bi toỏn, quan sỏt hỡnh v , phõn tớch , xỏc nh h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi Giỏo viờn c ng c l i bi, nh n xột ti t h c Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau M T S D NG BI TON H C I + + (Ti t phõn ph i ch ng trỡnh: 164) M C TIấU Giỳp h c sinh: ễn t p, h th ng m t s d ng bi toỏn ó h c Rốn k n ng gi i bi toỏn cú l i v n l p (ch y u l ph ng phỏp gi i toỏn) HS tớch c c, t giỏc lm bi II DNG D Y H C III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn nờu yờu c u ki m tra Vi t cụng th c tớnh chu vi, di n h c sinh lờn b ng vi t; l p vi t vo nhỏp tớch c a hỡnh vuụng, hỡnh ch H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ nh t, hỡnh tam giỏc B Bi m i Gi i thi u bi Giỏo viờn gi i thi u bi, ghi u bi N i dung a) T ng h p m t s d ng bi toỏn H c sinh v giỏo viờn nờu m t s d ng bi ó h c: (SGK 170) toỏn ó h c H c sinh nờu cỏch gi i t ng d ng toỏn trờn Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 69 N i dung b) Luy n t p * Bi Gi i toỏn (SGK 170) Bi gi i: Quóng ng xe p i gi th ba l: (12 + 18) : = 15 (km) Trung bỡnh m i gi xe p i c quóng ng l: (12 + 18 + 15) : = 15 (km) ỏp s : 15km * Bi Gi i toỏn (SGK 170) ỏp s : 875m2 * Bi Gi i toỏn (SGK 170) Bi gi i: 1cm3 kim lo i cõn n ng l: 22,4 : 3,2 = (g) 4,5cm3 kim lo i cõn n ng l: ì 4,5 = 31,5 (g) ỏp s : 31,5g C ng c d n dũ 70 | MODULE TH 13 Cỏch th c ti n hnh H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh d ng toỏn v nờu h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i Giỏo viờn h ng d n h c sinh a v d ng toỏn Tỡm hai s bi t t ng v hi u c a hai s ú h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh d ng toỏn (bi toỏn t l ), nờu h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh nh c l i n i dung bi Giỏo viờn c ng c l i bi Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau LUY N T P (Ti t phõn ph i ch ng trỡnh: 165) I M C TIấU Giỳp h c sinh ụn t p, c ng c ki n th c v k n ng gi i m t s bi toỏn cú d ng c bi t HS tớch c c, t giỏc lm bi II DNG D Y H C B ng nhúm (Bi t p 4) III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn nờu yờu c u ki m tra Vi t cụng th c tớnh di n tớch xung h c sinh lờn b ng vi t; l p vi t vo nhỏp quanh, di n tớch ton ph n v th H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ tớch c a hỡnh h p ch nh t, hỡnh l p ph ng B Bi m i Gi i thi u bi N i dung Giỏo viờn gi i thi u bi, ghi u bi * Bi Gi i toỏn (SGK 171) ỏp s : 68cm2 * Bi Gi i toỏn (SGK 171) ỏp s : h c sinh * Bi Gi i toỏn (SGK 171) ỏp s : 9l H c sinh c bi toỏn, quan sỏt hỡnh v , phõn tớch , xỏc nh d ng bi toỏn v nờu h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột, ch a bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh d ng bi toỏn v nờu h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh d ng bi toỏn v nờu h ng gi i H c sinh lm bi vo v , sau ú h c sinh c bi lm c a mỡnh H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 71 N i dung Cỏch th c ti n hnh * Bi Gi i toỏn (SGK 171) H c sinh c bi toỏn, quan sỏt bi u , phõn tớch , xỏc nh d ng bi toỏn v nờu ỏp s : Gi i: 50 h c sinh; Trung bỡnh: 30 h c sinh h ng gi i Giỏo viờn g i ý: Theo bi u , ta cú th tớnh c ph n tr m h c sinh l p x p lo i khỏ Giỏo viờn chia l p thnh nhúm, giao nhi m v , phỏt b ng nhúm H c sinh th o lu n lm bi theo nhúm i di n nhúm trỡnh by bi lm c a nhúm H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh nh c l i n i dung bi C ng c d n dũ Giỏo viờn c ng c l i bi Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau LUY N T P (Ti t phõn ph i ch ng trỡnh: 166) I M C TIấU Giỳp h c sinh ụn t p, c ng c ki n th c v k n ng tớnh v gi i toỏn v chuy n ng u Rốn cho h c sinh thúi quen c n th n tớnh toỏn II DNG D Y H C III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn nờu yờu c u ki m tra Vi t cụng th c tớnh quóng h c sinh lờn b ng vi t; l p vi t vo nhỏp H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ ng, v n t c, th i gian B Bi m i Gi i thi u bi 72 | MODULE TH 13 Giỏo viờn gi i thi u bi, ghi u bi N i dung N i dung Cỏch th c ti n hnh * Bi Gi i toỏn (SGK 171) ỏp s : a) 48km/gi ; b) 7,5km; c) 1,2 gi hay gi 12 phỳt * Bi Gi i toỏn (SGK 171) ỏp s : 1,5 gi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch t ng ph n c a , xỏc nh h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Gi i toỏn (SGK 172) H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i ỏp s : V B: 54km/gi Giỏo viờn h ng d n cỏc b c gi i V A: 36km/gi h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi Giỏo viờn c ng c l i bi, nh n xột ti t h c C ng c d n dũ Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau LUY N T P (Ti t phõn ph i ch ng trỡnh: 167) I M C TIấU Giỳp h c sinh ụn t p, c ng c ki n th c v k n ng gi i bi toỏn cú n i dung hỡnh h c Rốn cho h c sinh thúi quen c n th n tớnh toỏn II DNG D Y H C III CC HO T NG D Y H C N i dung A Ki m tra bi c Cỏch th c ti n hnh M t ng i i xe mỏy Giỏo viờn nờu yờu c u ki m tra gi c quóng ng 90km h c sinh lờn b ng lm; l p lm vo nhỏp Tớnh v n t c c a ng i ú? H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ỏnh giỏ Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 73 N i dung B Bi m i Gi i thi u bi N i dung Cỏch th c ti n hnh Giỏo viờn gi i thi u bi, ghi u bi * Bi Gi i toỏn (SGK 172) H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i ỏp s : 6.000.000 ng H c sinh nờu cụng th c tớnh SHCN, S h c sinh h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Gi i toỏn (SGK 172) H c sinh c bi toỏn, phõn tớch , xỏc nh h ng gi i ỏp s : H c sinh nờu cụng th c tớnh SHỡnh thang a) 16m b) ỏy l n: 41m; ỏy bộ: 31m h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi * Bi Gi i toỏn (SGK 172) H c sinh c bi toỏn, quan sỏt hỡnh v , phõn tớch , xỏc nh h ng gi i ỏp s : a) 224cm; H c sinh nờu m t s cụng th c c n ỏp d ng b) 1.568cm2; bi c) 784cm2 Giỏo viờn h ng d n cỏc b c gi i h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v H c sinh v giỏo viờn nh n xột v ch a bi Giỏo viờn: c ng c l i bi, nh n xột ti t h c C ng c d n dũ Giỏo viờn nh c h c sinh ụn bi; chu n b bi sau D T NH GI 1) B n hóy cho bi t c n l u ý nh ng gỡ thi t k k ho ch bi h c cho bi hỡnh thnh ki n th c m i theo h ng d y h c tớch c c 2) B n hóy cho bi t c n l u ý nh ng gỡ thi t k k ho ch bi h c cho bi luy n t p theo h ng d y h c tớch c c 74 | MODULE TH 13 E DANH MC TI LIU THAM KHO CHNH D ỏn Phỏt tri n giỏo viờn ti u h c, i m i ph ng phỏp d y h c ti u h c, NXB Giỏo d c, 2006 B Giỏo d c v o t o, Ph ng phỏp d y cỏc mụn h c ti u h c, NXB Giỏo d c, 2007 B Giỏo d c v o t o, Ph ng phỏp d y cỏc mụn h c l p 1, NXB Giỏo d c, 2007 B Giỏo d c v o t o, Ph ng phỏp d y cỏc mụn h c l p 2, NXB Giỏo d c, 2007 B Giỏo d c v o t o, Ph ng phỏp d y cỏc mụn h c l p 3, NXB Giỏo d c, 2007 B Giỏo d c v o t o, Ph ng phỏp d y cỏc mụn h c l p 4, NXB Giỏo d c, 2007 B Giỏo d c v o t o, Ph ng phỏp d y cỏc mụn h c l p 5, NXB Giỏo d c, 2007 D ỏn Vi t B , D y v h c tớch c c M t s ph ng phỏp v k thu t d y h c, NXB i h c S ph m, 2010 Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 75 76 | MODULE TH 13 [...]... luy n t p, c ng c bi c (th ng qua lm bi t p, th c hnh, th nghi m ) Giỏo viờn h ng d n h c sinh chu n b bi h c m i Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 59 Hot ng 2: Thit k mt k hoch bi hc cho bi hỡnh thnh kin thc mi theo hng dy hc tớch cc I NHIM V B n hóy thi t k m t k ho ch bi h c (mụn Ti ng Vi t, Toỏn ho c Khoa h c ) cho bi hỡnh thnh ki n th c m i theo h ng d y h c tớch c... + N i dung ki n th c, k n ng, th i c a h c sinh trong bi h c; + Nh ng tỡnh hu ng th c ti n cú th v n d ng ki n th c, k n ng, th i ó h c gi i quy t; + Nh ng sai l m th ng g p, nh ng h u qu cú th x y ra n u khụng cú cỏch gi i quy t phự h p Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 47 Ni dung 3 CCH TRIN KHAI LOI BI XY DNG KIN THC MI MC TIấU: Sau khi hon thnh n i dung ny, ng i h c cú... m t s th p phõn v i m t s t nhiờn 3 h c sinh lờn b ng lm bi; l p lm vo v Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 63 N i dung * Bi 2 Vi t s th ch h p vo ụ tr ng Th a s 4,23 9,03 0,67 41,912 Th a s 3 6 28 100 Tớch 12,69 54,18 18,76 4191,2 * Bi 3 Gi i toỏn May m t b qu n ỏo h t 3,25m v i H i may 20 b qu n ỏo nh th thỡ c n bao nhiờu m v i? (65m) * Bi 4 Thay a, b b ng cỏc ch s th ch... i quan h th y trũ, trũ trũ Trong cỏc m i quan h ú, ng i h c khụng ch h c qua th y m cũn c h c qua b n, s chia s kinh nghi m s kớch th ch tớnh tớch c c, ch ng c a m i cỏ nhõn, ng th i hỡnh thnh v phỏt tri n ng i h c n ng l c t ch c, i u khi n cỏc k n ng h p tỏc, giao ti p, trỡnh by, gi i Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 43 quy t v n v t o mụi tr ng h c t p th n thi n Tuy... n, k c nh ng th r t hi n i, ch ng h n: ph n m m giỏo d c, ti li u i n t , camera k thu t s L a ch n u tiờn nh ng ph ng ti n v h c li u ph bi n, th ng th ng, gi n d v cú th t t o t ng i nhanh chúng, ch ng ú l cõu h i, Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 39 trớch o n sỏch bỏo hay tranh nh, trớch o n b ng hay a ghi õm, b ng hay a hỡnh, cỏc mụ hỡnh t xõy d ng, cỏc ho t thi t k , cỏc... cao c a hỡnh tam giỏc h c sinh ó g n ph n a lỳc tr c trờn b ng l p; gi i thi u cỏc kớ hi u S l di n tớch, a l di ỏy, h l chi u cao, sau ú yờu c u h c sinh: Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 53 Th i gian N i dung Ho t ng c a th y + Hóy nờu cụng th c tớnh di n tớch hỡnh tam giỏc + G i h c sinh nh c l i cụng th c tớnh di n tớch hỡnh tam giỏc Cho h c sinh nh m nhanh: Tớnh di n tớch... n t cho t ng ho t ng d y c a giỏo viờn v ho t ng h c t p c a h c sinh Trong th c t , cú nhi u giỏo viờn khi so n bi th ng ch c SGK, sỏch giỏo viờn v b t tay ngay vo ho t ng thi t k giỏo ỏn; th m chớ, cú giỏo viờn ch c n c vo nh ng g i ý c a sỏch giỏo viờn thi t k giỏo ỏn m Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 57 b qua cỏc khõu xỏc nh m c tiờu bi h c, xỏc nh kh n ng ỏp ng nhi m... Trong d y h c tớch c c, vi c ỏnh giỏ khụng ch nh m m c ớch nh n nh th c tr ng v i u ch nh ho t ng h c t p c a h c sinh m cũn Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 45 ng th i t o i u ki n nh n nh th c tr ng v i u ch nh ho t ng d y c a giỏo viờn T ỏnh giỏ l m t hỡnh th c ỏnh giỏ m h c sinh t liờn h ph n nhi m v ó th c hi n v i cỏc m c tiờu c a quỏ trỡnh h c t p H c sinh s h c cỏch... sinh: +K ng cao EH c a tam giỏc EDC + C t theo c nh DE v CE, c hai hỡnh tam giỏc ỏnh s 1; 2 Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 51 Th i gian Ho t ng c a th y Giỏo viờn v hỡnh tam giỏc lờn b ng Giỏo viờn yờu c u h c sinh so sỏnh: + Con cú nh n xột gỡ v di n tớch hỡnh tam giỏc EDC v i t ng di n tớch hỡnh tam giỏc 1 v tam giỏc 2? + Lm th no bi t i u ú? G i h c sinh lờn b ng g... s ph i lm (d n d t h c sinh tỡm hi u, v n d ng nh ng ki n th c, k n ng no; ph m vi, m c n õu; qua ú giỏo d c cho h c sinh nh ng bi h c gỡ) B c 2: Nghiờn c u SGK v cỏc ti li u liờn quan hi u chớnh xỏc, y nh ng n i dung c a bi h c; xỏc nh nh ng ki n th c, k n ng, th i Kĩ NĂNG LậP Kế HOạCH BàI HọC THEO HƯớNG DạY HọC TíCH CựC | 55 c b n c n hỡnh thnh v phỏt tri n h c sinh; xỏc nh trỡnh t lụgic c a bi h
- Xem thêm -

Xem thêm: Module TH 13 kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực phùng như thuy , Module TH 13 kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực phùng như thuy , Module TH 13 kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực phùng như thuy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập