(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

27 26 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:27

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN NGỌC ĐƯỜNG PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số : 62 38 01 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS DƯƠNG TUYẾT MIÊN Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Tất Viễn Phản biện 2: PGS, TS Trần Đình Nhã Phản biện 3: PGS, TS Trần Văn Độ Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi h ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tình trạng CNTHCV diễn biến đáng lo ngại, gây tác động xấu an ninh, trật tự xã hội Các hành vi phạm tội không ngăn cản trình thực nhiệm vụ người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động mà gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội Nhiều vụ CNTHCV trở thành "ngòi nổ" để tạo thành "điểm nóng" an ninh, trật tự, lôi kéo nhiều người tham gia, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự pháp luật an toàn xã hội địa phương Các vụ CNTHCV không xảy thành phố lớn mà diễn biến phức tạp nhiều địa phương khác toàn quốc, đặc biệt địa phương trình đô thị hóa, công nghiệp hoá Bên cạnh đó, đối tượng CNTHCV đa dạng, lưu manh, côn đồ địa phương có tiền án, tiền cán bộ, công chức nhà nước, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân Thực tiễn công tác phòng ngừa tội CNTHCV thời gian qua cấp, ngành, địa phương trọng, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan mà kết chưa đạt mong muốn Do đó, việc nghiên cứu cách toàn diện, tổng thể tình hình tội CNTHCV, tìm nguyên nhân tội phạm để từ đề xuất biện pháp phòng ngừa thiết thực, có hiệu cần thiết Đến nay, chưa có công trình cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện tội CNTHCV Việt Nam Xuất phát từ đòi hỏi lý luận thực tiễn, tác giả lựa chọn đề tài: "Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn nay" làm luận án tiến sĩ Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu bao gồm tình hình tội CNTHCV, nguyên nhân tội CNTHCV biện pháp phòng ngừa tội phạm Việt Nam Về phạm vi nghiên cứu, luận án nghiên cứu góc độ tội phạm học tội CNTHCV Việt Nam vòng 11 năm (giai đoạn 2005 - 2015) Mục tiêu nội dung nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án đánh giá tình hình tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015; xác định nguyên nhân tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015; đề xuất biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV 3.2 Nội dung nghiên cứu Thứ nhất, phân tích, đánh giá tình hình tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Thứ hai, xác định, phân tích nhân tố đánh giá nguyên nhân tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Thứ ba, sở hai nội dung nêu trên, đưa dự báo thực trạng diễn biến tội CNTHCV Việt Nam năm tới đề xuất biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV nhằm loại trừ hạn chế nhân tố nguyên nhân tội CNTHCV, góp phần làm giảm tội phạm xã hội Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu sở lí luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Phù hợp với đối tượng nghiên cứu xác định, loại nghiên cứu khác xét chức thực luận án Đó nghiên cứu mô tả để làm rõ tình hình tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015; nghiên cứu giải thích để xác định nguyên nhân tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015; nghiên cứu dự báo để dự báo tình hình tội CNTHCV Việt Nam thời gian tới nghiên cứu giải pháp để xây dựng biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV Việt Nam Để thực loại nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu cụ thể thích hợp lựa chọn sử dụng; tiêu biểu phương pháp nghiên cứu cụ thể thuộc nhóm phương pháp thu thập liệu, phương pháp xử lý liệu phương pháp kiểm chứng giả thuyết - Nhóm phương pháp thu thập liệu gồm phương pháp phân tích thứ cấp liệu phương pháp điều tra bảng hỏi nạn nhân tội phạm - Phương pháp xử lý liệu cụ thể sử dụng luận án phương pháp thống kê - Phương pháp cụ thể thuộc nhóm phương pháp kiểm chứng giả thuyết tác giả lựa chọn sử dụng luận án phương pháp chứng minh trực tiếp giả thuyết nghiên cứu Ngoài ra, số phương pháp khác sử dụng kết hợp với phương pháp nêu việc giải nội dung nghiên cứu đề tài, phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh Những đóng góp luận án Luận án công trình khoa học nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện góc độ tội phạm học tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn Các biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV luận án góp phần hạn chế hiệu tội CNTHCV Việt Nam, từ đó, góp phần vào việc trì xã hội Việt Nam ngày trật tự ổn định, kinh tế, xã hội ngày phát triển Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Xét mặt lý luận, hầu hết vấn đề trình bày, phân tích luận án vấn đề lần nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện Việc nghiên cứu thành công vấn đề coi đóng góp đáng ghi nhận vào tội phạm học Việt Nam Về thực tiễn, việc nghiên cứu, đánh giá đặc điểm tội phạm học tình hình tội CNTHCV phạm vi toàn quốc giai đoạn 2005 - 2015 xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp phòng ngừa tội phạm có ý nghĩa thiết thực thực tiễn phòng ngừa tội CNTHCV quan, tổ chức công dân Ngoài ra, luận án có giá trị tham khảo hữu ích cho cán giảng dạy, nghiên cứu, sinh viên học tập, nghiên cứu chuyên ngành tội phạm học Kết cấu luận án Luận án gồm phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, phần nội dung, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Phần nội dung luận án gồm chương: Chương Tình hình tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 2015 Chương Nguyên nhân tội CNTHCV Việt Nam Chương Dự báo tình hình tội phạm biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV Việt Nam TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ 1.1 Các công trình khoa học nghiên cứu lý thuyết chung tội phạm học nước Trong năm qua, có số công trình khoa học nghiên cứu lý thuyết tội phạm học, đáng kể là: Về sách chuyên khảo có công trình sau: - Sách chuyên khảo “Tội phạm học, luật hình luật tố tụng hình Việt Nam” Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1994 - Sách chuyên khảo “Tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2000 - Sách chuyên khảo “Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm” GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Nhà xuất Công an nhân dân, năm 2001 - Sách chuyên khảo “Tội phạm cấu thành tội phạm” GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2006 - Sách chuyên khảo “Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam” TS Phạm Văn Tỉnh, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội, năm 2007 - Sách chuyên khảo “Tội phạm học đương đại” PGS.TS Dương Tuyết Miên, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội, năm 2013 Bên cạnh sách chuyên khảo có Giáo trình tội phạm học sở đào tạo khác Trường đại học luật Hà Nội, Học viện cảnh sát nhân dân, Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa luật - Đại học Huế… Những giáo trình cung cấp lí luận tội phạm học Dựa lí thuyết tảng công trình khoa học nêu trên, tác giả có sở lí luận để phục vụ cho việc nghiên cứu tội CNTHCV góc độ tội phạm học luận án 1.2 Các công trình khoa học liên quan đến phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ xuất nước 1.2.1 Về sách chuyên khảo có liên quan đến đề tài Sách chuyên khảo "Đấu tranh với tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ nước ta - Một mô hình nghiên cứu tội phạm học chuyên ngành"- tác giả Phạm Văn Tỉnh Đào Bá Sơn, Hà Nội, 2009 1.2.2 Về đề tài khoa học, hội thảo khoa học có liên quan đến đề tài * Đề tài khoa học cấp sở "Tội chống người thi hành công vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường - Thực trạng giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn lực lượng Cảnh sát giao thông"- chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Chức - Cục Cảnh sát giao thông đường - đường sắt, 2010 * Kỷ yếu hội thảo khoa học "Chống người thi hành công vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự lực lượng Công an nhân dân Thực trạng giải pháp" - Bộ Công an, Hà Nội, 2008 1.2.3 Về luận văn thạc sĩ có liên quan đến đề tài * Luận văn thạc sĩ "Tội chống người thi hành công vụ - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp"- tác giả Nguyễn Hoàng Yến, Hà Nội, 1996 * Luận văn thạc sĩ "Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ giải phóng mặt lực lượng Cảnh sát nhân dân địa bàn Hải Dương" - tác giả Trần Anh Ngọc, Hà Nội, 2005 * Luận văn thạc sĩ “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng, chống tội chống người thi hành công vụ lĩnh vực giải phóng mặt lực lượng Cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Bắc Ninh" - tác giả Nguyễn Minh Chiêu, Hà Nội, 2007 * Luận văn thạc sĩ "Thực trạng tội chống người thi hành công vụ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giải pháp phòng chống" - tác giả Trần Đức Trung, thành phố Hồ Chí Minh, 2007 * Luận văn thạc sĩ "Đấu tranh phòng, chống tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn nay" - tác giả Đào Bá Sơn, Hà Nội, 2009 * Luận văn thạc sĩ "Thực trạng chống Cảnh sát động thi hành công vụ giải pháp phòng ngừa, xử lý" - tác giả Hoàng Minh Đại, Hà Nội, 2010 * Luận văn thạc sĩ "Phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ Việt Nam" - tác giả Võ Thị Thùy Giang, Hà Nội, 2015 1.2.4 Về báo khoa học đăng tạp chí * Bài viết "Cơ cấu hành - lãnh thổ tình hình tội chống người thi hành công vụ nước ta năm qua", tác giả Phạm Văn Tỉnh, Đào Bá Sơn, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 4(264) năm 2010 * Bài viết "Đấu tranh với tội chống người thi hành công vụ: Thực trạng, nguyên nhân giải pháp", tác giả Hồ Thế Hòe, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 7(279) năm 2011 * Bài viết "Công tác phòng, chống tội chống người thi hành công vụ địa bàn thành phố Hà Nội", tác giả Nguyễn Đức Chung, Tạp chí Công an nhân dân số năm 2013 * Bài viết "Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi chống lại lực lượng Công an thi hành công vụ", tác giả Đoàn Tất Kỉnh, Tạp chí Công an nhân dân số năm 2013 1.3 Tình hình nghiên cứu tội phạm học nước Trong phạm vi tham khảo tác giả, tác giả chưa tìm thấy công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài phòng ngừa tội CNTHCV Các công trình tội phạm học nước tác giả nghiên cứu, tìm hiểu là: - Clemens Bartollas SimonDiniz, Introduction to Criminology: Order and disorder, New York: Harper and Row, (1989); - Larry Siegel, Criminology, 4th ed, West publishing, (1992); - Gennaro F.Vito Ronald M Holmes, Criminology: Theory, Research and Policy, Belmont CA: Wadsworth Press, (1994); - Frank Schmalleger, Criminology Today, The University of North Carolina at Pembroke, Prentice Hall Publisher, (2002); - Sue Titus Reid, Criminal Justice, Macmillan Publishing Company, (2005); - Tim New Burn, Criminology, Willan Publishing, (2007); - Mike Maguire, The Oxford Hand book of Criminology, Oxford University Press, (2012); - Jame Treadwell, Criminology: The Essentials, Sage Pulishing Ltd, (2012); - Criss Hale, Keith Haywrd, Criminology, Oxford University Press, (2013); - Eamonn Carrabine, Pamela Cox and more, Criminology: A sociological Introdution, Routledge Publishing, (2014) Đánh giá chung công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đề tài 2.1 Kết đạt Các công trình nghiên cứu khẳng định tính thời sự, tầm quan trọng ý nghĩa nhiều mặt việc nghiên cứu vấn đề phòng ngừa tội CNTHCV; đánh giá tương đối xác tình hình tội CNTHCV không gian, thời gian phạm tội định; xác định cụ thể, xác nguyên nhân tội CNTHCV, đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV có giá trị tham khảo áp dụng thực tế Khi nghiên cứu tình hình tội CNTHCV, mức độ khác nhau, công trình khái quát mức độ, cấu, tính chất tội CNTHCV diễn biến nó; đưa số nhận định, đánh giá sát hợp với tình hình, làm cho việc xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp phòng ngừa tội CNTHCV không gian thời gian xác định Nghiên cứu nguyên nhân tội CNTHCV, công trình tiếp cận mức độ tổng thể phận, làm rõ nhóm nguyên nhân (nhóm nguyên nhân thuộc kinh tế, xã hội, nhóm liên quan đến yếu xây dựng, triển khai thực sách kinh tế, xã hội, nhóm liên quan đến yếu người thi hành công vụ quan quản lý, nhóm liên quan đến yếu công tác xử lý vi phạm tội CNTHCV) Khi nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa tội CNTHCV, nhìn chung công trình vào THTP nguyên nhân tội phạm, từ đề xuất giải pháp gắn với lĩnh vực, ảnh hưởng đến hành vi người phạm tội (các giải pháp kinh tế, xã hội, xây dựng triển khai thực sách kinh tế, xã hội, giải pháp liên quan đến người thi hành công vụ quan quản lý, liên quan đến công tác xử lý vi phạm tội CNTHCV) Kết nghiên cứu công trình không cung cấp cho tác giả nhiều thông tin, số liệu, nhận định có ý nghĩa mà gợi mở việc nghiên cứu tiếp tục vấn đề để giải vấn đề thực tiễn đặt 2.2 Những vấn đề chưa nghiên cứu Thứ nhất, công trình nghiên cứu thực tiễn phòng ngừa tội CNTHCV thường nghiên cứu giới hạn địa bàn hẹp lĩnh vực hẹp nghiên cứu THTP mà không gắn liền với việc nghiên cứu nguyên nhân giải pháp phòng ngừa tội phạm Ít có công trình nghiên cứu phạm vi toàn quốc để thấy tranh đầy đủ, trọn vẹn tình hình tội CNTHCV nước ta, nguyên nhân tội phạm, hiệu biện pháp phòng ngừa việc đề xuất biện pháp tổng thể áp dụng phạm vi nước 10 Thứ hai, nghiên cứu cụ thể nội dung, công trình chưa giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, như: - Khi đánh giá tình hình tội CNTHCV, công trình thường tập trung đánh giá thực trạng (chủ yếu mô tả lượng) đánh giá tội phạm rõ mà không đánh giá đánh giá sơ sài tội phạm ẩn - Hầu hết công trình nghiên cứu tình hình tội CNTHCV chưa có điều kiện cập nhật thông tin tổng thể nên nhiều biện pháp phòng ngừa đưa bị lạc hậu THTP thay đổi - Các công trình chưa thống quan niệm nhóm nguyên nhân, chưa làm rõ chế tác động nhân tố nguyên nhân với hành vi phạm tội Nhiều nguyên nhân đề cập chung chung, chưa cụ thể, chưa quan tâm cập nhật nguyên nhân phát sinh đời sống đại - Nhiều biện pháp phòng ngừa chung chung, nặng hiệu trị, tính khả thi; có biện pháp không liên quan đến THTP nguyên nhân phạm tội; quan tâm tới biện pháp cụ thể; việc lập luận để chứng minh lý lựa chọn biện pháp khả áp dụng biện pháp chưa quan tâm 2.3 Những vấn đề mà đề tài cần nghiên cứu - Tình hình tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Những nội dung thuộc tình hình tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 cần làm rõ là: + Thực trạng mức độ tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 + Thực trạng tính chất tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Việc nghiên cứu giúp cho việc đánh giá thực trạng tính chất tội CNTHCV + Diễn biến tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Qua đó, thấy xu hướng vận động tội CNTHCV mức độ tính chất - Nguyên nhân tội CNTHCV Việt Nam 11 năm từ năm 2005 đến năm 2015 - Dự báo tình hình tội CNTHCV Việt Nam từ năm 2020 đề xuất biện pháp phòng ngừa tội CNTHCV nước ta 13 Các sai số thống kê thống kê tội CNTHCV xuất nhiều nguyên nhân khác là: Thứ nhất, Tòa án địa phương gửi báo cáo không thời hạn gửi báo cáo thời hạn "bỏ quên" sai sót khác người thống kê mà tội CNTHCV phát hiện, xét xử hình lại không thống kê, số liệu thống kê Thứ hai, quan thống kê có đồng tội phạm vụ án Thứ ba, sai số thống kê tiêu chí thống kê Thứ tư, tình trạng vụ phạm tội thống kê nhiều lần Thứ năm, thời điểm tội phạm thống kê "muộn hơn" nhiều so với thời điểm tội phạm xảy 1.1.2 Thực trạng tính chất tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Nghiên cứu thực trạng tính chất tội phạm nhận thức đặc điểm định tính thuộc nội dung bên THTP Để đánh giá toàn diện thực trạng tính chất tội CNTHCV, cần lựa chọn số tiêu thức để xác định cấu tội phạm * Cơ cấu tội CNTHCV theo địa bàn phạm tội (địa bàn cấp tỉnh) Tội CNTHCV xảy tất địa phương nước không đồng * Cơ cấu tội CNTHCV theo khu vực nông thôn, thành thị Trong tổng số 458 vụ phạm tội CNTHCV có 258 vụ (chiếm tỉ lệ 56.3%) số vụ xảy khu vực thành thị; có 200 vụ (chiếm tỉ lệ 43.7%) số vụ xảy khu vực nông thôn * Cơ cấu tội CNTHCV theo thời gian phạm tội Số vụ xảy vào ban ngày (từ sáng đến 18 tối) đa số, chiếm tỉ lệ 69.4%; số vụ xảy vào buổi tối đêm (từ sau 18 tối đến trước sáng ngày hôm sau) chiếm tỉ lệ 30.6% * Cơ cấu theo địa điểm phạm tội Số vụ mà người phạm tội có hành vi phạm tội xảy nơi công cộng phổ biến, chiếm tỉ lệ 67.7%; số vụ mà người phạm tội thực hành vi phạm tội nhà riêng người phạm tội người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chiếm tỉ lệ 17.2%; số vụ mà người phạm tội thực hành vi phạm tội trụ sở quan nhà nước chiếm tỉ lệ 7%; số vụ xảy nơi khác đường rừng, công trường thi công … chiếm tỉ lệ 8.1% 14 * Cơ cấu theo loại tội phạm (phân loại tội phạm theo quy định Điều BLHS) Số người phạm tội CNTHCV thuộc loại tội nghiêm trọng chủ yếu, chiếm tỉ lệ 81.9%, số người phạm tội nghiêm trọng chiếm tỉ lệ 18.1% * Cơ cấu theo hình thức phạm tội Trong tổng số 458 vụ án có 266 vụ phạm tội đơn lẻ (chiếm 58.1%), 192 vụ phạm tội hình thức đồng phạm (chiếm 41.9%), có vụ phạm tội có tổ chức * Cơ cấu theo dạng hành vi khách quan Số vụ mà người phạm tội dùng vũ lực chống lại lực lượng thi hành công vụ chiếm tỉ lệ cao với 398 vụ (chiếm tỉ lệ 87%); số vụ đối tượng đe dọa dùng vũ lực 44 vụ (chiếm tỉ lệ 9.6%); số vụ mà đối tượng sử dụng thủ đoạn khác chiếm tỉ lệ thấp với 16 vụ (chiếm tỉ lệ 3,4%) * Cơ cấu theo tiêu thức người phạm tội có hay chuẩn bị trước thực hành vi phạm tội Tiêu thức phạm tội có hành vi chuẩn bị trước chiếm tỉ phần đáng kể số trường hợp nghiên cứu (111/458 vụ, chiếm tỉ lệ 24.2%) Tiêu thức phạm tội hành vi chuẩn bị trước chiếm đa số (347/458 vụ, chiếm tỉ lệ 75,8%) * Cơ cấu theo tiêu thức có thiệt hại hay thiệt hại hành vi phạm tội gây Trong tổng số 458 vụ xét xử tội CNTHCV, có 398 vụ người phạm tội có gây thiệt hại trực tiếp (có thể thiệt hại sức khỏe, thiệt hại tài sản vừa gây thiệt hại sức khỏe tài sản), có 60 vụ người phạm tội không gây thiệt hại Trong số 398 vụ mà người phạm tội có gây thiệt hại, số vụ CNTHCV mà người phạm tội gây thiệt hại sức khỏe chiếm tỉ lệ cao với 327 vụ tương ứng với 82,2%, đứng thứ hai số vụ mà người phạm tội vừa gây thiệt hại sức khỏe, vừa gây thiệt hại tài sản với 40 vụ chiếm tỉ lệ 10%, thấp số vụ CNTHCV mà người phạm tội gây thiệt hại tài sản với 31 vụ chiếm tỉ lệ 7,8% * Cơ cấu theo loại mức hình phạt áp dụng người phạm tội Trong tổng số 13.082 người phạm tội bị áp dụng hình phạt số vụ mà người phạm tội bị phạt tù năm chủ yếu với 12.111 người phạm tội (chiếm tỉ lệ 92.6%), đó, số người phạm tội bị phạt tù năm cho hưởng án treo có 3.798 người phạm tội 15 (chiếm tỉ lệ 29.1%); số người phạm tội bị phạt tù từ năm đến năm có 533 người phạm tội (chiếm tỉ lệ 4.1%); số người phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ có 438 người phạm tội (chiếm tỉ lệ 3.3%) * Cơ cấu theo tiêu thức có hay không sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội Trong tổng số 458 vụ phạm tội CNTHCV, số vụ mà người phạm tội có sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội chiếm tỉ lệ đáng kể với 294 vụ chiếm tỉ lệ 64%, số vụ mà người phạm tội không sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội chiếm tỷ lệ thấp nhiều với 164 vụ (chiếm 36%) Đáng ý tổng số 294 vụ người phạm tội có sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội có tới 151/294 vụ chiếm tỉ lệ 51.4% người phạm tội có sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ súng, dao kiếm, mã tấu, dùi cui * Cơ cấu theo đặc điểm nhân thân người phạm tội + Đặc điểm độ tuổi người phạm tội CNTHCV: Chủ thể tội CNTHCV có độ tuổi khác từ 18 tuổi (thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự) đến 30 tuổi Tỉ lệ người 18 tuổi (thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự) phạm tội chiếm tỉ lệ thấp với 3.0% + Đặc điểm giới tính người phạm tội CNTHCV: Người phạm tội CNTHCV chủ yếu nam giới, chiếm tỉ lệ 95.3% Số người phạm tội CNTHCV nữ giới thấp, chiếm 4.7% + Đặc điểm dân tộc người phạm tội CNTHCV: Người phạm tội CNTHCV chủ yếu người Kinh chiếm tới 95.7%; số người dân tộc thiểu số phạm tội nhỏ, chiếm 4.3% + Đặc điểm trình độ học vấn người phạm tội: Người phạm tội CNTHCV có trình độ học vấn thấp Số người có trình độ trung học phổ thông trở xuống chiếm tới 67.1%; đó, số người có trình độ tiểu học đáng kể, chiếm 25%, số người mù chữ chiếm 4.2% + Đặc điểm nghề nghiệp người phạm tội: Số người phạm tội CNTHCV làm nông nghiệp việc làm chiếm đa số chiếm 60.6% + Đặc điểm lý lịch tư pháp người phạm tội (phạm tội lần đầu, tái phạm, tái phạm nguy hiểm): Từ năm 2005 - 2015, tổng số 13.151 người phạm tội bị đưa xét xử có 235 người phạm tội tái phạm, tái phạm nguy hiểm, chiếm tỉ lệ 1,8%; số người phạm tội lần đầu 12.916 người phạm tội, chiếm tỉ lệ 98,2% 16 * Cơ cấu theo tiêu thức người phạm tội có hay không sử dụng rượu ma túy Trong 458 án với 948 người phạm tội CNTHCV có tới 129 người phạm tội (chiếm tỉ lệ 13.6%) thực hành vi phạm tội sử dụng rượu Theo thống kê TANDTC, từ năm 2005 - 2015, tổng số 13.151 người phạm tội đưa xét xử có 54 người phạm tội nghiện ma túy, chiếm 0,41% * Cơ cấu theo số đặc điểm nạn nhân + Về giới tính nạn nhân: Trong 458 án CNTHCV có 857 nạn nhân số nạn nhân nam chiếm tỷ lệ cao có 845 nạn nhân/857 nạn nhân (chiếm tỉ lệ 98,6%); có 12 nạn nhân nữ giới (chiếm tỉ lệ 1,4%) + Về ngành (nghề) người thi hành công vụ: Trong 458 vụ CNTHCV có 348 vụ (chiếm tỉ lệ 76%) mà người phạm tội chống lại cán thuộc ngành Công an; có 110 vụ (chiếm tỉ lệ 24%) mà người phạm tội chống lại cán thuộc ngành khác + Về trình độ, lực chuyên môn người thi hành công vụ: Qua nghiên cứu 458 án CNTHCV cho thấy phận cán thi hành công vụ có trình độ, lực chuyên môn thấp, có trường hợp chưa học nghiệp vụ + Về tình trở thành nạn nhân tội CNTHCV: Tình trở thành nạn nhân tội CNTHCV thi hành định cá biệt tiến hành hoạt động khác mang tính chất pháp lý mà không cần ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật; trường hợp trở thành nạn nhân tội CNTHCV ban hành định cá biệt Qua thống kê 458 án CNTHCV có 284 án (chiếm 62%) mà người thi hành công vụ trở thành nạn nhân tội CNTHCV thi hành công vụ độc lập, đơn lẻ, phối hợp, hỗ trợ lực lượng, có 174 án (chiếm tỉ lệ 38%) mà người thi hành công vụ trở thành nạn nhân tội CNTHCV thi hành công vụ có phối hợp, hỗ trợ lực lượng để đối phó với hành vi CNTHCV + Về người thi hành công vụ có lỗi/không có lỗi: Số vụ CNTHCV mà người thi hành công vụ có lỗi chiếm tỉ lệ tương đối đáng kể (chiếm 17.2%) Qua nghiên cứu cấu tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015, tác giả rút số tính chất tội phạm sau: 17 Thứ nhất, tội CNTHCV chủ yếu xảy khu vực thành thị, chiếm tỉ lệ 56.3% Thứ hai, thời gian xảy hành vi phạm tội CNTHCV thường vào ban ngày, chiếm tỉ lệ 69.4% Thứ ba, địa điểm, tội CNTHCV thường xảy nơi công cộng nhà ga, bến xe, sân vận động, trung tâm thương mại… chiếm tỉ lệ 67,7% Thứ tư, hình thức phạm tội tương đối phổ biến tội CNTHCV hình thức đơn lẻ, chiếm tỉ lệ 58.1%; nhiên, số vụ phạm tội hình thức đồng phạm lớn, chiếm tỉ lệ 41.9% Thứ năm, loại tội phạm chủ yếu tội CNTHCV tội nghiêm trọng, chiếm 81,9% Thứ sáu, người phạm tội thường dùng vũ lực để chống lại lực lượng thi hành công vụ, chiếm tỉ lệ 87% Thứ bẩy, hành vi CNTHCV chủ yếu hành vi chuẩn bị trước chiếm 75,8% Thứ tám, thiệt hại hành vi phạm tội gây chủ yếu thiệt hại sức khỏe, chiếm tỉ lệ 82.2% tổng số vụ bị thiệt hại Thứ chín, hình phạt áp dụng người phạm tội CNTHCV chủ yếu hình phạt tù có thời hạn ba năm, chiếm tỉ lệ 63.5% Thứ mười, số vụ mà người phạm tội không dùng công cụ, phương tiện phạm tội chiếm tỉ lệ đáng kể với 164 vụ, chiếm tỉ lệ 36% Thứ mười một, đặc điểm nhân thân người phạm tội có đặc trưng sau: - Người phạm tội chủ yếu nam giới, chiếm tỉ lệ 95.3%; - Độ tuổi 30 tuổi chủ yếu, chiếm tỉ lệ 65.9%; - Người phạm tội chủ yếu người làm nông nghiệp việc làm, chiếm tỉ lệ 60.6% - Người phạm tội có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống chiếm đa số, chiếm tỉ lệ 96.3%; - Phần lớn vụ phạm tội CNTHCV phạm tội lần đầu, chiếm tỉ lệ 98.2% Thứ mười hai, nạn nhân tội CNTHCV chủ yếu lực lượng Công an, chiếm 76% Thứ mười ba, tình trở thành nạn nhân tội CNTHCV chủ yếu thi hành công vụ độc lập, đơn lẻ, phối hợp, hỗ trợ lực lượng (chiếm tỉ lệ 62%) chủ yếu giải vụ vi phạm giao thông, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, giải 18 vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, đền bù giải phóng mặt (chiếm tỉ lệ 60.7%) 1.2 Diễn biến tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 1.2.1 Diễn biến mức độ tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 Để đánh giá diễn biến mức độ tội CNTHCV Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015, tác giả lấy số vụ số người phạm tội CNTHCV Việt Nam năm 2005 năm gốc (coi 100%) lấy số liệu tương ứng năm so sánh với năm gốc Tác giả thấy số vụ phạm tội CNTHCV năm qua tăng, giảm không Số người phạm tội CNTHCV từ năm 2005 đến năm 2015 tăng, giảm không ổn định Nhìn chung, năm có số vụ phạm tội tăng số người phạm tội tăng ngược lại, năm có số vụ phạm tội giảm số người phạm tội giảm Tác giả so sánh diễn biến tội CNTHCV với diễn biến nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý hành thấy diễn biến tội CNTHCV diễn biến nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý hành có số nét tương đối giống xu hướng tăng, giảm Qua phân tích diễn biến mức độ tội CNTHCV thấy, diễn biến tội CNTHCV không ổn định, mức độ tăng, giảm không qua năm, có năm giảm hầu hết năm có xu hướng tăng, đặc biệt năm 2012 năm 2013 tăng mạnh 1.2.2 Diễn biến tính chất tội chống người thi hành công vụ Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 * Diễn biến tính chất theo loại tội (tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng) Diễn biến số người phạm tội CNTHCV tội nghiêm trọng có xu hướng gia tăng diễn biến lại không khó lường diễn biến số người phạm tội nghiêm trọng Cụ thể, số người phạm tội nghiêm trọng có xu hướng gia tăng mạnh so với năm 2005 tốc độ gia tăng lên xuống thất thường * Diễn biến tính chất theo hình thức phạm tội Diễn biến tính chất tội CNTHCV theo hình thức phạm tội có số vụ phạm tội CNTHCV với hình thức đồng phạm đơn lẻ có xu hướng tăng, mức độ gia tăng hình thức phạm tội có khác năm 19 * Diễn biến tính chất theo số vụ mà người phạm tội có sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Diễn biến tính chất số vụ phạm tội mà người phạm tội có sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ khó lường, tốc độ gia tăng mạnh, vào năm gần (năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), riêng năm 2007 có xu hướng giảm * Diễn biến tính chất số người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm Số người phạm tội có tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm có xu hướng diễn biến tính chất phức tạp Trong năm 2007, 2009, 2010, 2015, số người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm có xu hướng giảm so với năm 2005; năm lại có xu hướng tăng so với năm 2005 Đối với diễn biến số người phạm tội không thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm có xu hướng gia tăng so với năm 2005, có năm 2007 năm 2015 có xu hướng giảm * Diễn biến tính chất số người phạm tội người chưa thành niên thành niên Diễn biến số người chưa thành niên phạm tội diễn biến phức tạp Năm 2008, 2010, 2012, số người chưa thành niên phạm tội có xu hướng tăng so với năm 2005, năm lại có xu hướng giảm so với năm 2005 Diễn biến số người thành niên phạm tội nhìn chung có xu hướng tăng so với năm 2005, có năm 2007 năm 2015 có xu hướng giảm so với năm 2005 Chương NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM Trên sở kết nghiên cứu tình hình tội CNTHCV, tác giả rút nguyên nhân tội CNTHCV gồm nhóm nguyên nhân sau: 2.1 NGUYÊN NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI * Tác động từ hạn chế xây dựng, triển khai thực sách kinh tế - xã hội, thực qui định pháp luật đất đai qui định khác có liên quan, đặc biệt qui định thu hồi đất, bồi thường, đền bù đất đai, giải phóng mặt 20 - Trước hết, bất cập, hạn chế qui định đền bù đất Giá đền bù đất nhiều bất hợp lí, chưa thực coi trọng đảm bảo quyền lợi đáng người dân, dẫn đến phản ứng xúc tiêu cực người dân - Việc triển khai thực thực tế nhiều sách kinh tế xã hội qui định pháp luật có liên quan (nhất qui định pháp luật đất đai) lại có sai sót, thiếu minh bạch, có biểu quan liêu, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm cán có thẩm quyền nhiều địa phương * Tác động từ nạn thất nghiệp việc làm ổn định, từ phân hóa giàu nghèo xã hội 2.2 NGUYÊN NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI * Tác động từ việc buông lỏng công tác quản lí, kiểm soát, hạn chế tệ nạn xã hội Tình hình lạm dụng chất kích thích rượu, ma túy làm cho người sử dụng khả kiềm chế khả tự chủ hành vi Những đối tượng dễ nóng, dễ bị kích động thực hành vi phạm pháp, có hành vi CNTHCV * Tác động từ hạn chế công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nước ta có nhiều yếu kém, bất cập nên đối tượng phạm tội CNTHCV không khó khăn để tiếp cận với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc thực hành vi phạm tội * Tác động từ hạn chế hoạt động kiểm soát, tuần tra quyền cấp sở Trên thực tế, công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng chức nhiều buông lỏng Do không thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý vi phạm nên việc làm an ninh, trật tự trở thành “thói quen” tụ điểm Vì vậy, lực lượng chức xuất làm nhiệm vụ, số đối tượng không sống theo “thói quen” nên liều lĩnh chống trả * Tác động từ hạn chế công tác quản lí, giúp đỡ, giám sát người mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng 2.3 NGUYÊN NHÂN THUỘC VỀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ * Tác động từ hạn chế công tác xử phạt vi phạm hành hành vi CNTHCV Do hành vi CNTHCV đối tượng phải 21 xử phạt hành lại không bị xử phạt vi phạm hành chính, ngăn chặn từ đầu, từ dẫn đến việc đối tượng có thái độ coi thường pháp luật, coi thường người thi hành công vụ tiếp tục tái diễn hành vi CNTHCV Một số nơi, quyền có xử phạt vi phạm hành lại làm qua loa, không đưa mức xử phạt nghiêm khắc * Tác động từ hạn chế việc xây dựng kế hoạch, phương án xử lý vụ việc, ứng phó với tình CNTHCV, phương án hợp tác đấu tranh chống tội CNTHCV số quan Công an với số quan nhà nước có thẩm quyền khác * Tác động từ hạn chế công tác trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng cho người thi hành công vụ * Tác động từ hạn chế hoạt động quan tiến hành tố tụng - Hạn chế hoạt động Cơ quan điều tra: Nhiều vụ việc phải xử lí hình có đủ dấu hiệu tội phạm, nhiên thực tế bị xử phạt hành Một số quan điều tra thiếu trách nhiệm, không làm quy trình điều tra dẫn đến bỏ lọt tội phạm Năng lực điều tra Cơ quan điều tra chưa đáp ứng yêu cầu - Hạn chế hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân: Công tác kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố hạn chế định - Hạn chế hoạt động Tòa án nhân dân: Công tác xét xử Toà án cấp có thiếu sót ảnh hưởng đến hiệu việc xét xử 2.4 NGUYÊN NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT * Hạn chế hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền, đoàn thể xã hội - Tác động từ hạn chế hoạt động giáo dục ý thức sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, ý thức phòng ngừa đấu tranh chống tội CNTHCV - Tác động từ hạn chế công tác tuyên truyền, giáo dục người tránh xa phim ảnh, sách báo, game bạo lực - Tác động từ hạn chế công tác quản lý phương tiện thông tin đại chúng 22 - Tác động từ hạn chế công tác xét xử lưu động vụ án CNTHCV Việc tổ chức xét xử lưu động vụ án CNTHCV chưa đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn * Tác động từ hạn chế công tác giáo dục nói chung tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói riêng từ phía nhà trường * Tác động từ hạn chế giáo dục môi trường gia đình 2.5 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NẠN NHÂN (NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ) * Một phận người thi hành công vụ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực, hách dịch, cửa quyền, giải công việc thiếu khách quan, minh bạch * Một phận người thi hành công vụ lạm dụng quyền hạn xâm phạm tới lợi ích người dân * Một phận người thi hành công vụ chưa thực quy chế, quy trình làm nhiệm vụ 2.6 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGƯỜI PHẠM TỘI * Một phận người phạm tội có trình độ học vấn thấp, ý thức pháp luật hạn chế, chí số người phạm tội tỏ coi thường, bất chấp pháp luật * Một phận người phạm tội có tính cách ngang ngược, côn đồ, nóng nảy, sẵn sàng chống đối người thi hành công vụ bất chấp pháp luật Bên cạnh đó, số người phạm tội trở nên côn đồ, hãn ảnh hưởng việc uống rượu, bia * Một phận người phạm tội bị lôi kéo, bị tác động "tâm lý đám đông" Chương DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM 3.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM Theo tác giả, dự báo tình hình tội CNTHCV từ đến năm 2020 sau: Một là, tội CNTHCV nói chung có xu hướng gia tăng với mức độ gia tăng bình quân giai đoạn 2005 - 2015 Hai là, số vụ phạm tội hình thức đồng phạm chiếm tỷ lệ cao 23 Ba là, số vụ phạm tội sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có xu hướng gia tăng số người phạm tội người chưa thành niên, người phạm tội có tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm chiếm tỉ lệ không lớn có xu hướng tương đối ổn định Bốn là, hành vi phạm tội CNTHCV chủ yếu chuẩn bị trước thuộc loại tội nghiêm trọng Năm là, hành vi dùng vũ lực hành vi phổ biến nhất, chiếm tỉ lệ cao dạng hành vi khách quan tội CNTHCV Sáu là, tội CNTHCV chủ yếu xảy khu vực thành thị, nơi công cộng phần lớn xảy vào ban ngày; thiệt hại hành vi phạm tội gây phần lớn thiệt hại thể chất; người phạm tội thường nam giới, phạm tội lần đầu, có độ tuổi 30 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống Bảy là, tội CNTHCV xảy chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội số địa phương Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Nghệ An Tám là, lực lượng Công an nhân dân nạn nhân chủ yếu tội CNTHCV Các lĩnh vực có người bị hại tập trung vào lĩnh vực trật tự công cộng, an toàn giao thông đường bộ, xử lý vấn đề có liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, bảo vệ, khai thác rừng quản lý lâm sản 3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ Việt Nam thời gian tới 3.2.1 Nhóm biện pháp liên quan đến kinh tế - xã hội * Bảo đảm phù hợp sách kinh tế - xã hội, quy định pháp luật (nhất quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ đất đai) không phù hợp với qui hoạch chung mà phải ý đến quyền lợi đáng người dân, hạn chế đến mức tối đa qui định tạo sơ hở cho cán biến chất lạm dụng gây thiệt hại đến quyền lợi đáng người dân * Thực công khai, minh bạch triển khai sách kinh tế, xã hội, quy định pháp luật địa phương * Nâng cao chất lượng hoạt động giải đơn, thư khiếu kiện nhân dân * Để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp tạo nhiều công ăn, việc làm cho người dân thu hẹp khoảng cách phân hóa giàu nghèo xã hội, theo tác giả, Nhà nước cần thực giải pháp sau: 24 - Đầu tư phát triển kinh tế, tạo điều kiện giải ngày nhiều việc làm cho người lao động Khuyến khích phát triển đa dạng ngành, nghề sản xuất khai thác hiệu tiềm sẵn có đất đai, tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động, tạo thêm việc làm - Cần thực giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững, gia đình đông có hoàn cảnh khó khăn kinh tế - Khắc phục tác động tiêu cực từ trình công nghiệp hóa, đô thị hóa 3.2.2 Nhóm biện pháp khắc phục hạn chế quản lý nhà nước trật tự, an toàn xã hội * Tăng cường kiểm soát, hạn chế tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, nghiện rượu, bia * Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ * Thực tốt công tác kiểm soát, tuần tra quyền cấp sở * Làm tốt công tác quản lý, giúp đỡ, giám sát người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng 3.2.3 Nhóm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động xử lý vi phạm đấu tranh chống tội chống người thi hành công vụ * Xử lý linh hoạt, kiên quyết, triệt để có phân hóa hành vi CNTHCV Cần khắc phục hạn chế việc xử lý chưa nghiêm, chưa kiên quyết, triệt để hành vi CNTHCV Bên cạnh đó, cần sử dụng cán có uy tín địa phương vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ sách, pháp luật Nhà nước giải vụ việc có liên quan, kịp thời kiềm chế xúc họ để từ người dân hiểu, đồng tình không tiếp tục tham gia CNTHCV * Bảo đảm phối hợp đồng quan có thẩm quyền xử lý hành vi CNTHCV * Tập trung rà soát, bổ sung xây dựng kế hoạch, phương án xử lý vụ việc, ứng phó với tình CNTHCV, phương án hợp tác đấu tranh chống tội CNTHCV, lĩnh vực có nguy cao xảy hành vi CNTHCV * Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt yêu cầu thi hành công vụ * Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực đội ngũ cán quan tư pháp * Bồi dưỡng lực công tác, kiện toàn đội ngũ cán quan tư pháp đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp 25 * Nâng cao hiệu công tác kiểm sát thực hành quyền công tố * Đổi hoạt động xét xử Tòa án 3.2.4 Nhóm biện pháp giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật * Nâng cao hiệu công tác giáo dục nói chung tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói riêng quan nhà nước có thẩm quyền, đoàn thể xã hội * Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục người tránh xa phim ảnh, sách báo, game bạo lực * Tăng cường quản lý phương tiện thông tin đại chúng Ban Tuyên giáo Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông việc quản lý phương tiện thông tin đại chúng, kể báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng cho công cụ hữu hiệu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung tội CNTHCV nói riêng * Cơ quan Tòa án cần tăng cường xét xử lưu động địa phương nơi xảy tội CNTHCV * Khắc phục hạn chế công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ phía nhà trường * Khắc phục hạn chế giáo dục môi trường gia đình 3.2.5 Nhóm biện pháp hạn chế nguy trở thành nạn nhân tội chống người thi hành công vụ * Lãnh đạo Bộ, ngành trung ương lãnh đạo quyền địa phương cấp cần tăng cường vai trò đạo, tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm, thiếu sót trình thi hành công vụ người giao thực thi công vụ * Cơ quan, đơn vị quản lý người thi hành công vụ cần tiến hành thường xuyên, liên tục công tác bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn người thi hành công vụ * Đổi công tác tuyển dụng sử dụng cán bộ, công chức, xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức khách quan, công bằng, minh bạch 3.2.6 Nhóm biện pháp phòng ngừa từ phía người phạm tội * Hạn chế tính ngang ngược, côn đồ, nóng nảy, coi thường, bất chấp pháp luật 26 * Bản thân người cần hạn chế việc gây mâu thuẫn với người khác; người có sẵn mâu thuẫn với cần tránh, hạn chế tiếp xúc * Tuyên truyền để người dân hạn chế tiếp xúc với luồng văn hóa mang tính bạo lực * Tuyên truyền có biện pháp để hạn chế sử dụng ma túy, uống rượu bia người sử dụng ma túy có sở thích uống rượu, bia có khả trở thành người nghiện ma túy, rượu, bia * Khẩn trương loại bỏ nguyên nhân dẫn đến việc hình thành đám đông thi hành công vụ 27 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Ngọc Đường (2011), “Mấy ý kiến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ”, Tạp chí Công an nhân dân, (8), tr.6264 Trần Ngọc Đường (2013), “Pháp luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phòng, chống tội phạm chống người thi hành công vụ”, Tạp chí Khoa học Chiến lược, (6), tr.77-80 Trần Ngọc Đường (2014), “Pháp luật biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi chống người thi hành công vụ tình hình mới”, Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm, (44), tr.67-71 Trần Ngọc Đường (2014), “Hoàn thiện pháp luật xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng Tòa án đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm tình hình mới”, Tạp chí Kiểm sát, (5), tr.33-36 Trần Ngọc Đường (2016), “Nâng cao hiệu phòng ngừa tội chống người thi hành công vụ tình hình nay”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (1), tr.15-19 Trần Ngọc Đường (2016), “Hoàn thiện pháp luật trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội chống người thi hành công vụ tình hình nay”, Tạp chí Công an nhân dân, (1), tr.101-105
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÒNG NGỪA TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập