QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN

117 42 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:02

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG ANQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG ANQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG ANQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG ANQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN i LÝ LỊCH KHOA HỌC SƠ LƢỢC LÝ LỊCH: Họ tên : Lê Minh Trung Gới tính : Nam Ngày sinh : 17 tháng 01 năm 1985 Nơi sinh : TP Hồ Chí Minh Quên quán : TP Hồ Chí Minh Dân tộc : Kinh Địa : 10.12 CC Phố Đông, 01 Đƣờng D31, Phƣờng Phƣớc Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : 0909292022 Email : trung171@gmail.com QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  Từ năm 2000 – 2003 : Trƣờng PTTH Gò Vấp  Từ năm 2003 – 2007 : Học ĐH trƣờng Đại học Quốc tế Hồng Bàng QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC  Từ năm 2007 – 2010 : Khoa Kinh tế trƣờng Đại học Quốc tế Hồng Bàng  Từ 2010 – 2016 : Khoa Kế toán - Kiểm toán trƣờng Đại học Hùng Vƣơng TP.HCM Tôi cam đoan khai thật TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Lê Minh Trung ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An ” công trình nghiên cứu riêng Ngoài tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chƣa đƣợc công bố đƣợc sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu ngƣời khác đƣợc sử dụng luận văn mà không đƣợc trích dẫn theo quy định Luận văn chƣa đƣợc nộp để nhận cấp trƣờng đại học hay sở đào tạo khác TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Lê Minh Trung iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, thiếu động viên tận tình giúp đỡ quý Thầy, Cô Bạn Trƣớc tiên, xin gởi lời cám ơn đến quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Quốc tế Hồng Bàng nói chung, Thầy, Cô Viện sau đại học nói riêng Và, xin gởi lời cám ơn đặc biệt đến Cô TS Mai Thị Trúc Ngân – Trƣởng Ngành Tài Ngân hàng - Viện sau đại học - Trƣờng Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trƣởng Khoa – Tài ngân hàng - Trƣờng Đại học Quốc tế Hồng Bàng tận tình hƣớng dẫn suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đến Cô, Chú, Anh, Chị công tác Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Tỉnh Long An tận tình giúp đỡ trình thu thập liệu Sau cùng, xin gởi lời cám ơn đến tất Bạn lớp CH14.TC1 giúp trình thực đề tài Trong trình thực luận văn, cố gắng hoàn thành luận văn tốt song tránh khỏi nhiều thiếu sót Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý Thầy, Cô iv TÓM TẮT Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam ngân hàng đƣợc thành lập sớm Việt Nam với chức nhiệm vụ huy động vốn dân, vốn ngân sách nhà nƣớc vay đầu tƣ phát triển, xây dựng, bổ sung vốn kinh doanh, xuất - nhập khẩu, kinh doanh tiền tệ mảng dịch vụ ngân hàng Với mạnh nguồn vốn giá rẻ, tiềm lực tài mạnh nên BIDV trọng đến công tác cho vay nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận Tuy nhiên việc đẩy mạnh dƣ nợ tín dụng bối cảnh tình hình kinh tế giới nƣớc suy thoái, khủng hoảng Điều tạo ảnh hƣởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn, số bị chiếm dụng vốn nên không khả trả nợ vay đến hạn Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An” tập trung nghiên cứu lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng BIDV Tỉnh Long An ngân hàng thƣơng mại Trên sở thực trạng hoạt động tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV, tác giả đƣa số giải pháp trọng yếu nhằm khắc phục hạn chế công tác quản trị, đồng thời kiến nghị đến ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam BIDV số vấn đề nhằm hỗ trợ giải pháp cho ngân hàng thƣơng mại công tác quản trị rủi ro tín dụng v ABSTRACT Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) is the first established bank in Vietnam The main function of BIDV is to raise capital from people and State’s budget capital to loan for investment and development, construction, adding up to business capital, import and export, monetary business and banking services With the strength of inexpensive capital source and firm financial potential, BIDV-Long An Province focus primarily on loan sector for the purpose of profit maximization However, promoting credit outstanding balance in the context of national and international economic decline and crisis has caused negative impact towards business activities of enterprises making loans, some of which are constituted the capital that results in their incapability to pay the loan upon due The thesis “Credit risk management at Bank for Industry and Development – Long An Province Branch” will concentrate in researching credit risk management at BIDV-Long An Province and other commercial banks Through this study, the author presents some concepts on credit risk in banking activities and the administrative experience of some national and international banks Based on the current situation of credit operation and credit risk management at BIDV, the author proposes some key solutions to handle the shortcomings in management, while also makes suggestions to the State Bank of Vietnam and BIDV to support commercial banks in credit risk management operation vi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN  vii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN  viii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN  ix NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN VỀ VĂN HÓA  x MỤC LỤC LÝ LỊCH KHOA HỌC i LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN vi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN vii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN viii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN VỀ VĂN HÓA ix DANH MỤC CÁC BẢNG xv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xv CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Tình hình nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu 1.6 Những đóng góp 1.7 Bố cục luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Một số vấn đề chung rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 2.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 13 2.1.4 Đặc điểm rủi ro tín dụng 14 2.1.5 Tác động rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 15 2.2 Quản trị rủi ro tín dụng .16 [...]... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Giới thiệu sơ lƣợc về ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An 40 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An 40 3.1.2... kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An từ năm 2013-2015 41 3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Tỉnh Long An giai đoạn 2013-2015 43 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 43 3.2.1.1 Quy mô và tốc độ tăng trƣởng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh. .. nhánh Tỉnh Long An giai đoạn 2013-2015 43 3.2.1.2 Thực trạng nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Tỉnh Long An 44 3.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Tỉnh Long An 46 3.2.2.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng 46 3.2.2.2 Hệ thống chính sách và quy trình quản trị rủi ro tín dụng. .. quản trị rủi ro tín dụng Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An  Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển. ..bản về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Long An, làm rõ vai trò, nội dung cơ bản của quản trị rủi ro tín dụng, mục tiêu và các yêu cầu thực hiện quản trị rủi ro tín dụng, cũng nhƣ làm rõ các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh tỉnh Long An  Khái quát kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng các ... tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An trong thời gian vừa qua Để đánh giá và kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả trong thời gian tới  Phạm vi không gian: Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, trong đó tập trung nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. .. thể để hoàn thiện công các quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV nói chung (và tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An nói riêng Đó là lý do tác giả quyết định chọn đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An ” làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính -Ngân hàng 1.2 Mục tiêu của đề tài... lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, để hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam nói chung và ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An nói riêng 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu 4 – Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân. .. chính sách và quy trình quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Tỉnh Long An .46 xii Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh 50 3.2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An từ năm 2013 – 2015 52 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu:... quan những khái niệm cơ bản nhất về tín dụng, rủi ro tín dụng, các phƣơng pháp hiệu quả trong quản trị rủi ro tín dụng Đó là nguyên tắc Basel trong quản trị rủi ro tín dụng Qua đó, luận văn đã khái quát đƣợc bức tranh toàn cảnh về hoạt động tín dụng cũng nhƣ quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ACB  Đỗ Thị Thu Quỳnh (2012), “Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập