Bai tap Hinh hoc Khong gian lop 11

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(11569 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 1912
58
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:25

Mô tả: Tác giả: Thày Lã Duy Tiến trờng THPT Yên Mô B Bài 3: đờng thẳng song song với mặt phẳng I-Dng I ( Chng minh ng thng song song vi vt phng) Bài 45 Cho tứ diện ABCD. AM, AN là trung tuyến của tam giác ABC và ACD. E, F là trung điểm của AM, AN. Chứng minh EF //(BDC) B i 46 : Cho tứ diện ABCD, G 1 và G 2 là trọng tâm của các tam giác DBC và ACD. Chứng minh G 1 G 2 //(ABC). B i 47 : Cho tứ diện SABC. Ly M, N trên cạnh SA, BC sao cho SM=3/4SA; NC=1/4BC. Qua N kẻ NP song song với CA (P AB). Chứng minh MP//(SBC). Bài 47 Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ACD. M nằm trên cạnh BC sao cho BM=1/3BC. Chứng minh MG//(ABD). 1 a b c d m n e f s a b c m n p a b c d m g c d S a b o m i Hình 45 Hình 46 Hình 47 Tác giả: Thày Lã Duy Tiến trờng THPT Yên Mô B Bài 48: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trên một mặt phẳng. Trên cạnh AC, BF lấy các điểm M, N sao cho AM=1/3AC; BN=1/3BF. Chứng minh MN // (CDEF) (*Gợi ý:kéo dài DM, kéo dài NE). Bi 49: Cho hai hỡnh bỡnh hnh ABCD v ABEF nm trong hai mt phng phõn bit. Gi O l giao im ca AC v BD, O l giao im ca AE v BF. a)Chng minh OO // (ADF) OO // (BCE) b)Gi G, G l trng tõm tam giỏc ABD v ABE, chng minh GG // (CEF). B i 50 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. I là trung điểm AB, G là trọng tâm SAB. M nằm trong cạch AD sao cho AM=1/3AD. từ M kẻ đờng thẳng song song với AB cắt CI tại N a) Chứng minh NG//(SCD) b) Chứng minh MG // (SCD) (*Gợi ý:b)tìm giao tuyến của (SIM) và (SCD), chứng tỏ giao tuyến đó song song MG) ). Bài 51: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD là đáy lớn và AD=2BC. Gọi O là giao điểm của AC và 2 a b c d e f m n a b c d e f o O g G s b c d a i m g n i c d S a b o g c d S a b o m i c d S a b o m i a b c d m a b c d n m a b c d n m Hình 48 Hình 49 Hình 51 Hình 50 Hình 52Hình 54Hình 53Hình 54 a b c d g o s d c b a m s b c d a i o s a b c d m S A B C D m S A B C D m Hình 55Hình 56Hình 57Hình 58Hình 59Hình 60 T¸c gi¶: Thµy L· Duy TiÕn trêng THPT Yªn M« B Bµi 4: Hai mÆt ph¼ng song song 3 Tác giả: Thày Lã Duy Tiến trờng THPT Yên Mô B Dạng I: chứng minh hai mặt phẳng song song. Bài 61: Cho tứ diện ABCD. M,N,P là các điểm thoản mãn: 1 1 1 ; ; 3 3 3 AM AB AN AC AP AD= = = uuuur uuur uuur uuur uuur uuur Chứng minh rằng (MNP)//(BCD) Bài 62:Cho tứ diện ABCD. D 1 , B 1 , C 1 lần lợt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD và ABD. Chứng minh rằng (D 1 B 1 C 1 )//(DBC) Bài 63: Cho hình bình hành ABCD. Từ các đỉnh A, B, C, D lần lợt kẻ các nửa đờng thẳng Ax, By, Cz, Dt song song với nhau và không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Chứng minh rằng (Ax,By) //(Cz,Dt) Bài 64: Cho hai hình bình hành ABCD và ABè thuộc hai mặt phẳng khác nhau. a)Chứng minh rằng (ADF)//(BCE) b)Gọi M, N,P lân lợt là trung điểm của các cạnh BC, BA, BE. Chứng minh rằng (MNP)//(CEA). Bài 65: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi H, I, K là trung điểm của SA,SB,SC. a)Chứng minh rằng (HIK)//(ABCD) b)Gọi J là giao điểm của SD và (HIK). Chứng mint tứ giác HIJK là hình bình hành c)Gọi M là giao điểm của AI và DK; N là giao điểm của DH và CI. Chứng minh(SMN)//(ABCD) Bài 66 Cho mặt phẳng ( ) và hai đờng thẳng chéo nhau d 1 , d 2 cắt ( ) tại A, B. Xét đờng thẳng d// ( ) mà d cắt d 1 , d 2 tại M, N. Từ M vẽ đ- ờng thẳng song song với d 2 cắt ( ) tại E; Từ N vẽ đờng thẳng song song với d 1 cắt ( ) tại F 4 a b c d x y z t a b c d e f m n p s b c d a i k h a b m n d 1 d 2 c d S a b o e a b c d g s a b c d m s b c d a g a b c A B C i I a b c A B C O 1 O 2 a b c A B C m i a b c A B C m i a b c A B C h m a b c A B C n p a b c A C m e b c A B C a i j k a o X y m n e a b c d A B C D d a b c d b c m p a n p A D C B a c b d m n q p a b c d A C D B m n p a b cd A CD B m n b a c d A B C D m n p ba cd A B CD m n Hình 63 Hình 64 Hinh 71Hinh 72Hinh 73 . cd A CD B m n b a c d A B C D m n p ba cd A B CD m n Hình 63 Hình 64 Hinh 7 1Hinh 7 2Hinh 73

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai tap Hinh hoc Khong gian lop 11, Bai tap Hinh hoc Khong gian lop 11, Bai tap Hinh hoc Khong gian lop 11

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-hinh-hoc-khong-gian-lop-11

Đăng ký

Generate time = 0.14146709442139 s. Memory usage = 18.57 MB