XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

137 106 0
  • Loading ...
Loading...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 11:34

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHXÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHXÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHXÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, văn hoá trở thành lĩnh vực quan trọng đời sống xã hội, vấn đề xây dựng môi trường văn hoá sở kế thừa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại cần phải coi vấn đề thiết để xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện Hiểu theo nghĩa rộng, văn hoá bao hàm văn hóa vật chất văn hóa tinh thần, giá trị hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học Văn hóa thực trở thành tảng tinh thần vững ch c xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ vững ch c Tổ quốc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Đó mục tiêu thể Nghị số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương khóa XI xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị nhấn mạnh địa phương, cộng đồng, quan, đơn vị, tổ chức phải môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện người nhân cách, lối sống G n kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái Đưa nội dung giáo dục đạo đức người, đạo đức công dân vào hoạt động giáo dục xã hội Xu hướng hội nhập quốc tế mở triển vọng phát triển giáo dục cho quốc gia nói chung cho giáo dục đại học nói riêng, đồng thời, đặt thách thức to lớn việc giữ gìn, phát triển văn hóa nói chung môi trường văn hóa nhà trường nói riêng Nghiên cứu môi trường văn hoá nhà trường nghiên cứu hệ thống giá trị chuẩn mực giá trị đặc thù, người tích lũy trình tích hợp hoạt động sáng tạo văn hóa, giáo dục khoa học Hệ giá trị môi trường văn hoá nhà trường biểu thông qua vốn di sản văn hóa quan hệ ứng xử văn hóa người môi trường giáo dục, có tác động chi phối nhiều chiều đến hoạt động đời sống tâm lý người sống môi trường đó: ảnh hưởng tới chất lượng hiệu trình giáo dục nhà trường theo hướng phát triển người toàn diện; ảnh hưởng rõ rệt cách suy nghĩ, cảm nhận hành động thành viên nhà trường, nâng cao cản trở động cơ, kết dạy - học giảng viên sinh viên Môi trường văn hóa nhà trường thể mặt, bao gồm từ sở vật chất, cảnh quan xanh, nơi giải trí, sinh hoạt, hội họp, học tập, bảng tên trường, phòng học, phòng làm việc…đến nếp, chuẩn mực, lễ nghi, niềm tin, giá trị, hành vi ứng xử chủ thể tham gia hoạt động giáo dục đào tạo nhà trường, lối sống văn minh trường học Nói chung, môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh giảm bớt nguy xung đột tăng tính ổn định Thế nhưng, vấn đề môi trường văn hóa nhà trường tìm kiếm biện pháp quản lý hình thành phát triển môi trường văn hóa nhà trường chưa quan tâm mức, muốn hay không muốn, yếu tố tiêu cực từ môi trường văn hoá nhà trường tự phát hàng ngày, hàng tác động sâu s c đến trình giáo dục - đào tạo trường, đến sinh viên - hệ tương lai đất nước Vậy nhà quản lý giáo dục cần phải làm để xây dựng phát triển môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực? Hiện địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giáo dục bậc đại học có 80 trường, đa số Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý, có trường đại học công lập (Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) thành phố quản lý Là thành phố lớn Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm giáo dục bậc đại học lớn bậc Nhiều đại học lớn thành phố Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc, Đại học Y Dược, Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tài - Marketing đại học quan trọng Việt Nam Trong số học sinh, sinh viên theo học trường đại học, cao đẳng thành phố, 40% đến từ tỉnh khác quốc gia Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào năm 1976 Trải qua gần 40 năm hình thành phát triển, trường đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý có trình độ đại học sau đại học cho Thành phố đất nước; đảm bảo chất lượng, uy tín xã hội thừa nhận Nhiều năm qua nhà trường ý thức phấn đấu không ngừng cho mục tiêu chất lượng đào tạo, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có đủ phẩm chất trị, có chuyên môn vững vàng, có khả hội nhập vào thị trường lao động bối cảnh đất nước gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN, việc mặt tạo hội cho dịch chuyển lao động có chất lượng, song mặt khác lại đặt thách thức lớn cho lao động thiếu kỹ năng, điều đồng nghĩa với việc tạo sức cạnh tranh đào tạo trường khu vực nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đất nước, trước yêu cầu đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị 29-NQ/TW, nhiệm vụ hàng đầu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng môi trường văn hóa tiên tiến sở tiếp tục phát huy “Đề án xây dựng văn hóa trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” (hay gọi t t Văn hóa UEH), trình triển khai thực tạo môi trường hoạt động tổ chức phong trào đa dạng nội dung, phong phú hình thức; nơi tạo mô hình hoạt động tiêu biểu cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thành phố nước Chính thế, chọn đề tài: “Xây dựng môi trƣờng văn hoá trƣờng đại học Thành phố Hồ Chí Minh: nghiên cứu trƣờng hợp Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn cao học LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Vấn đề văn hóa nói chung môi trường văn hóa nói riêng nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, mức độ khác nhau, họ đưa nhiều định nghĩa khác nhau: - Trong tác phẩm “Cơ sở lý luận văn hóa Mác - Lênin”, nhà xuất Văn hóa, 1981 Ác - môn - đốp A.I (chủ biên), đưa khái niệm văn hóa: Văn hóa người sáng tạo ra, vận động biến đổi theo thời gian không gian - Đỗ Huy, Xây dựng môi trường văn hóa nước ta từ góc nhìn giá trị học nhà xuất Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2001, phân tích môi trường văn hóa đưa cách tiếp cận, tác giả dùng cách tiếp cận qua giá trị, cho môi trường văn hóa cần g n với đúng, g n với tốt tính thẩm mỹ - Tác phẩm “Xây dựng môi trường văn hóa - Một số lý luận thực tiễn” Ban tư tưởng văn hóa Trung ương, 2004, nhà nghiên cứu cho xây dựng môi trường văn hóa tức xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với tự nhiên, với xã hội với thân Công trình đưa vấn đề thực tiễn quan trọng việc thực Nghị Trung ương V, tổng kết kinh nghiệm bước đầu việc xây dựng môi trường văn hóa - Trịnh Thị Minh Loan, Một số khái niệm văn hóa, Viện nghiên cứu sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005, đưa khái niệm văn hóa theo góc độ khác nhau: Góc độ lịch sử, dân tộc học, khảo cố học, văn học, nghệ thuật, triết học, tâm lý học, xã hội học, - Nguyễn Thị Hậu, Xây dựng môi trường văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh văn minh đại, nhà xuất Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2014, cho môi trường văn hóa nội dung quan trọng tác động đến hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội đô thị Xây dựng môi trường văn hóa đô thị văn minh đại tiền đề quan trọng để hình thành trì nếp sống văn minh đô thị Thành phố - Nghị số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương khóa XI xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị ban hành sở đánh giá 15 năm thực Nghị Trung ương khóa VIII đề mục tiêu “Xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học Văn hóa thực trở thành tảng tinh thần vững ch c xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ vững ch c Tổ quốc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Về môi trƣờng văn hóa trƣờng học, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục quan tâm nghiên cứu nhƣ: - Vấn đề người công đổi mới, nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 1994, Phạm Minh Hạc cho thành tố môi trường văn hóa trường học gồm chủ thể khách thể, chủ thể giảng viên, sinh viên, cán công nhân viên, khách thể hệ thống giá trị văn hóa, hình thức vận động văn hóa, cảnh quan văn hóa - Nguyễn Phương Hồng, Thanh niên, học sinh, sinh viên với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 1997 Tác giả đề cao trách nhiệm sinh viên nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Mục đích việc xây dựng môi trường văn hóa trường học để đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao - Trương Lưu, tác phẩm “Văn hóa đạo đức tiến xã hội”, nhà xuất Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 1998, cho thông qua môi trường văn hóa trường học, sinh viên giảng viên nhận điểm mạnh điểm yếu - Phạm Minh Hạc tác phẩm Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, nhà xuất Giáo dục quốc gia, Hà Nội 1999, nhấn mạnh giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên học tập, sinh hoạt, văn hóa, tiêu dùng ứng xử giữ vai trò quan trọng - Thành Lê, tác phẩm “Văn hóa lối sống”, nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 2001 xác định thành tố môi trường văn hóa trường học gồm chủ thể (con người) khách thể (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội môi trường văn hóa) - Phạm Minh Hạc, Hồ Sĩ Quý, Nghiên cứu người, đối tượng hướng chủ yếu, Niên giám nghiên cứu số 1, nhà xuất KH - XH, Hà Nội 2002, tác giả cho xây dựng môi trường văn hóa trường học tạo điều kiện để đưa tiêu chí chân, thiện, mỹ vào trường đại học - Nguyễn Thanh Tuấn, Văn hóa ứng xử Việt Nam nay, nhà xuất Từ điển bách khoa Viện văn hóa, Hà Nội 2008, cho khái niệm lối sống hay văn hóa lối sống tương đương với văn hóa ứng xử Lối sống cách ứng xử người với môi trường sống gồm môi trường tự nhiên môi trường xã hội - Kỷ yếu Hội thảo Văn hóa trường Đại học bối cảnh mới, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2015 Thông qua tham luận, tác giả khẳng định môi trường văn hóa trường đại học ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục nhà trường, xu hội nhập, cạnh tranh gay g t, trường không tích lũy phát huy giá trị văn hóa mình, thể qua việc tạo động lực làm việc, điều phối kiểm soát hành vi cá nhân, hạn chế tiêu cực xung đột… Văn hóa nhà trường văn hóa tổ chức Xét chất, nhà trường tổ chức hành - sư phạm Đó giới thu nhỏ với cấu, chuẩn mực, quy t c hoạt động, giá trị, điểm mạnh điểm yếu riêng cho người cụ thể thuộc hệ tạo lập Với tư cách tổ chức, nhà trường tồn dù hay nhiều văn hóa định Tuy nhiên nay, lại có tác giả quan tâm sâu vào nghiên cứu lý luận cách có hệ thống việc xây dựng môi trường văn hóa nhà trường Nhìn chung, đề tài nghiên cứu chưa phải khảo cứu chuyên sâu môi trường văn hóa nhà trường, chưa đề cập đến công tác xây dựng môi trường văn hóa nhà trường trường đại học Từ việc khái quát tình hình nghiên cứu, nhận thấy số nhà khoa học có đề cập đến xây dựng môi trường văn hoá trường học nhiều góc độ khác nhìn chung vấn đề mang tính tổng hợp lý luận, chưa có nhiều công trình thực sâu vào nghiên cứu thiết chế cụ thể, có trường đại học - thiết chế văn hoá học đường đặc biệt Theo tiêu chí xây dựng văn hoá trường đại học có gợi mở lại chưa xem xét cách toàn diện với tư cách đối tượng nghiên cứu công trình khoa học Còn vấn đề xây dựng mô hình môi trường văn hóa trường học trường đại học chưa thấy công trình nghiên cứu đề cập đến Tuy nhiên, tất công trình, tài liệu khoa học tảng khoa học quý giá, cung cấp sở lý luận để vận dụng vào việc nghiên cứu luận văn Tôi chọn nghiên cứu đề tài với mong muốn góp phần vào sở lý luận xây dựng môi trường văn hóa nhà trường trường đại học thông qua trường hợp cụ thể Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, qua đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác xây dựng môi trường văn hóa nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực cho viên chức sinh viên, góp phần thực tốt mục tiêu đào tạo trường đại học địa bàn thành phố giai đoạn MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vai trò việc xây dựng môi trường văn hóa trường đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường chất lượng giáo dục toàn diện điều kiện phát triển hội nhập - Trên sở nghiên cứu kết việc triển khai thực Văn hóa UEH (Đề án Văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế quản lý giáo dục đào tạo Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng môi trường văn hóa nhà trường Từ đề xuất mô hình nhân rộng trường đại học địa bàn thành phố ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tƣợng nghiên cứu: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trình xây dựng triển khai thực Văn hóa UEH giai đoạn 2011 - 2016 Chủ thể nghiên cứu: lãnh đạo nhà trường, viên chức (làm công tác quản lý, giảng viên, làm công tác phục vụ) sinh viên trường Khách thể nghiên cứu: yếu tố cấu thành môi trường văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng biện pháp xây dựng môi trường văn hóa, thông qua triển khai thực “Văn hóa UEH” Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Việt Nam học khoa học có phương pháp nghiên cứu liên ngành sử dụng cách tiếp cận ngành phù hợp với nội dung mục đích nghiên cứu đề tài, thực đề tài này, tiếp cận từ hướng nghiên cứu văn hóa học, với yếu tố: chủ thể, không gian thời gian “môi trường văn hóa”, xác định phần Phạm vi nghiên cứu Dựa quan điểm tảng xây dựng môi trường văn hóa Đảng Nhà nước; Tiếp cận vấn đề nghiên cứu góc độ: văn hóa môi trường văn hóa, hệ thống chủ trương sách phát triển văn hoá giáo dục Đảng Nhà nước; thực tiễn hoạt động quản lý đào tạo chuyên môn giáo dục nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nay, thực khảo sát ý kiến viên chức sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh số biểu môi trường văn hóa trường đại học để phân tích tác động tích cực hạn chế đến việc dạy học Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên với số lượng mẫu 400, phạm vi không gian luận văn tập trung nghiên cứu khảo sát môi trường văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Sau phương pháp nghiên cứu vận dụng thông qua nhóm sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp, phân tích, hệ thống hoá tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra phiếu hỏi; Phỏng vấn; Quan sát; Xin ý kiến chuyên gia; Tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp xử lý số liệu: Biểu đồ, bảng số thống kê Ngoài sử dụng phương pháp tổng hợp để phân tích tài liệu xử lý số liệu thu thập từ nhiều nguồn tài liệu khác (từ sách, báo, Internet…); phương pháp lịch sử phương pháp logic để nhận định, nối kết đánh giá vấn đề cần nghiên cứu Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: - Về lý luận: Nghiên cứu bổ sung góp phần sáng tỏ sở lý luận công tác xây dựng môi trường văn hóa trường đại học - Về thực tiễn: Trên sở nguồn liệu có được, đề tài đề xuất giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị xây dựng người phù hợp với thời đại toàn cầu hóa CẤU TR C CỦA LUẬN V N Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng môi trường văn hóa trường đại học: trình bày khái niệm hỗ trợ nghiên cứu cho luận văn văn hóa môi trường văn hóa, môi trường văn hóa trường đại học, thành tố môi trường văn hóa trường đại học, vai trò môi trường văn hóa trường đại học, yếu tố tác động đến môi trường văn hóa trường đại học Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua; phân tích, đánh giá thực trạng rút kinh nghiệm công tác xây dựng môi trường văn hóa Chương 3: Giải pháp tăng cường hiệu xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Định hướng công tác xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu phát triển trường trước m t lâu dài, từ đề xuất nhóm giải pháp kỹ thuật, chế tài, định hướng giá trị đạo đức trường đại học để tăng cường công tác xây dựng môi trường văn hóa Qua đó, đề xuất số kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện thực tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa 10 Cán Cán Tần số Tỷ lệ Đoàn 38 12.7 Hội SV 52 17.3 Lớp 33 11.0 KTX Tổng cộng 124 41.3 khác 176 58.7 Tổng cộng 300 100.0 Trong mẫu khảo sát, có 38 người trả lời cán Đoàn (chiếm tỷ lệ 12,7%), 52 người trả lời cán Hội sinh viên (chiếm tỷ lệ 17,3%), 33 người trả lời cán Lớp (chiếm tỷ lệ 11%) người trả lời cán Ký túc xá (chiếm tỷ lệ 0,3%) Có 176 người trả lời cán Nơi cư trú Nơi cư trú Nội trú KTX Tần số Tỷ lệ 45 15.0 Ngoại trú 255 85.0 Tổng cộng 300 100.0 Trong mẫu khảo sát, có 45 sinh viên nội trú ký túc xá, lại 255 sinh viên ngoại trú 123 Phụ lục 3: Hình ảnh môi trƣờng Văn hóa UEH (Văn hóa Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) (Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - 2015) Cảnh quan, sở vật chất trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 124 125 126 Hoạt động học tập, hội thi kiến thức trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 127 128 129 130 Hoạt động câu lạc đội nhóm, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 131 132 133 Hoạt động truyền thống, nguồn trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 134 135 Phụ lục 5: Hoạt động xã hội, tình nguyện sinh viên trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 136 137
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập