CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

129 42 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:50

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GI ƢỜ G I HỌ G YỄ HÂ Ụ Ố H Ố G H GIA Ă G ỐI ỚI ỊA G Ì H PHƢƠ G Ả HỐ G HẤ Ê HỒ G H HIỆ GI Ị A H GHIỆP Ậ 10 H H PHỐ HỒ HÍ MI H Ậ Ă H T Ả Ồ , Ị I H A H GI ƢỜ G I HỌ G YỄ HÂ Ụ Ố H HỒ G Ì H PHƢƠ G Ố G Ả HỐ G HẤ H GIA Ă G ỐI ỚI Ê G ỊA HIỆ H GI Ị A H GHIỆP Ậ 10 H H PHỐ HỒ HÍ MI H u nn n : uản rị n o n M số: 60340102 Ậ Ă H Ả Ờ Ớ G YỄ H T Ị Ồ G GIA G , I H A H Ị H H A HỌ S l ợc l l ch v t n UY T iới tính g y sinh i sinh Quận i ang c ng t c a ch Tp, hí am inh hi cục Thu Quận Th nh Th i, h ờng , Quận , Th nh phố hí inh Qu tr nh h c tập v l m việc T n m n T n m n c t i tr ờng i h c Quốc T ồng ng ng chức hi cục Thu Quận T hí inh, ng y ƣờ t ực u ễn i th ng n m ện luận văn ế ìn P ƣơn LỜI CAM K T T i xin cam k t t i ã vi t luận v n n y c ch ộc lập v kh ng sử dụng c c nguồn th ng tin hay t i liệu tham khảo n o kh c ngo i t i liệu v th ng tin ã ợc liệt k danh mục t i liệu tham khảo trích dẫn luận v n hững trích o n hay nội dung tham khảo t c c nguồn kh c ợc liệt k danh mục t i liệu tham khảo theo h nh thức o n trích dẫn nguy n v n lời diễn giải luận v n kèm theo th ng tin nguồn tham khảo rõ r ng ản luận v n n y ch a t ng ợc xuất v ch a ợc nộp cho hội ồng n o kh c nh ch a chuyển cho b n n o kh c có quan tâm n nội dung luận v n n y T hí inh ng y 01 th ng n m ƣờ t ực u ễn ii ện luận văn ế ìn P ƣơn LỜI CẢM Ơ ể ho n th nh nghi n cứu n y t i xin chân th nh c m n Qu thầy, c tr ờng i h c Quốc t ồng ng ã tận t nh óng góp ki n cho b i nghi n cứu qu tr nh thực ề t i nghi n cứu ặc biệt l thầy gi o Ti n sỹ guyễn ki n thức nh h ớng dẫn mặt ph o ng iang ã truyền t mặt ng ph p khoa h c v nội dung ề t i nghi n cứu uối cùng, t i xin cảm n gia nh v b n bè ã tham gia óng góp hỗ trợ suốt thời gian thực ề t i nghi n cứu n y Trong qu tr nh nghi n cứu, ã cố gắng tham khảo t i liệu, trao ổi ti p thu ki n thầy c , b n bè nh ng nghi n cứu khó tr nh khỏi thi u sót ong nhận ợc ki n óng góp t qu thầy c Trân tr ng ! T hí inh ng y th ng n m ƣờ t ực u ễn iii ện luận văn ế ìn P ƣơn M Ắ uận v n hân tố t c ộng ối với c c doanh nghiệp tr n ợc thực nhằm khảo s t chống thất thu thu Ậ Ă n hiệu chống thất thu thu a b n Quận Th nh phố nh gi ng ời nộp thu T T t i hi cục Thu Quận T T hí inh ối với hiệu tr n c sở l m h nh v thang o SERVQU ề t i ã sử dụng liệu thu v p dụng tính v ph ph ợc t khảo s t ng ph p nghi n cứu l ng ph p nghi n cứu ph mẫu ng ời nộp thu ng ph p nghi n cứu nh l ợng Trong ph nh ng ph p nghi n cứu nh tính, ề t i thực vấn c c chuy n gia nhằm thi t lập, iều ch nh v bổ sung m h nh v thang o Ti p theo, ối với ph nghi n cứu ronbach kiểm nh l ợng, t c giả p dụng ph Sau ó, m h nh ợc ng ph p phân tích hồi quy n tính t nghi n cứu ã x c h ởng ng ph p phân tích hệ số tin cậy lpha v phân tích nhân tố kh m ph E nh th ng qua ph ng ph p nh có n c ng t c chống thất thu thu bi n ộc lập l nhân tố ảnh T T, bao gồm c ng t c gi m s t k t hợp với n tryền ộng vi n; tra gi m s t c ng th c nộp thu ; phối hợp ban ng nh ch c n ng v s ch n truyền ph p luật thu ; ứng dụng c ng nghệ; thủ tục quản l ; ban ng nh chức n ng với c ng t c gi m s t; tr nh ộ c n quản l thu với bi n quan s t có li n quan T ó, ề t i ề xuất c c giải ph p nhằm cải thiện v nâng cao hiệu chống thất thu thu T T ối với c c doanh nghiệp tr n Minh iv a b n Quận Th nh phố hí ABSTRACT This thesis was conducted aiming to investigate the evaluation of the taxpayers on the effectiveness of preventing the loss in VAT tax which is paid by the local enterprises in District Tax Department of District 10, Ho Chi Minh city The results were concluded accordingly to the framework and the SERVQUAL scale The paper analyzed the data collected from a survey of 300 samples of taxpayers through a mixed method of both qualitative and quantitative research In qualitative research method, interviews with experts in the field were conducted in order to establish, adjust, and modify the framework as well as the scale Next, in quantitative approach, the author applied the method of analyzing the reliability, Cronbach Alpha number, and the exploratory factor, EFA Then, the framework was examined through the linear regression analysis The results identified seven independent variables which affect the task of preventing the loss in VAT taxes, including: the integration of supervising and encouraging the taxpayers, supervising the tax paying process, the collaboration between relevant departments and the policy of disseminating the laws of tax paying, applying the technology, the administrative procedures, the supervising task of relevant functional departments, the ability of the tax administrators, along with 23 moderating variables From the results, the paper suggested some solutions to improve and enhance the effectiveness of preventing the loss in VAT taxes of local enterprises in District 10, Ho Chi Minh v MỤC LỤC Ị H H A HỌ i ỜI AM ii ỜI ẢM Ơ iii M Ắ Ậ Ă iv ABSTRACT v MỤ Ụ .vi A H MỤ Ả G x A H MỤ HÌ H xi A H MỤ I Ắ xii HƢƠ G 1: GIỚI HIỆ SỰ Ầ T T Ủ GHIÊ Ề TÀ Ụ T ÊU, ÂU Ỏ 1.2 1.2.1 Ứ Ê ỨU ục ti u nghi n cứu 1.2.2 âu hỏi nghi n cứu 1.3 Ố T Ợ VÀ 1.4 Á 1.5 Ý 1.6 Ạ Ê Ĩ KHOA T ẤU Ủ VI Ê ỨU Ủ ỨU VÀ T Ự T UẬ V HƢƠ G 2: Ơ Ở UẬ V Ậ Ủ Ề TÀ Ề HỐ G HẤ H H GI Ị GIA Ă G 2.1 TỔ QUAN VỀ T U Á TRỊ GIA T 2.1.1 h i niệm thu GTGT: 2.1.2 Vai trò thu gi tr gia t ng 2.1.3 ội dung c thu gi tr gia t ng 2.2 T ẤT T U T U 10 2.2.1 h i niệm thất thu thu 10 2.2.2 c d ng biểu thất thu thu gi tr gia t ng 12 2.2.3 hững nguy n nhân c thất thu thu 13 vi 2.2.4 Ảnh h ởng thất thu thu 16 2.2.5 Sự cần thi t phải t ng c ờng chống thất thu thu gi tr gia t ng 18 Ệ 2.3 Ủ ỘT SỐ QUỐ T ẤT THU T U VÀ À TR Ô TÁ Ố CHO VIỆT NAM 19 2.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia c ng t c chống thất thu thu 19 i h c tham khảo v vận dụng cho Việt am c ng t c 2.3.2 chống thất thu thu 21 ỘT SỐ 2.4 Ê ỨU TR Ớ ÂY 23 2.4.1 ghi n cứu tr n th giới 23 2.4.2 ghi n cứu n ớc 24 HƢƠ G 3: PHƢƠ G PH P GHIÊ 3.1 QUY TR 3.2 Á Ê ẢT 3.5 T Ê Ê U 3.4 Ê T ỨU 28 T Ô 3.3 Ứ 28 ỨU 29 ỨU 29 ỨU 31 Ả ÂU Ỏ VÀ THANG 33 3.5.1 Thi t k thang o 33 3.5.2 Thi t k bảng hỏi v thu thập liệu 34 Á XỬ Ý Ữ 3.6 3.6.1 ỆU 36 tả liệu 36 3.6.2 iểm nh ộ tin cậy thang o 37 3.6.3 hân tích nhân tố kh m ph 38 3.6.4 hân tích hồi quy v kiểm HƢƠ G 4: 4.1 Ả nh giả thuy t 40 GHIÊ Á QUÁT VỀ QUẬ Ứ VÀ 4.1.1 T nh h nh kinh t xã hội Quận 4.1.2 hi cục thu Quận Ộ 4.2 À QUẬ U T À HẢ Ụ T U QUẬ 42 Th nh phố hí inh 42 Th nh phố hí Ố Ậ 42 inh 42 T ẤT T U T U Ố Ồ T T TRÊ Ị 42 vii 4.2.1 T nh h nh thu thu T T ối với c c doanh nghiệp ngo i quốc doanh 42 4.2.2 T nh h nh thu thu ối với c c hộ kinh doanh c thể 45 nh gi chung c ng t c chống thất thu thu 4.2.3 Quận Th nh phố hí ab n inh thời gian qua 47 4.2.3.1 hững th nh tựu 4.2.3.2 hững mặt h n ch 49 T QUẢ 4.3 Ê Ờ Ố T À t T T tr n ợc 47 ỨU VỀ Á Â TỐ TÁ T ẤT T U T U Ố Ồ T T TRÊ Ộ Ị TỚ T À QUẬ 50 tả mẫu nghi n cứu 50 4.3.1 4.3.2 hân tích ộ tin cậy thang o 52 4.3.3 hân tích nhân tố kh m ph c c nhân tố t c ộng tới c ng t c chống thất thu thu T T tr n Th nh phố hí inh 55 4.3.3.1 hân tích EFA 55 4.3.3.2 iều ch nh m h nh nghi n cứu 56 ồi quy v kiểm 4.3.4 thất thu thu iểm 4.3.4.3 Th nh phố hí inh 60 ng quan 60 nh giả thuy t nghi n cứu 66 UẬ 67 HƢƠ G 5: 5.1 Ị a b n Quận n c ng t c chống t hồi quy 61 4.3.4.2 4.4 T Ả nh giả thi t c c nhân tố t c ộng T T tr n hân tích t 4.3.4.1 Ậ Ớ À QUẬ 5.2 a b n Quận Ô T À I GHỊ 69 TÁ T U T U VÀ T U Ố Ồ T T TRÊ Ị 69 Ị 71 5.2.1 Ti p tục sửa ổi v ho n thiện hệ thống v n quy ph m ph p luật thu 71 5.2.2 T ng c ờng quản l ng ời nộp thu 73 5.2.3 Quản l chặt chẽ c n tính thu 74 viii BMTT6 22.12 3.410 330 253 645 BMTT7 21.91 3.543 421 216 620 Ứn dụn côn n ệ (UDCN) Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha N of Items Alpha Based on Standardized Items 612 624 Item Statistics Mean Std Deviation N UDCN1 3.11 637 300 UDCN2 3.65 504 300 UDCN3 3.62 538 300 UDCN4 3.51 569 300 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.474 3.110 3.653 543 1.175 063 Item Variances 318 254 406 152 1.598 004 Inter-Item Covariances 090 030 187 156 6.176 004 Inter-Item Correlations 294 105 689 584 6.551 048 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Item Deleted Alpha if Item Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted UDCN1 10.79 1.366 391 171 547 UDCN2 UDCN3 10.24 10.27 1.456 1.356 530 566 479 507 450 412 UDCN4 10.39 1.803 148 024 711 ôn tác t n tr , k ểm tr , ám sát (TKTG) Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha N of Items Alpha Based on Standardized Items 834 830 Item Statistics Mean Std Deviation N TKTG1 3.32 592 300 TKTG2 3.65 550 300 TKTG3 3.58 558 300 TKTG4 3.67 478 300 TKTG5 3.30 605 300 TKTG6 3.62 568 300 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.523 3.303 3.670 367 1.111 028 Item Variances 314 229 366 137 1.601 002 Inter-Item Covariances 143 038 348 310 9.179 006 Inter-Item Correlations 449 134 972 838 7.254 046 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Item Deleted Alpha if Item Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted TKTG1 17.82 4.268 632 953 801 TKTG2 TKTG3 17.49 17.56 4.257 4.435 707 603 734 423 786 807 TKTG4 17.47 5.166 355 214 850 TKTG5 17.83 4.193 649 954 798 TKTG6 17.51 4.224 693 734 788 ín sác tu n tru ền v độn v n k u ến k íc (TTDV)\ Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha N of Items Alpha Based on Standardized Items 823 824 Item Statistics Mean Std Deviation N TTDV1 3.52 592 300 TTDV2 3.57 588 300 TTDV3 3.30 609 300 TTDV4 3.68 559 300 TTDV5 3.58 576 300 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.531 3.300 3.680 380 1.115 020 Item Variances 342 312 371 059 1.190 000 Inter-Item Covariances 165 118 244 126 2.071 001 Inter-Item Correlations 484 348 701 353 2.013 013 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Item Deleted Alpha if Item Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted TTDV1 14.13 3.200 689 570 766 TTDV2 14.08 3.348 611 507 790 TTDV3 14.36 3.448 526 277 815 TTDV4 13.98 3.294 692 547 767 TTDV5 14.08 3.449 575 453 800 ựp ố ợp ữ b n n n c ức năn (PHBN) Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha N of Items Alpha Based on Standardized Items 763 760 Item Statistics Mean Std Deviation N PHBN1 3.67 517 300 PHBN2 3.57 594 300 PHBN3 3.63 590 300 PHBN4 3.67 512 300 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.635 3.570 3.673 103 1.029 002 Item Variances 308 262 353 091 1.347 002 Inter-Item Covariances 137 096 227 131 2.367 002 Inter-Item Correlations 442 344 647 303 1.880 013 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Item Deleted Alpha if Item Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted PHBN1 10.87 1.975 437 199 769 PHBN2 10.97 1.594 620 448 674 PHBN3 10.91 1.551 666 501 647 PHBN4 10.87 1.866 536 311 721 ăn cƣờn c ốn t ất t u t uế (TCCTTT) Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha N of Items Alpha Based on Standardized Items 769 768 Item Statistics Mean Std Deviation N TCCTTT1 3.64 559 300 TCCTTT2 3.72 457 300 TCCTTT3 3.64 509 300 TCCTTT4 3.61 541 300 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.651 3.610 3.720 110 1.030 002 Item Variances 268 209 312 103 1.495 002 Inter-Item Covariances 118 062 176 114 2.853 002 Inter-Item Correlations 216 638 422 2.950 029 453 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted Multiple Alpha if Item Correlation Deleted if Item Deleted Total Correlation TCCTTT1 10.97 1.664 354 210 815 TCCTTT2 10.88 1.495 701 497 634 TCCTTT3 10.97 1.477 608 495 674 TCCTTT4 10.99 1.411 610 458 671 PHỤ Ụ EFA H I GIẢI HÍ H ần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 867 Approx Chi-Square 10288.459 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 10.743 37.044 37.044 10.743 37.044 37.044 4.218 14.546 14.546 3.152 10.868 47.912 3.152 10.868 47.912 4.025 13.878 28.424 2.303 7.942 55.854 2.303 7.942 55.854 3.532 12.181 40.605 1.830 6.309 62.163 1.830 6.309 62.163 3.076 10.606 51.211 1.745 6.018 68.181 1.745 6.018 68.181 2.868 9.891 61.102 1.220 4.208 72.389 1.220 4.208 72.389 2.258 7.788 68.889 1.166 4.021 76.410 1.166 4.021 76.410 1.660 5.724 74.613 1.080 3.725 80.135 1.080 3.725 80.135 1.601 5.522 80.135 869 2.995 83.130 10 675 2.328 85.458 11 622 2.144 87.602 12 13 555 449 1.915 1.548 89.517 91.065 14 447 1.540 92.605 15 346 1.193 93.798 16 314 1.082 94.880 17 285 983 95.863 18 228 786 96.649 19 191 658 97.307 20 168 578 97.885 21 149 513 98.398 22 133 457 98.855 23 109 377 99.232 24 100 343 99.576 25 066 227 99.802 26 036 124 99.926 27 014 049 99.975 28 004 013 99.989 29 003 011 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TKTG1 928 TKTG5 926 TTDV3 920 HTCS2 854 HTCS5 HTCS4 906 TTDV5 905 TKTG3 895 BMTT3 TTDV4 863 520 696 TKTG6 677 TKTG2 674 HTCS3 501 BMTT1 672 529 BMTT2 UDCN2 846 UDCN3 814 BMTT7 773 PHBN4 570 535 UDCN1 HTCS1 854 TTDV2 839 TTDV1 759 PHBN3 767 PHBN2 710 PHBN1 804 TKTG4 773 BMTT5 800 BMTT6 794 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 16 iterations ần c o b ến ả t íc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 833 Approx Chi-Square 8125.177 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 8.629 37.516 37.516 8.629 37.516 37.516 3.926 17.068 17.068 2.634 11.450 48.967 2.634 11.450 48.967 3.584 15.580 32.648 1.968 8.557 57.524 1.968 8.557 57.524 3.410 14.826 47.474 1.807 7.855 65.379 1.807 7.855 65.379 2.358 10.253 57.727 1.370 5.956 71.335 1.370 5.956 71.335 2.090 9.087 66.814 1.182 5.138 76.473 1.182 5.138 76.473 1.810 7.871 74.685 1.086 4.721 81.195 1.086 4.721 81.195 1.497 6.510 81.195 916 3.983 85.178 605 2.632 87.809 10 550 2.389 90.198 11 426 1.851 92.050 12 356 1.547 93.596 13 308 1.337 94.934 14 279 1.213 96.147 15 217 945 97.092 16 185 806 97.898 17 148 642 98.540 18 133 578 99.118 19 114 496 99.614 20 066 288 99.902 21 015 065 99.967 22 004 018 99.985 23 003 015 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TKTG1 935 TKTG5 935 TTDV3 930 HTCS2 864 TTDV5 922 HTCS4 922 TKTG3 920 TKTG2 561 TKTG6 527 HTCS1 839 TTDV1 808 TTDV2 784 PHBN3 658 PHBN2 636 UDCN2 873 UDCN3 859 BMTT7 761 BMTT3 869 BMTT1 760 PHBN1 884 TKTG4 712 BMTT6 866 BMTT5 742 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ Ụ EFA H I PHỤ H KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 708 Approx Chi-Square 381.422 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 2.401 60.022 60.022 867 21.668 81.690 400 10.002 91.692 332 8.308 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TCCTTT2 858 TCCTTT3 825 TCCTTT4 821 TCCTTT1 556 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Extraction Sums of Squared Loadings Total 2.401 % of Variance 60.022 Cumulative % 60.022 PHỤ Ụ Ả G ƢƠ G A GIỮA I Correlations TCCTTT TCCTTT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 1.000 588 456 567 405 508 419 021 NT1 588 1.000 528 367 207 231 134 082 NT2 456 528 1.000 369 258 243 039 123 Pearson NT3 567 367 369 1.000 305 478 304 015 Correlation NT4 405 207 258 305 1.000 336 491 -.229 NT5 508 231 243 478 336 1.000 246 192 NT6 419 134 039 304 491 246 1.000 -.144 NT7 021 082 123 015 -.229 192 -.144 1.000 000 000 000 000 000 000 361 NT1 000 000 000 000 000 010 079 NT2 000 000 000 000 000 249 017 Sig (1- NT3 000 000 000 000 000 000 398 tailed) NT4 000 000 000 000 000 000 000 NT5 000 000 000 000 000 000 000 NT6 000 010 249 000 000 000 006 NT7 361 079 017 398 000 000 006 TCCTTT 300 300 300 300 300 300 300 300 NT1 300 300 300 300 300 300 300 300 NT2 300 300 300 300 300 300 300 300 NT3 300 300 300 300 300 300 300 300 NT4 300 300 300 300 300 300 300 300 NT5 300 300 300 300 300 300 300 300 NT6 300 300 300 300 300 300 300 300 NT7 300 300 300 300 300 300 300 300 TCCTTT N PHỤ Ụ HỒI Y Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed IỂM Ị H GIẢ HI a Method NT7, NT3, NT6, NT1, NT5, NT2, NT4 Enter b a Dependent Variable: TCCTTT b All requested variables entered b Model Summary Model R R Square 780 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 609 600 Durbin-Watson 38692 2.140 a Predictors: (Constant), NT7, NT3, NT6, NT1, NT5, NT2, NT4 b Dependent Variable: TCCTTT a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 68.105 9.729 Residual 43.713 292 150 111.819 299 Total F Sig 64.991 000 b a Dependent Variable: TCCTTT b Predictors: (Constant), NT7, NT3, NT6, NT1, NT5, NT2, NT4 Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients B Std t a Sig -.164 260 NT1 320 039 Statistics Beta NT2 105 NT3 Zero- Partia order l Part Toler VIF ance -.630 529 362 8.166 000 588 431 299 682 1.465 041 118 2.587 010 456 150 095 640 1.562 155 036 196 4.304 000 567 244 157 642 1.557 NT4 034 036 044 936 350 405 055 034 618 1.618 NT5 198 037 239 5.346 000 508 299 196 672 1.488 t) Collinearity Coefficients Error (Constan Correlations NT6 210 041 222 5.094 000 419 286 186 706 1.416 NT7 -.034 045 -.030 -.760 448 021 -.044 -.028 838 1.193 a Dependent Variable: TCCTTT [...]... xét ảnh h ởng của c c nhân tố thất thu thu T T tr n a b n Quận 1.2.2 âu ỏ n T Tv Th nh phố ồ hí inh; n hiệu quả việc t ng c ờng chống Th nh phố ồ hí inh n cứu: ột l , Thực tr ng thất thu thu v diễn bi n c ng t c chống thất thu thu T T tr n a b n Quận ai l , T T tr n Th nh phố ồ hí c nhân tố n o ảnh h ởng a b n Quận Th nh phố inh ang diễn ra nh th n o ? n t ng c ờng chống thất thu thu ồ hí inh? V ảnh... thống hóa một c ch khoa h c về c c l luận có li n quan T T v chống thất thu thu hân tích v n thu T T nh gi c ng t c chống thất thu thu t i a b n Quận Th nh phố ồ hí Minh hận diện v phân tích c c ảnh h ởng của c c nhân tố tới việc t ng c ờng chống thất thu thu t i ỗ trợ a b n Quận hi cục thu Quận c ờng chống thất thu thu a ph Th nh phố ồ hí Th nh phố ồ T T; ồng thời cũng l hí inh inh trong việc t ng b i... p theo về chính s ch t i khóa, chi ti u c ng, chống thất thu ngân s ch… t c giả ã m nh d n lựa ch n ề t i chống thất thu thu phố ồ hí hân tố t c ộng T T ối với c c doanh nghiệp tr n inh l m luận v n tốt nghiệp 2 n hiệu quả a b n Quận Th nh 1.2 MỤ IÊ , Â HỎI GHIÊ 1.2.1 Mục t u n Ứ n cứu: ục ti u của ề t i l phân tích, c ng t c chống thất thu thu nh gi thực tr ng thất thu thu T T tr n a b n Quận ồng thời... y thu (TCBM) 54 Bảng 4.8 Hệ số Cronbach Alpha của UDCN 55 Bảng 4.9: K t quả phân tích nhân tố kh m ph 56 Bảng c nhân tố t c ộng Bảng 4.11: Ma trận hệ số t n c ng t c chống thất thu thu GTGT 57 ng quan earson 61 Bảng 4.12: K t quả hồi quy 62 Bảng 4.13: K t quả kiểm chống thất thu thu nh cặp giả thi t c c nhân tố t c ộng tới c ng t c T T tr n a b n Quận x Th nh phố Hồ. .. o ? al , Quận m th n o ể t ng c ờng chống thất thu thu Th nh phố ồ hí 1.3 ỐI ƢỢ G (1) PH M VI GHIÊ Ứ ỦA Ậ T T, c c quy Th nh phố ồ hí nh về chống thất thu thu inh, chi hi cục thu Quận T T inh (2) h ng gian nghi n cứu tập trung chủ y u t i a b n Quận Th nh phố ồ hí (3) Thời gian nghi n cứu khảo s t t th ng 2/2015 cấp Ă ề t i tập trung v o nghi n cứu diễn bi n hiện tr ng thất thu thu v a b n Quận ồ hí... trị tăn ng thất thu thu gi tr gia t ng l những biểu hiện b n ngo i của thất thu thu theo những ti u thức nhất nh o vậy có thể kh i qu t c c d ng thất thu thu gi tr gia t ng c bản nh sau: 12 (1) Thất thu thu gi tr gia t ng do kh ng bao qu t h t số c sở sản xuất, kinh doanh T nh tr ng n y xảy ra do c c c sở sản xuất, kinh doanh kh ng k kinh doanh, kh ng kh ng ng k mã số thu hoặc có thể ng ng k kinh doanh. .. trong thu thu nhập c nhân ( ối với ng ời có thu nhập cao) m thể hiện rất dễ thấy trong thu gi tr gia t ng Rất nhiều doanh nghiệp, kh ch s n, cửa h ng… kh ng l m hóa n cho kh ch h ng, còn kh ch h ng th rất nhiều ng ời cũng kh ng có nhu cầu lấy hóa thu gi tr gia t ng) n (tr những doanh nghiệp cần có hóa n ể khấu tr hần lớn khoản doanh thu kh ng nhỏ ó h n ớc kh ng thu ợc thu , cả thu gi tr gia t ng lẫn thu. .. lực quản l h nh chính Thu thấp, hiệu quả ch a cao, l m xuất hiện nhiều tồn t i trong c ng t c h nh thu ( ) h a chuẩn b ầy ủ c c iều kiện cần thi t ể triển khai thu GTGT có hiệu quả Tr n c sở nh gi thực tiễn c ng t c thu thu , thất thu thu n m trong giai o n – T Tc c v a qua, ộ T i chính ã th nh lập an h phòng chống vi ph m quản l thu T T do ích thân ộ tr ởng ộT i o hính l m tr ởng ban trong thời gian... inh trong giai o n tới c ng t c chống thất thu thu tr n T T tr n Th nh phố inh n 2/2016; dữ liệu thứ ợc thu thập trong giai o n t 2 010 - 2015 1.4 PHƢƠ G PH P GHIÊ h Ứ ng ph p thu thập dữ liệu, b n c nh dữ liệu thứ cấp b o c o của Tổng cục thu , ục thu Th nh phố Quận inh, trong giai o n 2 010 - 2015; ề t i còn sử dụng Th nh phố ồ hí ồ hí ợc thu thập t c c inh, hi hi cục thu dữ liệu s cấp ợc thu thập th... ây V nh vậy trong thời gian tới ng nh thu ãx c nh th m một nhiệm vụ lớn v tr ng iểm nữa l ki n quy t ấu tranh chống thất thu thu ối với Quận T T Th nh phố ồ hí inh, X c nh nhiệm vụ thu S , chống thất thu thu l h t sức nặng nề, n n to n thể c n bộ c ng chức hi hi cục thu Quận ngay t những th ng ầu n m c c giải ph p quy t liệt chống thất thu, nợ ã tích cực thực hiện ồng bộ ng thu Tr ớc c c vấn ề l luận,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHỐNG THẤT THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập