CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

105 71 0
  • Loading ...
Loading...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:40

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNGCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNGCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNGCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG LÊ THỊ TƢỜNG VÂN ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG LÊ THỊ TƢỜNG VÂN ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Phi Hổ TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 i LÝ LỊCH KHOA HỌC SƠ LƢỢC LÝ LỊCH: Họ tên : LÊ THỊ TƢỜNG VÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh : 25/06/1992 Nơi sinh: Quảng Nam Quê quán : Quảng Nam Dân tộc : Kinh Địa : Phƣớc Đức, Phƣớc Sơn, Quảng Nam Điện thoại :0934587722 ; E-mail: lethituongvan.qn@gmail.com QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:  Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2014: Học Trƣờng Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng  Từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2016: Học Trƣờng Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:  Từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2015: Cơ quan Đại Diện Bộ Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh Chức vụ: Tƣ vấn tuyển sinh  Từ tháng 9/2015 đến nay: Công ty TNHH MTV Đồng Thiên Phú Chức vụ: Kế toán văn phòng Tôi cam đoan khai thật Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Học viên Lê Thị Tƣờng Vân ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn " Các nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc ngƣời lao động công ty cổ phần đầu tƣ sản xuất giày Thái Bình Tỉnh Bình Dƣơng " công trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài đƣợc thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn không chép luận văn chƣa đƣợc trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trƣớc TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Tƣờng Vân iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô trƣờng Đại học Quốc Tế Hồng Bàng dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức quý báo làm tảng cho việc thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn PGS.TS Đinh Phi Hổ tận tình hƣớng dẫn bảo để hoàn tất luận văn cao học Tôi xin chân thành cám ơn tất bạn bè, đồng nghiệp ngƣời giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn cao học Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình suốt trình học nhƣ làm luận văn iv TÓM TẮT Mục đích nghiên cứu kiểm nghiệm mối quan hệ biến mô hình JDI với thỏa mãn tổng thể công việc Kết nghiên cứu thực nghiệm đƣợc thực công ty cổ phần đầu tƣ sản xuất giày Thái Bình với 200 ngƣời lao động đƣợc hỏi Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng với kỹ thuật thống kê đa biến nhƣ: kiểm định Cronbach Alpha, phân tích khám phá nhân tố, phân tích tƣơng quan hồi quy tuyến tính, phân tích phƣơng sai Kết nghiên cứu cho thấy có sáu bảy nhân tố thuộc mô hình JDI có ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc (1) thu nhập, (2) đào tạo thăng tiến,(3) đồng nghiệp, (4) đặc điểm công việc, (5) điều kiện làm việc (6) phúc lợi công ty Trong yếu tố nhân học xem xét yếu tố trình độ học vấn số năm công tác cho thấy có ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc Nghiên cứu đƣa số hàm ý kiến nghị cho nhà quản lý nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn với công việc ngƣời lao động Cuối nghiên cứu hạn chế hƣớng nghiên cứu tƣơng lai cho nghiên cứu tƣơng tự v ABSTRACT The purpose of this research is to check the relationship between variables in JDI model and the overall satisfaction of the work The result of the experimental research is made at Thai Binh Holding & Shoes Manufacturing Company with more than 200 employees were asked Research methodology is quantitative research methods with multivariate statistical techniques such as: check by Cronbach’s Alpha, explore factor analysis, correlation analysis and linear regression, analysis of variance The result showed that there are six of the seven factors of JDI model affect job satisfaction include: (1) incomes, (2) promotion of training, (3) colleagues, (4) job characteristics, (5) the working conditions and (6) the company benefits In demographic factors to consider, the factor education and years of work showed that affect job satisfaction The research also provides some recommendations for managers in order to raise the level of satisfaction to the work of the employees Finally, the research also points out the limitations and future research directions for the same research vi MỤC LỤC Trang LÝ LỊCH KHOA HỌC i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG ĐỀ TÀI x DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT xi CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Nhận diện vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 Lý thuyết thỏa mãn công việc 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Lý thuyết thỏa mãn công việc 2.1.2.1 Thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow (1943) 2.1.2.2 Thuyết ERG Alderfer (1969) 2.1.2.3 Thuyết thành tựu McClelland (1988) 2.1.2.4 Thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) 2.1.2.5 Thuyết công Adam (1963) 10 2.1.2.6 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 10 vii 2.1.2.7 Mô hình động thúc đẩy Porter Lawler 11 2.1.2.8 Mô hình đặc điểm công việc Hackman & Oldham (1974) 12 2.1.2.9 Các nguyên nhân dẫn đến thỏa mãn công việc 13 2.2 Các nghiên cứu liên quan đến thỏa mãn công việc 14 2.2.1 Nghiên cứu giới 15 2.2.2 Nghiên cứu Việt Nam 15 2.3 Mô hình nghiên cứu số đánh giá nhân tố thỏa mãn công việc 16 2.3.1 Định nghĩa nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc 16 2.3.2 Mô hình nghiên cứu 19 2.3.3 Mối quan hệ khái niệm nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 20 2.3.4 Chỉ số đánh giá nhân tố thỏa mãn công việc 20 2.4 Tóm tắt 22 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thực trạng 23 3.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty 23 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 23 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 27 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu 28 3.2.2.1 Thang đo 29 3.2.2.2 Chọn mẫu 32 3.2.2.3 Công cụ thu thập thông tin - Bảng câu hỏi 33 3.2.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 34 3.2.3.1 Thống kê mô tả 34 3.2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 34 3.2.3.3 Phân tích khám phá nhân tố 35 3.2.3.4 Kiểm định khác giá trị trung bình tổng thể 36 3.2.3.5 Hệ số tƣơng quan phân tích hồi quy tuyến tính 36 3.3 Tóm tắt 37 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Phân tích thống kê mô tả 38 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 42 viii 4.3 Phân tích nhân tố EFA yếu tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc ngƣời lao động công ty CPĐT SX Giày Thái Bình 44 4.3.1 Phân tích EFA biến độc lập 44 4.3.2 Phân tích yếu tố biến phụ thuộc 48 4.4 Phân tích hồi quy 49 4.4.1 Kiểm định mô hình 50 4.4.2 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 52 4.4.3 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 55 4.5 Kiểm định khác đặc điểm nhân viên thỏa mãn công ty CPĐT sản xuất giày Thái Bình 56 4.6 Thảo luận 57 4.7 Tóm tắt kết nghiên cứu 57 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị từ kết nghiên cứu 59 5.2.1 Nhóm kiến nghị đặc điểm công việc 59 5.2.2 Nhóm kiến nghị đảm bảo mức sống cho ngƣời lao động 60 5.2.3 Nhóm kiến nghị đồng nghiệp 62 5.2.4 Nhóm kiến nghị phúc lợi 62 5.2.5.Nhóm kiến nghị tạo điều kiện làm việc an toàn cho ngƣời lao động 62 5.2.6 Nhóm kiến nghị đào tạo, thăng tiến 63 5.3 Ý nghĩa nghiên cứu 63 5.4 Đóng góp luận văn 64 5.5 Hạn chế nghiên cứu 64 5.6 Hƣớng nghiên cứu 64 DTA3 1.000 591 DTA5 1.000 793 CTR1 1.000 758 CTR2 1.000 772 CTR3 1.000 545 CTR4 1.000 717 DNG1 1.000 700 DNG2 1.000 714 DNG3 1.000 509 DNG4 1.000 683 DNG5 1.000 708 DCV1 1.000 554 DCV2 1.000 630 DCV3 1.000 727 DCV4 1.000 641 DCV5 1.000 694 DKV1 1.000 462 DKV2 1.000 542 DKV3 1.000 703 DKV4 1.000 622 DKV5 1.000 641 PHL1 1.000 523 PHL2 1.000 590 PHL3 1.000 650 PHL4 1.000 528 PHL5 1.000 589 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng A-35 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Com pone Loadings % of Cumulati Variance ve % Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulative Variance % nt Total 6.442 19.521 19.521 6.442 19.521 19.521 4.040 12.243 12.243 4.269 12.936 32.458 4.269 12.936 32.458 3.952 11.976 24.219 4.021 12.184 44.642 4.021 12.184 44.642 3.115 9.439 33.658 2.406 7.291 51.933 2.406 7.291 51.933 2.848 8.629 42.287 1.790 5.424 57.357 1.790 5.424 57.357 2.772 8.402 50.688 1.486 4.502 61.859 1.486 4.502 61.859 2.711 8.216 58.905 1.176 3.562 65.421 1.176 3.562 65.421 2.150 6.517 65.421 914 2.770 68.191 800 2.423 70.614 10 787 2.385 73.000 11 692 2.098 75.098 12 666 2.018 77.115 13 635 1.924 79.039 14 592 1.795 80.834 15 583 1.767 82.601 16 529 1.604 84.206 17 518 1.571 85.776 18 463 1.403 87.180 19 445 1.349 88.529 20 415 1.258 89.787 21 384 1.164 90.950 22 356 1.079 92.029 23 343 1.041 93.070 24 314 951 94.021 25 299 905 94.926 26 285 863 95.789 27 274 831 96.619 28 255 772 97.391 29 234 710 98.101 30 198 599 98.700 31 162 491 99.192 32 147 446 99.638 33 120 362 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng A-36 Component Matrix a Component THN3 725 THN1 702 THN2 642 CTR4 635 DTA3 608 DCV1 593 CTR2 590 THN5 589 DTA2 585 CTR1 538 THN4 508 -.524 DNG5 666 DNG2 645 DNG1 633 DNG3 516 CTR3 -.511 DNG4 501 DKV4 707 DKV5 670 DKV3 649 PHL2 646 DKV1 623 PHL5 575 PHL1 567 PHL4 564 PHL3 527 DKV2 502 DCV5 686 DCV3 683 DCV4 642 DCV2 568 DTA1 643 DTA5 630 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Bảng A-37 Rotated Component Matrix a Component DNG5 824 DNG2 813 DNG4 807 DNG1 788 DNG3 679 THN5 658 CTR2 861 CTR1 860 CTR4 742 THN1 694 CTR3 632 DCV3 834 DCV5 825 DCV4 784 DCV2 737 DCV1 585 PHL3 769 PHL5 740 PHL2 719 PHL1 676 PHL4 663 DKV3 789 DKV5 757 DKV4 715 DKV2 702 DKV1 559 DTA1 901 DTA5 863 DTA3 637 DTA2 597 THN2 711 THN4 691 THN3 587 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Bảng A-38 Component Transformation Matrix Component 468 593 396 -.004 -.048 355 379 704 -.497 158 -.264 107 -.375 105 150 -.011 -.177 667 697 -.014 125 -.245 -.136 877 206 126 -.100 -.289 189 -.475 -.019 100 -.089 813 -.244 -.223 023 042 -.653 680 237 053 342 396 -.123 -.078 122 -.076 -.827 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích nhân tố nhân tố thỏa mãn công việc Bảng A-39 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Bảng A-40 Communalities Initial Extraction THM1 1.000 564 THM2 1.000 580 THM3 1.000 538 THM4 1.000 556 THM5 1.000 559 THM6 1.000 487 THM7 1.000 537 Extraction Method: Component Analysis Principal 822 721.361 21 000 Bảng A-41 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.821 54.590 54.590 999 14.274 68.864 633 9.050 77.914 537 7.667 85.581 473 6.754 92.335 288 4.114 96.448 249 3.552 100.000 Total % of Variance 3.821 Cumulative % 54.590 54.590 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng A-42 Component Matrix a Component THM2 762 THM1 751 THM5 748 THM4 746 THM3 733 THM7 733 THM6 698 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục A.3: Phân tích ma trận tƣơng quan Bảng A-43 Correlations THM_Y THM_Y Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DNG_X1 Pearson Correlation CTR_X2 362 ** 393 ** ** 172 ** 363 ** THN_X7 466 ** 005 008 000 000 235 235 235 235 235 235 235 235 ** 036 ** -.096 094 080 582 000 144 152 223 000 235 235 235 235 235 ** 088 -.095 000 178 149 000 000 235 235 235 235 235 235 ** -.099 -.102 129 117 003 000 235 235 235 235 362 235 235 235 ** 036 Sig (2-tailed) 000 582 N 235 235 Correlation 181 DTA_X6 000 N Pearson ** DKV_X5 000 000 Pearson 631 PHL_X4 000 Sig (2-tailed) Correlation DCV_X3 DNG_X1 CTR_X2 DCV_X3 393 631 ** 281 ** 263 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 235 235 235 281 263 235 495 194 ** ** 495 457 260 ** ** ** PHL_X4 Pearson ** -.096 088 -.099 Sig (2-tailed) 005 144 178 129 N 235 235 235 235 ** 094 -.095 -.102 Sig (2-tailed) 008 152 149 117 000 N 235 235 235 235 235 ** 080 ** Sig (2-tailed) 000 223 000 N 235 235 235 181 Correlation DKV_X5 Pearson 172 Correlation DTA_X6 Pearson 363 Correlation THN_X7 Pearson 466 Correlation ** 495 ** 495 457 ** ** ** 073 -.004 000 268 955 235 235 235 235 ** -.077 075 242 254 235 235 235 073 -.077 003 268 242 235 235 235 ** -.004 075 194 260 417 417 291 000 235 235 ** 291 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 955 254 000 N 235 235 235 235 235 235 235 235 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phụ lục A.4: Phân tích hồi quy tuyến tính (Phƣơng pháp chọn biến Enter) Bảng A-44 Variables Entered/Removed Model a Variables Variables Meth Entered Removed od THN_X7, PHL_X4, DCV_X3, DTA_X6, Enter DKV_X5, DNG_X1, CTR_X2 b a Dependent Variable: THM_Y b All requested variables entered b Bảng A-45 Model Summary Change Statistics Model R 779 a Std Error R R Adjusted of the Square F Square R Square Estimate Change Change 606 594 27437 606 49.939 df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson 227 a Predictors: (Constant), THN_X7, PHL_X4, DCV_X3, DTA_X6, DKV_X5, DNG_X1, CTR_X2 b Dependent Variable: THM_Y ** 000 1.856 a Bảng A-46 ANOVA Sum of Model Squares df Mean Square F Regression 26.315 3.759 Residual 17.088 227 075 Total 43.403 234 Sig 49.939 000 b a Dependent Variable: THM_Y b Predictors: (Constant), THN_X7, PHL_X4, DCV_X3, DTA_X6, DKV_X5, DNG_X1, CTR_X2 Bảng A-47 Coefficients a Standardize Model Unstandardized d Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 611 169 DNG_X1 060 028 CTR_X2 054 DCV_X3 Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance VIF 3.618 000 110 2.159 032 662 1.510 032 093 1.702 090 580 1.724 329 028 532 11.712 000 839 1.191 PHL_X4 098 029 161 3.414 001 782 1.279 DKV_X5 096 029 157 3.308 001 772 1.295 DTA_X6 084 026 154 3.182 002 741 1.350 THN_X7 104 033 175 3.130 002 554 1.805 a Dependent Variable: THM_Y Bảng A-48 Collinearity Diagnostics a Variance Proportions DN Mode Dimen Eigen Condition G_ CTR_ DCV_ PHL_ DKV_ l sion value Index (Constant) X1 X2 X3 X4 X5 1 7.761 1.000 00 00 00 00 00 00 00 00 073 10.336 00 01 03 02 12 18 04 02 060 11.405 00 28 07 01 03 01 14 02 033 15.316 01 03 01 66 00 01 03 16 027 16.847 00 11 22 01 01 00 68 14 022 18.917 00 13 00 02 67 66 02 00 015 22.979 01 35 60 11 05 01 07 65 009 28.689 98 08 06 17 12 13 03 01 a Dependent Variable: THM_Y Bảng A-49 Residuals Statistics a Std Minimum Predicted Value Residual Maximum Mean Deviation N 2.3226 4.3039 3.4426 33535 235 -.98554 1.32819 00000 27023 235 DTA_X6 THN_X7 Std Predicted Value -3.340 2.568 000 1.000 235 Std Residual -3.592 4.841 000 985 235 a Dependent Variable: THM_Y Phụ lục A.5: Kết kiểm định T-Test, ANOVA phi tham số Kiểm định giá trị trung bình tổng thể (giữa nam nữ) T-Test Bảng A-50 Group Statistics THM_Y Me Std Std Error an Deviation Mean Giới tính N Nam 78 3.4 40780 04617 44285 03534 48 Nữ 157 3.4 39 Bảng A-51 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the THM_Y Equal variances F Sig t 116 734 df 154 Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper 233 877 00923 05979 -.10856 159 165.599 874 00923 05815 -.10558 12403 assumed Equal variances not assumed Kiểm định giá trị trung bình tổng thể (giữa độ tuổi khác nhau) Oneway Bảng A-52 Test of Homogeneity of Variances THM_Y Levene Statistic 559 df1 df2 Sig 232 573 Bảng A-53 ANOVA THM_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square 277 138 Within Groups 43.126 232 186 Total 43.403 234 F Sig .745 476 Post Hoc Tests Bảng A-54 Multiple Comparisons Dependent Variable: THM_Y Tukey HSD (J) (I) Độ tuổi tuổi Từ 18-22 Từ 23-30 Từ 23-30 >30 95% Confidence Interval Độ Mean Difference (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound 05308 06722 710 -.1055 2116 >30 -.02766 07319 924 -.2003 1450 Từ 18-22 -.05308 06722 710 -.2116 1055 >30 -.08073 06864 469 -.2426 0812 Từ 18-22 02766 07319 924 -.1450 2003 Từ 23-30 08073 06864 469 -.0812 2426 Homogeneous Subsets Bảng A-55 THM_Y Tukey HSD a,b Subset for alpha = 0.05 Độ tuổi N Từ 23-30 96 3.4033 Từ 18-22 72 3.4563 >30 67 3.4840 Sig .480 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 76.470 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Kiểm định giá trị trung bình tổng thể (trình độ học vấn khác nhau) Oneway Bảng A-56 Test of Homogeneity of Variances THM_Y Levene Statistic 266 df1 df2 Sig 230 900 Bảng A-57 ANOVA THM_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.807 702 Within Groups 40.597 230 177 Total 43.403 234 F Sig 3.975 004 Post Hoc Tests Bảng A-58 Multiple Comparisons Dependent Variable: THM_Y Tukey HSD Mean (I) Trình độ học (J) Trình độ học 95% Confidence Interval Difference (I- vấn vấn J) Phổ thông Trung cấp -.21677 08211 067 -.4425 0090 Cao đẳng -.26649 * 08551 017 -.5016 -.0314 Đại học -.14637 08952 477 -.3925 0998 Trên đại học -.28373 21296 671 -.8693 3018 Phổ thông 21677 08211 067 -.0090 4425 Cao đẳng -.04972 10771 991 -.3459 2464 07040 11093 969 -.2346 3754 -.06696 22281 998 -.6796 5456 Phổ thông 26649 * 08551 017 0314 5016 Trung cấp 04972 10771 991 -.2464 3459 Đại học 12012 11347 827 -.1919 4321 -.01724 22408 1.000 -.6334 5989 Phổ thông 14637 08952 477 -.0998 3925 Trung cấp -.07040 11093 969 -.3754 2346 Cao đẳng -.12012 11347 827 -.4321 1919 Trên đại học -.13736 22564 974 -.7578 4831 Phổ thông 28373 21296 671 -.3018 8693 Trung cấp 06696 22281 998 -.5456 6796 Cao đẳng 01724 22408 1.000 -.5989 6334 Đại học 13736 22564 974 -.4831 7578 Trung cấp Đại học Trên đại học Cao đẳng Trên đại học Đại học Trên đại học Std Error Sig * The mean difference is significant at the 0.05 level Homogeneous Subsets Bảng A-59 THM_Y Tukey HSD a,b Subset for alpha = 0.05 Trình độ học vấn Phổ thông N 144 3.3591 Đại học 26 3.5055 Trung cấp 32 3.5759 Cao đẳng 29 3.6256 3.6429 Trên đại học Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 13.845 .390 Lower Bound Upper Bound b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Kiểm định giá trị trung bình tổng thể (số năm công tác khác nhau) Oneway Bảng A-60 Test of Homogeneity of Variances THM_Y Levene Statistic df1 1.832 df2 Sig 231 142 Bảng A-61 ANOVA THM_Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 2.794 931 Within Groups 40.609 231 176 Total 43.403 234 Sig 5.298 002 Post Hoc Tests Bảng A-62 Multiple Comparisons Dependent Variable: THM_Y Tukey HSD (I) Số năm 95% Confidence Interval Mean công tác (J) Số năm công tác 5năm 03198 09363 986 -.2103 2743 5năm -.14352 08965 380 -.3755 0885 5năm 13528 09717 506 -.1162 3867 5năm Difference (I-J) * The mean difference is significant at the 0.05 level Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Homogeneous Subsets Bảng A-63 THM_Y Tukey HSD a,b Subset for alpha = 0.05 Số năm công tác N Từ 1-3năm 89 3.3146 >5năm 29 3.4581 3.4581
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNG, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNG, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập