Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước thành phố Huế

80 23 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:56

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -  - tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT in CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC họ cK NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS ĐOÀN NHƯ Đ ại Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NGỌC ÁNH QUỲNH Lớp: K43A TCNH Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, 05/2013 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Lời Cảm Ơn  uế Luận văn sản phẩm kết hợp hài hồ kiến thức lý thuyết kinh nghiệm thực tế mà em có q trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế thực tập Kho bạc Nhà nước thành phố Huế Để hồn thành luận văn này, em nhận giúp đỡ lớn nhiều cá nhân tổ chức H Trước tiên, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo Th.s Đồn Như Quỳnh.Cơ dành nhiều thời gian cơng sức trực tiếp hướng dẫn em suốt q trình thực luận văn h tế Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo trường Đại học Kinh tế Huế đặc biệt thầy giáo, giáo trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu cho em suốt bốn năm qua cK in Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc tập thể cán Kho bạc Nhà nước thành phố Huế tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em nhiều q trình tìm hiểu tình hình thực tế quan họ Cuối em xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ em mặt tinh thần góp ý bổ ích để em hồn thiện đề tài cách tốt Đ ại Mặc dù có nhiều cố gắng luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Kính mong q thầy giáo, giáo, bạn bè tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài ngày hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2013 Nguyễn Ngọc Ánh SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vii uế DANH MỤC BIỂU BẢNG viii TĨM TẮT ĐỀ TÀI ix H Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài tế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu h Phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu cK Các đề tài nghiên cứu trước Kết cấu đề tài Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG 1:CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tổng quan ngân sách Nhà nước chi ngân sách Nhà nước Đ ại 1.1.1.Khái qt ngân sách Nhà nước 1.1.1.1.Khái niệm ngân sách Nhà nước 1.1.1.2.Bản chất ngân sách Nhà nước .5 1.1.1.3.Chức ngân sách Nhà nước 1.1.1.4.Vai trò ngân sách Nhà nước 1.1.2.Chi ngân sách Nhà nước .9 1.1.2.1.Khái niệm phân loại chi ngân sách Nhà nước 1.1.2.2.Đặc điểm chi ngân sách Nhà nước .11 1.1.2.3.Vai trò chi ngân sách Nhà nước 12 1.1.2.4.Điều kiện chi ngân sách Nhà nước 13 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh 1.2.Quản lý chi ngân sách Nhà nước 14 1.2.1.Khái qt cơng tác quản lý chi ngân sách Nhà nước .14 1.2.2.Quy trình quản lý chi ngân sách Nhà nước 15 1.2.3.Ngun tắc quản lý chi ngân sách Nhà nước .15 1.2.4.Điều kiện cấp phát, tốn khoản chi ngân sách Nhà nước .16 1.3.Kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước 18 1.3.1.Khái niệm kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước .18 uế 1.3.2.Sự cần thiết phải kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 18 H 1.3.3.Trách nhiệm, quyền hạn vai trò Kho bạc Nhà nước kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước .20 1.3.4.u cầu cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 23 tế 1.3.5.Ngun tắc kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 24 1.3.6.Nội dung, quy trình kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 24 h 1.3.7.Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 26 in 1.3.8.Các cơng cụ kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước .27 cK CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ 28 2.1.Khái qt tình hình chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế .28 họ 2.1.1.Khái qt Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 28 Đ ại 2.1.2.Khái qt tình hình chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế .32 2.1.3.Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 36 2.2.Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 38 2.2.1.Ngun tắc kiểm sốt tốn chi ngân sách Nhà nước .38 2.2.2.Thủ tục kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước chung .39 2.2.3.Quy trình chung kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước 42 2.2.4.Quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng 44 2.3.Đánh giá chung cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế .47 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh 2.3.1.Kết đạt 47 2.3.2.Một số hạn chế ngun nhân 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ 52 3.1.Mục tiêu định hướng nâng cao cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 52 3.1.1.Mục tiêu hồn thiện, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 52 uế 3.1.2.Định hướng hồn thiện, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 53 H 3.2.Giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế .57 tế 3.2.1.Hồn thiện tổ chức máy, người 57 h 3.2.2.Phát triển sử dụng hiệu cơng nghệ kỹ thuật kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 58 in 3.2.3.Hồn thiện quy trình, nội dung kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 59 3.2.3.1.Đối với cơng tác kiểm sốt chi thường xun 59 cK 3.2.3.2 Đối với cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng 62 3.2.4.Hồn thiện phương thức cấp phát ngân sách Nhà nước .63 họ Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 1.Kết luận .65 2.Kiến nghị 66 Đ ại 2.1.Kiến nghị với Nhà nước 66 2.2.Kiến nghị Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 68 2.3.Kiến nghị ban ngành hữu quan 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Đầu tư phát triển GD-ĐT: Giáo dục đào tạo HĐND: Hội đồng nhân dân KBNN: Kho bạc Nhà nước NS: Ngân sách NSNN: Ngân sách Nhà nước NSĐP: Ngân sách địa phương NSTW: Ngân sách trung ương TT: Tỷ trọng TX: Thường xun UBND: Ủy ban nhân dân VĐT: Vốn đầu tư in h tế H ĐTPT: uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Xây dựng Đ ại họ cK XDCB: SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1: Bộ máy lãnh đạo 26 Biểu đồ 1: Cơ cấu NSNN qua năm 30 Biểu đồ 2: Tình hình tăng giảm NSNN qua năm 31 Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 3: Tốc độ tăng cấp NS NSĐP 32 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Kết chi NSNN KBNN thành phố Huế 30 Bảng 2: Bảng phân chia NSĐP .32 Bảng 3: Kết chi NSNN KBNN thành phố Huế 33 Bảng 4: Số từ chối tốn chi TX NSNN KBNN thành phố Huế .45 Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 5: Số tiết kiệm chi đầu tư XDCB KBNN thành phố Huế .47 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài q trình nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế mà chủ yếu quy trình kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Mục đích đề tài hệ thống hóa vần đề lý luận ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Nhà nước, quản lý chi ngân sách Nhà nước, đặc biệt cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước, đánh giá tình hình chi kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế, từ đề xuất số giải pháp tăng Huế Để thực mục tiêu đó, đề tài tiến hành: uế cường cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố H - Đọc, tổng hợp, chọn lọc phân tích nguồn tài liệu từ văn luật, thơng tư, nghị định, sách báo, luận văn, internet để xây dựng sở lý luận tế - Tổng hợp, phân tích số liệu Kho bạc Nhà nước thành phố Huế cung cấp in đưa nhận xét, đánh giá h để thấy tình hình chi ngân sách Nhà nước, kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước từ Qua q trình nghiên cứu thấy tình hình chi ngân sách Nhà nước Kho cK bạc Nhà nước Tốc độ chi ngân sách Nhà nước qua năm ln tăng, năm 2012 tốc độ tăng ngân sách Nhà nước cao so với trước Cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước có chuyển biến tích cực đạt kết định Bên họ cạnh số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, cơng tác kiểm sốt chi góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chống hành vi tham ơ, Đ ại lãng phí, đặc biệt đội ngũ cán Kho bạc Nhà nước có bước phát triển lực chun mơn phẩm chất đạo đức Bên cạnh đó, thấy hạn chế cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc ngun nhân hạn chế Từ kết nghiên cứu đề mục tiêu, định hướng nâng cao cơng tác kiểm sốt chi số giải pháp nhằm tăng cường cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước để cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước thành phố Huế ngày hồn thiện Các biện đưa bao gồm: hồn thiện tổ chức máy, người; phát triển sử dụng hiệu cơng nghệ kỹ thuật kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước;hồn thiện quy trình, nội dung kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước; hồn thiện phương thức cấp phát ngân sách Nhà nước SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngân sách Nhà nước (NSNN) cơng cụ điều chỉnh kinh tế - xã hội quan trọng Nhà nước Giữ vai trò quan trọng việc huy động phân phối nguồn lực hợp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định bền vững Bên cạnh giải vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm an uế tồn xã hội, an ninh quốc gia Chi NSNN nội dung quan tâm nhiều kinh tế H nay, cơng cụ chủ yếu để Nhà nước thực nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng thúc đẩy nghiệp xây dựng, phát triển đất tế nước Quản lý sử dụng khoản chi NS hiệu có ý nghĩa to lớn quan trọng mặt kinh tế xã hội, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn in h lực, thúc đẩy kinh tế phát triển, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân cK Trong điều kiện đất nước đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế có sách hợp lý nhằm đạt mục tiêu đề họ theo tinh thần Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế–xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020: “Đến năm 2020, Thừa Thiên Huế phấn đấu xứng tầm Đ ại trung tâm thị cấp quốc gia, khu vực quốc tế, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – cơng nghệ, y tế, đào tạo lớn nước khu vực Đơng Nam Á; có quốc phòng, an ninh tăng cường, trị – xã hội ổn định, vững chắc; đời sống vật chất tinh thần nhân dân khơng ngừng cải thiện” Chính từ vai trò mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cần thiết phải tăng cường cơng tác kiểm sốt chi NSNN Trong năm qua, cơng tác kiểm sốt chi NSNN nước ta nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt chi NSNN tồn số hạn chế Vì vậy, nghiên cứu, phát huy SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh 3.2 Giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 3.2.1 Hồn thiện tổ chức máy, người  Hồn thiện hệ thống tổ chức kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Việc kiểm sốt, cấp phát tốn khoản chi NSNN KBNN cần phù hợp với chế quản lý NSNN hành, đồng thời đáp ứng đầy đủ kịp thời uế khoản chi từ NSNN Để thực có hiệu q trình kiểm sốt chi NSNN cần phải hồn thiện tổ H chức hệ thống máy KBNN KBNN bố trí cán đến trực tiếp đơn vị thụ hưởng NS để trực tiếp kiểm sốt khoản chi trước thủ trưởng đơn vị chuẩn chi tế Như khoản chi ln phù hợp với kế hoạch phê chuẩn việc sử h dụng kinh phí NSNN ln đảm bảo theo mục đích, nội dung chi in KBNN tổ chức phận kiểm sốt chi NSNN để kiểm sốt trước chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN Bộ phận kiểm sốt chi KBNN có cK nhiệm vụ tiếp nhận kế hoạch chi NSNN quan tài thơng báo cho đơn vị thụ hưởng kế hoạch chi tiêu chi tiết đơn vị lập gửi đến KBNN họ Trong q trình thực kiểm sốt, cấp phát tốn KBNN có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ nội dụng khoản chi, việc sử dụng khoản chi theo với mục đích, có hiệu mang tính tiết kiệm Đ ại  Nâng cao trình độ chun mơn cán KBNN Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán KBNN, đặc biệt cán trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm sốt chi NSNN Cán KBNN phải chủ động nâng cao trình độ nghiệp vụ, thường xun quan tâm nghiên cứu chun mơn, kiến thức quản lý tài - tiền tệ, cập nhật quy định Nhà nước quản lý NSNN Nắm vững tình hình kinh tế, xã hội sách, chế độ hành Nhà nước địa phương cơng tác, thường xun rèn luyện tư cách đạo đức đề cao tinh thần trách nhiệm cơng tác Bên cạnh đó, cán KBNNcần tham gia lớp tập huấn, phổ biến nâng cao nghiệp vụ cho cán KBNN để đáp ứng nhu cầu cơng SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh việc, giúp cập nhật kịp thời chế, sách quan điểm cơng tác Có chế thưởng phạt cách nghiêm minh, thực chế độ khen thưởng hợp lý, linh hoạt nhiều hình thức nhằm tạo động lực để cán cơng chức tích cực rèn luyện, xây dựng tinh thần ý thức trách nhiệm thực thi cơng vụ, chấp hành kỹ cương, kỹ luật ngành, kích thích cán cơng chức hăng hái thi đua hồn thành nhiệm vụ, phát huy tối đa trình độ, lực chun mơn cán Đồng thời, uế cần bổ sung kịp thời điều kiện vật chất để cán nhân viên n tâm cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao H Như vậy, nâng cao trình độ cán phải trước bước để xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức vững phẩm chất trị, giỏi chun mơn, tế đáp ứng u cầu, nhiệm vụ tương lai ngân sách Nhà nước h 3.2.2 Phát triển sử dụng hiệu cơng nghệ kỹ thuật kiểm sốt chi in Đẩy nhanh tiến độ đại hóa cơng nghệ Kho bạc: Hiện đại hóa cơng nghệ cK Kho bạc điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN Do đó, vấn đề trọng tâm có ý nghĩa cấp bách phải xây dựng hệ thống mạng thơng tin nhanh họ nhạy, ổn định để truyền tải thơng tin hoạt động cần thiết phục vụ cho cơng tác quản lý, điều hành Cần xây dựng hồn thiện chương trình, phần mền phục vụ Đ ại cơng tác kế tốn, tốn, đặc biệt cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan ngành tài để thực tốt chương trình nối mạng thu thuế nội địa thuế xuất nhập khẩu, thơng qua chương trình nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý kiểm sốt khoản chi NSNN, mà trước mắt phối hợp theo dõi, đối chiếu thống nguồn số liệu, đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành NSNN Sử dụng hiệu hệ thống tốn điện tử: Hệ thống tốn điện tử triển khai tất Kho bạc nước từ năm 2006, nhiên cần sử dụng hiệu hệ thống để đạt hiệu tối ưu, đảm bảo tính an tồn, xác cao, nhanh chóng, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thụ SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh hưởng NSNN đối tượng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Bên cạnh đó, KBNN tích cực tham gia vào việc xây dựng quy trình nghiệp vụ nội thực triển khai thí điểm đề án tốn điện tử song phương tập trung, ký kết thỏa thuận khung hợp tác tốn điện tử song phương với ngân hàng thương mại Vietinbank, Agribank, Bên cạnh đó, cần trọng hồn thiện hệ thống đại như: TABMIS, TCS, thực nhiệm vụ theo chức quản lý đầu tư ngân quỹ, uế tổng kế tốn Nhà nước, thực tốt đề án đại hóa hệ thống thơng tin tin học KBNN đề án triển khai H 3.2.3 Hồn thiện quy trình, nội dung kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước 3.2.3.1.Đối với cơng tác kiểm sốt chi thường xun tế a Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi theo dự tốn từ KBNN theo luật NSNN h Phương thức cấp phát theo dự tốn từ KBNN theo luật NSNN triển in khai thực khoản chi TX NSNN Song việc áp dụng phương thức cấp phát gặp số vướng mắc Dự tốn giao cho đơn vị cK chậm, phần lớn khơng giao từ đầu năm, dẫn đến việc chi tiêu đơn vị việc kiểm sốt, cấp phát tốn KBNN gặp nhiều khó khăn họ Các để xây dựng dự tốn thiếu khơng đồng bộ, đặc biệt chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, Để khắc phục vướng mắc áp dụng có hiệu phương thức cấp phát cần thực số biện pháp sau: Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hồn thiện văn chế độ kiểm Đ ại - sốt chi NS theo hình thức chi dự tốn từ KBNN Ban hành quy định cụ thể quy trình, thủ tục chi NS theo dự tốn duyệt kinh phí ủy quyền cho chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước nhằm vừa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng NS vừa đảm bảo quản lý NS chặt chẽ, hiệu - Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quan tài quan quản lý chun ngành cần ban hành đầy đủ, đồng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phù hợp với tình hình thực tế để làm sở cho việc lập định dự tốn NSNN đơn vị thụ hưởng kịp thời, phù hợp có Cần có quy chế quy SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh định bắt buộc quan chủ quản cấp phải giao dự tốn NSNN cho đơn vị cấp từ đầu năm theo Luật NSNN KBNN kiên khơng thực cấp phát, tốn, kể việc cấp tạm ứng đơn vị đầu năm khơng có dự tốn khơng gửi dự tốn đến KBNN (trừ nhu cầu khơng thể trì hỗn pháp luật cho phép) Cơ quan chủ quản, đơn vị dự tốn cấp phải chịu trách nhiệm pháp lý trách nhiệm vật chất chậm trễ, thiếu xác giao dự tốn cho đơn vị thụ hưởng Căn dự tốn giao đơn vị thụ hưởng NSNN cần chấp hành đầy đủ uế - quy định đăng ký nhu cầu chi q với quan tài để bố trí kinh phí Cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm đơn vị có liên quan tế - H năm để chi việc quản lý, điều hành sử dụng NSNN Cơ quan tài có trách nhiệm xây dựng h dự tốn, giám sát, kiểm tra việc chấp hành dự tốn NSNN đơn vị thụ hưởng, in chủ động bố trí nguồn đáp ứng nhu cầu chi NS, quan quản lý cấp có trách nhiệm phân bổ, giao dự tốn cho đơn vị thụ hưởng kịp thời, xác cK KBNN thực kiểm tra, kiểm sốt thực tốn kịp thời cho đơn vị, đảm bảo khoản có dự tốn, chế độ quy định, đơn vị thụ hưởng thực chi họ tiêu NSNN theo dự tốn phân bổ, đảm bảo tiết kiệm có hiệu Cùng với việc thẩm định rõ trách nhiệm, cần có phối kết hợp chặt chẽ đơn vị Đ ại thụ hưởng NS, quan chủ quản, quan tài chính, KBNN, q trình quản lý điều hành NSNN b Xây dựng áp dụng quy trình cấp phát, kiểm sốt chi NSNN theo kết đầu Phương thức quản lý chi theo kết đầu hiểu việc Nhà nước bỏ khoản tiền mặt định để mua Bộ, ngành đơn vị cung ứng cho xã hội dịch vụ cơng cộng dịch vụ y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch, theo số lượng, chất lượng, thời gian địa điểm cung cấp, ấn định trước Các Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ Quốc hội việc sử dụng khoản NS đem lại kết theo cam kết ban đầu SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Nhà nước khơng can thiệp sâu vào việc sử dụng khoản NS nào, việc giao tồn quyền cho thủ trưởng đơn vị định Nhà nước quan tâm đến hiệu quả, đến kết chương trình mang lại từ nguồn NSNN mà thơi Trong chế kiểm sốt chất lượng đầu ràng buộc chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu đầu vào thay tiêu chuẩn đánh giá hiệu chất lượng đầu Do đó, khắc phục hạn chế chế kiểm sốt chi theo đầu vào nay, mà hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu uế Nhà nước thiếu lạc hậu Đồng thời, tăng cường tính chủ động, sáng tạo đơn vị sử dụng kinh phí NSNN phù hợp với chủ trương cải cách thủ H tục hành nước ta tế Muốn có chế kiểm sốt theo đầu ra, trước hết cần phải xác định kết đầu lĩnh vực quy định tiêu chuẩn hiệu đầu cho h đơn vị sử dụng NSNN Song khoản chi tiêu thường xun NSNN in khoản chi tiêu gắn liền với việc thực chức Nhà nước, gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu chung, nhu cầu có tính tồn xã hội Vì thế, hiệu cK khoản chi TX NSNN phải xem xét dựa sở đánh giá mức độ hồn thành mục tiêu kinh tế - xã hội Đây thực vấn đề khó khăn mà họ triển khai áp dụng chế cần phải lưu tâm, lẽ việc quản lý kiểm sốt chi NSNN khó đo tiêu định lượng Đ ại Một vấn đề đặt giao tồn trách nhiệm quản lý tài cho thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí NSNN cấp sau xem xét hiệu việc sử dụng số kinh phí đó, dễ phát sinh trường hợp nhà quản lý giỏi lạm dụng số tiền tiết kiệm q trình sử dụng kinh phí NSNN cấp để làm lợi cho cá nhân chi tiêu lãng phí, gây thất tiền, tài sản Nhà nước mà lại khơng đảm bảo số lượng, chất lượng cơng việc cam kết Từ vấn đề nêu viêc thực phương thức cấp phát kinh phí NSNN theo kết đầu ra, trước mắt nên áp dụng phương thức số khoản chi định lượng kết đầu như: chi cho dịch vụ cơng SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh cộng, an ninh xã hội, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình giáo dục, y tế c Tăng cường việc thực việc cấp phát trực tiếp NSNN từ KBNN đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Phương thức cấp phát trực tiếp NSNN từ KBNN u cầu khoản chi NS phải tốn trực tiếp đến đối tượng chủ nợ đích thực Chính phủ nhằm hạn chế tối đa tốn qua trung gian Chủ nợ Chính phủ người trực tiếp uế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Chính phủ, bao gồm cơng chức, viên chức hưởng lương từ NS H Trong điều kiện Việt Nam tình trạng chi qua khâu trung gian khác phổ biến gây tác động tiêu cực đến cơng tác quản lý tiền mặt tạo hội tế cho hành vi gian lận, biển thủ cơng quỹ Việc cấp phát chưa áp dụng với tất khoản chi NSNN, đặc biệt chi cho việc mua sắm hàng hóa, h dịch vụ có giá nhỏ thuộc nhóm chi TX Tuy nhiên, phương thức hồn tồn in áp dụng việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị lớn thuộc nhóm chi cK TX việc chi trả cho cán hưởng lương Vì vậy, việc tăng cường phương thức cấp phát trực tiếp NSNN từ KBNN đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cấp bách giúp cho họ cơng tác kiểm sốt chi NSNN dễ dàng hiệu nhằm trách lãng phí, thất q trình sử dụng NSNN Đ ại 3.2.3.2 Đối với cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng a Hồn thiện chế cấp phát kiểm sốt chi đầu tư XDCB Đổi từ việc xây dựng chiến lược đầu tư thơng báo kế hoạch VĐT hàng năm Đối với việc xây dựng chiến lược đầu tư phải đảm bảo tính thống kế hoạch đầu tư ngắn hạn dài hạn Việc xây dựng chiến lược đầu tư phải dựa có tính khả thi cao, có phối hợp chặt chẽ ngành, địa phương q trình xây dựng, phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội Đối với việc thơng báo kế hoạch VĐT hàng năm, sau Nhà nước giao tiêu kế hoạch đầu tư hàng năm, bộ, ngành địa phương có trách nhiệm triển khai kế hoạch VĐT với chủ trương, định hướng đầu tư, bố trí kế hoạch đầu SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh tư hàng năm rút ngắn thời gian thơng báo kế hoạch vốn nội ngành tài Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn quan có liên quan Tăng tính chủ động KBNN việc điều hành nguồn VĐT, cho KBNN sử dụng linh hoạt nguồn VĐT khác để tốn theo khối lượng hồn thành dự án Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục tốn nhằm rút ngắn bớt thời gian giải ngân uế VĐT Loại bớt số hồ sơ, tài liệu khơng cần thiết khỏi hồ sơ tốn chủ đầu tư gửi đến KBNN H b Hồn thiện nội dung, phạm vi quy trình kiểm sốt tốn VĐT XDCB tế Quy trình kiểm sốt tốn VĐT trước hết cần phải kiểm tra, kiểm sốt hồ sơ, chứng từ tốn Nội dung phạm vi kiểm sốt KBNN cần h xác định cụ thể loại hồ sơ khác Cần kiểm tra đầy đủ hồ in sơ, tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, khoản chi cần kiểm tra kiểm cK sốt nội dung cụ thể khoản mục theo quy định Cùng với việc hồn thiện phạm vi nội dung kiểm tra, KBNN cần hồn thiện việc ln chuyển hồ sơ, chứng từ: tất hồ sơ, chứng từ tốn VĐT họ chủ đầu tư ban quản lý dự án gửi đến KBNN phải tập trung vào phận tốn VĐT Khi nhận hồ sơ, chứng từ cán tốn tiến Đ ại hành xử lý báo cáo để lãnh đạo KBNN duyệt Sau hồ sơ duyệt cán tốn chuyển sang phận kế tốn để làm thủ tục chuyển tiền tốn cho đơn vị sử dụng 3.2.4 Hồn thiện phương thức cấp phát ngân sách Nhà nước - Phương thức cấp phát dự tốn: Cần thay đổi quy trình giao dự tốn cho phù hợp, để tránh tình trạng đơn vị thụ hưởng NSNN lợi dụng việc phân bổ dự tốn cho đơn vị dự tốn trực thuộc từ đơn vị dự tốn cấp I khơng bị vượt tổng dự tốn giao: sau có định phê chuẩn dự tốn, quan tài thẩm tra dự tốn xong, chuyển sang KBNN đồng cấp mạng điện tử, đơn vị dự tốn cấp I phân bổ dự tốn cho đơn vị trực thuộc chuyển tồn dự tốn sang KBNN giao SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh dịch KBNN có trách nhiệm chuyển dự tốn đến KBNN trực thuộc nơi đơn vị dự tốn cấp II, cấp III giao dịch để cấp phát cho đơn vị - Phương thức ghi thu - chi: Phương thức cho phép đơn vị sử dụng khoản thu phát sinh q trình hoạt động để chi Sau làm thủ tục ghi thu chi để phản ánh vào NS Như vậy, việc chi tiêu đơn vị nằm ngồi kiểm sốt quan tài KBNN Điều gây tình trạng chi khơng tn theo thủ tục, tiêu chuẩn định mức Nhà nước Đặc biệt KBNN khơng thể kiểm tra tính uế hợp lệ, hợp pháp tài liệu theo quy định Luật NSNN Vì vậy, phương thức cấp phát cần hạn chế Phương thức cấp phát lệnh chi tiền: Đối với phương thức cấp phát cần H - phải xác định rõ phạm vi đối tượng áp dụng Cụ thể, cấp lệnh chi tiền đối tế với khoản chi đột xuất chi cho đơn vị khơng có quan hệ thường xun hồn trả tiền vay Chính phủ Phương thức cấp phát kinh phí ủy quyền: Hiện việc cấp phát kinh phí in - h với NSNN, chi trợ giá, trợ cước theo sách Nhà nước, hỗ trợ quỹ BHXH, cK ủy quyền thực hai hình thức lệnh chi tiền chi theo dự tốn từ KBNN Song hạn chế phương thức cấp phát lệnh chi tiền, nên thời gian tới cần phải chuyển dần khoản kinh phí cấp phát lệnh Đ ại họ chi tiền sang cấp dự tốn từ KBNN để có sở kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận NSNN cơng cụ để Nhà nước thực quyền lực chức mình, thực quản lý vĩ mơ với hệ thống quan chức quản lý mặt hoạt động kinh tế, xã hội Nhà nước Kiểm sốt chi NSNN qua KBNN chiếm vị trí quan trọng quản lý quỹ NSNN Đặc biệt kinh tế chuyển sang uế kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước việc kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng NSNN góp phần quan trọng việc thực thắng lợi nhiệm vụ quản lý tài H Nhà nước, tạo điều kiện cho quan tài làm tốt vai trò, chức Thực tốt cơng tác kiểm sốt chi NSNN có tác dụng nâng cao hiệu sử tế dụng vốn NSNN, hạn chế lãng phí, tiêu cực, tham nhũng h Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN vấn đề in xúc quan trọng nhằm làm lành mạnh tài quốc gia, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ hiệu việc sử dụng nguồn lực NSNN cK Cơng tác kiểm sốt chi NSNN vấn đề phức tạp, nhạy cảm ảnh hưởng đến quyền lợi cách làm việc cấp, ngành, quan đơn vị có sử dụng NSNN Vì vậy, đòi hỏi cá nhân, ngành, cấp phải động, sáng tạo tập họ trung tìm tòi biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi NSNN ngày có hiệu Đ ại Qua cơng tác kiểm sốt chi NSNN giúp KBNN thành phố Huế tích lũy nhiều kinh nghiệm học q, giúp KBNN thực tốt nhiệm vụ giao Trên sở tổng hợp, phân tích thực trạng chi cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN thành phố Huế, thấy thành tựu hạn chế cơng tác kiểm sốt chi NSNN Từ đó, có mục tiêu, định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN Đồng thời đưa giải pháp nhằm tăng cường cơng tác kiểm sốt chi NSNN KBNN mà chủ yếu chi TX chi đầu tư XDCB Để hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi NSNN, nâng cao vai trò KBNN cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi NSNN vấn đề phức tạp khó khăn Do kiến thức hiểu biết thực tế hạn chế nên khóa luận nhiều SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh thiếu xót, em mong nhận góp ý sửa chữa q thầy ban lãnh đạo KBNN thành phố Huế Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Nhà nước a) Xác định đắn vai trò quan Nhà nước đổi chế cấp phát kiểm sốt chi NSNN Q trình cấp phát, chi NSNN thực hồn chỉnh từ Quốc uế hội quan quyền lực cao đến đơn vị thụ hưởng, qua khâu lập dự tốn, phê duyệt dự tốn việc thực chi trả tốn NSNN H Trong năm gần đây, quy mơ, phương thức cấp phát NSNN coi trọng tế tới cơng việc kiểm sốt chi NSNN văn bản, thị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài quan chức Tuy vậy, tổ chức quản lý, cấp phát chi từ h NSNN chưa đồng bộ, phân cơng, phân nhiệm quan chức in chưa rõ ràng, tồn hiên tượng chồng chéo, lồng ghép, khơng có quan kiểm tra, kiểm sốt việc thực cấp phát, chi NSNN có mục đích, đối tượng cK hay khơng, dẫn đến tình trạng cấp phát chi NSNN chưa thật hiệu quả, tồn lãng phí Cơ chế cấp phát NSNN bị phân tán, ngắt qng họ Luật NSNN ban hành với văn liên quan quy định chi tiết việc lập, quản lý chấp hành tốn NSNN, quy định chế độ quản lý, cấp Đ ại phát, tốn khoản chi NSNN qua KBNN bổ sung, hồn thiện, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế Khi dự tốn chi NSNN Quốc hội phê chuẩn việc tổ chức thực cấp phát chi NSNN thuộc quan Tài Vấn đề quan trọng đặt mối quan hệ, vai trò, trách nhiệm quan Nhà nước sau nhận phân bổ NSNN thực cấp phát chi NSNN đến đơn vị thụ hưởng theo hướng: - Cơ quan tài sở kế hoạch chi NSNN hàng năm Quốc hội phê chuẩn lập kế hoạch cấp phát, chi NSNN theo năm, q Sau thực phân bổ NS năm, q cho Bộ, ngành, sở, địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, điều hành tốn NSNN trước Chính phủ Quốc hội SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 66 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Các ban, ngành, sở chủ quản sở kế hoạch cấp phát NSNN nhận, thực cấp phát cho đơn vị cấp trực thuộc định chi tiết việc sử dụng kinh phí NSNN cấp theo kế hoạch chế độ tài chính, định mức chi Nhà nước Các quan chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, tổng hợp tốn việc sử dụng kinh phí đơn vị trực thuộc theo phân cấp, phân quyền quản lý kiểm sốt chi NSNN - Các đơn vị thụ hưởng NSNN sở kế hoạch chi NSNN phân bổ với uế định mức chi cụ thể, thực việc chuẩn chi NSNN theo chế độ, tiêu chuẩn H Nhà nước quy định Tất quan, đơn vị, chủ dự án, sử dụng kinh phí NSNN phải mở tài khoản KBNN, chịu kiểm tra, kiểm sốt quan tài chính, tế KBNN q trình lập dự tốn, phân bổ hạn mức, cấp phát, tốn, hạch tốn kế tốn tốn NSNN KBNN thực chi trả trực tiếp khoản chi NSNN theo kế hoạch chi h - in thơng báo, theo lệnh chuẩn chi đơn vị thụ hưởng NSNN cho cK đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân có liên quan Đồng thời, KBNN chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, tốn chi NSNN gửi cho quan tài KBNN có trách nhiệm kiểm sốt hồ sơ, chứng từ, điều kiện chi thực cấp phát, tốn kịp thời họ khoản chi NSNN theo với quy đinh hành KBNN với quan tài chính, quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền việc kiểm tra tình hình sử Đ ại dụng NSNN xác nhận số thực chi NSNN qua KBNN đơn vị Xác định rõ vai trò quản lý Nhà nước quan tài chính, bộ, sở, ngành chủ quản, vai trò chuẩn chi đơn vị thụ hưởng NSNN vai trò KBNN chế quản lý, kiểm sốt chi NSNN Xác định trách nhiệm, quyền hạn, vai trò quan Nhà nước cơng tác kế tốn, tốn, kiểm tra tra q trình đổi cấp phát, kiểm sốt chi NSNN đòi hỏi cấp thiết, giai đoạn tồn nhiều sơ hở, thất chi tiêu XDCB từ nguồn vốn NSNN SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh b) Hồn thiện mơi trường pháp lý điều kiện đổi chế cấp phát kiểm sốt chi NSNN Trong giai đoạn nước ta thực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa việc đổi hồn thiện chế cấp phát, kiểm sốt chi NSNN u cầu cần thiết cấp bách, đem lại tác động tích cực tới q trình đổi Đảng Nhà nước, đảm bảo nhu cầu chi cho mục tiêu trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, uế phù hợp với giai đoạn, thời kỳ, có kế hoạch định mức hợp lý Nguồn vốn cấp phát từ NSNN có trọng điểm cần quản lý đầy đủ tập H trung thống sở nắm vững nguồn thu, nhiệm vụ chi, có sách cấp phát cho phù hợp, đảm bảo cân đối, trọng đến nhu cầu cấp thiết q trình tế thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước theo giai đoạn khác h Cùng với việc đổi sách cấp phát NSNN cần phải tiến hành đồng in bộ, qn việc đổi sách kinh tế tài khác thuế, phí, lệ phí, sách tiết kiệm, sách tài sách kinh tế - xã hội khác cK Việc hoạch định thực đổi chế cấp phát, chi NSNN kinh tế thị trường đòi hỏi kết hợp đồng đổi sách họ thể chế, thơng qua hệ thống pháp lý từ Hiến pháp, Luật pháp tới sách, chế độ Quy định quản lý tài chính, quản lý cấp phát kiểm sốt chi NSNN cần đảm bảo có quản lý, kiểm tra, kiểm sốt quan chức Đ ại cách đầy đủ, chi tiết hiệu Để đáp ứng u cầu việc đổi sách tài sách liên quan đến cấp phát, chi NSNN nhằm phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội điều kiện hồn cảnh hệ thống pháp lý cần đổi cho phù hợp với tốc độ phát triển đất nước 2.2 Kiến nghị Kho bạc Nhà nước thành phố Huế Trong cơng tác kiểm sốt chi NSNN, KBNN thành phố Huế phải thường xun cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi để phù hợp với thực tế Có phân cơng rõ ràng trách nhiệm quyền hạn q trình cơng tác để trách chồng chéo, sai phạm, giúp cho cơng tác kiểm sốt chi NSNN đạt hiệu tốt SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh Trong cơng tác triển khai thực chế giao dịch cửa, cần phải thực quy trình chế, đồng thời tham khảo kết đạt từ quan khác để thực quy trình giao dịch cửa thật có hiệu quả, đặc biệt thuận tiện cho khách hàng giao dịch, trách thủ tục rườm rà ảnh hưởng đến thời gian tốn, đảm bảo tính xác kiểm sốt đầy đủ Trong việc nâng cao trình độ cán KBNN, đề nghị KBNN cấp thường xun tổ chức lớp tập huấn, phổ biến nâng cao nghiệp vụ cho cán KBNN để uế đáp ứng nhu cầu cơng việc, giúp cập nhật kịp thời chế, sách quan điểm cơng tác, đặc biệt cơng tác kiểm sốt chi NSNN H Bên cạnh đó, KBNN với quan tài hướng dẫn đơn vị thụ hưởng NSNN phân khai dự tốn kịp thời, phối hợp chặt chẽ với ngành có liên tế quan kiểm sốt thực tiết kiệm chi đơn vị theo đạo Bộ tài h 2.3 Kiến nghị ban ngành hữu quan in Các quan tài ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với KBNN cK thực kiểm sốt chi NSNN theo đạo Bộ tài Cùng với KBNN thường xun tổ chức tun truyền chủ trương, sách Đảng Nhà Đ ại họ nước Tích cực thực tiết kiệm, chống lãng phí q trình sử dụng NSNN SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đỗ Thu Hà, Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Tây [2] Võ Thị Thuận Hải(2012), Quản lý chi ngân sách Nhà nước văn phòng uế Kho bạc Nhà nước thành phố Huế, thực trạng giải pháp [3] Phạm Thanh Huyền, Giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn H vốn đầu tư [4] Nguyễn Duy Thành,Kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước tình hình Việt tế Nam h [5] Sử Đình Thành(2006), Lý thuyết tài cơng, nhà xuất Đại học quốc in gia thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Thị Thu Trang, Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà cK nước Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng – Hà Nội [7] Luật Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số họ 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 ngân sách Nhà nước [8] Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn Đ ại thi hành Luật ngân sách Nhà nước [9] Thơng tư 18/2006/TT-BTChướng dẫn kiểm sốt chi quan Nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành [10] Thơng tư số 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước [11]Thơng tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm sốt chi đơn vị nghiệp cơng lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đồn Như Quỳnh [12] Thơng tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước [13]Thơng tư 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước [14] Quyết định số 1116/QĐ-KBNN việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà Nước [15] Webside http://khosachsangtao.clubme.net/t51-topictruy cập ngày 22 tháng uế năm 2013 Đ ại họ cK in h tế H [16] Webside khotailieu.com truy cập ngày 23 tháng năm 2013 SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp K43A-TCNH 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước thành phố Huế, Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước thành phố Huế, Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước thành phố Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập