Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

84 56 0
  • Loading ...
Loading...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế  cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ họ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN Tr ườ ng Đ ại PHƯỜNG NAM HÀ- THÀNH PHỐ HÀ TỈNH- TỈNH HÀ TỈNH NGUYỄN THỊ THỦY Khóa học: 2010-2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ họ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN Tr ườ ng Đ ại PHƯỜNG NAM HÀ- THÀNH PHỐ HÀ TỈNH- TỈNH HÀ TỈNH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị Thủy Lớp: K44TNMT Niên khóa: 2010-2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong suố t trình thự c hiệ n đềtài, sựnỗlự c củ a bả n thân, nhậ n đượ c rấ t nhiề u sựgiúp đỡcủ a thầ y cô giáo, quan, cán ộ b hộdân đị a bàn phư ng Nam Hà Lờ i đầ u tiên xin bày tỏlòng biế t ơn ti quý Thầ y, Cô giáo trư ng Đạ i Họ c Kinh TếHuếđã trang bịcho hệthố ng kiế n thứ c làm s đểtôi hoàn thành khóa luậ n tố t nghiệ p Đặ c biệ t xin bày tỏlòng biế t ơn sâu ắ sc tớ i cô giáo Th.s: Nguyễ n ThịThanh Bình– ngư i hư ng dẫ n tậ n tình, đầ y trách nhiệ m suố t thờ i gian thự c tậ p đềtài nghiên u Tôi xin gử i lờ i m ơn chân thành tớ i sởTài Nguyên Môi Trư ng Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV n lý công trình đô thịHà Tĩnh UBND phư ng Nam Hà nhiệ t tình cung cấ p thông tin, tư liệ u cầ n thiế t đểtôi hoàn thành khóa luậ n Cuố i xin chân thành m ơn ti tấ t cảngư i thân, bạ n bè nhiệ t tình giúp đỡ , độ ng viên khích lệtôi suố t trình nghiên u đềtài Huế,tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễ n ThịThủ y Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình MỤC LỤC MỤC LỤC i uế DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ v tế H DANH MỤC BẢNG BIỂU vi TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .vii h PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ i in Lý chọn đề tài .1 cK Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu đề tài họ PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu Đ ại 1.1.1 Cơ sở lý luận .4 1.1.1.1 Một số khái niệm rác thải sinh hoạt 1.1.1.2 Phân loại chất thải ng Có nhiều cách phân loại chất thải giới hạn đề tài, xin trình bày số cách phân loại sau: ườ 1.1.1.3 Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1.4 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt tới kinh tế, môi trường sức khỏe Tr cộng đồng 1.1.1.5 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 11 1.1.1.6 Các phương pháp xử lý tiêu hủy chất thải rắn 12 1.1.1.7 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu thu gom 19 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.1.2.1 Tình hình quản lý xử lý chất thải rắn Thế Giới .20 SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình 1.1.2.2 Tình hình quản lý xử lý chất thải rắn Việt Nam Hà Tĩnh .22 1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 29 1.2.1 Vị trí địa lý 29 uế 1.2.2 Điều kiện tự nhiên phường Nam Hà 30 1.2.2.1 Khí hậu thời tiết 30 tế H 1.2.2.2 Địa hình mạng lưới thủy văn 31 1.2.3 Đặc điểm kinh tế- xã hội 31 1.2.3.1 Quy mô dân số lao động phường Nam Hà .31 1.2.3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ địa bàn phường Nam Hà 34 h 1.2.4 Đánh giá chung tình hình phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh .34 in 1.2.4.1 Ưu điểm .34 1.2.4.2 Hạn chế 35 cK CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NAM HÀ - THÀNH PHỐ HÀ TỈNH- TỈNH HÀ TỈNH 36 họ 2.1 Tình hình công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 36 Đ ại 2.1.2 Sơ đồ tổ chức máy Công ty chức năng, nhiệm vụ phòng ban 36 2.1.3 Nguồn lực sản xuất kinh doanh Công ty 38 2.1.3.1 Tình hình lao động Công ty 38 ng 2.1.3.2 Nguồn vốn sở vật chất, kỹ thuật Công ty .40 2.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn địa bàn phường Nam Hà .41 ườ 2.3 Thực trạng phân loại,thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh 43 Tr 2.3.1 Thực trạng phân loại,thu gom chất thải rắn sinh hoạt hộ điều tra địa bàn phường Nam Hà .43 2.3.2 Thực trạng xử lý rác thải sinh hoạt hộ điều tra 47 2.3.3 Thực trạng thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh 50 SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình 2.4 Kết công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt phường Nam Hà công ty 52 2.4.1 Mức phí vệ sinh môi trường cho thu gom, xử lý địa bàn phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh 52 uế 2.4.2 Đánh giá kết thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH phường Nam Hà – thành phố Hà Tĩnh Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh 53 tế H 2.4.3 Hiệu môi trường hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH Công ty 56 2.5 Đánh giá chung hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH công ty địa bàn phường Nam Hà .56 h 2.5.1 Thuận lợi .56 in 2.5.2 Khó khăn cần khắc phục .57 2.5.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế .57 cK CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHỐ HÀ TĨNH .58 3.1 Định hướng chung 58 3.2 Các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu thu gom, vận chuyển xử lý họ CTRSH phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh .59 3.2.1 Giải pháp mức thu phí VSMT 59 Đ ại 3.2.2 Phương pháp vệ thống đặt cọc – hoàn trả 60 3.2.3 Các công cụ pháp lý 60 3.2.4 Giải pháp phân loại rác nguồn 61 3.2.5 Giải pháp quy hoạch quản lý CTR địa bàn phường nói riêng tỉnh ng Hà Tỉnh nói chung 62 3.2.6 Xây dựng chế, sách thúc đẩy nhanh việc xã hội hóa công tác ườ thu gom, phân loại xử lý CTRSH .63 3.2.7 Giải pháp đào tạo truyền thông môi trường .64 Tr 3.2.8 Giải pháp khen thưởng xử phạt .65 3.2.9 Giải pháp phương pháp xử lý 65 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC .70 SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình MTV: Một thành viên RTSH: Rác thải sinh hoạt CTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt CTR: Chất thải rắn HTX: Hợp tác xã UBND: Uỷ ban nhân dân TMDV: Thương mại dịch vụ SXKD: Sản xuất kinh doanh TNMT: Tài nguyên môi trường THCS: Trung học sở VHVN: Văn hóa văn nghệ TTATGT: in cK họ TDTT: tế H Trách nhiệm hữu hạn h TNHH: uế DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Thể dục thể thao Trật tự an toàn giao thông Công nghiệp hóa- đại hóa KHHGĐ: Kế hoạch hóa gia đình HĐTV: Hội đồng tư vấn VSMT: Vệ sinh môi trường BVMT: Bảo vệ môi trường Tr ườ ng Đ ại CNH-HĐH: SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ uế Sơ đồ 1: Nguồn gốc phát sinh phân loại rác thải theo trạng thái chất thải Sơ đồ 2: Xử lý rác công nghệ ép kiện 16 tế H Sơ đồ 3: Xử lý chất thải công nghệ Hydromex 17 Sơ đồ 4: Bộ máy tổ chức công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh .37 Sơ đồ 5: Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt phường Nam Hà 41 h Biểu đồ 1: Cơ cấu rác thải địa bàn phường Nam Hà 42 Tr ườ ng Đ ại họ cK in Bản đồ 1: Vị trí địa lý phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh 30 SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Bảng 2: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 11 Bảng 3: Quy mô bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt 13 uế Bảng 4: Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị số nước năm 2006 .21 Bảng 5: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đô thị Việt Nam năm 2008 .23 tế H Bảng 6: Lượng CTRSH đô thị phân theo vùng địa lý Việt Nam năm 2007 .24 Bảng 7: Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn địa bàn Hà Tĩnh 28 Bảng 8: Thực trạng dự kiến khối lượng CTRSH địa bàn tỉnh năm 2015 2025 29 in h Bảng 9: Quy mô dân số lao động phường Nam Hà qua năm (2011-2013) 32 Bảng 10: Tình hình lao động công ty quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh qua năm (2011- 2013) .39 cK Bảng 11: Tình hình đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải công ty qua năm (2011- 2013) 40 Bảng 12: Nguồn phát sinh chất thải địa bàn phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh 42 họ Bảng 13: Khối lượng rác thải trung bình ngày hộ gia đình điều tra năm 2014 .43 Đ ại Bảng 14: Nhận thức người dân tầm quan trọng việc phân loại rác thải nhà 44 Bảng 15: Số hộ dân có phân loại rác nhà hộ điều tra 45 Bảng 16: Nguyên nhân người dân không phân loại RTSH nhà hộ điều tra 46 ng Bảng 17: Cách thức xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình 48 ườ Bảng 18: Ý kiến người dân cách xử lý rác .49 Bảng 19: Tỷ lệ CTRSH công ty xử lý sau thu gom qua năm (2011- 2013) 51 Bảng 20: Mức thu quan, đơn vị, trường học địa bàn phường Nam Hà 52 Bảng 21: Đánh giá mức phí vệ sinh môi trường hộ gia đình phải đóng Tr năm 2013 .53 Bảng 22: Đánh giá hộ điều tra thời gian thu gom, vận chuyển CTRSH công ty năm 2013 54 Bảng 23: Ý kiến hộ điều tra cách xử lý CTRSH công ty năm 2013 54 Bảng 24: Nguyên nhân người dân bỏ rác không nơi quy định 55 SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tên đề tài : Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh uế 1.Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa cở sở lý luận thực tiễn vấn đề rác thải sinh hoạt tế H + Đánh giá thực trạng rác thải, việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt Đánh giá hiệu thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn phường Nam Hà + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc phân loại, thu gom xử lý rác thải phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh h 2.Phương pháp nghiên cứu in - Phương pháp thu thập số liệu: + Số liệu thứ cấp: Được tổng hợp tài liệu có liên quan từ UBND phường Nam cK Hà, công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh, sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Tĩnh, tìm hiểu qua sách báo, mạng internet + Số liệu sơ cấp: họ + Phương pháp khảo sát thực địa để thấy tình hình chung thực trạng xả thải chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình địa bàn nghiên cứu, cụ thể phường Nam Hà Đ ại + Phỏng vấn phiếu điều tra nhằm thu thập ý kiến hộ gia đình tình hình phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt phường - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích ng - Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn ườ Đề tài đề cập sơ thực trạng việc phân loại, thu gom xử lý RTSH Tr địa bàn phường Nam Hà Đánh giá lợi ích chi phí hoạt động thu gom RTSH địa bàn phường Tìm hiểu nhận thức, hành vi người dân việc phân loại RTSH đánh giá khó khăn, hạn chế mà phường gặp phải Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phân loại, thu gom xử lý RTSH địa bàn phường Nam Hà SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình thể lôi kéo thành phần kinh tế tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển phần thu vào cho hoạt động đảm bảo 3.2.2 Phương pháp vệ thống đặt cọc – hoàn trả Công cụ thường áp dụng với loại chai lọ, vỏ hộp nước giải khát có uế thể tái chế, tái sử dụng Nếu khách hàng đem trả lại bao bì nước giải khát họ trả lại khoản tiền định Số tiền số tiền ta đặt cho cửa hàng tế H mua hàng Sự kích thích kinh tế đủ để tạo hành vi mong muốn Ở phường Nam Hà phương pháp áp dụng vỏ chai bia vỏ chai nước Với biện pháp phần lớn chai bia chai nước thu hồi để tái sử dụng cho chu kì sản suất sau Trong số rác thải đổ in h không thấy loại chai Công cụ áp dụng loại sản phẩm mà chúng cK đòi hỏi tập trung cao để tái sử dụng, tái quay vòng Việc sử dụng công cụ làm tăng tỷ lệ thu hồi RTSH có khả tái chế giảm lượng rác thải cần phải xử lý chôn lấp Cần có biện pháp, sách khuyến khích doanh họ nghiệp, ngành dịch vụ thải CTR có khả tái sinh: Đồ thủy tinh, đồ nhựa, giấy áp dụng hệ thống này, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bảo vệ môi Đ ại trường thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Trong thực tế hệ thống đặt cọc – hoàn trả tỏ hiệu hệ thống tự nguyện hoàn trả lẽ chúng đền đáp cho hành vi tốt ng 3.2.3.Các công cụ pháp lý Ở phường Nam Hà nhận thức người dân môi trường nâng cao ườ thói quen xả rác đường nặng nề (chiếm 93,33%) Một phần lớn dân cư tùy tiện vứt rác đường, tầng lớp niên trí thức học sinh, sinh Tr viên người có đầy đủ nhận thức tầm quan trọng môi trường, hiểu biết lối sống văn minh, lịch Thậm chí số người có lý “cùn” cho xả rác đường để tạo công ăn việc làm cho công nhân môi trường Như phần thực trạng ta đề cập đến, hàng ngày lãng phí lượng lớn nhân công nhặt rác dân đổ đường Nếu người dân ý thức đổ rác nơi quy định, SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình vừa đỡ vất vả cho công nhân thu gom, vừa tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoản chi phí UBND thành phố Hà Tĩnh cần có quy định việc phân loại rác nguồn, thu hồi tái chế rác thải, bắt buộc hộ dân phải chấp hành nghiêm chỉnh uế quy định đặt Để bổ sung cho công cụ kinh tế giúp sử dụng có hiệu quả, UBND thành phố Hà Tĩnh đề quy định tiêu chuẩn loại túi rác, tế H thùng rác gia đình, điểm thu gom rác tần suất thu gom buộc người phải tuân theo Cần có chế tài, đề mức phạt cụ thể hộ gia đình không chấp hành theo quy định Để kiểm soát việc thực theo quy định giao cho khối Các tổ in h trưởng tổ dân phố kết hợp với quyền địa phương kiểm tra đôn đốc Chi phí cho hoạt động bù đắp từ lợi ích giảm lượng rác thải từ cK khoản nộp phạt hộ dân vi phạm Đối với hành vi xả rác bừa bãi đường cần có biện pháp cứng rắn mức phạt nặng tài để thay đổi thói quen xấu Xử lý kiên họ đơn vị cá nhân xả thải loại chất gây ô nhiễm môi trường theo nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực BVMT Đ ại Nguồn tài thu từ xử phạt tạo thêm nguồn vốn cho quản lý rác thải Một thói quen xấu khó thay đổi nghĩa thay đổi Trước tiên tạo thành tâm lý đối phó dân chúng với quy định ng tạo ý thức tốt cho dân cư 3.2.4.Giải pháp phân loại rác nguồn ườ Để thực tốt việc phân loại này, cần phải đáp ứng yêu cầu thiết yếu: - Việc đào tạo, tập huấn tuyên truyền việc phân loại RTSH nguồn phải Tr trọng hàng đầu Việc đào tạo, tập huấn tuyên truyền nhằm mục đích thay đổi thói quen bỏ rác xưa người dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - công việc đòi hỏi tính kiên trì lâu dài; đồng thời phải hướng dẫn cho người dân với cách bỏ rác mới; phân tích lợi ích mà việc phân loại đem lại cho họ xã hội - Việc tuyên truyền phải thực tới đối tượng nguồn thải từ hộ gia đình, quan, trường học, xí nghiệp, bệnh viện đến trung tâm thương mại, SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình chợ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh - Hơn nữa, đối tượng tham gia vào quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý RTSH cần phải tập huấn, tuyên truyền chương trình, cách thức phân loại chất thải rắn nguồn Và chương trình hoàn toàn mới, biện uế pháp quản lý tổng thể nên tham gia cấp, ngành thiếu - Thiết bị kỹ thuật, công nghệ phù hợp tế H Để thực tốt phân loại RTSH nguồn phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật hỗ trợ cho trình phân loại sau phân loại Các yếu tố kỹ thuật phương tiện, quy trình thu gom, vận chuyển xử lý rác Khi thực phân loại chất thải rắn nguồn đồng nghĩa với việc phải thay đổi phương in h tiện quy trình kỹ thuật cách tổng thể đồng Tuy nhiên, hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH phải phù cK hợp với điều kiện thực tế địa phương - Để công tác phân loại CTRSH đạt hiệu cần: + Tuyên truyền sâu rộng, tập huấn thực thí điểm họ + Tích hợp với hoạt động thường xuyên khối, tổ, xóm… + Có quy chế ràng buộc trách nhiệm hộ gia đình Đ ại + Thiết bị kỹ thuật đáp ứng 3.2.5.Giải pháp quy hoạch quản lý CTR địa bàn phường nói riêng tỉnh Hà Tỉnh nói chung ng Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới thu gom, xử lý chất thải răn địa bàn tỉnh nói chung phường Nam Hà nói riêng theo hướng: ườ - Tùy theo địa bàn dân cư, vị trí địa lý cụ thể, địa phương quy hoạch địa điểm xử lý CTR tập trung có quy mô phù hợp Trước mắt tạp trung ưu tiên Tr dành đất tối thiểu cho khu xử lý, bãi trung chuyển CTR sau: + Thôn, xóm: xây dựng trạm trung chuyển từ 500-5000m2 + Xã: khu xử lý từ 1,0-3,0 ha, đảm bảo tất xã có quy hoạch bãi rác hợp vệ sinh theo quy hoạch xây dựng nông thôn + Thị trấn: khu xử lý 5-10 ha, trạm trung chuyển phường 500-5000m2 + Huyện: khu xử lý từ 10-50 SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình + Vùng liên huyện: khu xử lý 50 - Các khu xử lý CTR vệ sinh phải xây dựng quy định, theo quy hoạch duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương - Giai đoạn 2010-2015: hoàn thành việc đầu tư, đưa nhà máy chế biến CTR uế điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý CTR vào hoạt động Ưu tiên cho nhà máy phục vụ thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, khu kinh tế, khu công tế H nghiệp trọng điểm tỉnh - Đầu tư xây dựng khu xử lý CTR tập trung địa bàn tỉnh Nâng cấp, xây dựng bãi chôn lấp rác thải hoạt động có hiệu địa bàn tỉnh - Thành lập tổ, đội môi trường tổ dân phố, thôn, hợp tác xã môi in h trường địa bàn thống kê lượng rác, phương tiện vận chuyển, cần phục vụ công tác diện rộng thôn cK 3.2.6.Xây dựng chế, sách thúc đẩy nhanh việc xã hội hóa công tác thu gom, phân loại xử lý CTRSH - Làm rõ trách nhiệm, phân công xã hội cộng đồng cấp họ quyền: - Căn quy định hành, nghiên cứu đề xuất mức thu phí vệ sinh môi Đ ại trường khung giá cho hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý CTR cho phù hợp với điều kiện khu vực; có biện pháp thu đúng, thu đủ theo thẩm quyền nguồn thu ngân sách phạm vi phân cấp Các tổ chức, cá nhân, gia đình có trách ng nhiệm đóng phí vệ sinh để thu gom xử lý CTR theo quy định - Áp dụng sách ưu đãi hành, đồng thời đề xuất chế tạo ườ điều kiện thuận lợi để khuyến khích, huy động nguồn lực nhân dân thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm vật liệu bao bì đóng gói, Tr thay đổi thói quen tiêu dùng - Khuyến khích sở sản xuất hàng hóa có nghiên cứu nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực CTR sau tiêu dùng hàng hóa; sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giảm vật liệu bao bì đóng gói, thay đổi thói quen tiêu dùng… SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình - Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, xây dựng khu xử lý CTR áp dụng công nghệ mới, tiên tiến nguồn vốn vay ưu đãi nước nguồn vốn ODA,WB… - Vận động thành lập tổ thu gom hướng dẫn quy trình công nghệ uế thu gom, vận chuyển công ty TNHH MTV quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh Ngân sách cấp hỗ trợ cho tổ dịch vụ mua sắm thiết bị, dụng cụ thu gom, tế H chuyên chở rác, chế hoạt động lấy thu bù chi - Thành lập HTX dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phường - Khuyến khích tổ chức thành lập công ty cổ phần dịch vụ môi trường h 3.2.7.Giải pháp đào tạo truyền thông môi trường in - Tổ chức khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ quản lý CTR cho cK quan đơn vị như: Phòng tài nguyên môi trường, công thương, HTX, tổ, đội VSMT số đối tượng khác cách tổ chức tham quan học tập thuê chuyên gia giảng dạy họ - Tổ chức tập huấn hội nghị trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực quản lý công tác vận hành thu gom, xử lý chất thải Đ ại - Xây dựng quy chế, quy trình thu gom, xử lý CTR địa bàn - Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời cho hoạt động thu gom, xử lý CTR ng - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quan chuyên môn cấp huyện hoạt động thu gom, xử lý CTR địa bàn ườ Bên cạnh biện pháp pháp lý cần kết hợp với công tác giáo dục tuyên truyền cộng đồng Thông qua giáo dục, ý thức bảo vệ môi trường cá nhân cộng đồng Tr ngày nâng cao Thực tế cho thấy việc giáo dục tuyên truyền có tầm quan trọng công tác quản lý rác thải Đưa công tác giáo dục tuyên truyền trở thành hoạt động quy, đưa công tác giáo dục vào trường học từ bậc mẫu giáo, tiểu học đến bận cao hơn, hình thành nên thói quen tốt cho em từ nhỏ Thường xuyên đưa SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình thông tin cập nhận hệ thống thông tin công cộng báo chí, truyền hình, loa phát tiếp cận đến người dân Thường xuyên tổ chức buổi lao động tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm có kết hợp công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức cho nhân uế dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo nên môi trường cho gia xử phạt cộng đồng không thực công tác 3.2.8.Giải pháp khen thưởng xử phạt tế H đình Khen thưởng cụm dân cư, tổ dân phố giữ gìn VSMT tốt Phê bình, - Khen thưởng: Hằng năm tổ chức bình bầu, khen thưởng địa phương, tổ in liền với khối phố văn hóa, gia đình văn hóa h chức, cá nhân có thành tích tốt công tác môi trường, đặc biệt quản lý CTR gắn cK - Xử phạt: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm bảo vệ môi trường, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt vi phạm hành theo quy định Nghị Định số 89/2006NĐ-CP ngày 9/8/2006của phủ xử phạt vi phạm pháp luật họ hành lĩnh vực bảo vệ môi trường bồi thường thiệt hại theo quy định Đ ại - Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi cố ý vi phạm gây hậu nghiêm trọng môi trường bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật ng 3.2.9.Giải pháp phương pháp xử lý Biện pháp xử lý phường Nam Hà chủ đạo chôn lấp Phương pháp ườ có chi phí phù hợp lại tốn nhiều diện tích đất đai Mặc dù vào hoạt Tr động năm bãi chôn lấp Cẩm Quan vượt mức dự kiến Theo dự báo mức sống sinh hoạt người dân thị trấn ngày tăng nên xu hướng thành phần có giá trị trọng chất thải tăng lên Do cần trọng phát triển, áp dụng công nghệ thu hồi, tái chế để giảm lượng rác thải Hiện nay, phường Nam Hà thành phố Hà Tĩnh chưa có phương pháp thích hợp có chôn lấp bãi rác tập trung thành phố Tuy nhiên, SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình thời gian ngắn bãi rác không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày cao cao người dân Vì vậy: - Cần xây dựng nhà máy tái chế rác thải, phần vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên, phần rác thải không tái chế đem chôn lấp uế Như tiết kiệm quỹ đất để chôn lấp tế H - Đối với rác thải hữu thức ăn thừa, cây, loại phế thải nông nghiệp : Sử dụng làm phân ủ: Đây biện pháp áp dụng phổ biến nhiều tỉnh Việt Nam mang lại hiệu cao xử lý rác thải Có thể kết hợp phương pháp với ủ phân chuồng, bùn thải biogas tận dụng nguồn rác làm phân h bón ruộng loại trồng giúp tiết kiệm chi phí sản xuất Tuy nhiên, loại phân Tr ườ ng Đ ại họ cK người phải xử lý cẩn thận in ủ chứa nhiều độc hại tiềm ẩn nhiều nguy tác động xấu tới sức khỏe SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận Phường Nam Hà nằm vị trí trung tâm thành phố Hà Tĩnh, phường uế trọng điểm thành phố Hà Tĩnh phát triển kinh tế- xã hội với tổng diện tích tự nhiên 109,46 dân số 8400 người Cùng với phát triển CNH – HĐH chung tế H địa bàn tỉnh, thành phố nói chung phường Nam Hà nói riêng trình phát triển kinh tế cách rõ nét Tuy nhiên, với phát triển môi trường xuống cấp vấn đề trở nên gay gắt xúc Đặc biệt vấn h đề phân loại, thu gom xử lý RTSH in RTSH phường phát sinh từ nhiều nguồn khác chiếm 68,23% lượng rác thải phát sinh địa bàn Ngoài ra, ngày phường thải 10,45 rác thải cK với khối lượng RTSH trung bình người 0,73 Kg/người/ngày ngày nhiều mà sống người dân nơi ngày cải thiện họ Người dân phường Nam Hà có ý thức việc bảo vệ môi trường, tham gia hoạt động VSMT quan, đoàn thể, khối phố tổ chức Và họ nhận thức tác hại mà việc vứt rác bừa bãi Tuy nhiên, vấn đề thực Đ ại phân loại, thu gom người dân gặp nhiều hạn chế thiếu thùng rác, thiếu thời gian hay quyền địa phương chưa phổ biến cách sâu sắc, triệt để Công tác thu gom, vận chuyển rác thực Hiện việc thu gom ng rác địa bàn thành phố công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh đảm nhiệm đạo UBND thành phố Hà Tĩnh ườ Rác thu gom đưa bãi chôn lấp Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên để xử lý đạt 93% tổng lượng RTSH ngày xử lý 90% Tr lượng RTSH thu gom Tuy nhiên, vấn đề tài nguồn lực khác nhiều hạn chế nên công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt chưa thực triệt để Tóm lại, để nâng cao hiệu việc phân loại, thu gom xử lý RTSH cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm người dân việc đổ bỏ xử lý chất thải SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình nhằm mang lại thuận tiện dễ dàng cho công nhân viên phụ trách mảng thu gom rác thải Tuyên truyền, vận đồng người dân thực thói quen phân loại rác nguồn, hạn chế việc vứt rác bừa bãi dọc tuyến đường, vỉa hè gây ô nhiếm môi trường mỹ quan đô thị uế  Kiến nghị bàn phường Nam Hà, xin đưa số kiến nghị sau: tế H Để thực tốt công tác thu gom, phân loại xử lý rác thải địa - Tăng cường hiệu công tác phân loại, thu gom đổ thải rác có hiệu - Cần có cán chuyên trách vệ sinh môi trường cấp sở, nâng cao lực quản lý rác thải từ cấp huyện đến cấp xã, phường in h - Thành lập tổ hoạt động bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tổ chức quần chúng hội phụ nữ, hội người cao tuổi, đoàn niên… cK - Tổ chức phổ biến kiến thức môi trường cho người dân đồng thời cần có chế tài xử phạt đơn vị, cá nhân xả rác bừa bãi không nơi quy định nhằm nâng cao ý thức người dân họ - Xây dựng kế hoạch xử lý tổng hợp rác thải cho toàn khu vực xây dựng khu xử lý rác làm phân vi sinh, xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh vận hành Tr ườ ng Đ ại quy trình kỹ thuật SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ TN&MT (2010), Báo cáo trạng môi trường Quốc gia, Chương Chất thải rắn [2] Chính phủ, Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Quản lý chất thải uế rắn, 2007 [3] Cù Huy Đậu, Trần Thị Hường (2009), quản lý chất thải rắn đô thị, NXB Thống kê tế H [4] Khóa luận khóa 41, 42,43 [5] Nguyễn Xuân Thành cộng (2003), Giáo trình vi sinh vật đại cương, NXB Sư Phạm [6] Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Chất thải rắn in [7] Số liệu quan trắc – CEETIA-2004s h đô thị, NXB Xây dựng [8] Nguyễn Thế Chinh, Bài giảng phân tích chi phí – lợi ích cK [9] Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế quản lý môi trường NXB Thống Kê [10] UBND tỉnh Hà Tỉnh, Quyết định việc bổ sung bãi bỏ số loại phí, lệ phí địa bàn tỉnh Hà Tỉnh họ [11] Công ty TNHH MTV quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2012, 2013 Đ ại [12] Trần Quang Ninh, Tổng luận công nghệ xử lý chất thải rắn số nước Việt Nam [13] Trần Hiếu Nhuệ cộng (2001), Quản lý chất thải rắn (tập 1), NXB Xây Dựng ng [14].UBND phường Nam Hà, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ning năm 2013 ; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực ườ năm 2014 [15] http://www.baomoi.com/Giai-phap-moi-cho-rac-thai-o-Viet-Nam/79/6547364.epi Tr [16] http://luanvan.net.vn/luan-van/danh-gia-tinh-hinh-quan-ly-rac-thai-sinh-hoat-vade-xuat-mot-so-giai-phap-tai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-45276 [17] http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-danh-gia-hien-trang-va-de-xuat-mot-so-giaiphap-quan-ly-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-tren-dia-ban-thi-tran-nghen-45033/ SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mã số phiếu: uế PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho người dân sống phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh) Xin chào ông/bà, sinh viên năm thứ trường đại học kinh tế Huế Đây tế H phiếu điều tra rác thải sinh hoạt phường Nam Hà Kết điều tra rác thải sinh hoạt phường Nam Hà Kết điều tra giúp hoàn thành khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom h xử lý rác thải sinh hoạt phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh" (mọi thông tin ông/bà dùng để hoàn thành đề tài) I Thông tin việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt phường Nam Hà cK in Ông/ bà có thải rác thải sinh hoạt không? □ Có □ Không Lượng rác thải sinh hoạt bình quân hàng ngày gia đình ông/ bà thuộc □2-3kg □3-4kg □>4kg họ khoảng sau đây: □< 1kg □1-2kg Ông/ bà có phân loại rác thải trước xử lý không? □ Có □ Không Đ ại Ông/ bà đánh giá việc phân loại rác thải nào? □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Bình thường □ Không quan trọng Theo Ông/bà nguyên nhân việc không phân loại rác thải gì? ( ườ ng chọn nhiều câu trả lời) □ Địa phương quan tâm □ Người dân chưa phổ biến kiến thức phân loại rác □ Thiếu người hướng dẫn quản lý việc phân loại rác Tr □ Thiếu thùng rác để phân loại □ Khác (ghi rõ……………………………………) Xin ông/ bà cho biết cách thức xử lý rác thải sinh hoạt gia đình gì? □ Để trước nhà công nhân vệ sinh đến thu gom □ Để vào thùng rác công cộng □ Vứt rác gần nhà □ Đào hồ chôn, đốt SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình □ Khác (ghi rõ…………………….) theo ông/ bà việc xử lý rác người dân nào? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Chưa tốt uế Ông/ bà có tiền hàng tháng cho việc thu gom rác thải không? □ Có □ Không Nếu có xin ông/ bà cho biết số tiền cụ thể: ………….ngàn đồng/tháng tế H Ông/ bà cho biết mức độ phù hợp phí phải nộp cho việc thu gom rác: □ Phù Hợp □ Không phù hợp Nếu không phù hợp xin ông bà đề xuất mức phí phù hợp … ngànđồng/tháng □ Buổi tối h 10 Thời gian thu gom rác vào nào? □ Buổi sáng □ Buổi trưa □ Buổi chiều in 11 Theo ông/ bà thời gian thu gom rác địa phương nào? □.Phù hợp □ Không phù hợp cK 12 Theo ông/bà người dân bỏ rác thải không nơi qui định nguyên nhân nào? (có thể chọn nhiều câu trả lời) □ Do thói quen họ □ Giờ lấy rác không hợp lý □ Sợ tốn tiền đổ rác, nước thải Đ ại □ Thiếu thùng rác □ Khác (ghi rõ………….…….) 13 ông/ bà vui lòng đánh giá chung tình hình chất lượng thu gom xử lý rác ng thải sinh hoạt địa phương? □Rất tốt □Chưa tốt □Tốt □Bình thường ườ II Thông tin người vấn 14 Tên người vấn :……………………… 15: Địa chỉ: ……………………… □ Buôn bán, dịch vụ □ Cán bộ, công nhân viên chức □ Nghề khác (ghi rõ…………) Tr 16: Nghề nghiệp: □ Nông dân □ Công nhân XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG BÀ! SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình cK in h tế H uế Phụ lục 2: Ảnh 2: Công nhân TNHH MTV Quản lý chờ công nhân thu gom đến thu gom Công trình đô thị Hà Tĩnh thu gom rác Tr ườ ng Đ ại họ Ảnh 1: Người dân vứt rác vỉa hè Ảnh 3: Xe thu gom rác khối phố SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT Ảnh 4: Công nhân thu gom đưa rác lên xe 72 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình Ảnh 6: Phân loại rác trước đưa cK Ảnh 5: Bãi quy tập rác thải xã Cẩm Quan in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ vào sản xuất phân vi sinh SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT 73 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMT i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập