Đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ở Bắc Ninh

114 17 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:18

I H C TH I NGU TRƢỜ N ỌC Ỗ VĂ ƢỜNG Á Á TÌ Ì QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY H I VÀ Ề XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY H I Ở BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii I H C TH I NGU TRƢỜ N ỌC Ỗ VĂ ƢỜNG Á Á TÌ Ì QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY H I VÀ Ề XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY H I Ở BẮC NINH Ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG gƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄ ỨC NHUẬN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i Ờ CA OA Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Văn Đường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii Ờ CẢ Ơ Trƣớc tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trƣờng ại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Sau đại học, Khoa Tài nguyên Môi trƣờng giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn ặc biệt, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn ức Nhuận, ngƣời thầy trực tiếp tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Ninh, Chi cục bảo vệ môi trƣờng Bắc Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Qua đây, xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, khích lệ, giúp đỡ hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt huyết lực mình, song với kiến thức nhiều hạn chế giới hạn thời gian quy định, luận văn chắn nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp quý báu quý thầy cô, đồng nghiệp chuyên gia =\+để nghiên cứu cách sâu hơn, toàn diện thời gian tới Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Văn Đường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM OAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.2 Khái quát chất thải nguy hại 1.3 Tình hình nghiên cứu chất thải nguy hại nƣớc 16 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 16 1.3 Tổng quan quản lý chất thải nguy hại Việt Nam 19 1.3.1 Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 20 1.3.2 Lƣợng loại chất thải nguy hại phát sinh Việt Nam 20 1.3.3 Công tác thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại Việt Nam 23 1.3.4 Xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại 24 Chƣơng Ố TƢỢNG, NỘ DU VÀ P ƢƠ P ÁP Ê CỨU 27 2.1 ối tƣợng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 ối tƣợng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1 iều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 27 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý CTNH địa bàn tỉnh Bắc Ninh 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.3 Dự báo khối lƣợng loại chất thải nguy hại phát sinh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 27 2.2.4 ề xuất biện pháp quản lý chất thải nguy hại tỉnh Bắc Ninh 27 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 28 2.3.2 Phƣơng pháp dự báo so sánh 28 2.3.3 Phƣơng pháp điều tra, vấn 29 2.3.4 Phƣơng pháp tổng hợp kế thừa 30 2.3.5 Phƣơng pháp chuyên gia 30 2.4 Ý nghĩa đề tài 30 2.4.1 Ý nghĩa khoa học 30 2.4.2 Ý nghĩa thực tiễn 30 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 iều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh 31 3.1.1 iều kiện tự nhiên 31 3.1.2 iều kiện kinh tế, xã hội 36 3.2 Thực trạng công tác quản lý CTNH địa bàn tỉnh Bắc Ninh 39 3.2.1 Khối lƣợng, thành phần chất thải nguy hại 39 3.2.2 Thực trạng công tác quản lý, thu gom, vận chuyển xử lý CTNH địa bàn tỉnh Bắc Ninh 51 3.3 Dự báo khối lƣợng loại chất thải nguy hại phát sinh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 62 3.3.1 Phân tích, lựa chọn phƣơng pháp dự báo 62 3.3.2 So sánh, lựa chọn phƣơng án tối ƣu 63 3.3.3 Tính toán lƣợng chất thải nguy hại phát sinh địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 65 3.4 ánh giá hiểu biết công tác quản lý chất thải nguy hại địa bàn tỉnh Bắc Ninh 70 3.4.1 Hiểu biết chất thải nguy hại pháp luật quản lý chất thải nguy hại 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.4.2 Hiểu biết thu gom xử lý chất thải nguy hại 72 3.5 ề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tỉnh Bắc Ninh 76 3.5.1 Công tác tổ chức quản lý nhà nƣớc 76 3.5.2 Công tác quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thải nguy hại 77 3.5.3 Công tác quản lý CTNH sở 87 3.5.4 Nâng cao hiểu biết, tuyên truyền nhận thức QLCTNH 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 Kiến Nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 93 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CCN : Cụm công nghiệp CTCN : Chất thải công nghiệp CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn KCN : Khu công nghiệp TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Phân loại theo tiêu chuẩn Việt Nam Bảng 1.2 Các loại chất thải nguy hại 11 Bảng 1.3 Lƣợng CTNH cách thức xử lý số nƣớc giới 17 Bảng 1.4 Mô hình xử lý chất thải nguy hại Thổ Nhĩ Kỳ 18 Bảng 1.5 Tổng hợp lƣợng chất thải nguy hại nông nghiệp phát sinh năm 2008, 2010 21 Bảng 3.1 Một số doanh nghiệp phát sinh chất thải nguy hại 39 Bảng 3.2 Tổng lƣợng CTNH phát sinh bệnh viện 41 Bảng 3.3 Lƣợng loại CTNH làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh 50 Bảng 3.4 Danh sách số đơn vị đƣợc cấp sổ chủ nguồn thải 57 Bảng 3.5 Danh sách đơn vị vi phạm việc thực bảo vệ môi trƣờng 58 Bảng 3.6 Hệ số phát thải số ngành nghề công nghiệp 66 Bảng 3.7 Ƣớc tính lƣợng chất thải ngành công nghiệp 67 Bảng 3.8 Lƣợng chất thải y tế nguy hại phát sinh bệnh viện 68 Bảng 3.9 Ƣớc tính lƣợng chất thải y tế nguy hại phát sinh 69 Bảng 3.10 Tổng lƣợng CTNH ƣớc tính phát sinh địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 70 Bảng 3.11 Nhận thức việc cách phân biệt loại chất thải 71 Bảng 3.12 Hình thức đóng gói chất thải nguy hại sở sản xuất 73 Bảng 3.13 Biện pháp xử lý chất thải nguy hại công ty 75 Bảng 3.14 Lộ trình vận chuyển CTNH từ Trạm trung chuyển đến khu xử lý 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 + Chủ đầu tƣ khu, cụm công nghiệp với Ban Quản lý khu, cụm công nghiệp; Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh, Công an tỉnh cần có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra doanh nghiệp việc thu gom, lƣu giữ chất thải nguy hại 3.5.3.2 Đối với doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, làng nghề bao gồm tất dịch vụ khác - Mỗi khu, cụm dân cƣ, làng nghề, thôn xóm cần thành lập tổ, đội chuyên thu gom, vận chuyển rác thải - Tuyên truyền tới ngƣời dân chủ nguồn thải phân loại đƣợc đâu chất thải nguy hại đâu chất thải sinh hoạt thông thƣờng 3.5.3.3 Quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất nông nghiệp - UBND tỉnh cần đƣa sách kiểm soát số lƣợng thuốc chủng loại thuốc bảo vệ thực vật bán thị trƣờng - Tập huấn, đƣa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Gắn kết nhà nông - nhà khoa học nhà doanh nghiệp để tạo tiền đề vững cho ngƣời dân sản xuất - Tuyên truyền phổ biến tác hại, tiềm ẩn rủi ro, cho ngƣời dân để họ có ý thức thu gom lại với chất thải nguy hại phát sinh từ gia đình - Buộc nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thu gom lại để tái sử dụng thông qua cửa hàng phân phối bán thuốc bảo vệ thực vật 3.5.3.4 Công tác quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ ngành y tế - Cần có đầu tƣ ban, ngành việc cấp kinh phí đầu tƣ trang thiết bị phƣơng tiện, bảo hộ cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại cách đồng - Tập huấn cho công nhân viên bệnh viện, trạm xá địa bàn tỉnh công tác quản lý, thu gom xử lý CTNH 3.5.4 Nâng cao hiểu biết, tuyên truyền nhận thức QLCTNH Hiện nay, mức độ nhận thức kiến thức chất thải nguy hại bên tham gia vào việc quản lý chất thải nguy hại nói chung thấp, chí không tồn Vì vậy, cần có nhận thức kiến thức lĩnh vực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 Các chủ nguồn thải công ty quản lý CTNH thƣờng thiếu nhận thức kiến thức về: - Quy chế quản lý chất thải nguy hại - Tác động tiềm chất thải nguy hại - Các định nghĩa phân loại chất thải nguy hại - Nhu cầu tách riêng,lƣu giữ dán nhãn phù hợp - Kế hoạch trƣờng hợp khẩn cấp Các chủ nguồn thải CTNH thiếu kiến thức tránh phát sinh, tái sử dụng thu hồi CTNH, bao gồm công nghệ Các công ty quản lý chất thải nguy hại cần tăng kiến thức về: - Xử lý chất thải nguy hại - Thu gom vận chuyển - Các kế hoạch trƣờng hợp khẩn cấp, đặc trƣờng hợp đổ tràn tai nạn giao thông Các cán Sở Tài nguyên Môi trƣờng, Ban quản lý khu công nghiệp, Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện cần có lực để: - tạo nâng cao nhận thức chủ nguồn thải CTNH, công ty quản lý CTNH cộng đồng - tạo nhân viên ngƣời có thẩm quyền khác địa phƣơng - Ngoài cần đào tạo kiểm soát, cƣỡng chế nhiệm vụ khác đƣợc giao cho cho Sở Tài nguyên Mô trƣờng, Ban quản lý Khu công nghiệp Do đó, cần tổ chức lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức kiến thức CTNH cho tầng lớp nhân dân địa bàn tỉnh Bắc Ninh: - Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho thành viên sở sản xuất, kinh doanh nhằm phổ biến kiến thức hệ thống quản lý CTNH nhƣ mở lớp tập huấn thông tƣ quản lý chất thải nguy hại Thông tƣ 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quản lý chất thải nguy hại - Nâng cao nhận thức cho thành viên đơn vị: Về giảm thiểu chất thải nguồn; phân loại, thu gom lƣu trữ nguồn; an toàn, phòng chống cố, cháy nổ việc quản lý chất thải nguy hại - Kiểm tra giám sát hoạt động quản lý CTNH phạm vi sở sản xuất 90 - Xây dựng chƣơng trình nâng cao lực quản lý cho cán quản lý CTNH: Kiến thức quản lý nhà nƣớc; quy định nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng, quản lý CTNH; tác động khả giảm thiểu chất thải nguồn; phân loại biện pháp xử lý, tiêu huỷ CTNH, ồng thời, Sở Tài nguyên Môi trƣờng cần tổ chức khen thƣởng sở làm tốt công tác quản lý chất thải nguy hại Ngoài ra, phát huy vai trò cộng đồng tham gia quản lý CTNH công việc thực tiễn giúp cho: cộng đồng có vai trò tầm ảnh hƣởng quan trọng công tác quản lý môi trƣờng nói chung CTNH nói riêng Các mô hình quản lý CTNH thành công giới có tham gia tích cực từ phía cộng đồng Mô hình cộng đồng tham gia quản lý CTNH đƣợc đề xuất nhƣ sau: Các cộng đồng tham gia giám sát: Các quan QLNN: + Sở TN-MT + Chi cục BVMT + BQL KCN + UBND huyện - tỉnh + UBND phƣờng - xã - Xây dựng chế - Tác động liên tục, có định hƣớng hình thức tổ chức + Công ty KDHT + Công đoàn KCN + Hiệp hội DN KCN + MTTQ huyện-thành phố + Các tổ chức hoạt động môi trƣờng + Các báo, đài,… Tổ chức chuyển tải, tiếp nhận, xử lý thông tin Các thông tin liên quan thành phần, đối tƣợng, hoạt động hệ thống quản lý CTNH KCN Giám sát toàn diện Hình 3.10 Mô hình cộng đồng tham gia quản lý CTNH Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận ề tài đánh giá công tác quản lý chất thải nguy hại tỉnh Bắc Ninh cho thấy: - Bắc Ninh tình có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, đời sống ngƣời dân tƣơng đối ổn định, địa bàn có nhiều khu công nghiệp thu hút đƣợc nhiều nhà đầu tƣ nƣớc tạo việc làm cho ngƣời lao động tỉnh - Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tỉnh Bắc Ninh khoảng 8966,1 tấn/ năm Trong đó; từ ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh 5.283,9 tấn/năm; lƣợng chất thải nguy hại phát sinh địa bàn tỉnh Bắc Ninh đăng ký sổ chủ 3.350 tấn/năm (chiếm 63,4% lƣợng phát sinh), tù nghành y tế 98,7 tấn/năm, từ nghành sản xuất nông nghiệp khoảng 3,3 tấn/năm, từ hoạt động sinh hoạt khoảng 504 tấn/năm, từ làng nghề truyền thống địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 3077,2 tấn/năm - Tính đến tháng năm 2014 Sở Tài nguyên môi trƣờng tỉnh Bắc Ninh cấp đƣợc 515 sổ chủ nguồn thải Qua trình kiểm tra có 35 sở vi phạm vấn đề bảo vệ môi trƣờng chiếm 26,52% + Dự báo lƣợng CTNH địa bàn Bắc Ninh: Cụ thể; CTNH từ hoạt động công nghiệp khoảng 11900,1 tấn, sinh hoạt khoảng 740 tấn, y tế khoảng 201,3 tấn, nông nghiệp khoảng 6,4 tấn, làng nghề 5996,6 Tổng lƣợng CTNH 18844,4 vào năm 2020 + Các pháp đề xuất để quản lý CTNH bao gồm giải pháp quản lý hành chính, vốn để tăng cƣờng đầu tƣ công tác quản lý CTNH, tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức CTNH, công tác thu gom, lƣu trữ, vận chuyển xử lý CTNH Kiến Nghị Với trạng quản lý chất thải rắn nguy hại nhƣ đề tài xin đƣa số kiến nghị nhƣ sau: Phối hợp với trƣờng ại học, cao đẳng địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho chủ nguồn thải nhƣ ngƣời dân Cần có chế tài khuyến khích chủ nguồn thải đầu tƣ công nghệ tạo chất thải Sớm triển khai quy hoạch, xây dựng Khu liên hợp xử lý CTNH tập trung xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trạm trung chuyển 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kế hoạch 275/KH-TNMT/2009 ngày 16/02/2009 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh việc “Điều tra, thống kê Chất thải nguy hại địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Hồ sơ lực Công ty cổ phần Hùng Hƣng môi trƣờng xanh Hội bảo vệ thiên nhiên môi trƣờng Việt Nam (2004), Việt Nam môi trường sống, Nhà xuất trị Quốc Gia Nguyễn ức Khiển (2001), Chất thải nguy hại, Bài giảng, ại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn ức Khiển (2002), Quản lý môi trường, Nhà xuất Lao động xã hội Lê Văn Khoa (2004), Khoa học môi trường, Nhà xuất giáo dục, tr216-219 Quyết đinh số 23/2006/QĐ-BTNM Bộ tài nguyên Môi trường việc ban hành danh mục chất thải nguy hại ngày 26/12/2006 Trịnh Thị Thanh Nguyễn Khắc Kinh (2005), Quản lý chất thải nguy hại, Nhà xuất ại học Quốc gia Hà Nội, tr.11-40 Trịnh Thị Thanh (2008), ộc học, môi trƣờng sức khỏe ngƣời, Nhà xuất ại học Quốc gia Hà Nội, tr.17-22 10 Thông tƣ 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định Quản lý chất thải nguy hại 11 Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải (2006), Quản lý chất thải nguy hại, Nhà xuất xây dựng Tiếng Anh: 12 European Commission (2011), The European Pollutant Emission Register 13 European Union Council Directive (2011), Integrated Pollution Prevention and Control (96/61/EC), 24 September 14 Performance audit report (2011), National regulations and evaluation of implementation result Tài liệu mạng: 15 http://www.office33.gov.vn/minamata-tham-hoa-thoi-binh-khung-khiep-cuanhat-ban_120-96-vi-VN.aspx 16 http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/con-ac-mong-chernobyl-xay-ranhu-the-nao-2066801.html) 17 http://voer.edu.vn/m/tham-hoa-bhopal/7374c4e4 18 http://www.sieunhien.com/tham-hoa-moi-truong/259-tham-hoa-tran-dauchien-tranh-vung-vinh.html Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biểu tƣợng nhãn thùng chứa CTNH Cảnh báo chung Cảnh báo nguy Cảnh báo chung nguy hiểm chất thải nguy hại dễ nổ chất thải nguy dễ cháy chất thải Cảnh báo nguy chất thải rắn dễ cháy Cảnh báo chất thải dễ cháy, dễ nổ Cảnh báo chất thải Cảnh báo chất thải tạo khí dễ cháy tiếp xúc với nƣớc có chất oxy hoá Cảnh báo nguy chất thải chất lỏng dễ cháy Cảnh báo chất thải có chứa peroxit hữu chất oxy hoá mạnh Cảnh báo chất thải Cảnh báo chất thải có chứa chất ăn mòn có chứa chất độc chứa chất gây độc cấp tính hại (CTNH) Cảnh báo chất thải chứa chất giải phóng khí độc gặp nƣớc Cảnh báo chất thải có Cảnh báo chất thải có chứa thành phần độc hại cho hệ sinh thái Cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh nguồn vi trùng gây bệnh (Nguồn: TCVN 6707:2000) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Các tiêu chí để xây dựng Nhà máy xử lý CTNH iều kiện không chấp iều kiện mong muốn Yếu tố nhận ịa chất Bề dày lớp đá > 15m cm/ h 2-12% 8% ộ dốc 25% iều kiện iều kiện mong muốn Yếu tố không chấp nhận Thủy văn Thoát nƣớc Nhanh Chậm hay trữ Nƣớc mặt Cách xa khu vực phẳng nƣớc >900 m hồ đầm lầy Bằng phẳng gần > 600 m rạch suối sông ngòi, hay dễ bị lụt Khoảng cách Không phát nƣớc ngầm mạch Nƣớc ngầm Tầng chứa nƣớc Hƣớng dòng chảy 600m đến nguồn nƣớc mặt nào,8km Sau dƣới tầng đá mềm che phủ đến lƣu vực lớp thấm sông Về khu vực lựa chọn Rò rỉ, đầm lầy nông >900m Tầng ngầm nƣớc mạch nông Nguồn cấp nƣớc Chảy từ khu vực lựa chọn ≤ 600m Khí hậu Lƣợng mƣa Lƣợng bay ≥ 10 cm so với Nằm lƣợng mƣa vùng tâm bão lốc Tần suất suất nhỏ Cộng đồng dân Bão Khuấy trộn không khí tốt Gió Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN cƣ nằm cách xa ≥ 800 m cuối hƣớng gió http://www.lrc.tnu.edu.vn iều kiện iều kiện mong muốn Yếu tố không chấp nhận Giao thông Giao thông công cộng >300m 600m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ở Bắc Ninh, Đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ở Bắc Ninh, Đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại ở Bắc Ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập