Xác định hiệu quả của các cách thức bổ sung bột lá sắn vào khẩu phần của gà thịt giống lượng phượng

86 25 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ HƢƠNG X C ĐỊNH HI U QUẢ CỦ C C C CH THỨC SUNG TL S NV O H U PH N CỦ G THỊT GI NG LƢƠNG PHƢ NG LU N V N THẠC S C u nn HO HỌC NÔNG NGHI P n c n nu i THÁI NGUYÊN-2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ HƢƠNG X C ĐỊNH HI U QUẢ CỦ C C C CH THỨC TL S NV O SUNG H U PH N CỦ G THỊT GI NG LƢƠNG PHƢ NG N n C n nu i Mã số 60 62 01 05 LU N V N THẠC S NGƢỜI HƢỚNG DẪN HO HỌC NÔNG NGHI P HO HỌC GS.TS TỪ QU NG HIỂN THÁI NGUYÊN-2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI C M ĐO N Đề tài luận văn phần đề tài nghiên cứu sinh Từ Quang Trung, hợp tác thực Các kết công bố luận văn đƣợc đồng ý nghiên cứu sinh chƣa đƣợc tác giả công bố trƣớc Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận án này, nỗ lực thân, nhận đƣợc giúp đỡ quý báu, bảo tận tình thầy hƣớng dẫn GS.TS Từ Quang Hiển suốt qúa trình thực luận án Nhân dịp hoàn thành luận án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo hƣớng dẫn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo cán Bộ môn Chăn nuôi Động vật, thầy cô giáo khoa Chăn nuôi-Thú y khoa Sau đại học trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cán Ban đào tạo Sau đại học-Đại học Thái Nguyên động viên giúp đỡ suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán viên chức đơn vị: Trung tâm Thực hành Thực nghiệm trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trại giống Gia cầm Thịnh Đán Thái Nguyên, Viện Công nghiệp Thực phẩm Hà Nội, Viện Khoa học Sự sống-Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiệt tình cho trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Thƣ viện trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên bạn bè, đồng nghiệp, ngƣời thân gia đình tạo điều kiện, động viên trình thực đề tài hoàn thành luận án Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu sắn 1.1.1 Tên gọi nguồn gốc sắn 1.1.2 Năng suất chất xanh, bột sắn 1.1.3 Thành phần hóa học tƣơi, bột sắn 1.1.4 Độc tố sắn phƣơng pháp khử độc tố HCN 10 1.2 Sắc tố ảnh hƣởng sắc tố vật nuôi 12 1.2.1 Sắc tố thực vật 12 1.2.2 Tác dụng sắc tố vật nuôi 14 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sắc tố thức ăn tích tụ sắc tố sản phẩm chăn nuôi 15 1.3 Ảnh hƣởng lƣợng trao đổi protein thức ăn gà thịt 17 1.3.1 Ảnh hƣởng lƣợng protein đến sinh trƣởng gà thịt 17 1.4 Các kết nghiên cứu sử dụng bột sắn chăn nuôi gà thịt 21 1.4.1 Các kết nghiên cứu nƣớc 23 1.4.2 Các kết nghiên cứu nƣớc 24 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tƣợng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 27 2.3.2 Các tiêu theo dõi 30 2.3.3 Phƣơng pháp theo dõi tiêu 30 2.3.4 Xử lý số liệu 33 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Ảnh hƣởng phần BLS đến tỷ lệ nuôi sống gà thí nghiệm34 3.2 Ảnh hƣởng phần BLS đến khối lƣợng trung bình gà thí nghiệm 35 3.3 Ảnh hƣởng cách phối hợp BLS vào phần đến sinh trƣởng tuyệt đối gà thí nghiệm 40 3.4 Ảnh hƣởng phần BLS đến tăng khối lƣợng tƣơng đối gà thí nghiệm 43 3.5 Ảnh hƣởng phần BLS đến tiêu thụ thức ăn gà thí nghiệm45 3.6 Ảnh hƣởng phần BLS đến tiêu tốn thức/kg tăng khối lƣợng gà thí nghiệm 47 3.7 Ảnh hƣởng phần BLS đến tiêu tốn lƣợng trao đôi trung bình cho kg tăng khối lƣợng gà thí nghiệm 50 3.8 Ảnh hƣởng phần BLS đến tiêu tốn protein trung bình cho kg tăng khối lƣợng gà thí nghiệm 52 3.9 Ảnh hƣởng phần BLS đến số tiêu giết mổ gà thí nghiệm 54 3.10 Ảnh hƣởng phần BLS đến thành phần hóa học độ nƣớc thịt ngực thịt đùi gà thí nghiệm 56 3.11 Ảnh hƣởng phần BLS đến số sản xuất PI EN gà thí nghiệm 58 3.12 Ảnh hƣởng phần BLS đến chi phí thức ăn cho kg tăng trọng gà thí nghiệm 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGH 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 MỘT S HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ TÀI 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi D NH MỤC C C TỪ VIẾT T T BLS : Bột sắn CS : Cộng CT : Công thức DCP : Đi canxi phôt phat DM : Vật chất khô DXKN : Dẫn xuất không chứa nitơ ĐC : Đối chứng HCN : axit cyanhydric KL : Khối lƣợng KLTB : Khối lƣợng trung bình P : Photpho Pts : Photpho tổng số SL : Sản lƣợng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam VCK : Vật chất khô Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii D NH MỤC C C ẢNG Bảng 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 28 Bảng 2.2: Công thức giá trị dinh dƣỡng KPCS KPTN1 29 Bảng 2.3: Công thức giá trị dinh dƣỡng KPTN2 30 Bảng 3.1 Tỷ lệ nuôi sống gà giai đoạn (%) 34 Bảng 3.2 Khối lƣợng trung bình gà TN tuần tuổi (g/con) 36 Bảng 3.3 Tăng khối lƣợng tuyệt đối gà TN giai đoạn (g/con/ngày) 40 Bảng 3.4: Sinh trƣởng tƣơng đối gà qua giai đoạn tuổi (%) 43 Bảng 3.5 Tiêu thụ thức ăn trung bình gà giai đoạn (g/con/ngày) 45 Bảng 3.6 Tiêu tốn thức ăn trung bình cho 1kg tăng khối lƣợng gà (kg/kg) 48 Bảng 3.7 Tiêu tốn lƣợng trao đổi trung bình cho kg tăng khối lƣợng giai đoạn (kcal/kg) 50 Bảng 3.8 Tiêu tốn protein trung bình cho kg tăng khối lƣợng giai đoạn (g/kg) 52 Bảng 3.9 Một số tiêu giết mổ (Trống + Mái) 55 Bảng 3.10 Thành phần hóa học độ nƣớc thịt ngực 57 Bảng 3.11 Chỉ số sản xuất PI EN 58 Bảng 3.12 Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii D NH MỤC C C HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ sinh trƣởng tích lũy gà thịt Lƣơng Phƣợng 39 Hình 3.2: Đồ thị sinh trƣởng tuyệt đối gà Lƣơng Phƣợng 42 Hình 3.3: Đồ thị tăng trƣởng tƣơng đối gà Lƣơng Phƣợng tuần tuổi 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 62 Phối hợp BLS vào phần làm giảm chi phí thức ăn 1kg tăng khối lƣợng từ 3,8 - 7,25% Chi tiêu hai cách phối trộn BLS có cân đối không cân đối lại lƣợng protein nhƣ Trong hai cách phối hợp BLS vào phần, Cách phối trộn BLS có cân đối lại lƣợng protein cho tăng khối lƣợng cao hơn, tiêu tốn thức ăn kg tăng khối lƣợng thấp Cách phối trộn BLS không cân đối lại lƣợng protein chi phí thức ăn kg tăng khối lƣợng thấp so với lô TN2 Đề n ị Tuỳ điều kiện mà ta nên sử dụng phần BLS có cân đối lại lƣợng ho c phần BLS không cân đối lại lƣợng chăn nuôi gà thịt Lƣơng Phƣợng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 63 T I LI U TH M HẢO I T i liệu tiến Việt Bùi Thị Buôn, Nguy n Văn Nghị (1985), Kỹ thuật tr ng, bảo quản chế biến s n, Nxb Thanh Hóa Bùi Văn Chính, Lê Viết Ly (2001), “Kết nghiên cứu chế biến nâng cao giá trị dinh dƣỡng số phụ phẩm nông nghiệp quan trọng Việt Nam cho trâu bò”, Hội thảo dinh dƣỡng cho gia súc nhai lại, Hội chăn nuôi Việt Nam, Chƣơng trình link (BC) Viện Chăn nuôi, Hà Nội, tr 31-36 Nguy n Văn Chung (2013), So sánh ảnh hưởng bột s n, bột cỏ stylo phần đến khả sản xuất chất lượng gà thịt Lương Phượng Luận văn thạc s nông nghiệp-Đại học Thái Nguyên Từ Quang Hiển (1982), Nghiên cứu sử dụng bột s n chăn nuôi lợn , Thông tin KHKT Viện chăn nuôi Hà Nội T4 Từ Quang Hiển (1983), “Kết sử dụng bột sắn chăn nuôi lợn thịt gà đẻ trứng”, trích kết nghiên cứu sắn, Thông tin KHKT trƣờng Đại học Nông nghiệp Bắc Thái, tr 54-60 Từ Quang Hiển, Phạm S Tiệp (1998), “Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tố củ, sắn sử dụng sắn chăn nuôi lợn thịt F1 (ĐB  MC)” Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học chăn nuôi tập I, Nxb Nông nghiệp, tr 122-143 Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Nguy n Thị Liên, Ngôn Thị Hoán (2001), Giáo trình Thức ăn dinh dưỡng gia súc, Nxb Nông nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 64 Từ Quang Hiển, Trần Văn Phùng, Phan Đình Thắm, Trần Thanh Vân, Từ Trung Kiên (2013), Giáo trình dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi – hệ tiến sỹ , Nhà xuất Nông Nghiệp – Hà Nội Nguy n Duy Hoan, Trần Thanh Vân (1998), Giáo trình chăn nuôi gia cầm hệ đại học , Nhà xuất Nông nghiệp – Hà Nội 10 Nguy n Duy Hoan, Nguy n Thanh Sơn, Bùi Đức Lũng, Đoàn Xuân Trúc (1999), ’’Giáo trình chăn nuôi gia cầm hệ sau Đại học”, Nhà xuất Nông nghiệp – Hà Nội 11 Trần Thị Hoan (2012), Nghiên cứu tr ng s n thu sử dụng bột s n chăn nuôi gà thịt gà để bố mẹ Lương Phượng Luận án tiến s nông nghiệp-Đại học Thái Nguyên 12 Nguy n Đức Hùng (2004), Xác định thành phần hoá học, giá trị dinh dưỡng ảnh hưởng bột keo giậu (Leucaena leucocephala) qua xử lý đến sức sản xuất gà broiler gà sinh sản , Luận án tiến s Khoa học Nông nghiệp 13 Nguy n Đức Hƣng, Trần Sáng Tạo (2004), “Nghiên cứu khả sản xuất số giống gà long màu thả vƣờn Thừa Thiên Huế” Tạp chí Nông nghiệp PTNT 14 Nguy n Viết Hƣng (2006), Nghiên cứu ảnh hưởng khí hậu, đất đai biện pháp kỹ thuật canh tác chủ yếu đến suất, chất lượng số dòng, giống s n , Luận án tiến s Khoa học Nông nghiệp, tr 32-38 15 Nguy n Hữu Hỷ (2002), Xây dựng mô hình tr ng s n (Manihot esculenta Crantz) có suất cao n định đất đỏ azan đất xám phù sa c vùng Đông Nam ộ , Luận án tiến s nông nghiệp 16 Nguy n Khắc Khôi (1982), “Sử dụng bột sắn chăn nuôi lợn”, KHKT Viện chăn nuôi Hà Nội T4, tr 53-55 17 Dƣơng Thanh Liêm (1999), “Chế biến sử dụng khoai mỳ chăn nuôi gia súc”, KHKTNN miền Nam, tr 2-8 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 18 Dƣơng Thanh Liêm, Bùi Huy Nhƣ Phúc, Dƣơng Duy Đồng (2006), Thức ăn dinh dưỡng động vật , Nhà xuất Nông nghiệp –TP HCM 19 Bùi Đức Lũng Lê Hồng Mận,( 2001) Thức ăn nuôi dưỡng gia cầm, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội., 20 Nguy n Thị Hoa Lý (2008), “Nghiên cứu sử dụng sắn KM 94 phần lợn thịt nuôi nông hộ tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 46 21 Nguy n Nghi, Phạm Văn Lợi, Bùi Thị Gợi, Bùi Thị Oanh (1984), “Kết nghiên cứu xác định giá trị dinh dƣỡng số giống sắn trồng Việt Nam sử dụng bột củ, sắn làm thức ăn cho lợn gà nuôi thịt”, KHKT chăn nuôi, tr 80-83 22 Trần Ngọc Ngoạn (2007), Giáo trình s n, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Nxb Nông Nghiệp, tr 40-83 23 Nguy n Văn Thiện (2002), Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi NXB Nông nghiệp 24 Nguy n Văn Thƣởng, Sumilin I.S (1992), S tay thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 25 Đ ng Thị Tho (2013), So sánh ảnh hưởng bột s n, bột keo giậu phần đến khả sản xuất chất lượng gà thịt Lương Phượng , Luận văn thạc s nông nghiệp-Đại học Thái Nguyên 26 Nguy n Bá Thuyên, 1998 Nghiên cứu sức sản xuất số giống gà nuôi theo phương thức chăn thả số vùng nông thôn ngoại thành TP H Chí Minh , Luận văn Thạc s Nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm 27 Phạm S Tiệp (1999), Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng số giống s n trung du miền núi phía c, ảnh hưởng cách thức chế biến đến thành phần hóa học củ, khả sử dụng bột s n để vỗ béo lợn F1 (Đ x MC) , Luận án Tiến s Khoa học Nông nghiệp, Viện chăn nuôi Quốc gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 28 Tiêu chuẩn phòng thử nghiệm sắc ký lỏng cao áp (2005), Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng  caroten, TCPTN-HPLC (ISO 6985: 2005) 29 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phƣơng pháp xác định ẩm độ, TCVN 4326-2001 (ISO 6496:1999) 30 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng Nitơ protein, TCVN 4328:2007 (ISO 6496: 2003) 31 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng chất béo (lipit) thô, TCVN 4331:2007 (ISO 6492: 2002) 32 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng tro, TCVN4327:2007 (ISO 5984: 2002) 33 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng xơ thô, TCVN 4329:2007 (ISO 6865: 2000) 34 TCVN 4325: 2007 (ISO 6497: 2002) thay TCVN 4325-1986 35 Trần Quốc Việt, Nguy n Đăng Vang, Hoàng Hƣơng Giang, Lê Hồng Sơn (2000), Ảnh hưởng tỷ lệ axit amin giới hạn quan trọng phần để nuôi gà Kabir Tam Hoàng , Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, Bộ Nông nghiệp PTNT 36 Hoài Vũ (1980), Thu hoạch, chế biến, bảo quản s n, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 37 Trịnh Xuân Vũ, Lê Doãn Diên (1976), Giáo trình sinh lý thực vật, Nxb Nông Thôn, tr 303-306 38 Trần Công Xuân, Hoàng Văn Lộc, Nguy n Thị Khanh Lê Hồng Sơn, (1999), Ảnh hƣởng mức protein lƣợng phần ăn đến suất sinh sản gà Tam Hoàng, Chuyên san Chăn nuôi Gia cầm, Hội Chăn nuôi Việt Nam 340 trang II T i liệu tiến Anh 39 Aletor, VA, I I Hamid, E Niess and E Pfeffer, (2000), Low-protein amino acid-supplemented diets in broiler chickens: effects on performance, carcass Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 characteristics, whole-body composition and efficiencies of nutrient utilization, Journal Science Food Agriculture, 80:547-554 40 Atchara Limsila, Saowaree Tungsakul, Peaingpen Sarawat, Watana Watananonta, Atapon Boonsing, Somyot Pichitporn and Reinhardt Howeler H (2002), “Cassava leaf production research in Thailand, Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Acient Crop”, Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand, Oct 28-Novv 1, 2002, The Nippon Founadation pp 472-478 41 Bartov, (1996), Interrelationship between the effects of dietary factors and feed withdrawal on the content and composition of liver fat in broiler chicks, Poultry Science, 75:632-641 42 Bartov and Plavnik, (1998), Moderate excess of dietary protein increases breast meat yield of broiler chicks, Poultry Science, 77:680-688 43 Brue and Latshaw, (1985), Energy utilisation by the broiler chicken as affected by various fats and fat levels Poultry Science, 64: 2119-2128 44 Britton S, Liaaen-Jensen H, Pfander A Z, and Mercadante E S (2004), Carotenoids-Handbook, Birkhauser, Basel 45 Buitrago J A, Bernardo Ospina, Jorge Luis Gil and Hernando Aparicio (2002), “Cassava root and leaf meals as the main ingredients in poultry feeding”, Some experiences in Colombia, Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Ancient Crop, Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand, Oct 28- Nov 1, 2002, The Nippon Foundation, pp 523-541 46 Chavez A L, Bedoya J M, Sanchez T, Iglesias C, Ceballos H, and Roca W, (2000), “Iron, carotene, and ascorbic acid in cassava roots and leaves”, Food and nutrition bulletion, vol 21, no.4 p 410-413 47 Corzo A., M T Kidd, D J Burnham, E R Miller, S L Branton, and R Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 Gonzalez-Esquerra, (2005), Dietary amino acid density effects on growth and carcass of roilers differing in strain cross and sex, Journal Applied Poultry Res, 14: 1-9 48 Davies K M (2004), Plant pigments and their Manipulation Animal Review of plant biology 14, Blackwell Publishing Ltd, Oxford UK 49 Duong Thanh Liem, Nguyen Phuc Loc, Nguyen Van Hao, Ngo Van Man, Bui Huy Nhu Phuc and Bui Xuan An (1998), “The use of cassava dried leaf powder as animal feed”, In: Hoang Kim and Nguyen Dang Mai (Eds) Progress in Cassava Research and Extension in Vietnam, Proc, 7th Vietnamese Cassava Whorshop, held at IAS, Ho Chi Minh city, Vietnam, March 4-6, 1997, pp 256-265 50 Dzugan M (2006), Czynniki wplywajace na stabilnose zielonych barwnikow roslin, Zeyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej 7: 26-33 51 Eruvbetine D., Tajudeen I D., Adeosun A T., and Olojede A A (2003), “Cassava (Manihot esculenta) leaf and tuber concentrate in diets for broiler chickens”, Bioresource Technology 86, 277-281 52 Gomez G., Santos J., and Valdivieso M (1985), “Utilization of cassava roots and products in animal feeding In: J H Cock and J A Reyes (Eds), Cassava: Research, productuction and Utilization”, Cassava Program, CIAT, Cali, Colombia pp 715-745 53 Granado F., Olmedilla B., and Blanco I (2003), Nutritional and clinical revevance of lutein in human health Br J Nutr., 90, 487- 502 54 Grotewold E (2006), The genetics and biochemistry of floral pigments, Animal Review of plant biology 57:761-780 55 Holsheimer, J P and C H Veerkamp, 1992 Effect of dietary energy, protein, and lysin content on performance and yields of two strains of male broiler chicks, Poultry Science, 71:872-879 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 56 Hencken H (1992), Chemical and physiological behavior of feed carotenoids and their effects on pigmentation, Poultry Science, 71:711- 57 Iheukwumere F C., Ndubuisi E C., Mazi E A., and Onyekwere M U (2007), Growth, Blood chemistry and carcass yield of Broilers Fed Cassava Leaf Meal (Manihot Esculenta Crantz), International Journal of Poultry Science (8): 555- 559 58 Iheukwumere F C., Ndubuisi E C., Mazi E A., and Onyekwere M U (2008), Performance, nutrient Utilization and Organ Characterristics of Broilers Fed Cassava Leaf Meal (Manihot Esculenta Crantz), Pakistan journal of Nutrition (1): 13-16 59 Koornneef M (1986), Genetic aspects of abscisic acid, In A Genetic Approach to plant Biochemistry, A D Bionstein and P J King, eds (New York: Springer-Verlag), pp 35-54 60 Kidd, M T and B J Kerr, (1997), Threonine responses in commercial broilers at 30 to 42 days, Journal Applied Poultry Research, 6:362-367 61 Latshaw, J D., G B Havenstein, and V D Toelle, (1990), Energy level in the laying diet and its effects on the performance of three commercial Leghorn strains, Poultry Science, 69:1998-2009 62 Leeson, S., L Caston, and J D Summers, (1996), Broiler responses to diet energy, Poultry Science, 75:529-535 63 Lilly R A., M W Schilling, J L Silva, J M Martin, and A Corzo, (2011), The effects of dietary amino acid density in broiler feed on carcass characteristics and meat quality, Applied Poultry Research, 20:56-67 64 Latscha T (1990), Carotenoids in Animal Nutrition, F Hoffmann La Roche, Basel, Switzerland 65 Li Kaimian, Ye Jianqiu, Xu Zuili, Tian Yinong and Li Jun (2002), "Cassava leaf production research in China, Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Acient Crop", Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand, Oct 28-Novv 1, 2002, the Nippon Foundation, pp 490-493 66 Liu Jian Ping and Zhuang Zhong Tang (2000), “The use of dry cassava root and silage from leaves for pig feeding in Yannan province of China”, Cassava’s potential in Asia in the 21st Centery: Present situation and future research and development needs, Proceedings of the sixth regional Workshop held in Ho Chi Minh city, Viet Nam, Feb 21-25, 2000, the Nippon Foaundation, pp 527-537 67 Liufa W., Xufang L., and Cheng Z (1997), Carotenoids from Alocasia leaf meal as xanthophylls sources for broiler pigmentation, Trop Sci 37: 116-122 68 Mabray, C J and P W Waldroup, (1981), The influence of dietary energy and amino acid levels on abdominal fat pad development of the broiler chicken, Poultry Science, 60:151-159 69 Moran, E T Jr., R D Bushong, and S F Bilgili, (1992), Reducing dietary crude protein for broilers while satisfying amino acid requirements by leastcost formulation: live performance, litter composition, and yield of fast-food carcass cuts at six weeks, Poultry Science, 71:1687-1694 70 Mares-Perlman J A., Millen A E., Ficek T L., and Hankinson S E (2002), The body of evidence to support a protective role for lutein and zeaxanthin in delaying chronic disease, Overview J Nutr., 132, pp 518-524 71 Marusich H., and Bauernfeind J C (1981), “Carotenoids as food colors, Pages 47-319 in carotenoid as colorants and vitamin A precursors”, J.C Bauernfeind, ed Academic Press, New York 72 Minussi R C., Rossi M., Bologna L., Cordi L., Rotilio D., and Pastore G M (2005), Phenolic compounds and total antioxidant potential of commercial wines, Food Chemistry 82: 409-416 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 73 Montilla J J., Vargas R., and Montaldo A (1976), “The effect of various levels of cassava leaf meal various levels of cassava leaf meal in broiler ration”, In: Proc 4th Symposium International Society of Tropical Root Crops, CIAT, Cali, Colombia, pp 143-145 74 Murcia M A., Jimenez-Monreal A M., Garcia-Diz L., Carmona M., Maggi L., and Martinez-Tome M (2010), “Antioxidant activity of minimally processed (in modified atmospheres), dehydrated and ready to eat vegetables”, Food and Chemical Toxicology 47 75 National Research Council-NRC (1994) Nutrient Requirements of Poultry, 9th edition, National Academy Press, Washington, DC 76 Onibi G E., Folorunso O R., and Elumelu C (2008), “Assessment of Partial Equi-Protein Replacement of Soyabean Meal with Cassava and Leucaena Leaf Meals in the Diets of Broiler Chiken Finishers”, International Journal of Poultry Science (4): 408-413 77 Ravindran V (1993), “Utilization of cassava (Manihot esculenta crantz) leaves in animal nutrition”, J Natl Sci Coun, Sri Lanka 21, 1-26 78 Roche (1988), Vitamin and fine chemicals, Eng yolk pigmentation with carophyll 3rd ed., Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland, pp 1218 79 Rotz C.A., and Muck R.E (1994), Changes in forage quality during harvest and storage, pp 828-868 80 Schutte, J B and M Pack, (1995a), Effects of dietary sulfurcontaining amino acids on performance and breast meat deposition of broiler chicks during the growing and finishing phases, Britain Poultry Science, 36:747762 81 Schutte, J B and M Pack, (1995b), Sulfur amino acid requirement of broiler chicks from fourteen to thirty-eight days of age Performance and carcass yield, Poultry Science, 74:480-487 82 Summers, J D., (2000), Energy in poultry diets, Ministry of Agriculture Food Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 and Rural Affairs, Ontario 83 Summers, J D and S Leeson, (1984), Influence of dietary protein and energy level on broiler performance and carcass composition, Nutrition Reproduction International, 29:757-767 84 Scott M L., Nesheim M C., and Young R J (1969), "Nutrition of the chicken", ML Scott and Associates, Ithaca, NY, pp 425-475 85 Wanapat M (2002), “Role of cassava hay as animals feeds in the tropics”, In: Proc Agric Conference, Faculty of Agriculture, Chaingmai University, Thailand, JaN27-29, 2002, pp 51-55 86 Waldroup, P W., N M Tidwell, and A L Izat, (1990), The effects of energy and amino acid levels on performance and carcass quality of male and female broilers grown separately, Poultry Science, 69:1513-1521 87 Wargiono, Richana N., and Hidajar A (2002), “Contribution of cassava leaves used as a vegetable to improve human nutrition in Indonesia, Cassava research and development”, in Asia: Exploring New Opportunities for an Ancient Crop, The Nippon Foindation, pp 466-468 88 Williams W D, (1992), “Origin and impact of color on consumer preference for food”, Poultry Science 71:744-6 89 Winkel-Shirley B, (2002), Molecular genetics and control of anthocyanin, Advances in botanical research 37: 75-88 90 Wyllie D and Chammanga P J (1979), “Cassava leaf meals in broiler diets”, Trop Animal 1979, 4: 3, pp 232-240 91 Zhang D., and Hamauzu Y (2004), Phenolics, ascorbic acid, carotenoids and antioxidant activity of broccoli and their changes during conventional and microwave cooking, Food Chemistry 88: 503-509 III T i liệu tiến nƣớc k ác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 92 Araújo, L F., O.M Junqueira, C S S Araújo, L C G S Barbosa, J H Ortolan, D E Faria, and J H Stringhini, (2005), Energy and lysin for broilers from 44 to 55 days of age, Brazilian Journal of Poultry Science, 4:237 – 241 93 Cadavid L F (2002), “Suelo y fertilización para la yuca in: La yuca en el tercer milenio Sistemas modernos de producción, procesamiento, utilización y comercialización (Soils and fertilization of cassava” In: Cassava in the Third Milenium, Modern Systems of Production, Processing, Utilization and Marketin, CIAT Cali, Colombia pp 76-103 IV T i liệu Web 94 Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFn 95 Cục khuyến nông (2008), Hƣớng dẫn k thuật trồng sắn tỉnh phía Nam, http://www.khuyennongtphcm.com 96 Lại Đình Hòe (2005), Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật t ng hợp tr ng có sức sản xuất hàng hóa mía, s n, điều , http://www dostbinhdinh.com.vn 97 Hoàng Kim (2010), Một số giống sắn phổ biến Việt Nam, http://violet.vn/hoangkimvietnam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn M TS HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ T I Hình 1: m gà Hình 2: Thịt đùi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3: Ảnh gan gà Hình 4: Ảnh thịt gà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định hiệu quả của các cách thức bổ sung bột lá sắn vào khẩu phần của gà thịt giống lượng phượng , Xác định hiệu quả của các cách thức bổ sung bột lá sắn vào khẩu phần của gà thịt giống lượng phượng , Xác định hiệu quả của các cách thức bổ sung bột lá sắn vào khẩu phần của gà thịt giống lượng phượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập